Tài liệu

Bài tiểu luận: Tác động của môi trường vĩ mô và vi mô tới hoạt động marketing của tập...

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1445     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 28
Tài liệu Bài tiểu luận: Tác động của môi trường vĩ mô và vi mô tới hoạt động marketing của tập... - tài liệu, sách iDoc.VnTại hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới, thị trường đồ chơi đã có nhiều thay đổi lớn trong thời gian vừa qua
M c l c
Trang
L i m đ u .................................................................................................................3
Ch ng I: Lý lu n c b n v các nhân t c a môi tr ng marketingươ ơ ườ ....................4
I.Khái ni m ...........................................................................................................4
II.N i dung lý lu n .................................................................................................5
Ch ng II: nh h ng c a môi tr ng marketing v i t p đoàn Mattelươ ưở ườ .................11
I.Gi i thi u doanh nghi p .....................................................................................11
II.Th c tr ng ...........................................................................................................12
III. Đánh giá ho t đ ng marketing c a t p đoàn ...................................................24
Ch ng III: Gi i pháp hoàn thi n ho t đ ng marketingươ ..........................................25
Danh m c tài li u tham kh o .....................................................................................27
L i nói đ u
T i h u h t các qu c gia trên toàn th gi i, th tr ng đ ch i đã nhi u thay đ i ế ế ườ ơ
l n trong th i gian v a qua v i s ra đ i phát tri n nhanh chóng c a nhi u lo i đ
ch i m i các hình th c game vi tính. Tuy nhiên, đ i v i các gái tu i t 3 -11,ơ
không m t lo i hình đ ch i m i m nào th thay th đ c nh ng búp d ơ ế ư
th ng, đ c bi t búp Barbie. M c đã ra đ i cách đây 50 năm, nh ng Barbieươ ư
v n gi v ng v trí hàng đ u trong th tr ng đ ch i dành cho các cô bé. Cho đ n nay, ườ ơ ế
đ n h n 1 t búp Barbie đã đ c bán ra trên kh p th gi i. Ch Barbie m i ế ơ ượ ế
đ kh năng qua m t s các l a ch n gi i trí khác nhau nh video game, truy n ư
hình, máy vi tính… đ chi m đ c s quan tâm c a các cô bé. ế ượ
Trong khi h n m t n a các th ng hi u ch u tác đ ng n ng n c a s suy thoáiơ ươ
trên th tr ng, m t s nh ng th ng hi u m nh không h ch u thi t h i, th m chí ườ ươ
còn tăng tr ng nhanh. Barbie m t trong nh ng th ng hi u nh th .Chúng taưở ươ ư ế
hãy cùng tìm hi u xem t p đoàn Mattel đã đ i phó v i các nh h ng c a môi tr ng ưở ườ
2
Liên hệ quảng cáo

marketing nh th nào đ duy trì s l n m nh c a th ng hi u búp Barbie sau 50ư ế ươ
năm phát tri n.
(Theo Lantabrand)

Ch ng Iươ
Các khái ni m
I.Khái ni m
1.Môi tr ng marketingườ
Môi tr ng marketingườ c a m t công ty (doanh nghi p) t p h p các ch th , các
l c l ng bên trong bên ngoài công ty b ph n ra quy t đ nh c a công ty không ượ ế
th kh ng ch đ c chúng th ng xuyên tác đ ng, nh h ng t t ho c không t t ế ượ ư ưở
t i các ho t đ ng marketing c a công ty.
Nh v y, s thay đ i, di n bi n c a các l c l ng y u t đó không ph i do bư ế ượ ế
ph n marketing gây ra hay b ph n marketingquy n làm thay đ i. Đ i v i b ph n
marketing, nh ng bi n đ i đó khách quan. Do đó, b ph n marketing ch th theo ế
dõi, phát hi n đ t thay đ i các quy t đ nh marketing c a mình nh m gi m thi u ế
nh ng tác đ ng x u, khai thác t i đa các tác đ ng t t ho c đ thích ng m t cách
l i nh t.
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài tiểu luận: Tác động của môi trường vĩ mô và vi mô tới hoạt động marketing của tập...
Tại hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới, thị trường đồ chơi đã có nhiều thay đổi lớn trong thời gian vừa qua với sự ra đời và phát triển nhanh chóng của nhiều loại đồ chơi mới và các hình thức game vi tính. Tuy nhiên, đối với các bé gái tuổi từ 3 -11, không...
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm