Thành viên idoc2012

Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Ninh

- 04/23/2013
Chia sẻ
/10 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (10 trang)
Thành viên idoc2012

Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Ninh

- 04/23/2013
513
Báo lỗi

Bản đồ hành chính tỉnh  Quảng Ninh Diện tích : 8.239,243 km2 (năm 2003) Dân số : 1.078,9 nghìn người (năm 2005) Tỉnh lị : thành phố Hạ Long Mã điện thoại : 033 Biển số xe : 14 Vị trí địa lý:

Nội dung

Bản đồ hành chính tỉnh 

Quảng Ninh

Di n tích : 8.239,243 km2 (năm 2003)ệ Dân s : 1.078,9 nghìn ng i (năm 2005)ố ườ

T nh l : thành ph H Longỉ ị ố ạ Mã đi n tho iệ ạ : 033

Bi n s xe : 14ể ố

V trí đ a lý:ị ị Qu ng Ninh là t nh ven bi n n m vùng đ a đ u phía Đông B cả ỉ ể ằ ở ị ầ ắ Vi t Nam. T a đ đ a lý kho ng 106026’ đ n 108031’ kinh đ Đông và tệ ọ ộ ị ả ế ộ ừ

20040’ đ n 21040’ vĩ đ B c. Phía Tây giáp t nh L ng S n và t nh B c Giang.ế ộ ắ ỉ ạ ơ ỉ ắ Phía Tây Nam giáp t nh H i D ng và thành ph H i Phòng. Phía B c giápỉ ả ươ ố ả ắ Trung Qu c v i c a kh u Móng Cái và Trinh T ng. Phía Đông giáp bi nố ớ ử ẩ ườ ể

Đông.

Di n tíchệ toàn t nh là 8.239,243 km2. Trong đó đ t li n là 5.899,2 km2; còn l iỉ ấ ề ạ là vùng v nh, đ o, bi n (n i th y).ị ả ể ộ ủ

Dân số Qu ng Ninh năm 2005 có 1.078,9 nghìn ng i, dân c phân b khôngả ườ ư ố đ u, t p trung đông vùng đô th và các huy n mi n Tây.ề ậ ở ị ệ ề

Có 21 dân t cộ trên đ a bàn t nh, nhi u nh t là Vi t (Kinh), Dao, Tày, Sán Dìu,ị ỉ ề ấ ệ Sán Ch , Hoa, ti p đó là Nùng, M ng, Thái, Hrê, Hmông, Êđê, C Tu, Giaỉ ế ườ ờ

Rai, Ngái, C Ho, Hà Nhì, Lào.ơ

Đ n v hành chính:ơ ị Qu ng Ninh bao g m 1 thành ph tr c thu c t nh (thànhả ồ ố ự ộ ỉ ph H Long), 3 th xã (C m Ph , Móng Cái, Uông Bí), 8 huy n trên đ t li nố ạ ị ẩ ả ệ ấ ề (Ba Ch , Bình Liêu, Đ m Hà, Đông Tri u, H i Hà, Hoành B , Tiên Yên, Yênẽ ầ ề ả ồ

H ng) và 2 huy n đ o (Cô Tô, Vân Đ n)ư ệ ả ồ

Đ a hình:ị Phía Tây t a vào núi r ng trùng đi p. Phía Đông nghiêng xu ng n aự ừ ệ ố ử ph n đ u v nh B c B v i b bi n khúc khu u nhi u c a sông và bãi tri u,ầ ầ ị ắ ộ ớ ờ ể ỷ ề ử ề

bên ngoài là h n 2.000 đ o l n nh . 4/5 di n tích Qu ng Ninh là đ a hình đ iơ ả ớ ỏ ệ ả ị ồ núi, t p trung phía B c. 1/5 di n tích phía Đông Nam t nh thu c đ ng b ngậ ở ắ ệ ở ỉ ộ ồ ằ

sông H ng.ồ

Khí h u:ậ Khí h u Qu ng Ninh tiêu bi u cho khí h u các t nh mi n B c Vi tậ ả ể ậ ỉ ề ắ ệ Nam. M t năm có b n mùa xuân, h , thu, đông. Đây là vùng nhi t đ i gió mùa.ộ ố ạ ệ ớ Mùa h nóng, m, m a nhi u, gió th nh hành là gió đông nam. Mùa đông l nh,ạ ẩ ư ề ị ạ

khô hanh, ít m a, gió th nh hành là gió đông b c. Nhi t đ không khí hàngư ị ắ ệ ộ năm trên 210C. Đ m trung bình 84%. L ng m a hàng năm lên t i 1.700 -ộ ẩ ượ ư ớ

2.400 mm.

Th y văn:ủ Qu ng Ninh có nhi u sông su i nh ng các sông đ u ng n, nh , đả ề ố ư ề ắ ỏ ộ d c l n. L u l ng và l u t c r t khác bi t gi a các mùa. Mùa đông các sôngố ớ ư ượ ư ố ấ ệ ữ

c n n c, có ch tr gh nh đá nh ng mùa h l i ào ào thác lũ, n c dâng caoạ ướ ỗ ơ ề ư ạ ạ ướ r t nhanh. L u l ng mùa khô 1,45 m3/s nh ng mùa m a lên t i 1.500 m3/s,ấ ư ượ ư ư ớ

chênh nhau 1.000 l n.ầ

Tài nguyên:

Tài nguyên n c:ướ Qu ng Ninh có tài nguyên n c khá phong phú và đ c s c.ả ướ ặ ắ N c m t ch y u là n c sông h v i các sông l n: Ka Long, Hà C i, Đ mướ ặ ủ ế ướ ồ ớ ớ ố ầ Hà, Tiên Yên... T ng tr l ng tĩnh các sông c tính kho ng 175.106 m3.ổ ữ ượ ướ ả L ng n c ng m qua thăm dò và kh o sát t i 13 khu v c đô th và côngượ ướ ầ ả ạ ự ị

nghi p c tính có th khai thác 64.388 m3/ ngày. Qu ng Ninh có nhi u đi mệ ướ ể ả ề ể n c khoáng u ng đ c Quang Hanh (C m Ph ), Khe L c (Tiên Yên),ướ ố ượ ở ẩ ả ạ

Đ ng Long (Bình Liêu).ồ

Tài nguyên bi n:ể Qu ng Ninh có h u h t các ch ng lo i h i s n Vi t Nam: cácả ầ ế ủ ạ ả ả ệ loài cá có chim, thu, nh , đé, song, ng … loài tôm tiêu bi u là tôm he núiụ ừ ể

Mi u, đ ng đ u v ch t l ng tôm Vi t Nam. Ngoài ra bi n Qu ng Ninh cònề ứ ầ ề ấ ượ ệ ể ả có trai ng c, bào ng , đ i m i, sò huy t, ngao, ngán, hàu, rau câu, sái sùng…ọ ư ồ ồ ế

Tài nguyên r ng:ừ Qu ng Ninh có th m nh r ng và đ t r ng. Đ i và r ngả ế ạ ừ ấ ừ ồ ừ Qu ng Ninh có ti m năng tr ng cây ăn qu , cây l y g và nhi u loài cây côngả ề ồ ả ấ ỗ ề

nghi p. Hi n Qu ng Ninh đang m r ng di n tích cây ăn qu , trong đó cóệ ệ ả ở ộ ệ ả vùng v i thi u Đông Tri u 3.000 ha đã cho thu ho ch, vùng chè đã cho chèả ề ề ạ

búp ch t l ng t t. Vùng núi Qu ng Ninh đang ph c h i và phát tri n nh ngấ ượ ố ả ụ ồ ể ữ gi ng cây đ c s n nh qu , h i, tr u, s và nh ng cây d c li u. Đ ng v tố ặ ả ư ế ồ ẩ ở ữ ượ ệ ộ ậ

hoang dã có kh vàng, nai, ho ng, chim trĩ, đ i bàng, l n r ng, nhi u lo i chimỉ ẵ ạ ợ ừ ề ạ di c (sâm c m, chim xanh), tê tê, rùa gai, rùa vàng...ư ầ

Tài nguyên khoáng s n:ả Nói đ n Qu ng Ninh là nói đ n vùng than giàu có c aế ả ế ủ Vi t Nam. Tuy n m than Qu ng Ninh dài 150 km, t đ o K Bào (Vân Đ n)ệ ế ỏ ả ừ ả ế ồ đ n M o Khê (Đông Tri u). T ng tr l ng đã tìm ki m, thăm dò có th khaiế ạ ề ổ ữ ượ ế ể

thác là 3,8 t t n; cho phép khai thác 30 - 40 tri u t n/ năm. Qu ng Ninh có baỷ ấ ệ ấ ả trung tâm khai thác than: Hòn Gai, C m Ph - D ng Huy và Uông Bí - M oẩ ả ươ ạ Khê. Ngoài ra, m t lo i khoáng s n có tr l ng l n và quan tr ng khác c aộ ạ ả ữ ượ ớ ọ ủ

Qu ng Ninh là khoáng s n v t li u xây d ng, bao g m đá vôi, đ t sét s n xu tả ả ậ ệ ự ồ ấ ả ấ

xi măng, đ t sét s n xu t g ch ch u l a, đ t sét s n xu t g ch ngói, cao lanh,ấ ả ấ ạ ị ử ấ ả ấ ạ cát tr ng, cát-s i xây d ng, đá p lát…ắ ỏ ự ố

Đ T M QU NG NINHẤ Ỏ Ả  

V nh H Long, v phía Đông B c Vi t Nam, cách Th đô Hà N i 165ị ạ ở ề ắ ệ ủ ộ kilômét. V nh H Long là m t ph n sát b phía Tây c a V nh B c B , là bi nị ạ ộ ầ ờ ủ ị ắ ộ ể c a thành ph H Long và th xã C m Ph thu c t nh Qu ng Ninh. V nh Hủ ố ạ ị ẩ ả ộ ỉ ả ị ạ Long là vùng bi n đ o đ c gi i h n trong t a đ : t 105o58' đ n 107o22'ể ả ượ ớ ạ ọ ộ ừ ế kinh đ đông và t 20o45' đ n 20o56' vĩ đ B c. V i di n tích 1500 kilômétộ ừ ế ộ ắ ớ ệ vuông, có 1.600 đ o, trong đó g n 1.000 đ o có tên, H Long ch a đ ngả ầ ả ạ ứ ự nh ng giá tr ti m tàng và còn nhi u đi u bí n c a thiên nhiên.ữ ị ề ề ề ẩ ủ

Tên" V nh H Long" có nghĩa là"V nh R ng Xu ng". T th k XIX tr vị ạ ị ồ ố ừ ế ỷ ở ề tr c, tên H Long ch a th y đ c ghi chép trong các th t ch. M i khi nói đ nướ ạ ư ấ ượ ư ị ỗ ế

bi n Qu ng Ninh, đ n v nh H Long ngày nay, s sách x a th ng chép làể ả ế ị ạ ử ư ườ bi n Giao Châu, L c Châu, L c Th y, H i Đông, An Bang v.v... Mãi đ n cu iể ụ ụ ủ ả ế ố th k XIX, tên v nh H Long m i th y xu t hi n trên b n đ hàng h i c aế ỷ ị ạ ớ ấ ấ ệ ả ồ ả ủ

Pháp v v v nh B c B , trên m t s bài báo ch Pháp và ch Vi t.ẽ ề ị ắ ộ ộ ố ữ ữ ệ

V y tên H Long b t ngu n t đâu và có t bao gi ? Ng i dân H Long kậ ạ ắ ồ ừ ừ ờ ườ ạ ể l i r ng: "Ngày x a, khi ng i Vi t Nam m i l p n c, trong m t l n n c Vi tạ ằ ư ườ ệ ớ ậ ướ ộ ầ ướ ệ Nam b gi c ngo i xâm, tr i sai R ngị ặ ạ ờ ồ mẹ mang theo m t đàn R ng con xu ngộ ồ ố giúp ng i Vi t Nam đánh gi c. Thuy n gi c t bi n c ào t t n công vào b ,ườ ệ ặ ề ặ ừ ể ả ạ ấ ờ thì đàn R ng cũng h gi i. Đàn R ng l p t c phun ra vô s châu ng c. Nh ngồ ạ ớ ồ ậ ứ ố ọ ữ châu ng c y tho t bi n thành muôn đ o đá màu ng c th ch, ch k t l i nhọ ấ ắ ế ả ọ ạ ỗ ế ạ ư b c t ng thành, ch dàn ra tr n đ a, ch n b c ti n quân c a gi c, t o đi uứ ườ ỗ ậ ị ặ ướ ế ủ ặ ạ ề ki n cho ng i Vi t Nam chi n th ng. Sau khi gi c tan, R ng m , R ng conệ ườ ệ ế ắ ặ ồ ẹ ồ

không tr v thiên đình n a, mà l i tr n gian, n i v a di n ra tr n chi n đ u.ở ề ữ ở ạ ầ ơ ừ ễ ậ ế ấ Ch R ng m xu ng là H Long. Ch R ng con xu ng là Bái T Long. Đuôiỗ ồ ẹ ố ạ ỗ ồ ố ử

c a đàn R ng qu y lên tr ng xóa là Long Vĩ, t c bán đ o Trà C ngày nay v iủ ồ ẫ ắ ứ ả ổ ớ bãi cát m n, dài hàng ch c cây s .ị ụ ố

Truy n dân gian này g n li n v i quan ni m v ngu n g c c a dân t c Vi tệ ắ ề ớ ệ ề ồ ố ủ ộ ệ Nam là "con R ng cháu Tiên". Dân t c Vi t Nam chi n th ng gi c ngo i xâmồ ộ ệ ế ắ ặ ạ có R ng, Tiên giúp s c. R ng, Tiên y chính là s c m nh truy n th ng c aồ ứ ồ ấ ứ ạ ề ố ủ

dân t c đã đ c bi u t ng hóa.ộ ượ ể ượ

Nh v y, tên H Long có t lâu đ i trong dân gian. Ng i đ u tiên đ t choư ậ ạ ừ ờ ườ ầ ặ vùng v nh đ o xinh đ p cái tên th m ng y không ai ngoài dân gian. Bênị ả ẹ ơ ộ ấ

c nh v nh l n mang tên "R ng xu ng", nhi u đ o, núi trong v nh cũng mangạ ị ớ ồ ố ề ả ị tên đ u R ng, đuôi R ng, nh Hòn R ng, Đ o Long Châu, thôn Cái R ngầ ồ ồ ư ồ ả ồ

(đ o K Bào)...ả ế

H Long đ p không ch dáng núi, s c n c, màu tr i mà còn đ p c trongạ ẹ ỉ ở ở ắ ướ ờ ẹ ả n i dung tên g i.ộ ọ

C nh quan thiên nhiên:ả

V nh H Long là tác ph m ngh thu t t o hình kỳ l c a t o hóa, k t h p tinhị ạ ẩ ệ ậ ạ ạ ủ ạ ế ợ t gi a điêu kh c và h i h a, gi a tính hoành tráng, kh e kho n v i s duyênế ữ ắ ộ ọ ữ ỏ ắ ớ ự dáng, th m ng. Nh ng H Long không ph i là tác ph m ngh thu t tĩnh, màơ ộ ư ạ ả ẩ ệ ậ luôn luôn bi n đ i v t o dáng và màu s c theo th i gian và góc nhìn, t o nênế ổ ề ạ ắ ờ ạ trong giây lát nh ng c nh s c khác th ng, khi n cho du khách ng ngàng,ữ ả ắ ườ ế ỡ

b i r i.ố ố

H Long là vùng bi n duy nh t Vi t Nam, trên di n tích không r ng, m c lênạ ể ấ ở ệ ệ ộ ọ hàng nghìn hòn đ o v i vô s hình dáng kỳ d khác nhau. Các đ o núi y qu nả ớ ố ị ả ấ ầ t trên hai vùng bi n l n: M t vùng là phía Nam và Tây Nam v nh, vùng kia làụ ể ớ ộ ị phía Đông v nh. gi a hai vùng đ o núi, là trũng bi n r ng hình cánh qu t,ị Ở ữ ả ể ộ ạ không có đ o núi xen k , d ng nh t o hóa mu n dành cho du khách m tả ẽ ườ ư ạ ố ộ

t m nhìn bao quát đ chiêm ng ng c nh s c thiên nhiên.ầ ể ưỡ ả ắ

Trên hai vùng bi n phân b các đ o đá, n u t trên đ cao máy bay nhìnể ố ả ế ừ ộ xu ng, m t v nh là m t t m g ng xanh bi c, l p lánh, đ c dính lên nh ngố ặ ị ộ ấ ươ ế ấ ượ ữ viên ng c màu lam nhi u hình dáng. Đ o H Long không ph i là nh ng quọ ề ả ạ ả ữ ả núi đá đ n đi u, bu n t , mà là th gi i s ng đ ng nh ng sinh linh n hi nơ ệ ồ ẻ ế ớ ố ộ ữ ẩ ệ trong bi t bao hình hài bí n b ng đá. H u nh không m t hòn đ o nào l iế ẩ ằ ầ ư ộ ả ạ

không có ít ra m t hình t ng quen thu c khi n cho ta liên t ng đ n th gi iộ ượ ộ ế ưở ế ế ớ c a s s ng. Đ o thì gi ng ông già câu cá (Hòn Ông Lã V ng), đ o thì gi ngủ ự ố ả ố ọ ả ố

nàng tiên (Đ o Cô Tiên), có đ o l i y h t m t đ u ng i (Đ o Đ u Ng i), hayả ả ạ ệ ộ ầ ườ ả ầ ườ t a đôi gà ch i (Hòn Gà Ch i), Con Cóc, Con Rùa, chú Mèo, Con Chó đ ng,ự ọ ọ ứ Con Ng a phi trên m t n c... Ch ng nh các đ o đá đ u có "n i tâm phongự ặ ướ ừ ư ả ề ộ c nh đ y li kỳ, r t m ng m ". Đi gi a H Long v i hàng ngàn đ o đá l n nh ,ả ầ ấ ộ ơ ữ ạ ớ ả ớ ỏ

nhi u hình dáng, ta có c m giác nh đi gi a m t th gi i đ ng v t tr i quaề ả ư ữ ộ ế ớ ộ ậ ả hàng tri u năm hóa đá.ệ

B n hãy nhìn vào chân các đ o đá, ch m p mé m t n c. đây bi n c c nạ ả ỗ ấ ặ ướ Ở ể ả ầ cù ch m kh c nhi u hình thù tinh t , kỳ l , nhi u t ng, nhi u l p, u n l nạ ắ ề ế ạ ề ầ ề ớ ố ượ

m m m i, khu t khúc, t o nên cái "đ co" trang trí nh các c t đá c a đ nề ạ ấ ạ ề ư ở ộ ủ ề đài. m t s đ o, chân đ o b n c bi n bào mòn, lõm h n xu ng, khi n choỞ ộ ố ả ả ị ướ ể ẳ ố ế chân đ o tr nên m nh kh nh ch ng đ cái thân đ s c a nó, trông m t cânả ở ả ả ố ỡ ồ ộ ủ ấ

đ i đ n ng nghĩnh.ố ế ộ

Đ o H Long d i bàn tay đ o g t ch m kh c kỳ phu c a t o hóa không chả ạ ướ ẽ ọ ạ ắ ủ ạ ỉ t o nên nh ng tác ph m điêu kh c, nh ng t ng đài, nh ng b c ch m n iạ ữ ẩ ắ ữ ượ ữ ứ ạ ổ thiên nhiên, sinh đ ng, mà còn t o ra các kh i ki n trúc đ c đáo. Đó là cácộ ạ ố ế ộ đ o hình tháp, hình h p, hình nón đ ng s ng s ng gi a trũng bi n nh m tả ộ ứ ừ ữ ữ ể ư ộ bi u t ng kỳ vĩ c a quá kh . Có đ o hình t tr , b th , b n m t ph ng lì,ể ượ ủ ứ ả ứ ụ ề ế ố ặ ẳ

đen bóng nh đ c ghép b ng các t m ván lim bào nh n. Có đ o cong congư ượ ằ ấ ẵ ả gi ng chi c ngà voi, càng lên cao, càng b gió vu t m nh, thon nh và nh nố ế ị ố ạ ỏ ọ s c. Có đ o đ c c u trúc nh hình tháp ho c dàn ra thành dãy v i nhi uắ ả ượ ấ ư ặ ớ ề

đ nh nh p nhô gi ng nh phác th o t ng đài dang d , ho c m t lâu đài xa xaỉ ấ ố ư ả ượ ở ặ ộ đã đ s p, nay còn l i ph tích hoang v ng.ổ ụ ạ ế ắ

Trên các đ o đá, th m th c v t lùn, lá nh ph màu xanh m t mà lên đ nh,ả ả ự ậ ỏ ủ ượ ỉ nh "Tóc đào t ng chòm" (thi hào Nguy n Trãi, bài Vân Đ n). Không có gì thúư ừ ễ ồ

v h n b ng đi trên con thuy n bu m khe kh nhích l t, len l i ng m nhìnị ơ ằ ề ồ ẻ ướ ỏ ắ r ng đ o huy n bí c a H Long.ừ ả ề ủ ạ

T Bãi Cháy, thuy n đ a ta v t nhanh qua v nh Hòn Gai, h ng t i vùng bi nừ ề ư ượ ị ướ ớ ể đ o phía Nam và Tây Nam, trông xa ng m t b c t ng thành v ng chãi,ả ỡ ộ ứ ườ ữ

ngăn kh i v i l ng, n i m t b v i l ng tr i. Nh ng thuy n ta đ n g n, b cơ ớ ộ ố ặ ể ớ ư ờ ư ề ế ầ ứ t ng thành nh đ t ng t r n v , nh ng ngõ ngách quanh co hi n ra tr cườ ư ộ ộ ạ ỡ ữ ệ ướ m t ta, lu n lách qua b c t ng thành. Thuy n ta nhích l t qua nh ng ngõắ ồ ứ ườ ề ướ ữ ngách trên l ch n c xanh đen ch n v n bóng núi, hai bên vách đ o d ngạ ướ ờ ườ ả ự đ ng thành v i. Hi n lên phía tr c các khe l ch ch t h p, lúc thì m t m nhứ ạ ệ ướ ạ ậ ẹ ộ ả kh i xa sóng v v i cánh bu m nâu ho c tím đang l t v i, lúc thì m t vòmơ ỗ ớ ồ ặ ướ ộ ộ

tr i xanh tr ng sáo v i gi i mây bông l l ng, có lúc là nh ng s n đ o nh nờ ứ ớ ả ơ ử ữ ườ ả ọ s c t a mũi dao, mũi ki m chĩa lên không trung. Ta đang ng ngàng tr cắ ự ế ỡ ướ c nh v t th m ng này, tho t đã hi n lên c nh v t khác, m i l và đ y vả ậ ơ ộ ắ ệ ả ậ ớ ạ ầ ẻ

quy n rũ. Các ngõ ngách lúc khép, lúc m , lúc là hành lang th ng t p lung linhế ở ẳ ắ n c tr i, lúc u n l n d i chân nh ng qu núi cao vút đ bóng râm huy nướ ờ ố ượ ướ ữ ả ổ ề

bí xu ng m t n c yên ng. Có khi thuy n ta đang đi, b ng nhiên m t dãy đ oố ặ ướ ắ ề ỗ ộ ả s ng s ng v t hi n lên tr c m t, ch n ngang l ch n c, ng đã cùng đ ng.ừ ữ ụ ệ ướ ặ ắ ạ ướ ỡ ườ Nh ng không, khi thuy n ta l t t i, dãy đ o nh né mình, m ra các l i ngo tư ề ướ ớ ả ư ở ố ặ

b t ng d n ta đi sâu vào r ng đ o v a quen thu c l i v a xa l . C nh v tấ ờ ẫ ừ ả ừ ộ ạ ừ ạ ả ậ c a bi n đ o H long tho t n, tho t hi n, v i s bi n đ i ch ng nh giây látủ ể ả ạ ắ ẩ ắ ệ ớ ự ế ổ ừ ư

đã làm cho bi t bao du khách ng c nhiên, say đ m.ế ạ ắ

Vùng bi n đ o phía Đông v nh là n i qu n t nh ng qu núi kỳ l nh là hi nể ả ị ơ ầ ụ ữ ả ạ ư ệ thân c a s s ng sôi đ ng trong th i kỳ ch có nh ng đ ng v t kh ng l ngủ ự ố ộ ờ ỉ ữ ộ ậ ổ ồ ự

tr cách hàng tri u năm tr c. N i này là ông c tr m ngâm hay ng i v trôngị ệ ướ ơ ụ ầ ườ ợ ch ng. N i kia là loài v t trong dáng đ ng yên ho c b i l i. R i hòn O n, Quồ ơ ậ ứ ặ ơ ộ ồ ả ả Chu i, Hòn Đũa, hòn Cái Bút... Nh ng s kỳ l c a nh ng qu núi H Longố ư ự ạ ủ ữ ả ạ không ch là s n hi n c a s s ng muôn loài, d i cái v l nh lùng, vô triỉ ự ẩ ệ ủ ự ố ướ ẻ ạ

c a đá, mà còn là cái bi n o khôn l ng c a nh ng qu núi ng có maủ ế ả ườ ủ ữ ả ỡ thu t.ậ

V i tuy n đ o phía Nam v ng chãi "nh nh ng ng i kh ng l u n b ng cớ ế ả ữ ư ữ ườ ổ ồ ỡ ộ ự n nang" ch n sóng bi n kh i, t o cho V nh H Long s yên tĩnh hi m có.ở ặ ể ơ ạ ị ạ ự ế

Cùng v i s c n c bi n xanh nh ng c và nh ng hòn đ o lam tím trùng đi p,ớ ắ ướ ể ư ọ ữ ả ệ s yên tĩnh c a V nh nh m t t m g ng ph n chi u làm tăng thêm cái bátự ủ ị ư ộ ấ ươ ả ế

c a c nh quan: Núi thì l p loáng bóng n c, n c thì lênh láng l ng tr i (Tr nhủ ả ấ ướ ướ ư ờ ị C ng).ươ

Mùa xuân, khi nh ng th m th c v t quanh b H Long r n ràng, tr ch i non,ữ ả ự ậ ờ ạ ộ ổ ồ thì v nh tr thành m t th gi i huy n o c a thiên nhiên. Bu i s m xuân Hị ở ộ ế ớ ề ả ủ ổ ớ ở ạ

Long, đ o ch p ch n trong màn s ng b c mông lung. Các đ nh đ o xanhả ậ ờ ươ ạ ỉ ả đen l n trong màn s ng, lúc n, lúc hi n, th p thoáng, b ng b nh trôi n i.ẫ ươ ẩ ệ ấ ồ ề ổ Nh ng ng n núi đá v n v ng ch i, g gh , thô ráp, b ng tr nên m m m i,ữ ọ ố ữ ả ồ ề ỗ ở ề ạ thanh tú, uy n chuy n khác th ng nh đ c v b ng nh ng nét bút lôngể ể ườ ư ượ ẽ ằ ữ

ch m phá. Khi m t tr i lên cao, s ng trên m t v nh tan d n, ch còn l i màngấ ặ ờ ươ ặ ị ầ ỉ ạ

m ng di đ ng trên các đ nh đ o. Đ o hóa thành nh ng Ông Tiên tóc tr ngỏ ộ ỉ ả ả ữ ắ ng i tr m ngâm trên m t v nh bi c xanh, bóng đ ngo n ngoèo xu ng đáyồ ầ ặ ị ế ổ ằ ố

v nh ng nh đ o đá có r .ị ỡ ư ả ễ

Mùa hè V nh H Long là mùa gió n m nam. Ng n gió vô t n th i t đ iở ị ạ ồ ọ ậ ổ ừ ạ d ng, v t qua l p l p đ o núi, mang vào đ t li n cái mát lành c a bi n c .ươ ượ ớ ớ ả ấ ề ủ ể ả Vào mùa hè, ngh khu du l ch Bãi Cháy, ta s t n h ng ng n gió mát r iỉ ở ị ẽ ậ ưở ọ ượ

c a H Long không ng ng th i. Du khách b n ph ng lũ l t đ v H Long,ủ ạ ừ ổ ố ươ ượ ổ ề ạ ngh Bãi Cháy hay Trà C , là đ đón gió và t m bi n. Thuy n đánh cá, sauỉ ở ổ ể ắ ể ề m t đêm v t l n v i bi n c , lách qua r ng đ o phía Nam, ùa v các b n bãi.ộ ậ ộ ớ ể ả ừ ả ề ế

Bu m tr ng, nâu, đ căng ph ng gió s m, r c r t a nh ng đóa hoa đ yồ ắ ỏ ồ ớ ự ỡ ự ữ ầ h ng s c c a bi n c .ươ ắ ủ ể ả

C nh m t tr i m c trên v nh H Long th t là ngo n m c. Du khách nào l nả ặ ờ ọ ị ạ ậ ạ ụ ầ đ u tiên đ n H Long mà không háo h c đ c ch ng ki n gi phút "tr d "ầ ế ạ ứ ượ ứ ế ờ ở ạ

c a tr i đ t di n ra H Long.ủ ờ ấ ễ ở ạ

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang