Tài liệu

Ban chat và cac hinh thai bieu hien cua gia tri thang du

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 678     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 17
Tài liệu Ban chat và cac hinh thai bieu hien cua gia tri thang du - tài liệu, sách iDoc.VnSản xuất giá trị thặng dư tối đa cho nhà tư bảnn là nội dung chính cua quy luật thặng dư. Nó quyết định đến sự ph
PhÇn I : Më ®Çu
Theo danh gi¸ cña VI LªNin th× lý ln gi¸ trÞ tng d lµn
®¸ tng cña häc thuyÕt kinh tÕ cña C.Mac. C¸c nhµ t bn ®Ó ®¹t
®îc c ®Ých i ®a a m×nh ®· mua søc lao ®éng cña ngêi
c«ng nh©n t hîp víi t liÖu n xuÊt ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm
vµ thu vÒ gi¸ trÞ tng d.
c nhµ kinh häc thêng cho r»ngi c«ng cô lao ®éng, i
t liÖu s¶n xuÊt ®Òu lµ t b¶n. Thùc ra n th©n t liÖu n xuÊt
kh«ng phi t bn, c lµ u c¬ b¶n cña s¶n xuÊt trong
t cø héi nµo. T liÖu s¶n xuÊt chØ t thµnh t n khi nã t
thµnh tµi s¶n cña c¸c nhµ t n vµ ®îc dïng ®Ó bãt t lao ®éng
lµm th. Ta thÓ ®Þnh nghÜa chÝnh x¸c t bn lµ gi¸ trÞ mang
l¹i gi¸ trÞ tng d b»ng ch c t c«ng nh©n lµm thuª. Gi¸ trÞ
thÆng d , phÇn gi¸ trÞ do lao ®éng cña c«ng nn lµm th s¸ng t¹o
ra ngoµi søc lao ®éng tn chiÕm kh«ng.
ChÝnh v× vËy n xuÊt g trÞ thÆng d i ®a cho nhµ t
n lµ néi dung chÝnh cña quy luËt tng d. Nã quyÕt ®Þnh ®Õn
pt triÓn cña chñ nghÜa t n vµ thay t b»ng t
héi kh¸c cao h¬n lµ quy luËt n ®éng cña ph¬ng thøc n xuÊt t
n chñ nghÜa.
1
ViÖc nghn cøu ph¹m trï gi¸ trÞ tng d cã vai t rÊt quan
träng , ý nghÜa rÊt quan träng trong ph¬ng tc n xuÊt t
n chñ nghÜa. vËy mµ i ®· chän ®Ò tµi Bn chÊt c
nh thøc biÓu hiÖn cña g trÞ tng d cho i tiÓu luËn a
nh
PhÇn II: LÝ luËn vÒ gi¸ trÞ tng d
I. Pm trï gi¸ trÞ thÆng d
1 Sù chuyÓn ho¸ tiÒn tÖ thµnh t bn
TiÒn tÖ ra ®êi lµt qu l©u i vµ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nhn
xt vµ trao ®æi hµng ho¸. ®ång ti tתn tÖ còng lµ khëi ®m
cña t n. Nhngn tn tiÒn tÖ kh«ng phi lµ t b¶n. TiÒn chØ
biÕn thµnh t bn trong nh÷ng ®u kiÖn nhÊt ®Þnh , khi chóng
®îc sö dông ®Ó bãct søc lao ®énga ngêi kh¸c.
TiÒn ®îc coi lµ tiÒn th«ng thêg th× vËn ®«ng theo c«ng tc sau
H-T-H (hµng - tiÒn hµng) nghÜa lµ chuyÓn ho¸ cña ng ho¸
2
Liên hệ quảng cáo

thµnh tn , råi tiÒn l¹i chun ho¸ thµnh ng ho¸. Cßn tiÒni t
ch lµ t n th× vËn ®éng theo c«ng tc T-H-T (tn hµng
tiÒn ) tøc sù chuyÓn ho¸ cña tiÒn thµnh hµng ho¸ råing ho¸ l¹i
chuyÓn ho¸ ngîc i thµnh tiÒn. BÊt cø biÕn ®éng nµo vËn ®éng
theo c«ng thøc T-H-T ®Òu chuyÓn ho¸ thµnh t b¶n.
Môc ®Ých cña lu th«ng hµng ho¸ gi¶n ®¬n lµ gi¸ trÞ dông ®Ó
tho n nhu cÇu nªn hµng ho¸ trao ®æi phi g trÞ dông
kh¸c nhau. vËn ®éng sÏ kÕt thóc ë giai ®o¹n hai khi nh÷ng ngêi
trao ®æi cã ®îc gi¸ trÞ sö dông mµ ngêi ®ã cÇn ®Õn. Cßn môc ®Ých
lu th«ng t n kh«ng phi lµ gi¸ trÞ dông mµ lµ gi¸ trÞ , h¬n n÷a
lµ gi¸ trÞ t¨ng tm. V× y tiÒn thu b»ng sè tiÒn øng ra th×
vËn ®éng trën v« nghÜa. Do vËy mµ sè tiÒn thu phi lín
n sè tn øng ra n c«ng thøc vËn ®éng ®Çy ®ñ cña t b¶n lµ T-
H-T’ trong ®ã T’= T + T. Sè tiÒn tréi n so víi tiÒn øng ra C
Mac gäi lµ g trÞ thÆng d. V¹y t b¶n lµ g trÞ mang l¹i gi¸ trÞ
thÆng d ,n vËn ®éng t bn kh«ng cã giíi n v×línn a
gi¸ trÞ lµ kh«ng cã giíi h¹n.
TiÒn øng tr íc c lµ tn ®a vµo lu th«ng , khi t tay ngêi
chñ cña nã t thªm mét lîng nhÊt ®Þnh. y cã phi do b¶n chÊt
cña lu th«ng ®· lµm cho tiÒn t¨ng thªm vµ do ®ã mµ nh thµnh g
trÞ tng d hay kh«ng ? c n kinh häc t s¶n ®· cho r»ng sù
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Ban chat và cac hinh thai bieu hien cua gia tri thang du
Sản xuất giá trị thặng dư tối đa cho nhà tư bảnn là nội dung chính cua quy luật thặng dư. Nó quyết định đến sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và thay thế nó bằng một xã hội khác cao hơn là quy luật vận động của phương thức sản xuất.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 678     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus