Tài liệu

bai tap ve ankin

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2598     Tải về: 13     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 25
Tài liệu bai tap ve ankin - tài liệu, sách iDoc.Vnbai tap ankin
Giáo khoa hóa hu cơ Biên son: Võ Hng Thái
1
V. ANKIN (ALKYNE, ALCYNE, AlCIN,
DÃY ĐNG ĐẲNG AXETILEN)
V.1. Định nghĩa
Ankin là mt loi hiđrocacbon mà trong phân t có cha mt liên kết ba, mch h.
V.2. Công thc tng quát
C
n
H
2n – 2
(n 2)
V.3. Cách đọc tên (Danh pháp)
- Ankan Ankin (thêm s ch v trí ca liên kết ba, đặt gia hoc phía sau
hoc phía trước, được đánh s nh. Mch chính mch cacbon
cha liên kết ba C
C, dài nht mang nhiu nhóm thế
hơn)
- Đọc tên các gc hiđrocacbon liên kết vào cacbon mang ni ba, ri thêm ch
“axetilen” (Coi các gc hiđrocacbon liên kết vào cacbon mang ni ba như là các
nhóm thế thế H ca axetilen, acetilen)
Thí d:
CH CH
Etin
Axetilen
(C
2
H
2
)
CH
3
C CH
Propin
Metylaxetilen(C
3
H
4
)
CH
3
C C CH
3
1
2
3 4
But-2-in
Butin-2
2-Butin
Ñimetylaxetilen
(C
4
H
6
)
CH C CH
CH
3
CH
3
1
2
3
4
3-Metylbut-1-in
Isopropylaxetilen
(C
5
H
8
)
CH
3
CH
2
CH
CH
3
C C CH
3
1
2
3
456
4-Metylhex-2-in
Sec-butylmetylaxetilen
(C
7
H
12
)
CH
3
CH
2
CH
2
C
C
CH
3
CH
2
CH
CH CH
3
CH
3
1
2
3
4
5
6
3,5-Ñimetyl-3-propylhex-1-in
(C
11
H
20
)
CH
3
C C CH
2
CH
3
1
2 3 4
5
Pent-2-in; Pentin-2; 2-Pentin
Etylmetylaxetilen
(C
5
H
8
)
CH
3
CH
CH
3
C C CH
CH
2
CH
3
CH CH
3
CH
3
1
2 3
4
5
6
7
5-Etyl-2,6-ñimetylhept-3-in
(C
11
H
20
)
Giáo khoa hóa hu cơ Biên son: Võ Hng Thái
2
V.4. Tính cht hóa hc
V.4.1. Phn ng cháy
C
n
H
2n – 2
+ (3n – 1)/2 O
2
0
t
nCO
2
+ (n – 1)H
2
O
1 mol n mol (n –1) mol
Ankin cháy to s mol H
2
O < s mol CO
2
hay th tích hơi nước nh hơn so vi
khí cacbonic (đo trong cùng điu kin v nhit độ và áp sut)
V.4.2. Phn ng cng hiđro (Phn ng hiđro-hóa)
Để ankin cng hiđro (H
2
) phi cn dùng cht xúc tác thích hp [Ni (Niken,
Nickel) hay Pt (Bch kim, Platin)] đun nóng. Ankin cng H
2
to anken, ri
ankan.
C
n
H
2n – 2
+ H
2
0
,)( tPtNi
C
n
H
2n
Ankin Hiđro Anken (Olefin)
C
n
H
2n
+ H
2
0
,)( tPtNi
C
n
H
2n + 2
Anken Hiđro Ankan (Parafin)
Khi có H
2
dư hay va đủ và phn ng hoàn toàn (hay hiu sut 100%) thì ankin mi phn
ng hết để to ankan.
C
n
H
2n – 2
+ 2H
2
0
,)( tPtNi
C
n
H
2n + 2
Ankin Hiđro Ankan
(1 mol) (2 mol)
R-CC-R’ + H
2
0
,)( tPtNi
R-CH=CH-R’
Ankin Hiđro Anken
R-CH=CH-R’ + H
2
0
,)( tPtNi
R-CH
2
-CH
2
-R’
Anken Ankan
Khi H
2
dư (hay va đủ) phn ng hoàn toàn (phn ng hiu sut 100%, phn ng
kết thúc, phn ng xong), thì:
R-CC-R’ + 2H
2
0
,)( tPtNi
R-CH
2
-CH
2
-R’
Ankin Hiđro Ankan (Parafin)
Thí d:
CHCH + H
2
0
,)( tPtNi
CH
2
=CH
2
Axetilen (Etin) Hiđro Etilen (Eten)
CH
2
=CH
2
+ H
2
0
,)( tPtNi
CH
3
-CH
3
Etilen Etan
Nếu H
2
dư (hay va đủ) phn ng hoàn toàn thì axetilen phn ng hết to ra
etan:
CHCH + 2H
2
0
,)( tPtNi
CH
3
-CH
3
(C
2
H
2
) (C
2
H
6
)
Axetilen Hiđro Etan
Liên hệ quảng cáo

Giáo khoa hóa hu cơ Biên son: Võ Hng Thái
3
CH
3
-CCH + H
2
0
,)( tPtNi
CH
3
-CH=CH
2
(Propen; Propilen)
CH
3
-CH=CH
2
+ H
2
0
,)( tPtNi
CH
3
-CH
2
-CH
3
(Propan)
Nếu phn ng hoàn toàn và có H
2
dư hay va đủ thì propin phn ng hết để to propan.
CH
3
-CCH + 2H
2
0
,)( tPtNi
CH
3
-CH
2
-CH
3
(C
3
H
4
) (C
3
H
8
)
Propin (Metylaxetilen) Hiđro Propan
Lưu ý
L.1. Phn ng cng hiđro (H
2
) vào ankin thường xy ra không hoàn toàn. Sau phn
ng, th thu được ankan, anken ln ankin H
2
. Ch khi nào gi thiết cho có H
2
dư hay va đủ phn ng hoàn toàn (hiu sut 100%, phn ng xong, phn ng
kết thúc), thì tt c lượng ankin có lúc đầu mi phn ng hết để to ankan.
L.2. Mun phn ng ankin cng H
2
to ra ch yếu anken thì ta dùng H
2
không dư
dùng cht xúc tác Pd/PbCO
3
(cht xúc tác palađi, paladium, trên cht mang chì
cacbonat, hay palađi trên cht mang BaSO
4
), đun nóng.
R-CC-R’ + H
2
0
3
,/ tPbCOPd
R-CH=CH-R’
Ankin Hiđro Anken (Olefin)
(1 mol) (1 mol)
Thí d:
CHCH + H
2
0
3
,/ tPbCOPd
CH
2
=CH
2
(C
2
H
2
) (C
2
H
4
)
Axetilen Hiđro Etilen
Bài tp 35
Hn hp khí A gm axetilen hiđro th tích 3,52 lít ( 27,3°C; 106,4 cmHg) được
cho vào mt nh kín cha mt ít bt Ni làm xúc tác. Đun nóng bình mt thi gian,
thu được hn hp khí B.
a. Hn hp B có th gm các cht nào?
b. T khi ca hn hp A so vi heli bng 2. Tính khi lượng hn hp B.
c. Trong hn hp B trên có cha 0,01 mol mt cht mà khi đốt cháy to s mol nước
nh hơn s mol CO
2
; 0,9 gam mt cht khi đốt cháy to s mol nước ln hơn
CO
2
. Tính phn trăm th tích mi khí trong hn hp B hiu sut phn ng
axetilen cng hiđro.
(C = 12 ; H = 1 ; He = 4)
ĐS: 1,6 gam 23,08% C
2
H
6
; 7,69% C
2
H
4
; 7,69% C
2
H
2
; 61,54% H
2
HS 80%
Bài tp 35’
Hn hp khí X gm metyl axetilen hiđro. Cho 2,464 lít hn hp X (đo 27,3°C; 1,4
atm) vào mt bình kín có cha mt ít bt Niken làm xúc tác. Đun nóng bình mt thi
gian, thu được hn hp khí Y.
a. Hn hp Y có th gm các cht nào?
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

bai tap ve ankin
bai tap ankin
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2598     Tải về: 13     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc Lượt tải: 1093 Lượt xem: 74092
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao BÀI 5.… Lượt tải: 10 Lượt xem: 72190
Kiến thức hóa hữu cơ lớp 11 Lượt tải: 722 Lượt xem: 46530
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Lượt tải: 398 Lượt xem: 44061
Có thể bạn quan tâm