Thành viên gnuh109

Bài tiểu luận: Quản lý nhà nước về an toàn điện nông thôn

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/22 trang
10,000 VNĐ
Tài liệu này có phí 10,000 VNĐ

bạn cần mua tài liệu để được xem đầy đủ nội dung

Tài liệu này có thể xem trước 1 trang

Thành viên gnuh109

Bài tiểu luận: Quản lý nhà nước về an toàn điện nông thôn

- 12 tháng trước
2,766
Báo lỗi

Bài tiểu luận: Quản lý nhà nước về an toàn điện nông thônĐiện năng là một loại sản phẩm hàng hóa đặc biệt, được sản xuất và đồng thời đưa vào sử dụng. Điện năng là một trong những yếu tố quyết định đến tốc độ phát triển kinh tế xã hội và, đặc biệt là thời kỳ CNH - HĐH đất nước. Trong định hướng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội qua... Điện năng là một loại sản phẩm hàng hóa đặc biệt, được sản xuất và đồng thời đưa vào sử dụng. Điện năng là một trong những yếu tố quyết định đến tốc độ phát triển kinh tế xã hội và, đặc biệt là thời kỳ CNH - HĐH đất nước. Trong định hướng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội qua các thời kỳ đều xác định “điện phải đi trước một bước”.

Nội dung
Xu hướng Quốc tế hóa hiện nay đòi hỏi Việt Nam cần tiến hành đổi mới toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có cải cách và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

Công tác c i cách TTHC t nh Lai Châuả ở ỉ I. L I M Đ UỜ Ở Ầ

Trong c i cách n n hành chính nhà n c, c i cách TTHC là nhi m vả ề ướ ả ệ ụ quan tr ng và c b n nh t. Th c t t i nhi u đ a ph ng cho th y, TTHCọ ơ ả ấ ự ế ạ ề ị ươ ấ hi n v n còn r t r m rà, ph c t p; vi c ti p nh n và gi i quy t h s cònệ ẫ ấ ườ ứ ạ ệ ế ậ ả ế ồ ơ thi u khoa h c; thu l phí, phí nhi u n i ch a đúng quy đ nh; m t khác,ế ọ ệ ở ề ơ ư ị ặ nhi u cán b , công ch c b ph n ti p nh n và gi i quy t TTHC còn có tháiề ộ ứ ở ộ ậ ế ậ ả ế đ thi u tôn tr ng công dân, t ch c đ n liên h công vi c, còn t n t i tìnhộ ế ọ ổ ứ ế ệ ệ ồ ạ tr ng c a quy n, sách nhi u…Tình hình gi i quy t công vi c nh v y ch ngạ ử ề ễ ả ế ệ ư ậ ẳ nh ng làm t n th i gian, ti n b c, công s c c a nhân dân, t ch c, nhà n cữ ố ờ ề ạ ứ ủ ổ ứ ướ mà còn là môi tr ng phát sinh t quan liêu, tham nhũng…làm m t lòng tinườ ệ ấ đ i v i nhân dân. Trong đi u ki n th gi i đang b c vào giai đo n “toàn c uố ớ ề ệ ế ớ ướ ạ ầ hóa” sâu s c, v n đ c i cách n n hành chính nhà n c(trong đó có c i cáchắ ấ ề ả ề ướ ả th t c hành chính) là nhi m v c n thi t . Nh n th c rõ yêu c u đó, Đ ng,ủ ụ ệ ụ ầ ế ậ ứ ầ ả chính ph đã đ ra ch tr ng và ch đ o các ngành, các đ a ph ng ti nủ ề ủ ươ ỉ ạ ị ươ ế hành c i cách toàn di n n n hành chính theo h ng đ n gi n, g n nh vàả ệ ề ướ ơ ả ọ ẹ hi u qu .ệ ả

Đ làm c s lí lu n và th c ti n cho công tác c i cách th t c hànhể ơ ở ậ ự ễ ả ủ ụ chính, đã có nhi u công trình nghiên c u c a các chuyên gia, nh ng ng i tâmề ứ ủ ữ ườ huy t. Tuy nhiên, các nghiên c u y ch y u t ng vĩ mô, còn chung chung,ế ứ ấ ủ ế ở ầ r t ít các công trình nghiên c u v c i cách TTHC nh ng đ a ph ng cấ ứ ề ả ở ữ ị ươ ụ th . Nh n th y đây v n là v n đ mang tính th i s và c p thi t, em ch n để ậ ấ ẫ ấ ề ờ ự ấ ế ọ ề tài: “Công tác c i cách th t c hành chính t nh Lai Châu”ả ủ ụ ở ỉ làm bài lu nậ h t môn môn “ế Qu n lí hành chính nhà n c”ả ướ , đ ng th i qua bài vi t emồ ờ ế cũng mong mu n s đóng góp nh ng hi u bi t c a mình cho công tác c i cáchố ẽ ữ ể ế ủ ả TTHC n c ta hi n nay.ở ướ ệ

Trên c s ph ng pháp phân tích duy v t c a ch nghĩa Mác-Lênin vở ở ươ ậ ủ ủ ề c i cách n n hành chính và nh ng s li u c th c a t nh Lai Châu v c iả ề ữ ố ệ ụ ể ủ ỉ ề ả cách TTHC trong th i gian qua, bài ti u lu n c a em t p trung làm sáng tờ ể ậ ủ ậ ỏ nhũng v n đ sau:ấ ề

Nguy n Anh Hu nễ ấ L p XDĐ – K27ớ

Công tác c i cách TTHC t nh Lai Châuả ở ỉ -C s lí lu n c a c i cách TTHC.ở ở ậ ủ ả -Th c t v n đ c i cách TTHC Lai Châu.ự ế ấ ề ả ở -Nhi m v và gi i pháp đ t ra.ệ ụ ả ặ Bài ti u lu n đ c chia thành 3 ch ng chính:ể ậ ượ ươ -Ch ng I:C s lí lu n c a c i cách TTHC.ươ ơ ở ậ ủ ả -Ch ng II: Th c t công tác c i cách TTHC t nh Lai Châu trongươ ự ế ả ở ỉ

nh ng năm g n đây.ữ ầ -Ch ng III: Gi i pháp đ ti p t c đ y m nh c i cách TTHC Lai Châuươ ả ể ế ụ ẩ ạ ả ở

trong th i gian t i.ờ ớ Trong ph m vi ki n th c h n h p, bài vi t không tránh kh i nh ng thi uạ ế ứ ạ ẹ ế ỏ ữ ế

sót, em r t mong nh n đ c s đóng góp, b sung ý ki n c a các th y cô đấ ậ ượ ự ổ ế ủ ầ ể nh ng bài vi t sau c a em đ c hoàn ch nh h n.ữ ế ủ ượ ỉ ơ

Nguy n Anh Hu nễ ấ L p XDĐ – K27ớ

Công tác c i cách TTHC t nh Lai Châuả ở ỉ II. PH N N I DUNG.Ầ Ộ

1.Ch ng I: C S LÍ LU N C A C I CÁCH TTHC.ươ Ơ Ở Ậ Ủ Ả 1.1: Quan đi m c a ch nghĩa Mac-Lênin, t t ng H Chí Minh vàể ủ ủ ư ưở ồ

Đ ng c ng s n Vi t Nam v c i cách n n hành chính nhà n c.ả ộ ả ệ ề ả ề ướ Các nhà kinh đi n theo h c thuy t Mác-Lênin đã có nh ng t t ngể ọ ế ữ ư ưở

b c đ u v c i cách n n hành chính nhà n c, đ c bi t nh ng t t ng c aướ ầ ề ả ề ướ ặ ệ ữ ư ưở ủ Lênin.

Trong quá trình lãnh đ o nhà n c Xô Vi t, Lênin r t chú tr ng đ i v iạ ướ ế ấ ọ ố ớ công tác c i cách n n hành chính. Ng i coi đây là c s thúc đ y s phátả ề ườ ơ ở ẩ ự tri n c a n n kinh t -xã h i.ể ủ ề ế ộ

Trong c i cách n n hành chính, Lênin nh n m nh đ n vi c s p x p, tinhả ề ấ ạ ế ệ ắ ế gi m b máy hành chính và th c hành ti p ki m. Ng i nh n m nh: “Nhi mả ộ ự ế ệ ườ ấ ạ ệ v c p thi t, ch y u nh t lúc này và trong nh ng năm s p t i là khôngụ ấ ế ủ ế ấ ữ ắ ớ ng ng tinh gi m b máy Xô Vi t và gi m b t chi phí c a nó…xóa b tácừ ả ộ ế ả ớ ủ ỏ phong l m hành chính, b nh quan liêu và gi m b t các kho n chi tiêu phiề ề ệ ả ớ ả s n xu t”.ả ấ

Cùng v i vi c thi t l p m t h th ng qu n lí m i, Lênin xúc ti n vi cớ ệ ế ậ ộ ệ ố ả ớ ế ệ c i cách chính đ đ m b o cho b máy nhà n c v n hành thông su t. Lê ninả ể ả ả ộ ướ ậ ố coi tr ng vi c c i cách, đ n gi n hóa các th t c hành chính, gi m b t nh ngọ ệ ả ơ ả ủ ụ ả ớ ữ khâu xét duy t gi y t không c n thi t.Ng i đ c bi t l u ý t i vi c so nệ ấ ờ ầ ế ườ ặ ệ ư ớ ệ ạ l i các quy đ nh th t c b n, thi t th c đã tính toán chính xác đ thi hành cóạ ị ậ ơ ả ế ự ể hi u qu .ệ ả

Đ c i cách n n hành chính nhà n c, Lênin còn nh n m nh đ n nh ngể ả ề ướ ấ ạ ế ữ v n đ then ch t nh công tác đào t o, b i d ng cán b ; nâng cao tinh th nấ ề ố ư ạ ồ ưỡ ộ ầ trách nhi m và đ o đ c công v ; đ u tranh ch ng l i các hành đ ng quan liêu,ệ ạ ứ ụ ấ ố ạ ộ tham nhũng, sách nhi u.ễ

Trong đi u ki n c th c a Vi t Nam, Ch t ch H Chí Minh là ng iề ệ ụ ể ủ ệ ủ ị ồ ườ v n d ng đ u tiên và sáng t o nh ng quan đi m trên c a Lênin trong vi c xâyậ ụ ầ ạ ữ ể ủ ệ d ng m t n n hành chính qu c gia th c s hi n đ i và ho t đ ng có hi uự ộ ề ố ự ự ệ ạ ạ ộ ệ

Nguy n Anh Hu nễ ấ L p XDĐ – K27ớ

Công tác c i cách TTHC t nh Lai Châuả ở ỉ qu . Ngay t bu i đ u xây d ng m t n c Vi t Nam đ c l p, Ch t ch Hả ừ ổ ầ ự ộ ướ ệ ộ ậ ủ ị ồ Chí Minh đã ti n hành xây d ng m t n n hành chính phù h p v i yêu c uế ự ộ ề ợ ớ ầ m i, mà vi c đ u tiên là ban hành các văn b n quy đ nh quy ch ho t đ ngớ ệ ầ ả ị ế ạ ộ c a các c p các ngành.ủ ấ

Ng i yêu c u “ph i xây d ng m t n n hành chính c a dân, do dân và vìườ ầ ả ự ộ ề ủ dân”. Gi m thi u nh ng sách nhi u, phi n hà trong gi i quy t công vi c hànhả ể ữ ễ ề ả ế ệ chính. Th t c hành chính ph i phù h p v i yêu c u gi i quy t công vi củ ụ ả ợ ớ ầ ả ế ệ theo đúng quy đ nh, song cũng c n phù h p v i trình đ c a nhân dân.ị ầ ợ ớ ộ ủ

Ng i lên án m i hành vi c a quy n, l ng quy n c a cán b khi gi iườ ọ ử ề ộ ề ủ ộ ả quy t công vi c c a nhân dân. Ng i yêu c u “cán b , đ ng viên ph i làế ệ ủ ườ ầ ộ ả ả nh ng công b c trung thành và t n tình c a nhân dân”. ữ ộ ậ ủ

Nh ng quan đi m c a Lê nin và ch t ch H Chí Minh đã đ c Đ ng taữ ể ủ ủ ị ồ ượ ả k th a và phát tri n trong đi u ki n hi n nay. Đ i h i l n th VII c aế ừ ể ề ệ ệ ạ ộ ầ ứ ủ Đ ng(tháng 6-1991) đã đánh d u b c đ i m i, phát tri n t duy v c i cáchả ấ ướ ổ ớ ể ư ề ả n n hành chính nhà n c trong s nghi p đ i m i đ t n c. Đ ng đã đ tề ướ ự ệ ổ ớ ấ ướ ả ặ tr ng tâm vào c i cách h th ng hành chính nhà n c trong t ng th c i cáchọ ả ệ ố ướ ổ ể ả b máy nhà n c và đ i m i h th ng chính tr . H i ngh Trung ng Đ ngộ ướ ổ ớ ệ ố ị ộ ị ươ ả l n th 8 khóa VII(tháng 1-1995) đã ra ngh quy t chuyên đ v c i cách m tầ ứ ị ế ề ề ả ộ b c n n hành chính nhà n c v i m t h th ng ch tr ng, n i dung,ướ ề ướ ớ ộ ệ ố ủ ươ ộ ph ng h ng c i cách t ng đ i đ ng b , c b n, chuyên sâu. Các đ i h iươ ướ ả ươ ố ồ ộ ơ ả ạ ộ Đ ng l n th VIII(tháng 6-1996), IX(tháng 4-2000), X(tháng 4-2006) và cácả ầ ứ h i ngh Trung ng c a Đ ng đã ti p t c b sung, phát tri n đ ng l i, chộ ị ươ ủ ả ế ụ ổ ể ườ ố ủ tr ng c i cách, xây d ng n n hành chính nhà n c trong đó tr ng tâm làươ ả ự ề ướ ọ th c hi n c i cách TTHC. Đây là thành t u n i b t trong đ i m i, phát tri nự ệ ả ự ổ ậ ổ ớ ể t duy lí lu n c a Đ ng v xây d ng n n hành chính nhà n c nói riêng, vư ậ ủ ả ề ự ề ướ ề xây d ng nhà n c pháp quy n XHCN nói chung; là k t qu c a vi c v nự ướ ề ế ả ủ ệ ậ d ng sáng t o ch nghĩa Mác-Lênin, t t ng H Chí Minh vào ho ch đ nhụ ạ ủ ư ưở ồ ạ ị đ ng l i, ch tr ng c i cách hành chính trong giai đo n hi n nay.ườ ố ủ ươ ả ạ ệ

1.2: Khái ni m, đ c đi m và ý nghĩa c a TTHC.ệ ặ ể ủ

Nguy n Anh Hu nễ ấ L p XDĐ – K27ớ

Công tác c i cách TTHC t nh Lai Châuả ở ỉ 1.2.1: Khái ni m TTHC.ệ Hi n nay, khái ni m TTHC v n còn nhi u ý ki n tranh cãi. D i đây làệ ệ ẫ ề ế ướ

khái ni m đ c nhi u nhà khoa h c Vi t Nam ch p nh n nh t: ệ ượ ề ọ ở ệ ấ ậ ấ TTHC là trình t , tr t t th c hi n th m quy n c a các c quan hành chính nhàự ậ ự ự ệ ẩ ề ủ ơ n c ho c c a cá nhân, t ch c đ c y quy n hành pháp trong vi cướ ặ ủ ổ ứ ượ ủ ề ệ gi i quy t các công vi c c a Nhà n c, các ki n ngh yêu c u chính đángả ế ệ ủ ướ ế ị ầ c a công dân ho c t ch c nh m thi hành nghĩa v hành chính, đ m b oủ ặ ổ ứ ằ ụ ả ả công v nhà n c và ph c v nhân dân.ụ ướ ụ ụ

1.2.2: Các đ c đi m c a TTHC.ặ ể ủ TTHC có nh ng đ c đi m ch y u sau:ữ ặ ể ủ ế - TTHC đ c lu t hành chính quy đ nh r t ch t ch , các ho t đ ngượ ậ ị ấ ặ ẽ ạ ộ

không đ c quy ph m TTHC quy đ nh thì không ph i là TTHC.ượ ạ ị ả - Trong TTHC thì nguyên t c ch th có quy n xem xét và ra quy t đ nhắ ủ ể ề ế ị

theo trình t mà lu t TTHC quy đ nh là c quan qu n lí hành chính nhàự ậ ị ơ ả n c(c quan qu n lí hành chính nhà n c hi u theo nghĩa r ng).ướ ơ ả ướ ể ộ

- Các quy ph m TTHC không ch quy đ nh trình t th c hi n theo quyạ ỉ ị ự ự ệ ph m v t ch t c a Lu t hành chính mà còn quy đ nh trình t nh m th c hi nạ ậ ấ ủ ậ ị ự ằ ự ệ quy ph m v t ch t c a các ngành lu t khác.ạ ậ ấ ủ ậ

- TTHC r t đa d ng, ph c t p.Tính đa d ng, ph c t p c a nó đ c quyấ ạ ứ ạ ạ ứ ạ ủ ượ đ nh b i ho t đ ng qu n lí hành chính nhà n c là ho t đ ng di n ra trên t tị ở ạ ộ ả ướ ạ ộ ễ ấ c các lĩnh v c c a đ i s ng xã h i và b máy hành chính. H n n a n n hànhả ự ủ ờ ố ộ ộ ơ ữ ề chính nhà n c ta hi n đang chuy n t n n hành chính k ho ch hóa t pướ ệ ể ừ ề ế ạ ậ trung sang n n hành chính ph c v ; đ ng th i v i xu h ng h p tác qu c tề ụ ụ ồ ờ ớ ướ ợ ố ế đ i t ng qu n lí không ch là công dân, t ch c trong n c mà còn có cácố ượ ả ỉ ổ ứ ướ y u t n c ngoài.ế ố ướ

1.2.3: Ý nghĩa c a TTHC.ủ TTHC có ý nghĩa quan tr ng trong qu n lí nhà n c và xã h i.ọ ả ướ ộ Tr c h t, n u không th c hi n các TTHC c n thi t thì m t quy t đ nhướ ế ế ự ệ ầ ế ộ ế ị

hành chính s không đ c đ a vào th c hi n ho c b h n ch tác d ng.ẽ ượ ư ự ệ ặ ị ạ ế ụ

Nguy n Anh Hu nễ ấ L p XDĐ – K27ớ

Công tác c i cách TTHC t nh Lai Châuả ở ỉ TTHC đ m b o cho vi c thi hành quy t đ nh đ c th ng nh t và có thả ả ệ ế ị ượ ố ấ ể

ki m tra đ c tính h p pháp, h p lí cũng nh các h qu do th c hi n cácể ượ ợ ợ ư ệ ả ự ệ quy t đ nh hành chính t o ra.ế ị ạ

TTHC khi đ c xây d ng và v n d ng m t cách h p lí s t o ra khượ ự ậ ụ ộ ợ ẽ ạ ả năng sáng t o trong vi c th c hi n các quy t đ nh qu n lí, đem l i hi u quạ ệ ự ệ ế ị ả ạ ệ ả thi t th c cho qu n lí Nhà n c.ế ự ả ướ

TTHC là m t b ph n c a pháp lu t hành chính, vì v y vi c n m v ngộ ộ ậ ủ ậ ậ ệ ắ ữ và th c hi n các quy đ nh v TTHC s có ý nghĩa r t l n đ i v i quá trình c iự ệ ị ề ẽ ấ ớ ố ớ ả cách n n hành chính nhà n c và xây d ng nhà n c pháp quy n xã h i chề ướ ự ướ ề ộ ủ nghĩa.

1.3: V n i dung c i cách TTHC.ề ộ ả 1.3.1: Ch ng trình t ng th c i cách hành chính nhà n c giai đo nươ ổ ể ả ướ ạ

2001-2010.

Ch ng trình t ng th c i cách hành chính nhà n c giai đo n 2001-ươ ổ ể ả ướ ạ 2010 c a chính ph ban hành kèm theo quy t đ nh s 136/2001/QĐ-TTg ngàyủ ủ ế ị ố 17-9-2001 c a Th t ng chính ph đã xác đ nh: M c tiêu c a ch ng trìnhủ ủ ướ ủ ị ụ ủ ươ t ng th c i cách hành chính nhà n c giai đo n 2001-2010 là: “Xây d ngổ ể ả ướ ạ ự m t n n hành chính dân ch , trong s ch, v ng m nh, chuyên nghi p, hi n đ iộ ề ủ ạ ữ ạ ệ ệ ạ hóa, ho t đ ng có hi u l c, hi u qu theo nguyên t c c a nhà n c phápạ ộ ệ ự ệ ả ắ ủ ướ quy n xã h i ch nghĩa d i s lãnh đ o c a Đ ng; xây d ng đ i ngũ cánề ộ ủ ướ ự ạ ủ ả ự ộ b , công ch c có ph m ch t và năng l c đáp ng yêu c u c a công cu c xâyộ ứ ẩ ấ ự ứ ầ ủ ộ d ng, phát tri n đ t n c. Công cu c c i cách ph i ph n đ u đ n năm 2010ự ể ấ ướ ộ ả ả ấ ấ ế n n hành chính nhà n c đ m b o và phù h p v i yêu c u qu n lí xã h i vàề ướ ả ả ợ ớ ầ ả ộ qu n lí n n kinh t th tr ng đ nh h ng xã h i ch nghĩa”.ả ề ế ị ườ ị ướ ộ ủ

N i dung c b n c a ch ng trình là:ộ ơ ả ủ ươ • C i cách th ch .ả ể ế • C i cách t ch c b máy.ả ổ ứ ộ • Đ i m i, nâng cao ch t l ng đ i ngũ cán b , công ch c.ổ ớ ấ ượ ộ ộ ứ • C i cách tài chính công.ả

Nguy n Anh Hu nễ ấ L p XDĐ – K27ớ

Công tác c i cách TTHC t nh Lai Châuả ở ỉ V c i cách th ch , m t trong nh ng n i dung đ c nh n m nh là ti pề ả ể ế ộ ữ ộ ượ ấ ạ ế

t c c i cách TTHC theo h ng:ụ ả ướ • Lo i b nh ng th t c r m rà, ch ng chéo.ạ ỏ ữ ủ ụ ườ ồ • M r ng c i cách TTHC trên t t c các lĩnh v c.ở ộ ả ấ ả ự • Ban hành c ch ki m tra, giám sát đ i v i cán b , công ch c ti pơ ế ể ố ớ ộ ứ ế

nh n và gi i quy t TTHC.ậ ả ế • M r ng th c hành c ch “m t c a” và “m t c a liên thông” trongở ộ ự ơ ế ộ ử ộ ử

gi i quy t TTHC.ả ế • Quy đ nh rõ trách nhi m c a cá nhân khi thi hành công v .ị ệ ủ ụ 1.3.2: V n i dung th c hi n c ch “m t c a”, “m t c a liên thông”.ề ộ ự ệ ơ ế ộ ử ộ ử a. Khái ni m “m t c a”, “m t c a liên thông”.ệ ộ ử ộ ử C ch “m t c a”, “m t c a liên thông” đ c ban hành kèm theo quy tơ ế ộ ử ộ ử ượ ế

đ nh 181/2003/QĐ-TTg ngày 04-09-2003 và quy t đ nh s 93/2007/QĐ-TTgị ế ị ố ngày 22-06-2007 c a Th t ng chính ph . Đây đ c coi là mũi đ t phá quanủ ủ ướ ủ ượ ộ tr ng trong công tác c i cách TTHC.ọ ả

“M t c a” là c ch gi i quy t công vi c c a t ch c, công dânộ ử ơ ế ả ế ệ ủ ổ ứ thu c th m quy n c a c quan hành chính nhà n c t ti p nh n yêuộ ẩ ề ủ ơ ướ ừ ế ậ c u, h s đ n tr l i k t qu thông qua m t đ u m i duy nh t là bầ ồ ơ ế ả ạ ế ả ộ ầ ố ấ ộ ph n ti p nh n và tr k t qu t i c quan hành chính nhà n c.ậ ế ậ ả ế ả ạ ơ ướ

Còn c ch ơ ế “m t c a liên thông” là c ch gi i quy t công vi c c aộ ử ơ ế ả ế ệ ủ t ch c, cá nhân thu c trách nhi m, th m quy n c a nhi u c quan hànhổ ứ ộ ệ ẩ ề ủ ề ơ chính nhà n c cùng c p ho c gi a các c p hành chính t h ng d n,ướ ấ ặ ữ ấ ừ ướ ẫ ti p nh n gi y t , h s , gi i quy t đ n tr k t qu đ c th c hi n t iế ậ ấ ờ ồ ơ ả ế ế ả ế ả ượ ự ệ ạ m t đ u m i là b ph n ti p nh n và tr k t qu t i c quan hành chínhộ ầ ố ộ ậ ế ậ ả ế ả ạ ơ nhà n cướ . C ch này đ t ra yêu c u các c quan nhà n c có trách nhi mơ ế ặ ầ ơ ướ ệ ph i h p trong quy trình x lí h s , không đ cho t ch c, công dân ph iố ợ ử ồ ơ ể ổ ứ ả c m h s đi t c quan này t i c quan khác.ầ ồ ơ ừ ơ ớ ơ

b.V l i ích c a c ch “m t c a”, “m t c a liên thông”.ề ợ ủ ơ ế ộ ử ộ ử - Gi m phi n hà cho t ch c, công dân.ả ề ổ ứ

Nguy n Anh Hu nễ ấ L p XDĐ – K27ớ

Công tác c i cách TTHC t nh Lai Châuả ở ỉ - Ch ng t quan liêu, tham nhũng, c a quy n, sách nhi u, nâng cao hi uố ệ ử ề ễ ệ

qu qu n lí nhà n c.ả ả ướ - Tinh gi m, s p x p l i b máy c quan hành chính nhà n c đ aả ắ ế ạ ộ ơ ướ ở ị

ph ng theo h ng g n nh , hi u qu và khoa h c.ươ ướ ọ ẹ ệ ả ọ - TTHC đ n gi n, rõ ràng, đúng pháp lu t.ơ ả ậ - Công khai các TTHC, các lo i phí, l phí và th i gian gi i quy t đ i v iạ ệ ờ ả ế ố ớ

t ng lo i TTHC.ừ ạ - B o đ m gi i quy t công vi c nhanh, chính xác.ả ả ả ế ệ c. V ph m vi và các lĩnh v c áp d ng c ch “m t c a”, “m t c aề ạ ự ụ ơ ế ộ ử ộ ử

liên thông”.

c p t nh, 4 s b t bu c th c hi n c ch này là: S K ho ch-đ u t ;Ở ấ ỉ ở ắ ộ ự ệ ơ ế ở ế ạ ầ ư S Lao đ ng-th ng binh và xã h i; S Tài nguyên và môi tr ng; S Xâyở ộ ươ ộ ở ườ ở d ng. C th áp d ng trong các lĩnh v c: Phê duy t các d án đ u t trong vàự ụ ể ụ ự ệ ự ầ ư ngoài n c; xét duy t c p v n xây d ng c b n; c p gi y ch ng nh n đăngướ ệ ấ ố ự ơ ả ấ ấ ứ ậ ký kinh doanh; c p gi y phép xây d ng; gi y ch ng nh n quy n s d ng nhàấ ấ ự ấ ứ ậ ề ử ụ

và quy n s d ng đ t; gi i quy t chính sách xã h i…ở ề ử ụ ấ ả ế ộ c p huy n áp d ng trong các lĩnh v c: C p gi y ch ng nh n đăng kýỞ ấ ệ ụ ự ấ ấ ứ ậ

kinh doanh cho h kinh doanh cá th ; gi y phép xây d ng; gi y ch ng nh nộ ể ấ ự ấ ứ ậ quy n s d ng nhà và quy n s d ng đ t; đăng ký h kh u; công ch ng;ề ử ụ ở ề ử ụ ấ ộ ẩ ứ gi i quy t chính sách xã h i.ả ế ộ

c p xã áp d ng trong các lĩnh v c: C p gi y phép xây d ng nhà ; đ tỞ ấ ụ ự ấ ấ ự ở ấ đai; h t ch; ch ng th c.ộ ị ứ ự

2. Ch ng II: TH C TR NG C I CÁCH TH T C HÀNH CHÍNH ươ Ự Ạ Ả Ủ Ụ Ở LAI CHÂU TRONG NH NG NĂM G N ĐÂYỮ Ầ .

2.1: Khái quát tình hình kinh t -xã h i c a t nh Lai Châu.ế ộ ủ ỉ Theo quy t đ nh c a Th t ng chính ph , t ngày 1-1-2004 t nh Laiế ị ủ ủ ướ ủ ừ ỉ

Châu (cũ) tách thành hai t nh là t nh Lai Châu(m i) và t nh Đi n Biên. T nh Laiỉ ỉ ớ ỉ ệ ỉ Châu hi n có di n tích t nhiên kho ng 9059,4 km², dân s trên 137,1 nghìnệ ệ ự ả ố ng i, m t đ dân s trung bình 41 ng i/km². T nh Lai Châu có 7 đ n vườ ậ ộ ố ườ ỉ ơ ị

Nguy n Anh Hu nễ ấ L p XDĐ – K27ớ

Công tác c i cách TTHC t nh Lai Châuả ở ỉ hành chính c p huy n và 98 đ n v hành chính c p xã. Lai Châu n m cách thấ ệ ơ ị ấ ằ ủ đô Hà N i 450km v phía Tây B c và là t nh có v trí chi n l c quan tr ngộ ề ắ ỉ ị ế ượ ọ v kinh t -qu c phòng-an ninh.ề ế ố

V thành ph n dân t c: Lai Châu hi n có kho ng 20 dân t c anh em cùngề ầ ộ ệ ả ộ chung s ng; trong đó đông nh t là dân t c Thái(chi m 35.05%), ti p đ n làố ấ ộ ế ế ế dân t c Kinh(chi m 16.86%), còn l i là các dân t c ít ng i khác.ộ ế ạ ộ ườ

V c s h t ng: T nh Lai Châu g n v i tam giác kinh t Hà N i-H iề ơ ở ạ ầ ỉ ắ ớ ế ộ ả Phòng-Qu ng Ninh b ng các tuy n qu c l 4D, 70, 32 và đ ng th y sôngả ằ ế ố ộ ườ ủ Đà. T nh Lai Châu l i có đ ng biên gi i dài 273 km giáp Trung Qu c v i c aỉ ạ ườ ớ ố ớ ử kh u qu c gia Mà Thù Làng.ẩ ố

Tính đ n cu i năm 2009, 80/98 xã và 74% s h đ c s d ng đi n;ế ố ố ộ ượ ử ụ ệ 50% s dân đô th trên đ a bàn t nh đ c s d ng n c s ch; 74% s dânố ị ị ỉ ượ ử ụ ướ ạ ố nông thôn đ c s d ng n c h p v sinh.ượ ử ụ ướ ợ ệ

Toàn t nh hi n có 11 b u c c; 68/98 xã có đi m b u đi n văn hóa xã;ỉ ệ ư ụ ể ư ệ m t đ đi n tho i là 16.2 máy/100 dân; m t đ thuê bao internet là 1.21 thuêậ ộ ệ ạ ậ ộ bao/100 dân.

V h th ng doanh nghi p: Tính đ n 30-03-2009 toàn t nh có 454 doanhề ệ ố ệ ế ỉ nghi p v i t ng s v n đăng kí kinh doanh là 3.598.266 tri u đ ng và 244 chiệ ớ ổ ố ố ệ ồ nhánh, văn phòng đ i di n.ạ ệ

V c c u kinh t c a t nh: Năm 2009 c c u kinh t phân theo ngànhề ơ ấ ế ủ ỉ ơ ấ ế c th nh sau: Th ng m i-d ch v chi m 39.1%; công nghi p-xây d ngụ ể ư ươ ạ ị ụ ế ệ ự chi m 20.82%; Nông-lâm nghi p chi m 40.05%.ế ệ ế

T c đ tăng tr ng GDP là 7.24%. Kim ng ch xu t kh u 19 tri u USD.ố ộ ưở ạ ấ ẩ ệ V giáo d c-đào t o: Năm h c 2009-2010 toàn t nh có 392 tr ng v iề ụ ạ ọ ỉ ườ ớ

5759 l p, t ng s h c sinh là 104.290 h c sinh.ớ ổ ố ọ ọ V y t : 42/98 xã có tr m y t đ t chu n qu c gia; t l bác sĩ là 3.55ề ế ạ ế ạ ẩ ố ỉ ệ

ng i/100 dân.ườ

Nguy n Anh Hu nễ ấ L p XDĐ – K27ớ

Công tác c i cách TTHC t nh Lai Châuả ở ỉ V i nh ng k t qu b c đ u đ t đ c Lai Châu trong t ng lai s trớ ữ ế ả ướ ầ ạ ượ ươ ẽ ở

thành t nh có n n kinh t phát tri n n đ nh và các đáp ng t t các nhu c u xãỉ ề ế ể ổ ị ứ ố ầ h i c a nhân dân góp ph n n đ nh tình hình chính tr -xã h i c a đ t n c.ộ ủ ầ ổ ị ị ộ ủ ấ ướ

2.2: C i cách TTHC s góp ph n phát tri n kinh t -xã h i c a t nh.ả ẽ ầ ể ế ộ ủ ỉ 2.2.1: C s pháp lý đ c i cách TTHC c a t nhơ ở ể ả ủ ỉ . - Ngh quy t s 38/CP ngày 4-5-1994 c a chính ph v “c i cách m tị ế ố ủ ủ ề ả ộ

b c TTHC”.ướ - Ch ng trình t ng th c i cách hành chính nhà n c giai đo n 2001-ươ ổ ể ả ướ ạ

2010 c a chính ph ban hành kèm theo quy t đ nh s 136/2001/QĐ-TTg, ngàyủ ủ ế ị ố 17-9-2001 c a Th t ng chính ph .ủ ủ ướ ủ

- Quy ch th c hi n c ch “m t c a” t i c quan hành chính nhà n cế ự ệ ơ ế ộ ử ạ ơ ướ đ a ph ng ban hành kèm theo quy t đ nh s 181/2003/QĐ-TTg, ngày 04-ở ị ươ ế ị ố

09-2003 c a Th t ng chính ph .ủ ủ ướ ủ - Quy t đ nh s 93/2007/QĐ-TTg ngày 22-06-2007 c a Th t ng chínhế ị ố ủ ủ ướ

ph ban hành quy ch th c hi n c ch “m t c a liên thông” t i c quanủ ế ự ệ ơ ế ộ ử ạ ơ hành chính nhà n c đ a ph ng.ướ ở ị ươ

- K ho ch s 136/KH-UB ngày 28-10-2004 c a y ban nhân dân t nhế ạ ố ủ Ủ ỉ Lai Châu v t ch c th c hi n c i cách TTHC theo c ch “m t c a” trên đ aề ổ ứ ự ệ ả ơ ế ộ ử ị bàn t nh.ỉ

- Ngh quy t ch ng trình hành đ ng s 18-NQ/TU ngày 30-11-2007 c aị ế ươ ộ ố ủ ban ch p hành đ ng b t nh v đ y m nh c i cách hành chính, nâng cao hi uấ ả ộ ỉ ề ẩ ạ ả ệ l c, hi u qu qu n lí c a b máy nhà n c.ự ệ ả ả ủ ộ ướ

- Quy t đ nh s 904/QĐ-UB ngày 01-07-2008 c a y ban nhân dân t nhế ị ố ủ Ủ ỉ v vi c thành l p ban ch đ o áp d ng h th ng qu n lí ch t l ng theo tiêuề ệ ậ ỉ ạ ụ ệ ố ả ấ ượ chu n Vi t Nam ISO 9001-2000 vào ho t đ ng các c quan hành chính nhàẩ ệ ạ ộ ơ n c t nh Lai Châu.ướ ỉ

2.2.2: Công tác c i cách TTHC trong nh ng năm g n đây Lai Châu.ả ữ ầ ở

Nguy n Anh Hu nễ ấ L p XDĐ – K27ớ

Công tác c i cách TTHC t nh Lai Châuả ở ỉ a. V tình hình rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t và đ n gi nề ả ạ ậ ơ ả

hóa TTHC trên đ a bàn t nh.ị ỉ Công tác rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t và các văn b n ch aả ạ ậ ả ứ

đ ng n i dung quy ph m pháp lu t đ c các c p, các ngành th ng xuyênự ộ ạ ậ ượ ấ ườ quan tâm th c hi n. K t qu đ t đ c r t đáng khích l , c th :ự ệ ế ả ạ ượ ấ ệ ụ ể

Năm 2008, t ng s l t văn b n do các c p, các ngành ban hành đ c ràổ ố ượ ả ấ ượ soát, ki m tra là 17.688 l t văn b n: Trong đó có 15 văn b n do y ban nhânể ượ ả ả ủ dân t nh ban hành; 35 văn b n do y ban nhân dan c p huy n ban hành. Qua ràỉ ả ủ ấ ệ soát, t nh đã s a đ i b sung chính sách thu hút cán b và ph c p cho cán bỉ ử ổ ổ ộ ụ ấ ộ đ c c đi h c t p, b i d ng nâng cao trình đ ; chính sách quy đ nh ch đượ ử ọ ậ ồ ưỡ ộ ị ế ộ ph c p hàng tháng đ i v i cán b không chuyên trách xã, ph ng, th tr n,ụ ấ ố ớ ộ ở ườ ị ấ bí th các chi b , tr ng thôn, b n, t dân ph , công an viên, nhân viên y tư ộ ưở ả ổ ố ế thôn b n và đ ngh c p có th m quy n s a đ i, bãi b , b sung chính sáchả ề ị ấ ẩ ế ử ổ ỏ ổ xu t kh u và m t s văn b n khác.ấ ẩ ộ ố ả

Theo báo cáo c a t đ án 30 c a T nh, tính đ n h t năm 2009 toàn t nhủ ổ ề ủ ỉ ế ế ỉ th ng kê đ c 1812 TTHC(trong đó c p t nh là 943 TTHC, c p huy n là 186ố ượ ấ ỉ ấ ệ TTHC và c p xã là 109 TTHC, ngành d c đóng trên đ a bàn t nh là 574 TTHC),ấ ọ ị ỉ 650 m u đ n, m u t khai hành chính(trong đó c p t nh là 501 m u, c pẫ ơ ẫ ờ ấ ỉ ẫ ấ huy n là 101 m u và c p xã là 48 m u). Đây là nh ng k t qu to l n trên lệ ẫ ấ ẫ ữ ế ả ớ ộ trình gi m thi u nh ng TTHC r m rà, gây khó khăn cho ng i dân.ả ể ữ ườ ườ

Ngày 21-08-2009, UBND T nh đã t ch c l công b công khai trên c ngỉ ổ ứ ễ ố ổ thông tin đi n t c a t nh b TTHC c a các c quan, đ n v trong t nh t oệ ử ủ ỉ ộ ủ ơ ơ ị ỉ ạ đi u ki n cho ng i dân và t ch c ti p c n d dàng các thông tin.ề ệ ườ ổ ứ ế ậ ễ

Ngày 29-09-2009, UBND T nh đã công b b sung nh ng TTHC cònỉ ố ổ ữ thi u thu c th m quy n gi i quy t c a các s , ban, ngành c p t nh, c pế ộ ẩ ề ả ế ủ ở ấ ỉ ấ huy n, c p xã trên đ a bàn v i t ng s 2371 TTHC(trong đó c p t nh là 1123ệ ấ ị ớ ổ ố ấ ỉ TTHC, c p huy n là 191 TTHC, c p xã là 114 TTHC, ngành d c trên đ a bànấ ệ ấ ọ ị t nh là 943 TTHC); s l ng đ c nh p vào máy xén là 1374 TTHC. UBNDỉ ố ượ ượ ậ t nh ti p t c ch đ o các b ph n chuyên môn rà soát TTHC, t ch c trao đ iỉ ế ụ ỉ ạ ộ ậ ổ ứ ổ

Nguy n Anh Hu nễ ấ L p XDĐ – K27ớ

Công tác c i cách TTHC t nh Lai Châuả ở ỉ nghi p v , h ng d n chi ti t vi c rà soát TTHC, m u đ n, m u t khai vàệ ụ ướ ẫ ế ệ ẫ ơ ẫ ờ yêu c u đi u ki n gi a các s , ban, ngành v i t chuyên trách c i cách TTHCầ ề ệ ữ ở ớ ổ ả c a chính ph nh m đ n gi n hóa t i thi u 30% các quy đ nh v TTHC; ti nủ ủ ằ ơ ả ố ể ị ề ế hành ki m tra vi c t ch c th c hi n rà soát TTHC.ể ệ ổ ứ ự ệ

Báo cáo c a t đ án 30 trình chính ph , toàn T nh đã rà soát đ c 1351ủ ổ ề ủ ỉ ượ TTHC, đ ngh s a đ i b sung 667 TTHC, ki n ngh bãi b thay th 68ề ị ử ổ ổ ế ị ỏ ế TTHC không còn phù h p.ợ

b. Tình hình th c hi n c ch “m t c a”, “m t c a liên thông” trongự ệ ơ ế ộ ử ộ ử gi i quy t TTHC c a T nh.ả ế ủ ỉ

b1. V ch c năng, nhi m v và quy trình gi i quy t TTHC theo c chề ứ ệ ụ ả ế ơ ế “m t c a”,”m t c a liên thông”.ộ ử ộ ử

- Ti p công dân, t ch c t i phòng làm vi c c a b ph n ti p nh n vàế ổ ứ ạ ệ ủ ộ ậ ế ậ tr k t qu khi h có yêu c u gi i quy t công vi c trong ph m vi quy n h n.ả ế ả ọ ầ ả ế ệ ạ ề ạ

- H ng d n t ch c, công dân trong vi c hoàn t t các TTHC, gi y t ,ướ ẫ ổ ứ ệ ấ ấ ờ bi u m u.ể ẫ

- H s hoàn ch nh thì ti p nh n, vi t phi u nh n h s h n ngày tr vàồ ơ ỉ ế ậ ế ế ậ ồ ơ ẹ ả vào s theo dõi.ổ

H s ch a hoàn ch nh thì h ng d n đ t ch c, công dân b sung hoànồ ơ ư ỉ ướ ẫ ể ổ ứ ổ ch nh.ỉ

- X lí h s theo ph m vi trách nhi m, quy n h n c a mình.ử ồ ơ ạ ệ ề ạ ủ Tr ng h p h s liên quan đ n trách nhi m c a b ph n, cán b , côngườ ợ ồ ơ ế ệ ủ ộ ậ ộ

ch c khác thì cán b ph trách h s ch đ ng ph i h p v i b ph n, cán b ,ứ ộ ụ ồ ơ ủ ộ ố ợ ớ ộ ậ ộ công ch c liên quan đó cùng gi i quy t h s .ứ ả ế ồ ơ

- Trình h s lên Ch t ch ho c Phó ch t ch gi i quy t, ký, đóng d u.ồ ơ ủ ị ặ ủ ị ả ế ấ - Nh n l i k t qu đã gi i quy t,tr cho t ch c, công dân; thu phí, lậ ạ ế ả ả ế ả ổ ứ ệ

phí theo quy đ nh.ị b2. Tình hình gi i quy t TTHC theo c ch “m t c a”, “m t c a liênả ế ơ ế ộ ử ộ ử

thông”.

Nguy n Anh Hu nễ ấ L p XDĐ – K27ớ

Công tác c i cách TTHC t nh Lai Châuả ở ỉ Vi c tri n khai c ch “m t c a”,”m t c a liên thông” đ c coi là mũiệ ể ơ ế ộ ử ộ ử ượ

đ t phá chính trong công tác c i cách TTHC c a T nh. Vì v y, UBND T nh đãộ ả ủ ỉ ậ ỉ ch đ o các c quan hành chính nhà n c nhanh chóng áp d ng c ch “m tỉ ạ ơ ướ ụ ơ ế ộ c a”,”m t c a liên thông” trong gi i quy t TTHC. K t qu c th đ t đ c:ử ộ ử ả ế ế ả ụ ể ạ ượ Năm 2008 toàn T nh có 69 đ n v th c hi n c ch “m t c a”, “m t c a liênỉ ơ ị ự ệ ơ ế ộ ử ộ ử thông”. Trong đó, s , ban, ngành có 9 đ n v ; c p huy n 5/7 đ n v ; c p xãở ơ ị ấ ệ ơ ị ấ 55/98 đon v . Năm 2009, có 11/21 s , ban, ngành c p t nh; 7/7 đ n v c pị ở ấ ỉ ơ ị ấ huy n; 61/98 đ n v c p xã áp d ng c ch “m t c a”, “m t c a liên thông”ệ ơ ị ấ ụ ơ ế ộ ử ộ ử trong gi i quy t TTHC.ả ế

UBND T nh ph i h p v i S N i v đang ti n hành h ng d n S Y t ;ỉ ố ợ ớ ở ộ ụ ế ướ ẫ ở ế S Nông nghi p và phát tri n nông thôn hoàn thi n đ án c ch “m t c a”,ở ệ ể ệ ề ơ ế ộ ử “m t c a liên thông”. ộ ử

Th c ti n tri n khai áp d ng c ch “m t c a’, “m t c a liên thông” choự ễ ể ụ ơ ế ộ ử ộ ử th y ch t l ng x lý TTHC đã đ c nâng lên, s l ng giao d ch tăng, th iấ ấ ượ ử ượ ố ượ ị ờ gian gi i quy t công vi c đ c rút ng n, các v n đ giao d ch gi a b ph nả ế ệ ượ ắ ấ ề ị ữ ộ ậ ti p nh n và tr k t qu cho t ch c, cá nhân đ c ti n hành thu n l i, đúngế ậ ả ế ả ổ ứ ượ ế ậ ợ quy đ nh. C th trong m t s lĩnh v c theo th ng kê c a S N i v (nămị ụ ể ộ ố ự ố ủ ở ộ ụ 2009): Trong c p phép xây d ng: Ti p nh n 315 h s , tr đúng và tr c h nấ ự ế ậ ồ ơ ả ướ ạ 312 h s , chuy n kì sau 03 h s ; trong qu n lí đ t đai: Ti p nh n 2726 hồ ơ ể ồ ơ ả ấ ế ậ ồ s , tr đúng h n 2654 h s , quá h n 72 h s ; trong lĩnh v c đăng ký kinhơ ả ạ ồ ơ ạ ồ ơ ự doanh: Ti p nh n 649 h s , tr tr c h n 283 h s , đúng h n 359 h s ,ế ậ ồ ơ ả ướ ạ ồ ơ ạ ồ ơ chuy n kỳ sau 03 h s và tr hoàn thi n 04 h s . Vi c th c hi n c chể ồ ơ ả ệ ồ ơ ệ ự ệ ơ ế “m t c a”, “m t c a liên thông” đã đ c d lu n và nhân dân ng h , đ cộ ử ộ ử ượ ư ậ ủ ộ ặ bi t trong quá trình th c hi n ch a có đ n, th khi u n i, t cáo hành vi saiệ ự ệ ư ơ ư ế ạ ố trái, gây khó khăn, nhũng nhi u c a cán b , công ch c khi th c hi n công vễ ủ ộ ứ ự ệ ụ v i t ch c, cá nhân đ n giao d ch.ớ ổ ứ ế ị

Nh m tăng c ng u đi m c a c ch “m t c a”, “m t c a liên thông”;ằ ườ ư ể ủ ơ ế ộ ử ộ ử th c hi n theo ch th s 32/2006/CT-TTg ngày 07-09-2006 c a Th t ngự ệ ỉ ị ố ủ ủ ướ chính ph các s , ban, ngành các c p trong T nh đã thi t l p c ch ki m tra,ủ ở ấ ỉ ế ậ ơ ế ể

Nguy n Anh Hu nễ ấ L p XDĐ – K27ớ

Công tác c i cách TTHC t nh Lai Châuả ở ỉ giám sát th ng xuyên, đ c l p, khách quan trong n i b c quan, đ n vườ ộ ậ ộ ộ ơ ơ ị nh m phát hi n, x lý các hành vi vi ph m, sách nhi u, phi n hà v TTHCằ ệ ử ạ ễ ề ề c a cán b , công ch c. Các đ n v , c quan ch a áp d ng c ch “m t c a”,ủ ộ ứ ơ ị ơ ư ụ ơ ế ộ ử “m t c a liên thông” trong gi i quy t TTHC cũng th ng xuyên ch n ch nhộ ử ả ế ườ ấ ỉ cán b , công ch c nâng cao tinh th n trách nhiêm, ý th c ph c v , niêm y tộ ứ ầ ứ ụ ụ ế công khai các quy đ nh c a TTHC theo tinh th n ch th s 32/2006/CT-TTg.ị ủ ầ ỉ ị ố

S N i v cũng đã ti n hành ph i h p v i 5 huy n, th t ch c t p hu nở ộ ụ ế ố ợ ớ ệ ị ổ ứ ậ ấ cho 850 cán b làm công tác c i cách hành chính, cán b làm t i b ph nộ ả ộ ạ ộ ậ “m t c a”, “m t c a liên thông” c p xã nh m nâng cao năng l c và ch tộ ử ộ ử ở ấ ằ ự ấ l ng gi i quy t TTHC c a cán b , công ch c.ượ ả ế ủ ộ ứ

Đ nâng cao h n n a ch t l ng c i cách TTHC, UBND T nh cũng tri nể ơ ữ ấ ượ ả ỉ ể khai h p tác v i nhi u t ch c và qu c gia trên th gi i.. Đó là các ch ngợ ớ ề ổ ứ ố ế ớ ươ trình: “Tăng c ng s tham gia c a ng i dân trong quá trình c i cách hànhườ ự ủ ườ ả chính Vi t Nam” do t ch c Actionaid tài tr đ c th c hi n thí đi m ở ệ ổ ứ ợ ượ ự ệ ể ở huy n Tam Đ ng; tri n khai th c hi n tài tr c i cách hành chính nhà n cệ ườ ể ự ệ ợ ả ướ c a chính ph Đan M ch cho t nh trong khuôn kh hi p đ nh tài tr c a Bủ ủ ạ ỉ ổ ệ ị ợ ủ ộ Khoa h c và công ngh Vi t Nam v i B Ngo i giao Đan M ch v ch ngọ ệ ệ ớ ộ ạ ạ ề ươ trình qu n tr nhà n c và c i cách hành chính giai đo n 2007-2011.ả ị ướ ả ạ

2.3: Nh ng h n ch , t n t i trong công tác c i cách TTHC c a T nh.ữ ạ ế ồ ạ ả ủ ỉ Tuy v y, công tác c i cách TTHC trong t nh v n còn không ít h n ch ,ậ ả ỉ ẫ ạ ế

khó khăn:

- TTHC v n ch a gi m nhi u, hi u qu ho t đ ng c a b ph n ti pẫ ư ả ề ệ ả ạ ộ ủ ộ ậ ế nh n và tr k t qu ch a cao. Nhi u h s gi i quy t ch a đúng h n nh t làậ ả ế ả ư ề ồ ơ ả ế ư ẹ ấ trong lĩnh v c đ t đai, c p phép xây d ng, nhà .ự ấ ấ ự ở

- S quy t tâm trong ch đ o, đi u hành, tri n khai công tác c i cáchự ế ỉ ạ ề ể ả TTHC m t s c quan, đ n v ch a th c s quy t li t, nhi u khi còn mangở ộ ố ơ ơ ị ư ự ự ế ệ ề tính hình th c nên hi u qu th p.ứ ệ ả ấ

Nguy n Anh Hu nễ ấ L p XDĐ – K27ớ

Công tác c i cách TTHC t nh Lai Châuả ở ỉ - Đ i ngũ cán b , công ch c c a T nh đa s m i đ c tuy n d ng nênộ ộ ứ ủ ỉ ố ớ ượ ể ụ

kinh nghi m công tác còn h n ch do v y nh h ng đ n công tác c i cáchệ ạ ế ậ ả ưở ế ả TTHC và gi i quy t h s cho t ch c, cá nhân.ả ế ồ ơ ổ ứ

- Vi c tri n khai c ch “m t c a”, “m t c a liên thông” còn thi u đ ngệ ể ơ ế ộ ử ộ ử ế ồ b , đ gi i quy t nh ng h s có tính ch t liên ngành nh đ t đai, xây d ngộ ể ả ế ữ ồ ơ ấ ư ấ ự thì ng i dân v n còn ph i liên h v i nhi u c quan, nhi u c p (ít nh t làườ ẫ ả ệ ớ ề ơ ề ấ ấ hai c p xã-huy n, huy n-t nh). Nh v y, v n còn tình tr ng c t khúc trongấ ệ ệ ỉ ư ậ ẫ ạ ắ gi i quy t TTHC, ch a t o thành m t quy trình th ng nh t.ả ế ư ạ ộ ố ấ

- Công tác tuyên truy n v c i cách TTHC ti n hành ch a m nh và thi uề ề ả ế ư ạ ế chi u sâu. Vì v y, ch a t o đ c b c đ t phá trong nh n th c v tráchề ậ ư ạ ượ ướ ộ ậ ứ ề nhi m th c hi n công v cũng nh t m quan tr ng c a c i cách TTHC trongệ ự ệ ụ ư ầ ọ ủ ả cán b , đ ng viên. Ch a t o đ c hi u bi t cho m t b ph n nhân dân nh tộ ả ư ạ ượ ể ế ộ ộ ậ ấ là đ ng bào dân t c, vùng sâu, vùng xa v TTHC.ồ ộ ề

- Do m i th c hi n tách t nh, c s v t ch t đang trong quá trình xâyớ ự ệ ỉ ơ ở ậ ấ d ng và hoàn thi n, trang thi t b ph c v công v còn thi u th n nên ph nự ệ ế ị ụ ụ ụ ế ố ầ nào gây khó khăn cho công tác chuyên môn (nhi u n i c p xã phòng làmề ơ ở ấ vi c c a b ph n ti p nh n và tr k t qu chi r ng 12m²).ệ ủ ộ ậ ế ậ ả ế ả ộ

- Đ i v i c p xã, công ch c công tác t i b ph n ti p nh n và tr k tố ớ ấ ứ ạ ộ ậ ế ậ ả ế qu đ ng th i cũng là công ch c chuyên môn tr c thu c UBND xã, cho nênả ồ ờ ứ ự ộ h v a ph i th c hi n nhi m v chuyên môn(đ a chính, t pháp…) v a th cọ ừ ả ự ệ ệ ụ ị ư ừ ự hi n nhi m v ti p nh n và tr k t qu , do v y c ng đ lao đ ng và áp l cệ ệ ụ ế ậ ả ế ả ậ ườ ộ ộ ự công vi c cao nh ng ch a có ch đ t ng x ng.ệ ư ư ế ộ ươ ứ

3.Ch ng III: GI I PHÁP TI P T C Đ Y M NH C I CÁCH TTHC ươ Ả Ế Ụ Ẩ Ạ Ả Ở T NH LAI CHÂU TRONG TH I GIAN T I.Ỉ Ờ Ớ

3.1: Ph ng h ng c a T nh v c i cách TTHC trong th i gian t i.ươ ướ ủ ỉ ề ả ờ ớ Trong th i gian t i, c i cách TTHC ti p t c đ c coi là nhi m v quanờ ớ ả ế ụ ượ ệ ụ

tr ng trong công tác c i cách hành chính c a T nh. Nhi m v c th đ cọ ả ủ ỉ ệ ụ ụ ể ượ UBND T nh đ t ra đó là:ỉ ặ

Nguy n Anh Hu nễ ấ L p XDĐ – K27ớ

Công tác c i cách TTHC t nh Lai Châuả ở ỉ - Tăng c ng công tác ch đ o trong c i cách TTHC. Đây đ c coi làườ ỉ ạ ả ượ

nhi m v th ng xuyên và quan tr ng, m t m t góp ph n đ y m nh c i cáchệ ụ ườ ọ ộ ặ ầ ẩ ạ ả TTHC trên ph m vi toàn t nh; m t khác k p th i x lí nh ng khó khăn, v ngạ ỉ ặ ị ờ ử ữ ướ m c có th x y ra trong quá trình c i cách TTHC. Đ ng th i công tác ki mắ ể ả ả ồ ờ ể tra, giám sát th ng xuyên s đ m b o cho đ i ngũ cán b , công ch c làmườ ẽ ả ả ộ ộ ứ vi c khách quan, khoa h c, hi u qu , h n ch nh ng t hách d ch, quan liêuệ ọ ệ ả ạ ế ữ ệ ị có th x y ra, đ m b o c i cách TTHC mang l i hi u qu thi t th c cho nhânể ả ả ả ả ạ ệ ả ế ự dân.

- Ti p t c tri n khai th c hi n đ n gi n hóa TTHC trong t t c các lĩnhế ụ ể ự ệ ơ ả ấ ả v c qu n lý nhà n c theo đ án 30 c a chính ph . M c tiêu đ n h t nămự ả ướ ề ủ ủ ụ ế ế 2010 ph i đ n gi n t i thi u 30% TTHC .ả ơ ả ố ể

- Đ y m nh vi c áp d ng c ch “m t c a” các đ n v còn l i, h ngẩ ạ ệ ụ ơ ế ộ ử ở ơ ị ạ ướ d n m t s đ n v đã th c hi n đ án “M t c a” s a đ i, b sung đ án theoẫ ộ ố ơ ị ự ệ ề ộ ử ử ổ ổ ề b th t c hành chính m i. Nhân r ng mô hình “m t c a liên thông” cácộ ủ ụ ớ ộ ộ ử ở lĩnh v c đăng ký kinh doanh, c p gi y chúng nh n quy n s d ng đ t, c pự ấ ấ ậ ề ử ụ ấ ấ gi y phép xây d ng…ấ ự

- Th c hi n nghiêm túc ch đ công v , công ch c, nâng cao ch t l ngự ệ ế ộ ụ ứ ấ ượ tuy n d ng, s d ng cán b công ch c. Đ c bi t tăng c ng đào t o, b iể ụ ử ụ ộ ứ ặ ệ ườ ạ ồ d ng ki n th c, năng l c th c hi n gi i quy t công vi c cho cán b côngưỡ ế ứ ự ự ệ ả ế ệ ộ ch c c p xã, b i d ng quy t c hành chính, kĩ năng ng x văn minh n iứ ấ ồ ưỡ ắ ứ ử ơ công s …ở

- Th c hi n nghiêm túc, ch t l ng, hi u qu các quy đ nh v ch đ tự ệ ấ ượ ệ ả ị ề ế ộ ự ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chínhủ ự ị ệ ề ử ụ ế ả đ i v i c quan hành chính nhà n c và quy n t ch , t ch u trách nhi mố ớ ơ ướ ề ự ủ ự ị ệ vi c th c hi n nhi m v t ch c b máy biên ch và tài chính đ i v i cácệ ự ệ ệ ụ ổ ứ ộ ế ố ớ đ n v .ơ ị

- Th ng xuyên ki m tra vi c th c thi trách nhi m công v đ i v i côngườ ể ệ ự ệ ụ ố ớ ch c; x lý nghiêm, k p th i v i nh ng các b công ch c l i d ng ch c v ,ứ ử ị ờ ớ ữ ộ ứ ợ ụ ứ ụ quy n h n đ c giao gây nhũng nhi u, phi n hà cho t ch c và công dân.ề ạ ượ ễ ề ổ ứ

Nguy n Anh Hu nễ ấ L p XDĐ – K27ớ

Công tác c i cách TTHC t nh Lai Châuả ở ỉ - Ti n hành t ng kêt, đánh giá k t qu th c hi n ch ng trình đ n gi nế ổ ế ả ự ệ ươ ơ ả

hóa TTHC và vi c áp d ng c ch “m t c a”, “m t c a liên thông” giai đo nệ ụ ơ ế ộ ử ộ ử ạ 2001-2010 và đ ra m c tiêu, ph ng h ng, nhi m v cho giai đo n ti pề ụ ươ ướ ệ ụ ạ ế theo.

3.2: M t s gi i pháp ch y u.ộ ố ả ủ ế Trên c s nh ng khó khăn, t n t i và nhi m v c a công cu c c i cáchơ ở ữ ồ ạ ệ ụ ủ ộ ả

TTHC trong giai đo n s p t i. Nh ng gi i pháp c th đ c đ a ra nh mạ ắ ớ ữ ả ụ ể ượ ư ằ th c hi n t t h n công tác c i cách TTHC c a t nh đó là:ự ệ ố ơ ả ủ ỉ

M t làộ , các c p, các ngành trong t nh c n coi tr ng công tác c i cáchấ ỉ ầ ọ ả TTHC, xác đ nh đây là nhi m v then ch t và tr ng tâm nh m tháo g nh ngị ệ ụ ố ọ ằ ỡ ữ v ng m c v c ch , chính sách góp ph n phát tri n kinh t -xã h i c a t nh,ướ ắ ề ơ ế ầ ể ế ộ ủ ỉ thu hút đ u t , t ng b c chuy n đ i và hoàn thi n th ch b o đ m quy nầ ư ừ ướ ể ổ ệ ể ế ả ả ề l i c a ng i dân.ợ ủ ườ

Hai là, tăng c ng vai trò và trách nhi m c a ng i đ ng đ u c quanườ ệ ủ ườ ứ ầ ơ hành chính các c p, g n c i cách TTHC nói riêng và c i cách hành chính nóiấ ắ ả ả chung v i đ i m i ph ng th c ch đ o, đi u hành c a các c p chính quy n.ớ ổ ớ ươ ứ ỉ ạ ề ủ ấ ề

Ba là, th c hi n đ ng b đ n gi n hóa TTHC v i tri n khai c ch “m tự ệ ồ ộ ơ ả ớ ể ơ ế ộ c a”, “m t c a liên thông”. Rà soát l i h th ng th t c, đánh giá m c đ phùử ộ ử ạ ệ ố ủ ụ ứ ộ h p c a các th t c và ki m soát vi c đ nh ra th t c m i đ a ph ng.ợ ủ ủ ụ ể ệ ị ủ ụ ớ ở ị ươ Nhanh chóng đ a vào th c hi n t i b ph n “m t c a” nh ng th t c hànhư ự ệ ạ ộ ậ ộ ử ữ ủ ụ chính đã đ c rà soát, công khai nh báo cáo b c đ u c a đ án 30 v đ nượ ư ướ ầ ủ ề ề ơ gi n hóa TTHC trên các lĩnh v c qu n lý hành chính nhà n c đ a ph ng.ả ự ả ướ ở ị ươ Kiên quy t gi m t i thi u 30% các quy đ nh v TTHC trong năm 2010 theoế ả ố ể ị ề ch đ o c a Th t ng chính ph .ỉ ạ ủ ủ ướ ủ

B n làố , các c p y Đ ng th ng xuyên quan tâm, ch đ o vi c tri n khaiấ ủ ả ườ ỉ ạ ệ ể c ch “m t c a”, “m t c a liên thông. Tăng c ng công tác đào t o, b iơ ế ộ ử ộ ử ườ ạ ồ d ng và tuy n d ng cán b công ch c; ki m tra ch t l ng, hi u qu cungưỡ ể ụ ộ ứ ể ấ ượ ệ ả c p d ch v cho công dân và t ch c thông qua b ph n “m t c a”.ấ ị ụ ổ ứ ộ ậ ộ ử

Nguy n Anh Hu nễ ấ L p XDĐ – K27ớ

Công tác c i cách TTHC t nh Lai Châuả ở ỉ Năm là, ph i h p v i S N i v và H c vi n Hành chính qu c gia xâyố ợ ớ ở ộ ụ ọ ệ ố

d ng k ho ch và t ch c t p hu n, b i d ng ki n th c v c i cách hànhự ế ạ ổ ứ ậ ấ ồ ưỡ ế ứ ề ả chính m t cách th ng xuyên, hi u qu , thi t th c cho cán b , công ch c làmộ ườ ệ ả ế ự ộ ứ công tác c i cách TTHC và làm vi c t i b ph n “m t c a”. L a ch n, b tríả ệ ạ ộ ậ ộ ử ự ọ ố nh ng cán b , công ch c có trình đ , năng l c chuyên môn và có tinh th n,ữ ộ ứ ộ ự ầ thái đ ph c v nhân dân làm vi c b ph n ti p nh n và tr k t qu .ộ ụ ụ ệ ở ộ ậ ế ậ ả ế ả

Sáu là, tăng c ng công tác thông tin, tuyên truy n nâng cao hi u bi tườ ề ể ế c a cán b , công ch c và nhân dân v công tác c i cách TTHC. Đ c bi t c nủ ộ ứ ề ả ặ ệ ầ tăng c ng h n n a công tác t v n, h ng d n nhân dân trong vi c th cườ ơ ữ ư ấ ướ ẫ ệ ự hi n quy trình th t c. Đi u này xu t phát t th c t c a T nh đó là trình đệ ủ ụ ề ấ ừ ự ế ủ ỉ ộ hi u bi t c a đ i đa s nhân dân còn th p, th m chí nhi u đ ng bào dân t cể ế ủ ạ ố ấ ậ ề ồ ộ còn không s d ng đ c ti ng ph thông.ử ụ ượ ế ổ

B y làả , c n có chính sách khen th ng và khuy n khích nh ng sáng ki n,ầ ưở ế ữ ế nh ng cách làm hay mang l i hi u qu thi t th c trong công tác c i cáchữ ạ ệ ả ế ự ả TTHC. Tăng c ng dân ch hóa, xây d ng và l y ý ki n đánh giá c a nhânườ ủ ự ấ ế ủ dân, t ch c v b TTHC đ có h ng ch nh s a, b sung cho phù h p v iổ ứ ề ộ ể ướ ỉ ử ổ ợ ớ th c t .ự ế

Tám là, tăng c ng c s v t ch t kĩ thu t ph c v cho công tác c i cáchườ ơ ở ậ ấ ậ ụ ụ ả TTHC, đ c bi t cho b ph n “m t c a”, “m t c a liên thông”.Đ y m nh ápặ ệ ộ ậ ộ ử ộ ử ẩ ạ d ng ti n b khoa h c kĩ thu t vào gi i quy t TTHC nh t là nh ng huy n,ụ ế ộ ọ ậ ả ế ấ ở ữ ệ xã vùng sâu, vùng xa.

Chín là, m t v n đ mang tính hình th c xong nh h ng không nh t iộ ấ ề ứ ả ưở ỏ ớ hi u qu c a công tác c i cách TTHC đó là tình tr ng “bít bùng” gi a cán b ,ệ ả ủ ả ạ ữ ộ công ch c ti p dân v i t ch c và nhân dân (do vách ngăn n i làm vi c thi tứ ế ớ ổ ứ ơ ệ ế k quá cao và kín, ch có m t ô nh bên d i đ trao đ i công vi c và gi yế ỉ ộ ỏ ướ ể ổ ệ ấ t ). Đi u này v a gây khó khăn cho công vi c l i v a t o c m giác xa dân. Vìờ ề ừ ệ ạ ừ ạ ả v y, vi c thi t k vách ngăn nên v a t m đ t o s an toàn, tr t t , v a t oậ ệ ế ế ừ ầ ể ạ ự ậ ự ừ ạ s tho i mái cho công dân khi đ n liên h công vi c.ự ả ế ệ ệ

Nguy n Anh Hu nễ ấ L p XDĐ – K27ớ

Công tác c i cách TTHC t nh Lai Châuả ở ỉ

Nguy n Anh Hu nễ ấ L p XDĐ – K27ớ

Công tác c i cách TTHC t nh Lai Châuả ở ỉ PH N K T LU NẦ Ế Ậ

Th c t công tác c i cách TTHC nh ng năm g n đây đã cho th y quy tự ế ả ữ ầ ấ ế tâm cao đ c a các c p y đ ng, chính quy n t nh Lai Châu. Vi c th c hi nộ ủ ấ ủ ả ề ỉ ệ ự ệ đ n gi n hóa TTHC và c ch “m t c a”, “m t c a liên thông” đã nâng caoơ ả ơ ế ộ ử ộ ử hi u l c, hi u q a làm vi c c a các c quan hành chính nhà n c; công dânệ ự ệ ủ ệ ủ ơ ướ và t ch c khi có nhu c u gi i quy t các công vi c liên quan t i TTHC cũngổ ứ ầ ả ế ệ ớ đ c d dàng và thu n ti n h n. Trong th i gian t i, d i s ch đ o sâu sátượ ễ ậ ệ ơ ờ ớ ướ ự ỉ ạ c a các c p y đ ng và chính quy n, s ng h và góp s c c a nhân dân, Laiủ ấ ủ ả ề ự ủ ộ ứ ủ Châu nh t đ nh s đ t đ c m c tiêu đ n gi n hóa t i thi u 30% TTHC trongấ ị ẽ ạ ượ ụ ơ ả ố ể năm 2010, áp d ng đ ng b và trên di n r ng c ch “m t c a”, “m t c aụ ồ ộ ệ ộ ơ ế ộ ử ộ ử liên thông”. Lai Châu s xây d ng đ c m t n n hành chính hi n đ i, g nẽ ự ượ ộ ề ệ ạ ọ nh , hi u qu đ m b o cho yêu c u phát tri n kinh t -xã h i và h i nh p c aẹ ệ ả ả ả ầ ể ế ộ ộ ậ ủ t nh trong giai đo n t i. Công cu c c i cách hành chính cũng s là c s đỉ ạ ớ ộ ả ẽ ơ ở ể xây d ng m t nhà n c pháp quy n “c a dân, do dân và vì dân” nh m c tiêuự ộ ướ ề ủ ư ụ mà chúng ta đang h ng t i. ướ ớ

Nguy n Anh Hu nễ ấ L p XDĐ – K27ớ

Công tác c i cách TTHC t nh Lai Châuả ở ỉ DANH M C TÀI LI U THAM KH O.Ụ Ệ Ả

1. Đ ng c ng s n Vi t Nam: Văn ki n đ i h i Đ ng toàn qu c l n thả ộ ả ệ ệ ạ ộ ả ố ầ ứ VII, Nxb S th t, Hà N i, 1991.ự ậ ộ

2. Đ ng c ng s n Vi t Nam: Văn ki n đ i h i Đ ng toàn qu c l n thả ộ ả ệ ệ ạ ộ ả ố ầ ứ VIII, Nxb Chính tr qu c gia, Hà N i,1996.ị ố ộ

3. Đ ng c ng s n Vi t Nam: Văn ki n đ i h i Đ ng toàn qu c l n thả ộ ả ệ ệ ạ ộ ả ố ầ ứ IX, Nxb Chính tr qu c gia, Hà N i,2001.ị ố ộ

4. Đ ng c ng s n Vi t Nam: Văn ki n đ i h i Đ ng toàn qu c l n thả ộ ả ệ ệ ạ ộ ả ố ầ ứ X, Nxb Chính tr qu c gia, Hà N i,2006.ị ố ộ

5. Lê nin toàn t p, t p 38, Nxb Ti n b , Matxcova,1977-1979.ậ ậ ế ộ 6. H Chí Minh toàn t p,t p 25, Nxb Chính tr qu c gia, Hà N i,2000.ồ ậ ậ ị ố ộ 7. S N i V Lai Châu: Báo cáo trình B N i V v công tác c i cáchở ộ ụ ộ ộ ụ ề ả

hành chính năm 2008.

8. S N i V Lai Châu: Báo cáo t ng k t công tác c i cách hành chínhở ộ ụ ổ ế ả năm 2009 và ph ng h ng, nhi m v năm 2010.ươ ướ ệ ụ

9. Khoa nhà n c-Pháp lu t-H c vi n báo chí và tuyên truy n: Giáo trìnhướ ậ ọ ệ ề Qu n lí hành chính nhà n c.ả ướ

10. C ng thông tin đi n t t nh Lai Châu: ổ ệ ử ỉ www.laichau.gov.vn 11. C ng thông tin c i cách hành chính-B N i V :ổ ả ộ ộ ụ

www.caicachhanhchinh.gov.vn

12. C ng thông tin đi n t Đ ng c ng s n Vi t Nam: ổ ệ ử ả ộ ả ệ www.cpv.org.vn

Nguy n Anh Hu nễ ấ L p XDĐ – K27ớ

Công tác c i cách TTHC t nh Lai Châuả ở ỉ M C L CỤ Ụ

I. L I M Đ UỜ Ở Ầ ........................................................................................................................1 II. PH N N I DUNG.Ầ Ộ ...............................................................................................................3 1.Ch ng I: C S LÍ LU N C A C I CÁCH TTHC.ươ Ơ Ở Ậ Ủ Ả ........................................................3 1.1: Quan đi m c a ch nghĩa Mac-Lênin, t t ng H Chí Minh và Đ ng c ng s n Vi tể ủ ủ ư ưở ồ ả ộ ả ệ Nam v c i cách n n hành chính nhà n c.ề ả ề ướ .............................................................................3 1.2: Khái ni m, đ c đi m và ý nghĩa c a TTHC.ệ ặ ể ủ .....................................................................4 1.2.1: Khái ni m TTHC.ệ .............................................................................................................5 1.2.2: Các đ c đi m c a TTHC.ặ ể ủ ................................................................................................5 1.2.3: Ý nghĩa c a TTHC.ủ ..........................................................................................................5 1.3: V n i dung c i cách TTHC.ề ộ ả ..............................................................................................6 1.3.1: Ch ng trình t ng th c i cách hành chính nhà n c giai đo n 2001-2010.ươ ổ ể ả ướ ạ ................6 1.3.2: V n i dung th c hi n c ch “m t c a”, “m t c a liên thông”.ề ộ ự ệ ơ ế ộ ử ộ ử ................................7 2.1: Khái quát tình hình kinh t -xã h i c a t nh Lai Châu.ế ộ ủ ỉ .......................................................8 2.2: C i cách TTHC s góp ph n phát tri n kinh t -xã h i c a t nh.ả ẽ ầ ể ế ộ ủ ỉ ....................................10 2.2.2: Công tác c i cách TTHC trong nh ng năm g n đây Lai Châu.ả ữ ầ ở .................................10 2.3: Nh ng h n ch , t n t i trong công tác c i cách TTHC c a T nh.ữ ạ ế ồ ạ ả ủ ỉ ..................................14 3.Ch ng III: GI I PHÁP TI P T C Đ Y M NH C I CÁCH TTHC T NH LAI CHÂUươ Ả Ế Ụ Ẩ Ạ Ả Ở Ỉ TRONG TH I GIAN T I.Ờ Ớ .....................................................................................................15 3.1: Ph ng h ng c a T nh v c i cách TTHC trong th i gian t i.ươ ướ ủ ỉ ề ả ờ ớ ...................................15 3.2: M t s gi i pháp ch y u.ộ ố ả ủ ế ...............................................................................................17 PH N K T LU NẦ Ế Ậ ...................................................................................................................20

Nguy n Anh Hu nễ ấ L p XDĐ – K27ớ

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang