Tài liệu

Bản kiểm điểm cá Đảng viên cuối năm

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3546     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Bản kiểm điểm cá Đảng viên cuối năm - tài liệu, sách iDoc.VnĐẢNG BỘ: THỊ TRẤN CAM LỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ : Trường TH Hồ Chơn Nhơn BẢN KIỂM ĐIỂM
ĐẢNG BỘ: THỊ TRẤN CAM LỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ : Trường TH Hồ Chơn Nhơn
BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
NĂM 2009
...........
Họ và tên : Nguyễn Thị Loan
Ngày tháng năm sinh 6 /6/1966
Ngày vào Đảng : 21 /12/2005 Chính thức : 21/12/2006
Chức vụ , đơn vị công tác hiện nay Giáo viên trường tiểu học Hồ Chơn Nhơn
Căn cứ vào nhiệm vụ đảng viên ,chức trách nhiệm vụ chuyên môn được giao
.Bản thân tôi tự kiểm điểm đánh giá những ưu, khuyết điểm trong năm 2009 như sau :
I Phần tự đánh giá :
1 .Về tư tưởng chính :
*Sự kiên định đối với đường lối chính sách của Đảng mục tiêu độc lập tộc và chủ
nghiã xã hội ,luôn luôn trung thành với chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởngHồ Chí Minh
Có lập trường quan điểm vững vàng không hoang mang giao động trước mọi vấn đề
xảy ra chấp hành tốt mọi chủ trương , đường lối nghị quyết của Đảng và chính sách
của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Có tính thần học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị qua các buổi học bồi dưỡng
chính trị do các cấp tổ chức . Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ qua các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn do phòng , trường tổ chức .
Bản thân tự học tự rèn , tích cực tham gia dự giờ thăm lớp nhằm học hỏi rút kinh
nghiệm và nâng cao vốn kiến thức , nhiệt tình trong mọi công việc được giao
2 . Về phẩm chất đạo đức, lối sống :
Bản thân luôn tự tu dưỡng đạo đức lối sống , gương mẫu của người Đảng viên , có
tinh thần tiết kiệm, luôn đấu tranh phòng chống tham nhũng , chống lãng phí .
Thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh
“chấp hành nghiêm chỉnh các Quy dịnh của Bộ chính trị về những điều cấm đảng viên
không được làm
Luôn gần gũi và thương yêu học sinh , có quan hệ tốt với phụ huynh học sinh , không
xúc phạm đến danh dự ,nhân cách của học sinh và được nhân dân yêu mến và tin yêu .
Luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng , thể mối đoàn kết trong chi bộ
Quan hệ với nhân dân , tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân , thực hiện
quy chế dân chủ cơ sở
3 .Về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao :
Trong năm học 2009 bản thân có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ mà nhà trường
giao phó . Bản thân được phân công trực tiếp giảng dạy nên tôi đã xác định rõ mục
nhiệm vụ của mình luôn tự phấn đấu tốt trong mọi lĩnh vực công tác được giao . Bản
thân luôn chấp hành tốt mọ quy chế chuyên môn .Soạn bài nghiêm túc , hồ sơ dầy đủ
đẩm bảo chất lượng , tích cực học hỏi bạn bè anh chị em đồng nghiệp nhằm nâng cao
chuyên môn tay nghề , thường xuyên tự học tự rèn qua việc truy cập mang, đọc thênm
nhiều dách báo .
Thực hiện và chấp hành tốt quyền và nghĩa vụ công nhân nơi cư trú như tham gia đóng
góp các nguồn quỹ phúc lợi , Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt ở địa phương .
Có ý thức xây dựng tổ chức đảng chính quyền ,các tổ chức chính trị xã hội ở địa
phương ,cơ quan đơn vị
Nhưng mặt còn hạn chế khả năng tiếp cận với công nghệ thông tin chưa được thành
thạo, nhạy bén trong phương pháp đổi mới dạy học
4. Về tổ chức kỷ luật :
Thực hiện nguyên tác tập trung dân chủ , tự phê bình và tự phê bình , ý thức tổ chức
kỷ luật , phục tùng sự phân công điều động của tổ chức .
Việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quyđịnh , thực hiện nội
quy quy chế của tổ chức đảng , cơ quan đoàn thể .
Hạn chế : Tinh thần phê và tự phê chưa cao
II . Phương hướng công tác , biện pháp khắc phục sửa chữa những khuyết điểm :
Bản thâ phát huy những mặt tốt và cố gắng khắc phục những hạn chế của mình để
hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.
Trong năm qua nhờ có ý thức phấn đấu vươn lên trong mọi lỉnh vực công tác chấp
hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước mọi
nội quy , quy chế của nhà trường, địa phương, có mối quan hệ ch ặt chẻ trong Đảng và
chính quyền địa phương do đó bản thân tôi không mắc phải một khuyết diểm nào luôn
hoàn thành tốt mọi nhiệm được giao ..
* Tự xếp loại : .... Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Cam lộ ngày 7 tháng 12 năm 2009
Người viết kiểm điểm
Nguyến Thị Loan
..Nhận xét , xếp loại của Chi
bộ ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..... ....
T /M................
(Kí tên và đóng dấu)
CHI BỘ :Trường TH Hồ Chơn Nhơn
BẢN KIỂM ĐIỂMĐẢNG VIÊN
NĂM 2009
...........
Liên hệ quảng cáo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
BẢN TỰ NHẬN XÉT CÁ NHÂN HỌC KÌ I
Năm học 2009 -2010
Họ và tên : Nguyễn Thị Loan
Ngày tháng năm sinh 6 / 6/1966
Đơn vị công tác : Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn
Trong học kì I vừa qua,Bản thân tôi tự đánh giá kết quả công tác tu dưỡng rèn luyện :
1 .Về tư tưởng chính :
Bản thân tôi luôn luôn an tâm công tác. Có lập trường quan điểm vững vàng không
hoang mang giao động trước mọi vấn đề xảy ra ,chấp hành tốt mọi chủ trương , đường
lối nghị quyết của Đảng và chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Có tính thần học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị qua các buổi học bồi dưỡng
chính trị do các cấp tổ chức . Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ qua các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn do phòng , trường tổ chức .
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống :
Bản thân luôn tự tu dưỡng đạo đức lối sống , gương mẫu của người giáo viên , có lối
sống giản dị trong sáng và lành mạnh , luôn vui vẻ hoà nhã với bạn bè đồng nghiệp .
Thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh ”
Quan hệ tốt với phụ huynh học sinh và với bà con lối xóm . Có tinh thần đoàn kết ,
trung thực trong công tác có trách nhiệm cao trong công việc được giao
Tự xếp điểm :
3. Công tác chuyên môn :
Bản thân luôn thực hiện tốt các quy chế chuyên môn của ngành trường đề ra . Có hồ
sơ ,giáo án đầy đủ đảm bảo chất lượng . Soạn giảng đảm bảo đúng tiến độ chương
trình ,đảm bảo chất lượng .Nghiên cứu kĩ bài dạy trước khi đến lớp, tích cực thay đổi
các hình thức dạy học nhằm nâng cao chất lượng . Lên lớp đúng giờ . Tich cực dự giờ
thăm Số tiết dự giờ ( 26 tiết ) thao giảng : 1 tiết dạy chuyên đề 1 tiết Mượn và sử
dụng tốt đồ dùng dạy học trong các tiết dạy nhắm nâng cao hiệu quả chất lượng giáo
dục học sinh .
4 Công tác khác : Bản thân không ngừng tự học tự rèn để nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ . Tham gia tốt các buổi hội họp , các buổi sinh hoạt chuyên môn do
trường ngành đã đề ra .
Tự xếp điểm :
Nhưng mặt còn hạn chế khả năng tiếp cận với công nghệ thông tin chưa được thành
thạo mà cần phải cố gắng tự học nhiều .
* Tự xếp loại : Hoàn thành nhiệm vụ.
Cam lộ ngày 12 tháng 1 năm 2010
Người viết kiểm điểm
Nguyễn Thị Loan
Liên hệ quảng cáo

Bản kiểm điểm cá Đảng viên cuối năm
ĐẢNG BỘ: THỊ TRẤN CAM LỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ : Trường TH Hồ Chơn Nhơn BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊNNĂM 2009........... Họ và tên : Nguyễn Thị Loan Ngày tháng năm sinh 6 /6/1966 Ngày vào Đảng : 21 /12/2005 Chính thức : 21/12/2006 Chức vụ , đơn vị công tác hiện nay Giáo viên trường tiểu học Hồ Chơn Nhơn Căn cứ vào nhiệm vụ đảng viên ,chức trách nhiệm vụ chuyên môn được giao .Bản thân tôi tự kiểm điểm đánh giá những ưu, khuyết điểm trong năm 2009 như sau : I Phần tự đánh giá : 1 .Về tư tưởng chính : *Sự kiên định đối với đường lối chính sách của Đảng mục tiêu độc lập tộc và chủ nghiã xã hội ,luôn luôn trung thành với chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởngHồ Chí Minh Có lập trường quan điểm vững vàng không hoang mang giao động trước mọi vấn đề xảy ra chấp hành tốt mọi chủ trương , đường lối nghị quyết của Đảng và chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Có tính thần học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị qua các buổi học bồi dưỡng chính trị do các cấp tổ chức . Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ qua các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn do phòng , trường tổ chức . Bản thân tự học tự rèn , tích cực tham gia dự giờ thăm lớp nhằm học hỏi rút kinh nghiệm và nâng cao vốn kiến thức , nhiệt tình trong mọi công việc được giao 2 . Về phẩm chất đạo đức, lối sống : Bản thân luôn tự tu dưỡng đạo đức lối sống , gương mẫu của người Đảng viên , có tinh thần tiết kiệm, luôn đấu tranh phòng chống tham nhũng , chống lãng phí . Thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh “chấp hành nghiêm chỉnh các Quy dịnh của Bộ chính trị về những điều cấm đảng viên không được làm Luôn gần gũi và thương yêu học sinh , có quan hệ tốt với phụ huynh học sinh , không xúc phạm đến danh dự ,nhân cách của học sinh và được nhân dân yêu mến và tin yêu . Luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng , thể mối đoàn kết trong chi bộ Quan hệ với nhân dân , tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân , thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 3 .Về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao : Trong năm học 2009 bản thân có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ mà nhà trường giao phó . Bản thân được phân công trực tiếp giảng dạy nên tôi đã xác định rõ mục nhiệm vụ của mình luôn tự phấn đấu tốt trong mọi lĩnh vực công tác được giao . Bản thân luôn chấp hành tốt mọ quy chế chuyên môn .Soạn bài nghiêm túc , hồ sơ dầy đủ đẩm bảo chất lượng , tích cực học hỏi bạn bè anh chị em đồng nghiệp nhằm nâng cao chuyên môn tay nghề , thường xuyên tự học tự rèn qua việc truy cập mang, đọc thênm nhiều dách báo . Thực hiện và chấp hành tốt quyền và nghĩa vụ công nhân nơi cư trú như tham gia đóng góp các nguồn quỹ phúc lợi , Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt ở địa phương . Có ý thức xây dựng tổ chức đảng chính quyền ,các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương ,cơ quan đơn vị Nhưng mặt còn hạn chế khả năng tiếp cận với công nghệ thông tin chưa được thành thạo, nhạy bén trong phương pháp đổi mới dạy học 4. Về tổ chức kỷ luật : Thực hiện nguyên tác tập trung dân chủ , tự phê bình và tự phê bình , ý thức tổ chức kỷ luật , phục tùng sự phân công điều động của tổ chức .Việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quyđịnh , thực hiện nội quy quy chế của tổ chức đảng , cơ quan đoàn thể .Hạn chế : Tinh thần phê và tự phê chưa cao II . Phương hướng công tác , biện pháp khắc phục sửa chữa những khuyết điểm :Bản thâ phát huy những mặt tốt và cố gắng khắc phục những hạn chế của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.Trong năm qua nhờ có ý thức phấn đấu vươn lên trong mọi lỉnh vực công tác chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước mọi nội quy , quy chế của nhà trường, địa phương, có mối quan hệ ch ặt chẻ trong Đảng và chính quyền địa phương do đó bản thân tôi không mắc phải một khuyết diểm nào luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm được giao .. * Tự xếp loại : .... Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cam lộ ngày 7 tháng 12 năm 2009 Người viết
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3546     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 68 Lượt xem: 166561
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 313 Lượt xem: 117766
Có thể bạn quan tâm