Thành viên batman10_31

Bài thu hoạch thực tế về hoạt động quản lý đất đai-xây dựng của UBND xã-phường-thị...

- 04/29/2012
Chia sẻ
/8 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (8 trang)
Thành viên batman10_31

Bài thu hoạch thực tế về hoạt động quản lý đất đai-xây dựng của UBND xã-phường-thị...

- 04/29/2012
5,520
Báo lỗi

Quản lý nhà nước là sự tác động mang tính chất quyền-tổ chức của các cơ quan nhà nước,các cá nhân có thẩm quyền tới đối tượng bị quản lý nhằm đạt được mục tiêu do chủ thể quản lý nhà nước đặt ra.

Nội dung
I-Những vấn đề lý luận về cán bộ và công tác cán bộ:

Bài thu ho ch th c t v ạ ự ế ề ho t đ ng qu n lý đ đai-xây d ng c a UBND xã-ph ng-th tr nạ ộ ả ấ ự ủ ườ ị ấ trên đ a bàn vùng Tây nguyênị

A-Nh ng v n đ lý lu n v qu n lý đ t đai-xây d ng c sữ ấ ề ậ ề ả ấ ự ở ơ ở: I-Nh ng v n đ qu n lý nhà n c v đ t đaiữ ấ ề ả ướ ề ấ 1-Khái ni m và v trí vai trò trong công tác qu n lý đ t đaiệ ị ả ấ : a-Khái ni m v qu n lý nhà n c v đât đaiệ ề ả ướ ề :

Qu n lý nhà n c là s tác đ ng mang tính ch t quy n-t ch c c a các cả ướ ự ộ ấ ề ổ ứ ủ ơ quan nhà n c,các cá nhân có th m quy n t i đ i t ng b qu n lý nh m đ t đ cướ ẩ ề ớ ố ượ ị ả ằ ạ ượ m c tiêu do ch th qu n lý nhà n c đ t ra.Nh v y qu n lý nhà n c v đ t đai làụ ủ ể ả ướ ặ ư ậ ả ướ ề ấ m t ho t đ ng c u thành trong qu n lý chung c a nhà n c,đó là ho t đ ng v i vi cộ ạ ộ ấ ả ủ ướ ạ ộ ớ ệ s d ng các ph ng pháp,công c qu n lý thích h p tác đ ng đ n hành vi,ho t đ ngử ụ ươ ụ ả ợ ộ ế ạ ộ c a đ i t ng s d ng đ t nh m m c tiêu s d ng đ t ti t ki m,hi u qu và b o vủ ố ượ ử ụ ấ ằ ụ ử ụ ấ ế ệ ệ ả ả ệ môi tr ng trên ph m t ng đ a ph ng g8án li n t ng th chung c a c n c.ườ ạ ừ ị ươ ề ổ ể ủ ả ướ

Nh ng công c qu n lý c a nhà n c có th là các ch tr ng,chính sách phápữ ụ ả ủ ướ ể ủ ươ lu t(th hi n c th trong đ i s ng xã h i b ng các văn b n lu t và văn b n quyậ ể ệ ụ ể ờ ố ộ ằ ả ậ ả ph m pháp lu t).Bên c nh đó công c còn là b máy,đ i ngũ cán b làm công tác n yạ ậ ạ ụ ộ ộ ộ ầ nh b máy chuyên nghi p theo dõi qu n lý đ t đai (nh phòng tài nguyên-môiư ộ ệ ả ấ ư tr ng,phòng qu n lý đô th ,văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t. . .,b máy chuyênườ ả ị ề ử ụ ấ ộ nghi p trong vi c thi t k quy ho ch có liên quan v đ t đai-xây d ng).ệ ệ ế ế ạ ề ấ ự b-V trí vai trò v qu n lý nhà n c đ t đaiị ề ả ướ ấ

Đ t đai đ c nh n th c trong xã h i và lu t pháp đó là t li u s n xu t,là tàiấ ượ ậ ứ ộ ậ ư ệ ả ấ nguyên có h n c a qu c gia ,m t khác trong đ i s ng xã h i nó không ch là t li uạ ủ ố ặ ờ ố ộ ỉ ư ệ s n xu t mà còn là v n,là tài s n c a công dân.ả ấ ố ả ủ

Chính vì đ t đai có m t giá tr mà pháp lu t và xã h i xác đ nh,nó là m t tàiấ ộ ị ậ ộ ị ộ nguyên có h n nên vi c quan lý s d ng đ t sao cho ti t ki m,hi u qu ,b o đ m tínhạ ệ ử ụ ấ ế ệ ệ ả ả ả an toàn và b n v ng,đ m b o sao cho h n ch đ n m c th p nh t nh ng tác h i về ữ ả ả ạ ế ế ứ ấ ấ ữ ạ ề kinh t -xã h i mà h qu b t ngu n t đ t và qu n lý đ t ( nh qu n lý không t t sế ộ ệ ả ắ ồ ừ ấ ả ấ ư ả ố ẽ d n đ n vi c ô nhi m môi tr ng,thi t h i tài nguyên đ t-n c-không khí,làm m tẫ ế ệ ễ ườ ệ ạ ấ ướ ấ tr t t an ninh-an toàn xã h i-nh v bi u tình Tây nguyên có ngu n g c t đ t,các vậ ự ộ ư ụ ể ồ ố ừ ấ ụ đâm chém b t ngu n t tranh ch p v đ t đai. . .).Nh v y vân đ đ t đai và qu n lýắ ồ ừ ấ ề ấ ư ậ ề ấ ả đ t đai,ngày nay nó v a mang tính chi n l c l i v a mang tính nh y bén,c p bách.ấ ừ ế ượ ạ ừ ạ ấ

Hi n pháp n c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t anm năm 1992 đã ghi: “Nhàế ướ ộ ộ ủ ệ n c th ng nh t qu n lý toan b đ t đai theo quy ho ch và có hi u qu ”;Lu t đ t đaiướ ố ấ ả ộ ấ ạ ệ ả ậ ấ năm 2003 đã ghi: Nhà n c th c hi n quy n đ i di n s h u toàn dân v đ t đai vàướ ự ệ ề ạ ệ ở ữ ề ấ th ng nh t qu n lý nhà n c v đ t đai.ố ấ ả ướ ề ấ 2-Nh ng nguyên t c và đi u ki n cho vi c qu n lý đ t đai:ữ ắ ề ệ ệ ả ấ C quan qu n lý đ t đai và các ch th s d ng đ t đai ph i tuân theo m t s nguyênơ ả ấ ủ ể ử ụ ấ ả ộ ố t t trong quá trình qu n lý và s d ng.C th bao g m:ắ ả ử ụ ụ ể ồ a-B o đ m qu n lý đúng th m quy n pháp lý:ả ả ả ẩ ề

Đ t đai có m i quan h không ch ph m vi cá nhân,h gia đình mà nó còn cóấ ố ệ ỉ ạ ộ m i quan h ph bi n,r ng.Pháp lu t quy đ nh các v n đ v trách nhi m và th mố ệ ổ ế ộ ậ ị ấ ề ề ệ ẩ quy n qu n lý,th m quy n s d ng.Cũng là qu n lý v quy ho ch s d ng đ t nh ngề ả ẩ ề ử ụ ả ề ạ ử ụ ấ ư H i đ ng nhân dân-U ban nhân dân m i c p khác nhau thì đ c giao th m quy n vàộ ồ ỷ ỗ ấ ượ ẩ ề ph m vi m i c p khác nhau.Vì th đ đ m b o qu n lý t t ,đòi h i m i ngành,m iạ ở ỗ ấ ế ể ả ả ả ố ỏ ỗ ỗ c p ph i d a trên c s phân c p,phân nhi m c a pháp lu t quy đ nh.ấ ả ự ơ ở ấ ệ ủ ậ ị b-B o đ m s qu n lý t p trung th ng nh t c a nhà n c v đ t đai mà hi n pháp vàả ả ự ả ậ ố ấ ủ ướ ề ấ ế pháp lu t quy đ nh.ậ ị

H c viên:Đ M nh Hùng ọ ổ ạ - 1 - L p trung c p chính tr -hành chínhớ ấ ị

Bài thu ho ch th c t v ạ ự ế ề ho t đ ng qu n lý đ đai-xây d ng c a UBND xã-ph ng-th tr nạ ộ ả ấ ự ủ ườ ị ấ trên đ a bàn vùng Tây nguyênị

Đ t đai là tài s n và tài nguyên quan tr ng c a qu c gia,Hi n pháp và lu t phápấ ả ọ ủ ố ế ậ đã quy đ nh,do đó các văn b n quy ph m pháp lu t c a các c quan c p d i khi banị ả ạ ậ ủ ơ ấ ướ hành ph i phù h p và không mâu thu n v i c quan nhà n c c p trên.ả ợ ẫ ớ ơ ướ ấ c-Trong qu n lý ph i đ m b o qu n lý nhà n c v đ t đai đúng quy ho ch-k ho chả ả ả ả ả ướ ề ấ ạ ế ạ đã đ c phê duy t.Vi c s d ng và qu n lý đ t đai đã đ c hi n pháp và pháp lu tượ ệ ệ ử ụ ả ấ ượ ế ậ quy đ nh,do v y đòi h i vi c s d ng,thu h i,giao c p. . . ph i đ c th c thi đúngị ậ ỏ ệ ử ụ ồ ấ ả ượ ự pháp lu t,đúng th m quy n cho phép,tránh c p d i qu n lý,s d ng m t cách tuỳậ ẩ ề ấ ướ ả ử ụ ộ ti n sai nguyên t c,làm phá v nh ng quy ho ch t ng th chung trên bình di n r ng.ệ ắ ỡ ữ ạ ổ ể ệ ộ d-V n đ đ t đai là v n đ nh y c m,vi c qu n lý đòi h i ph i đ m b o nguyên t cấ ề ấ ấ ề ạ ả ệ ả ỏ ả ả ả ắ k t h p hài hoà gi a các l i ích.Đ t đai là t li u s n xu t quan tr ng c a ng i nôngế ợ ữ ợ ấ ư ệ ả ấ ọ ủ ườ dân nói riêng và c a công dân nói chung,là tài s n quan tr ng,quý giá c a m i gia đìnhủ ả ọ ủ ọ và là tài nguyên quý giá c a qu c gia,do đó đó v a là v n đ nh y c m,v n đ s ngủ ố ừ ấ ề ạ ả ấ ề ố còn c a bao gia đình.V y vi c s d ng nó sao cho đem l i hi u qu t i u,Vi c thuủ ậ ệ ử ụ ạ ệ ả ố ư ệ h i ,gi i to đ n bù. . .sao cho hài hoà các l i ích,không gây xáo tr n ho c t n h i choồ ả ả ề ợ ộ ặ ổ ạ m t bên nào có liên quan đ n l i ích đ t đai.ộ ế ợ ấ đ-V n đ đ t đai là v n đ chi n l c,tài nguyên đ t đai là tài nguyên h u h n .Do đóấ ề ấ ấ ề ế ượ ấ ữ ạ trong quá trình qu n lý và s d ng đ t đai ph i đ m b o nguyên t c s d ng đ t ti tả ử ụ ấ ả ả ả ắ ử ụ ấ ế ki m-hi u qu ,b o v môi tr ng và không làm t n h i đ n l i ích chính đáng c aệ ệ ả ả ệ ườ ổ ạ ế ợ ủ ng i s d ng đ t.ườ ử ụ ấ

Đ qu n lý và s d ng t t đ t đai và tài nguyên đ t đai,đòi h i tr c h t c nể ả ử ụ ố ấ ấ ỏ ướ ế ầ có nh ng công c qu n lý s d ng th t hi u qu .Công c y bao g mữ ụ ả ử ụ ậ ệ ả ụ ấ ồ -Công c v chính sách và pháp lu t.qu n lý hành chính,nhà n c pháp quy n là vi cụ ề ậ ả ướ ề ệ th c thi quy n l c c a nhà n c cũng nh qu n lý đi u hành xã h i ph i d a trên cự ề ự ủ ướ ư ả ề ộ ả ự ơ s pháp lu t.Trong khoa h c qu n lý có câu ph ng ngôn: “ m t xã h i văn minh khiở ậ ọ ả ươ ộ ộ pháp lu t nghiêm minh”.Đ vi c qu n lý đ t đai đ t theo m c đích yêu c u,góp ph nậ ể ệ ả ấ ạ ụ ầ ầ tác đ ng thúc đ y kinh t xã h i pháp tri n thì công c qu n lý c a nhà n c v đ tộ ẩ ế ộ ể ụ ả ủ ướ ề ấ đai thì chính sách,pháp lu t là m t công c c b n,quan tr ng.ậ ộ ụ ơ ả ọ

Nó đòi h i chính sách,pháp lu t ph i ngày càng hoàn thi n,phù h p v i xu thỏ ậ ả ệ ợ ớ ế phát tri n cũng nh xu th h i nh p hi n nay.M c dù lu t đ t đai đã đ c ban hànhể ư ế ộ ậ ệ ặ ậ ấ ượ nh ng ph i luôn s a đ i,b sung.Chính sách đ t đai có ý nghĩa r t quan tr ng đ n đ iư ả ử ổ ổ ấ ấ ọ ế ờ s ng kinh t xã h i c a đ t n c cũng nh có tác đ ng đ n t ng gia đình,t ng cáố ế ộ ủ ấ ướ ư ộ ế ừ ừ nhân.Khi n n kinh t phát tri n,xoá b c ch k ho ch hoá t p trung sang c ch thề ế ể ỏ ơ ế ế ạ ậ ơ ế ị tr ng,đ t đai không ch là t li u s n xu t mà còn là tài s n,v n.Do đó chính sách vườ ấ ỉ ư ệ ả ấ ả ố ề đ t đai t t s tác đ ng thúc đ y kinh t -xã h i phát tri n,ng c l i thì ki m hãm sấ ố ẽ ộ ẩ ế ộ ể ượ ạ ề ự phát tri n.Th c ti n đã ch ng minh đi u nguyên lý nói trên.ể ự ễ ứ ề

Bên c nh có chính sách đúng đ n là các văn b n pháp lu t sao cho ph i toànạ ắ ả ậ ả di n,đ ng b ,nh t quán quan đi m xã h i công b ng,dân ch ,văn minh.Pháp lu t ph iệ ộ ộ ấ ể ộ ằ ủ ậ ả b o v cho quy n l i chính đáng cho ng i s d ng đ t cũng nh b o v l i ích tàiả ệ ề ợ ườ ử ụ ấ ư ả ệ ợ nguyên qu c gia.Nhu c u hoàn thi n pháp lu t v đ t đai là m t nhu c u t t y uố ầ ệ ậ ề ấ ộ ầ ấ ế khách quan.Chính vì th ,mu n làm t t công tác qu n lý đ t đai thì nhà n c ngày càngế ố ố ả ấ ướ ph i quan tâm làm t t chính sách và pháp lu t v đ t đai và nh ng v n đ liên quanả ố ậ ề ấ ữ ấ ề đ n đ t đai.ế ấ -Công c v quy ho ch-k ho ch v s d ng và qu n lý đ t đai.ụ ề ạ ế ạ ề ử ụ ả ấ

Vi c s d ng đ t đem l i ti t ki m và hi u qu đòi h i c n ph i có quy ho chệ ử ụ ấ ạ ế ệ ệ ả ỏ ầ ả ạ và k ho ch s d ng đ t ngày càng t t h n.Làm t t công tác quy ho ch và k ho chế ạ ử ụ ấ ố ơ ố ạ ế ạ thì s tránh nh ng lãng phí v tài nguyên n y,m c khác nó s đem l i hi u qu caoẽ ữ ề ầ ặ ẽ ạ ệ ả

H c viên:Đ M nh Hùng ọ ổ ạ - 2 - L p trung c p chính tr -hành chínhớ ấ ị

Bài thu ho ch th c t v ạ ự ế ề ho t đ ng qu n lý đ đai-xây d ng c a UBND xã-ph ng-th tr nạ ộ ả ấ ự ủ ườ ị ấ trên đ a bàn vùng Tây nguyênị

cho t ng h gia đình và cho c ng đ ng qu c gia.Trong th c tr ng hi n nay,qua s li uừ ộ ộ ồ ố ự ạ ệ ố ệ c a ngh quy t c a đ ng v phát tri n nông nghi p,nông thôn và nông dân cho th y:ủ ị ế ủ ả ề ể ệ ấ giá tr đem l i c a 1 ha đ t n c ta còn m c th p ( 50 tri u đ ng/ha/năm v đ tị ạ ủ ấ ở ướ ở ứ ấ ệ ồ ề ấ nông nghi p,s li u năm 2000) so v i các n c trong khu v c nh Tháiệ ố ệ ớ ướ ự ư Lan,Indonésia,Trung qu c. . . Đi u đó ph n nào ph n ánh th c tr ng vi c s d ng đ tố ề ầ ả ự ạ ệ ử ụ ấ trong nông nghi p ch a th c hi n t t công tác quy ho ch k ho ch v s d ngệ ư ự ệ ố ạ ế ạ ề ử ụ đ t,đ t nông nghi p v n còn trong tình tr ng s d ng t phát,manh mún,thi u quyấ ấ ệ ẫ ạ ử ụ ự ế ho ch vùng đ t o ra nh ng giá tr s n ph m hàng hoá có giá tr c nh tranh.Nhạ ể ạ ữ ị ả ẩ ị ạ ư v y,tăng c ng công tác quy ho ch-k ho ch g n li n v i quá trình khai thác đ t đaiậ ườ ạ ế ạ ắ ề ớ ấ là quan tr ng đ đem l i s ti t ki m và hi u qu .ọ ể ạ ự ế ệ ệ ả -Ngoài hai công c trên,vi c qu n lý đ t đai còn s d ng các công c qu n lý khácụ ệ ả ấ ử ụ ụ ả nh : công c thu ,công c tài chính-tín d ng. . .s góp ph n kích thícxh,thúc đ y choư ụ ế ụ ụ ẽ ầ ẩ vi c qu n lý,s d ng đ t đai ngày càng t t h n,góp ph n cho vi c v n hành qu n lýệ ả ử ụ ấ ố ơ ầ ệ ậ ả ngày càng thu n l i h n.ậ ợ ơ 3-S phân c p th m quy n trong vi c qu n lý đ t đai c sự ấ ẩ ề ệ ả ấ ở ơ ở:

Trong lu t đ t đai năm 2003 cũng nh các văn b n quy ph m pháp lu t khác đãậ ấ ư ả ạ ậ nêu rõ nh ng th m quy n qu n lý nhà n c v qu n lý đ t đai c a h i đ ng nhânữ ẩ ề ả ướ ề ả ấ ủ ộ ồ dân,U ban nhân dân c p:xã-ph ng-th tr n.ỷ ấ ườ ị ấ

Th m quy n là nh ng quy n h n và trách nhi m đ c phân c p giao phó choẩ ề ữ ề ạ ệ ượ ấ m t c p qu n lý nào đó.Đ i v i c p c s không ph i là c p có th m quy n ban hànhộ ấ ả ố ớ ấ ơ ở ả ấ ẩ ề nh ng văn b n lu t hay văn b n quy ph m pháp lu t nh m m c đích đi u ch nh choữ ả ậ ả ạ ậ ằ ụ ề ỉ các ho t đ n qu n lý t m vĩ mô.Đ i v i c s là c p th c thi văn b n pháp lu t,do đóạ ộ ả ầ ố ớ ơ ở ấ ự ả ậ th m quy n v i nh ng nhi m v và quy n h n phù h p v i t m vi mô qu n lý.ẩ ề ớ ữ ệ ụ ề ạ ợ ớ ầ ả II-N i dung th m quy n v qu n lý đ t đai c p c sộ ẩ ề ề ả ấ ở ấ ơ ở:

Theo Hi n pháp năm1992 và lu t đ t đai năm 2003 quy đ nh th m quy n qu nế ậ ấ ị ẩ ề ả lý nhà n c v đ t đai c a H i đ ng nhân dân-U ban nhân dân c p:xã-ph ng-thướ ề ấ ủ ộ ồ ỷ ấ ườ ị tr n bao g m:ấ ồ 1-Th m quy n trên lĩnh v c quy ho ch-k ho ch-qu n lý v s d ng đ tẩ ề ự ạ ế ạ ả ề ử ụ ấ :

Vi c quy ho ch và xây d ng k ho ch c a c p c s xét cho cùng là khôngệ ạ ự ế ạ ủ ấ ơ ở mang tính rõ nét,quan tr ng (ch đ c phép quy ho ch s d ng đ t trên đ a bàn c aọ ỉ ượ ạ ử ụ ấ ị ủ mình và ph i đ m b o phù h p v i quy ho ch c p trên).Trách nhi m chính đây làả ả ả ợ ớ ạ ấ ệ ở cùng v i t ch c t v n xây d ng quy ho ch t ch c l y ý ki n nhân dân v nh ngớ ổ ứ ư ấ ự ạ ổ ứ ấ ế ề ữ n i dung có liên quan đ n đ án quy ho ch.Sau khi đ c c p coá th m quy n phêộ ế ồ ạ ượ ấ ẩ ề duy t thì ph i tri n khai và công khai cho m i ng i dân bi t đ th c hi n vi c quyệ ả ể ọ ườ ế ể ự ệ ệ ho ch đã đ c phê duy t.ạ ượ ệ

Khi có k ho ch s d ng đ t,trong nh ng tr ng h p ph i gi i to đ nế ạ ử ụ ấ ữ ườ ợ ả ả ả ề bù,Chính quy n c s có nhi m v th m quy n ph i h p v i các c quan h u quanề ơ ở ệ ụ ẩ ề ố ợ ớ ơ ữ trong vi c ti n hành gi i to ,đ n bù cho ng i ch s d ng đ t b gi i to .ệ ế ả ả ề ườ ủ ử ụ ấ ị ả ả

Chính quy n c s có nhi m v h ng d n công dân l p các th t c khi xinề ơ ở ệ ụ ướ ẫ ậ ủ ụ c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t.Đ ng th i,xác nh n v th i đi m,th iấ ấ ứ ậ ề ử ụ ấ ồ ờ ậ ề ờ ể ờ gian,ngu n g c đ t,tình tr ng tranh ch p đ t đai,s phù h v i quy ho ch s d ngồ ố ấ ạ ấ ấ ự ợ ớ ạ ử ụ đ t.Khi có n y sinh tranh ch p đ t đai gi a các ch s d ng đ t,chính quy n đ aấ ẩ ấ ấ ữ ủ ử ụ ấ ề ị ph ng cùng v i t ch c đoàn th chính tr xã h i đ a ph ng có nhi m v đ ng ra tươ ớ ổ ứ ể ị ộ ị ươ ệ ụ ứ ổ ch c hoà gi i s tranh ch p.ứ ả ự ấ

Chính quy n c s có th m quy n và nhi m v trong vi c ch p hành ,th c thiề ơ ở ẩ ề ệ ụ ệ ấ ự các v n đ mà pháp lu t và c p có th m quy n ban hành các quy n đ ch h p pháp vấ ề ậ ấ ẩ ề ề ị ợ ề

H c viên:Đ M nh Hùng ọ ổ ạ - 3 - L p trung c p chính tr -hành chínhớ ấ ị

Bài thu ho ch th c t v ạ ự ế ề ho t đ ng qu n lý đ đai-xây d ng c a UBND xã-ph ng-th tr nạ ộ ả ấ ự ủ ườ ị ấ trên đ a bàn vùng Tây nguyênị

nh ng v n đ v đ t đai và liên quan đ n đ t đai (nh xây d ng khu công nghi p,khuữ ấ ề ề ấ ế ấ ư ự ệ đô th ,nh v sinh môi tr ng. . .),có nhi m v ki m kê,th ng kê,rà soát qu đ t trênị ư ệ ườ ệ ụ ể ố ỹ ấ đ a bàn,qu n lý các h s đ a chính g c cũng nh nh ng v n đ có liên quan v đ aị ả ồ ơ ị ố ư ữ ấ ề ề ị gi i hành chính c a c p mình.ớ ủ ấ

Theo quy đ nh c a pháp lu t,c p c s có nhi m v xây d ng qu d phòngị ủ ậ ấ ơ ở ệ ụ ự ỹ ự đ t đai (g i là qu đ t công ích c a xã) v i m c không quá 5% trong t ng s qu đ tấ ọ ỹ ấ ủ ớ ứ ổ ố ỹ ấ nông nghi p c a đ a ph ng,Đ ng th i có trách nhi m qu n lý và s d ng đúng m cệ ủ ị ươ ồ ờ ệ ả ử ụ ụ đích,có hi u s qu đ t trên vào các công trình phúc l i xã h i cho đ a ph ng nh :xâyệ ố ỹ ấ ợ ộ ị ươ ư d ng tr ng h c,tr m xá,sân v n đ ng,tr s làm vi c,nhà văn hoá. . . c p c s :ự ườ ọ ạ ậ ộ ụ ở ệ ở ấ ơ ở 2-Th m quy n trong vi c qu n lý đ a g i hành chính c p c sẩ ề ệ ả ị ớ ở ấ ơ ở:

Theo s phân c p qu n lý,U ban nhân dân xã-ph ng-th tr n có nhi m vự ấ ả ỷ ườ ị ấ ệ ụ qu n lý m c đ a gi i hành chính trên th c đ a thu c đ a bàn mình qu n lý.Đ ng th i đóả ố ị ớ ự ị ộ ị ả ồ ờ có nhi m v ph i h p cúng các đ n v h u quan xây d ng-thành l p b n đ đ a gi iệ ụ ố ợ ơ ị ữ ự ậ ả ồ ị ớ hành chính c p c s theo nh ng yêu c u trình t ,th t c và thông s k thu t theoấ ơ ở ữ ầ ự ủ ụ ố ỹ ậ quy đ nh c a lu t hi n hành.ị ủ ậ ệ 3-Nh ng n i dung trong công tác qu n lý v tr t t xây d ng trên đ a bàn c s :ữ ộ ả ề ậ ự ự ị ơ ở a-Chính quy n c s xã- ph ng trong vi c h ng d n,ki m tra gi y phép xâyề ơ ở ườ ệ ướ ẫ ể ấ d ng trên đ a bànự ị

D a trên c s quy ho ch chung,UBND xã-ph ng có trách nhi m h ng d nự ơ ở ạ ườ ệ ướ ẫ cho công dân và t ch c trong đ a ph ng có nhu c u xây d ng làm nh ng th t cổ ứ ị ươ ầ ự ữ ủ ụ trong vi c xin c p gi y phép xây d ng.Trên c s h s xin c p gi y phép xâyệ ấ ấ ự ơ ở ồ ơ ấ ấ d ng,UBND xã-ph ng có trách nhi m xác nh n th t c h s theo yêu c u c a thự ườ ệ ậ ủ ụ ồ ơ ầ ủ ủ t c đ c p trên xem xét quy t đ nh.ụ ể ấ ế ị

Căn c vào nh ng thông t và h ng d n,UBND xã-ph ng có nh ng th mứ ữ ư ướ ẫ ườ ữ ẩ quy n c th trong vi c h ng d n,ki m tra gi y phép xây d ng.Cũng nh h ngề ụ ể ệ ướ ẫ ể ấ ự ư ướ d n nh ng tr ng h p ch đ u t không c n ph i có gi y phép xây d ng.ẫ ữ ườ ợ ủ ầ ư ầ ả ấ ự b-UBND xã-ph ng-th tr n có nhi m v ki m tra,rà soát,th ng kê công trìnhườ ị ấ ệ ụ ể ố xâyd ng trên đ a bànự ị :

Rà soát th ng kê toàn b nh ng công trình,di n tích công trình không phù h pố ộ ữ ệ ợ v i quy ho ch xây d ng theo quy đ nh c a lu t xây d ng cũng nh các quy đ nh vớ ạ ự ị ủ ậ ự ư ị ề ki n trúc,c nh quan đã đ c phê duy t thu c ph m vi qu n lý c a mình và l p kế ả ượ ệ ộ ạ ả ủ ậ ế ho ch x lý theo quy đ nh c a pháp lu t.ạ ử ị ủ ậ

T ch c l p,công b quy ho ch xây d ng theo quy đ nh c a lu t xây d ng đ iổ ứ ậ ố ạ ự ị ủ ậ ự ố v i nh ng khu v c ch a có quy ho ch xây d ng.ớ ữ ự ư ạ ự

T ch c h p các t dân ph ,khu dân c ,thôn, p đ ph bi n công khai các chổ ứ ọ ổ ố ư ấ ể ổ ế ế đ ,chính sách,quy đ nh c a nhà n c v vi c th c hi n các quy t đ nh n y;công bộ ị ủ ướ ề ệ ự ệ ế ị ầ ố công khai nh ng công trình n m trong khu v c gi i to ,m c đ n bù đ i v i công trìnhữ ằ ự ả ả ứ ề ố ớ ph i gi i to .ả ả ả c-X lý các vi ph m hành chính trong ho t đ ng xây d ngử ạ ạ ộ ự .

D a trên nh ng văn b n thông t h ng d n,UBND xã-ph ng-th tr n cóự ữ ả ư ướ ẫ ườ ị ấ nhi m v và quy n h n trong vi c x lý các vi ph m hành chính trong ho t đ ng xâyệ ụ ề ạ ệ ử ạ ạ ộ d ng .Tuy nhiênm,quá trình x lý ph i đ m b o đúng nguyên t c,trình t ,th t c vàự ử ả ả ả ắ ự ủ ụ th m quy n x lý.ẩ ề ử d-UBND xã-ph ng –th tr n có nhi m v và quy n h n gi i quy t các khi uườ ị ấ ệ ụ ề ạ ả ế ế n i-t cáo trên lĩnh v c xây d ng theo đúng th m quy n đ c phân c p.ạ ố ự ự ẩ ề ượ ấ

H c viên:Đ M nh Hùng ọ ổ ạ - 4 - L p trung c p chính tr -hành chínhớ ấ ị

Bài thu ho ch th c t v ạ ự ế ề ho t đ ng qu n lý đ đai-xây d ng c a UBND xã-ph ng-th tr nạ ộ ả ấ ự ủ ườ ị ấ trên đ a bàn vùng Tây nguyênị

B-Nh ng v n đ th c ti n trong công tác qu n lý đ t đai và tr t t xây d ngữ ấ ề ự ễ ả ấ ậ ự ự hi n nay c sệ ở ơ ở. I- Đ c đi m tình hình thành ph Pleikuặ ể ố : 1-Đi u ki n t nhiên-xã h iề ệ ự ộ :

Thành ph Pleiku n m h ng Tây-Tây B c t nh Gia Lai.Là đô th phía b cố ằ ở ướ ắ ỉ ị ắ Tây Nguyên,n m trên tr c đ ng giao thông giũa qu c l 14 và qu c l 19 n i thôngằ ụ ườ ố ộ ố ộ ố su t c n c,g n ngã ba Đông d ng,n m trên cung đ ng H Chí Minh và trongố ả ướ ầ ươ ằ ườ ồ vùng tam giác tăng tr ng các t nh lân c n trong tây nguyên cũng nh các qu c gia lángưở ỉ ậ ư ố gi ng:Lào-Campuchia.ề

Pleiku n m đ cao trung bình t 300 đ n 500m,Khu v c ngã ba qu c l 14-19ằ ở ộ ừ ế ự ố ộ có đ cao là 785m.Th nh ng và khí h u r t thích h p cho vi c phát tri n cây côngộ ổ ưỡ ậ ấ ợ ệ ể nghi p dài ngày nh :cao su,h tiêu,cà phê và các lo i cây lâm s n khác.ệ ư ồ ạ ả

Có t ng di n tích là :26.166,36ha,v i 14 ph ng và 9 xã.Di n tích n i thành làổ ệ ớ ườ ệ ộ 5.368,61ha.M t đ dân s n i thành là 32,74 ng i/ha.Di n tích ngo i thànhậ ộ ố ộ ườ ệ ạ là:20.797,75ha v i dân s là 10.943 ng i,m t đ dân s ngo i thành là:0,52 ng i/ha.ớ ố ườ ậ ộ ố ạ ườ 2-V kinh t -xã h iề ế ộ :

T c đ tăng tr ng kinh t bình quân h ng năm c a Phleiku là 14,65%,c c uố ộ ưở ế ằ ủ ơ ấ kinh t ti p t c theo h ng chuy n d ch t tr ng công nghi p-d ch v -xây d ng.Thuế ế ụ ướ ể ị ỷ ọ ệ ị ụ ự nh p bình quân đ u ng i là 662 USD/ng i/năm;t l h nghèo gi m còn 550 hậ ầ ườ ườ ỷ ệ ộ ả ộ chi m 1,45%.ế

V k t c u h t ng c sề ế ấ ạ ầ ơ ở: Thành ph đãvquy ho ch t ng th v i các khu dân c ,khu công nghi p,khuố ạ ổ ể ớ ư ệ

tham quan du l ch nh :ị ư +V khu dân c có:khu dân c Lê Thánh Tôn,Nguy n Chí Thanh,Diênề ư ư ễ

phú,Iasoi,khu đô th m i Hoal -Phù Đ ngị ớ ư ổ +V khu công nghi p:hi n đã có khu công nghi pTrà Đà,khu công nghi p Namề ệ ệ ệ ệ

Hàm r ng,khu công nghi p B c Bi n H .ồ ệ ắ ể ồ +V khu tham quan du l ch,b o tàng -văn hoá nh :Thác Phú C ng,Thácề ị ả ư ườ

Ba,thác B u c n,Công viên Đ ng xanh,Diên H ng,Công viên văn hoá các dân t c thi uầ ạ ồ ồ ộ ể s ,khu di tích nhà lao Pleiku. . .ố

Toàn thành ph có 86% h dân đ c dùng n c s ch,99,21% h đ c s d ngố ộ ượ ướ ạ ộ ượ ử ụ đi n l i qu c gia,23/23 xã ph ng có l i đi n qu c gia.H th ng thôn tin liên l cệ ướ ố ườ ướ ệ ố ệ ố ạ đ c đ u t nâng c p và m r ng có 100% xã-ph ng ph sóng thông tin liên l c,cóượ ầ ư ấ ở ộ ườ ủ ạ 72 máy/100 dân;100% nhà dân c n i th đ c kiên c hoá ho c l u hoá,khu v c xã cóư ộ ị ượ ố ặ ầ ự 80% là kiên c hoá ho c bán kiên c .ố ặ ố

T ng m c đ u t trên toàn thành ph trong 5 năm đ t h n 1.245 t đ ng,trongổ ứ ầ ư ố ạ ơ ỷ ồ đó v n ngân sách là h n 110 t đ ng.Toàn thành ph có 734,25 km đ ng giaoố ơ ỷ ồ ố ườ thông,trong đó bê tông nh a nóng là:85km,bê tông xi năng là:19,25km,thâm nh p nh aự ậ ự là:216,1km,đ ng c p ph i và đ ng đ t là: 381,9km.có 225 con h m v i chi u dàiườ ấ ố ườ ấ ẽ ớ ề 112km. II-Vi c qu n lý đ t đai-xây d ng c a các xã-ph ng trong thành ph Pleikuệ ả ấ ự ủ ườ ố hi n nay:ệ 1- Vi c qu n lý đ t đai c a các xã-ph ng trong thành ph Pleiku hi n nayệ ả ấ ủ ườ ố ệ : a-Trong lĩnh v c quy ho ch,k ho ch v s d ng đ t trên đ a bàn:ự ạ ế ạ ề ử ụ ấ ị

Các ph ng,xã đã t ch c t t vi c h p dân l y ý ki n nhân dân v m t s v nườ ổ ứ ố ệ ọ ấ ế ề ộ ố ấ đ có liên quan đ n vùng quy ho ch mà nh h ng đ n cu c s ng xã h i nh :quyề ế ạ ả ưở ế ộ ố ộ ư

H c viên:Đ M nh Hùng ọ ổ ạ - 5 - L p trung c p chính tr -hành chínhớ ấ ị

Bài thu ho ch th c t v ạ ự ế ề ho t đ ng qu n lý đ đai-xây d ng c a UBND xã-ph ng-th tr nạ ộ ả ấ ự ủ ườ ị ấ trên đ a bàn vùng Tây nguyênị

ho ch khu đô th m i,quy ho ch khu công nghi p nhạ ị ớ ạ ệ ư khu công nghi pTrà Đà,khuệ công nghi p Nam Hàm r ng,khu công nghi p B c Bi n H ; Công viên Đ ngệ ồ ệ ắ ể ồ ồ xanh,Diên H ng,Công viên văn hoá các dân t c thi u s .Đ ng th i cùng v i các đ n vồ ộ ể ố ồ ờ ớ ơ ị h u quan công b công khai b n v quy ho ch chi ti t v các quy ho ch đã đ cữ ố ả ẽ ạ ế ề ạ ượ duy t nh :quy ho ch v s d ng đ t,quy ho ch v xây d ng công trình. . .ệ ư ạ ề ử ụ ấ ạ ề ự b-Đã th c hi n đ c m t s công vi c trong công tác thu h i đ t,gi i to đ nự ệ ượ ộ ố ệ ồ ấ ả ả ề bù: Th i gian qua,do s phát tri n nhanh v vi c đô th hoá nông thôn,nhi u công trình xâyờ ự ể ề ệ ị ề d ng đ c đ u t và thi công.Vi c ti n hành thu h i đ t cho công trình ,vi c gi i toự ượ ầ ư ệ ế ồ ấ ệ ả ả đ n bù. . .đ c UBND xã-ph ng ti n hành nghiêm túc,đúng quy đ nh pháp lu t,h pề ượ ườ ế ị ậ ợ lòng dân,t đó không x y tình tr ng c tình ch ng đ i ho c ph i c ng ch .Th mừ ả ạ ố ố ố ặ ả ưở ế ậ chí ,khi có ch tr ng m r ng đ ng dân c cho thông thoáng,đã có nhi u h dânủ ươ ở ộ ườ ư ề ộ tích c c ng h hi n đ t không đòi ti n b i th ng(các công trình đ ng h m,đ ngự ủ ộ ế ấ ề ồ ườ ườ ẽ ườ giao thông nông thôn dân sinh do nhân dân đ u t và s d ng ).Đ i v i các công trìnhầ ư ử ụ ố ớ do ngân sách đ u t (nh Công viên Đ ng xanh,Diên H ng,Công viên văn hoá các dânầ ư ư ồ ồ t c thi u s ) ho c do các ch đ u t khác ti n hành( nh khu công nghi pTrà Đà,khuộ ể ố ặ ủ ầ ư ế ư ệ công nghi p Nam Hàm r ng,khu công nghi p B c Bi n H ) ,UBND xã-ph ng ph iệ ồ ệ ắ ể ồ ườ ố h p cùng các ngành ch c năng và ch đ u t ti n hành các khâu công tác m t cáchợ ứ ủ ầ ư ế ộ công khai minh b ch,nghiêm túc,chính sách đ n bù phù h p,t đó không gây th c m cạ ề ợ ừ ắ ắ hay ph n ng t ng i dân.Nh đó các công trình đ c ti n hành đúng ti n đ kả ứ ừ ườ ờ ượ ế ế ộ ế ho ch.ạ Th c hi n ch tr ng c a B tài nguyên môi tr ng v k ho ch c p gi y ch ngự ệ ủ ươ ủ ộ ườ ề ế ạ ấ ấ ứ nh n quy n s d ng đ t cho nhân dân,UBND các xã-ph ng đã ti n hành t t,thôngậ ề ử ụ ấ ườ ế ố báo r ng rãi trong nhân dân v vi c ti n hành làm th t c c p gi y ch ng nh n quy nộ ề ệ ế ủ ụ ấ ấ ứ ậ ề s d ng đ t,công khai th t c t i tr s đ dân bi t.Đ ng th i gi i quy t m t sử ụ ấ ủ ụ ạ ụ ở ể ế ồ ờ ả ế ộ ố công vi c thu c th m quy n đ c phân c p nh :xác nh n ngu ng c đ t,tình tr ngệ ộ ẩ ề ượ ấ ư ậ ồ ố ấ ạ tranh ch p đ t đai,tình tr ng đ t có liên quan đ n quy ho ch chung. . . .đ làm c sấ ấ ạ ấ ế ạ ể ơ ở cho văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t xem xét,l p th t c và trình c p có th mề ử ụ ấ ậ ủ ụ ấ ẩ quy n ra quy t đ nh c p gi y ch ng nhân quy n s d ng đ t cho nhân dân. ề ế ị ấ ấ ứ ề ử ụ ấ c-Vi c qu n lý và s d ng đ t công ( 5% qu đ t),đ t ch a s d ng cũng nhệ ả ử ụ ấ ỹ ấ ấ ư ử ụ ư vi c qu n lý h s đ a chính g cệ ả ồ ơ ị ố : Vi c qu n lý đ t công đ c ti n hành theo đúng quy đ nh,s đ t n y đ c dùng choệ ả ấ ượ ế ị ố ấ ầ ượ vi c m r ng ,nâng c p các công trình phúc l i ã h i nh : m r ng xây m i tr m y tệ ở ộ ấ ợ ộ ư ở ộ ớ ạ ế (mà d án ngân sách đã đãbđ u t ),ây m i công trình tr ng m u giao,tr ng ti u h cự ầ ư ớ ườ ẫ ườ ể ọ cũng nh dành m t s di n tích ch vi c đ u t văn phòng t dân ph ,văn phòngư ộ ố ệ ệ ầ ư ổ ố thôn,sân ch i cho thanh-thi u niên.Nh qu n lý t t nên đ n nay đã có 100% thôn,tơ ế ờ ả ố ế ổ dân ph đ u có văn phòng,có 19/23 xã-ph ng có đi m vui ch i nh nhà văn hoá,sânố ề ườ ể ơ ư bóng đá cho thanh thi u nhi(không tính công trình văn hoá c a thành ph n m trên đ aế ủ ố ằ ị bàn).M t s diên tích b ao các h p tác xã đ a ph ng b o qu n cho nhân dân thuêộ ố ờ ợ ị ươ ả ả m n khai thác khi đ a ph ng c n s d ng ph c v cho các công trình dân sinh phúcướ ị ươ ầ ử ụ ụ ụ l i thì thu h i.ợ ồ

Đ a chính cùng cán b giao thông nông thôn luôn tích c c tham m u cho UBNDị ộ ự ư các xã ph ng trong vi c n m ch c tình hình và s bi n đ ng đ t đai trên đ a bàn,c pườ ệ ắ ắ ự ế ộ ấ ị ặ nh t k p th i nh ng bi n đ ng tăng gi m c a các lo i đ t ( đ t nông nghi p,đ tậ ị ờ ữ ế ộ ả ủ ạ ấ ấ ệ ấ chuyên d ng,đ t xây d ng. . .) đ t đó đ a ph ng làm t t công tác qu n lý đ t đaiụ ấ ự ể ừ ị ươ ố ả ấ

H c viên:Đ M nh Hùng ọ ổ ạ - 6 - L p trung c p chính tr -hành chínhớ ấ ị

Bài thu ho ch th c t v ạ ự ế ề ho t đ ng qu n lý đ đai-xây d ng c a UBND xã-ph ng-th tr nạ ộ ả ấ ự ủ ườ ị ấ trên đ a bàn vùng Tây nguyênị

cũng nh tham m u cho HĐND và UBND c p trên v đ t đai theo th m quy n phânư ư ấ ề ấ ẩ ề c p.ấ d-Vi c gi i quy t tranh ch p đ t đai trong dân cệ ả ế ấ ấ ư:

Trong th i gian qua,các 9ã chuy n lên trên ti p t c xem xét gi i quy t.xã-ờ ể ế ụ ả ế ph ng trên đ a bàn thành ph Pleiku đã có 10542 l t gi i quy t tranh ch p đ tườ ị ố ượ ả ế ấ ấ đai.Trong đó hoà gi i thành 9850 v tranh ch p v ranh đ t,v phân chia tài s n làả ụ ấ ề ấ ề ả đ t,692 v hoà gi i không thành đã chuy n lên trên ti p t c xem xét gi i quy t.ấ ụ ả ể ế ụ ả ế 2- Vi c qu n lý xây d ng c a các xã-ph ng trong thành ph Pleiku hi n nayệ ả ự ủ ườ ố ệ : Căn c vào lu t xây d ng cũng nh các ngh đ nh,thông t ,h ng d n c a trung ngứ ậ ự ư ị ị ư ướ ẫ ủ ươ cũng nh c a UBND t nh Gia lai,vi c phân c p qu n lý trên lĩnh v c xây d ng và qu nư ủ ỉ ệ ấ ả ự ự ả lý đô th .Trong th i gian qua,các xã- ph ng trong thành ph đã th c hi n đ c m t sị ờ ườ ố ự ệ ượ ộ ố n i dung sau:ộ a-Nâng cao đ c trách nhi m trong vi c h ng d n,ki m tra vi c xây d ngượ ệ ệ ướ ẫ ể ệ ự trong dân c theo phân c p qu n lý chính quy n c s (Xã-ph ng).ư ấ ả ở ề ơ ở ườ Công vi cệ bao g m nh :ồ ư -Xem xét và quy t đ nh m t s công vi c trên lĩnh v c thu c th m quy n c sế ị ộ ố ệ ự ộ ẩ ề ơ ở nh :quy ho ch và đ u t các công trình k t c u h t ng c s nh đ ng h m,đ ngư ạ ầ ư ế ấ ạ ầ ơ ở ư ườ ẽ ườ giao thông nông thôn ,văn phòng t dân ph ,văn phòng thôn do đ a ph ng qu n lý.ổ ố ị ươ ả -Ki m tra,giám sát các công trình do v n đ u t theo phân c p chính quy n c s qu nể ố ầ ư ấ ề ơ ở ả lý,vũng nh theo quy ch dân ch .Nh giám sát ch t l ng công trình tr ng ti uư ế ủ ư ấ ượ ườ ể h c,m u giáo,tr m xá,tr s đ a ph ng. ọ ẫ ạ ụ ở ị ươ -Ki m tra vi c xây d ng trên đ a bàn theo đúng quy ho ch cũng nh theo đúng gi yể ệ ự ị ạ ư ấ phép xây d ng quy đ nh.ự ị -H ng d n và xác nh n ban đ u cho công dân trong các th t c xây d ng đ l p thướ ẫ ậ ầ ủ ụ ự ể ậ ủ t c lên c p trên xem xét-quy t đ nh.ụ ấ ế ị -Xem xét c m m c xây d ng theo quy ho ch và gi y phép xây d ng quy đ nh cho cácấ ố ự ạ ấ ự ị ch đ u t ti n hành kh i công xây d ng.ủ ầ ư ế ở ự b-Th c hi n m t s nhi m v trong vi c ki m tra,rà soát,th ng kê công trìnhự ệ ộ ố ệ ụ ệ ể ố xây d ng trên đ a bàn c a mình qu n lý nh :ự ị ủ ả ư -rà soát ,th ng kê toàn b nh ng công trình,di n tích công trình không phù h p v i quyố ộ ữ ệ ợ ớ ho ch xây d ng,các quy đ nh v ki n trúc,c nh quan đã đ c duy t thu c ph m viạ ự ị ề ế ả ượ ệ ộ ạ qu n lý c a mình và l p k ho ch x lý theo quy đ nh c a pháp lu t.ả ủ ậ ế ạ ử ị ủ ậ -T ch c h p t dân ph ,khu dân c ,thôn. . .đ ph bi n công khai các ch đ ,chínhổ ứ ọ ổ ố ư ể ổ ế ế ộ sách,quy đ nh c a Nhà n c v vi c th c hi n quy t đ nh n y;công b công khaiị ủ ướ ề ệ ự ệ ế ị ầ ố nh ng công trình n m trong khu v c gi i to ,m c đ n bù đ i v i công trình ph i gi iữ ằ ự ả ả ứ ề ố ớ ả ả to ngay.ả c-Th c hi n m t s công vi c trong vi c x lý các vi ph m trong ho t đ ng xâyự ệ ộ ố ệ ệ ử ạ ạ ộ d ng trên đ a bàn thu c th m quy n đ c phân c p nh :ự ị ộ ẩ ề ượ ấ ư -Nh c nh các ch đ u t gi gìn v sinh môi tr ng,an toàn trong xây d ng,khôngắ ở ủ ầ ư ữ ệ ườ ự chi m lòng l đ ng nh h ng đ n tr t t an toàn xã h i.ế ề ườ ả ưở ế ậ ự ộ -L p biên b n cũng nh x ph t hành chính đ i v i các vi ph m v xây d ng trongậ ả ư ử ạ ồ ớ ạ ề ự th m quy n đ c phân c p.Nh ng tr ng h p v t quá th m quy n thì l p biên b nẩ ề ượ ấ ữ ườ ợ ượ ẩ ề ậ ả và báo cáo lên c p trên x lý.ấ ử -Gi i quy t nh ng tranh ch p v đ ng ranh. . . .trong các v tranh ch p gi a cac hả ế ữ ấ ề ườ ụ ấ ữ ộ gia đình trong vi c xây d ng.ệ ự

H c viên:Đ M nh Hùng ọ ổ ạ - 7 - L p trung c p chính tr -hành chínhớ ấ ị

Bài thu ho ch th c t v ạ ự ế ề ho t đ ng qu n lý đ đai-xây d ng c a UBND xã-ph ng-th tr nạ ộ ả ấ ự ủ ườ ị ấ trên đ a bàn vùng Tây nguyênị

Theo báo cáo th c t ,trong năm qua UBND các xã ph ngtrên đ a bàn thànhphự ế ườ ị ố Pleiku đã có h n 1020 l n ki m tra,x lý l p biên b n h n 106 tr ng h p,x ph tơ ầ ể ử ậ ả ơ ườ ợ ử ạ hành chính trong xây d ng v i 95 v v i t ng s ti n 98 tri u đ ng.ự ớ ụ ớ ổ ố ề ệ ồ III-Nh ng nh n xét và ki n ngh qua kh o sát th c ti nữ ậ ế ị ả ự ễ :

Công tác qu n lý đ t đai và xây d ng c s có n i dung và công vi cả ấ ự ở ơ ở ộ ệ r ng,liên quan đ n nhi u ngành,c p,nhi u đ i t ng.Đ làm t t công tác n y hi nộ ế ề ấ ề ố ượ ể ố ầ ệ nay ch có 2 cán b đ c phân công.Đó là cán b đ a chính và cán b giao thông-xâyỉ ộ ượ ộ ị ộ d ng.Đ đ m đ ng công vi c t t,gi i quy t k p th i các phát sinh đòi h i c n tăngự ể ả ươ ệ ố ả ế ị ờ ỏ ầ c ng thêm đ i ngũ làm công tác n y.Đ ng th i đó c n có ch tr ng đào t o chuyênườ ộ ầ ồ ờ ầ ủ ươ ạ môn c b n (Trung c p giao thông ho c xây d ng),T ng đ a ph ng ph i n đ nh đ iơ ả ấ ặ ự ừ ị ươ ả ổ ị ộ ngũ làm công tác n y lâu dài,không nên luân chuy n nh cán b không chuyên trách ầ ể ư ộ ở h đ ng,đoàn th .ệ ả ể

Trong th i gian qua,tuy đã có nh ng phân c p v th m quy n và trách nhi mờ ữ ấ ề ẩ ề ệ cho c s trên lĩnh v c đ t đai và xây d ng,Tuy nhiên nhi u v n đ phát sinh m i ,cácơ ở ự ấ ự ề ấ ề ớ văn b n quy ph m ch a k p b sung hoàn thi n.Do đó ,đ gi i quy t k p th i nh ngả ạ ư ị ổ ệ ể ả ế ị ờ ữ phát sinh trong th c ti n,đòi h i ph i th ng xuyên b sung và hoàn thi n nh ng vănự ễ ỏ ả ườ ổ ệ ữ b n quy ph m pháp lu t phù h p v i s phát tri n c a th c ti n đ t ra.ả ạ ậ ợ ớ ự ễ ủ ự ễ ặ

Trong công tác ph i k t h p gi a các ngành chuyên môn c p trên v i chínhố ế ợ ữ ấ ớ quy n đ a ph ng c s ,đòi h i ph i nh t quán,th ng xuyên và k p th i(nh t là trongề ị ươ ơ ở ỏ ả ấ ườ ị ờ ấ nh ng tr ng h p vi ph m trong xây d ng,tranh ch p đ t đai. . .).ữ ườ ợ ạ ự ấ ấ

H c viên:Đ M nh Hùng ọ ổ ạ - 8 - L p trung c p chính tr -hành chínhớ ấ ị

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang