Tài liệu

Bài tiểu luận: Quản lý nhà nước về an toàn điện nông thôn

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2662     Tải về: 4     Lượt mua: 2    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 22
Tài liệu Bài tiểu luận: Quản lý nhà nước về an toàn điện nông thôn - tài liệu, sách iDoc.VnBài tiểu luận: Quản lý nhà nước về an toàn điện nông thônĐiện năng là một loại sản phẩm hàng hóa đặc biệt, đ
Công tác c i cách TTHC t nh Lai Châu
I. L I M Đ U
Trong c i cách n n hành chính nhà n c, c i cách TTHC nhi m v ướ
quan tr ng c b n nh t. Th c t t i nhi u đ a ph ng cho th y, TTHC ơ ế ạ ươ
hi n v n còn r t r m rà, ph c t p; vi c ti p nh n gi i quy t h s còn ườ ế ế ơ
thi u khoa h c; thu l phí, phí nhi u n i ch a đúng quy đ nh; m t khác,ế ơ ư
nhi u cán b , công ch c b ph n ti p nh n và gi i quy t TTHC còn có thái ế ế
đ thi u tôn tr ng công dân, t ch c đ n liên h công vi c, còn t n t i tình ế ế
tr ng c a quy n, sách nhi u…Tình hình gi i quy t công vi c nh v y ch ng ế ư
nh ng làm t n th i gian, ti n b c, công s c c a nhân dân, t ch c, nhà n c ướ
còn môi tr ng phát sinh t quan liêu, tham nhũng…làm m t lòng tinườ
đ i v i nhân dân. Trong đi u ki n th gi i đang b c vào giai đo n “toàn c u ế ướ
hóa” sâu s c, v n đ c i cách n n hành chính nhà n c(trong đó c i cách ư
th t c hành chính) nhi m v c n thi t . Nh n th c yêu c u đó, Đ ng, ế
chính ph đã đ ra ch tr ng ch đ o các ngành, các đ a ph ng ti n ươ ươ ế
hành c i cách toàn di n n n hành chính theo h ng đ n gi n, g n nh ướ ơ
hi u qu .
Đ làm c s lu n th c ti n cho công tác c i cách th t c hành ơ
chính, đã có nhi u công trình nghiên c u c a các chuyên gia, nh ng ng i tâm ườ
huy t. Tuy nhiên, các nghiên c u y ch y u t ng mô, còn chung chung,ế ế
r t ít các công trình nghiên c u v c i cách TTHC nh ng đ a ph ng c ươ
th . Nh n th y đây v n là v n đ mang tính th i s c p thi t, em ch n đ ế
tài: “Công tác c i cách th t c hành chính t nh Lai Châu” làm bài lu n
h t môn môn ế Qu n hành chính nhà n c” ướ , đ ng th i qua bài vi t em ế
cũng mong mu n s đóng góp nh ng hi u bi t c a mình cho công tác c i cách ế
TTHC n c ta hi n nay. ướ
Trên c s ph ng pháp phân tích duy v t c a ch nghĩa Mác-Lênin v ươ
c i cách n n hành chính nh ng s li u c th c a t nh Lai Châu v c i
cách TTHC trong th i gian qua, bài ti u lu n c a em t p trung làm sáng t
nhũng v n đ sau:
Nguy n Anh Hu n L p XDĐ – K27
Bài tiểu luận: Quản lý nhà nước về an toàn điện nông thôn
Bài tiểu luận: Quản lý nhà nước về an toàn điện nông thônĐiện năng là một loại sản phẩm hàng hóa đặc biệt, được sản xuất và đồng thời đưa vào sử dụng. Điện năng là một trong những yếu tố quyết định đến tốc độ phát triển kinh tế xã hội và, đặc biệt là thời kỳ CNH - HĐH đất nước. Trong định hướng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội qua... Điện năng là một loại sản phẩm hàng hóa đặc biệt, được sản xuất và đồng thời đưa vào sử dụng. Điện năng là một trong những yếu tố quyết định đến tốc độ phát triển kinh tế xã hội và, đặc biệt là thời kỳ CNH - HĐH đất nước. Trong định hướng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội qua các thời kỳ đều xác định “điện phải đi trước một bước”.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Xã hội học quản lý Lượt tải: 136 Lượt xem: 11530
Phân tích khái niệm hành chính Lượt tải: 17 Lượt xem: 11493
Giáo trình thẩm quyền hành chính Lượt tải: 80 Lượt xem: 10510
Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam Lượt tải: 4 Lượt xem: 9732