Tài liệu

Bài tiểu luận về câu nói "không có gì quý hơn độc lập tự do" của hồ chí minh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 15373     Tải về: 124     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Bài tiểu luận về câu nói "không có gì quý hơn độc lập tự do" của hồ chí minh - tài liệu, sách iDoc.Vn[color=#000000]Bất cứ ai, bất cứ dân tộc nào, và bất cứ quốc gia nào đều mong muốn là dân tộc mình, quốc gia mình đ
L i nói đ u
B t c ai, b t c dân t c nào, b t c qu c gia nào đ u mong
mu n dân t c mình, qu c gia mình đ c đ c l p, đ t n c đ c th ng ượ ư ượ
nh t, nhân dân đ c t do, c m ăn, áo m c,đ c đi h c. Đ t n c ta ượ ơ ượ ướ
cũng v y, cũng đã tr i qua nhi u thăng tr m trong l ch s . Bi t bao l n b ế
xâm l c, đô h ,s nghèo đói, d t nát. Tr i qua nhi u bi n c trong l chượ ế
s nh v y m i th y càng th m thía câu ư không quý h n đ c l p,ơ
t do” mà Bác H đã t ng nói
sinh viên còn ng i trên gh nhà tr ng, chúng tôi đã đ c nghe ế ườ ượ
câu nói y c a ng i t khi còn h c sinh ti u h c. Nh ng đ n bây gi ườ ư ế
chúng tôi m i d p ng i l i đ bàn lu n,đ tìm hi u v câu nói b t h
y-câu nói “không có gì quý h n đ c l p t do”ơ
1
Tóm t t n i dung
1. Gi i thi u hoàn c nh ra đ i câu nói c a H Chí Minh
2. Bàn lu n v câu nói
2.1 Th nào là đ c l p, t do?ế
2.2 Giá tr c a đ c l p, t do
2.3 M r ng v n đ
3. K t lu nế
2
N i dung
1. Hoàn c nh ra đ i câu nói
"Tôi ch m t s ham mu n, ham mu n t t b c, là làm sao cho
n c ta đ c hoàn toàn đ c l p, dân ta đ c hoàn toàn t do, đ ng bàoướ ượ ượ
ai cũng c m ăn áo m c, ai cũng đ c h c hành".ơ ượ Ham mu n đó
không ch c a Ng i đó ườ ham mu n c a m i ng i dân, c a c ườ
m t dân t c b m t đ c l p, m t t do. Năm 1966, khi đ qu c M điên ế
cu ng m r ng chi n tranh phá ho i ra mi n B c, Ch t ch H C Minh ế
đã kh ng đ nh l i m t l n n a không quý h n đ c l p, t doơ ”,câu
nói tuy ng n g n nh ng mang ý nghĩa thiêng liêng. t o nên s c m nh ư
và quy t tâm chi n đ u cho quân và dân ta. Toàn văn câu nói đ c vi t l iế ế ượ ế
nh sau: “ư Chi n tranh có th kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm ho c lâu h nế ơ
n a. N i, H i Phòng m t s thành ph nghi p th b tàn phá,
song nhân dân Vi t Nam quy t không s . Không quý h n đ c l p t ế ơ
do. Đ n ngày th ng l i, nhân dân ta s xây d ng l i đ t n c ta đàngế ư
hoàng h n, to đ p h n”.ơ ơ
2.Bình lu n v câu nói c a Bác
2.1 Th nào là đ c l p, t do ?ế
Đ c l p” đây đ c l p c a m t qu c gia. Nghĩa m t qu c
gia đ c g i đ c l p khi không b s xâm l c, đô h c a ngo i bang,ượ ư
biên c ng,b cõi đ c gi v ng, kh ng đ nh đ c ch quy n. Không chươ ượ ượ
v y, đ c l p không b s l thu c v kinh t , chính tr ,văn hóa….c a ế
b t c m t qu c gia nào khác.
T do” nghĩa con ng i làm ch chính mình, không b l ườ
thu c vào b t kỳ ai, t do s ng, t do ngôn lu n, t do lao đ ng s n
3
Bài tiểu luận về câu nói "không có gì quý hơn độc lập tự do" của hồ chí minh
[color=#000000]Bất cứ ai, bất cứ dân tộc nào, và bất cứ quốc gia nào đều mong muốn là dân tộc mình, quốc gia mình được độc lập, đất nước được thống nhất, nhân dân được tự do, có cơm ăn, áo mặc,được đi học. Đất nước ta cũng vậy, cũng đã trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử. Biết bao lần bị xâm lược, đô hộ,sự nghèo đói, dốt nát. Trải qua nhiều biến cố trong lịch sử như vậy mới thấy càng thấm thía câu “ không có gì quý hơn độc lập, tự do” mà Bác Hồ đã từng nói.[/color] [color=#000000]Là sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi đã được nghe câu nói ấy của người từ khi còn là học sinh tiểu học. Nhưng đến bây giờ chúng tôi mới có dịp ngồi lại để bàn luận,để tìm hiểu về câu nói bất hủ ấy-câu nói “không có gì quý hơn độc lập tự do”[/color] [color=#000000]Tóm tắt nội dung[/color] [color=#000000]1. Giới thiệu hoàn cảnh ra đời câu nói của Hồ Chí Minh[/color] [color=#000000]2. Bàn luận về câu nói[/color] [color=#000000]2.1 Thế nào là độc lập, tự do?[/color] [color=#000000]2.2 Giá trị của độc lập, tự do[/color] [color=#000000]2.3 Mở rộng vấn đề[/color] [color=#000000]3. Kết luận[/color] [color=#000000] [/color]
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus