Tài liệu

Bài thu hoạch thực tế về hoạt động quản lý đất đai-xây dựng của UBND xã-phường-thị...

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4241     Tải về: 20     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 8
Tài liệu Bài thu hoạch thực tế về hoạt động quản lý đất đai-xây dựng của UBND xã-phường-thị... - tài liệu, sách iDoc.VnBài thu hoạch thực tế về hoạt động quản lý đất đai-xây dựng của UBND xã-phường-thị...,Quản lý nhà nước là sự tác động mang tính chất quyền-tổ chức của các cơ quan nhà nước,các cá nhân có thẩm quyền tới đối tượng…
background image

Bài thu ho ch th c t  v  

ự ế ề ho t đ ng qu n lý đ  đai-xây d ng c a UBND xã-ph ng-th  tr n

ạ ộ

ườ

ị ấ

                               trên đ a bàn vùng Tây nguyên

A-Nh ng v n đ  lý lu n v  qu n lý đ t đai-xây d ng   c  s

ở ơ ở:

I-Nh ng v n đ  qu n lý nhà n

c v  đ t đai

ướ

ề ấ

1-Khái ni m và v  trí vai trò trong công tác qu n lý đ t đai

:

a-Khái ni m v  qu n lý nhà n

c v  đât đai

ướ

:

Qu n lý nhà n

c là s  tác đ ng mang tính ch t quy n-t  ch c c a các c

ướ

ề ổ

ơ 

quan nhà n

c,các cá nhân có th m quy n t i đ i t

ng b  qu n lý nh m đ t đ

c

ướ

ề ớ ố ượ

ạ ượ  

m c tiêu do ch  th  qu n lý nhà n

c đ t ra.Nh  v y qu n lý nhà n

c v  đ t đai là

ủ ể

ướ

ư ậ

ướ

ề ấ

 

m t ho t đ ng c u thành trong qu n lý chung c a nhà n

c,đó là ho t đ ng v i vi c

ạ ộ

ướ

ạ ộ

ệ  

s  d ng các ph

ng pháp,công c  qu n lý thích h p tác đ ng đ n hành vi,ho t đ ng

ử ụ

ươ

ế

ạ ộ  

c a đ i t

ng s  d ng đ t nh m m c tiêu s  d ng đ t ti t ki m,hi u qu  và b o v

ố ượ

ử ụ

ử ụ

ấ ế

ệ 

môi tr

ng trên ph m t ng đ a ph

ng g8án li n t ng th  chung c a c  n

c.

ườ

ươ

ề ổ

ủ ả ướ

Nh ng công c  qu n lý c a nhà n

c có th  là các ch  tr

ng,chính sách pháp

ướ

ủ ươ

 

lu t(th  hi n c  th  trong đ i s ng xã h i b ng các văn b n lu t và văn b n quy

ờ ố

 

ph m pháp lu t).Bên c nh đó công c  còn là b  máy,đ i ngũ cán b  làm công tác n y

ầ  

nh   b   máy   chuyên   nghi p   theo   dõi   qu n   lý   đ t   đai   (nh   phòng   tài   nguyên-môi

ư ộ

ư

 

tr

ng,phòng qu n lý đô th ,văn phòng đăng ký quy n s  d ng đ t. . .,b  máy chuyên

ườ

ử ụ

 

nghi p trong vi c thi t k  quy ho ch có liên quan v  đ t đai-xây d ng).

ế ế

ề ấ

b-V  trí vai trò v  qu n lý nhà n

c đ t đai

ướ

Đ t đai đ

c nh n th c trong xã h i và lu t pháp đó là t  li u s n xu t,là tài

ượ

ư ệ

 

nguyên có h n c a qu c gia ,m t khác trong đ i s ng xã h i nó không ch  là t  li u

ờ ố

ư ệ  

s n xu t mà còn là v n,là tài s n c a công dân.

Chính vì đ t đai có m t giá tr  mà pháp lu t và xã h i xác đ nh,nó là m t tài

 

nguyên có h n nên vi c quan lý s  d ng đ t sao cho ti t ki m,hi u qu ,b o đ m tính

ử ụ

ế

ả ả

 

an toàn và b n v ng,đ m b o sao cho h n ch  đ n m c th p nh t nh ng tác h i v

ế ế

ạ ề 

kinh t -xã h i mà h  qu  b t ngu n t  đ t và qu n lý đ t ( nh  qu n lý không t t s

ế

ả ắ

ồ ừ ấ

ư

ố ẽ 

d n đ n vi c ô nhi m môi tr

ng,thi t h i tài nguyên đ t-n

c-không khí,làm m t

ế

ườ

ệ ạ

ấ ướ

ấ  

tr t t  an ninh-an toàn xã h i-nh  v  bi u tình Tây nguyên có ngu n g c t  đ t,các v

ậ ự

ư ụ ể

ố ừ ấ

ụ 

đâm chém b t ngu n t  tranh ch p v  đ t đai. . .).Nh  v y vân đ  đ t đai và qu n lý

ồ ừ

ề ấ

ư ậ

ề ấ

 

đ t đai,ngày nay nó v a mang tính chi n l

c l i v a mang tính nh y bén,c p bách.

ế ượ ạ ừ

Hi n pháp n

c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t anm năm 1992 đã ghi: “Nhà

ế

ướ

 

n

c th ng nh t qu n lý toan b  đ t đai theo quy ho ch và có hi u qu ”;Lu t đ t đai

ướ

ộ ấ

ậ ấ

 

năm 2003 đã ghi: Nhà n

c th c hi n quy n đ i di n s  h u toàn dân v  đ t đai và

ướ

ở ữ

ề ấ

 

th ng nh t qu n lý nhà n

c v  đ t đai.

ướ

ề ấ

2-Nh ng nguyên t c và đi u ki n cho vi c qu n lý đ t đai:

C  quan qu n lý đ t đai và các ch  th  s  d ng đ t đai ph i tuân theo m t s  nguyên

ơ

ủ ể ử ụ

ộ ố

 

t t trong quá trình qu n lý và s  d ng.C  th  bao g m:

ử ụ

ụ ể

a-B o đ m qu n lý đúng th m quy n pháp lý:

Đ t đai có m i quan h  không ch  ph m vi cá nhân,h  gia đình mà nó còn có

 

m i quan h  ph  bi n,r ng.Pháp lu t quy đ nh các v n đ  v  trách nhi m và th m

ổ ế ộ

ề ề

ẩ  

quy n qu n lý,th m quy n s  d ng.Cũng là qu n lý v  quy ho ch s  d ng đ t nh ng

ề ử ụ

ử ụ

ư  

H i đ ng nhân dân-U  ban nhân dân m i c p khác nhau thì đ

c giao th m quy n và

ộ ồ

ỗ ấ

ượ

 

ph m vi   m i c p khác nhau.Vì th  đ  đ m b o qu n lý t t ,đòi h i m i ngành,m i

ở ỗ ấ

ế ể ả

ỗ  

c p ph i d a trên c  s  phân c p,phân nhi m c a pháp lu t quy đ nh.

ả ự

ơ ở

b-B o đ m s  qu n lý t p trung th ng nh t c a nhà n

c v  đ t đai mà hi n pháp và

ấ ủ

ướ

ề ấ

ế

 

pháp lu t quy đ nh.

H c viên:Đ  M nh Hùng                                     

ổ ạ

- 1 -                                       L p trung c p chính tr -hành chính

background image

Bài thu ho ch th c t  v  

ự ế ề ho t đ ng qu n lý đ  đai-xây d ng c a UBND xã-ph ng-th  tr n

ạ ộ

ườ

ị ấ

                               trên đ a bàn vùng Tây nguyên

Đ t đai là tài s n và tài nguyên quan tr ng c a qu c gia,Hi n pháp và lu t pháp

ế

 

đã quy đ nh,do đó các văn b n quy  ph m pháp lu t c a các c  quan c p d

i khi ban

ậ ủ

ơ

ướ

 

hành ph i phù h p và không mâu thu n v i c  quan nhà n

c c p trên.

ớ ơ

ướ ấ

c-Trong qu n lý ph i đ m b o qu n lý nhà n

c v  đ t đai đúng quy ho ch-k  ho ch

ả ả

ướ

ề ấ

ế

ạ  

đã đ

c phê duy t.Vi c s  d ng và qu n lý đ t đai đã đ

c hi n pháp và pháp lu t

ượ

ệ ử ụ

ượ

ế

ậ  

quy đ nh,do v y đòi h i vi c s  d ng,thu h i,giao c p. . . ph i đ

c th c thi đúng

ử ụ

ả ượ

 

pháp lu t,đúng th m quy n cho phép,tránh c p d

i qu n lý,s  d ng m t cách tuỳ

ướ

ử ụ

 

ti n sai nguyên t c,làm phá v  nh ng quy ho ch t ng th  chung trên bình di n r ng.

ệ ộ

d-V n đ  đ t đai là v n đ  nh y c m,vi c qu n lý đòi h i ph i đ m b o nguyên t c

ề ấ

ả ả

ắ  

k t h p hài hoà gi a các l i ích.Đ t đai là t  li u s n xu t quan tr ng c a ng

i nông

ế ợ

ư ệ ả

ườ

 

dân nói riêng và c a công dân nói chung,là tài s n quan tr ng,quý giá c a m i gia đình

 

và là tài nguyên quý giá c a qu c gia,do đó đó v a là v n đ  nh y c m,v n đ  s ng

ề ố  

còn c a bao gia đình.V y vi c s  d ng nó sao cho đem l i hi u qu  t i  u,Vi c thu

ệ ử ụ

ả ố ư

 

h i ,gi i to  đ n bù. . .sao cho hài hoà các l i ích,không gây xáo tr n ho c t n h i cho

ả ề

ặ ổ

 

m t bên nào  có liên quan đ n l i ích đ t đai.

ế ợ

đ-V n đ  đ t đai là v n đ  chi n l

c,tài nguyên đ t đai là tài nguyên h u h n .Do đó

ề ấ

ế ượ

 

trong quá trình qu n lý và s  d ng đ t đai ph i đ m b o nguyên t c s  d ng đ t ti t

ử ụ

ả ả

ắ ử ụ

ấ ế  

ki m-hi u qu ,b o v  môi tr

ng và không làm t n h i đ n l i ích chính đáng c a

ả ả

ườ

ạ ế ợ

ủ  

ng

i s  d ng đ t.

ườ ử ụ

Đ  qu n lý và s  d ng t t đ t đai và tài nguyên đ t đai,đòi h i tr

c h t c n

ử ụ

ố ấ

ướ

ế ầ  

có nh ng công c  qu n lý s  d ng th t hi u qu .Công c   y bao g m

ử ụ

ụ ấ

-Công c  v  chính sách và pháp lu t.qu n lý hành chính,nhà n

c pháp quy n là vi c

ụ ề

ướ

ệ  

th c thi quy n l c c a nhà n

c cũng nh  qu n lý đi u hành xã h i ph i d a trên c

ề ự

ướ

ư

ả ự

ơ 

s  pháp lu t.Trong khoa h c qu n lý có câu ph

ng ngôn: “ m t xã h i văn minh khi

ươ

 

pháp lu t nghiêm minh”.Đ  vi c qu n lý đ t đai đ t theo m c đích yêu c u,góp ph n

ể ệ

ầ  

tác đ ng thúc đ y kinh t  xã h i pháp tri n thì công c  qu n lý c a nhà n

c v  đ t

ế

ướ

ề ấ  

đai thì chính sách,pháp lu t là m t công c  c  b n,quan tr ng.

ụ ơ ả

Nó đòi h i chính sách,pháp lu t ph i ngày càng hoàn thi n,phù h p v i xu th

ế 

phát tri n cũng nh  xu th  h i nh p hi n nay.M c dù lu t đ t đai đã đ

c ban hành

ư

ế ộ

ậ ấ

ượ

 

nh ng ph i luôn s a đ i,b  sung.Chính sách đ t đai có ý nghĩa r t quan tr ng đ n đ i

ư

ổ ổ

ế

ờ  

s ng kinh t  xã h i c a đ t n

c cũng nh  có tác đ ng đ n t ng gia đình,t ng cá

ế

ộ ủ

ướ

ư

ế ừ

 

nhân.Khi n n kinh t  phát tri n,xoá b  c  ch  k  ho ch hoá t p trung sang c  ch  th

ế

ỏ ơ

ế ế

ơ

ế ị 

tr

ng,đ t đai không ch  là t  li u s n xu t mà còn là tài s n,v n.Do đó chính sách v

ườ

ư ệ ả

ề 

đ t đai t t s  tác đ ng thúc đ y kinh t -xã h i phát tri n,ng

c l i thì ki m hãm s

ố ẽ

ế

ượ ạ

ự 

phát tri n.Th c ti n đã ch ng minh đi u nguyên lý nói trên.

Bên c nh có chính sách đúng đ n là các văn b n pháp lu t sao cho ph i toàn

 

di n,đ ng b ,nh t quán quan đi m xã h i công b ng,dân ch ,văn minh.Pháp lu t ph i

ả  

b o v  cho quy n l i chính đáng cho ng

i s  d ng đ t cũng nh  b o v  l i ích tài

ề ợ

ườ ử ụ

ư ả

ệ ợ

 

nguyên qu c gia.Nhu c u hoàn thi n pháp lu t v  đ t đai là m t nhu c u t t y u

ề ấ

ế  

khách quan.Chính vì th ,mu n làm t t công tác qu n lý đ t đai thì nhà n

c ngày càng

ế

ướ

 

ph i quan tâm làm t t chính sách và pháp lu t v  đ t đai và nh ng v n đ  liên quan

ậ ề ấ

 

đ n đ t đai.

ế

 

-Công c  v  quy ho ch-k  ho ch v  s  d ng và qu n lý đ t đai.

ụ ề

ế

ề ử ụ

Vi c s  d ng đ t đem l i ti t ki m và hi u qu  đòi h i c n ph i có quy ho ch

ệ ử ụ

ạ ế

ỏ ầ

ạ  

và k  ho ch s  d ng đ t ngày càng t t h n.Làm t t công tác quy ho ch và k  ho ch

ế

ử ụ

ố ơ

ế

ạ  

thì s  tránh nh ng lãng phí v  tài nguyên n y,m c khác nó s  đem l i hi u qu  cao

 

H c viên:Đ  M nh Hùng                                     

ổ ạ

- 2 -                                       L p trung c p chính tr -hành chính

background image

Bài thu ho ch th c t  v  

ự ế ề ho t đ ng qu n lý đ  đai-xây d ng c a UBND xã-ph ng-th  tr n

ạ ộ

ườ

ị ấ

                               trên đ a bàn vùng Tây nguyên

cho t ng h  gia đình và cho c ng đ ng qu c gia.Trong th c tr ng hi n nay,qua s  li u

ố ệ  

c a ngh  quy t c a đ ng v  phát tri n nông nghi p,nông thôn và nông dân cho th y:

ế ủ

ấ  

giá tr  đem l i c a 1 ha đ t   n

c ta còn   m c th p ( 50 tri u đ ng/ha/năm v  đ t

ạ ủ

ấ ở ướ

ở ứ

ề ấ  

nông   nghi p,s   li u   năm   2000)   so   v i   các   n

c   trong   khu   v c   nh   Thái

ệ ố

ướ

ư

 

Lan,Indonésia,Trung qu c. . . Đi u đó ph n nào ph n ánh th c tr ng vi c s  d ng đ t

ệ ử ụ

ấ  

trong nông nghi p ch a th c  hi n t t  công tác  quy ho ch k  ho ch v  s  d ng

ư

ế

ề ử ụ  

đ t,đ t nông nghi p v n còn trong tình tr ng s  d ng t  phát,manh mún,thi u quy

ấ ấ

ử ụ

ế

 

ho ch vùng đ  t o ra nh ng giá tr  s n ph m hàng hoá có giá tr  c nh tranh.Nh

ể ạ

ị ả

ị ạ

ư 

v y,tăng c

ng công tác quy ho ch-k  ho ch g n li n v i quá trình khai thác đ t đai

ườ

ế

 

là quan tr ng đ  đem l i s  ti t ki m và hi u qu .

ạ ự ế

-Ngoài hai công c  trên,vi c qu n lý đ t đai còn s  d ng các công c  qu n lý khác

ử ụ

 

nh : công c  thu ,công c  tài chính-tín d ng. . .s  góp ph n kích thícxh,thúc đ y cho

ư

ế

 

vi c qu n lý,s  d ng đ t đai ngày càng t t h n,góp ph n cho vi c v n hành qu n lý

ử ụ

ố ơ

 

ngày càng thu n l i h n.

ậ ợ ơ

3-S  phân c p th m quy n trong vi c qu n lý đ t đai   c  s

ở ơ ở:

Trong lu t đ t đai năm 2003 cũng nh  các văn b n quy ph m pháp lu t khác đã

ậ ấ

ư

 

nêu rõ nh ng th m quy n qu n lý nhà n

c  v  qu n lý đ t đai c a h i đ ng nhân

ướ

ộ ồ

 

dân,U  ban nhân dân c p:xã-ph

ng-th  tr n.

ườ

ị ấ

Th m quy n là nh ng quy n h n và trách nhi m đ

c phân c p giao phó cho

ượ

 

m t c p qu n lý nào đó.Đ i v i c p c  s  không ph i là c p có th m quy n ban hành

ộ ấ

ố ớ ấ

ơ ở

 

nh ng văn b n lu t hay văn b n quy ph m pháp lu t nh m m c đích đi u ch nh cho

 

các ho t đ n qu n lý t m vĩ mô.Đ i v i c  s  là c p th c thi văn b n pháp lu t,do đó

ạ ộ

ố ớ ơ ở

 

th m quy n v i nh ng nhi m v  và quy n h n phù h p v i t m vi mô qu n lý.

ớ ầ

II-N i dung th m quy n v  qu n lý đ t đai   c p c  s

ở ấ

ơ ở:

Theo Hi n pháp năm1992 và lu t đ t đai năm 2003 quy đ nh th m quy n qu n

ế

ậ ấ

ả  

lý nhà n

c v  đ t đai c a H i đ ng nhân dân-U  ban nhân dân c p:xã-ph

ng-th

ướ

ề ấ

ộ ồ

ườ

ị 

tr n bao g m:

1-Th m quy n trên lĩnh v c quy ho ch-k  ho ch-qu n lý v  s  d ng đ t

ế

ề ử ụ

ấ :

Vi c quy ho ch và xây d ng k  ho ch c a c p c  s  xét cho cùng là không

ế

ơ ở

 

mang tính rõ nét,quan tr ng (ch  đ

c phép quy ho ch s  d ng đ t trên đ a bàn c a

ỉ ượ

ử ụ

ủ  

mình và ph i đ m b o phù h p v i quy ho ch c p trên).Trách nhi m chính   đây là

ả ả

 

cùng v i t  ch c t  v n xây d ng quy ho ch t  ch c l y ý ki n nhân dân v  nh ng

ớ ổ

ứ ư ấ

ứ ấ

ế

ữ  

n i dung có liên quan đ n đ  án quy ho ch.Sau khi đ

c c p coá th m quy n phê

ế

ượ

 

duy t thì ph i tri n khai và công khai cho m i ng

i dân bi t đ  th c hi n vi c quy

ườ

ế ể ự

 

ho ch đã đ

c phê duy t.

ượ

Khi   có  k   ho ch   s   d ng   đ t,trong  nh ng  tr

ng   h p   ph i   gi i   to   đ n

ế

ử ụ

ườ

ả ề  

bù,Chính quy n c  s  có nhi m v  th m quy n ph i h p v i các c  quan h u quan

ơ ở

ụ ẩ

ố ợ

ơ

 

trong vi c ti n hành gi i to ,đ n bù cho ng

i ch  s  d ng đ t b  gi i to .

ế

ả ề

ườ

ủ ử ụ

ấ ị ả

Chính quy n c  s  có nhi m v  h

ng d n công dân l p các th  t c khi xin

ơ ở

ụ ướ

ủ ụ

 

c p   gi y   ch ng  nh n   quy n   s   d ng  đ t.Đ ng   th i,xác   nh n   v   th i   đi m,th i

ử ụ

ờ  

gian,ngu n g c đ t,tình tr ng tranh ch p đ t đai,s  phù h  v i quy ho ch s  d ng

ợ ớ

ử ụ  

đ t.Khi có n y sinh tranh ch p đ t đai gi a các ch  s  d ng đ t,chính quy n đ a

ủ ử ụ

ị  

ph

ng cùng v i t  ch c đoàn th  chính tr  xã h i đ a ph

ng có nhi m v  đ ng ra t

ươ

ớ ổ

ộ ị

ươ

ụ ứ

ổ 

ch c hoà gi i s  tranh ch p.

ả ự

Chính quy n c  s  có th m quy n và nhi m v  trong vi c ch p hành ,th c thi

ơ ở

 

các v n đ  mà pháp lu t và c p có th m quy n ban hành các quy n đ ch h p pháp v

ề 

H c viên:Đ  M nh Hùng                                     

ổ ạ

- 3 -                                       L p trung c p chính tr -hành chính

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài thu hoạch thực tế về hoạt động quản lý đất đai-xây dựng của UBND xã-phường-thị...

Quản lý nhà nước là sự tác động mang tính chất quyền-tổ chức của các cơ quan nhà nước,các cá nhân có thẩm quyền tới đối tượng bị quản lý nhằm đạt được mục tiêu do chủ thể quản lý nhà nước đặt ra.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Có thể bạn quan tâm