Tài liệu

BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT II NIUTƠN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1585     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT II NIUTƠN - tài liệu, sách iDoc.VnBÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT II NIUTƠN,Tài liệu giảng dạy về vật lý đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống…
background image

 

 

 

 

 

 

 

BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT II NIUTƠN 

I. TÓM TẮT KIẾN THỨC: 

Một vật chịu tác dụng của một lực sẽ thu gia tốc cùng hướng với lực, 

tỉ lệ thuận với lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật. 

F

a

m

 

Trường hợp vật chịu nhiều lực tác dụng thì 

1

2

....

F

F

F

 là hợp lực. 

Đơn vị lực là Niutơn (N): F=ma 

Tính a từ các công thức sau: 

2

2

0

2as

v

v

0

v v

at

2

0

0

1

2

x

x

s

v t

at

 

 

II. BÀI TẬP: 

NỘI DUNG 

PHƯƠNG PHÁP

 

Bài  1  (10.12/tr33/SBT).    Một 

hợp  lực  1N  tác  dụng  vào  một 

vật  có  khối  lượng  2kg  lúc  đầu 

đứng  yên,  trong  khoảng  thời 

gian  2s.  Tính  quãng  đường  mà 

vật  đi  được  trong  khoảng  thời 

Theo định luật II Newton thì F=ma 

Vậy 

2

1

0, 5(

/

)

2

F

a

m s

m

 

Quãng  đường  mà  vật  đi  được  tính  theo 

công thức: 

background image

 

 

 

 

 

 

 

gian đó. 

2

2

0

1

1

0, 5.2

1( )

2

2

s

v t

at

m

 

Bài  2  (10.13/tr33/SBT).  Một 

quả  bóng  có  khối  lượng  500g 

đang nằm trên mặt đất thì bị đá 

bằng  một  lực  250N.  Nếu  thời 

gian quả bóng tiếp xúc với bàn 

chân là 0,02s thì bóng sẽ bay đi 

với tốc độ bằng bao nhiêu? 

Gia tốc thu được của quả bóng là: 

 

2

250

500(

/

)

0,5

F

a

m s

m

 

Tốc độ mà quả bóng bay đi là: 

0

500.0, 02 10(

/ )

v

v

at

m s

 

Bài  3  (10.14/tr33/SBT).  Một 

vật  có  khối  lượng  2kg  chuyển 

động  thẳng  nhanh  dần  đều  từ 

trạng  thái  nghỉ.  Vật  đi  được 

80cm  trong  0,5s.  Gia  tốc  của 

vật và hợp lực tác dụng vào nó 

bao nhiêu? 

Vì  vật  chuyển  động  thẳng  nhanh  dần  đều 

nên: 

 

2

2

0

2

1

1

.0,5

0,8( )

2

2

6, 4(

/

)

s

v t

at

a

m

a

m s

 

Hợp lực tác dụng vào vật là: 

F=ma=2.6,4=12,8(N) 

Bài  4  (10.15/tr33/SBT).  Một 

lực không đổi tác dụng vào một 

vật có khối  lượng 5kg  làm  vận 

tốc  của  nó  tăng  từ  2m/s  đến 

8m/s trong 3s. Hỏi lực tác dụng 

Phương trình vận tốc của vật là: 

0

2

2

.3

8(

/ )

8 2

2(

/

)

3

v

v

at

a

m s

a

m s

 

 

Lực tác dụng vào vật là: F=ma 

background image

 

 

 

 

 

 

 

vào vật là bao nhiêu? 

F=5.2=10(N) 

Bài 5 (10.16/tr34/SBT). Một ô 

tô đang chạy với tốc độ 60km/h 

thì  người  lái  xe  hãm  phanh,  xe 

đi tiếp  được quãng đường 50m 

thì dừng  lại.  Hỏi  nếu ô  tô chạy 

với  tốc  độ  120km/h  thì  quãng 

đường  đi  được  từ  lúc  hãm 

phanh  đến  khi  dừng  lại  là  bao 

nhiêu?  Giả  sử  lực  hãm  trong 

hai trường hợp bằng nhau. 

Với  v01=60(km/h)=16,67(m/s),  từ  công 

thức liên hệ ta suy ra gia tốc chuyển động: 

2

2

0

2

2

2

0 16, 67

2 .50

2, 78(

/

)

v

v

as

a

a

m s

 

 

 

Với v02=120(km/h)=33,34(m/s),  

2

2

02

2

2

'

0 33,34

2.( 2, 78). '

'

200( )

v

v

as

s

s

m

 

 

III. RÚT KINH NGHIỆM: 

 

BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT II NIUTƠN

Tài liệu giảng dạy về vật lý đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới vật lý. Thông qua tài liệu này giúp các bạn hệ thống lại kiến thức. Chúc các bạn thành công

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 461 Lượt xem: 19445
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 141 Lượt xem: 15734
Tổng kết lý thuyết vật lý 12 Lượt tải: 247 Lượt xem: 15671