Thành viên idoc2012

Bài thuyết trình: Ưu nhược điểm của các phương pháp quản lí nhà nước

- 08/29/2012
Chia sẻ Tải xuống 1,000 VNĐ
Tài liệu Bài thuyết trình: Ưu nhược điểm của các phương pháp quản lí nhà nước
/ 29 trang
Thành viên idoc2012

Bài thuyết trình: Ưu nhược điểm của các phương pháp quản lí nhà nước

- 08/29/2012
3,557
Báo lỗi

Quản lý Nhà nước về kinh tế là sự tác động có tổ chức và bằng pháp quyền của Nhà nước lên nền kinh tế quốc dân nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực kinh tế trong và ngoài nước, các cơ hội có thể có, để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế đất nước đặt ra trong điều kiện hội nhập và mở rộng giao lưu quốc tế.

Nội dung
Slide 1

NHÓM 1

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI BÀI THUYẾT TRÌNH: ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

I. Quản lý nhà nước về kinh tế 1.Khái niệm: Quản lý Nhà nước về kinh tế là sự tác động có tổ chức và bằng pháp quyền của Nhà nước lên nền kinh tế quốc dân nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực kinh tế trong và ngoài nước, các cơ hội có thể có, để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế đất nước đặt ra trong điều kiện hội nhập và mở rộng giao lưu quốc tế.

Theo nghĩa rộng, quản lý Nhà nước về kinh tế dược thực hiện thông qua cả ba loại cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp của Nhà nước. Theo nghĩa hẹp, quản lý Nhà nước về kinh tế được hiểu như hoạt động quản lý có tính chất Nhà nước nhằm điều hành nền kinh tế, được thực hiện bởi cơ quan hành pháp (Chính phủ).

Các kết luận rút ra từ định nghĩa: Thực chất của QLNN về kinh tế là vấn đề quản lý con người. Bản chất của QLNN về kinh tế là đặc trưng thể chế chính trị của đất nước QLNN về KT là một khoa học, vì nó có đối tượng nghiên cứu riêng là các quan hệ quản lý có liên quan Quản lý nhà nước liên quan đến 3 lực lượng: Nhà nước Doanh nghiệp Thị trường – Môi trường

2. Chủ thể QLNN về kinh tế: - Quốc hội - Chính phủ và chính quyền địa phương – HĐND, UBND các cấp - Tòa án, Viện kiểm sát 3. Đối tượng QLNN về kinh tế: Nền kinh tế quốc dân và các chủ thể kinh tế-xã hội. Bao gồm:  Các quan hệ kinh tế vĩ mô  Doanh nghiệp  Các tổ chức khác  Các cá nhân và hộ gia đình  Các cơ quan Nhà nước  Các cá nhân và tổ chức nước ngoài tham gia vào mối quan hệ kinh tế.

II. Các nguyên tắc QLNN về kinh tế 1. Khái niệm: Quy tắc chỉ đạo, tiêu chuẩn hành vi mà các cơ quan quản lý phải tuân thủ trong quá trình quản lý kinh tế 2. Yêu cầu đối với nguyên tắc quản lý: - không trái quy luật khách quan - phù hợp mục tiêu quản lý - phản ánh đúng tính chất và các quan hệ quản lý - tính hệ thống, nhất quán *

3. Các nguyên tắc: - Thống nhất lãnh đạo chính trị và kinh tế - Tập trung dân chủ - Kết hợp hài hòa các loại lợi ích - Hiệu lực, hiệu quả và tiết kiệm, - Nguyên tắc pháp chế - Phân định và kết hợp tốt chức năng quản lý vĩ mô kinh tế và chức năng vi mô của các doanh nghiệp - Gắn phát triển kinh tế với vấn đề phát triển văn hoá xã hội và an ninh quốc phòng

* III. CÁC PHƯƠNG PHÁP QLNN VỀ KINH TẾ Khái niệm: Các phương pháp quản lý của nhà nước về kinh tế là tổng thể các cách thức tác động có chủ đích và có thể có của nhà nước lên hệ thống kinh tế quốc dân, nhằm đạt được mục tiêu quản lý kinh tế - xã hội đặt ra. NX: - Phương pháp có tính năng động - Tính lựa chọn

* Phương pháp QLNN về kinh tế 1.Phương pháp hành chính- tổ chức. Khái niệm: các phương pháp hành chính trong quản lý kinh tế của nhà nước là các cách tác động trực tiếp bằng các quyết định dứt khoát mang tính bắt buộc của nhà nước lên đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu đặt ra. Phương pháp này có hai đặc điểm cơ bản là : - Tính bắt buộc : các đối tượng quản lý phải chấp hành nghiêm chỉnh các tác động hành chính, nếu vi phạm sẽ bị xử lý kịp thời thích đáng. - Tính quyền lực : các cơ quan quản lý Nhà nước chỉ được phép đưa ra các tác động hành chính đúng với thẩm quyền của mình.

* b) Hình thức thực hiện: Ban hành luật pháp kinh tế và quản lý có liên quan Tiêu chuẩn hoá cán bộ, bộ máy Nâng cao chất lượng các quyết định

* Ưu điểm: - Xác lập trật tự kỷ cương làm việc trong hệ thống; khâu nối các phương pháp khác lại thành một hệ thống - Có thể giấu được ý đồ hoạt động và giải quyết các vấn đề đặt ra trong quản lý rất nhanh chóng. * Nhược điểm: đòi hỏi các cấp quản lý phải nằm vững những yêu cầu chặt chẽ sau: - Quyết định hành chính chỉ có hiệu quả cao khi quyết định đó có căn cứ khoa học, được luận chứng đầy đủ về mặt kinh tế. - Phát sinh việc lạm dụng quyền hành nhưng không có trách nhiệm cũng như hiện tượng trốn tránh trách nhiệm, không sử dụng những quyền hạn được phép dẫn đến tình trạng tham nhũng. - Cứng nhắc, không linh hoạt. - Mất nhiều thời gian.

* 2. Phương pháp kinh tế Khái niệm: Các phương pháp kinh tế trong quản lý kinh tế của nhà nước là các phương pháp tác động gián tiếp của nhà nước thông qua các đòn bẩy kinh tế và các lợi ích kinh tế lên các đối tượng quản lý, buộc họ phải chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm trước các kết quả hoạt động kinh tế của mình, mà không cần phải thường xuyên tác động về mặt hành chính

Nhà nước tác động lên đối tượng quản lý bằng các phương pháp kinh tế theo những hướng sau : - Định hướng phát triển chung bằng các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của hệ thống, bằng những chỉ tiêu cụ thể cho từng thời gian, từng phân hệ, từng cá nhân của hệ thống. - Sử dụng các định mức kinh tế ( mức thuế, mức lãi suất ngân hàng v.v...), các biện pháp đòn bẩy, kích thích kinh tế để lôi cuốn, thu hút, khuyến khích các cá nhân và doanh nghiệp phát triển sản xuất theo hướng vừa lợi nhà, vừa ích nước. - Bằng chính sách ưu đãi kinh tế để điều chỉnh hoạt động kinh tế trong cả nước và thu hút được tiềm năng của Việt kiều cũng như các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

* b) Hình thức: Phân định rõ ranh giới giữa chức năng quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước với chức năng kinh doanh của các chủ thể kinh tế (doanh nghiệp, cá nhân) Thực hiện cơ chế quản lý thị trường Có sự kiểm soát của nhà nước một cách hợp lý

Ưu điểm: - Phát huy được sự sáng tạo của các đơn vị kinh tế - Làm cho nền kinh tế sống động, phát triển trong cạnh tranh - Giúp thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch, các mục tiêu kinh tế trong từng thời kỳ của đất nước. Nhược điểm: - Cần hoàn thiện hệ thống các đòn bẩy kinh tế, nâng cao năng lực vận dụng các quan hệ hàng hoá - tiền tệ, quan hệ thị trường. - Thực hiện sự phân cấp đúng đắn giữa các cấp quản lý theo hướng mở rộng quyền hạn cho các cấp dưới. - Các cán bộ quản lý phải là những người có trình độ và năng lực về nhiều mặt. Bởi vì sử dụng phương pháp kinh tế đòi hỏi cán bộ quản lý phải hiểu biết và thông thạo nhiều loại kiến thức và kinh nghiệm quản lý đồng thời phải có bản lĩnh tự chủ vững vàng.

* 3. Phương pháp vận động, giáo dục a)Khái niệm: Các phương pháp giáo dục vận động trong quản lý nhà nước về kinh tế là các phương pháp tác động về mặt nhận thức, tư tưởng, tình cảm, trách nhiệm đối với sự nghiệp phát triển đất nước lên các đối tượng quản lý, để họ tự giác, quyết tâm hoạt động kinh tế có hiệu quả theo luật định và định hướng của nhà nước.

Nội dung của phương pháp giáo dục bao gồm : - Giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước để mọi người dân đều hiểu, đều ủng hộ và đều quyết tâm xây dựng đất nước, có ý chí làm giàu. - Giáo dục ý thức lao động sáng tạo, có năng suất, có hiệu quả, có tổ chức. - Xoá bỏ tâm lý và phong cách của người sản xuất nhỏ mà biểu hiện là chủ nghĩa cá nhân, thu vén nhỏ mọn, tâm lý ích kỷ gia đình, đầu óc thiển cận, hẹp hòi, tư tưởng địa phương, cục bộ, bản vị, phường hội, bình quân chủ nghĩa, không chịu để ai hơn mình, ghen ghét, đố kị nhau, tác phong làm việc luộm thuộm, tuỳ tiện, cửa quyền, không biết tiết kiệm thời giờ, thích hội họp.

- Xoá bỏ tàn dư tư tưởng phong kiến, thói đạo đức giả, nói một đằng làm một nẻo, thích đặc quyền đặc lợi, thích hưởng thụ, kìm hãm thanh niên, coi thường phụ nữ. - Xoá bỏ tàn dư tư tưởng tư sản, với các biểu hiện xấu như chủ nghĩa thực dụng vô đạo đức, chủ nghĩa tự do vô Chính phủ "cá lớn nuốt cá bé". - Xây dựng tác phong đại công nghiệp; tính hiệu quả, hiện thực, tính tổ chức, tính kỷ luật, đảm nhận trách nhiệm, khẩn trương, tiết kiệm.

* b) Hình thức Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng Thông qua dư luận xã hội Thông qua các đoàn thể xã hội Tiến hành giáo dục cá biệt

Ưu điểm: - Biến hoạt động của con người từ thụ động sang chủ động - Vừa phát triển kinh tế vừa kết hợp giải quyết các vấn đề xã hội (công bằng, văn minh). - Phương pháp giáo dục thường được sử dụng kết hợp với các phương pháp khác một cách uyển chuyển, linh hoạt, vừa nhẹ nhàng vừa sâu sát đến từng người lao động, có tác đông giáo dục rộng rãi trong xã hội. - làm cho người lao động phân biệt phải - trái, đúng - sai, lợi - hại, đẹp - xấu, thiện - ác, từ đó nâng cao tính tự giác làm việc và sự gắn bó với doanh nghiệp. Nhược điểm: - Phụ thuộc vào tính tự giác của con người. - Không mang tính ép buộc.

Như vậy việc sử dụng các phương pháp quản lý kinh tế vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật. Tính khoa học đòi hỏi phải nắm vững đối tượng với những đặc điểm vốn có của nó để tác động trên cơ sở nhận thức và vận dụng các quy luật khách quan, phù hợp với đối tượng. Tính nghệ thuật biểu hiện ở chỗ biết lựa chọn và kết hợp các phương pháp trong thực tiễn để sử dụng tốt tiềm năng và cơ hội của đất nước, đạt mục tiêu quản lý đề ra. Quản lý kinh tế có hiệu quả nhất khi biết lựa chọn đúng đắn và kết hợp linh hoạt các phương pháp quản lý. Đó chính là tài nghệ thuật quản lý, của Nhà nước nói riêng, của các viên chức quản lý nói chung.

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe! 

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang