Tài liệu

Bài tập Visual Foxpro có lời giải

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4237     Tải về: 40     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 64
Tài liệu Bài tập Visual Foxpro có lời giải - tài liệu, sách iDoc.VnBài tập Visual Foxpro có lời giải,Cú pháp:      ?|??             4.3. Chèn, bổ sung bản ghi             a. Chèn bản ghi             Cú pháp: INSERT [BEFORE][BLANK]…
Bai tap Visual Foxpro co loi giai
25/01/2010 14:37 | 12,615 l t xemượ
Phn Microsoft VisualFox
Chương 1
THAO TÁC TRÊN B NG D LI U
Tóm t t lý thuy t ế
1. M T S KHÁI NI M C B N Ơ
1.1. Ki u d li u ( Data Type)
a. Ki u Character
b. Ki u Numeric
c. Ki u Float
d. Ki u Date Datetime
e. Ki u Currency
f. Ki u Memo
g. Ki u Logical
h. Ki u General
1.2. H ng (Constant)
a. H ng ký t (H ng chu i): Đ c đ t trong c p d u '..', "....", [...] ượ
b. H ng ki u ngày: Đ t trong {.........}
c. H ng ki u s
d. H ng logic
1.3. Bi nế ( Variable)
a. Bi n nhế
b. Bi n tr ngế ườ
c. Bi n h th ngế
1.4. Hàm (Function)
Hàm do ng i đ nh nghĩa ph i theo cú pháp sau:ườ
FUNCTION <Tên hàm>
<Các l nh>
RETURN <Giá tr >
1.5. Bi u th c (Expression)
Bi u th c đ c t o b i các bi n, h ng, hàm và m t s phép toán. K t qu c a ượ ế ế
bi u th c thu c v c ki u d li u Character, Numeric, Date, Datetime, Logical.
2. CÁC PHÉP TOÁN
2.1. Phépn: Ký hi u =
2.2. Phép toán chu i ký t
a. Phép +
b. Phép -
c. Phép $
2.3. Phép toán trên ki u ngày
Phép toán K t quế
<Ngày> + S <Ngày>
S + <Ny> <Ngày>
<Ngày> - S <Ngày>
Liên hệ quảng cáo

<Ngày> - <Ngày> S
<Ngày gi > + S <Ngày gi >
S + <Ngày gi > <Ngày gi >
<Ngày gi > - S <Ngày gi >
<Ngày gi > - <Ngày gi > S
2.4. Phép toán quan h : =, <, >, >=, <=, != ( <>)
2.5. Phép toán logic: NOT ( ho c !), AND, OR
2.6. Phép toán s h c : +, -, *, /, ** ( Ho c ^), % (Chia l y ph n d ) ư
2.7. Th t u tiên c a các phép toánứ ự ư
Th t u tiên c a phép toán trên cùng m t hàng thì cùng m c u tiên, n u cácứ ự ư ư ế
phép toán cùng m c u tiên thì tính t trái sang ph i. ư
a.c phép tính s h c: D u âm, d ng ươ
Lu th a
Nhân, chia
Ph n d ư
C ng, tr
b.c phép toán c ng chu i: +, -
c. Các phép toán quan h : =, <, >, >=, <=
d.c phép tính logic: NOT, OR, AND
3. L NH VÀ C U T O L NH
3.1. L nh
L nh là m t ch th c a ng i s d ng yêu c u VisualFox làm m t vi c ườ
gì đó. L nh có th đ a vào t c a s l nh ho c menu h th ng ư
3.2. C u t o l nh
<L nh> [ph m vi] [FIELDS <dsách tr ng>] [FOR <bth c logic1>] [WHILE <bi u ườ
th c logic2>] [FROM <tên file> / ARRAY <tên m ng>] [TO print/tên file/dsách bi n] ế
4. M T S L NH C B N Ơ
4.1 Đ nh v con tr đ n m t b n ghi ế
a. Đ nh v tuy t đ i
Cú pháp: GO <N>|[TOP]|[BOTTOM]
b. Đ nh v t ng đ i ươ
pháp: Skip [+|-] [<n>]
4.2. L y d li u t b ng
a. L nh Display
pháp: Display [<ph m vi>] [fields<danh sách tr ng>] [For<bth c logic>] ườ
[While<bth c logic>] [on|off ]
b. L nh LIST
pháp: List [<ph m vi>] [fields<danh sách tr ng>] ườ [For<bth c logic>]
[While<bth c logic>] [on|off]
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài tập Visual Foxpro có lời giải

Cú pháp:      ?|??
            4.3. Chèn, bổ sung bản ghi
            a. Chèn bản ghi
            Cú pháp: INSERT [BEFORE][BLANK]
            b. Bổ sung bản ghi
            Cú pháp: APPEND [BLANK]
            4.4. Sửa chữa nội dung bản ghi
            a. Lệnh BROWSE
            Cú pháp: BROWSE [field] [Freeze][nodelete] [NOEDIT] [FOR]
            b. Lệnh Edit
            Cú pháp: Edit [] [field][ Noappend][nodelete] [noedit]  [for] [While]
            c. Lệnh REPLACE
            Cú pháp: REPLACE []WITH[, WITH   .......[for] [While]
            4.5. Xoá và khôi phục bản ghi
            a. Đánh dấu xoá
            Cú pháp: DELETE [] [For] [While]
            b. Xoá
            Cú pháp: PACK
            c. Khôi phục bản ghi đã bị đánh dấu xoá
            Cú pháp:  RECALL [] [For] [While]

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4237     Tải về: 40     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giải của bài tập quản trị rủi ro Lượt tải: 121 Lượt xem: 18534
30 BÀI TẬP QUẢN LÝ DỰ ÁN Lượt tải: 102 Lượt xem: 18008
Bài tập môn Quản trị dự án Lượt tải: 102 Lượt xem: 12588
bài tập hệ thống thông tin quản lí Lượt tải: 132 Lượt xem: 11840
Có thể bạn quan tâm
bài tập hệ thống thông tin quản lí Lượt tải: 132 Lượt xem: 11840
quản trị rủi ro trong dự án đầu tư Lượt tải: 23 Lượt xem: 11211
Dòng tiền dự án Lượt tải: 57 Lượt xem: 9947
Quản lý thư viện sách Lượt tải: 66 Lượt xem: 7520
Giáo trình - quản trị nguồn nhân lực Lượt tải: 54 Lượt xem: 7010