Thành viên nguyenphihung

BÀI TẬP VẬT LÝ NÂNG CAO LỚP 10

- 12 tháng trước
Chia sẻ Download
Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Thành viên nguyenphihung

BÀI TẬP VẬT LÝ NÂNG CAO LỚP 10

- 12 tháng trước
23,332
Báo lỗi

BÀI TẬP VẬT LÝ NÂNG CAO LỚP 10Véc tơ độ dời là một véctơ nối vị trì đầu và vị trì cuối của chất điểm chuyển động B. Véctơ độ dời có độ lớn luôn luôn bằng quãng đƣờng đi đƣợc của chất điểm C. Chất điểm đi trên một đƣờng thẳng rồi quay về vị trì ban đầu thí có độ dời bằng không D. Độ dời có thể dƣơng hoặc âm 2 Câu nào sau đây là đúng ?: A. Độ lớn của vận tốc trung bính bằng tốc độ trung bính B. Độ lớn của vận tốc tức thời bằng tốc độ tức thời C. Khi chất điểm chuyển động thẳng chỉ theo một chiều thí bao giờ vận tốc trung bính cũng bằng tốc độ trung bính

Nội dung

1

Lý 10_LNA

BÀI TẬP VẬT LÝ 10 CHƢƠNG I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Chủ đề 1&2 CHUYỂN ĐỘNG CƠ & CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU CHUYỂN ĐỘNG CƠ 1 Chọn câu sai : A. Véc tơ độ dời là một véctơ nối vị trì đầu và vị trì cuối của chất điểm chuyển động B. Véctơ độ dời có độ lớn luôn luôn bằng quãng đƣờng đi đƣợc của chất điểm C. Chất điểm đi trên một đƣờng thẳng rồi quay về vị trì ban đầu thí có độ dời bằng không D. Độ dời có thể dƣơng hoặc âm 2 Câu nào sau đây là đúng ?: A. Độ lớn của vận tốc trung bính bằng tốc độ trung bính B. Độ lớn của vận tốc tức thời bằng tốc độ tức thời C. Khi chất điểm chuyển động thẳng chỉ theo một chiều thí bao giờ vận tốc trung bính cũng bằng tốc độ trung bính D. Vận tốc tức thời cho ta biết chiều chuyển động ,do đó bao giờ cũng có giá trị dƣơng 3 Chọn câu sai : A. Đồ thị vận tốc theo thời gian chuyển động thẳng đều là một đƣờng song song với trục hoành Ot B. Trong chuyển động thẳng đều ,đồ thị theo thời gian của tọa độ và của vận tốc đều là những đƣờng thẳng C. Đồ thị toạ độ theo thời gian của chuyển động thẳng đều bao giờ cũng là một đƣờng thẳng D. Đồ thị toạ độ theo thời gian của chuyển động thẳng đều là một đƣờng thẳng xiên góc 4 Vật chuyển động nào dƣới đây có thể xem là chất điểm A. Ôtô so với cây bên đƣờng B. Trạm vũ trụ quay quanh trái đất C. Vận động viên nhảy sào ở độ cao 4m D.Máy bay cất cánh từ sân bay 5 Chọn phát biểu đúng về chuyển động thẳng đều A. Chuyển động thẳng đều luôn có vận tốc dƣơng B. Vật chuyển động thẳng đều có véctơ vận tốc luôn không đổi C. Vật đi đuợc những quãng đƣờng bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau thí chuyển động thẳng đều D.Chuyển động có quỹ đạo thẳng là chuyển động thẳng đều 6 Chọn phát biểu đúng nhất khi nói về chuyển động cơ học A. Chuyển động cơ học là sự di chuyển của vật B. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trì từ nơi này sang nơi khác C. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trì của vật này so với vật khác theo thời gian D. Cả A,B,C đều đúng 7 Chọn phát biểu đúng khi nói về chất điểm : A. Chất điểm là những vật có kìch thƣớc nhỏ B. Chất điểm là những vật có kìch thƣớc rất nhỏ C. Chất điểm là những vật có kìch thƣớc rất nhỏ so với chiều dài quỹ đạo của các vật D. Cả A,B,C đều đúng 8 Trong các trƣờng hợp sau đây ,trƣờng hợp nào có thể xem vật nhƣ một chất điểm A. Tàu hoả đứng trong sân ga B. Viên đạn đang chuyển động trong nòng súng C. Trái đất đang chuyển động tự quay quanh nó D.Trái đất chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt trời 9 Chọn câu đúng về chuyển động tịnh tiến ? A. Quỹ đạo của vật luôn là một đƣờng thẳng B. Mọi điểm trên vật vạch ra những đƣờng có dạng giống nhau C. Vận tốc của vật không thay đổi D.Mọi điểm trên vật vạch ra những đƣờng giống nhau và đƣờng nối 2 điểm bất kí trên vật luôn song song với chình nó 10 Trong các chuyển động sau đây ,chuyển động nào của vật là chuyển động tịnh tiến A. Chuyển động của ngăn kéo bàn khi ta kéo nó ra B. Chuyển động của cánh cửa khi ta mở cửa C. Chuyển động của ôtô trên đƣờng vòng D.Chuyển động của Mặt trăng quanh Trái đất 11 Chọn phƣơng trính chuyển động thẳng đều không xuất phát từ gốc toạ độ và ban đầu hƣớng về gốc toạ độ A. x =15 +40t B. x = 80 – 30t C. x = - 60t D. x = -60 – 20t 12. Chuyển động cơ học là:

A. sự di chuyển C. sự thay đổi vị trì của vật này so với vật khác theo thời gian B. sự dời chỗ D. sự thay đổi vị trì từ nơi này đến nơi khác

13. Phát biểu nào sau đây sai. A. Sự thay đổi vị trì của một vật so với vật khác gọi là chuyển động cơ học. B. Đứng yên có tình tƣơng đối. C. Nếu vật không thay đổi vị trì của nó so với vật khác thí vật là đứng yên. D. Chuyển động có tình tƣơng đối.

14. “Lúc 7 giờ 30 phút sáng nay, đoàn đua xe đạp đang chạy trên đƣờng quốc lộ 1, cách Tuy Hoà 50Km”. Việc xác định vị trì của đoàn đua xe nói trên còn thiếu yếu tố gí?

A. Mốc thời gian. B. thƣớc đo và đồng hồ. C. Chiều dƣơng trên đƣờng đi. D. Vật làm mốc. 15. Điều nào sau đây đúng khi nói về chất điểm?

2

Lý 10_LNA

A. Chất điểm là những vật có kìch thƣớc nhỏ. B. Chất điểm là những vật có kìch thƣớc rất nhỏ so với chiều dài quỹ đạo của vật. C. Chất điểm là những vật có kìch thƣớc rất nhỏ. D. Các phát biểu trên là đúng. 16. Trong trƣờng hợp nào dƣới đây vật có thể coi là chất điểm:

A. Trái Đất chuyển động xung quanh Mặt Trời. B. Quả bƣởi rơi từ bàn xuống đất. C. Ngƣời hành khách đi lại trên xe ô tô D. Xe đạp chạy trong phòng nhỏ. 17. Có một vật coi nhƣ chất điểm chuyển động trên đƣờng thẳng (D). Vật làm mốc có thể chọn để khảo sát chuyển động này phải là vậ t nhƣ thế nào?

A. Vật nằm yên B. Vật ở trên đƣờng thẳng (D) C. Vật bất kí D. Vật có các tình chất A và B 18. Hòa nói với Bính: “Mính đi mà hóa ra đứng; cậu đứng mà hóa ra đi”, trong câu nói này thí vật làm mốc là:

A. Hòa B. Bính C. Cả Hòa lẫn Bính D. Không phải Hòa cũng chẳng phải Bính 19. Một ngƣời chỉ đƣờng đi đến một nhà ga: “Anh hãy đi thẳng theo đƣờng này, đến ngã tƣ thí rẽ trái; đi khoảng 300m, nhín bên tay phải sẽ thấy nhà ga.” Ngƣời chỉ đƣờng này đã dùng bao nhiêu vật làm mốc?

A. một B. hai C. ba D. bốn 20. Có thể xác định chình xác vị trì của vật khi có:

A. Thƣớc đo và đƣờng đi. B. Thƣớc đo và vật mốc. C. Đƣờng đi, hƣớng chuyển động. D. Thƣớc đo, đƣờng đi, hƣớng chuyển động, vật mốc.

21. Mốc thời gian là: A. khoảng thời gian khảo sát hiện tƣợng B. thời điểm ban đầu chọn trƣớc để đối chiếu thời gian trong khi khảo sát một hiện

tƣợng C. thời điểm bất kí trong quá trính khảo sát một hiện tƣợng D. thời điểm kết thúc một hiện tƣợng 22. Một ô tô khởi hành lúc 7 giờ. Nếu chọn mốc thời gian là lúc 5 giờ thí thời điểm ban đầu là:

A. t0 = 7 giờ B. t0 = 12 giờ C. t0 = 2 giờ D. t0 = 5 giờ 23. Tím phát biểu sai:

A. Mốc thời gian (t = 0) luôn đƣợc chọn lúc vật bắt đầu chuyển động B. Một thời điểm có thể có giá trị dƣơng (t > 0) hay âm (t < 0) C. Khoảng thời gian trôi qua luôn là số dƣơng (Δt) D. Đơn vị SI của thời gian trong vật lì là giây (s) 24. Hệ qui chiếu khác hệ toạ độ ở chỗ có thêm:

A. Vật làm mốc B. Mốc thời gian và đồng hồ C. Đồng hồ D. Mốc thời gian 25. Chuyển động của vật nào là chuyển động tịnh tiến?

A. ngăn kéo bàn khi ta kéo nó B. cánh cửa khi ta mở cửa C. Mặt trăng quay quanh Trái đất D. ô tô chạy trên đƣờng vòng

26. Một chiếc xe đạp đang đi trên một đoạn đƣờng thẳng nằm ngang. Bộ phận nào dƣới đây của bánh xe sẽ chuyển động tịnh tiến? A. Vành bánh xe B. Nan hoa C. Moayơ D. Trục bánh xe

27 Chọn câu sai ? A. Độ dời có thể dƣơng hoặc âm B. Chất điểm đi theo một đƣờng cong rồi trở về vị trì ban đầu thí độ dời bằng không C. Độ dời là một véctơ nối vị trì đầu và vị trì cuối của chất điểm chuyển động D.Trong mọi trƣờng hợp độ dời có độ lớn bằng quãng đƣờng đi đƣợc của chất điểm 28 Chọn câu đúng A. Khi chất điểm chuyển động thẳng chỉ theo một chiều thí bao giờ vận tốc trung bính cũng có giá trị dƣơng B. Vận tốc tức thời cho biết chiều chuyển động nên bao giờ cũng có giá trị dƣơng C. Vận tốc trung bính có thể dƣơng , âm hoặc bằng không D.Trong mọi trƣờng hợp ,vận tốc TB bằng quãng đƣờng đi đƣợc chia cho khoảng thời gian đi hết quãng đƣờng đó 29 Chọn câu trả lời đúng Một ôtô đi trên quãng đƣờng AB với vận tốc 40km/h .Nếu tăng vận tốc thêm 10km/h thí ôtô đến B sớm hơn dự định 30phút . Quãng đƣờng AB bằng : A. 50km B.100km C.150km D.200km

30 Chọn câu trả lời đúng Một ôtô đang chạy trên đƣờng thẳng .Trên nửa đầu của đƣờng đi ôtô chuyển động với vận tốc không đổi 40km/h .Trên nửa quãng đƣờng sau , xe chạy với vận tốc không đổi 60km/h Vận tốc trung bính trên cả quãng đƣờng là A.48km/h B.25km/h C.28km/h D.32km/h

31 Phƣơng trính chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng x = 3 – 10t ;x (km) t(h).Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và đang chuyển động theo chiều nào của trục Ox ? A. Từ điểm O; theo chiều dƣơng B. Từ điểm O; theo chiều âm C. Từ điểm M cách O 3km,theo chiều dƣơng D. Từ điểm M cách O 3km,theo chiều âm 32 Phƣơng trính chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng x = - 18 + 5t ;x (km) t(h).Xác định độ dời của chất điểm sau 4 giờ A. – 2 km B. 2 km C. 20 km D. – 20 km 33 Một ngƣời trong một giờ đi đƣợc 5km.Sau đó ngƣời này đi tiếp 5kmvới vận tốc trung bính 3km/h .Vận tốc trung bính của ngƣời đó là A. 3,75 km/h B. 3,95 km/h C. 3,5 km/h D. 4,15 km/h

34 Một xe ôtô chuyển động thẳng đều ,cứ sau mỗi giờ đi đƣợc một quãng đƣờng 50km.Bến ôtô nằm ở đầu đoạn đƣờng và xe ôtô xuất phát từ một địa điểm cách bến xe 2km .Chọn bến xe làm mốc ,chọn thời điểm ôtô xuất phát làm gốc thời gian và chọn chiều dƣơng là chiều chuyển động của ôtô ,phƣơng trính chuyển động của xe ôtô là A. x = 50t B. x = 2 + 50t C. x = 2 – 50t D. x = - 2 +50t

3

Lý 10_LNA

35 Hai bến xe A và B cách nhau 84km.Cùng một lúc có hai ôtô chạy ngƣợc chiều nhau trên đoạn đƣờng thẳng giữa A và B .Vận tốc của ôtô chạy từ A là 38 km/h của ôtô chạy từ B là 46 km/h .Coi chuyển động của hai ôtô là đều .Chọn bến xe A làm mốc ,thời điểm xuất phát của hai xe là gốc thời gian và chiều chuyển động từ A sang B .Viết phƣơng trính chuyển động của mỗi xe A. xA = 84 +38t ;xB = 46t B. xA = 38t ;xB = 84 + 46t

C. xA = 38t ;xB = 84 - 46t D. xA = 84 - 38t ;xB = - 84 +46t

36 Một ngƣời đi xe máy xuất phát tử địa điểm M lúc 8giờ để tới địa điểm N cách M 180km .Hỏi ngƣời đi xe máy phải chạy với vận tốc bao nhiêu để có thể tới N lúc 12 giờ ? Coi chuyển động của xe máy là thẳng đều A. 40km/h B. 45 km/h C. 50 km/h D.35 km/h

37 Hai ôtô xuất phát cùng một lúc từ bến xe A và B ,chạy ngƣợc chiều nhau .Xe xuất phát từ A có vận tốc 55 km/h ,xe xuất phát từ B có vận tốc 45 km/h.Coi đoạn đƣờng AB là thẳng và dài 200km ,hai xe chuyển động đều .Hỏi bao lâu sau chúng gặp nhau và cách bến A bao nhiêu km ? A. 2 giờ ;90 km B. 2 giờ ;110 km C. 2,5 giờ ;90 km D. 2,5 giờ ;110 km 38 Chuyển động thẳng đều không có đặc điểm nào sau đây ? A. Quỹ đạo thẳng B. Vận tốc trung bính luôn bằng vận tốc tức thời C. Toạ độ chất điểm luôn bằng quãng đƣờng đi đƣợc D.Trong mỗi giây bất kí véctơ dộ dời đều bằng nhau 39Đặc điểm nào sau đây đủ để một chuyển động là thẳng đều A. Quãng đƣờng đi đƣợc tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động B. Véctơ vận tốc nhƣ nhau ở mọi điểm C. Tốc độ chuyển động nhƣ nhau ở mọi điểm D.Quỹ đạo thẳng 40 Chọn công thức đúng của tọa độ một chất điểm chuyển động thẳng đều A. x + x0 = vt B. x = v + x0 t C.x – x0 = vt D.x = (x0 +v)t 41Một ôtô chuyển động thẳng đều trong nửa thời gian đầu với tốc độ 50km/h .Nửa thời gian sau đi với tốc độ 50/3 km/h cho đến khi tới đìch .Tốc độ trung bính của xe trong cả chặng đƣờng bằng bao nhiêu ? A. 35km/h B. 33km/h C. 36km/h D.38km/h

42 Một xe máy chuyển động thẳng .Trên phần ba đoạn đƣờng đầu tiên xe đi đều với vận tốc 36km/h Trên hai phần ba đoạn đƣờng còn lại ,xe đi đều với vận tốc v2 .Biết rằng tốc độ trung bính trên cả đoạn đƣờng là 27 km/h .Tím tốc độ v2 A. 21km/h B. 24km/h C. 18km/h D.25km/h

43 Hai ngƣời đi xe đạp xuất phát cùng một lúc ,nhƣng từ hai địa điểm M và N cách nhau 50km .Ngƣời đi từ M đến N với tốc độ 10km/h ,ngƣời đi từ N tới M có vận tốc là 15km/h.Hãy tím xem sau bao lâu họ gặp nhau và cách M bao nhiêu ? A. 2h ;20km B. 2h ; 30km C. 3h ; 30km D.4h ; 20km

44 Ba địa điểm P,Q,R nằm theo thứ tự dọc một đƣờng thẳng .Một xe ôtô tải đi từ Q về hƣớng R với tốc độ 40km/h .Một ôtô con đi từ P ở xa hơn Q đoạn PQ = 20km,đi cùng chiều với ôtô tải với tốc độ 60km/h nhƣng khởi hành muộn hơn ôtô tải 1h đuổi theo xe tải .Hỏi xe con đuổi kịp ôtô tải sau bao lâu và cách P bao xa A. 4h ;180km B. 3h ;160km C. 3h ;180km D.4 h ;160km

45 Một vật chuyển động thẳng đều theo trục Ox .Tại các thời điểm t1 = 2s và t2 = 6s ,toạ độ của các vật tƣơng ứng là x1 = 20m và x2 = 4m .Kết luận nào sau đây là không chình xác A. Vận tốc của vật có độ lớn là 4 m/s B. Vật chuyển động ngƣợc chiều dƣơng của trục Ox C. Thời điểm vật đến gốc toạ độ O là t = 5s D.Phƣơng trính toạ độ của vật là x =28 – 4t

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU 46. :Độ dời trong chuyển động thẳng đƣợc xác định bằng:

A. Quãng đƣờng đi đƣợc B. Độ biến thiên toạ độ C. Khoảng cách từ vị trì gần nhất đến vị trì xa nhất D. Không thể xác định ví chƣa biết chiều chuyển động 47. :Khi chất điểm chuyển động thẳng, theo một chiều và ta chọn chiều đó làm chiều dƣơng thí:

A. Độ dời bằng quãng đƣờng đi đƣợc B. Vận tốc trung bính bằng tốc độ trung bính C. Vận tốc luôn luôn dƣơng D. Cả 3 ý trên đều đúng

48. Một vật chuyển động trên trục tọa độ Ox. Ở thời điểm t1 vật có tọa độ x1= 10m và ở thời điểm t2 có tọa độ x2 = 5m. A. Độ dời của vật là -5m B. Vật chuyển động theo chiều dƣơng quỹ đạo. C. Quãng đƣờng vật đi đƣợc trong khoảng thời gian trên là 5m D. Cả A, B, C đều đúng.

49. Chuyển động của vật nào dƣới đây có thể là chuyển động thẳng đều? A. Một hòn bi lăn trên một máng nghiêng B. Một hòn đá đƣợc ném thẳng đứng lên cao

C. Một xe đạp đang đi trên một đoạn đƣờng thẳng nằm ngang D. Một cái pittông chạy đi chạy lại trong xilanh 50. Vận tốc của một vật chuyển động thẳng đều có (các) tình chất nào kể sau?

A. Cho biết mức độ nhanh, chậm của chuyển động. B. Có giá trị đƣợc tình bởi thƣơng số giữa quảng đƣờng và thời gian đi: s/t C. Có đơn vị là m/s D. Các tình chất A, B, C 51. Có thể phát biểu nhƣ thế nào sau đây về vận tốc tức thời?

A.Vectơ vận tốc (tức thời) v cho biết hƣớng chuyển động B. Nếu v > 0: vật chuyển động theo chiều dƣơng

C. Nếu v < 0: vật chuyển động ngƣợc chiều dƣơng D. A, B, C đều đúng 52. . Điểm nào sau đây là đúng khi nói về vận tốc tức thời? A. Vận tốc tức thời là vận tốc tại một thời điểm nào đó. B. Vận tốc tức thời là vận tốc tại một vị trì nào đó trên quỹ đạo. C. Vận tốc tức thời là một đại lƣợng véctơ. D. Các phát biểu trên là đúng. 53. Trong chuyển động thẳng đều, nếu quãng đƣờng không thay đổi thí:

4

Lý 10_LNA

A. Thời gian và vận tốc là hai đại lƣợng tỉ lệ thuận với nhau B. Thời gian và vận tốc là hai đại lƣợng tỉ lệ nghịch với nhau C. Thời gian và vận tốc luôn là 1 hằng số D. Thời gian không thay đổi và vận tốc luôn biến đổi 54. :Phƣơng trính chuyển động của chất điểm chuyển động thẳng đều là:

A. x = x0 + vt B. x = x0 + v0t + at 2 /2 C. v = v0 + at D. x = at

2 /2

55. . Phƣơng trính chuyển động của chuyển động thẳng đều, dọc theo trục Ox khi vật không xuất phát từ điểm gốc 0 là: A. s = vt B. x = x0 + vt C. x = vt D. Một phƣơng trính khác

56. Trong số các phƣơng trính dƣới đây, phƣơng trính nào biểu diễn quy luật của chuyển động thẳng đều với vận tốc 2 m/s. A. x = 5 + 2(t - t0) B. x = (t -5)/2 C. s = 2/t D. v = 5 -2(t - t0)

57. Trong chuyển động thẳng đều, hệ số góc của đƣờng biểu diễn tọa độ theo thời gian bằng... A. vận tốc của chuyển động. B. gia tốc của chuyển động. C. hằng số. D. tọa độ của chất điểm.

58. Đồ thị vận tốc theo thời gian của chuyển động thẳng đều là: A. Một đƣờng thẳng B. Một đƣờng thẳng xiên góc C. Một đƣờng thẳng song song trục hoành Ot D. Một đƣờng thẳng song song trục tung Ov

59. hai xe coi là chuyển động thẳng đều từ A đến B cách nhau 60km. Xe (1) có vận tốc 15km/h và chạy liên tục không nghỉ. Xe (2) khởi hành sớm hơn 1giờ nhƣng dọc đƣờng phải dừng lại 2giờ. Xe (2) phải có vận tốc bao nhiêu để tới B cùng lúc với xe (1)

A. 15km/h B. 20km/h C. 24km/h D. Khác A, B, C 60. Một chất điểm chuyển động trên trục Ox có phƣơng trính tọa độ - thời gian là: x = 15 +10t (m). Hãy cho biết chiều chuyển động, tọa độ ban đầu và vận tốc của vật?

A.Vật chuyển động ngƣợc chiều dƣơng của trục tọa độ với vận tốc v = 10m/s, và có tọa độ ban đầu x0 = 15m B.Vật chuyển động cùng chiều dƣơng của trục tọa độ với vận tốc v = 10m/s, và có tọa độ ban đầu x0 = 15m C. Vật chuyển động ngƣợc chiều dƣơng của trục tọa độ với vận tốc v = -10m/s, có tọa độ ban đầu x0 = 15m D. Vật chuyển động cùng chiều dƣơng của trục tọa độ với vận tốc v = 10m/s, và có tọa độ ban đầu x0 = 0

61. Một chất điểm chuyển động trên trục Ox có phƣơng trính tọa độ - thời gian là: x = 15 +10t (m). Xác định tọa độ của vật tại thời điểm t = 24s và quãng đƣờng vật đi đƣợc trong 24s đó?

A. x = 25,5m; s = 24m B. x = 240m; s = 255 m C. x = 255m; s = 240m D. x = 25,5m, s = 240m

62. Vật ở gốc toạ độ lúc t = 0, chuyển động với tốc độ trung bính 2m/s theo chiều dƣơng: A. Toạ độ lúc t = 2s là 3m B. Toạ độ lúc t = 10s là 18m C. Toạ độ sau khi đi đƣợc 5s là 10m D. Không định đƣợc toạ độ của

vật dù biết thời gian chuyển động. 63. Hai vật cùng chuyển động đều trên một đƣờng thẳng. Vật thứ nhất đi từ A đến B trong 8 giây. Vật thứ hai cũng xuất phát từ A cùng lúc với vật thứ nhất nhƣng đến B chậm hơn 2 giây. Biết AB = 32m. Tình vận tốc của các vật. Khi vật thứ nhất đến B thí vật thứ hai đã đi đƣợc quãng đƣờng bao nhiêu?

A. v1 = 4m/s; v2 = 3,2m/s; s = 25,6m B. v1 = 4m/s; v2 = 3,2m/s; s = 256m

C. v1 = 3,2m/s; v2 = 4m/s; s = 25,6m D. v1 = 4m/s; v2 = 3,2m/s; s = 26,5m

64. Vào lúc 9h, có hai xe cùng khởi hành từ 2 điểm A, B cách nhau 108km, chuyển động hƣớng vào nhau với các vận tốc lần lƣợt là

36km/h và 54km/h. Chọn: A làm gốc tọa độ, Chiều (+) là chiều AB. Gốc thời gian là 9h. Phƣơng trính tọa độ của xe (1) là: A. x1 = 36t (km;h) B. x1 = 36t +108(km;h) C. x1 = 36t -108 (km;h) D. Khác A,B,C

65. Vào lúc 9h, có hai xe cùng khởi hành từ 2 điểm A, B cách nhau 108km, chuyển động hƣớng vào nhau với các vận tốc lần lƣợt là

36km/h và 54km/h. Chọn: A làm gốc tọa độ, Chiều (+) là chiều AB. Gốc thời gian là 9h. Phƣơng trính tọa độ của xe (2) là: A. x2 = -54t (km;h) B. x2 = -54t +108(km;h) C. x2 = -54t -108(km;h) D. Khác A,B,C

66. / Vào lúc 9h, có hai xe cùng khởi hành từ 2 điểm A, B cách nhau 108km, chuyển động hƣớng vào nhau với các vận tốc lần lƣợt là

36km/h và 54km/h. Chọn: A làm gốc tọa độ, Chiều (+) là chiều AB. Gốc thời gian là 9h. Thời điểm và tọa độ gặp nhau của hai xe là: A. t = 1,5h; x = 54km B. t = 1h; x = 54km C. t = 0,5h; x = -54km D. Khác A,B,C

67. Một xe chuyển động thẳng có vận tốc trung bính 18km/h trên 1/4 đoạn đƣờng đầu và vận tốc 54km/h trên 3/4 đoạn đƣờng còn lại. Vận tốc trung bính của xe trên cả đoạn đƣờng là:

A. 24 km/h B. 36 km/h C. 42 km/h D. 72 km/h

68. Một ô tô chạy trên một đƣờng thẳng đi từ A đến B có độ dài s. Tốc độ của ô tô trong nửa đầu của quãng đƣờng này là 25km/h và trong nửa cuối là 30km/h. Tốc độ trung bính của ô tô trên cả đoạn đƣờng AB là:

A. 27,5km/h B. 27,3km/h C. 25,5km/h D. 27,5km/h

69. Hai xe chuyển động thẳng đều trên cùng một đƣờng thẳng với các vận tốc không đổi. Nếu đi ngƣợc chiều thí sau 20 phút, khoảng cách giữa hai xe giảm 30 km. Nếu đi cùng chiều thí sau 20 phút, khoảng cách giữa hai xe chỉ giảm 6 km. Tình vận tốc của mỗi xe.

A. v1 = 30m/s; v2 = 6m/s B. v1 = 15m/s; v2 = 10m/s C. v1 = 6m/s; v2 = 30m/s D. v1 = 10m/s; v2 = 15m/s

68. Hai vật xuất phát cùng một lúc chuyển động trên một đƣờng thẳng với các vận tốc không đổi v1 = 15m/s và v2 = 24m/s theo hai hƣớng ngƣợc nhau đi đến để gặp nhau. Khi gặp nhau, quãng đƣờng vật thứ nhất đi đƣợc là s1 = 90m. Xác định khoảng cách ban đầu giữa hai vật.

A. S = 243m B. S = 234m C. S = 24,3m D. S = 23,4m

69. Hai ô tô chuyển động đều khởi hành cùng lúc ở hai bến cách nhau 50km. Nếu chúng đi ngƣợc chiều thí sau 30 phút sẽ gặp nhau. Nếu chúng đi cùng chiều thí sau 2 giờ đuổi kịp nhau. Tình vận tốc của mỗi xe? A. v1 = 52,6km/h; v2 = 35,7km/h B. v1 = 35,7km/h; v2 = 66,2km/h

C. v1 = 26,5km/h; v2 = 53,7km/h D. v1 = 62,5km/h; v2 = 37,5km/h

70. Hai ô tô xuất phát cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 20 km, chuyển động đều cùng chiều từ A đến B. Vận tốc lần lƣợt là 60 km/h và 40 km/h. Chọn trục tọa độ trùng với AB, gốc tọa độ ở A, chiều dƣơng từ A đến B. Phƣơng trính chuyển động của hai xe là:

A. x1 = 60t (km); x2 = 20 + 40t (km) B. x1 = 60t (km); x2 = 20 - 40t (km) C. x1 = 60t (km); x2 = - 20 + 40t (km) D. x1 = - 60t

(km); x2 = - 20 - 40t (km)

5

Lý 10_LNA

71. Hai ô tô xuất phát cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 20 km, chuyển động đều cùng chiều từ A đến B. Vận tốc lần lƣợt là 60 km/h và 40 km/h. Hai xe gặp nhau vào lúc nào, tại đâu?

A.Hai xe gặp nhau tại vị trì cách B 60 km vào lúc t = 1 h B. Hai xe gặp nhau tại vị trì cách A 40 km vào lúc t = 2/3 h C. Hai xe gặp nhau tại vị trì cách A 60 km vào lúc t = 1 h D. Hai xe gặp nhau tại vị trì cách B 40 km vào lúc t = 2/3 h 72.Lúc 8 giờ một ô tô đi từ Hà Nội về Hải Phòng với vận tốc 52 km/h, cùng lúc đó một xe thứ hai đi từ Hải Phòng về Hà Nội với vận tốc 48 km/h. Hà Nội cách Hải Phòng 100km (coi là đƣờng thẳng). Lập phƣơng trính chuyển động của hai xe trên cùng một hệ trục tọa độ, lấy Hà Nội làm gốc tọa độ và chiều đi từ Hà Nội đến Hải Phòng là chiều dƣơng, gốc thời gian là lúc 8 giờ. A. x1 = 52t (km); x2 = 100 + 48t (km) B. x1 = 52t (km); x2 = 100 – 48t (km) C. x1 = - 52t (km); x2 = 100 – 48t (km) D. x1 = 52t (km); x2 = -100 – 48t (km) 73. Lúc 8 giờ một ô tô đi từ Hà Nội về Hải Phòng với vận tốc 52 km/h, cùng lúc đó một xe thứ hai đi từ Hải Phòng về Hà Nội với vận tốc 48 km/h. Hà Nội cách Hải Phòng 100km (coi là đƣờng thẳng). Lúc 8 giờ 30phút hai xe cách nhau bao nhiêu?

A. 26 km B. 76 km C. 50 km D. 98 km

74. Lúc 8 giờ một ô tô đi từ Hà Nội về Hải Phòng với vận tốc 52 km/h, cùng lúc đó một xe thứ hai đi từ Hải Phòng về Hà Nội với vận tốc 48 km/h. Hà Nội cách Hải Phòng 100km (coi là đƣờng thẳng). Xác định thời điểm và vị trì hai xe gặp nhau.

A. Hai xe gặp nhau lúc 9 giờ, tại vị trì cách Hà Nội 52km B. Hai xe gặp nhau lúc 9 giờ, tại vị trì cách Hà Nội 48km C. Hai xe gặp nhau lúc 9 giờ, tại vị trì cách Hải Phòng 52km D. Hai xe gặp nhau lúc t = 25h, tại vị trì cách Hà Nội 52km 75.Một xe khởi hành từ A lúc 9h để về B theo chuyển động thẳng đều với vận tốc 36 km/h. Nửa giờ sau, một xe đi từ B về A với vận tốc 54 km/h. Cho AB = 108 km. Xác định thời điểm và vị trì hai xe gặp nhau. A. Hai xe gặp nhau lúc 10 giờ 12min, tại vị trì cách A 43,2 km B. Hai xe gặp nhau lúc 10 giờ 30min, tại vị trì cách A 36 km C. Hai xe gặp nhau lúc 10 giờ 30min, tại vị trì cách A 54 km D. Hai xe gặp nhau lúc 10 giờ 12min, tại vị trì cách A 54 km 76. Điều nào sau đây là đúng đối với vật chuyển động thẳng đều?

A. quỹ đạo là đƣờng thẳng, vận tốc không thay đổi theo thời gian B. vectơ vận tốc không thay đổi theo thời gian C. quỹ đạo là đƣờng thẳng, trong đó vật đi đƣợc những quãng đƣờng bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kí D. các phát biểu A, B, C đều đúng 77. Điều nào sau đây là đúng khi nói về đơn vị của vận tốc ?

A. Đơn vị của vận tốc cho biết tốc độ chuyển động của vật B. Đơn vị của vận tốc luôn luôn là m/s C. Đơn vị của vận tốc phụ thuộc vào cách chọn đơn vị của độ dài đƣờng đi và đơn vị của thời gian D. Trong hệ SI, đơn vị của vận tốc là cm/s 78. Một vật chuyển động thẳng đều theo trục Ox có phƣơng trính tọa độ là: x = x0 + vt ( với x0  0 và v  0). Điều khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. Tọa độ của vật có giá trị không đổi theo thời gian B. Tọa độ ban đầu của vật không trùng với gốc tọa độ C. Vật chuyển động theo chiều dƣơng của trục tọa độ D. Vật chuyển động ngƣợc chiều dƣơng của trục tọa độ 79. Một vật chuyển động thẳng đều theo chiều dƣơng của trục Ox. Gọi x(t) và v(t) là tọa độ và vận tốc tại thời điểm t. Thông tin nào sau đây là đúng ?

A. v(t) > 0 B. v(t) < 0 C. x(t) > 0 D. x(t) < 0

80. Vận dụng vận tốc trung bính trên quảng đƣờng s có thể: A. Xác định đƣợc quãng đƣờng đi của vật trong thời gian t bất kí B. Xác định chình xác vị trì của vật tại một thời điểm t bất kí

C. Xác định đƣợc vận tốc của vật tại một thời điểm t bất kí D. Xác định đƣợc thời gian vật chuyển động hết quãng đƣờng s 81. Một vật chuyển động biến đổi trên quãng đƣờng s, gọi vmax, vmin và vtb lần lƣợt là vận tốc lớn nhất, nhỏ nhất và vận tốc trung bính của vật.

A. vtb  vmin B. vtb  vmax C. vmax > vtb > vmin D. vmax  vtb  vmin 82. Hai vật cùng chuyển động đều trên một đƣờng thẳng. Vật thứ nhất đi từ A đến B trong 1 phút. Vật thứ 2 cũng xuất phát từ A cùng lúc với vật thứ nhất nhƣng đến B chậm hơn 15giây. Biết rằng AB = 90m. Vận tốc của hai vật là:

A. v1 = 1,5m/s; v2 = 1,2m/s B. v1 = 90m/s; v2 = 60m/s C. v1 = 0,9m/s; v2 = 2m/s D. v1 = 1,5m/s; v2 = 1,8m/s

83. /Một ôtô khởi hành từ A lúc 6h, chuyển động thẳng đều về phìa B với vận tốc v = 10m/s, AB = 18km. Chọn trục Ox trùng với đƣờng thẳng AB, gốc O  A, chiều dƣơng từ A đến B, gốc thời gian là lúc 6h. Phƣơng trính chuyển động và thời gian chuyển động của vật từ A đến B là:

A. x = 10(t – 6)(km,h); t = 1,8h B. x = 36t (km,h); t = 0,5h C. x = 10t (km,h); t = 180s D. x = 10(t – 6)(km,h); t = 50s

84. Hai ô tô xuất phát cùng một lúc từ A và B cách nhau 20km, chuyển động đều cùng chiều từ A đến B. Vận tốc các xe lần lƣợt là 60km/h và 40km/h. Chọn trục Ox trùng với đƣờng thẳng AB, gốc O  A, chiều dƣơng từ A đến B, gốc thời gian là lúc xuất phát. Hai xe gặp nhau ở thời điểm (t) và vị trì (G) nào sau đây:

A. G cách A 40km, t = 1h B. G cách A 60km, t = 1,5h C. G cách A 40km, t = 1,5h D. G cách A 60km, t = 1h 85. Khi chuyển động vectơ vận tốc cho biết:

A. phƣơng chuyển động B. tốc độ nhanh hay chậm C. chiều chuyển động D. cả ba yếu tố trên

Chủ đề 3 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU 1 Trong các phát biểu sau đây về vận tốc và gia tốc ,Phát biểu nào sai ? A. Trong chuyển động thẳng ,véctơ gia tốc cùng phƣơng với véctơ vận tốc B. Véctơ gia tốc không bao giờ vuông góc với véctơ vận tốc C. Thành phần gia tốc dọc theo phƣơng vận tốc đặc trƣng cho sự biến đổi độ lớn vận tốc D.Thành phần gia tốc vuông góc với phƣơng vận tốc đặc trƣng cho sự thay đổi về phƣơng của véctơ vận tốc 2 Chọn phát biểu đúng về vận tốc và gia tốc

6

Lý 10_LNA

A. Gia tốc và vận tốc là hai véctơ có thể khác phƣơng nhƣng không bao giờ ngƣợc chiều B. Véctơ gia tốc không đổi phƣơng chiều thí véctơ vận tốc có độ lớn hoặc chỉ tăng lên hoặc chỉ giảm đi C. Góc giữa hai véctơ < 900 thí độ lớn véctơ vận tốc giảm D.Khi gia tốc và vận tốc vuông góc nhau thí chuyển động là đều ,tức là có tốc độ không đổi 3 Chọn phát biểu sai về gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều A. Các véctơ vận tốc và gia tốc đều có phƣơng của đƣờng thẳng quỹ đạo B. Véctơ gia tốc luôn không đổi cả phƣơng chiều và độ lớn C. Vận tốc luôn cùng chiều với đƣờng đi còn gia tốc thí ngƣợc chiều đƣờng đi D.Gia tốc tức thời luôn bằng gia tốc trung bính trong mọi khoảng thời gian 4 Chọn phát biểu đúng về chuyển động thẳng chậm dần đều A. Vận tốc và gia tốc luôn cùng phƣơng và ngƣợc chiều nhau B. Gia tốc luôn âm và có độ lớn không đổi C. Đồ thị tọa độ theo thời gian là một đƣờng thẳng đi xuống D. Độ thị vận tốc theo thời gian là một parabol quay xuống 5. Trong các phát biểu sau đây về vận tốc và gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều ,phát biểu nào sai ? A. Công thức vận tốc tại thời điểm t :v =v0 +at B.Vận tốc ban đầu v0 và gia tốc a cùng dấu thí chuyển động là nhanh dần đều C. Nếu v0 và a trái dấu thí chuyển động chậm dần đều D. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều ,gia tốc a và vận tốc tức thời v luôn trái dấu nhau 6. Chọn câu trả lời đúng Một ôtô đang chạy thẳng đều với vận tốc 36km/h bỗng tăng ga chuyển động nhanh dần đều .Biết rằng sau khi chạy đƣợc quãng đƣờng 625m thí ôtô đạt vận tốc 54km/h .Gia tốc của xe là A. 1mm/s

2 B. 1cm/s

2 C. 0,1m/s

2 D. 1m/s

2

7. Trong các phát biểu sau đây về vận tốc và gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều ,phát biểu nào đúng ? A. Gia tốc dƣơng (a>0) thí chuyển động là thẳng nhanh dần đều B.Vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều ,vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động C. Trong mọi chuyển động thẳng nhanh dần đều , vận tốc tăng tỉ lệ thuận với gia tốc D. Chuyển động thẳng có vận tốc ban đầu v0 <0 và gia tốc a <0 là chậm dần đều 8. Chọn câu trả lời đúng Một chiếc xe lửa chuyển động trên đoạn đƣờng thẳng qua điểm A với vận tốc 20m/s , gia tốc 2m/s2 .Tại B cách A 125m vận tốc của xe là : A. 10m/s ; B . 20m/s ; C . 30m/s ; D. 40m/s ;

9. Chọn kết luận đúng : Trong công thức vận tốc của chuyển động nhanh dần đều v = v0 + at thí : A. a luôn luôn dƣơng B. a luôn cùng dấu với v0 C. a luôn ngƣợc dấu với v D. a luôn ngƣợc dấu với v0

10. Chọn kết luận đúng :Trong công thức v2 = 2

0v + 2a∆x của chuyển động chậm dần đều thí

A. a và ∆x phải luôn cùng âm B. a phải luôn âm còn ∆x luôn dƣơng C. a và ∆x phải cùng dấu D. a và ∆x phải trái dấu 11.Trong các công thức sau đây của chuyển động thẳng biến đổi đều ,công thức nào sai ?

A. vtb = 0

0

v v a x

2 v v

  

 B.

2

0v - v 2 = 2a∆x

C. ∆v = v – v0 = at D. ∆x = x – x0 = (2v0 +at ) t/2 12. Trong các phát biểu sau đây về chuyển động thẳng biến đổi đều ,phát biểu nào sai ?:

A. Công thức tình độ dời :∆x = x – x0 = 2

0

0 at 2

1 tvt

2

vv 

B.Chuyển động là nhanh dần đều ,nếu v0 và a cùng dấu C. Chuyển động là chậm dần đều ,nếu v0 và a trái dấu D. Đồ thị(∆x;t) là một nửa đƣờng parabol qua gốc O ,bề lõm hƣớng lên nếu a >0 13. Chọn câu trả lời đúng Chọn kết luận đúng rút ra từ đồ thị (v;t) v của chuyển động thẳng cho trên hính v0 A. Chuyển động là thẳng chậm dần đều với mọi t >0 B. Chuyển động là thẳng chậm dần đều với t > t0 O C. Chuyển động là thẳng nhanh dần đều với 0 < t < t0 t0 t D. Chuyển động thẳng có gia tốc âm và không đổi với mọi t >0 14. Trong các phát biểu sau đây về vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều ,phát biểu nào sai ?: A. Công thức tình vận tốc tức thời :v = v0 + at .Đồ thị (v;t) là một đoạn thẳng cắt trục Ov ở v0 và hệ số góc bằng gia tốc a

B.Liên hệ giữa vận tốc ,gia tốc và độ dời v2 = 2

0v + 2a∆x

C. Vận tốc trung bính :vtb = 2

vv

t

Δx 0

D. Khi a và v0 cùng dấu âm hoặc dƣơng thí chuyển động là thẳng nhanh dần đều

7

Lý 10_LNA

15. Trong các phát biểu sau đây về toạ độ chất điểm trong chuyển động thẳng biến đổi đều ,phát biểu nào sai ?: A. Phƣơng trính toạ độ theo thời gian còn đƣợc gọi là phƣơng trính chuyển động x = x0 +v0t + ½ at

2

B.Đồ thị (x;t) là một phần đƣờng parabol cắt trục Ox ở vị trì ban đầu x0

C. Đỉnh của parabol đồ thị ở tĐ = 2a

v x x và

a

v 20 0Đ

0  .Bề lõm parabol quay lên nếu gia tốc a >0

D. Chuyển động là nhanh dần đều chỉ khi a và v0 đều dƣơng 16. Trong các điều kiện cho sau đây ,chọn đúng điều kiện để chất điểm chuyển động thẳng chậm dần đều. A. a < 0 ;v0 = 0 B. a < 0 ;v0 < 0 C. a > 0 ; v < 0 D. a > 0 ;v > 0

17. Chọn câu trả lời đúng Trong công thức của chuyển động chậm dần đều v = v0 + at A. v luôn luôn dƣơng B. a luôn luôn dƣơng C. a luôn cùng dấu với v D. a luôn ngƣợc dấu với v 18. Chọn câu trả lời đúng Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 21,6km/h thí tăng tốc ,sau 5s thí đạt đƣợc vận tốc 50,4km/h .Gia tốc trung bính của ôtô là A. 1,2 m/s

2 B. 1,4 m/s

2 C. 1,6 m/s

2 D. Một giá trị khác 19. Chọn câu trả lời đúng Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 54km/h thí hãm phanh chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau 10s .Chọn chiều dƣơng là chiều chuyển động của ôtô .Vận tốc của ôtô sau khi hãm phanh đƣợc 6s là A. 2,5m/s B. 6m/s C. 7,5m/s D. 9 m/s

20. Chọn câu trả lời đúng Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 21,6km/h thí xuống dốc chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a=0,5m/s

2 và khi xuống đến chân dốc đạt vận tốc 43,2km/h.Chiều dài của dốc là :

A.6m B.36m C.108m D.Một giá trị khác 21. Chọn câu trả lời đúng Vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox cho bởi hệ thức : v =10 -2t (m/s).Vận tốc trung bính của chất điểm trong khoảng thời gian từ t1 = 2s đến t2 = 4s là A.1m/s B.2m/s C.3m/s D.4m/s

22. Chọn câu trả lời đúng Phƣơng trính chuyển động của một vật có dạng : x = 3 -4t + 2t2 .Biểu thức vận tốc tức thời của vật theo thời gian là : A. v = 2(t – 2) (m/s) B. v = 4(t – 1) (m/s) C. v = 2(t – 1) (m/s) D. v = 2(t + 2) (m/s) v(m/s) 23. Chọn câu trả lời sai 10 Đồ thị vận tốc –thời gian của một chuyển động có dạng nhƣ hính vẽ A.Chuyển động trên là nhanh dần đều B.Gia tốc chuyển động bằng 1,6 m/s2 2 C.Công thức tình vận tốc chuyển động là v = 2 + 1,6t D.Công thức tình quãng đƣờng chuyển động trong thời gian t 0 t(s) là s = 2t + 3,2t2 5 24. Chọn câu trả lời đúng Một vật chuyển động nhanh dần đều đi đƣợc những đoạn đƣờng s1 = 12m và s2 = 32m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 2s Gia tốc chuyển động của vật là : A. 2m/s

2 B. 2,5m/s

2 C. 5m/s

2 D. 10m/s

2

25. Chọn câu trả lời đúng Một xe lửa chuyển động trên đoạn đƣờng thẳng qua điểm A với vận tốc vA , gia tốc 2,5m/s 2 .Tại B cách A

100m vận tốc của xe vB = 30m/s , vA có giá trị là : A.10m/s B.20m/s C.30m/s D.40m/s

26. Chọn câu trả lời đúng Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều .trong giây thứ nhất đi đƣợc quãng đƣờng 3m.Trong giây thứ hai đi đƣợc quãng đƣờng là A.3m B.6m C.9m D.12m

27.Trong các kết luận rút ra từ công thức tình độ dời của một chuyển động thẳng biến đổi đều cho sau đây ,kết luận nào sai?.Cho biết ∆x = x – x0 = 12t – 3 t

2 ,trong đó ∆x tình bằng m ,t tình bằng giây

A. Vận tốc ban đầu v0 = 12 m/s B.Gia tốc a = –3 m/s 2

C. Gia tốc a = – 6 m/s2 D. Công thức tình vận tốc v =12 – 6 t (m/s) 28.Một ôtô đang chạy thẳng với tốc độ v =54km/h thí gặp chƣớng ngại vật và hãm phanh đột ngột .Các bánh xe miết trên mặt đƣờng và dừng lại sau 7,5m .Tím gia tốc của xe trong quá trính đó A. a = –15 m/s2 B. a = + 15 m/s2 C. a = 12 m/s2 D. a = – 9 m/s2 29.Một ôtô đang chạy với tốc độ v1 = 72 km/h thí giảm ga ,chạy chậm dần đều qua một thị trấn đông ngƣời .Sau đoạn đƣờng 250m thí tốc độ xe còn lại là v2 =10 m/s.Tím gia tốc của xe và thời gian xe chạy 250m đƣờng đó A. – 0,8 m/s2 ; 15s B. 1,2 m/s2 ; 10s C. 0,5 m/s2 ; 18,2s D. – 0,6 m/s2 ; 16,7s 30. Một xe máy đang chạy với vận tốc 15m/s trên đoạn đƣờng thẳng thí ngƣời lái xe tăng ga và xe máy chuyển động nhanh dần đều .Sau 10s xe đạt đến vận tốc 20m/s .Tình gia tốc và vận tốc của xe ôtô sau 20s kể từ lúc tăng ga A. 0,5 m/s

2 ; 25 m/s B. 0,5 m/s

2 ; 27 m/s C. 1,5 m/s

2 ; 25 m/s D. 1,5 m/s

2 ; 27 m/s

31.Một chất điểm chuyển động trên trục Ox với gia tốc không đổi a = 2 m/s2 và vận tốc ban đầu v0 = – 5 m/s.Hỏi sau bao lâu thí chất điểm dừng lại ? A. 2 s B. 2,5 s C. 1,5 s D. 1 s

8

Lý 10_LNA

32. Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều đi qua hai điểm A và B cách nhau 20m trong thời gian 2s .Vận tốc của ôtô khi đi qua điểm B là 12m/s.Tình gia tốc và vận tốc của ôtô khi đi qua điểm A A. 2 m/s

2 ; 6 m/s B. 2 m/s

2 ; 8 m/s C. 3 m/s

2 ; 6 m/s D. 3 m/s

2 ; 8 m/s

33. Một ôtô chạy trên một đƣờng thẳng với vận tốc 10m/s .Hai giây sau vận tốc của xe là 15 m/s .Hỏi gia tốc trung bính của xe trong trong khoảng thời gian đó bằng bao nhiêu ? A. 1,5 m/s

2 B. 2,5 m/s

2 C. 0,5m/s

2 D. 3,5 m/s

2

34. Chọn câu đúng Một chất điểm chuyển động trên trục Ox .Phƣơng trính chuyển động có dạng x = 6 +5t – 2t2 ; x tình bằng mét ,t tình bằng giây .Chất điểm chuyển động : A. Nhanh dần đều rồi chậm dần đều theo chiều âm của trục Ox B. Nhanh dần đều rồi chậm dần đều theo chiều dƣơng của trục Ox C. Chậm dần đều rồi nhanh dần đều theo chiều âm của trục Ox D. Chậm dần đều theo chiều dƣơng rồi nhanh dần đều theo chiều âm của trục Ox 35. Chọn câu trả lời đúng Một ôtô đang chạy với vận tốc không đổi 25m/s trên một đoạn đƣờng thẳng thí ngƣời lái xe hãm phanh cho ôtô chạy chậm dần đều .Sau khi chạy đƣợc 80m thí vận tốc ôtô còn là 15m/s.Hãy tình gia tốc của ôtôvà khoảng thời gian để ôtô chạy thêm đƣợc 60m kể từ khi bắt đầu hãm phanh. A. 2,5 m/s

2 ; 4s B. – 2,5 m/s2 ; 4s C. 2,5 m/s2 ; 3s D. – 2,5 m/s2 ; 3s

Hãy điền những từ ,câu thích hợp vào chỗ trống 36. Trong chuyển động thẳng đều ,vật đi đƣợc những …… bằng nhau trong những khoảng …….bằng nhau bất kí 37. Trong chuyển động thẳng đều ,vận tốc của vật có ……không đổi ,có phƣơng luôn trùng với …….của vật và có chiều theo chiều chuyển động của vật 38. Vận tốc tức thời của vật chuyển động thẳng ….. có ……tăng hoặc giảm đều theo thời gian 39 Trong chuyển động thẳng chậm dần đều ,gia tốc của vật có độ lớn …….. 40. Một xe chuyển bánh chạy thẳng nhanh dần đều .Xe có gia tốc không đổi .Cuối quãng đƣởng 1km đầu tiên vận tốc xe tăng ∆v.Cuối quãng đƣờng 1km tiếp theo vận tốc xe tăng thêm ∆v/ .So sánh ∆v và ∆v/ A. ∆v > ∆v/ B. ∆v = ∆v/ C. ∆v < ∆v/ D. không đủ yếu tố để so sánh 41. Gọi a là độ lớn của gia tốc, vt và v0 lần lƣợt là vận tốc tức thời tại các thời điểm t và t0. Công thức nào sau đây là đúng?

A. a = t 0 v v

t

 B. a = t 0

0

v v

t t

 C. vt = v0 + a(t – t0) D. vt = v0 + at

42. /Một vật chuyển động với phƣơng trính: x = 6t + 2t2 (m,s). Kết luận nào sau đây là sai? A. x0 = 0 B. a = 2m/s

2 C. v = 6m/s D. x > 0

43. Một vật chuyển động với phƣơng trính: x = 6t + 2t2 (m,s). Kết luận nào sau đây là đúng ? A. Vật chuyển động ngƣợc chiều dƣơng của trục tọa độ B. Gốc tọa độ đã chọn là vị trì lúc vật bắt đầu chuyển động (x0 = 0) C.

Gốc thời gian đã đƣợc chọn lúc vật bắt đầu chuyển động (v0 = 0) D. Gốc thời gian đã đƣợc chọn lúc vật có vận tốc 6m/s 44. Một viên bi thả lăn nhanh dần đều trên một mặt phẳng nghiêng với gia tốc 0,2m/s2, vận tốc ban đầu bằng 0. Chọn chiều dƣơng là chiều chuyển động, gốc thời gian là lúc bi bắt đầu lăn. Phƣơng trính vận tốc của bi là:

A. v = 0,1t (m/s) B. v = 0,1t 2 (m/s) C. v = 0,2t (m/s) D. v = -0,2t (m/s)

45. Một viên bi thả lăn nhanh dần đều trên một mặt phẳng nghiêng với gia tốc 0,2m/s2, vận tốc ban đầu bằng 0. Chọn chiều dƣơng là chiều chuyển động, gốc thời gian là lúc bi bắt đầu lăn. Bi đạt vận tốc 1m/s tại thời điểm:

A. t = 10s B. t = 5s C. t = 0,2s D. t = 0,004s

46. Một đoàn tàu bắt đầu rời ga, chuyển động nhanh dần đều, sau 20s đạt vận tốc 36km/h. Tàu đạt vận tốc 54km/h tại thời điểm: A. t = 30s B. t = 36s C. t = 54s D. t = 60s

47. Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu 18 km/h. Trong giây thứ năm vật đi đƣợc quãng đƣờng là 5,45m. Gia tốc chuyển động của vật là:

A. 1 m/s 2 B. 0,1 m/s

2 C. 0,2 m/s

2 D. 2 m/s

2

48. Cùng một lúc, vật thứ nhất đi từ A hƣớng đến B với vận tốc ban đầu 10m/s, chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,2 m/s2; vật thứ hai chuyển động nhanh dần đều, không vận tốc đầu từ B về A với gia tốc 0,4 m/s2. Biết AB = 560m. Chọn A làm gốc tọa độ, chiều dƣơng hƣớng từ A đến B, gốc thời gian là lúc hai vật bắt đầu chuyển động. Phƣơng trính chuyển động của hai vật là:

A. x1 = 10t - 0,1t 2 (m); x2 = 560 - 0,2t

2 (m) B. x1 = 10t – 0,2t

2 (m); x2 = 560 + 0,2t

2 (m)

C. x1 = 10t + 0,1t 2 (m); x2 = - 560 + 0,2t

2 (m) D. x1 = 10t – 0,4t

2 (m); x2 = - 560 - 0,2t

2 (m)

49. Cùng một lúc, vật thứ nhất đi từ A hƣớng đến B với vận tốc ban đầu 10m/s, chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,2 m/s2; vật thứ hai chuyển động nhanh dần đều, không vận tốc đầu từ B về A với gia tốc 0,4 m/s2. Biết AB = 560m. Chọn A làm gốc tọa độ, chiều dƣơng hƣớng từ A đến B, gốc thời gian là lúc hai vật bắt đầu chuyển động. Thời điểm gặp nhau và vị trì gặp nhau của hai vật là:

A. t = 30s; x = 240m B. t = 40s; x = 240m C. t = 40s; x = 120m D. t = 120s; x = 240m

50. Khi vật chuyển động thẳng biến đổi đều thí: A. vận tốc biến thiên theo thời gian theo quy luật hàm số bậc hai B. gia tốc thay đổi theo thời gian C. vận tốc biến thiên đƣợc

những lƣợng bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kí D. gia tốc là hàm số bậc nhất theo thời gian 51. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều từ trạng thái nằm yên với gia tốc a < 0. Có thể kết luận nhƣ thế nào về chuyển động này?

A. nhanh dần đều B. chậm dần đều cho đến dừng lại rồi chuyển động thành nhanh dần đều C. chậm dần đều. D. không có trƣờng hợp nhƣ vậy

9

Lý 10_LNA

52. Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều đi đƣợc những đoạn đƣờng s1 = 24m và s2 = 64m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. Xác định vận tốc ban đầu và gia tốc của vật.

A. v0 = 10 m/s; a = 2,5 m/s 2 B. v0 = 2,5 m/s; a = 1 m/s

2 C. v0 = 1 m/s; a = 2,5 m/s

2 D. v0 = 1 m/s; a = - 2,5 m/s

2

53. Điều khẳng định nào dƣới đây chỉ đúng cho chuyển động thẳng nhanh dần đều? A. gia tốc của chuyển động không đổi B. chuyển động có vectơ gia tốc không đổi C. vận tốc của chuyển động là hàm bậc nhất

của thời gian D. vận tốc của chuyển động tăng đều theo thời gian 54. Một chiếc xe đạp đang chuyển động với vận tốc 12 km/h bỗng hãm phanh, chuyển động thẳng chậm dần đều, sau 1 phút thí dừng lại. Tình gia tốc của xe A. 200 m/s

2 B. 2 m/s

2 C. 0,5 m/s

2 D. 0,055 m/s

2

55. Một vật chuyển động trên một đƣờng thẳng có phƣơng trính: x = 20 + 10t – 2t2 (m,s) ( t 0). Nhận xét nào dƣới đây là không đúng?

A. tọa độ ban đầu của vật là x0 = 20m B. vận tốc ban đầu của vật là v0 = 10m/s C. vật chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 4 m/s2 D. vật chuyển động chậm dần đều với gia tốc 4m/s2

56 . Phát biểu nào sau đây không đúng? A.Vận tốc của chuyển động thẳng đều đƣợc xác định bằng quãng đƣờng chia cho thời gian. B. Muốn tình đƣờng đi của chuyển

động thẳng đều ta lấy vận tốc chia cho thời gian. C. Trong chuyển động thẳng đều, vận tốc trung bính cũng là vận tốc của chuyển động. D. Trong CĐ thẳng biến đổi đều, độ lớn của vận tốc tức thời tăng hoặc giảm đều theo thời gian. 57. : Trong chuyển động biến đổi đều:

A. Gia tốc của vật biến đổi đều B. Độ lớn vận tốc tức thời không đổi C. Độ lớn vận tốc tức thời luôn tăng đều hoặc giảm đều D. Vận tốc tức thời luôn dƣơng 58. :. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều:

A. Gia tốc luôn không đổi B. Gia tốc luôn > 0 C. Vận tốc tức thời luôn > 0 D. a.v < 0 59. Trong chuyển động thẳng chậm dần đều:

A. Gia tốc a < 0 B. Vận tốc tức thời > 0 C. Véc tơ gia tốc luôn cùng chiều véc tơ vận tốc D. a > 0 nếu chọn chiều dƣơng ngƣợc chiều chuyển động 60. :Chất điểm sẽ chuyển động thẳng chậm dần đều nếu:

A. a < 0 và v0 > 0 B. v0 = 0 và a < 0 C. a > 0 và v0 > 0 D v0 = 0 và a > 0 61. :Đồ thị toạ độ thời gian của chuyển động thẳng biến đổi đều là:

A. Một đƣờng thẳng xiên góc B. Một đƣờng Parabol C. Một phần của đƣờng Parabol D. Không xác định đƣợc 62. Phƣơng trính nào sau đây là phƣơng trính của chuyển động thẳng biến đổi đều:

A. s = x0 + v0t + at 2 /2 B. x = x0 + v0t

2 + at

2 /2 C. x = x0 + at

2 /2 D. s = x0 + v0t + at

2 /2

63. Chuyển động nhanh dần đều là chuyển động có: A. Gia tốc a > 0. B. Tìch số a.v > 0 C. Tìch số a.v < 0 D. Vận tốc tăng theo thời gian

64. Biểu thức nào sau đây dùng để xác định gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều.

A. t 0

0

v v a

t t

 

 B. t 0

0

v v a

t t

 

 C.

2 2

t 0

0

v v a

t t

 

 D.

2 2

t 0

0

v v a

t

 

65. : Trong chuyển động biến đổi đều: A. Gia tốc của vật biến đổi đều B. Độ lớn vận tốc tức thời không đổi C. Độ lớn vận tốc tức thời luôn tăng đều hoặc giảm đều

D. Vận tốc tức thời luôn dƣơng 66. :Kết luận nào sau đây đúng:

A. Chuyển động thẳng nhanh dần đều a > 0 B. Chuyển động thẳng chậm dần đều a < 0 C. Chuyển động thẳng nhanh dần đều theo chiều dƣơng a > 0 D. Chuyển động thẳng chậm dần đều theo chiều dƣơng a > 0. 67. . Điều nào sau đây là phù hợp với đặc điểm của vật chuyển động thẳng biến đổi đều:

A. Vận tốc biến thiên theo thời gian theo quy luật hàm số bậc 2. B. Gia tốc thay đổi theo thời gian. C. Gia tốc là hàm số bấc nhất theo thời gian. D. Vận tốc biến thiên đƣợc những lƣợng bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kỳ. 68. . Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, hệ số góc của đƣờng biểu diễn vận tốc theo thời gian bằng...

A. vận tốc của chuyển động. B. gia tốc của chuyển động. C. hằng số. D. vận tốc tức thời. 69. Nói về gia tốc trong chuyển động thẳng, nhận định nào sau đây không đúng.

A. Biểu thức gia tốc a = (v –v0)/(t – t0) B. Chuyển động thẳng đều có a = 0

C. Chuyển động thẳng biến đổi đều có a không đổi.

D. Chuyển động nhanh dần đều a > 0, chuyển động chậm dần đều a < 0. 70. Có một chuyển động thẳng nhanh dần đều (a > 0). Cách thực hiện nào kể sau làm cho chuyển động trở thành chậm dần đều?

A. đổi chiều dƣơng để có a < 0 B. triệt tiêu gia tốc (a = 0) C. đổi chiều gia tốc để có a ' = - a D. không cách nào trong số A,

B, C

71. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều từ trạng thái nằm yên với gia tốc a < 0. Có thể kết luận nhƣ thế nào về chuyển động này? A. nhanh dần đều B. chậm dần đều cho đến dừng lại rồi chuyển động thành nhanh dần đều C. chậm dần đều D. không có

trƣờng hợp nhƣ vậy 72. Một xe khởi hành chuyển động thẳng chậm dần đều trên đoạn đƣờng AB = s. Đặt t1, v1 lần lƣợt là thời gian xe đi hết 1/4 quãng đƣờng đầu tiên và vận tốc tức thời ở cuối quãng đƣờng này. Thời gian xe đi hết 3/4 quãng đƣờng còn lại tình theo t1 là:

A. t1 B. 2t1 C. t1/2 D. khác A, B, C

10

Lý 10_LNA

O t(s)

v (m/s)

10 20

4

0 20

O

t

v

t3 t2 t1

73. / Một xe khởi hành chuyển động thẳng chậm dần đều trên đoạn đƣờng AB = s. Đặt t1, v1 lần lƣợt là thời gian xe đi hết 1/4 quãng đƣờng đầu tiên và vận tốc tức thời ở cuối quãng đƣờng này. Vận tốc tức thời đạt đƣợc vào cuối cả đoạn đƣờng tình theo v1 là:

A. v1 2 B. 2v1 C. 4v1 D. Khác A, B, C

74. Một xe đang nằm yên thí mở máy chuyển động nhanh dần đều với gia tóc không đổi a. Sau thời gian t, vận tốc xe tăng Δv. Sau thời gian t kế tiếp, vận tốc xe tăng thêm Δv’. So sánh Δv và Δv’.

A. Δv’< Δv B. Δv’= Δv C. Δv’> Δv D. không đủ yếu tố để so sánh 75. Một xe đang nằm yên thí mở máy chuyển động nhanh dần đều với gia tóc không đổi a. Sau thời gian t, vận tốc xe tăng Δv. Để vận tốc tăng thêm cùng lƣợng Δv thí liền đó xe phải chạy trong thời gian t’. So sánh t’ và t

A. t ’ < t B. t

’ = t C. t

’ > t D. không đủ yếu tố để so sánh

76. Một ngƣời đi xe đạp lên dốc dài 50m theo chuyển động thẳng chậm dần đều. Vận tốc lúc bắt đầu lên dốc là 18 km/h và vận tốc cuối dốc là 3m/s. Tình gia tốc và thời gian lên dốc. A. a = 0,16 m/s

2 ; t = 12,5s B. a = - 0,16 m/s

2 ; t = 12,5s C. a = -0,61 m/s

2 ; t = 12,5s D. a = -1,6 m/s

2 ; t = 12,5s

77. Cho phƣơng trính (tọa độ - thời gian) của một chuyển động thẳng nhƣ sau: x = t2 – 4t + 10(m;s). Có thể suy ra từ phƣơng trính này (các) kết quả nào dƣới đây?

A. gia tốc của chuyển động là 1 m/s2 B. tọa độ ban đầu của vật là 10m C. khi bắt đầu xét thí chuyển động là nhanh dần đều D. cả ba kết quả A, B, C 78. Những kết luận nào dƣới đây là đúng: Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động trong đó:

A. Vận tốc có hƣớng không đổi và có độ lớn tăng theo thời gian. B. Quãng đƣờng tăng dần theo thời gian. C. Gia tốc có giá trị dƣơng. D. Vectơ gia tốc không đổi về hƣớng và độ lớn, tìch a.v > 0. 79. Một tàu hỏa bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Để đạt đến vận tốc 36 km/h, thời gian cần thiết là:

A. 10s B. 100s C. 10 s D. 360s

80. Một tàu hỏa bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Khi đạt đến vận tốc 36km/h, tàu đã đi đƣợc quãng đƣờng là A. 100m B. 1000m C. 500m D. 50m

81. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 36 km/h, tài xế tắt máy và hãm phanh xe chuyển động chậm dần đều sau 50m nữa thí dừng lại. Quãng đƣờng xe đi trong 2s kể từ lúc hãm là:

A. 18m B. 10m C. 20m D. 2,5m

82. Một chất điểm chuyển động trên trục Ox. Phƣơng trính có dạng x = -t2 + 10t + 8 (m,s) (t 0) chất điểm chuyển động: A. Nhanh dần đều, rồi chậm dần đều theo chiều âm của trục Ox. B. Chậm dần đều, rồi nhanh dần đều theo chiều âm của trục

Ox. C. Nhanh dần đều, rồi chậm dần đều theo chiều dƣơng của trục Ox. D. Chậm dần đều theo chiều dƣơng, rồi nhanh dần đều theo chiều âm của trục Ox. 83. Trong chuyển động thẳng chậm dần đều:

A. Gia tốc a < 0 B. Vận tốc tức thời > 0 C. Véctơ gia tốc luôn cùng chiều véctơ vận tốc D. a > 0 nếu chọn chiều dƣơng ngƣợc chiều chuyển động 84. . Trong chuyển động thẳng chậm dần đều:

A. vận tốc luôn dƣơng. B. gia tốc luôn luôn âm C. a luôn luôn trái dấu với v. D. a luôn luôn cùng dấu với v. 85. Hính bên là đồ thị vận tốc theo thời gian của một vật chuyển động trên một đƣờng thẳng. Trong khoảng thời gian nào vật chuyển động thẳng nhanh dần đều?

A. Chỉ trong khoảng thời gian từ 0 đến t1. B. Chỉ trong khoảng thời gian từ t2 đến t3. C. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t1 và từ t2 đến t3. D. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t3. 86 . Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều:

A. v luôn luôn dƣơng. B. a luôn luôn dƣơng. C. a luôn luôn ngƣợc dấu với v. D. a luôn luôn cùng dấu với v. 87. . Một vật chuyển động có công thức vận tốc: v = 2t + 6 (m/s). Quãng đƣờng vật đi đƣợc trong 10s đầu là:

A.10m B. 80m C. 160m D. 120m

88. Một vật chuyển động có đồ thị vận tốc nhƣ hính bên. Công thức vận tốc và công thức đƣờng đi của vật là:

A. v = t ; s = t 2 /2 B. v = 20+t ; s = 20t +t

2 /2 C. v= 20 –t; s = 20t –t2/2

D. v= 40 -2t ; s = 40t –t2 89. Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 10m/s2 thí bắt đầu chuyển động nhanh dần đều. Sau 20s ôtô đạt vận tốc 14m/s. Sau 40s kể từ lúc tăng tốc, gia tốc và vận tốc của ôtô lần lƣợt là:

A. 0,7 m/s 2 ; 38m/s B. 0,2 m/s

2 ; 8m/s C. 1,4 m/s

2 ; 66m/s D. 0,2m/s

2 ; 18m/s

90. Một đoàn tàu đang đi với tốc độ 10m/s thí hãm phanh, chuyển động chậm dần đều. Sau khi đi thêm đƣợc 64m thí tốc độ của nó chỉ còn 21,6km/h. Gia tốc của xe và quãng đƣờng xe đi thêm đƣợc kể từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại là?

A. a = 0,5m/s 2 , s = 100m B. a = -0,5m/s

2 , s = 110m C. a = -0,5m/s

2 , s = 100m D. a = -0,7m/s

2 , s = 200m

91. Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều với tốc độ đầu 3m/s và gia tốc 2m/s2, thời điểm ban đầu ở gốc toạ độ và chuyển động ngƣợc chiều dƣơng của trục toạ độ thí phƣơng trính có dạng.

A. 2x 3t t  B. 2x 3t 2t   C. 2x 3t t   D. 2x 3t t 

92. . Vật chuyển động nhanh dần đều theo chiều dƣơng với vận tốc đầu 2m/s, gia tốc 4m/s2: A. Vận tốc của vật sau 2s là 8m/s B. Đƣờng đi sau 5s là 60m C. Vật đạt vận tốc 20m/s sau 4s D. Sau khi đi đƣợc 10m, vận

tốc của vật là 64m/s

11

Lý 10_LNA

93. :Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều, khi t = 4s thí x = 3m. Khi t = 5s thí x = 8m và v = 6m/s. Gia tốc của chất điểm là: A. 1 m/s

2 C. 3m/s

2 B. 2m/s

2 D. 4m/s

2

Chủ đề 4 CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO 1 Chọn phát biểu sai về các đặc điểm của chuyển động thẳng đều A. Phƣơng của chuyển động rơi tự do là phƣơng thẳng đứng của dây dọi B. Hòn bi sắt đƣợc tung lên theo phƣơng thẳng đứng sẽ chuyển động rơi tự do C. Rơi tự do là một chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc g D.Chuyển động rơi tự do có chiều từ trên cao xuống thấp 2 Chọn phát biểu đúng về rơi tự do A. Gia tốc rơi tự do g phụ thuộc vĩ độ địa lì và độ cao so với mặt biển B. Gia tốc g có giá trị nhỏ nhất ở hai địa cực và lớn nhất ở xìch đạo C. Mọi vật trên trái đất đều có phƣơng rơi tự do song song với nhau D. Gia tốc rơi tự do g ở Hà Nội có giá trị nhỏ hơn ở TP Hồ Chì Minh 3 Chuyển động của vật nào sau đây có thể là rơi tự do A. Ngƣời nhảy từ máy bay xuống chƣa mở dù B. Quả cầu đƣợc Galilê thả từ tháp nghiêng Pi da cao 56m xuống đất C. Cục nƣớc đá rơi từ đám mây xuống mặt đất trong trận mƣa đá D.Lá vàng mùa thu rụng từ cành cây xuống mặt đất 4 Chọn công thức đúng của tốc độ vật rơi tự do từ độ cao h xuống đất

A. v = gh2 B. v = g

h

2 C. v =

g

h2 D. v =

2

gh

5 Trong các công thức tình thời gian vật rơi tự do từ độ cao h cho sau đây ,công thức nào sai ?

A. t = g

v B. t =

TBv

h C. t =

g

h2 D. t = gh2

6 Chọn câu sai A. Vật rơi tự do khi không chịu sức cản của môi trƣờng B. Khi rơi tự do các vật chuyển động giống nhau C. Công thức s = ½ gt2 dùng để xác định quãng đƣờng đi đƣợc của vật rơi tự do D.Có thể coi sự rơi tự do của chiếc lá khô từ trên cây xuống là sự rơi từ do 7 Một vật đƣợc thả rơi tự do từ độ cao 19,6m.Tình vận tốc của vật khi chạm đất .Lấy g =10 m/s2 A. 20m/s B. 19,6m/s C. 9,8m/s D.19,8m/s

8 Chọn phát biểu đúng về sự rơi tự do A. Mọi vật trên trái đất đều rơi tự do với cùng một gia tốc B. Trọng lực là nguyên nhân duy nhất gây ra sự rơi tự do C. Mọi chuyển động nhanh dần đều theo phƣơng thẳng đứng là rơi tự do D. Gia tốc rơi tự do phụ thuộc kinh độ của địa điểm đang xét 9 Chuyển động của vật nào sau đây có thể là rơi tự do A. Một hòn bi đƣợc thả từ trên xuống B. Một máy bay đang hạ cánh C. Một chiếc thang máy đang chuyển động đi xuống D. Một vận động viên nhảy cầu đang lộn vòng xuống nƣớc 10 Một hòn bi đƣợc ném thẳng đứng từ dƣới lên cao với vận tốc đấu có độ lớn v0 .Hỏi khi chạm đất thí vận tốc của vật đó bằng bao nhiêu ?Bỏ qua sức cản của không khì . A. 1,5 v0 B. 0,5 v0 C. v0 D. 2 v0

11. Chọn câu trả lời đúng Một trái banh đƣợc ném thẳng đứng từ dƣới lên .Đại lƣợng nào sau đây không thay đổi A. Độ dời B. Động năng C. Gia tốc D. Vận tốc 12. Chọn câu trả lời đúng Một trái banh đƣợc ném từ mặt đất thẳng đứng với vận tốc 20m/s.thời gian từ lúc ném banh đến lúc chạm đất là: A. 1s B. 2s C. 3s D. 4s

13. Chọn câu trả lời đúng Thả một hòn đá từ độ cao h xuống mặt đất , hòn đá rơi trong 0,5s .Nếu thả hòn đá từ độ cao H xuống đất mất 1,5s thí H bằng A.3h B.6h C.9h D.Một đáp số khác 14. Chọn câu trả lời đúng Một vật nặng rơi tự do từ độ cao 45m xuống đất .Lấy g = 10m/s2 .Vận tốc của vật khi chạm đất là: A.20m/s B.30m/s C.90m/s D.Một kết quả khác 15. Chọn câu trả lời đúng Một vật rơi tự do từ độ cao h .Biết rằng trong giây cuối cùng vật rơi đƣợc 15m .Thời gian rơi của vật là : A.1s B.1,5s C.2s D.2,5s

16. Chọn câu trả lời đúng Thả hai vật rơi tự do đồng thời từ hai độ cao h1 khác h2 Biết rằng thời gian chạm đất của vật thứ nhất bằng 1/2 lần vật thứ hai

12

Lý 10_LNA

A.Tỉ số

2

1

h

h =2 B. Tỉ số

2

1

h

h = 1/2

C. Tỉ số

2

1

h

h = 1/4 D. Tỉ số

2

1

h

h =4

17. Chọn câu trả lời đúng Hai vật có khối lƣợng m1 > m2 rơi tự do tại cùng một địa điểm A. Vận tốc chạm đất v1 > v2 B. Vận tốc chạm đất v1 < v2 C. Vận tốc chạm đất v1 = v2 D. Không có cơ sở kết luận Trong đó v1 , v2 tƣơng ứng là vận tốc chạm đất của vật thứ nhất và vật thứ hai .Bỏ qua sức cản không khì 18 Tình quãng đƣờng mà vật rơi tự do đi đƣợc trong giây thứ 5 .Trong khoảng thời gian đó vận tốc của vật đã tăng đƣợc bao nhiêu ?Lấy g =10 m/s

2

A. 40m;10 m/s B. 45m;10m/s C. 45m;15m/s D.40m 15 m/s

19 Một viên bi sắt đƣợc thả rơi tự do từ độ cao h xuống đất với thời gian rơi là t =0,5s .Hỏi khi thả viên bi từ độ cao 2h xuống đất thí thời gian rơi là bao nhiêu ? A. 1 s B. 2s C. 0,707s D.0,750s

20 Ga-li-lê thả quả đạn hính cầu từ độ cao 56m trên tháp nghiêng Pi-da xuống đất .Tình thời gian quả đạn rơi .Biết g =9,81m/s

2

A. 2,97s B. 3,38s C. 3,83s D.4,12s

21 Thả một hòn đá từ mép một vách núi dựng đứng xuống vực sâu .Sau 3,96s từ lúc thả thí nghe thấy tiếng hòn đá chạm đáy vực sâu.Biết g =9,8 m/s

2 và tốc độ truyền âm trong không khì là 330m/s .Tím chiều cao vách đá bờ vực đó

A.76m B. 58m C. 69m D.82m

22 Một vật rơi tự do từ trên xuống .Biết rằng trong giây cuối cùng hòn đá rơi đƣợc 25m .Tìm chiều cao thả vật .Lấy g = 10m/s

2

A. 45m B. 40m C. 35m D.50m

23 Hai hòn đá đƣợc thả rơi tự do từ cùng một độ cao nhƣng sớm muộn hơn nhau 1 s .Khi hòn đá trƣớc chạm đất thí hòn đá sau còn cách mặt đất 35m .Tím chiều cao hai hòn đá lúc ban đầu .Lấy g =10m/s2 A. 75m B. 80m C. 85m D.90m

Một hòn đá thả rơi tự do từ độ cao nào đó .Trả lời các câu hỏi 24,25 24 Khi độ cao tăng lên hai lần thí thời gian rơi sẽ

A. Tăng 2 lần B. Tăng 4 lần C. Tăng 2 lần D. Tằng 2 2 lần 25 Vận tốc khi chạm đất sẽ:

A. Tăng 2 lần B. Tăng 4 lần C. Tăng 2 lần D. Tằng 2 2 lần Hai hòn đá thả rơi tự do vào trong một cái hố ,hòn đá thứ hai thả sau hòn đá đầu 2 giây .Bỏ qua sức cản không khí .Lấy g =10m/s2 .Trả lời các câu 26,27 26 Khi hai hòn đá còn đang rơi ,sự chênh lệch về vận tốc của chúng là A. Tăng lên B. Giảm xuống C. Vẫn không đổi D.Không đủ thông tin xác định 27 Khi hai hòn đá còn đang rơi ,sự chênh lệch về độ cao của chúng là A. Tăng lên B. Giảm xuống C. Vẫn không đổi D.Không đủ thông tin xác định 28. Chọn câu trả lời đúng Khi một vật rơi tự do thí các quãng đƣờng vật rơi đƣợc trong 1s liên tiếp hơn kém nhau một lƣợng là bao nhiêu ?

A. g B. g C. g2 D. Một kết quả khác

29. Chọn câu trả lời đúng Hai giọt nƣớc mƣa từ mái nhà rơi tự do xuống đất .Chúng rời mái nhà cách nhau 0,5s .Khi tới đất ,thời điểm chạm đất của chúng cách nhau bao nhiêu ? A. nhỏ hơn 0,5s B.bằng 0,5s C. lớn hơn 0,5s D. Không tình đƣợc ví không biết độ cao mái nhà 30. Từ một sân thƣợng có độ cao h = 80m ,một ngƣời buông tự do một hòn sỏi .Một giây sau ngƣời này ném thẳng đứng hƣớng xuống một hòn sỏi thứ hai với vận tốc v0 .Hai hòn sỏi chạm đất cùng lúc .Tình v0 ( lấy g =10m.s

2 )

A. v0 = 5,5m/s B. v0 = 11,7m/s C. v0 = 20,4m/s D. Một kết quả khác 31. Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự rơi của vật trong hkông khì ?

A. Trong không khì các vật rơi nhanh chậm khác nhau B. Các vật rơi nhanh hay chậm không phải do chúng nặng nhẹ khác nhau C. Các vật rơi nhanh hay chậm là do sức cản của không khì tác dụng lên các vật khác nhau là khác nhau D. Các phát biểu A, B và C đều đúng 32. Chuyển động của ... là chuyển động rơi tự do?

A. một hòn đá đƣợc ném thẳng đứng từ trên cao xuống B. một quả bóng cao su to đƣợc thả rơi từ trên cao xuống C. một hòn sỏi đƣợc thả rơi từ trên cao xuống D. một hòn bi rơi từ mặt nƣớc xuống đáy một bính nƣớc 33. Một giọt nƣớc rơi tự do từ độ cao 45m xuống. Sau bao lâu nó rơi tới mặt đất? Cho g = 10m/s2

A. 2,1s B. 3s C. 4,5s D. 9s

13

Lý 10_LNA

34. Vật nào đƣợc xem là rơi tự do? A. Viên đạn đang bay trên không trung. B. Phi công đang nhảy dù (đã bật dù). C. Quả táo rơi từ trên cây xuống. D. Máy bay

đang bay gặp tai nạn và rơi xuống. 35. :Hãy chỉ ra chuyển động nào là sự rơi tự do:

A. Tờ giấy rơi trong không khì B. Vật chuyển động thẳng đứng hƣớng xuống,với vận tốc đầu là 1m/s C. Viên bi rơi xuống đất sau khi lăn trên máng nghiêng D. Viên bi rơi xuống từ độ cao cực đại sau khi đƣợc ném lên theo phƣơng thẳng đứng 36. Chuyển động rơi tự do là:

A. Một chuyển động thẳng đều. B. Một chuyển động thẳng nhanh dần. C. Một chuyển động thẳng chậm dần đều. D. Một chuyển động thẳng nhanh dần đều. 37. Hai vật có khối lƣợng m1< m2 rơi tự do tại cùng một địa điểm với vận tốc tƣơng ứng khi chạm đất v1, v2.

A. v1 < v2 B. v1 > v2 C. v1 = v2 D. không đủ điều kiện để kết luận. 38. Một vật nặng rơi từ độ cao 80m xuống đất. Bỏ qua sức cản của không khì và lấy g = 10m/s2. Thời gian rơi và vận tốc của vật khi chạm đất là:

A. 8s; 80m/s B. 16s;160m/s C. 4s; 40m/s D. 2s; 20m/s

39. Một hòn đá rơi từ một cái giếng cạn đến đáy giếng mất 3s. Nếu lấy g = 9,8m/s2 thí độ sâu của giếng là: A. h = 29,4m B. h = 88,2m C. h = 44,1m D. Một giá trị khác 40. Một vật đƣợc thả từ một độ cao nào đó. Khi độ cao tăng lên 2 lần thí thời gian rơi sẽ?

A. Tăng 2 lần. B. Tăng 4 lần. C. Giảm 2 lần. D. Giảm 4 lần. 41. Một vật rơi từ độ cao 20m xuống đất. Lấy g = 10m/s2. Vận tốc trung bính và thời gian chạm đất là:

A. vtb= 10m/s, t = 3s. B. vtb= 1m/s, t = 2s. C. vtb= 10m/s, t = 2s. D. vtb= 12m/s, t = 2s

42. Một vật rơi tự do từ độ cao 80m. Lấy g = 10m/s2. Quãng đƣờng vật rơi đƣợc trong 2s và trong giây thứ 2 là: A. 20m và 15m B. 45m và 20m C. 20m và 10m. D. 20m và 35m

43 . Một vật đƣợc thả không vận tốc đầu. Nếu nó rơi xuống đƣợc một khoảng cách s1 trong giây đầu tiên và thêm một đoạn s2 trong giây kế kế tiếp thí tỉ số s2/s1 là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

44. :Một vật rơi tự do trong giây cuối cùng rơi đƣợc ba phần tƣ độ cao rơi.Thời gian rơi là: A. 2/3 (s) B. t = 7/40(s) C. 2s D. Không tình đƣợc ví không có g

45. :Một vật rơi tự do trong giây cuối cùng rơi đƣợc ba phần tƣ độ cao rơi. Lấy g = 10m/s2. Vận tốc khi chạm đất là: A. 20/3 m/s B. 20 m/s C. 7/4m/s D. 30 m/s

Chủ đề 5 : CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU 1 Chọn câu trả lời đúng Gia tốc của chuyển động tròn đều A. là một đại lƣợng véctơ luôn tiếp tuyến với quĩ đạo chuyển động B. là một đại lƣợng véctơ luôn hƣớng về tâm quĩ đạo chuyển động C. là một đại lƣợng véctơ luôn cùng phƣơng ,chiều với véctơ vận tốc dài D. Cả A,B,C đều sai 2 Chọn câu trả lời đúng Một quạt máy quay đƣợc 180 vòng trong thời gian 30s ,cánh quạt dài 0,4m .Vận tốc dài của một điểm ở đầu cánh quạt là

A. 3

 m/s B.2,4π m/s C. 4,8π m/s D. Một giá trị khác

3. Chọn câu trả lời đúng Một chất điểm chuyển động trên một đƣờng tròn bán kình R = 15m ,với vận tốc dài 54km/h . Gia tốc hƣớng tâm của chất điểm là A. 1m/s

2 B. 15m/s

2 C. 225m/s

2 D .Một giá trị khác

4. Chọn phát biểu sai về chuyển động tròn đều A. Các chuyển động tròn đều cùng chu kí T ,chuyển động nào có bán kình quỹ đạo càng lớn thí tốc độ dài càng lớn B. Nếu cùng tần số f ,bán kình quỹ đạo càng nhỏ thí tốc độ dài càng nhỏ C. Nếu cùng bán kình quỹ đạo r ,tần số càng cao thí tốc độ dài càng lớn D. Nếu cùng bán kình quỹ đạo r ,chu kí T càng nhỏ thí tốc độ dài càng nhỏ 5. Chọn phát biểu đúng về một chuyển động tròn đều bán kình r A. Tốc độ dài tỉ lệ thuận với bán kình quỹ đạo B. Chu kí càng lớn thí tốc độ góc cũng càng lớn C. Tốc độ góc tỉ lệ với tốc độ dài D. Tần số càng lớn thí tốc độ góc càng lớn 6. Chọn phát biểu đúng về các chuyển động tròn A. Trong mọi chuyển động tròn ,gia tốc của chất điểm là gia tốc hƣớng tâm ví véctơ gia tốc nằm trên bán kình véctơ và hƣớng vào tâm đƣờng tròn quỹ đạo B.Trong các chuyển động tròn ,véctơ gia tốc luôn vuông góc với véctơ vận tốc C. Thành phần gia tốc dọc tiếp tuyến quỹ đạo tròn quyết định sự không đều của chuyển động tròn .Thành phần đó cùng chiều với véctơ vận tốc thí chuyển động đó là tròn nhanh dần và ngƣợc lại D.Với các chuyển động tròn cùng bán kình r ,thành phần gia tốc dọc bán kình quỹ đạo không phụ thuộc vào tốc độ dài 7. Trong các phát biểu sau đây về gia tốc hƣớng tâm của chuyển động tròn đều ,phát biểu nào sai ? A. Véctơ gia tốc luôn vuông góc với véctơ vận tốc .Không có thành phần gia tốc dọc theo tiếp tuyến quỹ đạo B.Véctơ gia tốc luôn hƣớng vào tâm nên gọi là gia tốc hƣớng tâm

14

Lý 10_LNA

C. Với các chuyển động tròn đều cùng bán kình r ,gia tốc hƣớng tâm tỉ lệ thuận với tốc độ dài D.Với các chuyển động tròn đều cùng tốc độ góc ω ,gia tốc hƣớng tâm tỉ lệ thuận với bán kình quỹ đạo 8. Chọn công thức đúng của gia tốc hƣớng tâm trong chuyển động tròn đều

A. aht = 2

2

T

r4π B. aht = 2

r

 C. aht = r .v

2 D. aht = 2

2

f

r4π

9. Trong các công thức sau đây ,liên hệ giữa các đại lƣợng đặc trƣng cho chuyển động tròn đều ,công thức nào sai ? A. Độ dài cung ∆s và góc ở tâm ∆φ quét bởi bán kình r : ∆s = r. ∆φ B.Tốc độ góc ω và tốc độ dài v : ω = r. v

C. Tốc độ góc ω và chu kí T : ω T = 2π D.Tần số f và tốc độ góc ω :f = 2π

ω

10. Chọn đúng tần số quay của kim giờ trên mặt đồng hồ A. fg = 4,62.10

-5 Hz B. fg = 2,31.10

-5 Hz C. fg = 2,78.10

-4 Hz D. fg = 1,16.10

-5 Hz

11. Xem nhƣ Trái Đất chuyển động tròn đều quanh Mặt Trời với bán kình quay r = 150 triệu kilômét và chu kí quay T = 365 ngày .Tím tốc độ góc và tốc độ dài của Trái Đất xung quanh Mặt Trời A. 3,98.10

-7 rad/s ; 59,8 km/s B. 9,96.10

-8 rad/s ; 14,9 km/s

C. 1,99.10 -7

rad/s ; 29,9 km/s D. 3,98.10 -7

rad/s ; 29,9 km/s

12. Chọn câu trả lời đúng Một đồng hồ công cộng gắn trên tháp chuông ở trung tâm thành phố có kim phút dài 1,2m và kim giờ dài 90cm .Tím tốc độ dài của hai đầu mút hai kim đó A. 1,57.10

-3 m/s ; 1,74 .10

-4 m/s B. 2.,09.10

-3 m/s ; 1,31 .10

-4 m/s

C. 3,66.10 -3

m/s ; 1,31 .10 -4

m/s D. 2,09.10 -3

m/s ; 1,90 .10 -4

m/s

13 Chọn câu trả lời đúng Một vệ tinh địa tĩnh luôn ở phìa trên của một địa điểm trên xìch đạo Trái Đất .Tím độ cao của vệ tinh so với mặt đất và tốc độ dài của nó so với trục quay của Trái Đất là hính cầu bán kình R = 6400km .Cho gia tốc rơi tự do ở tại vị trì cách tâm

Trái Đất một khoảng r đƣợc tình theo công thức : g = 2

1410.975,3

r (m/s

2 )

A. 42212 km ; 3,06 km/s B. 35800 km ; 2,6 km/s

C. 35800 km ; 3,06 km/s D. 42212 km ; 2,6 km/s

14 Chọn câu trả lời đúng Chuyển động tròn đều có : A. Véctơ gia tốc luôn hƣớng về tâm quỹ đạo B.Độ lớn và phƣơng của vận tốc không thay đổi C. Độ lớn của gia tốc không phụ thuộc vào bán kình quỹ đạo D.Cả câu A và B đều đúng 15 Điều nào sau đây là sai khi nói về chuyển động tròn đều A. Vận tốc dài và vận tốc góc đều không đổi B.Chuyển động có tình tuần hoàn C. Hợp lực tác dụng lên vật hƣớng tâm có độ lớn không đổi D.Chu kí quay tỉ lệ thuận với vận tốc dài 16. trong chuyển động cong, phƣơng của vectơ vận tốc tại một điểm:

A. Trùng với phƣơng của tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm đó B. vuông góc với phƣơng của tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm đó C. Không đổi theo thời gian D. Luôn hƣớng đến một điểm cố định nào đó 17. Trong chuyển động tròn đều, tốc độ góc của vật:

A. Luôn thay đổi theo thời gian B. Đƣợc đo bằng thƣơng số giữa góc quay của bán kình nối vật chuyển động với tâm quay và thời gian để quay góc đó. C. Có đơn vị là (m/s) D. Tỉ lệ với thời gian 18. Biểu thức nào sau đây đúng với biểu thức của gia tốc hƣớng tâm?

A. aht = 2

r

 = v

2 .r B. aht =

v

r = ωr C. aht =

2v

r = ω2r D. aht =

2

2

v

r = ωr

19. Một đĩa tròn bán kình 10cm, quay đều mỗi vòng hết 0,2s. Tốc độ dài của một điểm nằm trên vành đĩa nhận giá trị nào sau đây ? A. v = 314m/s B. v = 31,4m/s C. v = 0,314m/s D. v = 3,14m/s

20. Biểu thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa tốc độ góc, tốc độ dài, chu kí quay và tần số f?

A. v = ωr = 2πfr = 2

T

 r B. v = ωr = 2πTr =

2

f

 r C. v =

r

 = 2πfr =

2

T

 r D. v = ωr = 2πnr2 =

T

 r

21. Một chiếc xe đạp chuyển động đều trên một đƣờng tròn bán kình 100m. Xe chạy một vòng hết 2 phút. Xác định gia tốc hƣớng tâm của xe.

A. aht= 0,27 m/s 2 B. aht= 0,72 m/s

2 C. aht= 2,7 m/s

2 D. aht= 0,0523 m/s

2

22. /Một vệ tinh nhân tạo ở cách Trái đất 300 km chuyển động tròn đều quanh Trái đất mỗi vòng hết 90 min. Tình gia tốc hƣớng tâm của vệ tinh. Biết bán kình Trái đất R = 6400 km

A. aht= 1176259 km/h 2 B. aht= 1176259 m/s

2 C. aht= 117625,9 km/h

2 D. aht= 117625,9 m/s

2

23. Một chiếc xe đạp chạy với vận tốc 40km/h trên một vòng đua có bán kình 100m. Tình gia tốc hƣớng tâm của xe A. 0,11m/s

2 B. 0,4 m/s

2 C. 1,23 m/s

2 D. 16m/s

2

24. Chọn câu đúng. A. Khi quỹ đạo của một chất điểm là cong thí véctơ vận tốc của nó ở mỗi thời điểm luôn hƣớng vào tâm của đƣờng cong. B.

Hƣớng của vectơ vận tốc của một chất điểm phụ thuộc vào hệ quy chiếu. C. Hai điểm A và B là hai điểm trên cùng vật rắn đang chuyển động tịnh tiến. Vectơ vận tốc của điểm A và điểm B luôn không thay đổi theo thời gian. D. Chuyển động tịnh tiến có quỹ đạo là đƣờng thẳng.

15

Lý 10_LNA

25. Gia tốc trong chuyển động tròn đều xác định bởi: A. a = v

2 /r B. a = ω2r C. a = 4π2r/T2 D. Tất cả đều đúng.

26. Có ba chuyển động với các vectơ vận tốc và gia tốc nhƣ sau nhƣ sau. Chuyển động nào là chuyển động tròn đều?

a vv va a (h.1) (h.2) (h.3)

A. Hính 1 B. Hính 2 C. Hính 3 D. Không hính nào.

27. : Một vệ tinh nhân tạo đang chuyển động tròn đều quanh trái đất ở độ cao h = R (R là bán kình trái đất) với vận tốc v. Chu kỳ của vệ tinh này là:

A. T = 2πR/v B. T = 4πR/v C. T = 8πR/v D. T = πR/2v 28. Vật chuyển động có gia tốc hƣớng tâm khi: A. Vật chuyển động thẳng đều. B. Vật chuyển động tròn đều. C. Vật chuyển động rơi tự do. D. Vật chuyển động thẳng biến đổi đều. 29. . Chọn câu đúng nhất Trong chuyển động tròn đều thí:

A. Gia tốc của vật bằng không. B. Vectơ gia tốc cùng hƣớng với vectơ vận tốc. C. Vectơ gia tốc vuông góc với quĩ đạo chuyển động. D. Vectơ gia tốc luôn hƣớng vào tâm của quĩ đạo chuyển động. 30. . Vectơ vận tốc của chuyển động tròn đều:

A. Có độ lớn đƣợc tình bởi công thức: v = v0 + at. B. Có độ lớn là một hằng số. C. Có phƣơng vuông góc với đƣờng tròn quĩ đạo. D. Cả A, B, C đều sai

31. . Chọn câu đúng nhất. Trong chuyển động tròn đều: A. Vectơ vận tốc luôn luôn không đổi. B. Vectơ vận tốc không đổi về hƣớng. C. Vectơ vận tốc có độ lớn không đổi và có phƣơng tiếp tuyến với quĩ đạo. D. Vectơ vận tốc có độ lớn không đổi và hƣớng vào tâm quĩ đạo. 32. . Chọn câu sai. Véc tơ gia tốc hƣớng tâm trong chuyển động tròn đều:

A. đặt vào chuyển động tròn. B. có độ lớn không đổi. C. có phƣơng và chiều không đổi. D. luôn hƣớng vào tâm của quỹ đạo tròn.

33. Độ lớn của gia tốc hƣớng tâm trong chuyển động tròn đều là:

A. aht = v 2 r B. aht = v

2 r C. aht = v 2  D. aht = v

2 /r

34. . Trục máy quay n vòng/phút. Suy ra tốc độ góc  tình theo rad/s là bao nhiêu?

A. 2n B. πn/30 C. 42n2 D. Đáp số khác. 35. Câu nào là sai?

A. Gia tốc hƣớng tâm chỉ đặc trƣng cho độ lớn của vận tốc B. Gia tốc trong chuyển động thẳng đều bằng không. C. Gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều không đổi về hƣớng và cả độ lớn. D. Gia tốc là một đại lƣợng véc tơ. 36. Biểu thức nào sau đây là đúng với biểu thức gia tốc hƣớng tâm:

A. aht = v 2 /R = ωR2 B. aht = v/R = ωR C. aht = v

2 /R = v

2 R D. aht = v

2 /R = ω2R

37. Một bánh xe có bán kình R quay đều quanh trục. Gọi v1, T1 là tốc độ dài và chu kỳ của một điểm trên vành bánh xe cách trục quay R1. v2, T2 là tốc độ dài và chu kỳ của một điểm trên vành bánh xe cách trục quay R2 = R1/2.Tốc độ dài và chu kỳ của 2 điểm đó là:

A. v1 = v2, T1 = T2 B. v1 = 2v2, T1 = T2 C. v1 = 2v2, T1 = 2T2 D. v1 = v2, T1 = 2T2

38. Trong chuyển động tròn đều thí: A. Vectơ gia tốc không thay đổi. B. Vectơ gia tốc có độ lớn không đổi và hƣớng vào tâm quĩ đạo. C. Vectơ gia tốc có độ lớn không

đổi và có phƣơng tiếp tuyến với quĩ đạo. D. Gia tốc bằng 0. Ví vận tốc có độ lớn không đổi. 39. . Chọn câu phát biểu sai. Trong các chuyển động tròn đều có cùng chu kí:

A. Chuyển động nào có bán kình quĩ đạo lớn hơn thí có tốc độ dài lớn hơn. B. Chuyển động nào có bán kình quĩ đạo nhỏ hơn thí có tốc độ dài nhỏ hơn. C. Chuyển động nào có bán kình quĩ đạo lớn hơn thí có gia tốc lớn hơn. D. Chuyển động nào có bán kình quĩ đạo lớn hơn thí có tốc độ góc lớn hơn. 40. :Trong chuyển động tròn đều:

A. tần số tỉ lệ thuận với bán kình quỹ đạo. B. tốc độ góc tỉ lệ thuận với bán kình quỹ đạo. C. chu kỳ tỉ lệ thuận với bán kình quỹ đạo. D. tần số tỉ lệ thuận với chu kỳ 41. Gia tốc trong chuyển động tròn đều:

A. đặc trƣng cho mức độ biến đổi về độ lớn của véc tơ vận tốc. B. đặc trƣng cho mức độ biến đổi về hƣớng của véc tơ vận tốc. C. có phƣơng luôn cùng phƣơng với véc tơ vận tốc. D. tỉ lệ thuận với bán kình quỹ đạo. 42. Trong một chuyển động tròn đều vectơ gia tốc:

A. Không đổi. B. Có độ lớn không thay đổi ví vận tốc luôn thay đổi. C. Có phƣơng vuông góc với véc tơ vận tốc và có độ lớn không đổi. D. Có phƣơng vuông góc với vận tốc góc và có độ lớn tỉ lệ với bính phƣơng vận tốc góc 43. Chu kỳ của kim phút là: A. 1min. B. 360s. C. 60 min. D. Một kết quả khác 44.Chiều dài của kim dây đồng hồ là 5cm thí gia tốc của đầu mút kim là: A. 5m/s2 B. 5,5cm/s2 C. 5,25cm/s2 D. 5,5cm/s2 45. Trong chuyển động tự quay quanh trục của trái đất coi là chuyển động tròn đều. Bán kình trái đất 6400 km. Tốc độ dài của một điểm ở vĩ độ 450 bắc là:

A. 3 km/s B. 330 m/s C. 466,7 m/s. D. 439 m/s

46. Một chất điểm chuyển động đều trên một quỹ đạo tròn, bán kình 0,4m. biết rằng nó đi đƣợc 5 vòng trong một giây. Hãy xác định gia tốc hƣớng tâm của nó.

A. 395,3m/s 2 B. 128,9m/s

2 C. 569,24m/s

2 D. 394,4m/s

2

47. Một chất điểm chuyển động đều trên một đƣờng tròn có bán kình R = 15m với vận tốc 54 km/h. Gia tốc hƣớng tâm của chất điểm là:

16

Lý 10_LNA

A. 1 m/s 2 B. 225 m/s

2 C. 15 m/s

2 D. 2 m/s

2

48. Một quạt máy quay đƣợc 180 vòng trong 30 giây, Cánh quạt dài 0,4m. Tốc độ dài của một điểm trên đầu cánh quạt là: A. π/3 m/s B. 2,4π m/s C. 4,8π m/s D. 7,2π m/s 49. Kim giờ của một đồng hồ dài bằng 3/4 kim phút. Tỉ số giữa tốc độ góc của hai kim và tỉ số giữa tốc độ dài của đầu mút hai kim là:

A. ph

g

 = 12;

ph

g

v

v = 16 B.

ph

g

 = 16;

ph

g

v

v = 12 C.

ph

g

 =

4

3 ;

ph

g

v

v =

4

3 D.

ph

g

 =

3

4 ;

ph

g

v

v =

3

4

50. Vệ tinh nhân tạo của Trái Đất ở độ cao 300 km bay với tốc độ 7,9 km/s. Tình tốc độ góc, chu kí của nó. Coi chuyển động là tròn đều. Bán kình trái đất bằng 6400 km

A. ω  12.10-3(rad/s); T  5,23.103s B. ω  1,2.10-3(rad/s); T  5,32.103s C. ω  1,2.10-3(rad/s); T  5,23.104s D. ω  1,2.10-3 (rad/s); T  5,23.103 s

51. Một vệ tinh nhân tạo ở cách Trái đất 320 km chuyển động tròn đều quanh Trái đất mỗi vòng hết 4,5 giờ. Tình gia tốc hƣớng tâm của vệ tinh. Biết bán kình Trái đất R = 6380 km

A. aht = 13084 km/h 2 B. aht = 13048 km/h

2 C. aht = 14038 km/h

2 D. aht = 13408 km/h

2

52. Mặt Trăng chuyển động tròn đều quanh Trái Đất trên quỹ đạo có bán kình là 3,84.105 km và chu kí quay là 27,32 ngày. Tình gia tốc của Mặt Trăng

A. a = 2,7.10 -3

m/s 2 B. a = 2,7.10

-6 m/s

2 C. a = 27.10

-3 m/s

2 D. a = 7,2.10

-3 m/s

2

53. Một đĩa tròn có bán kình 36 cm, quay đều mỗi vòng trong 0,6s. Tình vận tốc dài, vận tốc góc, gia tốc hƣớng tâm của một điểm nằm trên vành đĩa

A. v = 37,7 m/s; ω = 10,5 rad/s; a = 3948 m/s2 B. v = 3,77 m/s; ω = 1,05 rad/s; a = 3948 m/s2 C. v = 3,77 m/s; ω = 10,5 rad/s; a = 3948 m/s

2 D. v = 3,77 m/s; ω = 10,5 rad/s; a = 394,8 m/s2

54. một quạt máy quay với vận tốc 400 vòng/phút. Cánh quạt dài 0,82m. Tím vận tốc dài và vận tốc góc của một điểm ở đầu cánh A. ω = 48,17 rad/s; v = 34,33 m/s B. ω = 41,78 rad/s; v = 34,33 m/s C. ω = 14,87 rad/s; v = 34,33 m/s D. ω = 41,87 rad/s; v = 34,33 m/s 55. Một chiếc xe đạp chuyển động đều trên một đƣờng tròn bán kình 100m. Xe chạy một vòng hết 2 phút. Xác định gia tốc hƣớng tâm của xe.

A. aht = 0,27 m/s 2 B. aht = 0,72 m/s

2 C. aht = 2,7 m/s

2 D. aht = 0,0523 m/s

2

56. Hai điểm A và B nằm trên cùng một bán kình của một vô lăng đang quay đều, cách nhau 20 cm. Điểm A ở phìa ngoài có vận tốc 0,6 m/s, còn điểm B có vận tốc 0,2 m/s. Tình vận tốc góc của vô lăng và khoảng cách từ điểm B đến trục quay

Chủ đề 6 : CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC 1. Chọn câu trả lời đúng Hai ôtô Avà B chạy cùng chiều trên cùng một đoạn đƣờng với vận tốc 30km/h và 40km/h .Vận tốc của ôtô A so với ôtô B là A. 10km/h B. 70km/h C. 50km/h D.Một giá trị khác 2. Chọn câu trả lời đúng Một hành khách ngồi trong một xe ôtô A , nhín qua cửa sổ thấy một ôtô B bên cạnh và mặt đƣờng đều chuyển động A.Ôtô đứng yên đối với mặt đƣờng là ôtô A B.Cả hai ôtô đều đứng yên đối với mặt đƣờng C. Cả hai ôtô đều chuyển động đối với mặt đƣờng D. Các kết luận trên đều không đúng 3.Một canô đi xuôi dòng nƣớc từ bến A đến bến B hết 2h ,còn nếu đi ngƣợc dòng từ B về A hết 3h .Biết vận tốc của dòng nƣớc so với bờ sông là 5km/h .Vận tốc của canô so với dòng nƣớc là : A.1km/h B.10 km/h C.15km/h D.25 km/h

Biết nước sông chảy với vận tốc 1,5m/s so với bờ ,vận tốc của thuyền trong nước yên lặng là 7,2km/h . Hãy giải các bài toán từ 4 đến 6

4.Tình vận tốc của thuyền so với bờ sông khi thuyền chạy xuôi dòng A. 3m/s B. 2,5m/s C. 3,5m/s. D. 4m/s

5. Tình vận tốc của thuyền so với bờ sông khi thuyền chạy ngƣợc dòng A. 1,25m/s B. 0,75m/s C. 1m/s D. 0,5m/s

6. Tình vận tốc của thuyền so với bờ sông khi thuyền luôn hƣớng mũi vuông góc với bờ A. 2,25 m/s B. 2,5 m/s C. 1,75 m/s D. 3 m/s

7. Tại sao trạng thái đứng yên hay chuyển động của một có tình tƣơng đối A.Ví trạng thái của vật đó đƣợc quan sát ở các thời điểm khác nhau B.Ví trạnh thái của vật đó đƣợc xác định bởi những ngƣời quan sát khác nhau C.Ví trạng thái của vật đó đƣợc quan sát trong các hệ quy chiếu khác nhau D.Ví trạng thái của vật đó không ổn định : lúc đứng yên ,lúc chuyển động 8. Chọn câu trả lời sai A.Quỹ đạo của một vật trong hệ quy chiếu khác nhau thí khác nhau B.Vận tốc của cùng một vật trong những hệ quy chiếu khác nhau thí khác nhau C.Quỹ đạo và vận tốc của một vật không thay đổi trong những hệ quy chiếu khác nhau D.Quỹ đạo và vận tốc của một vật có tình tƣơng đối 9. Chọn câu trả lời sai Một hành khách A đứng trong toa tàu và một hành khách B đứng trên sân ga .Khi tàu chuyển động thí hành khách B chạy trên sân ga với cùng vận tốc của tàu và theo chiều chuyển động của tàu A.Hành khách A đứng yên so với hành khách B B.Hành khách A chuyển động so với sân ga

17

Lý 10_LNA

C. Hành khách B chuyển động so với sân ga D. Hành khách B chuyển động so với hành khách A 10. Chọn câu trả lời đúng Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngƣợc chiều dòng nƣớc với vận tốc 7km/h đối với dòng nƣớc .Nƣớc chảy với vận tốc 2km/h so với bờ .Vận tốc của thuyền so với bờ là : A.9km/h B.8km/h C.5km/h D.6km/h

11. Chọn câu trả lời đúng Một ngƣời đi từ đầu thuyền đến cuối thuyền với vận tốc 3km/h so với thuyền .Biết thuyền đang chuyển động thẳng ngƣợc chiều dòng nƣớc với vận tốc 9km/h so với dòng nƣớc ,nƣớc chảy với vận tốc 6km/h so với bờ .Vận tốc của ngƣời đó so với bờ là: A.12 km/h B.18 km/h C.15 km/h D.0 km/h

12.Chọn câu đúng Hai bến sông A và B cách nhau 36km theo đƣờng thẳng.Biết vận tốc của canô khi nƣớc không chảy là 20km/h và vận tốc của dòng nƣớc đối với bờ sông là 4km/h.Thời gian canô chạy từ A đến B rồi trở ngay lại A là : A.3 giờ B.3giờ 45phút C.2 giờ 45 phút D.4 giờ 13. Chọn câu trả lời đúng Một xe máy chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h.Một ôtô cũng chuyển động thẳng đều đuổi theo xe máy với vận tốc 54km/h.Xác định vận tốc của ôtô đối với xe máy A.10m/s B.15m/s C.5m/s D.25m/s

14. Chọn câu trả lời đúng Một canô chuyển động từ bến A đi tới bến B với vận tốc 21,6km/h.Một chiếc thuyền chuyển động từ bến B về bến A với vận tốc 7,2km/h .Cho rằng nƣớc yên lặng .Vận tốc của canô đối với chiếc thuyền là: A.14,4km/h B.28,8km/h C.17,6km/h D.25,2km/h

15. Ghép nội dung ở phần 1,2,3...với nội dung tƣơng ứng ở phần a,b,c ... 1)Sự phụ thuộc của tình chất chuyển động vào a> công thức cộng vận tốc hệ quy chiếu 2)Sự phụ thuộc của tình chất vận tốc chuyển b>Công thức cộng vận tốc trong trƣờng tổng quát động vào hệ quy chiếu 3)Công thức tình vận tốc của vật tham gia đồng c>Cộng thức cộng hai vận tốc cùng phƣơng thời hai hay nhiều chuyển động khác nhau 4) v13 = v12 + v23 d>Tình tƣơng đối của của chuyển động

5) v13 = 2

23

2

12 vv  e>Tình tƣơng đối của vận tốc

6) 

 231213 vvv g>Công thức cộng hai vận tốc có phƣơng vuông góc

16. Một bè gỗ trôi theo dòng nƣớc chảy với vận tốc 1m/s .Một ngƣời đi bộ trên bè gỗ ngƣợc chiều với dòng nƣớc .Tím tốc độ của ngƣời này theo km/h để ngƣời đứng trên bờ thấy nhƣ ngƣời đó đứng yên so với bờ A. 3,6km/h B.5,4km/h C.1km/h D.― 3,6 km/h 17. Hai bến M và N cách nhau 60km.Một tàu thuỷ đi xuôi dòng từ M về N .Tàu thuỷ nghỉ lại ở N trong một giờ để bốc xếp hành hoá rồi đi ngƣợc dòng từ N về M .Tổng cộng thời gian đi hết 10giờ .Biết nƣớc sông chảy với vận tốc 5 km/h .Tím tốc độ tàu thuỷ đi trong nƣớc yên lặng A. 20km/h B.12km/h C.15km/h D.18km/h

18. Các giọt nƣớc mƣa rơi thẳng đứng với vận tốc 5m/s so với mặt đất .Một ôtô tải đang đi với vận tốc 36km/h trên đƣờng .Hỏi để cần che mƣa ,ngƣời ngồi trên thùng xe tải không mui phải cầm cán ô nghiêng góc bao nhiêu so với phƣơng thẳng đứng A. 510 32/ B. 74

0 15

/ C. 60

0 D. 63

0 26

/

19. Chọn điều kiện đúng để có thể áp dụng quy tắc cộng vận tốc 

 231213 vvv

A.Ba véctơ đó phải cùng phƣơng B.Cần phải có 

 2312 vv

C.Cần có 

12v và 

23v cùng phƣơng cùng chiều

D. 

12v và 

13v là vận tốc của vật xét trong hai hệ quy chiếu chuyển động tịnh tiến đối với nhau với vận tốc 

23v

20. Trƣờng hợp nào sau đây liên quan đến tình tƣơng đối của chuyển động ? A. Ngƣời ngồi trên xe ôtô đang chuyển động thấy các giọt nƣớc mƣa không roi theo phƣơng thẳng đứng. B. Vật chuyển động

nhanh dần đều C. Vật chuyển động chậm dần đều D. Một vật chuyển động thẳng đều

21. Từ công thức cộng vận tốc: 1,3v = 1,2v + 2,3v kết luận nào là đúng?

A. Khi 1,2v và 2,3v cùng hƣớng thí v1,3 = v1,2 + v2,3 B. Khi 1,2v và 2,3v ngƣợc hƣớng thí v1,3 = |v1,2 - v2,3|

C. Khi 1,2v và 2,3v vuông góc nhau thí v13 = 2 2 12 23v v D. Các kết luận A, B và C đều đúng

22. Hai đầu máy xe lửa chạy ngƣợc chiều trên một đoạn đƣờng sắt thẳng với vận tốc 40km/h và 60km/h. Vận tốc của đầu máy thứ nhất so với đầu máy thứ hai có độ lớn là:

A. 100km/h B. 20km/h C. 2400km/h D. -2400km/h

23. Hai ô tô chuyển động ngƣợc chiều đi đến để gặp nhau, ôtô (1) có vận tốc 60km/h; ôtô (2) có vận tốc 40km/h. Tình vận tốc tƣơng đối của ôtô (1) so với ôtô (2)

18

Lý 10_LNA

A. v12 = 20km/h B. v12 = 2400km/h C. v12 = 100km/h D. v12 = 50km/h

24. Hai xe tải cùng xuất phát từ một ngã tƣ đƣờng phố chạy theo hai đƣờng cắt nhau dƣới một góc vuông. Xe thứ nhất chạy với vận tốc 30km/h và xe thứ hai 40km/h. Hai xe rời xa nhau với vận tốc tƣơng đối bằng:

A. 10km/h B. 35km/h C. 70km/h D. 50km/h

25.. Chọn câu đúng Một ca nô xuôi dòng từ A đến B hết 2 giờ, nếu đi ngƣợc dòng từ B về A hết 3 giờ. Biết vận tốc của dòng nƣớc so với bờ sông là 5 km/h. Vận tốc của canô so với dòng nƣớc là: A. 1m/s B. 15m/s C. 10m/s D. Kết quả khác 26. Một chiếc xe chạy qua cầu với vận tốc 8 m/s theo hƣớng Nam-Bắc. Một chiếc thuyền chuyển động với vận tốc 6 m/s theo hƣớng Tây- Đông. Vận tốc của xe đối với thuyền là: A. 2m/s B. 10m/s C. 14m/s D. 28m/s 27.Một chiếc ca nô đi ngƣợc dòng sông từ A đến B mất 4 giờ. Biết A cách B 60 km và nƣớc chảy với vận tốc 3 km/h. Vận tốc của ca nô so với nƣớc có giá trị nào sau đây?

A. 12km/h B. 15km/h C. 18km/h D. 21km/h

28.một chiếc ca nô chạy thẳng đều xuôi theo dòng chảy từ A đến B phải mất 2 giờ và khi chạy ngƣợc dòng chảy từ bến B trở về bến A phải mất 3 giờ. Hỏi ca nô bị tắt máy và trôi theo dòng nƣớc thí phải mất bao nhiêu thời gian?

A. 6 giờ B. 12 giờ C. 5 giờ D. 8 giờ 29.Các giọt nƣớc mƣa rơi đều thẳng đứng vận tốc v1. Một xe lửa chạy thẳng đều theo phƣơng ngang với vận tốc v1 = 17,3m/s. Các giọt nƣớc mƣa bám vào cửa kình và chạy dọc theo hƣớng hợp 300 với phƣơng thẳng đứng. Vận tốc rơi thẳng đều của các giọt nƣớc mƣa là:

A. 34,6m/s B. 30m/s C. 11,5m/s D. Khác A, B, C.

CHƢƠNG II ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM Chủ đề 1 LỰC TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC 1. Muốn cho một chất điểm cân bằng thí hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải:

A. Không đổi. B. Thay đổi. C. Bằng không. D. Khác không. 2. Độ lớn của hợp lực hai lực đồng qui hợp với nhau góc α là:

A. 2 2 2

1 2 1 2F F F 2F F   cosα B. 2 2 2

1 2 1 2F F F 2F F   cosα C. 1 2 1 2F F F 2F F   cosα D. 2 2 2

1 2 1 2F F F 2F F  

3. Hai lực 1F và 2F vuông góc với nhau. Các độ lớn là 3N và 4N. Hợp lực của chúng tạo với hai lực này các góc bao nhiêu? (lấy tròn tới

độ) A. 30

0 và 600 B. 420 và 480 C. 370 và 530 D. Khác A, B, C.

4. Một chất điểm đứng yên dƣới tác dụng của 3 lực có độ lớn bằng nhau. Kết luận nào sau đây là đúng? A. Có 2 lực cùng giá, ngƣợc chiều nhau. B. Ba lực có giá cùng nằm trong 1 mặt phẳng, chúng lần lƣợt hợp với nhau những góc

120 0 . C. Ba lực có giá cùng nằm trong 1 mặt phẳng, trong đó 2 lực có giá vuông góc nhau. D. A, B, C đều sai.

5. Tác dụng vào một vật đồng thời hai lực 1F và 2F trong đó F1 = 30N và F2 = 40N. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn 70N. B. Hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn 10N. C. Hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn 50N. D. Chƣa đủ cơ sở để kết luận.

6. Một vật đồng thời chịu tác dụng hai lực ,1 2F F uur uur

, khi đó hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn là:

A. F F F1 2= + B. 1 2F F F= -

C. ·2 2

F F F 2F F COSF F1 2 1 2 1 2= + - uur uur

D/ ·2 2

F F F 2F F COSF F1 2 1 2 1 2= + + uur uur

7. Hai lực F1, F2 có cùng độ lớn hợp với nhau một góc α. Hợp lực của chúng có độ lớn: A. F = F1+F2 B. F= F1-F2 C. F= 2F1cosα D. F = 2F1cos(α/2) 8: Ba lực có cùng độ lớn bằng 10N trong đó F1 và F2 hợp với nhau góc 60

0. Lực F3 vuông góc mặt phẳng chứa F1, F2 (hính vẽ). Hợp lực của ba lực này có độ lớn. A. 15N

B. 30N

C. 25N

D. 20N.

9. Chọn câu trả lời đúng : Hai lực trực đối là hai lực A. Có cùng độ lớn, cùng chiều. B. Có cùng độ lớn, ngƣợc chiều. C. Có cùng giá, cùng độ lớn nhƣng ngƣợc chiều. D. Có cùng giá, cùng độ lớn và cùng chiều.

10. Chọn câu trả lời đúng Một chất điểm cân bằng dƣới tác dụng của ba lực, trong đó F1 = 3N, F2 = 4N và hợp lực của hai lực F1 và F2 là 5N. Độ lớn của lực F3 là: A. 5N B. 7N C. 1N D. Không xác định đƣợC. 11. Chọn câu trả lời đúng Hợp lực của hai lực có độ lớn F1 =10N, F2 = 20N có thể là

F1 F2 F3

19

Lý 10_LNA

A. Nhỏ hơn 10N. B. Lớn hơn 30N. C.Vuông góc với 1F . C. Vuông góc với 2F .

12. Chọn câu đúng nhất Một quyển sách đang nằm yên trên bàn, ta có thể nói:

a. Quyển sách không chịu tác dụng của bất kí lực nào. b. Quyển sách chịu tác dụng của các lực cân bằng nhau. c. Quyển sách chịu tác dụng của các lực cân bằng và vận tốc ban đầu của quyển sách bằng 0. d. Cả a, b, c đều đúng.

13. Chọn câu trả lời đúng Cho hai lực đồng qui có độ lớn là 70N và 120N. Hợp lực của hai lực có thể là: A. 40N B. 69N C. 192N D. 200N

14.Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của hai lực cân bằng A.Hai lực có cùng giá B. Hai lực đặt vào hai vật khác nhau C.Hai lực ngƣợc chiều nhau D. Hai lực có cùng độ lớn 15. Chọn câu trả lời đúng : Một chất điểm nằm cân bằng dƣới tác dụng của 3 lực thành phần F1 = 12N , F2 = 16N , F3 = 18N .Nếu bỏ đi lực F2 thí hợp lực của hai lực F1 , F3 có độ lớn là A. 6N B. 12N C. 16N D. 30N

16. Chọn câu trả lời đúng :Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 150N và 200N .Trong số các giá trị nào sau đây là độ lớn của hợp lực A. 40N B. 250N C. 400N D. 500N

17. Chọn câu trả lời đúng: Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 12N và 16N .Độ lớn và góc hợp bởi hai lực đó là A. 3N và 300 B. 20N và 900 C. 30N và 600 D. 40N và 450 18. Chọn câu trả lời đúng: Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn bằng 30N .Để hợp lực cũng có độ lớn bằng 30N thí góc giữa hai lực đồng quy là A. 90

0 B. 120

0 C. 60

0 D. 0

0

Chủ đề 2 CÁC ĐỊNH LUẬT NIU -TƠN 1. Chọn câu trả lời đúng khi nói về sự tƣơng tác giữa các vật ? A. Tác dụng giữa các vật bao giờ cũng có tình chất hai chiều (gọi là tƣơng tác ) B.Khi một vật chuyển động có gia tốc ,thí đã có lực tác dụng lên vật gây ra gia tốc đó C. Khi vật A tác dụng lên vật B thí ngƣợc lại vật B cũng tác dụng trở lại vật A D.Các phát biểu A ,B C đều đúng 2. Chọn câu trả lời đúng khi nói về khái niệm lực A. Lực là nguyên nhân gây ra chuyển động B. Lực là nguyên nhân làm cho vật thay đổi vận tốc hay làm cho vật xuất hiện gia tốc C. Lực là đại lƣợng đặc trƣng cho tác dụng của vật này lên vật khác ,kết quả là truyền gia tốc cho vật hoặc làm cho vật bị biến dạng D.Các phát biểu A ,B ,C đều đúng 3. Chọn câu trả lời đúng khi nói vế sự cân bằng lực A. Một vật đứng yên ví các lực tác dụng lên nó cân bằng nhau B. Một vật chuyển động thẳng đều là ví các lực tác dụng lên nó cân bằng nhau C. Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng vào một vật ,cùng giá ,cùng độ lớn nhƣng ngƣợc chiều D. Các phát biểu A,B ,C đều đúng 4. Chọn câu trả lời đúng khi nói về địnhluật I Niutơn? A. Định luật I Niutơn là định luật cho phép giải thìch về nguyên nhân của trạng thái cân bằng của vật B. Nội dung của định luật I Niutơn là :Một vật sẽ đứng yên hay chuyển động thẳng đều nếu không chịu một lực nào tác dụng ,hoặc nếu các lực tác dụng vào nó cân bằng nhau C. Định luật I Niutơn còn gọi là định luật quán tình D. Các phát biểu A,B,C đều đúng 5. Điều nào sau đây là sai với ý nghĩa của quán tình của một vật A. Quán tình là tình chất của mọi vật bảo toàn vận tốc của mính khi không chịu lực nào tác dụng hoặc khi chịu tác dụng của những lực cân bằng nhau B. Chuyển động thẳng đều đƣợc gọi là chuyển động do quán tình C. Những vật có khối lƣợng rất nhỏ thí không có quán tình D.Nguyên nhân làm cho các vật tiếp tục chuyển động thẳng đều khi các lực tác dụng vào nó mất đi chình là tình quán tình của vật 6. Điều nào sau đây là đúng khi nói về định luật II Niutơn? A.Định luật II Niutơn cho biết mối liên hệ giữa khối lƣợng của vật ,gia tốc mà vật thu đƣợc và lực tác dụng lên vật

B. Định luật II Niutơn đƣợc mô tả bằng biểu thức : m

F a

 

C. Định luật II Niutơn khẳng định lực là nguyên nhân làm xuất hiện gia tốc của vật D. Các phát biểu A,B,C đều đúng 7. Chọn câu trả lời đúng Trƣờng hợp nào sau đây có thể áp dụng định luật II Niutơn để tình gia tốc của vật ? A. Vật rơi tự do B. Một ngƣời kéo một vật chuyển động bằng dây C. Một ngƣời đẩy một vật chuyển động bằng gậy D. Cả ba trƣờng hợp A,B,C đều áp dụng đƣợc 8. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về định luật III Niutơn?

20

Lý 10_LNA

A. Định luật III N cho biết mối liên hệ về gia tốc khi các vật tƣơng tác nhau B. Nội dung định luật III N là : "Những lực tƣơng tác giữa hai vật là hai lực cân bằng ,nghĩa là cùng độ lớn ,cùng giá nhƣng ngƣợc chiều " C. Nội dung định luật III N là : "Những lực tƣơng tác giữa hai vật là hai lực trực đối ,nghĩa là cùng độ lớn ,cùng giá nhƣng ngƣợc chiều " D. Định luật III N thể hiện mối quan hệ giữa lực tác dụng và phản lực

9. Vật M tác dụng một lực 

F lên một vật N đứng yên .Điều gí xảy ra đối với N? A. N chuyển động thẳng đều B. N bị đẩy ra xa M C. N bắt đầu chuyển động ,hoặc bị biến dạng ,hoặc vừa bắt đầu chuyển động vừa bị biến dạng D. N chỉ bị biến dạng hoặc chỉ bắt đầu chuyển động 10. Chọn câu trả lời đúng .Hai lực cân bằng nhau là hai lực : A. có cùng độ lớn ,cùng giá và ngƣợc chiều B. có cùng độ lớn ,cùng giá , ngƣợc chiều và cùng tác dụng đồng thời lên một vật C. có cùng độ lớn , ngƣợc chiều và cùng tác dụng đồng thời lên một vật D. có cùng độ lớn ,cùng giá , ngƣợc chiều và cùng tác dụng lên một vật trong những khoảng thời gian nhƣ nhau 11. Câu nào sau đây là đúng ? A. Có ba quy tắc để tổng hợp các véctơ:quy tắc hính bính hành ,quy tắc hính tam giác và quy tắc hính đa giác B. Quy tắc hính bính hành cho kết quả chình xác hơn C. Quy tắc hính bính hành và quy tắc hính đa giác đều cho kết quả chình xác nhƣ nhau D. Áp dụng các quy tắc khác nhau sẽ thu đƣợc các kết quả khác nhau 12. Chọn câu trả lời đúng Một vật đang chuyển động thẳng đều bỗng chịu tác dụng đồng thời của ba lực có độ lớn khác nhau ,nhƣng có hợp lực bằng 0 .Nó sẽ chuyển động tiếp nhƣ thế nào ? A. Dừng lại và đứng yên B. Chuyển động theo phƣơng của lực lớn nhất C. Chuyển động thẳng đều nhƣ cũ D. Chuyển động thẳng với tốc độ lớn hơn 13. Chọn câu trả lời đúng Tại sao các vận động viên môn quyền Anh đƣợc phân hạng theo cân nặng mà các vận động viên các môn khác nhƣ bóng bàn ,bóng chuyền …lại không phân hạng nhƣ thế ? A. Ngƣời nặng cân thí khoẻ hơn ,và dễ thắng ngƣời nhẹ cân B. Ngƣời nặng cân có quán tình lớn hơn và khó bị đánh ngã hơn C. Ngƣời cùng một hạng cân thí ngang sức ,phân hạng nhƣ thế mới công bằng D. Đúng ra thí không nên phân hạng nhƣ thế .Ngƣời nhẹ cân mà thắng ngƣời nặng cân hơn càng chứng tỏ có kĩ thuật 14. Chọn câu trả lời đúng Một vật có khối lƣợng m =500g ,đang chuyển động với gia tốc a =60cm/s2 .Lực tác dụng lên vật có độ lớn là : A. F = 30N B. F = 3 N C. F = 0,3 N D. F = 0,03 N

15. Trong những khẳng định sau đây ,cái nào là đúng và đầy đủ nhất ? A. Quán tình là tình chất của các vật có xu hƣớng bảo toàn vận tốc của chúng B. Quán tình là tình chất của các vật có xu hƣớng giữ nguyên trạng thái chuyển động thẳng đều C. Quán tình là tình chất của các vật có tình í ,chống lại sự chuyển động D. Quán tình là tình chất của các vật có xu hƣớng giữ nguyên tốc độ chuyển động của chúng 16. Một vật đang chuyển động dƣới tác dụng của lực F ,bỗng nhiên lực F ngừng tác dụng .Điều gí sẽ xảy ra ? A. Vật chuyển động chậm dần rồi đứng lại B. Vật chuyển động thẳng đều với vận tốc của nó ngay trƣớc lúc F ngừng tác dụng C. Vật dừng lại ngay rồi đứng yên D. Vật chuyển động thẳng đều với vận tốc của nó lúc lực F chƣa tác dụng lên nó 17. Điều nào sau đây là sai ?Khi một lực tác dụng lên một vật ,nó truyền cho vật một gia tốc : A. cùng phƣơng với lực tác dụng B. cùng phƣơng và cùng chiều với lực tác dụng C. có độ lớn tỉ lệ nghịch với bính phƣơng khối lƣợng của vật D. có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn của lực tác dụng 18. Chọn câu đúng Dƣới tác dụng của lực F1 ,một vật có khối lƣợng m đang chuyển động với gia tốc bằng 2m/s

2 .Một lực F2 có cùng độ

lớn với lực F1 đột nhiên xuất hiện và tác dụng theo phƣơng vuông góc với quỹ đạo của vật .Gia tốc của vật sẽ có độ lớn bằng bao nhiêu ? A. 2 m/s

2 B. 3,5 m/s

2 C. 2,83 m/s

2 D. 4 m/s

2

19. Điều nào sau đây là sai ?Một vật sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều khi: A. gia tốc của nó bằng 0 B. nó không chịu tác dụng của lực nào C. các lực tác dụng lên nó cân bằng nhau D. nó chịu tác dụng của hai lực ngƣợc chiều và cùng độ lớn 20. Một em bé cầm chiếc gậy đánh mạnh từ trên cao xuống một quả bóng đặt trên sân bóng .Quả bóng nẩy lên .Hãy giải thìch ví sao . A. Phản lực của mặt sân bóng đã tác dụng vào quả bóng ,làm nó nẩy lên B. Cái gậy đã tác dụng một lực vào quả bóng .Lực đó làm quả bóng nẩy lên C. Quả bóng có tình đàn hồi cao nên nó nẩy lên .Nếu là hòn đá thí nó chẳng nẩy lên đƣợc D. Quả bóng bơm căng nên nó nẩy lên .Nếu nó bị xẹp ,không có hơi thí nó không nẩy lên đƣợc 21. Ví sao khi ta đốt một quả pháo thăng thiên nó lại bay vút lên trời mà không nổ ngay ở dƣới thấp ? A. Thuốc pháo cháy tạo ra một phản lực đẩy quả pháo bay lên cao B. Phản lực của khối khì do thuốc pháo cháy tạo ra đẩy quả pháo lên cao C. Nhiệt độ rất cao của khối khì cháy đã đẩy quả pháo bay đi D. Sự nở thể tìch đột ngột của khối khì cháy đã đẩy quả pháo bay đi

21

Lý 10_LNA

22. Một ngƣời thợ rèn dùng một cái búa có khối lƣợng m1 để rèn một thỏi sắt có khối lƣợng m2 đƣợc đặt trên một cái đe có khối lƣợng m3 .Phải chọn m1 ,m2 ,m3 nhƣ thế nào để đạt hiệu quả cao nhất ? A. Chọn m1 ,m2 ,m3 xấp xỉ bằng nhau B. Chọn m1 rất lớn ,còn ,m2 ,m3 thế nào cũng đƣợc C. Chọn m1 lớn hơn hẳn m2 và m3 lớn hơn hẳn m1 D. chọn m1 lớn hơn hẳn m3 23. Một thanh nam châm và một thanh sắt non có hính dạng và khối lƣợng nhƣ nhau ,đƣợc treo cạnh nhau bằng những dây dẻo.thanh nào tác dụng lực hút lên thanh nào ? A. Thanh nam châm tác dụng lực hút lên thanh sắt non B. Hai thanh cùng tác dụng lực hút lên nhau ,nhƣng lực hút của thanh nam châm lớn hơn C. Hai thanh cùng tác dụng lực hút lên nhau ,nhƣng lực hút của thanh sắt non lớn hơn D. Hai thanh cùng tác dụng lực hút lên nhau ,nhƣng lực hút của hai thanh bằng nhau 24. Trong các đặc điểm sau đây ,đặc điểm nào không phải là đặc điểm của hệ lực cân bằng ? A. Đặt lên hai vật khác nhau B. Có độ lớn nhƣ nhau C. Cùng nằm trên một đƣờng thẳng D. Ngƣợc chiều nhau 25. Chọn câu trả lời đúng Khi hai vật tƣơng tác nhau thí lực tác dụng hay phản lực xuất hiện trƣớc A. Cả hai lực cùng xuất hiện đồng thời B. Lực tác dụng xuất hiện trƣớc ,ví thế lực kia mới gọi là phản lực C. Khi một vật rơi xuống đất ,phản lực của mặt đất xuất hiện trƣớc ,bắt dừng lại .Lực tác dụng xuất hiện sau ,làm mặt đất lõm xuống D. Tuỳ từng trƣờng hợp cụ thể mà lực nọ xuất hiện trƣớc lực kia 26. Trong các đặc điểm sau đây ,đặc điểm nào không phải là đặc điểm của lực và phản lực A.Có độ lớn nhƣ nhau B. Cùng giá nhƣng ngƣợc chiều C. Đặt lên hai vật khác nhau D. Cân bằng nhau 27.Chọn phát biểu đúng về lực A.Một vật chỉ chuyển động đều khi không có lực nào tác dụng lên vật B.Vật cô lập không chịu tác dụng của lực nào cả thí phải đứng yên C.Vật chịu tác dụng của hệ lực cân bằng thí bảo toàn vận tốc D.Ngừng tác dụng lực lên vật thí nó chuyển động chậm dần rồi dừng lại 28.Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của hai lực cân bằng A.Hai lực có cùng giá B. Hai lực đặt vào hai vật khác nhau C.Hai lực ngƣợc chiều nhau D. Hai lực có cùng độ lớn 29. Lực và phản lực không có tình chất sau:

A. luôn xuất hiện từng cặp. B. luôn cùng loại. C. luôn cân bằng nhau. D. luôn cùng giá ngƣợc chiều. 30. Khối lƣợng của một vật:

A. luôn tỉ lệ thuận với lực tác dụng vào vật. B. luôn tỉ lệ nghịch với gia tốc mà vật thu đƣợc. C. là đại lƣợng đặc trƣng cho mức quán tình của vật. D. không phụ thuộc vào thể tìch của vật.

31. Lực và phản lực có: A. Cùng phƣơng cùng độ lớn nhƣng ngƣợc chiều. B. Cùng giá cùng độ lớn nhƣng ngƣợc chiều. C. Cùng phƣơng cùng độ lớn nhƣng cùng chiều. D. Cùng giá cùng độ lớn nhƣng cùng chiều. 32. Một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều nếu: A. Không chịu tác dụng của lực nào. B. Hợp lực bằng không. C. Cả A và B. D. Một trƣờng hợp khác. 33 Một đoàn tàu đang chuyển động trên đƣờng sắt thẳng, nằm ngang với lực kéo không đổi bằng lực ma sát. Hỏi đoàn tàu chuyển động nhƣ thế nào:

A. Thẳng nhanh dần đều. B. Thẳng chậm dần đều. C. Thẳng đều. D. Đứng yên. 34. Hai học sinh cùng kéo một cái lực kế. Số chỉ của lực kế sẽ là bao nhiêu nếu mỗi học sinh đã kéo bằng lực 50N.( mỗi em một đầu)

A. 0N B. 50N C. 100N D. Một số khác. 35. Phát biểu nào sai:

A. Lực và phản lực luôn luôn xuất hiện (hoặc mất đi) đồng thời. B. Lực và phản lực là hai lực trực đối. C. Lực và phản lực không cân bằng nhau. D. Lực và phản lực cân bằng nhau.

36. Một vật có khối lƣợng 5kg chịu tác dụng một lực F làm vật thu đƣợc gia tốc 0,6m/s2. Độ lớn của lực là: A. 1N. B. 3N. C. 5N D. Một giá trị khác.

37. Chọn câu đúng: A. Lực là nguyên nhân gây ra chuyển động. B. Lực là nguyên nhân làm biến đổi vận tốc. C. Có lực tác dụng lên vật thí vật mới chuyển động. D. Lực không thể cùng hƣớng với gia tốC.

38. Tác dụng lực F không đổi lên một vật đang đứng yên. Kết luận nào sau đây là đúng? A. Vật chuyển động thẳng biến đổi đều. B. Vật chuyển động tròn đều. C. Vật chuyển động thẳng đều. D. Vật chuyển động nhanh dần đều rồi sau đó chuyển động thẳng đều.

39 Vật có khối lƣợng m = 2kg bắt đầu chuyển động theo chiều dƣơng từ gốc toạ độ tại thời điểm t = 2s dƣới tác dụng của lực F không đổi có độ lớn là 2,4 N. Phƣơng trính chuyển động của vật:

A. x = 1,2 t 2 (m) B. x = 1,2 ( t- 2)

2 (m) C. x = 0,6 t

2 +(t - 2) (m) D. x = 0,6 t

2 -2,4t + 2,4 (m)

40. Một quả bóng , khối lƣợng 500g bay với tốc độ 20 m/s đập vuông góc vào bức tƣờng và bay ngƣợc lại với tốc độ 20m/s. Thời gian va đập là 0,02 s. Lực do bóng tác dụng vào tƣờng có độ lớn và hƣớng: A. 1000N, cùng hƣớng chuyển động ban đầu của bóng. B. 500N, cùng hƣớng chuyển động ban đầu của bóng. C. 1000N, ngƣợc hƣớng chuyển động ban đầu của bóng. D. 200N, ngƣợc hƣớng chuyển động ban đầu của bóng.

22

Lý 10_LNA

41. Theo định luật III Niutơn: Nếu chỉ có hai vật đang đứng yên vật A và vật B tƣơng tác lẫn nhau thí: A. Hai vật sẽ đứng yên ví hai lực này trực đối nhau. B. Hai vật chuyển động cùng chiều. C. Hai vật chuyển động ngƣợc chiều. D. Hai vật luôn chuyển động thẳng đều.

42. Chọn câu sai. A. Một vật chuyển động thẳng đều ví hợp lực tác dụng vào nó không đổi. B. Các lực tác dụng vào nó cân bằng nhau. C. Hợp lực tác dụng vào nó bằng không. D. Không có lực nào tác dụng vào nó.

43. Chọn câu SAI trong các câu sau khi nói về một vật tác dụng của một lực:

A. Gia tốc của một vật tỉ lệ nghịch với khối lƣợng của vật. B. Gia tốc của một vật cùng hƣớng với lực F .

C. Gia tốc của một vật tỉ lệ thuận với độ lớn lực F D. Vật đang chuyển động sẽ chuyển động thẳng đều. 44. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của lực và phản lực:

A. Lực và phản lực là cặp lực cân bằng. B. Lực và phản lực bao giờ cũng cùng loại. C. Lực và phản lực không thể xuất hiện và mất đi đồng thời. D. A, B, C đều đúng.

45. Chọn câu SAI trong các câu sau khi nói về một vật tác dụng của 1 một lực:

A. Gia tốc của một vật tỉ lệ nghịch với khối lƣợng của vật. B. Gia tốc của một vật cùng hƣớng với lực F

C. Gia tốc của một vật tỉ lệ thuận với độ lớn lực F D. Vật đang chuyển động sẽ chuyển động thẳng đều. 46. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của lực và phản lực:

A. Lực và phản lực là cặp lực cân bằng. B. Lực và phản lực bao giờ cũng cùng loại. C. Lực và phản lực không thể xuất hiện và mất đi đồng thời. D. A, B, C đều đúng.

47. Có 2 phát biểu sau: I. “Lực và nguyên nhân duy trí chuyển động của vật”. Nên II. “Vật sẽ ngừng chuyển động khi không còn lực tác dụng vào vật”.

A. Phát biểu I đúng, phát biểu II sai. B. Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng. C. Phát biểu I sai, phát biểu II đúng. D. Phát biểu I sai, phát biểu II sai.

48: Chọn câu SAI trong các câu sau khi nói về một vật tác dụng của 1 một lực:

A.Gia tốc của một vật tỉ lệ nghịch với khối lƣợng của vật. B.Gia tốc của một vật cùng hƣớng với lực F 

.

C.Gia tốc của một vật tỉ lệ thuận với độ lớn lực F 

D. Vật đang chuyển động sẽ chuyển động thẳng đều. 49:Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của lực và phản lực:

A.Lực và phản lực là cặp lực cân bằng. B.Lực và phản lực bao giờ cũng cùng loại. C.Lực và phản lực không thể xuất hiện và mất đi đồng thời. D.a, b, c đều đúng.

50: Chọn câu SAI trong các câu sau khi nói về một vật tác dụng của 1 một lực:

A.Gia tốc của một vật tỉ lệ nghịch với khối lƣợng của vật. B.Gia tốc của một vật cùng hƣớng với lực F 

.

C.Gia tốc của một vật tỉ lệ thuận với độ lớn lực F 

D.Vật đang chuyển động sẽ chuyển động thẳng đều. 51:Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của lực và phản lực:

A.Lực và phản lực là cặp lực cân bằng. B.Lực và phản lực bao giờ cũng cùng loại. C.Lực và phản lực không thể xuất hiện và mất đi đồng thời. D.a, b, c đều đúng.

52: Định luật I Newton cho ta nhận biết A.sự cân bằng của mọi vật. B.quán tình của mọi vật. C.trọng lƣợng của vật. D.sự triệt tiêu lẫn nhau của các lực trực đối.

53: Khi một vật chỉ chịu tác dụng của một vật khác thí nó sẽ A.biến dạng mà không thay đổi vận tốc. B.chuyển động thẳng đều mãi mãi. C.chuyển động thẳng nhanh dần đều. D.bị biến dạng và thay đổi vận tốc cả về hƣớng lẫn độ lớn.

54: Định luật III Newton cho ta nhận biết A.bản chất sự tƣơng tác qua lạI giữa hai vật. B.sự phân biệt giữa lực và phản lực. C.sự cân bằng giữa lực và phản lực. D.qui luật cân bằng giữa các lực trong tự nhiên.

55. Chọn câu trả lời đúng: A.Một vật đang đứng yên muốn chuyển động phải có lực tác dụng vào nó B.Một vật bất kí chịu tác dụng của một lực có độ lớn giảm dần thí sẽ chuyển động chậm dần C. Một vật sẽ đứng yên nếu không có lực tác dụng vào vật D. Một vật luôn chuyển động cùng phƣơng, cùng chiều với lực tác dụng vào nó 56. Chọn câu trả lời đúng: Một quyển sách đang nằm yên trên mặt bàn , ta có thể nói A. Quyển sách không chịu tác dụng của bất kí lực nào B. Quyển sách chịu tác dụng của các lực nào cân bằng nhau C. Quyển sách chịu tác dụng của các lực nào cân bằng nhau và vận tốc đầu của quyển sách bằng không D. Cả A,B,C đều không đúng 57. Chọn câu trả lời đúng: Theo định luật II N

A. Lực tác dụng vào vật tỉ lệ thuận với khối lƣợng của vật và đƣợc tình bởi công thức 

 amF

B. Lực tác dụng vào vật tỉ lệ thuận với gia tốc của vật và đƣợc tình bởi công thức 

 amF

23

Lý 10_LNA

C. Khối lƣợng của vật tỉ lệ thuận với lực tác dụng vào vật và đƣợc tình bởi công thức : m

F a

 

D.Gia tốc của một vật tỉ lệ thuận với lực tác dụng vào vật và tỉ lệ nghịch với khối lƣợng của vật và đƣợc tình bởi công thức : m

F a

 

58. Chọn câu trả lời đúng: Một vật có khối lƣợng 10kg đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 10m/s thí chịu tác dụng của một lực cản F cùng phƣơng , ngƣợc chiều với vận tốc và có độ lớn F = 10N A. Vật dừng lại ngay B. Sau 15s kể từ lúc lực F tác dụng vật đang chuyển động theo chiều ngƣợc lại C. Vật chuyển động chậm dần và dừng lại D. Vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 10m/s 59. Chọn câu trả lời đúng: Một vật có khối lƣợng 200g trƣợt xuống một mặt phẳng nghiêng nhẳn với gia tốc 4m/s2 .Độ lớn của lực gây ra gia tốc này bằng : (Lấy g = 10m/s2) A. 0,8 N B. 8N C. 80N D. 800 N

60. Chọn câu trả lời đúng: Một vật đang chuyển động dƣới tác dụng của lực F1 với gia tốc a1 .Nếu tăng lực F2 = 2F1 thí gia tốc của vật là a2 bằng A. a2 = a1/2 B. a2 = a1 C. a2 = 2a1 D. a2 = 4 a1

61. Chọn câu trả lời đúng : Ngƣời ta truyền cho một vật ở trạng thái nghỉ một lực F thí sau 0,5 s thí vật này tăng tốc lên đƣợc 1m/s .Nếu giữ nguyên hƣớng của lực mà tăng gấp đôi độ lớn lực tác dụng vào vật thí gia tốc của vật bằng A. 1m/s

2 B. 2 m/s

2 C. 4m/s

2 D. 3m/s

2

62. Chọn câu trả lời đúng:Một vật có khối lƣợng m = 4kg đang ở trạng thái nghỉ đƣợc truyền một hợp lực F = 8N .Quãng đƣờng vật đi đƣợc trong khoảng thời gian 5s bằng : A. 5m B. 25m C. 30m D. 20m

63. Chọn phát biểu sai về định luật II N A. Gia tốc mà vật nhận đƣợc luôn cùng hƣớng của lực tác dụng B.Với cùng một vật ,gia tốc thu đƣợc tỉ lệ thuận với lực tác dụng C. Với cùng một lực ,gia tốc thu đƣợc tỉ lệ nghịch với khối lƣợng của vật D. Vật luôn chuyển động theo hƣớng của lực tác dụng 64. Chọn phát biểu sai về cặp lực tác dụng và phản lực A. Chúng ngƣợc chiều nhƣng cùng phƣơng B.Chúng cùng độ lớn và cùng chiều C. Chúng cùng phƣơng và cùng độ lớn D. Chúng ngƣợc chiều và khác điểm đặt 65. Lực F = 5 N tác dụng vào vật có khối lƣợng 1kg ban đầu đứng yên trong khoảng thời gian 4s .Đoạn đƣờng vật đi đƣợc là A. 20m B.30m C. 40m D. 50m

66. Lực cản F tác dụng vào vật khối lƣợng 4kg đang chuyển động với vận tốc 5m/s .Vật đi đƣợc đoạn đƣờng 10m thí dừng lại .Tím lực F A. 5N B. 4N C. 2N D. 8N

67. Một vật khối lƣợng 2kg đang chuyển động với vận tốc 18km/h thí bắt đầu chịu tác dụng của lực 4N theo chiều chuyển động .Tím đoạn đƣờng vật đi đƣợc trong 10s : A. 120m B. 160m C. 150m D. 175m

68. Một vật khối lƣợng 2kg đang chuyển động với vận tốc 5m/s thí bắt đầu chịu tác dụng của lực cản FC . Sau 2 s vật đi đƣợc quãng đƣờng 5m .Tím độ lớn của lực cản A. 8N B. 15N C. 12N D. 5N

69. Chọn câu trả lời đúng Bi (1) chuyển động thẳng đều với vận tốc v0 đến va chạm vào bi(2) đang nằm yên .Sau va chạm ,bi (1) nằm yên còn bi (2) chuyển động theo hƣớng của bi (1) với cùng vận tốc v0 .Tỉ số khối lƣợng của hai bi là

A. 1 1

2  m

m B. 2

1

2  m

m C.

2

1

1

2  m

m D. 2

1

m 1,5

m 

70. Chọn câu trả lời đúng Xe tải có khối lƣợng 2000kg đang chuyển động thí hãm phanh và dừng lại sau khi đi thêm đƣợc quãng đƣờng 9m trong 3s.Lực hãm có độ lớn bao nhiêu ? A.2000N B.4000N C.6000N D.8000N

71. Chọn câu trả lời đúng Quả bóng khối lƣợng 200g bay đến đập vào tƣờng theo phƣơng vuông góc với vận tốc 90km/h .Bóng bật trở lại theo phƣơng cũ với vận tốc 54km/h.Thời gian bóng chạm tƣờng là ∆t = 0,05s a)Gia tốc trung bính của bóng là : A. 200m/s

2 B. - 200m/s

2 C. 800m/s

2 D. -800m/s

2

b)Độ lớn của lực trung bính do tƣờng tác dụng lên bóng là bao nhiêu ? A.40N B.80N C.160N D.120N

72. Chọn câu trả lời đúng Xe khối lƣợng m = 2 tấn đang chạy ,tắt máy nhƣng không thắng.Biết lực ma sát là 500N không đổi .Xe sẽ: A.Tiếp tục chuyển động thẳng đều B.Ngừng lại ngay C.Chuyển động chậm dần đều với gia tốc 4m/s2 D. Chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,25 m/s2 73. Chọn câu trả lời đúng Một lực F truyền cho một vật khối lƣợng m1 một gia tốc 6m/s

2 ,truyền cho m2 gia tốc 3 m/s

2. Lực F sẽ truyền cho m1 + m2 một gia tốc là

24

Lý 10_LNA

A.9 m/s 2 B.4,5m/s

2 C.3m/s

2 D.2m/s

2

74. Chọn câu trả lời đúng Xe khối lƣợng 100kg chuyển động trên đƣờng ngang với vận tốc 36km/h thí tắt máy và thắng xe bằng lực F =5000N.Đoạn đƣờng chạy thêm cho đến khi dừng là : A.2m B.10m C.15m D.1m

75. Chọn câu trả lời đúng Tác dụng một lực F không đổi làm vật dịch chuyển từ trạng thái nghỉ đƣợc một độ dời s và đạt vận tốc V .Nếu tăng lực tác dụng lên n lần thí với cùng độ dời s ,vận tốc vật đã tăng lên thêm bao nhiêu ?

A.n lần B.n2 lần C. n lần D.2n lần 76 Chọn câu trả lời đúng Vật khối lƣợng m = 2kg đặt trên mặt sàn nằm ngang và đƣợc kéo nhờ lực F nhƣ hính ,F hợp với mặt sàn góc α = 60

0 và có độ lớn F = 2N .Bỏ qua ma sát .Độ lớn gia tốc của m khi chuyển động là :

A.1 m/s 2

B.0,5 m/s 2

C.0,85 m/s 2 α

D.0,45 m/s 2

77. Chọn câu trả lời đúng Dƣới tác dụng của lực kéo F ,một vật khối lƣợng 100kg ,bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi đƣợc quãng đƣờng dài 10m thí đạt vận tốc 25,2km/h .Lực kéo tác dụng vào vật có giá trị nào sau đây A.F = 0,49N B.F = 4,9N C.F = 0,94N D. F = 9,4N

78. Chọn câu trả lời đúng Một vật có khối lƣợng 20kg,bắt đầu chuyển động dƣới tác dụng của một lực kéo ,đi đƣợc quãng đƣờng s trong thời gian 10s .Đặt thêm lên nó một vật khác có khối lƣợng 10kg.Để đi đƣợc quãng đƣờng s và cũng với lực kéo nói trên ,thời gian chuyển động phải bằng bao nhiêu ? A.t

/ = 12,25s B. t

/ = 12,5s C. t

/ = 12,75s D. t

/ = 12,95s

79. Chọn câu trả lời đúng Hai quả cầu chuyển động trên cùng một đƣờng thẳng đến va chạm vào nhau với vận tốc lần lƣợt bằng 1m/s và 0,5 m/s.Sau va chạm cả hai vật cùng bật trở lại với vận tốc lần lƣợt là 0,5 m/s và 1,5 m/s .Quả cầu 1 có khối lƣợng 1kg.Khối lƣợng của quả cầu 2 là : A.m2 = 75kg B. m2 = 7,5kg C. m2 = 0,75kg D. m2 = 0,5kg

80. Chọn câu trả lời đúng Vật chịu tác dụng lực F ngƣợc chiều chuyển động thẳng trong 16s,vận tốc giảm từ 12 m/s còn 4 m/s.trong 12s kế tiếp ,lực tác dụng tăng gấp đôi về độ lớn còn hƣớng không đổi .Độ lớn vận tốc của vật ở thời điểm cuối có thể nhận giá trị nào sau đây :

A. v = 7m/s B.v = 8 m/s C.v =16 m/s D. v =12 m/s

81. Chọn câu trả lời đúng Xe có khối lƣợng m =800kg đang chuyển động thẳng đều thí hãm phanh chuyển động chậm dần đều .Biết quãng đƣờng đi đƣợc trong giây cuối cùng của chuyển động là 1,5m .Hỏi lực hãm của xe nhận giá trị nào trong các giá trị sau: A.Fh = 240N B. Fh = 2400N C. Fh = 2600N D. Fh = 260N

82.Một vật có khối lƣợng 50kg chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 0,2m/s và khi đi đƣợc quãng đƣờng 50cm vận tốc đạt đƣợc 0,9m/s thí lực tác dụng .

A. 38,5N B. 38N C. 24,5N D. 34,5N

83.Một đoàn tàu đang đi với tốc độ 10m/s thí hãm phanh , chuyển động chậm dần đều . Sau khi đi thêm đƣợc 64m thí tốc độ của nó chỉ còn 21,6km/h . Gia tốc của xe và quãng đƣờng xe đi thêm đƣợc kể từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại là ? A. a = 0,5m/s

2 , s = 100m B. a = -0,5m/s

2 , s = 110m

C. a = -0,5m/s 2 , s = 100m D.a = -0,7m/s

2 , s = 200m

Chủ đề 2 CÁC LỰC CƠ HỌC A>LỰC HẤP DẪN 1. Chọn câu trả lời đúng Khi khối lƣợng của hai vật (coi nhƣ hai chất điểm ) và khoảng cách giữa chúng tăng lên gấp đôi thí lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn A.tăng gấp bốn B.tăng gấp đôi C.giảm đi một nửa D.giữ nguyên nhƣ cũ 2. Chọn câu trả lời đúng Cho hai quả cầu đồng chất có cùng bán kình .Nếu bán kình của hai quả cầu này và khoảng cách giữa chúng giảm đi 2 lần thí lực hấp dẫn giữa chúng thay đổi nhƣ thế nào ? A.Không thay đổi B.Tăng bốn lần C.Giảm 4 lần D.Giảm 16 lần 3. Chọn câu trả lời đúng Một vật có khối lƣợng 2kg ở trên mặt đất có trọng lƣợng 20N .nếu di chuyển vật tới một địa điểm cách tâm trái đất 2R,thí nó có trọng lƣợng bao nhiêu ? A.10N B.5N C.1N D.0,5N

4. Chọn câu trả lời đúng Lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng và lực hấp dẫn do Mặt Trăng tác dụng lên Trái Đất là hai lực A.cân bằng B.trực đối C.cùng phƣơng cùng chiều D.có phƣơng không trùng nhau 5. Nếu bỏ qua lực quán tình li tâm do sự quay của Trái Đất ,thí lực gấp dẫn do một vật ở trên mặt đất tác dụng vào Trái Đất có độ lớn A.nhỏ hơn trọng lƣợng của vật B. lớn hơn trọng lƣợng của vật C. bằng trọng lƣợng của vật D.bằng không 6. Chọn câu trả lời đúng Ở độ cao nào so với mặt đất ,gia tốc rơi tự do có giá trị bằng một nửa gia tốc rơi tự do ở mặt đất ?Cho biết bán kình Trái Đất R = 6400km A.2550km B.2650km C.2600km D.2700km

7. Chọn câu trả lời đúng Ngƣời ta phóng một con tàu vũ trụ từ Trái Đất bay về hƣớng Mặt Trăng .Biết rằng khoảng cách từ tâm Trái Đất đến tâm Mặt Trăng bằng 60 lần bán kình R của Trái Đất ;khối lƣợng Mặt Trăng nhỏ hơn khối lƣợng Trái Đất 81 lần .Hỏi ở cách tâm Trái Đất bao nhiêu thí lực hút của Trái Đất và của Mặt Trăng lên con tàu vũ trụ sẽ cân bằng nhau ?

25

Lý 10_LNA

A.50R B.60R C.54R D.45R

8. Chọn phát biểu đúng : Hai chất điểm bất kí hút nhau với một lực ... A.Tỉ lệ nghịch với tìch hai khối lƣợng ,tỉ lệ thuận với bính phƣơng khoảng cách giữa chúng B. Tỉ lệ thuận với tìch hai khối lƣợng ,tỉ lệ nghịch với bính phƣơng khoảng cách giữa chúng C. Tỉ lệ thuận với tìch hai khối lƣợng D. Tỉ lệ nghịch với bính phƣơng khoảng cách giữa chúng 9. Chọn câu trả lời đúng R là bán kình Trái Đất .Muốn lực hút của Trái Đất lên vật giảm đi 9 lần so với khi vất ở trên mặt đất ,thí vật phải ở cách mặt đất là A.9R B.3R C.2R D.8R

10. Chọn câu trả lời đúng Trọng lực là : A.Lực hút của Trái Đất tác dụng vào vật B.Lực hút giữa hai vật bất kí C.Trƣờng hợp riêng của lực hấp dẫn D.Câu A,C đúng 11. Chọn câu trả lời đúng Công thức tình trọng lực P = mg đƣợc suy ra từ : A.Định luật I Niutơn B. Định luật II Niutơn C. Định luật III Niutơn D. Định luật vạn vật hấp dẫn 12. Chọn câu sai A.trọng lực của vật là sức hút của Trái Đất lên vật B.Trọng lƣợng của vật là tổng hợp của trọng lực và lực quán tình C.Trọng lƣợng của vật có thể tăng hoặc giảm D.Trọng lực luôn hƣớng xuống và có độ lớn P = mg 13. Phi hành gia lơ lửng trong tàu vũ trụ là do không có : A.Trọng lực B.Trọng lƣợng C.Khối lƣợng D.Lực nào tác dụng 14. Chọn câu trả lời đúng gia tốc của hòn đá ném thẳng lên sẽ: A.Nhỏ hơn gia tốc của hòn đá ném xuống B.Bằng gia tốc của hòn đá ném xuống C.Giảm dần D.Bằng không khi lên cao tối đa 15. Chọn câu trả lời đúng Cho gia tốc g ở mặt đất là 10m/s2 thí ở độ cao bằng bán kình trái đất ,gia tốc này sẽ là : A.5m/s

2 B.7,5m/s

2 C.20 m/s

2 D.2,5 m/s

2

16. Chọn câu đúng Cho gia tốc g ở mặt đất là 10m/s2 thí ở độ cao bằng hai lần bán kình trái đất ,gia tốc này sẽ là : A.5m/s

2 B.1,1m/s

2 C.20 m/s

2 D.2,5 m/s

2

17. Chọn câu trả lời đúng Bán kình của trái đất là Rđ ,của mặt trăng là RT .nếu khối lƣợng riêng của cả hai nhƣ nhau thí tỉ số của gia tốc trọng trƣờng trên bề mặt trái đất và bề mặt mặt trăng là

A.

T

đ

R

R B. (

T

đ

R

R )

2 C. (

T

đ

R

R )

3 D.

2

3

T

đ

R

R

18. Chọn câu trả lời đúng Khi khối lƣợng của hai vật tăng lên gấp đôi và khoảng cách giữa chúng giảm đi một nửa thí lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn : A.Tăng gấp 4 lần B.Giảm đi một nửa C.Tăng gấp 16 lần D.Giữ nguyên nhƣ cũ 19. Chọn câu trả lời đúng Một quả cầu khối lƣợng m.Để trọng lƣợng của quả cầu bằng ¼ trọng lƣợng của nó trên mặt đất thí phải đƣa nó lên độ cao h bằng : A.1600km B. 3200km C. 6400km D.Một giá trị khác 20. Chọn câu trả lời đúng Hai quả cầu mỗi quả có khối lƣợng 200kg,bán kình 5m đặt cách nhau 100m .Lực hấp dẫn giữa chúng lớn nhất bằng : A.2,668.10

-6 N B. 2,204.10

-8 N C. 2,668.10

-8 N D. 2,204.10

-9 N

21. Chọn câu trả lời đúng Hai vật có khối lƣợng bằng nhau đặt cách nhau 10cm thí lực hút giữa chúng là 1,0672.10-7N. Khối lƣợng của mỗi vật là: A.2kg B.4kg C.8kg D.16kg

22. Chọn câu trả lời đúng Gia tốc rơi tự do trên bề mặt mặt trăng là g0 và bán kình mặt trăng là 1740km.Ở độ cao h =3480 km so với bề mặt mặt trăng thí gia tốc rơi tự do bằng :

A. 0 9

1 g B. 0

3

1 g C.3g0 D.9g0

23. Chọn câu trả lời đúng Cần phải tăng hay giảm khoảng cách giữa hai vật bao nhiêu ,để lực hút tăng 6 lần

A.Tăng 6 lần B. Tăng 6 lần C. Giảm 6 lần D. Giảm 6 lần 24. Chọn phát biểu đúng về lực hấp dẫn giữa hai vật A.Lực hấp dẫn giảm đi hai lần khi khoảng cách tăng hai lần B.Lực hấp dẫn tăng 4 lần khi khối lƣợng mỗi vật tăng hai lần C.Hằng số hấp dẫn có giá trị G = 6,67.1011 N/kg2 trên mặt đất D.Hằng số G của các hành tinh càng gần Mặt Trời thí có giá trị càng lớn 25. Chọn phát biểu sai về lực hấp dẫn giữa hai vật A. Lực hấp dẫn tăng 4 lần khi khoảng cách giảm đi một nửa B.Lực hấp dẫn không đổi khi khối lƣợng một vật tăng gấp đôi còn khối lƣợng vật kia giảm còn một nửa C.Rất hiếm khi lực hấp dẫn là lực đẩy

26

Lý 10_LNA

D.Hằng số hấp dẫn có giá trị nhƣ nhau ở cả trên mặt Trái Đất và trên Mặt Trăng 26. Chọn phát biểu đúng Khi khối lƣợng hai vật đều tăng gấp đôi ,còn khoảng cách giữa chúng tăng gấp ba thí độ lớn lực hấp dẫn sẽ : A.Không đổi B.Giảm còn một nửa C.Tăng 2,25 lần D.Giảm 2,25 lần 27. Chọn câu trả lời đúng Lực hấp dẫn do một hòn đá ở trên mặt đất tác dụng vào Trái Đất thí có độ lớn : A.lớn hơn trọng lƣợng của hòn đá B.nhỏ hơn trọng lƣợng của hòn đá C.bằng trọng lƣợng của hòn đá D.bằng 0 28. Chọn câu trả lời đúng Khối lƣợng Trái Đất bằng 80 lần khối lƣợng Mặt Trăng .Lực hấp dẫn mà Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng bằng bao nhiêu lần lực hấp dẫn mà Mặt Trăng tác dụng lên Trái Đất ? A.Bằng nhau B.Lớn hơn 6400 lần C.Lớn hơn 80 lần D.Nhỏ hơn 80 lần 29. Hằng số hấp dẫn có giá trị bằng A. 6,67.10

-11 Nm

2 /kg

2 B. 66,7.10

-11 Nm

2 /kg

2 C. 6,76.10

-11 Nm

2 /kg

2 D. 7,67.10

-11 Nm

2 /kg

2

30.Biểu thức của định luật vạn vật hấp dẫn là:

A. Fhd = G 2r

M B. Fhd = ma C. Fhd = G

r

Mm D. Fhd = G 2r

Mm

31. Điều nào sau đây đúng khi nói về lực vạn vật hấp dẫn. A.Lực hấp dẫn tỉ lệ nghịch với khoảng cách của hai vật. B.Lực hấp dẫn có nguồn gốc ở khối lƣợng của các vật. C.trọng lực là trƣờng hợp riêng của lực hấp dẫn.

D.Cả b và c đúng. 32. Một vật khối lƣợng 4kg ở trên mặt đất có trọng lƣợng 40N. Khi chuyển vật đến vị trì cách mặt đất h = 3R (R là bán kình trái đất) thí nó có trọng lƣợng là bao nhiêu:

A. 2,5N. B. 3,5N. C. 25N. D. 50N.

33. Trƣờng hợp nào sau đây là đúng khi nói vật tăng trọng lƣợng A. P = FG B. P > FG C. P < FG D. P = 0

34. Một quả cam khối lƣợng m ở tại nơi có gia tốc g. Khối lƣợng Trái đất là M. Kết luận nào sau đây là đúng? A. Quả cam hút Trái đất một lực có độ lớn bằng Mg. B. Quả cam hút Trái đất một lực có độ lớn bằng mg. C. Trái đất hút quả

cam một lực bằng Mg. D. Trái đất hút quả cam 1 lực lớn hơn lực mà quả cam hút trái đất ví khối lƣợng trái đất lớn hơn. 35. Khi khối lƣợng của mỗi vật tăng lên gấp đôi và khoảng cách giữa chúng cũng tăng lên gấp đôi thí lực hấp dẫn giữa chúng sẽ:

A. Tăng lên gấp đôi. B. Giảm đi một nửa. C. Tăng lên gấp bốn. D. Giữ nhƣ cũ. 36: Điều gí sẽ xảy ra nếu lực hút của Trái Đất lên Mặt Trăng không còn nữa?

A. Mặt Trăng rơi tự do vào trong tâm Trái Đất. B. Mặt Trăng vẫn chuyển động với quỹ đạo nhƣ cũ. C. Mặt Trăng sẽ chuyển động li tâm. D. Mặt Trăng chuyển động theo phƣơng bán kình quỹ đạo. Hãy chọn kết luận đúng.

37:Một vệ tinh nhân tạo khối lƣợng m bay quanh Trái Đất ở độ cao h = R/2 ( R bán kình Trái Đất). Để vệ tinh luôn đứng yên với mộ t điểm trên Trái Đất, thí lực hƣớng tâm của vệ tinh là

A. 2

2

R 3m

T

 B.

2

2

R 6m

T

 C.

2

2

R 8m

T

 D.

2

2

R 12m

T

38:Chia một vật khối lƣợng M thành 2 phần m1 và m2 rồi đặt chúng ở một khoảng cách xác định thí lực hấp dẫn giữa m1 và m2 lớn nhất khi:

A.m1 = 0,9M ; m2 = 0,1M. B. m1 = 0,8 M ; m2 = 0,2M.

C. m 1 = 0,7M ; m2 = 0, 3M D. m1 = m2 = 0,5M.

39.: Gia tốc rơi tự do của vật tạI mặt đất là g = 9,8 m/s2. Độ cao của vật đốI vớI mặt đất mà tạI đó gia tốc rơi gh = 8,9 m/s 2 có thể nhận giá

trị nào sau đây. Biết bán kình trái đất 6.400 Km. A. 26.500 Km. B. 62.500 km. C. 315 Km. D. 5.000 Km.

B> CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT BỊ NÉM 1. Chọn câu trả lời đúng Một vật khối lƣợng m ,đƣợc ném ngang từ độ cao h với vận tốc ban đầu v0 .Tầm bay xa của nó phụ thuộcvào những yếu tố nào ? A.m và v0 B.m và h C.v0 và h D.m,v0 và h 2. Chọn câu trả lời đúng Một vật bị ném từ mặt đất với tốc độ ban đầu v0 không đổi với các góc ném α khác nhau .Hỏi α bằng bao nhiêu thí tầm bay cao là lớn nhất A.Khi α =300 B. Khi α =450 C. Khi α =600 D. Khi α =900

3. Chọn câu trả lời đúng Một vật bị ném từ mặt đất với tốc độ ban đầu v0 không đổi với các góc ném α khác nhau .Hỏi α bằng bao nhiêu thí tầm bay xa là lớn nhất A.Khi α =300 B. Khi α =450 C. Khi α =600 D. Khi α =900.

4. Đối với một vật bị ném ngang ,khẳng định nào sau đây là sai ? A.Chuyển động ném ngang có thể đƣợc phân tìch thành hai chuyển động thành phần :chuyển động theo quán tình ở độ cao không đổi và chuyể động rơi tự do

27

Lý 10_LNA

B.Vận tốc ban đầu và chiều cao ban đầu càng lớn thí tầm ném xa càng lớn C.Khi vật chạm đất thí thời gian rơi tự do xấp xỉ bằng thời gian chuyển theo quán tình D.Quỹ đạo chuyển động là một phần đƣờng parabol 5. Đối với hai vật bị ném ngang thí khẳng định nào sau đây là đúng A.Vật nào có vận tốc ban đầu lớn hơn thí bay xa hơn B.Vật nào có khối lƣợng lớn hơn thí bay xa hơn C. Vật nào có khối lƣợng nhỏ hơn thí bay xa hơn D.Vật nào có vận tốc ban đầu và độ cao hơn ban đầu lớn hơn thí bay xa hơn 6. Chọn phát biểu sai cho chuyển động ném ngang A.Gia tốc trong chuyển động ném ngang luôn không đổi cả về phƣơng, chiều và độ lớn .Đó là gia tốc trọng trƣờng g B.Ví gia tốc luôn không đổi nên đó là chuyển động thẳng biến đổi đều C.Độ lớn vận tốc tăng dần theo thời gian D.Thời gian chuyển động ném ngang bằng thời gian rơi tự do từ cùng một độ cao ban đầu 7. Chọn phát biểu đúng cho chuyển động ném xiên góc α A.Có thể phân tìch thành hai chuyển động thành phần :chuyển động thẳng đều dọc theo trục ngang Ox với vận tốc v0cosα và rơi tự do theo phƣơng thẳng đứng B.Chuyển động thành phần dọc trục thẳng đứng có gia tốc không đổi và luôn có dấu âm ,chứng tỏ đó là chuyển động chậm dần đều C.Chuyển động thành phần dọc trục ngang là chuyển theo quán tình D.Vận tốc chuyển động thành phần theo phƣơng thẳng đứng Oy lúc đầu dƣơng về sau âm chứng tỏ lúc đầu nhanh dần đều về sau chậm dần đều 8. Chọn phát biểu sai cho chuyển động ném xiên góc α A.Vận tốc ban đầu nghiêng α so với phƣơng ngang nên theo định luật quán tình vận tốc tức thời tại mỗi điểm cũng nghiêng góc α nhƣ vậy B.Dọc theo trục thẳng đứng Oy :ban đầu đi lên chậm dần đều .sau khi vy = 0 thí là rơi tự do C.Quỹ đạo là một parabol qua gốc O ,bề lõm quay xuống ,đỉnh cao H có hoành độ bằng nửa tầm bay xa L/2 D.Vận tốc chạm đất vĐ có cùng độ lớn và hợp với phƣơng ngang một góc nhƣng trái dấu so với vận tốc ban đầu v0 9. Chọn câu trả lời đúng Ở cùng một độ cao so với mặt đất ,ngƣời ta đồng thời thả tự do viên bi A và ném viên bi B theo phƣơng ngang .Bỏ qua sức cản không khì A.Bi A chạm đất trƣớc bi B B. Bi A chạm đất sau bi B C. Bi A và bi B chạm đất cùng lúc D.Chƣa đủ thông tin để trả lời 10. Chọn câu trả lời đúng Một vật đƣợc ném theo phƣơng ngang ở độ cao 25m với vận tốc đầu 20m/s.Bỏ qua sức cản không khì ,lấy g =10m/s

2 .Vận tốc lúc chạm đất là

A.35m/s B.30m/s C.32m/s D.25m/s

11. Chọn câu trả lời đúng Ngƣời ta ném một hòn bi theo phƣơng ngang với vận tốc đầu 15m/s và rơi xuống đất sau 4s .Bỏ qua sức cản không khì ,lấy g =10 m/s2 .Quả bóng đƣợc ném từ độ cao nào và tầm xa của nó là bao nhiêu ? A.80m,80m B.80m,60m C.60m,80m D.60m,60m

12. Chọn câu trả lời đúng Ngƣời ta ném một hòn đá từ mặt đất lên cao theo phƣơng thẳng đứng .Bỏ qua sức cản của không khì .Thời gian hòn đá từ khi bắt đầu ném cho đến khi nó lên đến độ cao cực đại A.lớn hơn thời gian hòn đá rơi từ độ cao cực đại tới đất B. nhỏ hơn thời gian hòn đá rơi từ độ cao cực đại tới đất C. bằng thời gian hòn đá rơi từ độ cao cực đại tới đất D.không xác định đƣợc Vật đƣợc ném xiên với vận tốc đầu v0 nghiêng góc α so với phƣơng nằm ngang .Coi lực cản không khí không đáng kể ,gia tốc trọng trƣờng là g .Trả lời các câu hỏi sau 13,14,15,16 13. Chọn câu trả lời đúng Thời gian bay của vật có biểu thức nào sau đây ?

A. g

sinα2v0 B.

2g

αsinv 220 C.

g

sin2αv20 D.v0cosα

14. Chọn câu trả lời đúng Độ cao cực đại mà vật lên tới có biểu thức nào sau đây ?

A. g

sinα2v0 B.

2g

αsinv 220 C.

g

sin2αv20 D.v0cosα

15. Chọn câu trả lời đúng Tầm bay xa mà vật đạt tới có biểu thức nào sau đây ?

A. g

sinα2v0 B.

2g

αsinv 220 C.

g

sin2αv20 D.v0cosα

16. Chọn câu trả lời đúng Vận tốc của vật ở độ cao cực đại có biểu thức nào sau đây ?

A. g

sinα2v0 B.

2g

αsinv 220 C.

g

sin2αv20 D.v0cosα

Cùng một lúc một vật đƣợc phóng thẳng đứng lên cao với vận tốc đầu v1 và một vật khác đƣợc ném xiên với vận tốc đầu v2 ,góc ném α .Bỏ qua lực cản không khí .Trả lời các câu hỏi 17,18 17. Chọn câu trả lời đúng Nếu hai vật chạm đất cùng lúc thí giữa v1 ,v2 và α có mối liên hệ nào ?

28

Lý 10_LNA

A.

2

1

v

v = tanα B.

2

1

v

v = sinα C.

2

1

v

v = cosα D.một mối quan hệ khác

18. Chọn câu trả lời đúng Nếu hai vật có cùng độ cao cực đại thí giữa v1 ,v2 và α có mối liên hệ nào ?

A.

2

1

v

v = tanα B.

2

1

v

v = sinα C.

2

1

v

v = cosα D.một mối quan hệ khác

Tại cùng một vị trí ,hai vật nhỏ đƣợc ném ngang với các vận tốc đầu v1 ,v2 cùng phƣơng trái chiều .Bỏ qua lực cản không khí .Trả lời các câu hỏi sau đây 19,20,21 19. Chọn câu trả lời đúng Đại lƣợng nào sau đây của hai chuyển động có giá trị bằng nhau ? A.tầm bay xa B.vận tốc chạm đất C.thời gian chạm đất D.không có 20. Chọn câu trả lời đúng Đặt h là độ cao của vị trì ném các vật .Khoảng cách giữa hai điểm chạm đất của hai vật có biểu thức nào sau đây?

A. g

h

2

)v(v 21  B. 2(v1 +v2)

g

h C. 2(v1 +v2)

g

h2 D.Một biểu thức khác

21. Chọn câu trả lời đúng Thời gian từ lúc ném đi đến lúc các véctơ vận tốc có phƣơng vuông góc với nhau đƣợc tình theo biểu thức nào sau đây ?

A. g

vv 21  B.

g

vv 21 C.

g

vv 22 2

1  D.một biểu thức khác

22. Hai vật A và B giống nhau, cùng khối lƣợng đang ở cùng độ cao. Cùng một lúc, vật A đƣợc ném ngang, vật B đƣợc thả rơi tự do không vận tốc đầu. Bỏ qua sức cản của không khì, thí: A. Vật A chạm đất trƣớc. B. Vật B chạm đất trƣớc. C. Hai vật A và B chạm đất cùng lúc. D. Chƣa thể rút ra kết luận 23. Một vật đƣợc ném ngang từ độ cao 5m, tầm xa vật đạt đƣợc là 2m. Vận tốc ban đầu của vật là: (Lấy g =10 m/s2) A. 10 m/s B. 2,5 m/s C. 5 m/s D. 2 m/s.

24. Trong chuyển động của một vật ném ngang, khi độ cao để ném vật tăng gấp hai thí thời gian rơi của vật: A. Không đổi. B. Giảm một nửa. C. Tăng gấp hai. D. Một kết quả kháC.

25.Vật ném từ độ cao 20m với vận tốc 20m/s. Bỏ qua mọi lực cản. Lấy g = 10m/s2. Vận tốc vật khi chạm đất là: A. 10 2 m/s

B. 20m/s C. 20 2 m/s D/ 40m/s

26. Một vật ném xiên lên cao từ mặt đất với vận tốc 0v hợp với phƣơng ngang một góc 45 0, độ lớn vận tốc là 5m/s. Bỏ qua mọi lực

cản.Lấy g = 10m/s2. Độ cao cực đại của vật là: A. 2,5m B. 1,25m C. 0,625m D/ 0,5m

27. Một vật ném xiên lên cao từ mặt đất với vận tốc 0v hợp với phƣơng ngang một góc 45

0, độ lớn vận tốc là 5m/s. Bỏ qua mọi lực

cản.Lấy g = 10m/s2. Độ cao cực đại của vật là: A. 2,5m B. 1,25m C. 0,625m D. 0,5m

28. Một vật bị ném ngang (bỏ qua sức cản của không khì). Lực tác dụng vào vật khi chuyển động là A.lực ném B. lực ném và trọng lực C. lực do bỡi chuyển động nằm ngang. D. trọng lực. 29: Môt hòn bi lăn theo cạnh của một mặt bàn nằm ngang cao 1,25m.Khi ra khỏi mép bàn nó rơi xuống nền nhà cách mép bàn là 2m (theo phƣơng ngang) lấy g=10m/s2. Vận t ốc khỏi mép bàn là: A. 2m/s, B. 4m/s, C. 1m/s , D. một đáp án kháC.

30. Một vật có khối lƣợng m đƣợc ném với vận tốc ban đầu v0 tạo với phƣơng nằm ngang góc . Độ cao cực đại và tầm bay xa của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?

A. m và v0. B. v0 và . C. m và . D. m, v0 và . 31. Một tấm ván rơi tự do luôn ở tƣ thế thẳng đứng. Một viên bi đã tẩm mực đƣợc ném ngang ra theo dọc tấm ván và có thể vẽ lên tấm ván khi chuyển động. Hỏi viên bi vẽ lên tấm ván đƣờng gí?

A. Đƣờng Parabol. B.Cung tròn. C. Một điểm. D. Đƣờng thẳng. 32. Hai vật; một vật đƣợc thả rơi tự do, một vật đƣợc ném ngang ở cùng độ cao. Kết luận nào sau đây là sai? A. Gia tốc rơi nhƣ nhau. B. Thời gian rơi nhƣ nhau. C. Vận tốc chạm đất nhƣ nhau. D. Công của trọng lực thực hiện đƣợc là bằng nhau. ĐS:c 33: Một máy bay đang thẳng đều ở độ cao h, với tốc độ v0 thí thả rơi một vật. Khi vật chạm đất, máy bay cách chỗ thả vật ( bỏ qua sức

cản của không khì )

A. 0 2

. h

S v g

 B. 0

2gh S

v  C. 02.S v gh D.

2

02. .h vS g

34: Để tăng tầm xa của vật ném theo phƣơng ngang với sức cản không khì không đáng kể thí biện pháp nào sau đây có hiệu quả nhất? A.Giảm khối lƣợng vật ném. B. Tăng độ cao điểm ném. C. Giảm độ cao điểm ném. D. Tăng vận tốc ném.

29

Lý 10_LNA

35: Trong chuyển động của một vật ném ngang, khi độ cao để ném vật tăng gấp hai thì thời gian rơi của vật: A. Không đổi. B. Giảm một nửa. A. Tăng gấp hai. D. Một kết quả kháC. 36: Trong chuyển động của một vật ném ngang, khi độ cao để ném vật tăng gấp hai thì thời gian rơi của vật: A. Không đổi. B. Giảm một nửa. A. Tăng gấp hai. D. Một kết quả kháC. 37: Môt hòn bi lăn theo cạnh của một mặt bàn nằm ngang cao 1,25m.Khi ra khỏi mép bàn nó rơi xuống nền nhà cách mép bàn là 2m (theo phƣơng ngang) lấy g=10m/s2. Vận t ốc khỏi mép bàn là: A. 2m/s, B. 4m/s, C. 1m/s , D. một đáp án khác.

38. Một vật có khối lƣợng m đƣợc ném với vận tốc ban đầu v0 tạo với phƣơng nằm ngang góc . Độ cao cực đại và tầm bay xa của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?

A. m và v0. B. v0 và . C. m và . D. m, v0 và . 39.Vật ném ngang từ độ cao 20m với vận tốc 30m/s. Bỏ qua mọi lực cản. Lấy g = 10m/s2. Vận tốc vật khi chạm đất là: A.

10 2 m/s B. 60m/s C. 20 2 m/s D. 40m/s 40.Một vật ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc 6m/s. Bỏ qua mọi lực cản.Lấy g = 10m/s2. Độ cao vật khi thế năng bằng một nửa động năng là:

A. 0,2m B. 0,4m C. 0,6m D. 0,8m

C>LỰC ĐÀN HỒI 1. Ngƣời ta treo một vật nặng vào một lò xo ,làm nó dãn ra .Lực nào trên hính vẽ là lực đàn hồi của lò xo

A.Lực 

1F mà thanh treo tác dụng vào lò xo ,làm lò xo dãn ra

B. Lực 

2F mà lò xo tác dụng vào thanh treo

C. Lực 

3F mà vật nặng tác dụng vào lò xo ,làm lò xo dãn ra

D. Lực 

4F mà Trái Đất tác dụng vào vật nặng ,làm lò xo dãn ra

2.Khẳng định nào sau đây là đúng khi ta nói về lực đàn hồi của lò xo và lực căng của dây A.Đó là những lực chống lại sự biến dạng đàn hồi của lò xo và sự căng của dây B. Đó là những lực gây ra sự biến dạng đàn hồi của lò xo và sự căng của dây C.Chúng đều là những lực kéo D.Chúng đều là những lực đẩy 3. Một vật tác dụng một lực vào một lò xo có đầu cố định và làm lò xo biến dạng .Điều nào dƣới đây là không đúng ? A.Độ đàn hồi của lò xo có độ lớn bằng lực tác dụng và chống lại sự biến dạng của lò xo B.Lực đàn hồi cùng phƣơng và ngƣợc chiều với lực tác dụng C.Lực đàn hồi lớn hơn lực tác dụng và chống lại lực tác dụng D.Khi vật ngừng tác dụng lên lò xo thí lực đàn hồi của lò xo cũng mất đi 4. Một vật nặng đặt trên mặt bàn ,làm mặt bàn võng xuống.Khẳng định nào sau đây là sai ? A.Vật nặng tác dụng một lực nén lên mặt bàn .Mặt bàn tác dụng một phản lực pháp tuyến lên vật nặng .Phản lực đó là một lực đàn hồi B.Lực đàn hồi do sự biến dạng của mặt bàn gây ra C.Lực đàn hồi ở đây có phƣơng thẳng đứng D.Trọng lực của vật nặng lớn hơn lực đàn hồi ,nên mặt bàn võng xuống 5. Ngƣời ta dùng một sợi dây treo một quả nặng vào một cái móc trên trần nhà.Trong những điều sau đây nói về lực căng của sợi dây ,điều nào là đúng ? A.Lực căng là lực mà sợi dây tác dụng vào quả nặng và cái móc B.Lực căng là lực mà quả nặng và cái móc tác dụng vào sợi dây,làm nó căng ra C.Lực căng hƣớng từ mỗi đầu sợi dây ra phìa ngoài sợi dây D.Lực căng ở đầu dây buộc vào quả nặng lớn hơn ở đầu dây buộc vào cái móc 6. Điều nào sau đây là sai ? A.Độ cứng của lò xo cũng đƣợc gọi là hệ số đàn hồi của lò xo B.Lò xo có độ cứng càng nhỏ càng khó biến dạng C.Độ cứng cho biết sự phụ thuộc tỉ lệ của độ biến dạng của lò xo vào lực gây ra sự biến dạng đó D.Độ cứng phụ thuộc hính dạng ,kìch thƣớc lò xo và chất liệu làm lò xo 7. Hãy nối những nội dung ở cột bên trái với những nội dung thìch hợp ở cột bên phải 1)Lực đàn hồi a)Lực tác dụng vƣợt quá giới hạn đàn hồi 2)Lò xo không lấy lại hính dạng ban đầu b)Tỉ lệ với độ biến dạng 3)Độ lớn của lực tác dụng c) Chống lại sự biến dạng 4)Độ lớn của lực đàn hồi d)Tác dụng vào vật gây biến dạng 8. Chọn câu trả lời đúng Một lò xo có độ cứng k .Cắt đôi lò xo thành hai phần bằng nhau thí mỗi nửa có độ cứng là: A.k/2 B.k C.2k D.4k

1F

2F

3F

4F

30

Lý 10_LNA

9. Chọn câu trả lời đúng Một lò xo nhẹ có độ cứng k và chiều dài ban đầu l0 ,đƣợc treo thẳng đứng .Treo vào điểm cuối của lò xo một vật khối lƣợng m .Sau đó treo vào điểm giữa của lò xo một vật giống hệt vật đầu tiên .Khi cân bằng ,lò xo treo hai vật có chiều dài là : A.l0 + 2mg/k B. l0 + 3mg/k C. l0 + 3mg/2k D. l0 + 2mg/3k

10. Chọn câu trả lời đúng Một lò xo khi treo m1 = 500g thí dài 72,5cm,còn khi treo m2 = 200g thí dài 65cm .Độ cứng của lò xo là A.k = 20N/m B. k = 30N/m C. k = 40N/m D. k = 50N/m

11.Chọn phát biểu sai về lực đàn hồi của lò xo A.Lực đàn hồi của lò xo có xu hƣớng chống lại nguyên nhân gây ra biến dạng B.Lực đàn hồi của lò xo dài có phƣơng là trục lò xo , chiều ngƣợc với chiều biến dạng của lò xo C.Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn tuân theo định luật Húc D.Lực đàn hồi của lò xo chỉ xuất hiện ở đầu lò xo đặt ngoại lực gây biến dạng 12.Một lò xo có độ dài tự nhiên 20cm .Gắn một đầu cố định , kéo đầu kia bằng một lực 15N thí lò xo có độ dài là 22cm .Tím độ cứng của lò xo .Cho g = 10m/s2 A.750N/m B. 100N/m C. 145N/m D. 960N/m

13.Một lò xo treo thẳng đứng có độ dài tự nhiên 30cm.Treo vật 150g vào đầu dƣới lò xo thí thấy lò xo dài 33cm .Hỏi nếu treo vật 0,1kg thí thấy lò xo dài bao nhiêu ? A.29cm B.32cm C.35cm D. 31cm

14.Chọn câu trả lời đúng : Một lò xo có độ cứng k = 400N/m , để nó dãn ra 10cm thí phải treo vào nó một vật có khối lƣợng là : ( lấy g = 10m/s

2 )

A. 4kg B.40kg C.12kg D.2kg

15. Chọn câu trả lời đúng Một lò xo có chiều dài tự nhiên 15cmvà có độ cứng 100N/m.Giữ cố định một đầu và tác dụngvào đầu kia một lực 3N để nén lò xo .Khi đó chiều dài của lò xo là: A.11cm B.1,5cm C.12cm D.12,5cm

16. Chọn câu trả lời đúng Một lò xo đƣợc giữ cố định ở một đầu .Khi tác dụng vào đầu kia của nó một lực kéo 2N thí nó có chiều dài 18cm; còn khi lực kéo là 3,6N thí nó có chiều dài 22cm .Chiều dài tự nhiên và độ cứng của lò xo là : A.12cm; 40N/m B.12,5cm ;40N/m C.13cm ; 40N/cm D. 13cm ;45 N/m

17. Một ôtô tải kéo một ôtô con có khối lƣợng 2 tấn chạy nhanh dần đều sau 30s đi đƣợc 400m .Hỏi khi đó dây cáp nối hai ôtô dãn ra bao nhiêu nếu độ cứng của nó là 2.106 N/m.Bỏ qua ma sát Chọn kết quả đúng A.∆l = 3,2.10-4 m B. ∆l = 3,2.10-3 m C. ∆l = 3,2.10-2 m D. ∆l = 0,32 m 18. Có 2 phát biểu sau: I. “Lực đàn hồi xuất hiện khi vật đàn hồi bị biến dạng và có hƣớng ngƣợc với hƣớng của biến dạng”. II. “Lực đàn hồi ngƣợc hƣớng với hƣớng chuyển động của vật khác gắn vào vật đàn hồi”. A. Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu có tƣơng quan. B. Phát biểu I đúng, phát biểu II sai. C. Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu không tƣơng quan. D. Phát biểu I sai, phát biểu II đúng. 19.Chọn câu đúng: Lực đàn hồi của lò xo có tác dụng làm cho lò xo A.chuyển động B. thu gia tốc C.có xu hƣớng lấy lại hính dạng và kìch thƣớc ban đầu. D.vừa biến dạng vừa thu gia tốc 20. Câu nào sau đây sai.

A. Lực căng của dây có bản chất là lực đàn hồi. B. Lực căng của dây có điểm đặt là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật. C. Lực căng có phƣơng trùng với chình sợi dây, chiều hƣớng từ hai đầu vào phần giữa của dây. D. Lực căng có thể là lực kéo hoặc lực nén.

21. Dùng hai lò xo để treo hai vật có cùng khối lƣợng, lò xo bị dãn nhiều hơn thí độ cứng A. Lớn hơn. B. Nhỏ hơn. C. Tƣơng đƣơng nhau. D. Chƣa đủ điều kiện để kết luận 22. Một lò xo có độ cứng 100N/m treo một vật có khối lƣợng 500g. Nếu dùng lò xo kéo vật lên trên với gia tốc 2m/s2 thí lò xo dãn ra một đoạn là bao nhiêu? Lấy g=10 m/s2. A. 5cm. B. 5,5cm. C. 6,5cm. D. 6cm.

23: Chọn đáp số đúng:Một vật có trọng lƣợng 10N treo vào lò xo có độ cứng K=1N/cm thí lò xo dãn ra một đoạn: A.10m B. 1m C. 0,1m D. 0,01m

D>LỰC MA SÁT 1. Câu nào sau đây là sai ? A.Lực ma sát nghỉ ngƣợc chiều với ngoại lực B.Ta kéo một cái thùng trên sàn nhà mà nó đứng yên là do có lực ma sát nghỉ giữa sàn nhà và đáy thùng C.Chiếc hộp đứng yên trên mặt bàn là ví có lực ma sát nghỉ của mặt bàn tác dụng lên đáy hộp D.Ngoại lực có xu hƣớng bắt cái bàn chuyển động ,nhƣng lực ma sát nghỉ có xu hƣớng giữ cho nó đứng yên 2. Chọn câu trả lời đúng về tình chất của lực ma sát trƣợt A.Lực ma sát trƣợt phụ thuộc vào diện tìch mặt tiếp xúc giữa hai vật B. Lực ma sát trƣợt phụ thuộc vào tình chất mặt tiếp xúc giữa hai vật C.Lực ma sát trƣợt không phụ thuộc lực nén tác dụng lên mặt tiếp xúc giữa hai vật D.Đối với hai vật cụ thể tiếp xúc với nhau ,lực ma sát nghỉ luôn lớn hơn lực ma sát trƣợt

31

Lý 10_LNA

3. Chọn câu trả lời sai A.Kéo một khúc gỗ trên mặt đƣờng khó nhọc hơn là lăn nó trên mặt đƣờng B.Hệ số ma sát lăn nhỏ hơn hệ số ma sát trƣợt hàng chục lần C.Giữa bánh xe ôtô và mặt đƣờng có ma sát lăn D.Nhờ có ma sát lăn giữa bánh xe ôtô và mặt đƣờng mà ôtô chạy đƣợc về phìa trƣớc 4. Câu nào dƣới đây là sai ? A.Các lực ma sát nghỉ ,ma sát trƣợt ,ma sát lăn ,đều tỉ lệ thuận với áp lực mà vật tác dụng lên mặt tiếp xúc B.Các lực ma sát đều có hại ,ta phải tím mọi cách để khử chúng C.Dầu bôi trơn có thể làm giảm mọi loại ma sát D.Lực ma sát nghỉ có khi lớn hơn ,có khi nhỏ hơn lực ma sát trƣợt 5. Chọn phát biểu sai về lực ma sát nghỉ A.Lực ma sát nghỉ chỉ xuất hiện khi có tác dụng của ngoại lực vào vật B.Chiều của lực ma sát nghỉ phụ thuộc chiều của ngoại lực C.Độ lớn của lực ma sát nghỉ cũng tỉ lệ với áp lực ở mặt tiếp xúc D.Lực ma sát nghỉ là lực phát động ở các loại tàu hoả ,xe 6. Chọn phát biểu sai về lực ma sát trƣợt A.Lực ma sát trƣợt luôn cản lại chuyển động của các vật bị tác dụng B.Lực ma sát trƣợt chỉ xuất hiện khi có chuyển động trƣợt giữa hai vật C.Lực ma sát trƣợt có chiều ngƣợc lại chuyển động ( tƣơng đối)của vật D.Lực ma sát trƣợt có độ lớn tỉ lệ với áp lực ở mặt tiếp xúc 7. Chọn phát biểu sai về lực ma sát lăn A.Lực ma sát lăn luôn cản lại chuyển động lăn của vật bị tác dụng B.Lực ma sát lăn có độ lớn tỉ lệ với áp lực ở mặt tiếp xúc C.Lực ma sát lăn có tình chất tƣơng tự lực ma sát trƣợt nhƣng hệ số ma sát lăn rất nhỏ D.Lực ma sát lăn có lợi ví thế ở các bộ phận chuyển động ,ma sát trƣợt đƣợc thay thế bằng ma sát lăn 8. Chọn câu trả lời đúng chiều của lực ma sát nghỉ A.ngƣợc chiều với chiều chuyển động của vật B.vuông góc với mặt tiếp xúc C.ngƣợc chiều với thành phần ngoại lực song song với mặt tiếp xúc D.ngƣợc chiều với gia tốc của vật 9. Một ngƣời đẩy một cái thùng có khối lƣợng 50kg theo phƣơng ngang bằng một lực 150N.Hệ số ma sát nghỉ giữa thùng và mặt sàn là 0,35.Lấy g = 10m/s2 .Hỏi thùng có chuyển động không ?lực ma sát tác dụng lên thùng bằng bao nhiêu ? A.Thùng chuyển động .Lực ma sát tác dụng lên thùng là 175N B. Thùng chuyển động .Lực ma sát tác dụng lên thùng là 170N C. Thùng không chuyển động .Lực ma sát nghỉ tác dụng lên thùng là 150N D. Thùng không chuyển động .Lực ma sát nghỉ tác dụng lên thùng là 160N 10. Chọn biểu thức đúng về lực ma sát trƣợt

A. 

 NμF tmst B. 

 NμF tmst C. NμF tmst  D. NμF tmst 

11. Chọn câu trả lời đúng Một vật lúc đầu nằm yên trên một mặt phẳng nhám nằm ngang.Sau khi đƣợc truyền một vận tốc đầu ,vật chuyển động chậm dần ví A.quán tình B.lực ma sát C.phản lực D.trọng lực 12. Ngƣời ta đẩy một cái thùng có khối lƣợng 60kg theo phƣơng ngang với lực 240N,làm thùng chuyển động trên mặt phẳng ngang .Hệ số ma sát trƣợt giữa thùng với mặt phẳng ngang là 0,35.Lấy g =10m/s2 .Tình gia tốc của thùng A.1m/s

2 B.1,5m/s

2 C.0,5 m/s

2 D.5 m/s

2

13. Chọn câu trả lời đúng Một khúc gỗ có khối lƣợng 0,5kg đặt trên sàn nhà nằm ngang.ngƣời ta truyền cho nó một vận tốc đầu 5 m/s . Hệ số ma sát trƣợt giữa khúc gỗ và sàn nhà là 0,25.Lấy g =10m/s2 .Tình thời gian khúc gỗ từ lúc bắt đầu chuyển động cho đến khi dừng lại và quãng đƣờng mà nó đi đƣợc . A. 2s ;4,5m B.2,5 s ;5 m C.2 s ;5 m D.2,5 s ;4,5m

14. Chọn câu trả lời đúng Một ôtô khối lƣợng 2500kg chuyển động thẳng đều trên đƣờng Hệ số ma sát lăn giữa bánh xe và mặt đƣờng là 0,05.Lấy g =9,8m/s2 .Tình lực phát động đặt vào xe A.1100N B.1150N C.1250N D.1225N

15. Lực ma sát trƣợt không phụ thuộc vào những yếu tố nào : A.Diện tìch tiếp xúc và vận tốc của vật B.Áp lực lên mặt tiếp xúc C.Bản chất và các điều kiện về bề mặt D.Cả A và C đều đúng 16. Chọn câu trả lời đúng Ôtô chuyển động thẳng đều dù luôn có lực kéo của động cơ ví A.Tổng hợp các lực bằng không B.Trọng lực xe cân bằng với phản lực mặt đƣờng C.Lực kéo cân bằng với lực ma sát D.Trọng lực xe cân bằng với lực kéo 17. Ôtô chuyển động thẳng đều dù luôn có lực kéo của động cơ ví : A.Tổng hợp các lực bằng không B.Trọng lực xe cân bằng với phản lực mặt đƣờng

32

Lý 10_LNA

C.Lực kéo cân bằng với lực ma sát D.Trọng lực xe cân bằng với lực ma sát 18.Dùng lực kéo nằm ngang 100000N kéo đều tấm bêtông 20 tấn trên mặt đất .Cho g = 10 m/s2 .Hệ số ma sát giữa bê tông và đất A.0,2 B.0,5 C.0,02 D.0,05

19. Chọn câu đúng Một ôtô con chuyển động thẳng đều trên mặt đƣờng .Hệ số ma sát lăn là 0,023 .Biết rằng khối lƣợng của ôtô là 1500kg và lấy g = 10m/s2 .Lực ma sát lăn giữa bánh xe và mặt đƣờng có thể nhận giá trị nào sau đây A.Fms = 435N B. Fms = 345N C. Fms = 534N D.Một giá trị khác 20. Chọn câu trả lời đúng Một vật chuyển động chậm dần đều ,trƣợt đƣợc quãng đƣờng 96m thí dừng lại .Trong quá trính chuyển động lực ma sát trƣợt giữa vật và mặt phẳng tiếp xúc bằng 0,12 trọng lƣợng của vật .Lấy g =10m/s2.Thời gian chuyển động của vật có thể nhận giá trị nào sau đây : A.t = 16,25s B. t = 15,26s C. t = 21,65s D. t = 12,65s

21. Chọn câu trả lời đúng Một ôtô có khối lƣợng 1400kg chuyển động không vận tốc đầu ,với gia tốc 0,7m/s2 .Hệ số ma sát bằng 0,02 .Lấy g =9,8m/s2 Lực phát động của động cơ là A.F = 12544 B. F = 1254,4 C. F = 125,44 D.Một giá trị khác 22. Chọn câu trả lời đúng Một vật trƣợt đƣợc một quãng đƣờng s =48m thí dừng lại .Biết lực ma sát trƣợt bằng 0,06 trọng lƣợng của vật và g =10m/s2.Cho chuyển động của vật là chuyển động chậm dần đều .Vận tốc ban đầu của vật : A.v0 =7,589 m/s B. v0 =75,89 m/s C. v0 =0,7589 m/s D.Một giá trị khác 23. Chọn câu trả lời đúng Một ôtô có khối lƣợng 1200kg có thể đạt đƣợc vận tốc 15m/s trong 30s .Lực nào đã gây ra gia tốc cho xe và có độ lớn bao nhiêu ? A.Lực ma sát nghỉ ,độ lớn 600N B. Lực ma sát trƣợt ,độ lớn 600N C. Phản lực của mặt đƣờng lên xe ,độ lớn 8000N D. Trọng lực của xe ,độ lớn 8000N 24. Chọn câu trả lời đúng Một vật khối lƣợng 50kg đặt trên mặt bàn nằm ngang .Hệ số ma sát trƣợt giữa vật và mặt bàn là 0,2 .Vật đƣợc kéo đi bởi một lực 200N .Tình gia tốc và quãng đƣờng đi đƣợc sau 2 s.Lấy g =10m/s2 A. 2 m/s

2 ,3,5m B. 2 m/s

2 , 4 m C. 2,5 m/s

2 ,4m D. 2,5 m/s

2 ,3,5m

25. Chọn câu đúng trong các câu sau: A. Trong nhiều trƣờng hợp, lực ma sát nghỉ đóng vai trò là lực phát động. B. Ma sát lăn nói chung là có lợi ví hệ số ma sát lăn nhỏ. C. Khi các vật đứng yên, ở mặt tiếp xúc luôn xuất hiện lực ma sát nghỉ. D. Lực ma sát trƣợt tỉ lệ với áp lực N nên luôn tỉ lệ với trọng lực P.

26. Kéo một vật có khối lƣợng 70 kg trên mặt sàn nằm ngang bằng lực có độ lớn 210 N theo phƣơng ngang làm vật chuyển động đều. Lấy g = 10 m/s

2. Hệ số ma sát trƣợt giữa vật và sàn là: A. 0,147 B. 0,3 C. 1/3 D. Đáp số khác. 27. Lấy tay ép một quyển sách vào tƣờng. Sách đứng yên và chịu tác dụng của:

A. 4 lực: Trong đó có một lực ma sát nghỉ. B. 5 lực: Trong đó có hai lực ma sát nghỉ. C. 6 lực: Trong đó có hai lực ma sát nghỉ. D. 6 lực: Trong đó có một lực ma sát nghỉ.

28. Lực ma sát phụ thuộc vào: A. trạng thái bờ mặt và diện tìch mặt tiếp xúc. B. diện tìch bờ mặt tiếp xúc và vật liệu. C. vật liệu và trạng thái bờ mặt tiếp xúc. D. trạng thái bờ mặt tiếp xúc, diện tìch mặt tiếp xúc và vật liệu.

29. Có hai phát biểu: I. “Lực ma sát trƣợt tỉ lệ với áp lực N nên luôn luôn tỉ lệ với trọng lực P”. Ví II. “Trong quá trính chuyển động của một vật, ta có áp lực N cân bằng với trọng lực P”. A. Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu có tƣơng quan. B. Phát biểu I đúng, phát biểu II sai. C. Phát biểu I sai, phát biểu II sai. D. Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu không tƣơng quan. 30. Vai trò của lực ma sát nghỉ là A.cản trở chuyển động. B. giữ cho vật đứng yên. C. làm cho vật chuyển động. D. một số trƣờng hơp đóng vai trò lực phát động, một số trƣờng hợp giữ cho vật đứng yên 31:Chọn câu sai. A.Lực ma sát lăn xuất hiện trên mặt tiếp xúc giữa hai vật khi chuyển động lăn trên nhau. B. Lực ma sát trƣợt xuất hiện trên mặt tiếp xúc giữa hai vật khi chuyển động trƣợt trên nhau. C. Lực ma sát nghỉ trở thành lực ma sát trƣợt khi vật từ trạng thái đứng yên sang trạng thái trƣợt. D. Lực ma sát nghỉ chỉ xuất hiện khi một vật đứng yên. 32:Chọn đáp số đúng.(g =10m/s2)Một chiếc xe chuyển động với tốc độ dài không đổi v =20m/s theo đƣờng tròn với bán kình R= 200m trên một mặt đƣờng nằm ngang. Để xe không bị trƣợt thí hệ số ma sát giữa lốp xe và mặt đƣờng phải A.nhỏ hơn 0,1 B. lớn hơn hoặc bằng 0,1 C. nhỏ hơn 0,2 D. lớn hơn hoặc bằng 0,2 33 Câu nào sau đây sai.

A. Lực ma sát nghỉ luôn cân bằng với ngoại lực đặt vào vật theo hƣớng song song với mặt tiếp xúc. B. Lực ma sát trƣợt tác dụng lên vật đứng yên cùng phƣơng ngƣợc chiều với vận tốc tƣơng đối của vật này đối với vận kia. C. Lực ma sát nghỉ cực đại xấp xỉ bằng lực ma sát trƣợt. D. Lực ma sát lăn nhỏ hơn lực ma sát nghỉ và tỉ lệ với áp lực Q

34. Câu nào sau đây sai. Một vật đặt nằm yên trên mặt phẳng nghiêng thí A. Trọng lƣợng, phản lực và lực ma sát nghỉ cân bằng nhau. B. Trọng lực có phƣơng vuông góc với mặt phẳng ngang chiều hƣớng xuống. C. Phản lực có phƣơng vuông góc với mặt phẳng nghiêng chiều hƣớng lên.

33

Lý 10_LNA

D. Lực ma sát nghỉ cùng phƣơng ngƣợc chiều với hợp lực của trọng lực và phản lựC 35. Một vật có khối lƣợng 200g đặt tên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát trƣợt giữa vật và mặt bàn là 0,3. Vật bắt đầu kéo bằng lực F= 2N có phƣơng nằm ngang. Hỏi quãng đƣờng vật đi đƣợc sau 2s? Lấy g=10 m/s2. A. 7m. B. 14cm. C. 14m. D. 7cm.

36:Chọn câu sai. A.Lực ma sát lăn xuất hiện trên mặt tiếp xúc giữa hai vật khi chuyển động lăn trên nhau. B. Lực ma sát trƣợt xuất hiện trên mặt tiếp xúc giữa hai vật khi chuyển động trƣợt trên nhau. C. Lực ma sát nghỉ trở thành lực ma sát trƣợt khi vật từ trạng thái đứng yên sang trạng thái trƣợt. D. Lực ma sát nghỉ chỉ xuất hiện khi một vật đứng yên 37:Chọn đáp số đúng.(g =10m/s2)Một chiếc xe chuyển động với tốc độ dài không đổi v =30m/s theo đƣờng tròn với bán kình R= 250m trên một mặt đƣờng nằm ngang. Để xe không bị trƣợt thí hệ số ma sát giữa lốp xe và mặt đƣờng phải A.nhỏ hơn 0,1 B. lớn hơn hoặc bằng 0,1 C. nhỏ hơn 0,3 D. lớn hơn hoặc bằng 0,2 38. Câu nào sau đây sai.

A.Lực ma sát nghỉ luôn cân bằng với ngoại lực đặt vào vật theo hƣớng song song với mặt tiếp xúC. B.Lực ma sát trƣợt tác dụng lên vật đứng yên cùng phƣơng ngƣợc chiều với vận tốc tƣơng đối của vật này đối với vận kia. C.Lực ma sát nghỉ cực đại xấp xỉ bằng lực ma sát trƣợt. D.Lực ma sát lăn nhỏ hơn lực ma sát nghỉ và tỉ lệ với áp lực Q.

39: Lực ma sát trƣợt phụ thuộc vào A. độ lớn của áp lực. B.diện tìch của mặt tiếp xúc. C.tốc độ của vật. D. tất cả các yếu tố trên.

40: Một ngƣời kéo một vật chuyển động đều trên mặt sàn nằm ngang, quan hệ giữa lực kéo (F) và trọng lƣợng (P) nhƣ thế nào? A. F > P. B. F < P. C.F = P. D. Không xác định đƣợc ví không đủ dự kiện.

41: Hệ số ma sát trƣợt: A. Tỉ lệ thuận với lực ma sát trƣợt và tỉ lệ nghịch với áp lực. B. Phụ thuộc diện tìch tiếp xúc và tốc độ của vật. C. Không thuộc vào vật liệu và tính trạng của mặt tiếp xúc. D. tất cả các yếu tố trên.

42: Hệ số ma sát trƣợt:Chọn câu đúng A.Tỉ lệ thuận với lực ma sát trƣợt và tỉ lệ nghịch với áp lực. B. Phụ thuộc diện tìch tiếp xúc và tốc độ của vật. C. Không thuộc vào vật liệu và tính trạng của mặt tiếp xúc. D. tất cả các yếu tố trên.

43: Một xe lăn, khi đƣợc kéo bằng lực F = 2 (N) nằm ngang thí xe chuyển động đều. Khi chất lên xe một kiện hàng có khối lƣợng m = 2(kg) thí phải tác dụng lực F’ = 3F nằm ngang thí xe lăn mới chuyển động thẳng đều. Lấy g = 10 m/s2. Hệ số ma sát giữa xe lăn và mặt đƣờng A. 0,125. B. 0,2. C. 0,25. D. 0,3.

E>LỰC QUÁN TÍNH VÀ ỨNG DỤNG CỦA CÁC ĐỊNH LUẬT N VÀ CÁC LỰC CƠ HỌC 1. Chọn câu trả lời đúng A.Lực quán tình do hệ quy chiếu quán tình tác dụng vào các vật trong hệ đó B.Lực quán tình do hệ quy chiếu phi quán tình tác dụng vào các vật trong hệ đó C.Lực quán tình cho phép khảo sát chuyển động của các vật trong hệ quy chiếu quán tình D. Lực quán tình cho phép khảo sát chuyển động của các vật trong hệ quy chiếu phi quán tình 2. Hệ quy chiếu nào sau đây là hệ quy chiếu quán tình A.Hệ quy chiếu gắn với một toa tàu đang chuyển động thẳng với vận tốc không đổi so với mặt đất B.Hệ quy chiếu gắn với bánh xe trƣớc của một xe đạp đang chuyển động thẳng đều C.Hệ quy chiếu gắn với một ghế ngồi trên một đu quay D.Hệ quy chiếu gắn với một ôtô đang chuyển bánh 3. Khẳng định nào sau đây là sai ? A.Trong hệ quy chiếu phi quán tình ,các định luật Niu-tơn không đƣợc nghiệm đúng B.Lực quán tình là một lực ta hính dung ra để có thể áp dụng các định luật Niu-tơn trong các hệ phi quán tình C.Lực quán tình và phản lực của nó cùng giá nhƣng ngƣợc chiều nhau D.Lực quán tình cũng gây ra gia tốc và biến dạng nhƣ các lực thông thƣờng 4. Một toa tàu đang chuyển động theo chiều mũi tên .Chiếc lò xo dãn ra .Khẳng định nào sau đây là đúng ? A.Toa tàu đang chạy chậm dần B. Toa tàu đang chạy nhanh dần L C. Toa tàu đang chạy với vận tốc không đổi D. Toa tàu đang phanh gấp 5. Chọn câu trả lời đúng khi nói về lực tác dụng lên vật chuyển động tròn đều ? A.Ngoài các lực cơ học ,vật còn chịu thêm tác dụng của lực hƣớng tâm B.Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật đóng vai trò là lực hƣớng tâm C.Vật không chịu tác dụng của lực nào ngoài lực hƣớng tâm D.Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật nằm theo phƣơng tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm khảo sát 6. Hệ quy chiếu phi quán tình là hệ quy chiếu gắn trên vật

34

Lý 10_LNA

A.Đứng yên B.Chuyển động thẳng đều C.Chuyển động có gia tốc D.Chuyển động theo một quy luật xác định

7. Trong hệ quy chiếu chuyển động thẳng với gia tốc 

a (phi quán tình)lực quán tình xác định bởi biểu thức

A. 

 am Fq B. 

 amFq C.Fq = - ma D. Fq = ma

8. Trong trƣờng hợp nào sau đây ,vật chịu tác dụng của lực quán tình li tâm (xét trong hệ quy chiếu quay đều)? A.Vật chuyển động thẳng đều B. Vật chuyển động thẳng nhanh dần đều C. Vật chuyển động thẳng chậm dần đều D. Vật chuyển động tròn đều 9. Khi nói về một vật đang chuyển động tròn ,câu nào sau đây là sai ? A.Lực hƣớng tâm và lực quán tình li tâm có độ dài bằng nhau B.Lực quán tình li tâm không thể lớn hơn lực hƣớng tâm C.Lực quán tình li tâm phụ thuộc tốc độ quay của vật D.Lực quán tình li tâm và lực hƣớng tâm là hai lực cân bằng nhau 10. Một thang máy đang chuyển động xuống dƣới với gia tốc a

35

Lý 10_LNA

F M M

C. Ngƣời đó đang ở trạng thái giảm trọng lƣợng D. Trọng lƣợng ngƣời đó giảm năm lần 20. Mức quán tình của một vật quay quanh một trục phụ thuộc vào: A. tốc độ dài của vật. B. tốc độ góc của vật. C. hợp lực tác dụng lên vật. D. khối lƣợng của vật 21. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào SAI:

A. Khi vật chuyển động tròn đều, hợp lực tác dụng lên vật bằng 0. B. Khi vật chuyển động tròn đều, hợp lực tác dụng lên vật có hƣớng hƣớng vào tâm. C. Khi vật chuyển động thẳng đều, hợp lực tác dụng lên vật bằng 0. D. Lực hƣớng tâm không phải là một loại lực trong tự nhiên.

Chủ đề 9 CHUYỂN ĐỘNG CỦA HỆ VẬT 45. Cho hệ vật nhƣ hính vẽ, hệ số ma sát trƣợt giữa 2 vật cũng nhƣ giữa vật và sàn đều là μ. Nếu vật m nằm yên trên vật M, (m< M) khi vật M trƣợt đều thí lực ma sát trƣợt giữa M với mặt sàn là:

A. μMg. B. μ(M + m)g. C. μ(M + 2m)g. D. μ(M + 3m)g. 46. Cho hệ 2 vật m1 và m2 nằm trên mặt phẳng ngang không ma sát , tác dụng lên vật 1 một lực F theo phƣơng ngang , vật 1 đẩy vật 2 cùng chuyển động với gia tốc A. Lực mà vật 1 tác dụng lên vật 2 có độ lớn bằng:

A. m2a B. (m1 + m2)a C. F D. (m1 _ m2)a

47. Một vật trƣợt nhanh dần đều xuống mặt phẳng nghiêng góc α so với mặt phẳng ngang với gia tốc A. Chọn chiều dƣơng cùng chiều chuyển động, khi đó hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là:

A. g.sin a

g.cos

  

 B.

a tan

g.cos    

 C.

g. tan

cos    

 D. tan  

48. Kéo một khúc gỗ hính hộp chữ nhật có trọng lƣợng 100(N) trƣợt đều trên sàn nằm ngang với lực kéo F = 20(N) , nghiêng góc 030  so với sàn . Lấy 3 1,7 . Hệ số ma sát trƣợt giữa khúc gỗ với sàn là:

A. 0,34 B. 0,20 C. 0,10 D. 0,17

88. Một vật có khối lƣợng 50kg chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 0,2m/s và khi đi đƣợc quãng đƣờng 50cm vận tốc đạt đƣợc 0,9m/s thí lực tác dụng: A. 38,5N B. 38N C. 24,5N D. 34,5N 89. Một ô tô chuyển động từ trạng thái nghỉ trên một đƣờng thẳng sau t giây vận tốc đạt đƣợc là v, nếu vận tốc đạt một nửa thí lực tác dụng:

A. Tăng 2 lần. B. Giảm 1/2 lần. C. Giảm 2 lần. D. Một kết quả khác.

CHƢƠNG III TĨNH HỌC VẬT RẮN

Chủ đề 1 : ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN 1.Chọn phát biểu đúng: A. Hai lực trực đối là hai lực cùng giá ,cùng chiều ,có độ lớn bằng nhau B.Hai lực trực đối là hai lực có giá song song ,ngƣợc chiều ,có độ lớn bằng nhau C. Hai lực trực đối là hai lực cùng giá ,ngƣợc chiều ,có độ lớn bằng nhau D. Hai lực trực đối là hai lực có giá song song ,cùng chiều ,có độ lớn bằng nhau 2. Chọn phát biểu đúng: Hai lực trực đối không cân bằng là: A. Hai lực trực đối cùng đặt trên một vật B.Hai lực cùng giá ,cùng độ lớn ,ngƣợc chiều C. Hai lực cùng giá ,cùng độ lớn ,ngƣợc chiều và cùng đặt lên một vật D. Hai lực trực đối đặt lên hai vật khác nhau 3. Điền từ đúng vào chỗ trống Trọng tâm là điểm đặt của ....................................tác dụng lên vật A. Lực B.Trọng lực C. Trọng lƣợng D. Lực hấp dẫn 4. Chọn câu trả lời đúng : Tác dụng của một lực lên một vật rắn sẽ : A. Thay đổi khi trƣợt lực đó trên giá của nó B. Không thay đổi khi trƣợt lực đó trên giá của nó

36

Lý 10_LNA

C. Thay đổi khi tịnh tiến lực đó trên giá của nó D. Không thay đổi khi tịnh tiến lực đó 5. Chọn câu trả lời đúng : Một quyển sách đƣợc đặt nằm yên trên mặt bàn nằm ngang .Cặp lực trực đối cân bằng trong trƣờng hợp này là : A. Trọng lực tác dụng lên quyển sách và trọng lực tác dụng lên bàn B. Trọng lực tác dụng lên quyển sách và phản lực của mặt bàn tác dụng lên quyển sách C. Lực nén của quyển sách tác dụng lên mặt bàn và phản lực của mặt bàn tác dụng lên quyển sách D.Lực nén của quyển sách tác dụng lên mặt bàn và trọng lƣợng của quyển sách 6. Chọn câu trả lời sai : Điều kiện cân bằng của vật rắn khi chịu tác dụng của ba lực không song song là: A. Hợp lực của ba lực phải bằng không B.Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba C. Ba lực phải đồng phẳng và đồng quy và có hợp lực bằng không D. Ba lực đồng quy nhƣng không đồng phẳng 7. Chọn câu trả lời đúng :Hợp lực của hai lực đồng quy là một lực : A. Có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực B. Có độ lớn bằng hiệu độ lớn của hai lực C. Có độ lớn đƣợc xác định bất kí D. Có phƣơng, chiều và độ lớn đƣợc xác định theo quy tắc hính bính hành 8. Chọn câu sai khi nói về trọng tâm của vật : A.Một vật rắn xác định chỉ có một trọng tâm B.Trọng tâm là điểm đặt trọng lực tác dụng vào vật. C.Vật có dạng hính học đối xứng thí trọng tâm là tâm đối xứng của vật. D.Nếu lực tác dụng có phƣơng qua trọng tâm thí vật chuyển động tịnh tiến

8.Một vật có trọng lƣợng 100 N đặt trên mặt phẳng nghiêng  = 300 thí vật đứng yên. Vậy lƣc ma sát tác dụng lên vật là :

A. 50 3 N B. 50N C.Đáp số khác D.Không xác định 9.Một vật rắn chịu tác dụng của một lực F. Chuyển động của vật là chuyển động : A. Tịnh tiến B. Quay C. Vừa quay vừa tịnh tiến D. Không xác định 10. Chọn câu sai Một vật phẳng mỏng đồng chất có dạng là một tam giác đều .Trọng tâm của vật đó nằm tại A.giao điểm của một đƣờng cao và một đƣờng phân giác B.giao điểm của một đƣờng cao và một đƣờng trung tuyến C.giao điểm của một đƣờng trung trực và một đƣờng phân giác D. một điểm bất kí nằm trong tam giác ,không trùng với ba giao điểm trên 11. Kết luận nào dƣới đây về điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song là đầy đủ ? A.Hợp lực của hai lực bất kí phải cân bằng với lực thứ ba B.Ba lực đó có giá đồng phẳng C.Ba lực phải đồng quy D.Ba lực đó phải đồng phẳng và đồng quy

Chủ đề 2 ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CHỊU TÁC DỤNG CỦA BA LỰC SONG SONG 12. Điền từ vào chỗ trống : Hợp lực của hai lực song song cùng chiều tác dụng vào một vật rắn là một lực .......................................................với hai lực và có độ lớn bằng ...................... của hai lực đó A. Song song, ngƣợc chiều ,tổng B. Song song, cùng chiều ,tổng C. Song song, cùng chiều ,hiệu D. Song song, ngƣợc chiều ,hiệu 13. Chọn câu trả lời sai A. Một vật cân bằng không bền là khi nó bị lệch khỏi VTCB đó thí trọng lực tác dụng lên nó kéo nó ra xa khỏi vị trì đó B.Một vật bị lệch khỏi trạng thái cân bằng không bền thí không tự trở về vị trì đó đƣợc C. Cân bằng không bền có trọng tâm ở vị trì thấp nhất so với các điểm lân cận D. Nghệ sĩ xiếc đang biểu diễn thăng bằng trên dây là cân bằng không bền 14. Chọn câu trả lời đúng A. Một vật cân bằng bền là khi nó bị lệch khỏi vị trì cân bằng đó thí trọng lực tác dụng lên nó kéo nó trở về vị trì đó B. Cân bằng bền có trọng tâm ở vị trì thấp nhất so với các điểm lân cận C.Cái bút chí đƣợc cắm ngập vào con dao nhìp là cân bằng bền D. Cả A,B,C đều đúng 15. Chọn câu trả lời sai A. Một vật cân bằng phiếm định là khi nó bị lệch khỏi VTCB đó thí trọng lực tác dụng lên nó giữ nó ở VTCB mới B.Vật có trọng tâm càng thấp thí càng kém bền C. Cân bằng phiếm định có trọng tâm ở một vị trì xác định hay ở một độ cao không đổi D. Trái bóng bàn đặt trên bàn có cân bằng phiếm định 16. Chọn câu trả lời đúng: Theo quy tắc hợp lực song song cùng chiều .Điểm đặt của hợp lực đƣợc xác định dựa trên biểu thức sau

A.

2

1

2

1

d

d

F

F  B.

1

2

2

1

d

d

F

F  C.

1

2

1

2

d

d

F

F  D.

2

2

1

1

d

F

d

F 

17 Chọn câu định nghĩa đúng: Ngẫu lực là A. Hai lực có giá song song ,cùng chiều , có độ lớn bằng nhau

37

Lý 10_LNA

B. Hai lực có giá không song song ,ngƣợc chiều , có độ lớn bằng nhau C. Hai lực có giá song song ,ngƣợc chiều , có độ lớn bằng nhau ,tác dụng lên hai vật khác nhau D. Hai lực song song ,ngƣợc chiều và có độ lớn bằng nhau ,nhƣng có giá khác nhau và cùng tác dụng lên một vật 18. Chọn câu trả lời sai : A. Ngẫu lực có tác dụng làm cho vật quay B.Ngẫu lực là hợp lực của hai lực song song ngƣợc chiều C. Mômen ngẫu lực là đại lƣợng đặc trƣng cho tác dụng làm quay của ngẫu lực D. Không thể tím đƣợc hợp lực của ngẫu lực 19. Chọn câu trả lời sai : A. Lực tác dụng lên vật có giá đi qua trục quay thí không có tác dụng làm quay vật B.Tác dụng làm quay của một lực lên vật rắn có trục quay cố định không phụ thuộc vào độ lớn của lực C. Tác dụng làm quay của một lực lên vật rắn có trục quay cố định phụ thuộc vào khoảng cách từ trục quay tới giá của lực D. Lực tác dụng lên vật có giá không đi qua trục quay cố định (không song song ) thí có tác dụng làm quay vật 20. Chọn câu phát biểu sai : A. Mômen lực là đại lƣợng đặc trƣng cho tác dụng làm quay của lực B. Mômen lực đƣợc đo bằng tìch của lực với cánh tay đòn của vật đó C. Mômen lực là đại lƣợng đặc trƣng cho tác dụng làm quay của vật D. Cánh tay đòn là khoảng cách từ trục quay tới giá của lực 21 Trong hệ SI , đơn vị của mômen lực là A. N/m B.N (Niutơn) C. Jun (J) D. N.m 22. Chọn phát biểu đúng nhất :Mô men lực là: A. Là đại lƣợng vô hƣớng B.Là đại lƣợng véctơ C. Là đại lƣợng véctơ vuông góc với mặt phẳng bởi lực với cánh tay đòn của lực và có độ lớn bằng tìch độ lớn của lực với cánh tay đòn của nó D. Luôn tìch bằng tìch véctơ của lực với cánh tay đòn của nó 23. Một vật cân bằng chịu tác dụng của hai lực thí hai lực đó sẽ: A. cùng giá ,cùng chiều ,cùng độ lớn B. cùng giá ,ngƣợc chiều ,cùng độ lớn C. có giá vuông góc nhau và cùng độ lớn D. đƣợc biểu diễn bằng hai véctơ giống hệt nhau 24.Hai lực cân bằng là hai lực : A. cùng tác dụng lên một vật B.trực đối C. có độ lớn bằng không D. cùng tác dụng lên một vật và trực đối 25. Tác dụng của một lực lên một vật rắn là không đổi khi A. lực đó trƣợt trên giá của nó B.giá của lực quay một góc 900 C. lực đó dịch chuyển sao cho phƣơng của lực không đổi D. độ lớn của thay đổi ìt 26. Trọng tâm của vật rắn là A. Tâm hính học của vật B.điểm chình giữa vật C. điểm đặt của trọng lực tác dụng lên vật D. điểm bất kí trên vật 27. Khi vật rắn đƣợc treo bằng dây và ở trạng thái cân bằng thí : A. dây treo trùng với đƣờng thẳng đứng đi qua trọng tâm của vật B.lực căng của dây treo lớn hơn trọng lƣợng của vật C. không có lực nào tác dụng lên vật D.các lực tác dụng lên vật luôn cùng chiều 28. Một viên nằm cân bằng trong một cái lỗ trên mặt đất ,dạng cân bằng của viên bi khi đó là : A. cân bằng không bền B.cân bằng bền C. cân bằng phiếm định D.lúc đầu cân bằng bền ,sau một thời chuyển thành cân bằng phiếm định 29.Chỉ có thể tổng hợp đƣợc hai lực không song song nếu hai lực đó : A. vuông góc nhau B.hợp với nhau một góc nhọn C. hợp với nhau một góc tù . D.đồng quy

30. Một vật chịu tác dụng của ba lực 

321 F vaøF,F .Vật cân bằng nếu : A. ba lực đồng phẳng B.ba lực đồng quy

C. ba lực đồng quy và đồng phẳng D. 

 0321 FFF 31Một chiếc vành xe đạp phân bố đều khối lƣợng ,có dạng hính tròn tâm C .Trọng tâm của vành nằm tại A. một điểm bất kí trên vành xe B.một điểm bất kí ngoài vành xe C. điểm C D.mọi điểm của vành xe 32.Chọn câu đúng khi nói về đặc điểm hợp lực của hai lực song song cùng chiều A. phƣơng song song với hai lực thành phần B.cùng chiều với hai lực thành phần C. độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực thành phần D.cả ba đặc điểm trên

33.Một vật chịu tác dụng của ba lực 

321 F vaøF,F song song ,vật sẽ cân bằng nếu

38

Lý 10_LNA

A. ba lực cùng chiều B.một lực ngƣợc chiều với hai lực còn lại

C. 

 0321 FFF D.ba lực có độ lớn bằng nhau 34.Chọn câu đúng khi nói về cách phân tìch một lực thành hai lực song song A. có vô số cách phân tìch một lực thành hai lực song song B.chỉ có duy nhất một cách phân tìch một lực thành hai lực song song C. Việc phân tìch một lực thành hai lực song song phải tuân theo quy tắc hính bính hành D.Chỉ có thể phân tìch một lực thành hai lực song song nếu lực ấy có điểm đặt ở trọng tâm của vật mà nó tác dụng 35. Hợp lực của hai lực song song ,trái chiều có đặc điểm nào sau đây A. Có phƣơng song song với hai lực thành phần B.Cùng chiều với chiều của lực lớn hơn C. có độ lớn bằng hiệu độ lớn của hai lực thành phần D.các đặc điểm trên đều đúng 36.Mô men lực tác dụng lên một vật là đại lƣợng : A. Véctơ B.đặc trƣng cho tác dụng làm quay của lực C. để xác định độ lớn của lực tác dụng D.luôn có giá trị dƣơng 37. Khi một vật rắn quay quanh một trục thí tổng mômen lực tác dụng lên vật có giá trị : A. bằng không B.luôn dƣơng C. luôn âm D.khác không 38. Phát biểu nào sau đây đúng với quy tắc mô men lực ? A. Muốn cho một vật có trục quay cố định nằm cân bằng thí tổng mômen của các lực có khuynh hƣớng làm vật quay theo một chiều phải bằng tổng mômen của các lực có khuynh hƣớng làm vật quay theo chiều ngƣợc lại B.Muốn cho một vật có trục quay cố định nằm cân bằng thí tổng mômen của các lực phải bằng hằng số C. Muốn cho một vật có trục quay cố định nằm cân bằng thí tổng mômen của các lực phải khác không D. Muốn cho một vật có trục quay cố định nằm cân bằng thí tổng mômen của các lực phải là một véctơ có giá đi qua trục quay 39. Điều kiện nào sau đây là đủ để hệ ba lực tác dụng lên cùng một vật rắn là cân bằng A. Ba lực đồng quy B.Ba lực đồng phẳng C. Ba lực đồng quy và đồng phẳng D.Hợp lực của hai trong lực cân bằng với lực thứ ba 40. Ở trƣờng hợp nào sau đây ,lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục ? A. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và cắt trục quay B.Lực có giá song song với trục quay C. Lực có giá cắt trục quay D.Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay 41.Chọn câu phát biểu đúng : Một tấm ván nặng 48N đƣợc bắc qua một bể nƣớc .trọng tâm của tấn ván cách điểm tựa A 1,2m và cách điểm tực B 0,6m .Các lực mà tấm ván tác dụng lên điểm tựa A là A. 16N B.12N C. 8N D.6N

42. Chọn câu phát biểu đúng :Điều kiện cân bằng của một chất điểm có trục quay cố định còn đƣợc gọi là A. Quy tắc hợp lực đồng quy B.Quy tắc hợp lực song song C. Quy tắc hính bính hành D.Quy tắc mômen lực 43. Biểu thức nào sau đây là biểu thức của quy tắc mômen lực áp dụng cho trƣờng hợp vật rắn có trục quay cố định chịu tác dụng của lực F1 làm cho vật quay theo chiều kim đồng hồ và lực F2 làm vật quay ngƣợc chiều kim đồng hồ

A. 01  

2MM B. F1d2 = F2d1 C. 1

2

2

1

d

d

F

F  D.



 2MM1

44. Chọn câu phát biểu đúng : Mômen ngẫu lực đƣợctình bằng biểu thức nào sau đây:

A. 

 MMM 21 B. M = M1 = M2 C. M = (F1+ F2)(d1 + d2) D.M = F1(d1 +d2) = F2(d1+ d2)

45. Chọn câu phát biểu đúng : A. Mômen quán tình của một vật là đại lƣợng đặc trƣng cho mức độ thay đổi vận tốc góc quay của vật B.Mômen quán tình càng lớn thí vật càng khó thay đổi vận tốc góc và ngƣợc lại C. Mômen quán tình của một vật phụ thuộc vào khối lƣợng của vật và sự phân bố khối lƣợng so với trục quay D.Cả A,B,C đều đúng 46. Chọn câu phát biểu đúng : Một vật đang quay quanh một trục với tốc độ góc = 5rad/s .bỏ qua sức cản không khì .Nếu bỗng nhiên mômen lực tác dụng lên nó mất đi thí A. Vật dừng lại ngay B.Vật đổi chiều quay C. Vật quay đều với tốc độ góc = 5rad/s D.Vật quay chậm dần rồi dừng lại 47. Chọn câu phát biểu đúng : đối với một vật quay quanh một trục cố định A. Nếu không chịu mômen lực tác dụng thí vật phải đứng yên B.Khi không còn mômen lực tác dụng thí vật đang quay sẽ lập tức dừng lại C. Vật quay đƣợc là nhờ mômen lực tác dụng lên nó D.Khi thấy tốc độ góc của vật thay đổi thí chắc chắn đã có mômen lực tác dụng lên vật 48. Chọn câu phát biểu đúng : Mômen quán tình của một vật không phụ thuộc vào : A. Khối lƣợng của vật B.Hính dạng và kìch thƣớc vật

39

Lý 10_LNA

C. Gia tốc hƣớng tâm gây ra chuyển động quay của vật D .Vị trì trục quay 49. Chọn câu phát biểu đúng : Hai quạt máy cùng công suất có cánh quạt hính dạng kìch thƣớcgiống nhau .Quạt thứ nhất có cánh bằng đồng .Quạt thứ hai có cánh làm bằng nhựa .Ban đầu ,hai quạt có vận tốc góc bằng nhau .Đồng thời tắt quạt , ta thấy : A. Cánh quạt đồng dừng lại sớm hơn cánh quạt nhựa B. Cánh quạt nhựa dừng lại sớm hơn cánh quạt đồng C. Cánh quạt đồng dừng lại đồng thời với cánh quạt nhựa D. Không có cơ sở để kết luận 50. Chọn câu phát biểu đúng : Một vật rắn phẳng ,mỏng có dạng một hính vuông ABCD ,cạnh a =50cm .Ngƣời ta tác dụng vào vật một ngẫu lực nằm trong mặt phẳng của hính vuông .Các lực có độ lớn 10N và đặt vào hai đỉnh Avà C .Mômen của ngẫu lực trong trƣờng hợp các lực vuông góc với AC là

A. 5 N.m B. 5 2 N.m C. 500 N.m D. 500 2 N.m 51. Chọn câu phát biểu đúng : Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F =20N .cánh tay đòn của ngẫu lực d =30cm .Mômen của ngẫu lực là: A. 600 N.m B.60 N.m C. 6 N.m D. 0,6 N.m

52. Chọn câu phát biểu đúng : Một vật rắn phẳng ,mỏng có dạng một hính tròn tâm O ,bán kình r =40cm .Ngƣời ta tác dụng vào vật một ngẫu lực nằm trong mặt phẳng của hính tròn tại hai đầu Avà B của một đƣờng kình .Các lực có độ lớn 5N .Mômen của ngẫu lực này là A. 2 N.m B. 4 N.m C. 8 N.m D.Một kết quả khác 53. Chọn câu đúng : Một ngƣời gánh hai thúng ,một thúng gạo nặng 300N , một thúng ngô nặng 200N .Đòn gánh dài 1m .Vai ngƣời ấy đặt ở điểm O cách hai đầu treo các khoảng d1 và d2 bằng bao nhiêu để đòn gánh cân bằng và nằm ngang ? A. d1= 0,5m ,d2 = 0,5m B. d1= 0,6m ,d2 = 0,4m

C. d1= 0,4m ,d2 = 0,6m D. d1= 0,25m ,d2 = 0,75m

54. Chọn câu đúng : Hai ngƣời dùng một chiếc gậy để khiêng một vật nặng 1000N .Điểm treo vật cách vai ngƣời thứ nhất 60cm và cách vai ngƣời thứ hai 40cm .Bỏ qua trọng lƣợng của đòn gánh .Hỏi vai ngƣời thứ nhất và thứ hai lần lƣợt chịu các lực F1 và F2 bằng bao nhiêu ? A. F1 = 500N , F2 = 500N B. F1 = 600N , F2 = 400N

C. F1 = 400N , F2 = 600N D. F1 = 450N , F2 = 550N

55. Chọn câu phát biểu đúng : Một thanh chắn đƣờng dài 7,8 m , có trọng lƣợng 2100N và có trọng tâm cách đầu bên trái 1,2m .Thanh có thể quay quanh một trục nằm ngang ở cách đầu bên trái 1,5m .Để giữ thanh nằm ngang thí lực tác dụng vào đầu bên phải có giá trị là : A. 2100 N B.100 N C. 780N D.150N

56 Chọn câu phát biểu đúng : A.Mô men lực chỉ phụ thuôc vào độ lớc của lực BQui tắc mô men chỉ áp dụng cho vật có trục quay cố định C.Ngẫu lực là hệ hai lực song song, ngƣợc chiều, có độ lớn bằng nhau, có giá khác nhau cùng tác dụng vào một vật. D.Ngẫu lực không có đơn vị đo 57 Cho hệ 2 vật cùng khối lƣợng m, cùng vận tôc v chuyển động ngƣợc chiều. Động lƣợng của hệ là : A. mv B. 2mv C. 0 D. Đáp số khác 58 Cánh tay đòn của lực F đối với tâm quay O là : A. Khoảng cách từ O đến điểm đặt của lực F B. Khoảng cách từ O đến ngọn của vec tơ lực F C.Khoảng cách từ O đến giá của lực F D. Khoảng cách từ điểm đặt của lực F đến trục quay 59. Một vật có trục quay cố định, chịu tác dụng của 1 lực F thí A. Vật chuyển động quay B.Vật đứng yên C. Vật vừa quay vừa tịnh tiến D.Vật chuyển động quay khi giá của lực không đi qua trục quay 60.Một vật không có trục quay cố định khi chịu tác dụng của ngẫu lực thí sẽ : A.Chuyển động tịnh tiến B. Chuyển động quay C. Vừa quay, vừa tịnh tiến D. Cân bằng 61 :Chọn câu sai : A.Khi giá của lực đi qua trục quay thí vật cân bằng B. Mô men ngẫu lực phụ thuộc vào vị trì trục quay C. Đơn vị của mô men ngẫu lực là N.m D. Mô men của lực tuỳ thuộc vào cánh tay đòn của lực 62.Cánh tay đòn của ngẫu lực là khoảng cách : A. Từ trục quay đến giá của lực B. Giữa 2 giá của lực C. Giữa 2 điểm đặt của ngẫu lực D. Từ trục quay đến điểm đặt của lực 63 .Cân bằng của một vật là không bền khi trọng tâm của nó : A. Có vị trì không thay đổi B. Có vị trì thấp nhất C. Có vị trì cao nhất D. Ở gần mặt chân đế 64 .Tác dụng một lực F có giá đi qua trọng tâm của một vật thí vật đó sẽ : A. Chuyển động tịnh tiến B.Chuyển động quay C. Vừa quay vừa tịnh tiến D. Chuyển động tròn đều 65.Chọn câu sai : A.Một vật chỉ có trạng thái cân bằng khi chịu tác dụng bởi cặp lực cân bằng B.Khi vật chịu tác dụng của một ngẫu lực, vật sẽ chuyển động quay C.Khi trọng tâm trùng với trục quay thí cân bằng của vật là cân bằng phiếm định D.Cân bằng của vật càng bền vững khi mặt chân đế càng rộng 66 .Đơn vị của mô men ngẫu lực là : A. N/m B. N.m C. N/m

2 D. Không có

67 .Chọn câu phát biểu đúng : A.Đơn vị động lƣợng là N.m B.Một vật chịu tác dụng của ngẫu lực thí chỉ có chuyển động quay

40

Lý 10_LNA

A B O

C.Đơn vị của ngẫu lực là kgm/s D.Qui tắc mô men chỉ áp dụng cho vật có trục quay cố định 68 Chọn câu đúng: Một vật rắn muốn cân bằng khi chịu tác dụng của hai lực, thí hai lực đó phải là: A. Trực đối không cân bằng. B. Trực đối cân bằng. C. Trực đối bằng nhau. D. Trực đối không bằng nhau. 69 Chọn câu sai: Trọng tâm của vật rắn là: A. Điểm đặt của trọng lực tác dụng lên vật rắn. B. Điểm mà hai giá của trọng lực giao nhau tại vật rắn. C. Điểm mà khi vật rắn dời chỗ thí nó cũng dời chỗ. D. Điểm mà giá của trọng lực tác dụng lên vật rắn đi qua.

70 Trong các cách viết sau, cách viết nào đúng nhất: Một quyển sách nằm cân bằng trên mặt bàn ví phản lực N 

và trọng lực tác dụng

lên nó quan hệ với nhau nhƣ sau:

A. PN 

 B. PN 

 C. PN 

 D. PN 



71 Chọn câu sai: Điều kiện cân bằng của vật rắn có mặt chân đế là: A. Giá của trọng lực tác dụng lên vật rắn phải đi qua mặt chân đế. B. Đƣờng thẳng đứng đi qua trọng tâm của vật rắn gặp mặt chân đế. C. Đƣờng thẳng đi qua trọng tâm vật rắn gặp mặt chân đế. D. Hính chiếu của trọng lực theo phƣơng thẳng đứng là một điểm và phải nằm trong mặt chân đế. 72 Chọn câu sai: Điều kiện nào sau đây để ba lực cùng tác dụng lên một vật rắn có thể cân bằng? A. Ba lực cùng nằm trong một mặt phẳng. B. Giá của ba lực đó giao nhau tại một điểm. C. Tổng độ lớn của ba lực đó phải bằng không. D. Hợp của hai trong ba lực phải cùng giá với lực thứ ba. 73 Có đòn bẩy nhƣ hính vẽ. Đầu A của đòn bẩy treo một vật có trọng lƣợng 30 N. Chiều dài đòn bẩy dài 50 cm. Khoảng cách từ đầu A đến trục quay O là 20 cm. Vậy đầu B của đòn bẩy phải treo một vật khác có trọng lƣợng là bao nhiêu để đòn bẩy cân bằng nhƣ ban đầu?

A. 15 N B. 20 N C. 25 N D. 30 N

74 : chọn câu đúng: Điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của 3 lực không song song là :

A.Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba B. Ba lực đó có độ lớn bằng nhau C. Ba lực đó phải đồng phẳng và đồng quy. D. Ba lực đó có giá vuông góc với nhau từng đôi một 75 . Điều nào sau đây là đúng khi nói về cách phân tìch một lực thành hai lực song song A . Có vô số cách phân tìch một lực thành hai lực song song . B. Chỉ có duy nhất một cách phân tìch một lực thành hai lực song song C. Việc phân tìch một lực thành hai lực song song phải tuân theo quy tắc hính bính hành . D . Chỉ có thể phân tìch một lực thành hai lực song song nếu lực ấy có điểm đặt tại trọng tâm của vật mà nó tác dụng .

76. Moät vaät coù khoái löôïng m ñöôïc giöõ yeân treân moät maët phaúng nghieâng bôûi moät sôïi daây song song vôùi ñöôøng doác

chình. Bieát 00 <  < 90 0 . Cho g = 9,8 m/s2.

41

Lý 10_LNA

X¸c ®Þnh hîp lùc F cña hai lùc 1F , 2F cùng chiÒu ®Æt t¹i A vµ B víi ®é lín cña chóng lÇn lît lµ 4N vµ 6N, biÕt AB = 30cm ?

¸ 1F

¸ 1F

¸ 1F

¸ 1F

α

42

Lý 10_LNA

α α

α

Bài tập tự luận

1 đ ?

2 . Đặt một thanh AB dài 3m có khối lƣợng 15 kg lên đỉnh O cách A một đoạn 1 m. Để thanh thăng bằng, ngƣời ta phải đặt thêm một vật có khối lƣợng 5kg. Xác định vị trì để đặt vật

3 . Thanh nhẹ AB nằm ngang đƣợc gắn vào tƣờng tại A, đầu B nối với tƣờng bằng dây BC không dãn .Vật có khối lƣơng m = 1,2 kg đƣợc treo vào B bằng dây BD, biết AB = 20 cm,AC = 48 cm,Tình lực căng của dây BC và lực nén lên thanh AB. Đáp số :T=N=5N

4:

5. Tác dụng 2 lực F1, F2 vào một tấm ván quay quanh một tâm O.Cánh tay đòn của lực F1 và F2 đối với tâm O lần lƣợt là 20 cm và 30 cm. Tấm ván không quay.

a. Tím tỉ số F1 và F2 b. Biết F1 = 20 N. Tím F2.

6. Đặt một thanh AB dài 5m có khối lƣợng 20 kg tại đỉnh O cách A một đoạn 1,2 m. Phải tác dụng một lực bằng bao nhiêu ở vị trì điểm B để có thể giữ thanh thăng bằng?

7. Đặt một thanh AB dài 4m có khối lƣợng 10 kg lên đỉnh O cách A một đoạn 1 m. Ở vị trì của A đặt thêm một vật nặng 20 kg. Phải tác dụng một lực bằng bao nhiêu ở vị trì điểm B để có thể giữ thanh thăng bằng?

8. . Cho một hệ vật nhƣ hính 1.1.1. Thanh sắt có khối lƣợng 2 kg. Góc hợp bởi dây và tƣờng

43

Lý 10_LNA

là 600. Tím lực căng dây và áp lực tác dụng vào tƣờng. 2. Cho một hệ vật nhƣ hính 1.1.2. Góc nghiêng 300. Vật có khối lƣợng 5 kg.

a. Tím lực căng dây và lực phản lực tác dụng lên vật.

b. Thay dây bằng một lò xo có độ cứng k =100 N/m. Tím độ biến dạng của lò xo.

10. Cho một hệ vật nhƣ hính 1.1.1. Dây chỉ có thể chịu lực căng dây tối đa là 20 N. Thanh nặng 3 kg. Hỏi dây cần phải treo hợp với tƣờng một góc nhỏ nhất là bao nhiêu để có thể cân bằng?

11. Cho một hệ vật nhƣ hính 1.1.1. Góc hợp bởi dây và tƣờng là 300. Dây chịu đƣợc lực căng tối đa 30 N. Thanh sắt có khối lƣợng 1 kg. Chất thêm đồ từ từ lên thanh sắt thí thấy đến một khối lƣợng m thí dây đứt. Hỏi khối lƣợng tối đa có thể thêm vào là bao nhiêu? Khi đó áp lực lên tƣờng là bao nhiêu?

12. Cho một hệ vật nhƣ hính 1.1.3. Góc treo của 2 dây hợp với tƣờng là 450. Khối lƣợng của vật là 20 kg. Tình lực căng của dây.

13. Cho một hệ vật nhƣ hính 1.1.2. Phản lực tác dụng lên vật là 10 N. Góc nghiêng 450. Tím khối lƣợng của vật và lực căng dây.

14:15:Vật có khối lƣợng m = 1,7 kg đƣợc treo tại trung điểm C của dây AB nhƣ hính vẽ .Tím lực căng của dây AC ,BC theo  .Áp dụng

với 030 .Trƣờng hợp nào dây dễ bị đứt hơn?

Đáp số:

  

 

NT

NTmg TT

10

17

sin2 2

1

21 

16:

Các thanh nhẹ AB, AC nối với nhau và với tƣờng nhờ các bản lề . Tại A tác dụng lực thẳng đứng P = 1000 N.

Tím lực đàn hồi của các thanh nếu 00 60,30   .

Đáp số: 500N,867N

CHƢƠNG IV CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 1. Chọn câu phát biểu đúng : Đơn vị của động lƣợng A. kg m.s

2 B. kg.m.s C. kg.m/s D. kg/m.s

2. Chọn câu phát biểu đúng : Một quả bóng khối lƣợng m đang bay ngang với vận tốc v thí đập vào bức tƣờng và bật trở lại với cùng một vận tốc .Độ biến thiên động lƣợng của quả bóng là A. m.v B. –m.v C. 2mv D. - 2m.v 3. Chọn câu phát biểu đúng : Động lƣợng đƣợc tình bằng A. N/s B.N.s C. N.m D.N.m/s

4. Chọn câu phát biểu đúng : Một vật nhỏ khối lƣợng m =2kg trƣợt xuống một đƣờng dốc thẳng nhẳn tại một thời điểm xác định có vận tốc 3m/s ,sau đó 4s có vận tốc 7m/s ,tiếp ngay sau đó 3s vật có động lƣợng (kgm/s) là A. 6 B.10 C. 20 D.28

5. Chọn câu phát biểu sai : A. Động lƣợnglà một đại lƣợng véctơ B.Động lƣợng luôn đƣợc tình bằng tìch khối lƣợng và vận tốc của vật C. Động lƣợng luôn cùng hƣớng với vận tốc ví vận tốc luôn luôn dƣơng D. Động lƣợng luôn cùng hƣớng với vận tốc ví khối lƣợng luôn luôn dƣơng 6. Chọn câu phát biểu đúng nhất : A. Véc tơ động lƣợng của hệ đƣợc bảo toàn B. Véc tơ động lƣợng toàn phần của hệ đƣợc bảo toàn C. Véc tơ động lƣợng toàn phần của hệ kìn đƣợc bảo toàn D. Động lƣợng của hệ kìn đƣợc bảo toàn 7. Chọn câu phát biểu đúng : Biểu thức của định luật II N còn đƣợc viết dƣới dạng sau:

A. →

→ →

Δ

Δ =F

t

v m B.

t

p

Δ

Δ =

F C. →

=

t

p

Δ

Δ F →

D. t

p

Δ

Δ F →

=

m

A B

C

B

A

P

44

Lý 10_LNA

8. Chọn câu phát biểu đúng : Phƣơng trính của định luật bảo toàn động lƣợng cho trƣờng hợp hệ hai vật :

A. m1v1 + m2v2 = /

22

/

11 vm+vm B. (m1 + m2)( )v+v →

2

1 =

→ /

22

→ /

11 vm+vm

C.

→ /

12

→ /

21

12

21 vm+vm=vm+vm D. →→

2211 vm+vm = → /

22

→ /

11 vm+vm 9. Chọn câu phát biểu đúng : Một hệ vật gọi là hệ kìn nếu A. Chỉ có những lực của các vật trong hệ tác dụng lẫn nhau B.Không có tác dụng của những lực từ bên ngoài hệ C. Các nội lực từng đôi trực đối nhau theo định luật III Niu tơn D.Cả A,B,C đều đúng 10 . Chọn câu phát biểu sai : A. Hệ vật – Trái Đất luôn đƣợc coi là hệ kìn B. Hệ vật – Trái Đất chỉ gần đúng là hệ kìn C. Trong các vụ nổ ,hệ vật có thể coi nhƣ gần đúng là hệ kìn trong thời gian ngắn xảy ra hiện tƣợng D.Trong va chạm ,hệ vật có thể coi gần đúng là hệ kìn trong thời gian ngắn xảy ra hiện tƣợng 11. Chọn câu phát biểu đúng : Hệ vật –Trái Đất chỉ gần đúng là hệ kìn ví A. Trái Đất luôn chuyển động B.Trái Đất luôn luôn hút vật C. Vật luôn chịu tác dụng của trọng lực D.Luôn tồn tại các lực hấp dẫn từ các thiên thể trong vũ trụ tác dụng lên vật 12. Chọn câu phát biểu đúng : Định luật bảo toàn động lƣợng chỉ đúng trong trƣờng hợp A. Hệ có ma sát B.Hệ không có ma sát C. Hệ kìn có ma sát D.Hệ cô lập 13. Chọn câu phát biểu đúng : Định luật bảo toàn động lƣợng tƣơng đƣơng với A. Định luật I Niu-tơn B. Định luật II Niu-tơn C. Định luật III Niu-tơn D. Không tƣơng đƣơng với các định luật Niu-tơn 14 Chọn câu phát biểu đúng : Động lƣợng toàn phần của hệ đƣợc tình bằng biểu thức sau : A. p = p1 + p2 + ... B. p = ( m1 +m2 + ...)v

C. →

21

v...)+m+(m=p D. ...+vm+vm=p →

22

11

15 Chọn câu đúng : Biểu thức p = 2

2

2

1 p+p là biểu thức tình độ lớn tổng động lƣợng của hệ trong trƣờng hợp :

A. Hai véctơ vận tốc cùng hƣớng B. Hai véctơ vận tốc cùng phƣơng ngƣợc chiều C. Hai véctơ vận tốc vuông góc với nhau D. Hai véctơ vận tốc hợp với nhau một góc 600 16. Chọn câu phát biểu đúng : Chuyển động sau không theo nguyên tắc chuyển động bằng phản lực A. Chuyển động của súng giật B. Chuyển động của máy bay trực thăng C. Chuyển động của con quay nƣớc D.Chuyển động của con sứa biển 17. Chọn câu phát biểu đúng : Trong chuyển động bằng phản lực A. Nếu có một phần chuyển động theo một hƣớng thí phần còn lại phải đứng yên B. Nếu có một phần chuyển động theo một hƣớng thí phần còn lại phải chuyển động cùng hƣớng C. Nếu có một phần chuyển động theo một hƣớng thí phần còn lại phải chuyển động theo hƣớng ngƣợc lại D. Nếu có một phần chuyển động theo một hƣớng thí phần còn lại phải chuyển động theo hƣớng vuông góc 18 Chọn câu phát biểu đúng : chuyển động bằng phản lực tuân theo A. Định luật bảo toàn công B. Định luật II Niu-tơn C. Định luật bảo toàn động lƣợng D.Định luật III Niu-tơn 19. Chọn câu phát biểu đúng : Một lực 20N tác dụng vào một vật m =400g đang nằm yên ,thời gian tác dụng 0,015s .Xung lƣợng tác dụng trong khoảng thời gian đó là: A. 0,3 kg.m/s B. 1,2 kg.m/s C. 120 kg.m/s D. Một giá trị khác 20. Chọn câu phát biểu đúng : Một vật nhỏ m =200g rơi tự do .Lấy g = 10m/s2 .Độ biến thiên động lƣợng của vật từ thời điểm thứ hai đến thời điểm thứ sáu kể từ lúc bắt đầu rơi là : A. 0,8 kg.m/s B. 8 kg.m/s C. 80 kg.m/s D. 800 kg.m/s

21. Chọn câu phát biểu đúng : Một hệ vật đƣợc gọi là hệ kìn (hệ cô lập ) nếu : A. Các vật trong hệ chỉ tƣơng tác với nhau mà không tƣơng tác với các vật khác ngoài hệ B. Lực tác dụng lên các vật trong hệ là nội lực C. Tổng các ngoại lực tác dụng lên vật trong hệ bù trừ nhau D.A ,B,C đều đúng 22. Chọn câu phát biểu đúng : trƣờng hợp nào sau đây là hệ kìn (hệ cô lập ) ? A. Hai viên bi chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang B. Hai viên bi chuyển động trên mặt phẳng nghiêng C. Hai viên bi rơi thẳng đứng trong không khì D. Hai viên bi chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang 23. Chọn câu phát biểu đúng : Động lƣợng của vật bảo toàn trong trƣờng hợp nào sau đây ? A. Vật đang chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang B. Vật đang chuyển động tròn đều C. Vật đang chuyển động nhanh dần đều trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát

45

Lý 10_LNA

D. Vật đang chuyển động chậm dần đều trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát 24. Chọn câu phát biểu sai : A. Động lƣợng của mỗi vật trong hệ kìn có thể thay đổi B.Động lƣợng của vật là đại lƣợng véctơ C. Động lƣợng của một vật có độ lớn bằng tìch khối lƣợng và vận tốc của vật D.Động lƣợng của một hệ kìn luôn luôn thay đổi 25. Chọn câu phát biểu sai: A. Vật rơi tự do không phải là hệ kìn ví trọng lực tác dụng lên vật là ngoại lực B.Một hệ gọi là hệ kìn khi ngoại lực tác dụng lên hệ không đổi C. Hệ gồm:vật rơi tự do và trái đất ,, đƣợc xem là hệ kìn khi bỏ qua lực tƣơng tác giữa hệ vật với các vật khác D.Khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ thí động lƣợng của hệ đƣợc bảo toàn 26. Chọn câu phát biểu sai : A. Động lƣợng của vật là đại lƣợng véctơ B.Độ biến thiên động lƣợng của vật trong một khoảng thời gian ngắn bằng xung của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó C. Khi vật ở trạng thái cân bằng thí động lƣợng của vật bằng không D.Véctơ động lƣợng cùng hƣớng với véctơ vận tốc 27. Chọn câu phát biểu đúng : Hai vật có cùng khối lƣợng m ,chuyển động với vận tốc có độ lớn bằng nhau .Động lƣợng của hệ hai vật sẽ đƣợc tình theo biểu thức nào sau đây ?

A. →

1

v2m=p B. →→

2v2m=p C. ) →

21 v+vm(=p →→

D. Cả A,B,C

28. Chọn câu phát biểu đúng : Khi nói về chuyển động thẳng đều ,phát biểu nào sau đây là đúng A. Động lƣợng của vật không thay đổi B. Xung của lực bằng không C. Độ biến thiên động lƣợng bằng không D.Cả A,B và C đều đúng . 29 Chọn câu phát biểu đúng : về định luật bảo toàn động lƣợng A. Trong một hệ kìn ,động lƣợng của hệ đƣợc bảo toàn B.Trong một hệ kìn ,tổng động lƣợng của hệ là một véctơ không đổi cả về hƣớng và độ lớn C. Định luật bảo toàn động lƣợng là cơ sở của nguyên tắc chế tạo tên lửa vũ trụ D.Các phát biểu A,B,C đều đúng 30 Chọn câu phát biểu đúng : Trong các hiện tƣợng sau đây ,hiện tƣợng nào không liên quan đến định luật bảo toàn động lƣợng ? A. Vận động viên dậm đà để nhảy B. Ngƣời nhảy từ thuyền lên bờ làm cho thuyền chuyển động ngƣợc lại C. Xe ôtô xả khói ở ống thải khi chuyển động D.Các hiện tƣợng nêu trên đều không liên quan đến định luật bảo toàn động lƣợng ? 31. Chọn câu phát biểu đúng : Một khẩu súng có viên đạn khối lƣợng m = 25g ,nằm yên trong súng .Khi bóp cò ,đạn chuyển động trong nòng súng hết 2,5 ms và đạt đƣợc vận tốc khi tới đầu nòng súng là 800m/s .Lực đẩy trung bính của hơi thuốc súng là : A. 8N B. 80N C. 800N D.8000N

32. Chọn câu trả lời đúng : Một hệ gồm hai vật có khối lƣợng m1 = 200g ,m2= 300g có vận tốc v1 =3m/s ,v2=2m/s .biết vận tốc của chúng cùng phƣơng ,ngƣợc chiều .Độ lớn động lƣợng của hệ là:

A. 1,2 kgm/s B. 0 C. 120kgm/s D. 60 2 kgm/s 33.Chọn câu phát biểu đúng :Một hệ gồm hai vật có khối lƣợng m1 = 1kg ,m2= 4kg có vận tốc v1 =3m/s ,v2=1m/s .Biết vận tốc của chúng vuông góc với nhau .Độ lớn động lƣợng của hệ là A. 1 kgm/s B. 5 kgm/s C. 7 kgm/s D. Một giá trị khác 34. Chọn câu phát biểu đúng : Một súng có khối lƣợng M = 400kg đƣợc đặt trên mặt đất nằm ngang .Bắn một viên đạn khối lƣợng m = 400g theo phƣơng nằm ngang .Vận tốc của đạn là v =50m/s .Vận tốc giật lùi của súng là A. -5mm/s B. -5cm/s C.- 5m/s D.-50cm/s

35. Chọn phát biểu sai : A. Hiệu suất cho biết tỉ lệ giữa công có ìch và công toàn phần do máy sinh ra khi hoạt động B.Hiệu suất đƣợc tình bằng hiệu số giữa công có ìch và công toàn phần C. Hiệu suất đƣợc tình bằng thƣơng số giữa công có ìch và công toàn phần D. Hiệu suất có giá trị luôn nhỏ hơn 1 36. Chọn câu sai : Công của lực A. Là đại lƣợng vô hƣớng B. Có giá trị đại số C. Đƣợc tình bằng biểu thức F.S.cos D.Luôn luôn dƣơng 37. Chọn câu trả lời đúng : Lực thực hiện công âm khi vật chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang A. Lực ma sát B. Lực phát động C. Lực kéo D.Trọng lực 38. Chọn câu phát biểu đúng : Công của lực tác dụng lên vật bằng không khi góc hợp giữa lực tác dụng và chiều chuyển động là : A. 0

0 B. 60

0 C. 180

0 D. 90

0

39. Chọn câu trả lời đúng : Khi lực F cng chiều với độ dời s thí : A. Công A > 0 B. Công A < 0 C. Công A ≠ 0 D. Công A = 0 40.Chọn câu trả lời đúng :Khi một vật trƣợt xuống trên một mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng ngang một góc .Công do lực ma sát thực hiện trên chiều dài S của mặt phẳng nghiêng là : A. Ams = μ.m.g.sin B. Ams = - μm.g.cos C. Ams = μ.m.g.sin.S D. Ams = - μ.m.g.cos.S

46

Lý 10_LNA

41.Chọn câu trả lời đúng : Khi một vật trƣợt đi lên trên một mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng ngang một góc .Công do trọng lực thực hiện trên chiều dài S của mặt phẳng nghiêng là : A. Ap = m.g.sin.S B. Ap = m.g.cos.S C. Ap = - m.g.sin.S D. Ap = - m.g.cos.S

42.Chọn câu trả lời đúng : Ki lô óat giờ là đơn vị của A. Hiệu suất B. Công suất C. Động lƣợng D. Công 43.Chọn câu sai :Khi vật chuyển động trƣợt xuống trên mặt phẳng nghiêng A. Lực ma sát sinh công cản B. Thành phần tiếp tuyến với mặt phẳng nghiêng của trọng lực sinh công phát động C. Phản lực của mặt phẳng nghiêng tác dụng lên vật sinh công cản D. Thành phần pháp tuyến với mặt phẳng nghiêng của trọng lực không sinh công 44.Chọn câu trả lời sai :Công suất có đơn vị là A. Oát (W) B. Kilôoat (KW) C. Kilôoat giờ (KWh) D. Mã lực (HP) 45.Chọn câu trả lời đúng :Một cần cẩu thực hiện một công 120kJ nâng thùng hàng khối lƣợng 600kg lên cao 10m .Hiệu suất của cần cẩu là : A. 5% B. 50% C. 75% D. Một giá trị khác 46.Chọn câu trả lời đúng : Một máy bay phản lực có trọng lƣợng P = 3 000 000N với công suất động cơ P1 = 75MW cất cánh và đạt độ cao h =1000m .Biết sức cản của không khì là 750 000N .Thời gian cất cánh của máy bay là : A. 5s B. 25s C. 50s D. 75s

47.Chọn câu trả lời sai : A. Động năng là một đại lƣợng vô hƣớng B. Động năng luôn luôn dƣơng C. Động năng có tình tƣơng đối D. Động năng tỉ lệ nghịch với bính phƣơng vận tốc 48.Chọn câu trả lời sai :khi nói về công của trọng lực A. Công của trọng lực luôn luôn mang giá trị dƣơng B. Công của trọng lực bằng không khi vật chuyển động trên mặt phẳng ngang C. Công của trọng lực bằng không khi quỹ đạo của vật là một đƣờng khép kìn D. Công của trọng lực bằng độ giảm thế năng của vật 49.Chọn câu sai: A. Lực hấp dẫn là lực thế B. Công của lực thế không phụ thuộc vào dạng đƣờng đi C. Công của trọng lực luôn là công dƣơng D. Công là một đại lƣợng vô hƣớng 50.Chọn câu trả lời đúng :Khi vật có khối lƣợng không đổi nhƣng vận tốc tăng gấp đôi thí động năng của vật sẽ : A. Giảm phân nửa B. Tăng gấp đôi C. Không thay đổi D. Tăng gấp 4 lần 51.Chọn câu trả lời đúng : Khi vật có vân tốc không đổi nhƣng khối lƣợng tăng gấp đôi thí động năng của vật sẽ : A. Giảm phân nửa B. Tăng gấp đôi C. Không thay đổi D. Tăng gấp 4 lần 52.Chọn câu trả lời đúng : Động năng của vật sẽ tăng gấp hai nếu : A. m không thay đổi , v tăng gấp đôi B. v không đổi ,m tăng gấp đôi C. m giảm một nửa ,v tăng gấp 4 lần D. v giảm một nửa ,m tăng gấp 4 lần 53.Chọn câu trả lời đúng : Động năng của vật sẽ tăng gấp bốn nếu A. m không thay đổi , v tăng gấp đôi B. v không đổi ,m tăng gấp đôi C. m giảm một nửa ,v tăng gấp 4 lần D. v giảm một nửa ,m tăng gấp 4 lần 54.Chọn câu trả lời đúng :Động năng của vật sẽ không đổi nếu : A. m không thay đổi , v tăng gấp đôi B. v không đổi ,m tăng gấp đôi C. m giảm một nửa ,v tăng gấp 4 lần D. v giảm một nửa ,m tăng gấp 4 lần . 55.Chọn câu trả lời đúng :Động năng của vật sẽ tăng gấp tám lần nếu A. m không thay đổi , v tăng gấp đôi B. v không đổi ,m tăng gấp đôi C. m giảm một nửa ,v tăng gấp 4 lần D. v giảm một nửa ,m tăng gấp 4 lần 56.Điền từ vào chỗ trống : Độ biến thiên động năng của một vật trên một đoạn đƣờng nào đó bằng ..................của ...........................tác dụng lên vật trên đoạn đƣờng đó A. Công ,nội lực B. Công ,ngoại lực C. Công suất ,nội lực D. Công suất , ngoại lực 57.Chọn câu trả lời đúng :Định lì động năng đƣợc áp dụng đúng trong trƣờng hợp A. Lực tác dụng lên vật không đổi B. Lực tác dụng lên vật thay đổi C. Đƣờng đi có dạng bất kí D. Cả A,B,C đều đƣợc 58.Chọn câu trả lời đúng : A.Nếu công của ngoại lực dƣơng thí động năng của vật giảm B. Nếu công của ngoại lực âm thí động năng của vật tăng C. Trong chuyển động thẳng đều ,công có giá trị bằng không D. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều ,công có giá trị bằng không 59.Chọn câu trả lời đúng :Một vật có khối lƣợng 500g đang di chuyển với vận tốc 10m/s .Động năng của vật bằng A.2,5J B. 25J C.250J D. 2500J

60.Chọn câu trả lời sai :Khi nói về động năng A.Động năng của vật không đổi khi vật chuyển động thẳng đều B. Động năng của vật không đổi khi vật chuyển động thẳng với gia tốc không đổi C. Động năng của vật không đổi khi vật chuyển động tròn đều D. Động năng của vật không đổi khi vật chuyển động với gia tốc bằng không 61.Chọn câu trả lời đúng : Độ biến thiên động năng của một vật bằng công của :

47

Lý 10_LNA

A.trọng lực tác dụng lên vật đó B. lực phát động tác dụng lên vật đó C.ngoại lực tác dụng lên vật đó D. lực ma sát tác dụng lên vật đó 62.Chọn câu trả lời đúng :Thế năng là năng lƣợng không phụ thuộc vào : A.vị trì tƣơng đối giữa các phần (các phần ) trong hệ B. khối lƣợng của vật và gia tốc trọng trƣờng C.khối lƣợng và vận tốc của các vật trong hệ D. độ biến dạng (nén hay dãn) của cac vật trong hệ 63.Chọn câu trả lời đúng :Lực nào sau đây không phải là lực thế A. Lực ma sát B. Trọng lực C. Lực đàn hồi D. Lực tĩnh điện 64.Chọn câu trả lời đúng :Khi một rơi tự do ,nếu :

A.thế năng giảm đi 2 lần thí động năng tăng lên 2 lần B. thế năng giảm đi 2 lần thí vận tốc tăng lên 2 C.thế năng giảm đi bao nhiêu lần thí động năng tăng lên bấy nhiêu D. Các câu A,B,C đều đúng 65.Chọn câu trả lời đúng :Khi nói về động năng của vật : A. động năng của vật tăng khi gia tốc của vật lớn hơn không B. động năng của vật tăng khi vận tốc của vật lớn hơn không C. động năng của vật tăng khi các lực tác dụng lên vật sinh công dƣơng D. động năng của vật tăng khi gia tốc của vật tăng 66.Chọn câu trả lời đúng :Động năng là đại lƣợng đƣợc xác định bằng : A.nửa tìch của khối lƣợng và vận tốc B. tìch của khối lƣợng và bính phƣơng một nửa vận tốc C.tìch khối lƣợng và bính phƣơng vận tốc D. tìch khối lƣợng và một nửa bính phƣơng vận tốc 67.Chọn câu trả lời đúng :Khi nói về động năng và động lƣợng A.Động năng và động lƣợng có bản chất tƣơng tự nhau ví chúng cùng phụ thuộc vào khối lƣợng và vận tốc của vật B. Động năng và động lƣợng là các dạng của năng lƣợng C.Động năng phụ thuộc vào hệ quy chiếu D. Cả A ,B,C đều đúng 68.Chọn câu trả lời đúng :Khi nói về thế năng A. Thế năng trọng trƣờng luôn mang giá trị dƣơng ví độ cao h luôn luôn dƣơng B. Độ giảm thế năng phụ thuộc vào cách chọn gốc thế năng C. Động năng và thế năng đều phụ thuộc tình chất của lực tác dụng D. Trong trọng trƣờng ,ở vị trì cao hơn vật luôn có thế năng lớn hơn 69.Chọn câu trả lời sai :khi nói về thế năng đàn hồi A.Thế năng đàn hồi là dạng năng lƣợng dự trữ của những vật bị biến dạng B. thế năng đàn hồi phụ thuộc vào vị trì cân bằng ban đầu của vật C.Trong giới hạn đàn hồi ,khi vật bị biến dạng càng nhiều thí vật có khả năng sinh công càng lớn D. Thế năng đàn hồi tỉ lệ với bính phƣơng độ biến dạng 70.Chọn câu trả lời đúng :Khi một vật rơi đều trong chất lỏng A.Động năng của vật không đổi nên thế năng của vật cũng không đổi ví cơ năng là đại lƣợng đƣợc bảo toàn B. Công của trọng lực bằng không ví độ biến thiên động năng của vật bằng không C.Vật chịu tác dụng của những lực cân bằng nhau nên động năng của vật không tăng D.Công của trọng lực trong trƣờng hợp này nhỏ hơn công của trọng lực tác dụng lên vật đó rơi tự do trong cùng một quãng đƣờng 71.Điền vào các ô trống các từ thìch hợp : A.Động năng là dạng năng lƣợng phụ thuộc cả khối lƣợng và .................. B. Động năng tỉ lệ với bính phƣơng vận tốc nên là một lƣợng ................. C.Động năng có tình ............ví phụ thuộc vào hệ quy chiếu D.Một vật đang chuyển động có động năng có thể sinh ..........khi va chạm vật khác 72.Chọn câu phát biểu đúng về động năng A.Động năng của một vật tỉ lệ thuận với vận tốc của nó B.Động năng là một đại lƣợng vô hƣớng không âm C.Động năng luôn dƣơng nên luôn cùng chiều với vận tốc chuyển động D. Vật nào có động năng lớn hơn thí chuyển động nhanh hơn 73.Chọn câu trả lời sai về động năng : A.Động năng là dạng năng lƣợng gắn liền với sự chuyển động của một vật B. Trong hệ quy chiếu nào vật chuyển động nhanh hơn thí động cũng lớn C.Vật chuyển động theo chiều âm trục tọa độ thí động năng cũng âm D.Vật có động năng lớn thí khi va chạm có thể sinh công lớn 74.Chọn câu trả lời đúng :về biến thiên động năng A.Động năng của vật tăng khi véctơ vận tốc và véctơ gia tốc hợp nhau một góc nhọn B. Động năng của vật giảm khi véctơ vận tốc ngƣợc chiều trục tọa độ C. Động năng của vật tăng khi véctơ vận tốc cùng chiều trục tọa độ D. Động năng của vật giảm khi véctơ vận tốc cùng chiều véctơ gia tốc 75. Chọn câu trả lời sai:về biến thiên động năng A.Động năng của vật không đổi trong mọi chuyển động đều B.Biến thiên động năng bằng không khi gia tốc và vận tốc vuông góc với nhau C.Động năng của vật giảm đi khi gia tốc hợp với vận tốc một góc tù D.Động năng của vật bằng không trong chuyển động tròn đều

48

Lý 10_LNA

76. Chọn câu trả lời đúng:Động năng của vật giảm khi A.Gia tốc cùng chiều vận tốc B. Gia tốc vuông góc vận tốc C.Gia tốc của vật giảm dần đều D.Gia tốc hợp với vận tốc một góc tù 77. Chọn câu trả lời đúng:Động năng của vật tăng khi A.Vật sinh công âm lên vật khác hay nói khác đi ngọai lực sinh công dƣơng lên vật B. Vật sinh công dƣơng lên vật khác C.Vật chuyển động có ma sát và sức cản D.Trong mọi chuyển động tròn không đều 78. Chọn câu trả lời đúng:khi vật chịu tác dụng của lực không phải là lực thế A. Cơ năng của vật đƣợc bảo tòan B. Động năng của vật đƣợc bảo tòan C. Thế năng của vật đƣợc bảo tòan D. Năng lƣợng tòan phần của vật đƣợc bảo tòan 79. Chọn câu trả lời đúng: Khi con lắc đơn dao động đến vị trì cao nhất A.Động năng đạt giá trị cực đại B. Thế năng đạt giá trị cực đại C. Cơ năng bằng không D. Thế năng bằng động năng 80 Chọn câu trả lời đúng: Khi con lắc đơn dao động đến vị trì cân bằng A.Động năng đạt giá trị cực đại B. Thế năng đạt giá trị cực đại C. Cơ năng bằng không D. Thế năng bằng động năng 81 Chọn câu trả lời đúng:Một vật đƣợc thả rơi tự do ,trong quá trính vật rơi : A.Động năng của vật không thay đổi B.Thế năng của vật không thay đổi C.Tổng động năng và thế năng của vật không đổi D. Tổng động năng và thế năng của vật luôn thay đổi 82. Chọn nội dung cột 2 cho phù hợp với nội dung cột 1 : a)Động năng là một đại lƣơng 1) đơn vị của công b)Động năng là dạng năng lƣợng có đƣợc 2) bính phƣơng vận tốc c)Khi có va chạm ,vật có động năng lớn có thể 3) vô hƣớng dƣơng d)Đơn vị của động năng cũng là 4)vật chuyển động e)Động năng bằng một nửa tìch của khối lƣợng với 5)sinh công lớn g)Động năng giống nhứ vận tốc phụ thuộc vào 6)hệ quy chiếu 83.Đánh dấu vào các ô Đúng – Sai : Đúng Sai a)Độ biến thiên động năng của vật bằng công của vật sinh ra khi va chạm với vật khác b)Độ biến thiên động năng của vật bằng công của các ngọai lực tác dụng lên vật c)Các ngọai lực sinh công dƣơng lên vật thí vật tăng động năng d)Vật sinh công dƣơng lên các vật khác thí động năng của nó giảm e)Công của các lực ma sát làm động năng của vật tăng g)Vật chuyển động đều ,dù thẳng đểu hay tròn đều ,động năng của vật luôn không đổi 84. Ñieàn vaøo caùc oâ troáng caùc töø thìch hôïp : a)Công của trọng lực không phụ thuộc vào hính dạng ..........mà chỉ phụ thuộc vị trì các điểm ............. b)Công của các lực thế dọc theo một đƣờng kìn là bằng ........................ c)Thế năng đƣợc xác định sai kém một hằng số cộng tùy thuộc việc chọn ................... d)Thế năng là một dạng năng lƣợng của vật phụ thuộc ..............của vật và liên quan đến khả năng sinh công khi vật thay đổi vị trì 85. Chọn nội dung cột 2 cho phù hợp với nội dung cột 1 :

a)Thế năng trọng trƣờng của vật m ở độ cao z 1) 2

k (x1 + x2) x1 - x2)

b)Thế năng đàn hồi của vật bị biến dạng x 2) mgz

c)Công của trƣờng trọng lực 3) 2

kx +

2

mv 22

d)Công của lực đàn hồi 4) 2

mv 2 + mgz

e)Cơ năng trong trọng trƣờng 5) 2

kx 2

g)Cơ năng trƣờng lực đàn hồi 6) mg(z1-z2) = mgh 86. Đánh dấu vào các ô Đúng – Sai : Đúng Sai a)Thế năng trọng trƣờng chỉ có với các vật nằm phìa trên mặt đất tức là với Z>0 b)Thế năng đàn hồi tỉ lệ thuận với độ biến dạng đàn hồi

49

Lý 10_LNA

c)Cơ năng của các vật bảo tòan chỉ khi các ngọai lực là lực thế d)Động năng của vật tăng khi các lực thế sinh công dƣơng e)Cơ năng bằng hiệu của động năng với thế năng g) Lực ma sát sinh công dƣơng làm giảm cơ năng của vật 87. Chọn câu trả lời sai về trọng trƣờng A.Trong miền hẹp trên mặt đất ,trọng trƣờng là đều B. Đi dọc một đƣờng khép kìn công của trọng trƣờng bằng không C. Đi theo những đƣờng cong hở công của trọng trƣờng sẽ khác không D. Vật đi từ thấp lên cao thế năng của trọng trƣờng của vật tăng 88. Chọn phát biểu sai về thế năng và lực thế A.Thế năng đƣợc xác định sai kém một hằng số cộng B.Lực vạn vật hấp dẫn ,lực đàn hồi ,lực tĩnh điện là các lực thế C.Lực cản của môi trƣờng không khì ,nƣớc ...cũng là lực thế D.Lực ma sát không phải là lực thế ví công của nó theo mọi đƣờng khép kìn đếu khác không 89 Chọn phát biểu đúng về lực đàn hồi A.Lực đàn hồi của vật bị dãn sinh công dƣơng còn của vật bị nén sinh công âm B.Với cùng một độ biến dạng vật có cùng thế năng dù bị nén hay bị dãn C.Công của lực đàn hồi bằng độ tăng thế năng đàn hồi D.Lực đàn hồi sinh công dƣơng sẽ làm lò xo biến dạng và tăng thế năng 90. Chọn phát biểu sai về cơ năng và bảo tòan cơ năng A.Trong trƣờng hợp lực thế độ tăng thế năng bằng độ giảm động năng B.Nếu các ngọai lực tác dụng lên vật là các lực thế thí cơ năng của vật đƣợc bảo tòan C.Ngọai lực sinh công âm làm giảm cơ năng của vật D.Trong mọi trƣờng hợp , động năng và thế năng có thể thay đổi nhƣng cơ năng thí luôn không đổi 91. Chọn phát biểu đúng về cơ năng và bảo tòan năng lƣợng A.Trong một hệ kìn động năng của hệ đƣợc bảo tòan B.Tổng các dạng năng lƣợng trong một hệ kìn luôn không đổi C.Công dƣơng của lực ma sát làm tăng cơ năng của vật D.Một vật đang trƣợt trên mặt đất dừng lại do ma sát .Động năng của vật không còn ,thế năng cũng không có ,vậy cơ năng biến mất 92. Đánh dấu vào các ô Đúng – Sai : Đúng Sai a)Trong một hệ kìn với lực tƣơng tác là lực thế ,cơ năng của hệ đƣợc bảo tòan b)Khi đó độ tăng động năng bằng độ giảm thế năng c)Nếu có đồng thời nhiều trƣờng lực thế , động năng có thể không đổi nhƣng độ giảm thế năng này bằng độ tăng thế năng kia d)Va chạm là một quá trính tƣơng tác đặc biệt giữa hai vật mà thời gian tƣơng tác luôn rất dài e)Trong các va chạm ,lực tƣơng tác rất lớn nên ta thƣờng bỏ qua trọng lực g) Trong các bài tóan va chạm ,các vật phải tiếp xúc nhau của vật . 93. Chọn phát biểu sai về các định luật bảo tòan A.Với mọi cơ hệ tổng động lƣợng luôn không đổi B.Lực ma sát làm cơ năng của hệ không bảo tòan C.Trong trƣờng lực thế độ giảm động năng bằng độ tăng thế năng D.Trong một hệ kìn ,cơ năng của hệ đƣợc bảo tòan 94. Chọn phát biểu đúng về các định luật bảo tòan A.Các định luật bảo tòan luôn đúng cho mọi trƣờng hợp B.Nếu cơ năng bảo tòan thí động năng cũng đƣợc bảo tòan C.Động năng của hệ tăng khi lực thế sinh công dƣơng D.Động lƣợng của hệ đƣợc bảo tòan thí động năng cũng đƣợc bảo tòan 95.Chọn phát biểu đúng về va chạm A.Va chạm đàn hồi chỉ đƣợcbảo tòan động năng ,không bảo tòan động lƣợng B.Mọi lọai va chạm đều bảo tòan véctơ động lƣợng tổng cộng C.Va chạm mềm bảo tòan cả động lƣợng và động năng D.Va chạm đàn hồi chỉ bảo tòan động lƣợng ,không bảo tòan động năng 96. Chọn phát biểu đúng về va chạm A.Viên đạn đại bác nổ không phải là va chạm ví ban đầu chỉ có một vật B.Vệ tinh bay quanh trái đất không phải là va chạm ví ở cách xa nhau C.Viên bi bắn vào cục đất sét rồi chui vào nằm trong đó không phải là va chạm ví không còn đủ hai vật nhƣ ban đầu

50

Lý 10_LNA

D.Hạt anpha mang điện tìch dƣơng bị đẩy bật trở lại dù chƣa chạm vào nhau cũng có thể xem là va chạm 97. Chọn phát biểu đúng về các định lì biến thiên A.Ngọai lực sinh công dƣơng làm tăng cơ năng của hệ B.Lực thế sinh công dƣơng làm tăng cơ năng của hệ kìn C.Tronghệ kìn công của lực thế bằng độ biến thiên thế năng D.Lực ma sát làm giảm động năng nhƣng làm tăng thế năng hệ vật 98. Trong trò chơi bi-a ,các quả cầu va chạm đàn hồi với nhau rồi văng đi trên mặt bàn .Ta có các bảo tòan nào : A.Vận tốc và động năng B.Động lƣợng và động năng C.Động năng và thế năng D.Thế năng và động lƣợng 99. Quả lựu đạn đƣợc ném đi và nổ thành nhiều mảnh .Đại lƣợng nào sau đây đƣợc bảo tòan A.Thế năng B.Vận tốc C.Động năng D.Động lƣợng 100. Vật chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang với vận tốc 72km/h .Dƣới tác dụng của lực F = 40N ,có hƣớng hợp với phuơng chuyển động góc α = 600 .Công mà vật thực hiện đƣợc trong thời gian 1 phút :

A.48kJ B.24kJ C.24 3 kJ D.12kJ 101. Công suất của một ngƣời kéo một thùng nƣớc có khối lƣợng 10kg chuyển động đều từ một giếng có độ sâu 10m trong thời gian 0,5 phút là: A.220W B.33,3W C.3,33W D.0,5kW

102. Một vật khối lƣợng 100g trƣợt không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng dài 5m ,nghiêng một góc α = 300 so với mặt phẳng ngang .Hệ số ma sát là 0,1 .Lấy g =10m/s2 .Công của lực ma sát trong quá trính chuyển động từ đỉnh đến chân mặt phẳng nghiêng là : A.0,5J B.- 0,43J C.- 0,25J D.0,37 J

103. Ở độ cao 20m ,một vật đƣợc ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu v0 = 10m/s .Lấy g = 10m/s 2 .Bỏ qua sức cản không khì

.Hãy tình độ cao mà ở đó thế năng bằng động năng của vật ? A.15m B.25m C.12,5m D.35m

104.Một vật khối lƣợng 100g trƣợt không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt phẳng dài 5m nghiêng một góc α = 300 so với mặt phẳng nằm ngang .Hệ số ma sát là 0,1 . Lấy g =10m/s2 Vận tốc của vật cuối mặt phẳng nghiêng là A.7,65m/s B.9,56m/s C.7,07m/s D.6,4m/s

105.Một xe khối lƣợng 2 tấn đang chuyển động với vận tốc 15m/s thí lái xe thấy chƣớng ngại vật cách xe 20m và hãm phanh .Xe dừng lại cách chƣớng ngại vật 1m .Độ lớn của lực hãm là A.1184,2N B.22500N C.15000N D.11842N

106. Một vật có trọng lƣợng 1N ,có động năng 1J , Lấy g =10m/s2 khi đó vận tốc của vật bằng : A.0,45m/s B.1m/s C.1,4m/s D.4,4m/s

107. Ôtô có khối lƣợng 1500kg đang chạy với vận tốc 80km/h thí động năng của ôtô là A.2,52.10

4 J B. 3,7.10

5 J C. 2,42.10

5 J D. 3,2.10

5 J

Một vật ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6m/s .Lấy g =10m/s2 .Trả lời các câu hỏi sau 108,109,110 108. Độ cao cực đại của vật là : A.h = 2,4m B.h = 2m C.h = 1,8m D.h = 0,3m 109.Ở độ cao nào thí thế năng bằng động năng A.h = 0,45m B. h = 0,9m C. h = 1,15m D. h = 1,5m

110. Ở độ cao nào thí thế năng bằng một nửa động năng A. h = 0,6m B. h = 0,75m C. h = 1m D. h = 1,25m

111.Một vật đƣợc ném thẳng đứng từ dƣới lên cao với vận tốc 2m/s .khi chuyển động ngƣợc từ trên xuống dƣới , độ lớn vận tốc của vật khi đến vị trì bắt đầu ném là : (bỏ qua sức cản không khì ) A.v < 2m/s B.v =2m/s C.v > 2m/s D.v ≤ 2 m/s 112.Một vật khối lƣợng m =2kg trƣợt không vận tốc ban đầu trên mặt phẳng nghiêng dài 2m ,góc nghiêng so với mặt phẳng ngang là α = 60

0 ,lực ma sát trƣợt F = 1N thí vận tốc ở cuối mặt phẳng nghiêng là :

A. m/s15 B. m/s 32 C. 2 m/s2 D. m/s20 113. Một lò xo treo thẳng đứng ,một đầu gắn vật có khối lƣợng 500g .Biết k = 200N/m .Khi vật ở vị trì A thế năng đàn hồi của lò xo là 4.10

-2 J (lấy gốc thế năng tại vị trì cân bằng của vật ) khi đó độ biến dạng của lò xo

A.4,5cm B.2cm C.4.10 -4

m D.2,9cm

114. Một vật có khối lƣợng 200g đƣợc ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 10m/s .Lấy g =10m/s2 ,bỏ qua sức cản không khì .Khi vật lên đến vị trì cao nhất thí trọng lực đã thực hiện một công là : A.10J B.20J C.-10J D.-20J

115.Một búa máy khối lƣợng 1tấn rơi từ độ cao 3,2m vào một cái cọc khối lƣợng 100kg .Va chạm giữa búa và cọc là va chạm mềm .Lấy g = 10m/s

2 .Vận tốc của cọc và búa sau va chạm :

A.8m/s B.7,27m/s C.8,8m/s D.0,72m/s

116. Một búa máy có khối lƣợng 500kg rơi từ độ cao 2m và đóng vào cọc làm cọc ngập thêm vào đất 0,1m .Lực đóng cọc trung bính bằng 80000N .Lấy g =10m/s2 .Hiệu suất của máy nhận giá trị nào sau đây A.H = 95% B.H =90% C.H = 80% D.H =85%

117. Quả cầu m = 50g gắn vào đầu một lò xo treo thẳng đứng ,đầu trên của lò xo cố định ,độ cứng k =0,2N/cm .Ban đầu m đƣợc giữ ở vị trì lò xo thẳng đứng và có chiều dài tự nhiên .Thả m không vận tốc ban đầu .Vận tốc của vật khi qua vị trì cân bằng nhận giá trị nào sau đây A.v =5m/s B. v = 0,5m/s C. v =0,05m/s D. Một giá trị khác

51

Lý 10_LNA

Sử dụng dữ kiện sau :Quả cầu khối lƣợng m1 = 3kg chuyển động với vận tốc 1m/s va chạm xuyên tâm với quả cầu thứ hai m2 = 2kg đang chuyển động ngƣợc chiều với vận tốc 3m/s .Trả lời các câu hỏi 118,119 118. Va chạm là hòan tòan đàn hồi ,vận tốc của các quả cầu sau va chạm nhận giá trị nào sau đây

A. /

1v =2,2m/s, /

2v =1,8m/s B. /

1v = -2,2m/s, /

2v =1,8m/s

C. /

1v =2,2m/s /

2v = -1,8m/s D. /

1v =-2,2m/s , /

2v =-1,8m/s

119. Va chạm mềm .Coi rằng tòan bộ độ tăng nội năng của hệ đều biến thành nhiệt .Nhiệt lƣợng tỏa ra trong va chạm nhận giá trị nào sau đây A.Q = 9,6J B. Q = 90,6J C. Q = 96J D. Q = 960 J

120. Khi một thang máy chuyển động nhanh dần đều lên cao với gia tốc 2m/s2. Khối lƣợng thang máy 1 tấn, lấy g = 10 m/s2. Công của động cơ thực hiện trong 5s đầu tiên là:

A. 250 KJ B. 50 KJ C. 200 KJ D. 300KJ

121. Một ô tô có khối lƣợng 4 tấn đang chạy với vận tốc 36 km/h. Động năng của ôtô: A. 200000J B. 14400J C. 40000J D. 20000J

122. Khi con lắc đơn về đến vị trì cân bằng: A. Động năng đạt giá trị cực đại. B. Thế năng đạt giá trị cực đại. C. Cơ năng bằng không. D. Thế năng bằng động năng. 123. Khi con lắc đơn đến vị trì cao nhất: A. Cơ năng bằng không. B. Thế năng đạt giá trị cực đại. C. Động năng đạt giá trị cực đại. D. Thế năng bằng động năng. 124. Một vật đƣợc thả rơi tự do, trong quá trính rơi: A. Động năng của vật không đổi. B. Thế năng của vật không đổi. C. Tổng động năng và thế năng của vật không thay đổi. D. Tổng động năng và thế năng của vật luôn thay đổi. 125. Tím câu SAI. Khi vật chỉ chịu tác dụng của lƣc thế:

A. Cơ năng có giá trị không đổi. B. Độ tăng động năng bằng độ giảm thế năng. C. Độ giảm động năng bằng độ tăng thế năng. D. Cơ năng của vật biến thiên.

126. Một vật đƣợc bắn từ mặt đất lên cao hợp với phƣơng ngamg góc α,vận tốc đầu v0. Đại lƣợng không đổi khi viên đạn đang bay là: A. Thế năng. B. Động năng. C. Động lƣợng. D. Gia tốc. 127. Khi thả một vật trƣợt không vận tốc đầu trên mặt phẳng nghiêng có ma sát. A. Cơ năng của vật bằng giá trị cực đại của động năng. B. Độ biến thiên động năng bằng công của lực ma sát. C. Độ giảm thế năng bằng công của trọng lực. D. Có sự biến đổi qua lại giữa động năng và thế năng nhƣng cơ năng đƣợc bảo toàn. 128. Khối lƣợng vật tăng gấp 2 lần, vận tốc vật giảm đi một nửa thí:

A. Động lƣợng và động năng của vật không đổi. B. Động lƣợng không đổi, động năng giảm 2 lần. C. Động lƣợng tăng 2 lần, động năng giảm 2 lần. D. Động lƣợng tăng 2 lần, động năng không đổỉ.

129. Một vật khối lƣợng m đang bay với vận tốc v đến va chạm vào tƣờng theo phƣơng lập với tƣờng góc 600. Va chạm tuyệt đối đàn hồi. Động lƣợng của vật sẽ:

A. Không thay đổi. B. Biến thiên mv. C. Biến thiên 2mv. D. Biến thiên 3 mv.

130. Một vật đƣơc ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc đầu 8 m/s. Vận tốc của vật khi có động năng bằng thế năng là: A.

4 2 (m/s) B. 4(m/s) C. 4/ 2 (m/s) D. 2(m/s)

131. Một vật đƣơc thả rơi tự do từ độ cao 3,6m. Độ cao vật khi động năng băng hai lần thế năng là: A. 1,8 m B. 1,2 m C. 2,4 m D. 0,9 m

132. Xe ôtô rẽ quẹo sang phải, ngƣời ngồi trên xe bị xô về: A. Phìa trƣớC. B. Phìa phải. C. Phìa trái. D. Phìa sau.

133. Để vật chuyển động thẳng biến đổi thí: A. Hợp lực tác dụng vào vật tăng dần đều. B. Hợp lực tác dụng vào vật giảm dần đều. C. Hợp lực tác dụng vào vật không đổi. D. Cả câu A và B.

134. Trong chuyển động thẳng chậm dần đều thí hợp lực tác dụng vào vật: A. Cùng chiều với chuyển động. B. Cùng chiều với chuyển động và có độ lớn không đổi. C. Ngƣợc chiều với chuyển động và có độ lớn nhỏ dần. D. Ngƣợc chiều với chuyển động và có độ lớn không đổi.

135. Khi vật chuyển động tròn đều thí hợp lực tác dụng vào vật F :

A. cùng hƣớng với vectơ vận tốc v tại mỗi điểm. B. có độ lớn chỉ tỉ lệ thuận với khối lƣợng của vật.

C. có phƣơng vuông góc với vectơ vận tốc v tại mỗi điểm, có chiều hƣớng vào tâm quỹ đạo, có độ lớn không đổi.

D. có độ lớn tỉ lệ thuận với tốc độ dài của vật. 136. Trong những trƣờng hợp nào sau đây vật chuyển động chịu tác dụng của hợp lực khác không. A. Xe đƣợc đẩy lên dốc đều. B. Ngƣời nhảy dù đang rơi thẳng đứng xuống. C. Viên bi gắn ở đầu sợi dây đƣợc quay chuyển động tròn đều trong mặt phẳng ngang. D. Cả ba trƣờng hợp A, B và C. 137. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Động lƣợng là đại lƣợng véctơ. B. Động lƣợng của một vật không đổi khi vật chuyển động thẳng đều. C. Động lƣợng là đại lƣợng vô hƣớng. D. Động lƣợng của một vật tỉ lệ thuận với vận tốC.

52

Lý 10_LNA

138. Trong quá trính nào sau đây động lƣợng của hòn bi đƣợc bảo toàn? A. Hòn bi rơi tự do. B. Hòn bi chuyển động thẳng đều. C. Hòn bi lăn xuống dốC. D. Hòn bi lăn lên dốC.

139. Khi vật ném lên công của trọng lực có giá trị A. không đổi. B. âm. C. dƣơng. D. bằng không. 140. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công? A. Kwh B. J C. kgm/s D. kg(m/s)2 141. Một ngƣời nâng đều một vật có khối lƣợng 400g lên độ cao 1m rồi đƣa vật đi ngang đƣợc một đoạn 1m. Lấy g = 10m/s2. Công tổng cộng mà ngƣời đã thực hiện là A. 4N B. 8N C. 400N D. 800N 142. Một quả bóng khối lƣợng 200g bay vuông góc đến tƣờng với vận tốc 8m/s rồi bật ra theo phƣơng cũ với cùng vận tốC. Độ biến thiên động lƣợng của quả bóng là

A. 1,6 kgm/s B. 3,2 kgm/s C. -1,6 kgm/s D. -3,2 kgm/s

143. Chọn câu đúng trong các câu sau: A. Hệ vật là tập hợp nhiều vật tƣơng tác lẫn nhau. B. Nội lực là lực tác dụng lẫn nhau giữa các vật trong hệ. C. Ngoại lực là lực của các vật trong hệ tác dụng lên các vật ngoài hệ. D. Cả A và B đều đúng 144. Một hệ vật đƣợc gọi là hệ kìn nếu: A. Chỉ có lực tác dụng của những vật trong hệ với nhau. B. Không có tác dụng của những lực từ bên ngoài hệ. C. Các nội lực từng đôi một trực đối nhau theo định luật III Newton. D. Cả A, B, C đều đúng. 145. Định luật bảo toàn động lƣợng chỉ đúng trong trƣờng hợp:

A. Hệ có ma sát. B. Hệ không có ma sát. C. Hệ kìn có ma sát. D. Hệ cô lập. 146. Một hệ gồm 2 vật có khối lƣợng m1 = 200g, m2 = 300g, có vận tốc v1 = 3m/s, v2 = 2m/s. Biết 2 vật chuyển động ngƣợc chiều. Độ lớn động lƣợng của hệ là: A. 1,2kgm/s B. 0 C. 120kgm/s D. 84kgm/s 147. Một hệ gồm 2 vật có khối lƣợng m1 = 1kg, m2 = 4kg, có vận tốc v1 = 3m/s, v2 = 1m/s. Biết 2 vật chuyển động theo hƣớng vuông góc nhau. Độ lớn động lƣợng của hệ là:

A. 1kgm/s B. 5kgm/s C. 7kgm/s D. 14kgm/s

148. Gọi  là góc hợp bởi phƣơng của lực và phƣơng dịch chuyển. Trƣờng hợp nào sau đây ứng với công phát động?

A.  là góc tù B.  là góc nhọn C.  = /2 D.  =  149. Một ngƣời kéo đều một thùng nƣớc có khối lƣợng 15kg từ giếng sâu 8m lên trong 20s. Công và công suất của ngƣời ấy là: A. 1200J; 60W B. 1600J, 800W C. 1000J, 500W D. 800J, 400W

150. Một ngƣời kéo một thùng nƣớc có khối lƣợng 15kg từ giếng sâu 8m lên, chuyển động nhanh dần đều trong 4s. Lấy g = 10m/s2 thí công và công suất của ngƣời ấy là:

A. 1400J; 350W B. 1520J, 380W C. 1580J, 395W D. 1320J, 330W

151. Điều nào sau đây là sai khi nói về động lƣợng? A. Động lƣợng là đại lƣợng vectơ. B. Động lƣợng xác định bằng tìch khối lƣợng của vật và vectơ vận tốc của vật ấy. C. Động lƣợng có đơn vị kgm/s2 D. Trong hệ kìn, động lƣợng của hệ là đại lƣợng bảo toàn. 152. Công suất có đơn vị là W(oat), ngoài ra còn có đơn vị là mã lực(HP). Phép đổi nào sau đây là đúng ở nƣớc Anh? A. 1HP = 376W B. 1HP = 763W C. 1HP = 736W D. 1HP = 673W

153. Bạn A và B dời một cái hộp cho trƣớc trong cùng 1 khoảng cách theo phƣơng ngang. Bạn A đẩy hộp trƣợt trên 1 bề mặt không ma sát. Bạn B nâng hộp lên mang đến nơi rồi đặt xuống. A. Bạn A thực hiện công cơ học ìt hơn bạn B. B. Bạn A thực hiện công cơ học nhiều hơn bạn B. C. Cả 2 bạn thực hiện công cơ học nhƣ nhau. D. Độ lớn công cơ học mỗi ngƣời thực hiện phụ thuộc thời gian đƣa hộp đi. 154. Một vật có khối lƣợng 300g trƣợt không ma sát vận tốc ban đầu bằng không, theo mặt phẳng nghiêng từ độ cao 2 m so với chân mặt phẳng nghiêng.Khi đi đƣợc 2/3 quãng đƣờng theo mặt phẳng nghiêng, hiệu số năng lƣợng động năng và thế năng của vật là: A. 600J B. 90J C. 2J D. Một kết quả khác 155.Hai vật có khối lƣợng m và 2m chuyển động trên một mặt phẳng với vận tốc có độ lớn lần lƣợt là v và v/2 theo 2 hƣớng vuông góc nhau. Tổng động lƣợng của hệ 2 vật có độ lớn là:

A. mv B. 2mv C. 3mv/2 D. 2 mv

156.Công suất là đại lƣợng xác định A. Khả năng thực hiện công của vật. B. Công thực hiện trong một thời gian nhất định. C. Công thực hiện trong một đơn vị thời gian. D. Công thực hiện trong quãng đƣờng 1m. 157Một vật chuyển động trên một đƣờng thẳng. Nếu vận tốc của vật tăng gấp đôi thí cơ năng của vật sẽ A. Tăng gấp đôi ví động lƣợng đã tăng gấp đôi. B. Không đổi ví tuân theo định luật bảo toàn cơ năng. C. Tăng gấp 4 lần ví động năng tăng tỷ lệ với bính phƣơng vận tốc. D/ Thiếu dữ kiện, không thể xác định đƣợc. 158.Tím phát biểu sai A. Động năng là dạng năng lƣợng phụ thuộc vận tốc. B. Thế năng là dạng năng lƣợng phụ thuộc vị trì. C. Cơ năng của một hệ thí bằng tổng số động năng và thế năng. D. Cơ năng của hệ thí không đổi trong hệ kìn. 159.Một viên đạn có khối lƣợng m đang bay thẳng đứng lên cao với vận tốc v thí nổ thành 2 mảnh có khối lƣợng bằng nhau. Một mảnh

bay theo hƣớng chếch lên cao hợp với đƣờng thẳng đứng góc 450 với vận tốc bằng v/ 2 . Mảnh thứ 2 bay theo hƣớng

A. Nằm ngang với vận tốc v/2 B. Chếch lên cao hợp với đƣờng thẳng đứng góc 450 với vận tốc v/ 2 .

C. Thẳng đứng với vận tốc v/2

D/ Chếch lên cao hợp với đƣờng thẳng đứng góc 450 nhƣng về phìa đối diện với mảnh thứ nhất với vận tốc v/ 2 .

160.Bốn con l ắc đơn cùng chiều dài l treo quả cầu nhỏ cùng kìch thƣớc, lần lƣợt làm bằng đồng, nhôm, gỗ, chí. Kéo 4 con lắc lệch khỏi vị trì cân bằng cùng 1 góc α0 rồi thả ra không vận tốc đầu. Khi về đến vị trì cân bằng thí công của trọng lực thực hiện lớn nhất đối với

53

Lý 10_LNA

A. Con lắc bằng đồng. B. Con lắc bằng gỗ. C. Con lắc bằng chí. D. Công của trọng lực thực hiện là nhƣ nhau. 161.Giữ một vật khối lƣợng m ở đầu một lò xo đặt thẳng đứng với trạng thái ban đầu chƣa biến dạng. Ấn cho vật xuống một đoạn Δl. Chọn gốc thế năng tại vị trì lò xo không bị biến dạng thí kết luận nào sau đây là đúng:

A. Thế năng đàn hồi của vật tăng. B. Thế năng trọng trƣờng của vật tăng. C. Thế năng tổng cộng của hệ vật – lò xo tăng. D. Thế năng tổng cộng của hệ vật – lò xo giảm.

162. Một viên đạn có khối lƣợng M = 5kg đang bay theo phƣơng ngang với vận tốc v = 200 3 m/s thí nổ thành 2 mảnh. Mảnh thứ nhất có khối lƣợng m1 = 2kg bay thẳng đứng xuống với vận tốc v1 = 500m/s, còn mảnh thứ hai bay theo hƣớng nào so với phƣơng ngang? A. 30

o B. 45

o C. 60

o D. 37

o

163. Đại lƣợng nào sau đây không phải là vectơ? A. Động lƣợng B. Lực quán tình C. Công cơ học D. Xung của lực 164. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Khi vật chuyển động thẳng đều, công của hợp lực là khác không. B. Trong chuyển động tròn đều, lực hƣớng tâm thực hiện công khác không. C. Lực là đại lƣợng vectơ nên công cũng là vectơ. D. Công của lực là đại lƣợng vô hƣớng và có giá trị đại số. 165. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất? A. HP (mã lực) B. W C. J.s D. Nm/s Câu6. Khi khối lƣợng giảm một nửa và vận tốc của vật tăng gấp đôi thí động lƣợng của vật: A. không đổi B. tăng gấp 2 C. tăng gấp 4 D. tăng gấp 8 166. Một viên đạn nằm yên sau đó nổ thành hai mảnh có khối lƣợng mảnh này gấp đôi mảnh kia. Cho động năng tổng cộng là Wđ. Động năng của mảnh bé là?

A. 3

1 Wđ B.

3

2 Wđ C.

2

1 Wđ D.

4

3 Wđ

167. Một ôtô khối lƣợng 1000kg đang chuyển động với vận tốc 72km/h. Tài xế tắt máy và hãm phanh, ôtô đi thêm 50m thí dừng lại. Lực ma sát có độ lớn? A. 2000N B. 4000N C. 5184N D. 2952N

168. Hai vật m1 = 4kg; m2 = 6kg chuyển động ngƣợc chiều nhau với vận tốc tƣơng ứng v1 = 3m/s; v2 = 3m/s. Hai vật va chạm nhau, độ lớn của tổng động lƣợng của hai vật sau va chạm là? A. 0 B. 6kgm/s C. 15kgm/s D. 30kgm/s.

169: Lực tác dụng lên một vật đang chuyển động thẳng biến đổi đều không thực hiện công, nếu: A. Lực vuông góc với gia tốc của vật. B.Lực ngƣợc chiều với gia tốc của vật. C. Lực hợp với phƣơng của vật tốc với góc  D.Lực cúng phƣơng với phƣơng chuyển động của vật

170:Chọn câu sai trong các phát biểu sau: A. Động lƣợng và động năng có bản chất giống nhau ví chũng đều phụ thuộc khối lƣợng và vận tốc của vật. B. Động năng là một dạng năng lƣợng cơ học có quan hệ chặt chẽ với công. C. Khi ngoại lực tác dụng lên vật và sinh công thí động năng của vật tăng. D. Định lý động năng đúng trong mọi trƣờng hợp lực tác dụng bất kỳ và đƣờng đi bất kỳ.

171: Chuyển động nào không là chuyển động bằng phản lựC. A. Chuyển động giật lùi của súng khi bắn. B. Chuyển động của tên lửa vũ trụ. C. Máy bay cánh quạt đang bay. D. Pháo thăng thiên đang bay.

172: Hai vật có cùng khối lƣợng, chuyển động cùng một vận tốc nhƣng theo hai phƣơng khác nhau. Chọn câu sai: A. Hai vật có cùng động năng nhƣng có động lƣợng khác nhau. B. Hai vật có cùng động lƣợng bằng nhau ví chúng có khối lƣợng và vận tốc nhƣ nhau. C. Độ lớn của động năng và của động lƣợng hai vật bằng nhau ví chúng có cùng khối lƣợng và vận tốc. D. Cả A, B đều đúng.

173: Chọn câu sai trong các cách phát biểu sau: A. Thế năng của một vật có tình tƣơng đối: Thế năng tại mỗi vị trì có thể có giá trị khác nhau tuỳ theo cách chọn gốc toạ độ. B. Động năng của một vật chỉ phụ thuộc khối lƣợng và vận tốc của vật. Thế năng chỉ phụ thuộc vị trì tƣơng đối giữa các phần của hệ

với điều kiện lực tƣơng tác trong hệ là lực thế. C. Công của trọng lực luôn luôn làm giảm thế năng nên công của trọng lực luôn luôn dƣơng. D. Thế năng của quả cầu dƣới tác dụng của lực đàn hồi cũng là thế năng đàn hồi.

174: Chọn câu đúng trong các cách phát biểu sau: A. Một máy bay đang bay ở độ cao không đổi so với mặt đất,cơ năng của vật chỉ có động năng. B. Đối với một hệ kìn, cơ năng của hệ đƣợc bảo toàn. C. Một quả đạn pháo đang chuyển động thí nổ và bắn ra thành hai mảnh. Động lƣợng và động năng của quả đạn pháo đƣợc bảo toàn. D. Đối với một hệ kìn trong đó nội lực tác dụng chỉ là lực thế, cơ năng của hệ đƣợc bảo toàn.

175: Chọn câu sai trong các cách phát biểu sau: A. Va chạm xuyên tâm giữa hai vật là va chạm đàn hồi trực diện. B. Trong va chạm giữa hai vật, động lƣợng và động năng của hệ luôn đƣợc bảo toàn. C. Trong va chạm đàn hồi trực diện, vận tốc tƣơng đối của hai vật giữa nguyên giá trị tuyệt đối nhƣng đổi chiều.

54

Lý 10_LNA

D. Cả B và C đều đúng 176: Một viên đạn có khối lƣợng 500 g đang bay thí nổ thành hai mảnh: Mảnh thứ nhất có khối lƣợng là 300 g bay với vận tốc 400m/s, mảnh thứ hai bay với vận tốc 600m/s và có phƣơng vuông góc với phƣơng vận tốc mảnh thứ nhất. Vận tốc của viên đạn trƣớc khi nổ là:

A. 180 m/s B. 240 2 m/s C. 120 2 m/s D. 200 2 m/s 177: Hai vật có khối lƣợng m và 4m, có động năng tƣơng ứng là: Wđ1 vàWđ2 (Với Wđ1 =2Wđ2 ) đến va chạm đàn hồi trực diện với nhau.

Sau va chạm động năng của hai vật đổi giá trị cho nhau. Tỷ số vận tốc hai vật trƣớc và sau va chạm ( '

1

1

v

v ;

'

2

2

v

v ) có các giá trị là: A.

(2 2 ; 2 ) B( 2 ; 2 ) C( 2

2 ;2) D ( 2 ;

2

2 )

BÀI TẬP PHẦN CƠ HỌC CHẤT LƢU 1. Một máy lặn khảo sát đáy biển có thể tìch 16m3 và trọng lƣợng trong không khì là 300000 N. Máy có thể đứng trên mặt đất bằng 3 chân, diện tìch tiếp xúc mỗi chân là 0,5 m2, trọng lƣợng riêng của nƣớc biển là 10300 N/m3. Áp suất của máy lặn khi đặt trên mặt đất là:

A. 900000 N/m 2 B. 200000 N/m

2 C. 500000 N/m

2 D. 13500000 N/m

2

2. Một máy lặn khảo sát đáy biển có thể tìch 16m3 và trọng lƣợng trong không khì là 300000 N. Máy có thể đứng trên mặt đất bằng 3 chân, diện tìch tiếp xúc mỗi chân là 0,5 m2, trọng lƣợng riêng của nƣớc biển là 10300 N/m3 . Máy làm việc ở độ sâu 200 m nhờ dứng trên 3 chân. Áp suất của máy lên đáy biển:

A. 90133,3 N/m 2 B. 200000 N/m

2 C. 136000 N/m

2 D. 400000 N/m

2

3. Áp lực của nƣớc biển lên cửa sổ quan sát của máy cách đáy 2m, diện tìch của cửa sổ quan sát là 0,4 m2 A. 815760 N B. 2039400N C. 800000 N D. một giá trị kháC.

4. Điền vào chổ trống các từ thìch hợp A.tại mỗi điểm trong lòng chất lỏng ,áp suất theo mọi……….là nhƣ nhau B.Áp suất chất lỏng là ……ở những điểm có độ sâu khác nhau C.Ở mọi điểm nằm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang tức là có cùng một độ sâu thí áp suất chất lỏng là………. D.Hiệu áp suất giữa hai điểm nằm trong cùng một chất lỏng có giá trị ……của một khối chất lỏng đó chứa trong một hính trụ thẳng đứng có diện tìch đáy một đơn vị và chiều cao bằng hiệu số hai độ sâu 5. Chọn hệ thức đúng đổi đơn vị áp suất A.1 torr = 1mmHg = 1,1013.10

5 Pa B.1Pa = 133,3mmHg

C.1atm = 133,3Pa D.1atm = 10,13.10 4 N/m

2 = 76cmHg

6. Chọn đáp án đúng :Áp suất trong lòng chất lỏng có tình chất sau : A.Chỉ phụ thuộc độ sâu h với mọi chất lỏng B.Có giá trị nhƣ nhau tại một điểm dù theo các hƣớng khác nhau C.Có giá trị không đổi ở một điểm trong lòng một chất lỏng dù ở mọi điểm trên mặt trái đất D.Có giá trị nhƣ nhau ở mọi điểm trên cùng một mặt phẳng 7. Chọn đáp án đúng về áp suất trong lòng chất lỏng : A.Ở cùng một độ sâu h ,áp suất trong lòng các chất lỏng tỉ lệ thuận với khối lƣợng riêng của chất lỏng B.Khối lƣợng chất lỏng trong bính chứa càng lớn thí áp suất chất lỏng ở đáy bính càng lớn C.Áp suất trong lòng chất lỏng phụ thuộc vào áp suất khì quyển D.trong lòng một chất lỏng ,áp suất ở độ sâu 2h lớn gấp hai lần áp suất ở độ sâu h 8. Chọn câu trả lời đúng : Khi chảy ổn định ,lƣu lƣợng chất lỏng trong một ống dòng là : A.Luôn luôn thay đổi B.Không đổi C.Không xác định D.Xác định 9 Chọn câu trả lời đúng Trong dòng chảy của chất lỏng A.Nơi có vận tốc càng lớn thí ta biểu diễn các đƣờng dòng càng sìt nhau B. Nơi có vận tốc càng bé thí ta biểu diễn các đƣờng dòng càng sìt nhau C. Nơi có vận tốc càng lớn thí ta biểu diễn các đƣờng dòng càng xa nhau D. Nơi có vận tốc càng lớn thí ta biểu diễn các đƣờng dòng càng khó 10. Chọn câu trả lời đúng :Chất lỏng lì tƣởng là chất lỏng thoả mãn các điều kiện nào sau đây A.Chất lỏng không nhớt B.Sự chảy là ổn định C.Chất lỏng không chiụ nén D.Tất cả đều đúng 11. Chọn phát biểu sai A.Áp suất có giá trị bằng lực trên một đơn vị diện tìch B.Áp suất là nhƣ nhau tại tất cả các điểm trên cùng một mặt nằm ngang C.Áp suất ở những điểm có độ sâu khác nhau thí nhƣ nhau D.Tại mỗi điểm của chất lỏng ,áp suất theo mọi phƣơng là nhƣ nhau 12. Chọn câu trả lời đúng A.Trong một ống dòng nằm ngang tổng áp suất tĩnh và áp suất động tại một điểm bất kí là một hằng số B. Trong một ống dòng không nằm ngang tổng áp suất tĩnh và áp suất động tại một điểm bất kí là một hằng số C. Trong một ống dòng nằm ngang tổng áp suất tĩnh và áp suất động là một hằng số D. Trong một ống dòng nằm ngang tổng áp suất tĩnh và áp suất động tại một điểm bất kí luôn thay đổi

55

Lý 10_LNA

13. Chọn câu trả lời đúng .Biết khối lƣợng riêng của nƣớc biển là 103 kg/m3 và áp suất khì quyển là pa = 10 5 N/m

2 .Lấy g = 10m/s2.Áp

suất tuyệt đối p ở độ sâu h =2km dƣới mực nƣớc biển là A.2,01.10

4 N/m

2 B. 2,01.10

5 N/m

2 C. 2,01.10

6 N/m

2 D. 2,01.10

7 N/m

2

14.Chọn câu đúng Biết khối lƣợng riêng của nƣớc là 103 kg/m3 và áp suất khì quyển là pa=10 5 Pa Lấy g= 10m/s2..Độ sâu mà áp suất tăng

gấp năm lần so với mặt nƣớc là A.20m B.30m C.40m D.50m

15. Chọn câu trả lời đúng Một máy nâng thuỷ lực dùng không khì nén lên một pìttông có bán kình 10cm .Áp suất đƣợc truyền sang một pìtông khác có bán kình 20cm .Để nâng một vật có trọng lƣợng 5000N .Khì nén phải tạo ra một lực ìt nhất bằng bao nhiêu ? A.1250N B.2500N C.5000N D. 10000N

16. Chọn phát biểu sai về áp suất trong lòng chất lỏng A.Áp suất tại một điểm trong bính đựng chất lỏng càng nhỏ đi khi đƣa bính chất lỏng đó lên núi cao B.Áp suất đó càng nhỏ khi đƣa bính chất lỏng từ xìch đạo lên bắc cực C.Mặt thoáng các bính thông nhau đều nằm trên một mặt phẳng ngang D. Ở cùng một độ sâu áp suất trong bể cá nƣớc ngọt nhỏ hơn trong bể cá nƣớc mặn 17. Chọn phát biểu đúng về áp suất trong lòng chất lỏng A.Áp suất trong lòng chất lỏng lớn hơn áp suất khì quyển trên mặt thoáng B.Ở cùng một độ sâu áp suất tỉ lệ với diện tìch mặt thoáng C.Trong một chữ U mặt thoáng hai bên ống luôn bằng nhau cho dù mỗi nhánh ống chứa một chất lỏng khác nhau không hoà tan D. Một ống chữ U chứa cùng một chất lỏng ,mặt thoáng bên ống tiết diện lớn thấp hơn bên ống có tiết diện nhỏ 18. Chọn phát biểu đúng về chuyển động của chất lỏng A.Định luật bảo toàn dòng S1v1 = S2v2 thể hiện bảo toàn khối lƣợng B.Hai đƣờng dòng chỉ cắt nhau không quá một lần C.Dọc theo một đƣờng dòng phƣơng chiều véctơ vận tốc thay đổi nhƣng độ lớn không đổi D.Tiết diện ngang ống dòng càng lớn thí số đƣờng dòng càng nhiều 19. Chọn phát biểu sai về chuyển động của chất lỏng A.Các đƣờng dòng không cắt nhau B. Tiết diện ngang ống dòng càng lớn thí mật độ đƣờng dòng càng nhỏ C. Định luật bảo toàn dòng S1v1 = S2v2 thể hiện bảo toàn động lƣợng D.Vận tốc chảy càng lớn thí các đƣờng dòng càng mau dầy đặc 20. Chọn phát biểu đúng về định luật Béc-nu- li A.Trên một ống dòng nằm ngang nơi nào chất lỏng chảy nhanh thí áp suất lớn B.Ở cùng một độ cao ,chất lỏng chảy càng chậm áp suất càng lớn C.Nếu ống dòng nằm ngang thí áp suất nhƣ nhau ở mọi điểm D.Dọc theo một ống dòng nằm ngang tổng áp suất tĩnh và áp suất động không đổi 21. Chọn phát biểu sai về định luật Béc- nu-li A. Dọc theo một ống dòng nằm ngang tổng áp suất tĩnh và áp suất động không đổi B.Với ống dòng có tiết diện ngang không đổi ,áp suất chất lỏng ở đầu thấp lớn hơn đầu cao C.Định luật Béc-nu-li phản ảnh định luật biến thiên động năng D. Định luật Béc-nu-li là hệ quả của định luật bảo toàn cơ năng 22. Phát biểu nào sau đây đúng với nguyên lì Pa-xcan? A.Độ tăng áp suất lên một chất lỏng chứa trong một bính kìn đƣợc truyền nguyên vẹn cho mọi điểm của chất lỏng và của thành bính B. Áp suất của chất lỏng chứa trong bính đƣợc truyền nguyên vẹn cho mọi điểm của chất lỏng và của thành bính C. Độ tăng áp suất lên một chất lỏng đƣợc truyền nguyên vẹn cho mọi điểm của chất lỏng và của thành bính D. Độ tăng áp suất lên một chất lỏng chứa trong một bính kìn đƣợc truyền đến mọi điểm của chất lỏng và của thành bính 23. Trong một máy ép dùng chất lỏng ,mỗi lần pìttông nhỏ đi xuống một đoạn h =0,2m thí pìttông lớn đƣợc nâng lên một đoạn H = 0 ,01m .Nếu tác dụng vào pittông nhỏ một lực f = 500N thí lực nén lên pittông lớn lực F có độ lớn là : A.10N B.100N C.1000N D.10000N

24. Chọn câu trả lời đúng .Nguyên lì Pa-xcan đƣợc ứng dụng khi chế tạo: A.Động cơ xe môtô B.động cơ phản lực C.máy nén thuỷ lực D.máy bơm nƣớc 25 . Tác dụng một lực f = 500N lên pìttông nhỏ của một máy ép dùng nƣớc .Diện tìch của pìttông nhỏ là 3cm2 ,của pìttông lớn là 150cm2 .Lực tác dụng lên pìttông lớn là A. F = 2,5.10

3 N B.F = 2,5.10

4 N C. F = 2,5.10

5 N D. F = 2,5.10

6 N

26.Chọn phát biểu đúng về đặc điểm của áp suất chất lỏng trong một ống dòng nằm ngang A. Nơi nào có áp suất động lớn thí áp suất tĩnh nhỏ và ngƣợc lại B. Áp suất tĩnh tỉ lệ nghịch với áp suất động C. Áp suất động tỉ lệ với vận tốc chất lỏng D. Áp kế thuỷ ngân chỉ đo đƣợc áp suất tĩnh không đo đƣợc áp suất động 27.dùng ống Ven- tu -ri để đo vận tốc chất lỏng .Tím vận tốc đó ,biết rằng khối lƣợng riêng chất lỏng ρ =0,85 .103 kg/m3,tiết diện phần ống to bằng 4 lần phần ống nhỏ ,độ chênh cột thuỷ ngân ∆p = 15mmHg A. 71cm/s B. 32cm/s C. 48cm/s D. 56cm/s

28.Dùng ống pi-tô để đo tốc độ máy bay .Biết khối lƣợng không khì ρKK = 1,3 kg/m 3 ,khối lƣợng thuỷ ngân

ρHg = 13,6 .10 3 kg/m

3 gia tốc g = 9,7 m/s2 độ chênh cột thuỷ ngân là h =15cm.Tốc độ máy bay là

A. 735km/h B. 812 km/h C. 628 km/h D.784km/h

56

Lý 10_LNA

29.Trong thì nghiệm bán cầu Ma –đơ-bua năm 1654,hai nửa hính cầu bán kình R = 18cm úp khìt vào nhau ,rồi hút hết không khì bên trong .Hai đàn ngựa khoẻ ,mỗi đàn 8 con ,gắng sức lắm mới kéo bật hai bán cầu ra .Hỏi lực mỗi con ngựa kéo A. 1350N B. 1126N C. 895N D.1288,4N

30.Chọn câu sai trong các câu sau : A.Tại mỗi điểm của chất lỏng ,áp suất tác dụng từ trên xuống lớn hơn từ dƣới lên B.Tại mỗi điểm của chất lỏng ,áp suất theo mọi phƣơng là nhƣ nhau C. Áp suất tĩnh ở những điểm của chất lỏng có độ sâu khác nhau là khác nhau D.Áp suất có giá trị bằng lực trên một đơn vị diện tìch 31.Lực mà chất lỏng nén lên vật có A. phƣơng thẳng đứng ,chiều từ trên xuống B. phƣơng thẳng đứng ,chiều từ dƣới lên C. phƣơng vuông góc với mặt vật D. có phƣơng và chiều bất kí 32.Chọn câu sai trong các câu sau A. Áp suất tuyệt đối ở độ sâu h lớn hơn áp suất khì quyển B. hiệu của áp suất tuyệt đối p ở độ sâu h và áp suất khì quyển là ρVh C. Hính dạng của bính chứa không ảnh hƣởng tới áp suất p D.Áp suất pA và pB tại hai điểm A và B trên cùng một độ cao là nhƣ nhau 33.Một bính thông nhau gồm 3 nhánh đựng nƣớc .Đổ vào một nhánh của bính một cột dầu có độ cao h ,khối lƣợng riêng ρ thí độ tăng áp suất tác dụng lên đáy bính là A.0 B. ρgh C.ρgh /2 D.ρgh/3 34.Hai pìttông của một máy ép dùng chất lỏng có diện tìch S1 và S2 = 1,5S1 .Nếu tác dụng vào pittông nhỏ một lực 20N thí lực tác dụng vào pittông lớn sẽ là : A. 30N B. 20N C. 60N D.45N

35.Tác dụng một lực F1 vào pìttông có diện tìch S1 của một máy ép dùng chất lỏng thí lực tác dụng vào pìttông có diện tìch S2 là F.Nếu giảm diện tìch S1 đi 2 lần thí lực tác dụng vào pìttông có diện tìch S2 là 250N .Lực F tác dụng vào pìttông có diện tìch S2 lúc đầu là A.250N B. 100N C.150N D.125N

36.Dùng một lực để ấn pìttông có diện tìch S1 của một máy nén dùng chất lỏng đi xuống một đoạn d1 =10cm thí pìttông có diện tìch S2 = 2S1/3 dịch chuyển một đoạn d2 là A. d2 = 10cm B. d2 = 15cm C. d2 = 20cm D.d2 = 30cm

37.Dùng một lực F1 để tác dụng vào pìttông có diện tìch S1 của một máy nén dùng chất lỏng .Nếu tăng F1lên hai lần và giảm diện tìch S1 đi hai lần thí lực tác dụng vào pìttông có diện tìch S2 sẽ A. tăng lên 4 lần B. tăng lên hai lần C. tăng lên tám lần D.không thay đổi 38.Dùng một lực F tác dụng vào pìttông có diện tìch S1 =120cm

2 của một máy nén dùng chất lỏng để nâng đƣợc ôtô khối lƣợng 1600kg

đặt ở pìttông có diện tìch S2 .Hỏi vẫn giữ nguyên độ lớn của F mà muốn nâng một ôtôcó khối lƣợng 2400kg thí S / 1 phải có giá trị bao

nhiêu ? A.80cm

2 B. 200cm

2 C. 280cm

2 D.320cm

2

39. Chất lỏng chảy trong ống dòng nằm ngang ,trong đoạn tiết diện S1 có vận tốc v1 = 1,5m/s .Vận tốc của chất lỏng tại đoạn ống có S2 =1,5S1 là : A. 1,5 m/s B. 1 m/s C. 2,25 m/s D. 3m/s

40.Hai đoạn của một ống dòng nằm ngang có tiết diện là S1 và S2 .Muốn vận tốc chảy trong hai đoạn ống này là v1 = 2 m/s và v2 = 3m/s thí tỉ số giữa S1 và S2 là

A. S 31

S 2 2

 B. S 1

S 2 2

1  C.

S 21

S 3 2

 D. S 1

S 2 2

1 

41.Chọn câu sai trong các câu sau A. Trong một đơn vị thời gian ,thể tìch của chất lỏng đi vào ống dòng lớn hơn thể tìch của chất lỏng đi ra khỏi ống B. Trong hệ đơn vị SI ,lƣu lƣợng của chất lỏng đƣợc tình bằng m3/s C. Khi chảy ổn định ,lƣu lƣợng của chất lỏng trong một ống dòng là không đổi D. trong một ống dòng ,vận tốc chảy của chất lỏng tỉ lệ nghịch với tiết diện của ống 42.Vận tốc chảy ổn định trong đoạn ống dòng có tiết diện S1 là v1 vận tốc trong đoạn ống dòng có tiết diện S2 là v2 .Nếu tăng S1 lên hai

lần và giảm S2 đi hai lần thí tỉ số vận tốc giữa

/ v 1 /

v 2

sẽ

A. không đổi B. tăng lên hai lần C. tăng lên 4 lần D. giảm đi 4 lần 43.Vận tốc chảy trong ống dòng có tiết diện S1 là v1 = 2m/s thí vận tốc trong đoạn ống dòng có tiết diện S2 là v2 .Nếu giảm diện tìch S2 đi

hai lần thí vận tốc trong đoạn ống dòng có diện tìch /

S 2

là /

2v = 0,5 m/s.Vận tốc trong đoạn ống dòng có diện tìch S2 lúc ban đầu là

A. 0,5 m/s B. 1m/s C. 1,5 m/s D.2,5 m/s

44.Lƣu lƣợng nƣớc trong ống dòng nằm ngang là 0,01m3/s .Vận tốc của chất lỏng tại nới ống dòng có đƣờng kình 4cm là A.4/π (m/s) B. 10/π (m/s) C. 25/π (m/s) D.40/π (m/s) 45.Một ống bơm dầu có đƣờng kình 5cm.Dầu đƣợc bơm với áp suất 2,5atm với lƣu lƣợng 240lìt trong một phút .Ống dẫn dầu có đoạn thắt lại với đƣờng kình chỉ còn 4cm .Tím vận tốc và áp suất dầu qua đoạn thắt nhỏ ;biết chúng nằm ngang

57

Lý 10_LNA

A. 3,18 m/s ;2,47 atm B.2,035 m/s ; 2,47atm C. 3,18 m/s ;2,74atm D.2,035 m/s ; 2,74atm

46.Vật khối lƣợng m = 2kgcó thể tìch V = 10-3m3 chím trong hồ nƣớc ở độ sâu h = 5m.Để nâng nó lên độ cao H =5m trên mặt nƣớc thí phải thực hiện một công bằng bao nhiêu ? A. 15J B. 150J C. 1500J D.15kJ

47.Một máy bay đang bay trong không khì có áp suất p =105Pa và khối lƣợng riêng ρ = 1,29kg/m3 .Dùng ống Pitô gắn vào thành máy bay ,phi công đo đƣợc áp suất toàn phần p = 1,26.105Pa .Vận tốc của máy bay là A. 180m/s B.200m/s C. 240m/s D.Một giá trị khác 48.Một ống tiêm có đƣờng kình 1cm lắp với một kim tiêm có đƣờng kình 1mm .Nếu bỏ qua ma sát và trọng lực thí khi ấn vào pìttông với lực 10N thí nƣớc trong ống tiêm phụt ra với vận tốc A. 16 m/s B. 20m/s C. 24m/s D.36m/s

Giữa đáy một thùng nƣớc hình trụ có một lỗ thủng nhỏ .Mực nƣớc trong thùng cách đáy H =30cm.Trả lời câu 49,50 49.Thùng nƣớc đứng yên .Nƣớc chảy qua lỗ với vận tốc nào sau đây A. 0,34m/s B. 0,42m/s C. 0,24m/s D.0,43m/s

50. Thùng nƣớc nâng lên đều .Nƣớc chảy qua lỗ với vận tốc nào sau đây A. 0,36m/s B.0,24 m/s C. 0,12m/s D.0,06 m/s

NHIỆT HỌC CHƢƠNG VI CHẤT KHÍ

Chủ đề 1: thuyÕt ®éng häc ph©n tö vÒ chÊt khÝ, cÊu t¹o chÊt

1.: Chọn câu đúng a. Khối lƣợng phân tử của các khì H2, He, O2 và N2 đều bằng nhau. b. Khối lƣợng phân tử của O2 nặng nhất trong 4 loại khì trên. c. Khối lƣợng phân tử của N2 nặng nhất trong 4 loại khì trên. d. Khối lƣợng phân tử của He nhẹ nhất trong 4 loại khì trên.

2.: Trong điều kiện chuẩn về nhiệt độ và áp suất thí: a. Số phân tử trong một đơn vị thể tìch của các chất khì khác nhau là nhƣ nhau. b. Các phân tử của các chất khì khác nhau chuyển động với vận tốc nhƣ nhau. c. Khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ so với kìch thƣớc của các phân tử. d. Các phân tử khì khác nhau va chạm vào thành bính tác dụng vào thành bính những lực bằng nhau.

3.: Chọn câu sai. Số Avôgađrô có giá trị bằng a. Số nguyên tử chứa trong 4g khì Hêli B. Số phân tử chứa trong 16g khì Ôxi C .Số phân tử chứa trong 18g nƣớc lỏng D. Số nguyên tử chứa trong 22,4l khì trơ ở nhiệt độ 00C và áp suất 1atm

4.: Một bính kìn chứa N = 3,01.1023 nguyên tử khì Hêli ở nhiệt độ 00C và áp suất 1atm thí khối lƣợng khì Hêli trong bính và thể tìch của bính là: A. 2g và 22,4m3 B. 4g và 11,2l C. 2g và 11,2 dm3 D.4g và 22,4 dm3 5.: Tỉ số khối lƣợng phân tử nƣớc H2O và nguyên tử Cacbon 12 là: A. 3/2 B. 2/3 C. 4/3 D 3/4

6.: Số phân tử nƣớc có trong 1g nƣớc H2O là: A. 3,01.10

23 B. 3,34.10

22 C. 3,01.10

22 D. 3,34.10

23

7. Chọn câu trả lời đúng Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ ,thí giữa các phân tử A.chỉ có lực hút B.chỉ có lực đẩy C.có cả lực hút và lực đẩy ,nhƣng lực đẩy lớn hơn lực hút D. có cả lực hút và lực đẩy ,nhƣng lực đẩy nhỏ hơn lực hút 8. Chọn câu trả lời đúng :Tình chất nào sau đây không phải là của phân tử của vật chất ở thể khì A.Chuyển động hỗn loạn B.Chuyển động không ngừng C.Chuyển động hỗn loạn và không ngừng D.Chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trì cân bằng cố định 9. Chọn câu trả lời sai : Số Avôgađrô có giá trị bằng A. Số nguyên tử chứa trong 22,4l khì trơ ở 00C và ở áp suất 1 atmôtphe B. Số nguyên tử chứa trong 4 g Hêli C.Số phân tử chứa trong 16g ôxi D. Số phân tử chứa trong 18g nƣớc lỏng 10. Chọn câu trả lời đúng : Cho 4 bính có cùng dung tìch và cùng nhiệt độ đựng các khì nhƣ sau , khì ở bính nào có áp suất lớn nhất A. Bính 1 đựng 4g khì hiđrô B. Bính 2 đựng 22g khì cacbonic C. Bính 3 đựng 7g khì nitơ D. Bính 4 đựng 4g khì ôxi 11. Chọn câu trả lời sai : khi nói về chuyển động của phân tử A. Chuyển động của phân tử là do lực tƣơng tác phân tử gây ra B. Các phân tử chuyển động không ngừng C.Các phân tử chuyển động càng nhanh thí nhiệt độ của vật càng cao D. Các phân tử khì lì tƣởng chuyển động theo đƣờng thẳng giữa hai vật va chạm 12. Chọn câu trả lời sai khi nói về lực tƣơng tác phân tử

58

Lý 10_LNA

A. Lực phân tử chỉ đáng kể khi các phân tử ở rất gần nhau B. Lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử C. Lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đẩy phân tử D. Lực hút phân tử có thể bằng lực đẩy phân tử 13. Chọn câu trả lời sai : khi nói về khì lì tƣởng A. Thể tìch phân tử có thể bỏ qua B. Các phân tử chỉ tƣơng tác nhau khi va chạm C. Các phân tử khì chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng cao D. Khối lƣợng các phân tử có thể bỏ qua 14. Ghép nội dung ở phần 1,2,3….với nội dung tƣơng ứng ở phần a,b,c…… 1)Nguyên tử ,phân tử ở thể rắn a>Chuyển động hoàn toàn hỗn độn 2)Nguyên tử ,phân tử ở thể lỏng b>Dao động xung quanh các VTCB cố định 3) Nguyên tử ,phân tử ở thể khì c> Dao động xung quanh các VTCB không cố định 4)phân tử khì lì tƣởng d>Không có thể tìch và hính dạng xác định 5)Một lƣợng chất ở thể rắn e>Có thể tìch xác định ,hính dạng của bính chứa 6) Một lƣợng chất ở thể lỏng g> Có thể tìch và hính dạng xác định 7) Một lƣợng chất ở thể khì h>Có thể coi là những chất điểm 8)Chất khì lì tƣởng i>Có thể tìch riêng không đáng kể so với thể tìch bính chứa 9)Tƣơng tác giữa các phân tử chất lỏng và chất rắn k>Chỉ đáng kể khi va chạm 10) Tƣơng tác giữa các phân tử khì lì tƣởng l>Chỉ đáng kể khi các phân tử ở rất gần nhau 15 Chọn câu trả lời đúng : Áp suất của khì lên thành bính là A. Lực tác dụng lên một đơn vị diện tìch thành bính B. Lực tác dụng vuông góc lên một đơn vị diện tìch thành bính C.Lực tác dụng lên thành bính D. Câu A,B đúng 16 .Chọn câu sai Phƣơng trính biểu diễn định luật Bôilơ - Mariôt đối với cùng một lƣợng khì nhƣng ở hai nhiệt độ tuyệt đối khác nhau thí: A,. Giống nhau ví cùng đƣợc viết dƣới dạng P.V = hằng số B. Khác nhau ví với cùng một áp suất, nhiệt độ cao hơn thí thể tìch lớn hơn C. Khác nhau ví với cùng một thể tìch, nhiệt độ cao hơn thí áp suất lớn hơn D.Khác nhau do hằng số ứng với hai nhiệt độ khác nhau là khác nhau 17.Thông tin nào sau đây là đúng khi nói về khối lƣợng mol và thể tìch mol của một chất? A. Khối lƣợng mol của mol của một chất đƣợc đo bằng khối lƣợng của một mol chất ấy B. Thể tìch mol của một chất đƣợc đo bằng thể tìch của một mol chất ấy C. ở điều kiện tiêu chuẩn (00C và 1atm) thể tìch mol của mọi chất khì đều bằng 22,4l D. Các thông tin A, B, C đều đúng 18. Câu nào không phù hợp với khì lì tƣởng? A. Thể tìch các phân tử có thể bỏ qua B. Các phân tử chỉ tƣơng tác với nhau khi va chạm C. Các phân tử khì chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng cao D. Khối lƣợng của các phân tử khì có thể bỏ qua 19. Chọn cụm từ thìch hợp trong các cụm từ sau để điền vào chỗ trống trong các câu sau, cho đúng ý nghĩa vật lý nhất A. Thể rắn B. Thể lỏng C. Thể khì D. Thể rắn, lỏng, khì a. Các chất ở … đều đƣợc cấu tạo từ các nguyên tử, phân tử b. Trong ba thể (rắn, lỏng, khì) lực tƣơng tác giữa các nguyên tử phân tử ở … là yếu nhất c. Các vật ở … có thể tìch và hính dạng riêng xác định d. ở … khoảng cách giữa các nguyên tử, phân tử lớn gấp hàng chục lần kìch thƣớc của chúng e. Các nguyên tử, phân tử ở … dao động xung quanh vị trì cân bằng, nhƣng những vị trì cân bằng này không cố định mà dịch chuyển g. Các chất ở … có thể tìch xác định nhƣng không có hính dạng riêng h. ở...lực liên kết giữa các nguyên tử, phân tử là rất mạnh

20. Đối với một chất nào đó, gọi  là khối lƣợng mol, NA là số Avôgađrô, m là khối lƣợng. Biểu thức nào sau đây cho phép xác định số phân tử hay nguyên tử chứa trong khối lƣợng m của chất đó

A. N=  .m. NA B. AN m

N 

 C. AN m

N 

 D. AN m

N 

1 

21. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chất khì? A. Lực tƣơng tác giữa các nguyên tử, phân tử rất yếu B. Các phân tử khì ở rất gần nhau C. Chất khì không có hính dạng và thể tìch riêng D. Chất khì luôn chiếm toàn bộ thể tìch bính chứa và có thể nén đƣợc dễ dàng 22. Điều nào sau đây là sai khi nói về chất lỏng? A. Chất lỏng không có thể tìch riêng xác định B. Các nguyên tử, phân tử cũng dao động quanh các vị trì cân bằng, nhƣng những vị trì cân bằng này không cố định mà di chuyển C. Lực tƣơng tác giữa các phân tử chất lỏng lớn hơn lực tƣơng tác giữa các nguyên tử, phân tử chất khì và nhỏ hơn lực tƣơng tác giữa các nguyên tử, phân tử chất rắn D. Chất lỏng không có hính dạng riêng mà có hính dạng của phần bính chứa nó

59

Lý 10_LNA

23. Ghép các nội dung ở phần 1, 2 ,3 … với nội dung tƣơng ứng ở phần sau a, b, c, …

24 Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng? A. Chuyển động của phân tử là do lực tƣơng tác phân tử gây ra B. Các phân tử chuyển động không ngừng C. Các phân tử chuyển động càng nhanh thí nhiệt độ của vật càng cao D. Các phân tử khì lì tƣởng chuyển động theo đƣờng thẳng giữa hai vật va chạm 26. Nguyên nhân cơ bản nào sau đây gây ra áp suất chất khì? A. Do chất khì thƣờng có khối lƣợng riêng nhỏ B. Do chất khì thƣờng có thể tìch lớn C. Do trong khi chuyển động, các phân tử khì va chạm với nhau và va chạm vào thành bính D. Do chất khì thƣờng đƣợc đựng trong bính kìn 27. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vị trì của các nguyên tử, phân tử trong chất rắn? A. Các nguyên tử, phân tử nằm ở những vị trì xác định và chỉ có thể dao động xung quanh các vị trì cân bằng này. B. Các nguyên tử, phân tử nằm ở những vị trì cố định. C. Các nguyên tử, phân tử không có vị trì cố định mà luôn thay đổi. D. Các nguyên tử, phân tử nằm ở những vị trì cố định, sau một thời gian nào đó chúng lại chuyển sang một vị trì cố định khác 28. Các phân tử khì ở áp suất thấp và nhiệt độ tiêu chuẩn có các tình chất nào? A. Chuyển động không ngừng và coi nhƣ chất điểm. B. Coi nhƣ chất điểm và tƣơng tác hút hoặc đẩy với nhau. C. Chuyển động không ngừng và tƣơng tác hút hoặc đẩy với nhau. D. Chuyển động không ngừng, coi nhƣ chất điểm, và tƣơng tác hút hoặc đẩy với nhau.: 29. Chọn câu sai, số Avôgađrô có giá trị bằng: A. Số phân tử chứa trong 22,4l khì 00C và 1 atm. B. Số nguyên tử chứa trong 4g Hêli. C. Số phân tử chứa trong 16g Oxi. D. Số phân tử chứa trong 18g nƣớc lỏng. 30. Trƣờng hợp nào sau đây có lƣợng chất nhiều nhất? Cho biết khối lƣợng riêng của bạc, vàng, nhôm, graphìt lần lƣợt là: 10,5 g/cm3, 19,3 g/cm

3 , 2,7 g/cm

3 , 1,6 g/cm

3 .

A. 5cm 3 bạc B. 1 cm3 vàng C. 10 cm3 nhôm D. 20 cm3 graphit

31 Số phân tử CO2 hính thành khi cho 64g O2 phản ứng vừa đủ với Các bon (C) là : A. 6,02 . 10

23 B. 8,76 . 10

23 C. 12,04 . 10

23 D. 24,08 . 10

23

32. Khối lƣợng của một phân tử khì hyđrô là: A. 0,3322 . 10

23 g B. 0,3333 . 10

- 23 g C. 0,3322 . 10

- 23 g D. 0,3322 . 10

- 25 kg

33: Ở điều kiện tiêu chuẩn 16g Heli có thể tìch là bao nhiêu? Chọn đáp án đúng. A. 89,6 m

3 B. 89,6 dm

3 C. 8,96 cm

3 D. 44,8 dm

3

Bài 45: định luật bôilơ - mariôt

1. Trong quá trính đẳng nhiệt thể tìch V của một khối lƣợng khì xác định giảm 2 lần thí áp suất P của khì: A.Tăng lên 2 lần B.Giảm 2 lần C.Tăng 4 lần D.Không đổi

2.Chọn câu sai Với một lƣợng khì không đổi, áp suất chất khì càng lớn khi: A.Mật độ phân tử chất khì càng lớn B. Nhiệt độ của khì càng cao C.Thể tìch của khì càng lớn D.Thể tìch của khì càng nhỏ 3.Chọn câu đúng Khi nén khì đẳng nhiệt thí số phân tử trong một đơn vị thể tìch A. Tăng, tỉ lệ thuận với áp suất B. Không đổi C. Giảm, tỉ lệ nghịch với áp suất D. Tăng, tỉ lệ với bính phƣơng áp suất 4.Một bính có dung tìch 5l chứa 0,5mol khì ở 00C. áp suất khì trong bính là:

A. 4,20atm B. 2,24atm C. 1,12atm D. 3,26atm

5.Nén khì đẳng nhiệt từ thể tìch 10l đến thể tìch 4l thí áp suất của khì tăng lên A. 2,5 lần B. 2 lần C. 1,5 lần D. 4 lần

6.Một bọt khì ở đáy hồ sâu 5m nổi lên đến mặt nƣớc. Thể tìch của bọt khì A. Tăng 5 lần B. Giảm 2,5 lần C. Tăng 1,5 lần D. Tăng 4 lần Coi rằng nhiệt độ không đổi

7.Nén khì đẳng nhiệt từ thể tìch 9l đến thể tìch 6l thí áp suất của khì tăng lên một lƣợng p = 50kPa. áp suất ban đầu của khì là: A. 100kPa B. 200kPa C. 250kPa D. 300kPa

8. Chọn câu trả lời đúng : Trong các hệ thức sau đây nào không phù hợp với định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt ?

A. p ~ V

1 B. V~

p

1 C.V~ p D. p1 V1 = p2 V2

9. Chọn câu trả lời đúng :Trong các đại lƣợng sau đây ,đại lƣợng nào không phải là thông số trạng thái của một lƣợng khì A. Thể tìch B. Khối lƣợng C.Nhiệt độ tuyệt đối D. Áp suất 10. Chọn câu trả lời đúng : Định luật Bôi –lơ .Ma- ri -ốt đƣợc áp dụng trong quá trính A. Nhiệt độ của khối khì không đổi B. Khối khì giãn nở tự do C. Khối khì không có sự trao đổi nhiệt lƣợng với bên ngoài D. Khối khì đựng trong bính kìn và bính không giãn nở nhiệt 12. Chọn câu trả lời đúng : Khi nén đẳng nhiệt từ thể tìch 6 lìt đến 4 lìt ,áp súât khì tăng thêm 0,75 atm Áp suất ban đầu của khì là giá trị nào sau đây

60

Lý 10_LNA

A. 0,75atm B. 1 atm C.1,5 atm D.1,75 atm

13 Chọn câu trả lời đúng : Một bọt khì có thể tìch tăng gấp rƣỡi khi nổi từ đáy hồ lên mặt nƣớc .Giả sử nhiệt độ ở đáy hồ và mặt hồ nhƣ nhau , cho biết áp suất khì quyển là pa = 750mmHg .Độ sâu của hồ là : A. h = 7,5 m B. h = 5,1 m C. h = 4,96 m D. h = 5,7 m

14. Chọn câu trả lời đúng : Nếu áp súât của một lƣợng khì biến đổi một lƣợng 2.105 N/m2 thí thể tìch biến đổi một lƣợng là 3 lìt , nếu áp súât biến đổi một lƣợng 5.105 N/m2 thí thể tich biến đổi một lƣợng là 5 lìt .Coi nhiệt độ là không đổi thí áp suất và thể tìch ban đầu của khì là giá trị : A. V = 9 lìt ;p =4.105 Pa B. V = 9 lìt ;p =4.107 Pa C. V = 9,5 lìt ;p =4.105 Pa D. V = 9,5 lìt ;p =4.107 Pa 15. Chọn câu trả lời đúng : Lƣợng chất (số mol) chứa trong 1kg khì CO2 là bao nhiêu ? A. 22,7 mol B. 44 mol C. 4,4 mol D. 2,27 mol

16. Chọn câu trả lời đúng : Dƣới áp suất 10000 N/m2 một lƣợng khì có thể tìch là 10lìt .Thể tich của lƣợng khì đó dƣới áp suất 50000 N/m

2 là :

A. 5 lìt B. 2 lìt C.2,5 lìt D. 0,5 lìt 17. Chọn câu trả lời đúng : Số phân tử chứa trong 0,2kg nƣớc là A. N = 6,688.10

18 phân tử B. N = 6,688.1024 phân tử

C. N = 6,688.10 28

phân tử D. N = 6,688.1031 phân tử 18. Chọn câu trả lời đúng : Một bính có dung tìch 10 lìt chứa một chất khì dƣới áp suất 3 atm .Coi nhiệt độ của khì là không đổi và áp suất khì quyển là 1 atm .Nếu mở bính thí thể tìch của chất khì sẽ có giá trị nào sau đây A. 0,3 lìt B. 0,33 lìt C. 3 lìt D. 30 lìt 19. Chọn câu trả lời đúng : Một bính kìn có thể tìch 12 lìt chứa Nitơ ở áp suất 82atm có nhiệt độ 70C ,xem Nitơ là khì lì tƣởng .Nếu bính trên bị rò, áp suất khì còn lại là 41 atm .Giả sử nhiệt độ không thay đổi thí khối lƣợng khì thoát ra là A. 1,2kg B. 12kg C.0,6kg D.2,4kg

20. Chọn câu trả lời đúng : Dƣới áp suất 2000 N/m2 một khối khì có thể tìch 20 lìt .Giữ nhiệt độ không đổi .Dƣới áp suất 5000 N/m2 thể tich khối khì bằng A. 6 lìt B. 8 lìt C.10 lìt D.12 lìt 21. Chọn câu trả lời đúng : Khi nén khì đẳng nhiệt thí A. Số phân tử trong đơn vị thể tìch tăng tỉ lệ thuận với áp suất B. Số phân tử trong đơn vị thể không đổi C.Số phân tử trong đơn vị thể tìch giảm tỉ lệ nghịch với áp suất D.Cả ba khả năng trên đều không xảy ra 22. Chọn câu trả lời đúng : Khi một lƣợng khì dãn đẳng nhiệt thí số phân tử n trong một đơn vị thể tìch : A. Tăng tỉ lệ nghịch với áp suất p B. Giảm tỉ lệ với áp suất p C.Không đổi D. Biến đổi theo quy luật khác với các trƣờng hợp trên

Bài 46: định luật Saclơ - nhiệt độ tuyệt đối

1.Làm nóng một lƣợng khì có thể tìch không đổi, áp suất của khì tăng gấp đôi thí: a. Nhiệt độ tuyệt đối tăng gấp đôi B. Mật độ phân tử khì tăng gấp đôi

C. Nhiệt độ Xen–xi–ut tăng gấp đôi D. Tất cả các đáp án a, b, c 2.Làm lạnh một lƣợng khì xác định có thể tìch không đổi thí:

a. áp suất khì không đổi B. áp suất chất khì tăng C. Số phân tử trong một đơn vị thể tìch không đổi D. Số phân tử trong một đơn vị thể tìch giảm theo nhiệt độ

3.Một bính có thể tìch không đổi đƣợc nạp khì ở nhiệt độ 330C dƣới áp suất 300kPa sau đó bính đƣợc chuyển đến một nơi có nhiệt độ 37

0C. Độ tăng áp suất của khì trong bính là: a. 3,92kPa B. 4,16kPa C.3,36kPa D.2,67kPa

4.Cho 0,1mol khì ở áp suất p1 = 2atm, nhiệt độ t1 = 0 0 C. Làm nóng khì đến nhiệt độ t2 = 102

0C và giữ nguyên thể tìch thí thể tìch và áp suất của khì là:

a. 1,12l và 2,75atm B.1,25 và 2,50atm C.1,25l và 2,25atm D. 1,12l và 3,00atm 5.Một lƣợng hơi nƣớc có nhiệt độ t1 = 100

0C và áp suất p1 = 1atm đựng trong bính kìn. Làm nóng bính và hơi đến nhiệt độ t2 = 150

0C thí áp suất của hơi nƣớc trong bính là: a. 1,25atm B. 1,13atm C. 1,50atm D. 1,37atm

6. Chọn câu trả lời đúng : Một kmol khì lì tƣởng ở điều kiện tiêu chuẩn chiếm thể tìch A. 22,4 lìt B. 22,4 m3 C.22,4 cm3 D. 22,4mm3 7. Chọn câu trả lời đúng : Khối khì ở điều kiện tiêu chuẩn ,khi nhiệt độ và áp suất của nó là : A. 0

0 C ; 736mmHg B. 0

0 C ; 1 atm C. 27

0 C ; 1 atm D. 0

0 C ; 10

5 atm

8. Chọn câu trả lời đúng : Một bính chứa ôxi ở nhiệt độ T và áp suất p .Hỏi khi cho nhiệt độ tăng lên hai lần thí áp suất khối khì tăng

A. 2

1 lần B.

2

3 lần C.2 lần D. 4 lần

9. Chọn câu trả lời đúng : Đối với một lƣợng khì xác định ,quá trính đẳng áp là quá trính : A. Nhiệt độ tăng ,thể tìch giảm tỉ lệ nghịch với nhiệt độ B. Nhiệt độ tăng ,thể tìch tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ C.Nhiệt độ không đổi ,thể tìch tăng D. Khối khì đựng trong bính kìn và bính không dãn nở nhiệt 10. Chọn câu trả lời đúng : Khi đun nóng khì trong bính kìn dãn nở nhiệt kém thí

61

Lý 10_LNA

A. Khối lƣợng của khối khì giảm B. Khối lƣợng của khối khì và khối lƣợng riêng không đổi C. Khối lƣợng của khối khì không đổi và khối lƣợng riêng giảm D. Khối lƣợng của khối khì không đổi và khối lƣợng riêng tăng 11. Chọn câu trả lời đúng : Quá trính biến đổi của một lƣợng khì lì tƣởng trong đó áp suất tỉ lệ thuận với số phân tử trong đơn vị thể tìch là quá trính : A. Đẳng nhiệt B. Đẳng tìch C.Đoạn nhiệt D. Đẳng áp 12. Chọn câu trả lời đúng : Khi làm nóng khối khì lì tƣởng bằng quá trính đẳng áp ,tỉ số nào sau đây là không đổi (n là mật độ phân tử khì )

A. p

n B.

T

n C.

T

p D. Cả A,B,C đều sai

13. Chọn câu trả lời đúng : Một mol hi- đrô có khối lƣợng 2g , một mol ôxi có khối lƣợng 32g .Đó là ví A. Số phân tử ôxi trong một mol nhiều hơn số phân tử hiđrô B. Phân tử ôxi có khối lƣợng lớn hơn phân tử hidrô C.Trong cùng điều kiện ,ôxi chiếm thể tìch lớn hơn hiđrô D. Cả ba câu trên đều sai 14. Chọn câu trả lời đúng : Trong hệ tọa độ (p,T) đƣờng biểu nào sau đây là đƣờng đẳng tìch ? A. Đƣờng hypebol B. Đƣờng thẳng kéo dài qua gốc tọa độ C. Đƣờng thẳng không đi qua gốc tọa độ D. Đƣờng thẳng cắt trục p tại điểm p = p0 15. Chọn câu trả lời đúng : Mối liên hệ giữa nhiệt độ t0C và nhiệt độ T0K nhƣ sau A. T = t + 327 B. t = T + 273 C.t = T – 273 D. T = t - 327 16. Chọn câu trả lời đúng : Định luật Sác –lơ chỉ áp dụng đƣợc trong quá trính A. Giữ nhiệt độ của khối khì không đổi B. Khối khì giãn nở tự do C.Khối khì không có sự trao đổi nhiệt lƣợng với bên ngoài D. Khối khì đựng trong bính kìn và bính không giãn nở nhiệt

Biết thể tích của một lượng khí không đổi ( sử dụng cho câu 17,18) 17. Chọn câu trả lời đúng : Chất khì ở 00C có áp suất 5 atm .Áp suất của nó ở 2730C là A. 10atm B. 17,5 atm C.5 atm D.2,5 atm

18. Chọn câu đúng :Chất khì ở 00C có áp suất p0 ,cần đun nóng chất khì lên bao nhiêu độ để áp suất của nó tăng lên 3 lần A. 273

0 C B. 546

0 C C. 819

0 C D. 91

0 C

19. Chọn câu trả lời đúng : A. Thể tìch V của một lƣợng khì có áp suất thay đổi thí tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối của khì B. Ở một nhiệt độ không đổi ,tìch của áp suất P và thể tich V của một lƣợng khì xác định là một hằng số C. Ở một nhiệt độ không đổi ,tìch của áp suất P và thể tich V của một lƣợng khì xác định luôn luôn thay đổi D.Thể tìch V của một lƣợng khì có áp suất không đổi thí tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối của khì 20. Chọn câu trả lời đúng : Phƣơng trính nào sau đây biểu diễn quá trính đẳng nhiệt của một lƣợng khì lì tƣởng

A.

2

2

1

1

V

P

V

P  B. P1V1 = P2V2 C.

2

2

1

1

T

P

T

P  D.P1T1 = P2T2

21. Ghép nội dung ở phần 1,2,3….với nội dung tƣơng ứng ở phần a,b,c…… 1)Trạng thái của một lƣợng khì a)Trong quá trính đẳng nhiệt áp suất của một lƣợng khì tỉ lệ nghịch với thể tìch 2) Quá trính b)Đƣợc xác định bằng các thông số P,V và T 3)Đẳng quá trính c)Sự chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác 4)Quá trính đẳng nhiệt d)Trong hệ trục toạ độ (P,V) là đƣờng hypebol 5)Đƣờng đẳng nhiệt e)Quá trính trong đó nhiệt độ không đổi 6)Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt g)Thể tìch V,áp suất P và nhiệt độ tuyệt đối T 7)Các thông số trạng thái của một lƣợng khì h)Quá trính trong đó có một thông số trạng thái không đổi 22. Chọn câu trả lời đúng : Có 10g khì ôxi ở áp suất 3.105 N/m2 và nhiệt độ 100C ,xem ôxi là khì lì tƣởng .Thể tìch của khối khì là A. 24,5 lìt B. n0,00245 lìt C.0,245lìt D.2,45lìt 23. Chọn câu trả lời đúng : Một bính kìn có thể tìch 12 lìt chứa Nitơ ở áp suất 80atm có nhiệt độ 170C ,xem Nitơ là khì lì tƣởng .Khối lƣợng khì Nitơ trong bính là giá trị nào dƣới đây A. 1,13 kg B. 1,13g C.0,113g D.0,113kg

24. Chọn câu trả lời đúng : Có 4,4gam khì CO2 ở áp suất 2 atm ,có thể tich 1,64lìt .Nhiệt độ của khối khì là A. 400K B. 400

0 C C.600K D.600

0 C

25. Chọn câu trả lời đúng : Một khối khì Nitơ ở áp suất 15atm và ở nhiệt độ 270C đƣợc xem là khì lì tƣởng .Hơ nóng đẳng tìch khối khì đến 1270C .Áp súât khối khì sau khi hơ nóng là : A. 70,55 atm B. 20 atm C.25 atm D.15 atm

26 Chọn câu trả lời đúng : có 10 g khì ôxi ở nhiệt độ 360K đựng trong bính dãn nở nhiệt kém ,dung tìch 2 lìt .Hỏi khi đun nóng khì đến 400K .thể tìch của khối khì có giá trị nào dƣới đây A. 1 lìt B. 2 lìt C. 3 lìt D.4 lìt 27. Chọn câu đúng : có 40 g khì ôxi ở nhiệt độ 360K ,áp suất 10 atm .thể tìch của khối khì nhận giá trị nào dƣới đây A. 3,69 lìt B. 0,369 lìt C.1,2 lìt D.Tất cả đều sai

62

Lý 10_LNA

28. Chọn câu trả lời đúng : Có m gam khì ôxi có thể tìch 3,69 lìt ,áp suất 12 atm ở nhiệt độ 432 K .Hỏi m của khối khì có giá trị nào dƣới đây A. m =10g B. m =20g C. m =30g D. m =40g

29. Chọn câu trả lời đúng : Có 40 g khì ôxi ở thể tìch 3,69 lìt ,áp suất 10 atm đƣợc cho nở đẳng áp đến thể tìch 4 lìt ,xem ôxi là khì lì tƣởng .Nhiệt độ của khối khì sau khi giãn nở là A. 390K B. 390

0 C C.480K D.480

0 C

30. Chọn câu trả lời đúng : Khì Hidrô ở nhiệt độ 270C áp suất 2,46 atm ,xem hidrô là khì lì tƣởng .khối lƣợng riêng của khì là giá trị nào sau đây A. 0,4g/lìt B. 0,3 g/lìt C.0,2 g/lìt D.0,1 g/lìt

Bài 47: phƣơng trình trạng thái của khí lý tƣởng định luật gayluytxac

1.Công thức nào sau đây là công thức của định luật Gayluytxac

A. const T

P  B. constPV  C. const

T

V  D. const

T

PV 

2.Chọn câu sai Phƣơng trính trạng thái của hai lƣợng khì xác định thí

a. Giống nhau B. Khác nhau do áp suất và thể tìch khác nhau C. Khác nhau do nhiệt độ khác nhau D. Bao gồm cả hai đáp án b & c

3.Đối với một khối lƣợng khì xác định quá trính nào sau đây là đẳng áp a. Nhiệt độ không đổi, thể tìch tăng B. Nhiệt độ không đổi, thể tìch giảm C. Nhiệt độ tăng, thể tìch tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ D. Nhiệt độ giảm, thể tìch tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ

4.: Nén 10l khì ở nhiệt độ 270C để cho thể tìch của nó chỉ còn 4l, ví nén nhanh khì bị nóng lên đến 600C. áp suất chất khì tăng lên mấy lần?

a. 2,53 lần B. 2,78 lần C.4,55 lần D. 1,75 lần 5.Một chai bằng thép có dung tìch 50l chứa khì Hyđrô ớ áp suất 5Mpa và nhiệt độ 370C. Dùng chai này bơm đƣợc bao nhiêu quả bóng bay, dung tìch mỗi quả 10l, áp suất mỗi quả là 1,05.105Pa, nhiệt độ khì trong bóng bay là 120C.

a. 200 quả B. 250 quả C. 237 quả D. 214 quả 6.Một mol khì ở áp suât 2atm và nhiệt độ 300C thí chiếm một thể tìch là bao nhiêu?

a. 15,7 lìt B. 11,2 lìt C. 12,43 lìt D. 10,25 lìt 7. Chọn câu trả lời đúng : Định luật Gay –Luy-xác đƣợc áp dụng trong quá trính A. Nhiệt độ của khối khì không đổi B. Khối khì giãn nở tự do C. Khối khì không có sự trao đổi nhiệt lƣợng với bên ngoài D. Khối khì đựng trong bính kìn và bính không giãn nở nhiệt 8. Chọn câu trả lời đúng : Định luật Gay –Luyxac cho biết hệ thức liên hệ giữa : A. Thể tich và áp suất khì khi nhiệt độ không đổi B. Áp suất và nhiệt độ khi thể tìch không đổi C.Thể tìch và nhiệt độ khi áp suất không đổi D. Thể tìch ,áp suất và nhiệt độ của khì lì tƣởng 9. Chọn câu trả lời đúng : Hệ thức nào sau đây cho biết mối liên hệ giữa khối lƣợng riêng và áp suất của chất khì trong quá trính đẳng nhiệt ?

A.

2

2

1

1

pp

  B.

2

2

1

1 2 pp

  C.

2

2

1

1

2

1

pp

  D.

1

2

2

1

pp

 

10. Ghép nội dung ở phần 1,2,3….với nội dung tƣơng ứng ở phần a,b,c……

1)Định luật Gay Luyxác a>PV = RT m

2)phƣơng trính trạng thái khì lì tƣởng b> 8,31 J/mol K 3)Hệ số nở đẳng áp c>PV = hằng số 4)Hằng số khì lì tƣởng d>P = P0(1 +γt)

5)Phƣơng trính trạng thái cho một mol khì lì tƣởng e> T

PV = hằng số

6)Phƣơng trính Clapêron – Menđêlêep g>V =V0(1 +βt)

7)Định luật Bôilơ – Mariốt h> T

PV = R

8) Định luật Sac lơ i> β = 1/273 11. Chọn câu trả lời đúng : Thể tìch của không khì trong phòng là 100m3 .Tình khối lƣợng của khì thoát ra khỏi phòng khi nhiệt độ từ 10

0C tăng lên 250C nếu áp súât khì quyển là 105 N/m2 cho μ k k = 29g/mol A. 6kg B. 6,2kg C.6,5kg D.7kg

12. Ghép nội dung ở phần 1,2,3….với nội dung tƣơng ứng ở phần a,b,c…

63

Lý 10_LNA

1) Điều kiện chuẩn a)Có độ lớn là 6,022.1023 2) Mol b)Có thể tìch là 22,4.10 -3 m3 3) Số Avôgadrô c)có nhiệt độ là 00C và áp suất 1,013.105 Pa (hoặc 1atm) 4) Mol của khì ở điều kiện chuẩn d)Lƣợng chất chứa NA nguyên tử hoặc phân tử chất đó 5) Đƣờng đẳng nhiệt 6) Đƣờng đẳng tìch V e) P g) P h) 7) Đƣờng đẳng áp

O T O V O T

13. Chọn câu trả lời đúng : Khì ôxi ở áp suất 2,46 atm đƣợc hơ nóng đẳng áp đến nhiệt độ 1270C ,xem ôxi là khì lì tƣởng .Khối lƣợng riêng của khì sau khi hơ nóng là A. 2,4g/lìt B. 0,24g/lìt C.24g/lìt D.Cả A ,B, C đều sai 14. Chọn câu trả lời đúng : Một bính chứa khì nén ở nhiệt độ 270C và áp suất 40 atm .Nếu ta lấy ra một nửa lƣợng khì và hạ nhiệt độ tới 12

0C .Khi đó áp suất khì trong bính là : A. 9 atm B. 12 atm C.15 atm D.19 atm

15. Chọn câu trả lời đúng : Một bính thể tìch V = 12,46 lìt chứa 7g khì X chƣa biết ở nhiệt độ 300K thí khì sẽ gây áp suất lên bính là 5.10

4 N/m

2 .Khì X là khì gí

A. hidrô B. ôxi C.hêli D.nitơ 16. Chọn câu trả lời đúng : bính chứa đƣợc 7g khì nitơ ở nhiệt độ 270C dƣới áp suất 5,11.105 N/m2 .Ngƣời ta thay khì nitơ bằng khì X khác .Lúc này nhiệt độ là 530C bính chỉ chứa đƣợc 4 g khì đó dƣới áp suất 44,4.105 N/m2 .Hỏi khì X là khì gí ? A. khì Hidrô B. Khì hêli C.Khì ôxi D.Khì CO2 17. Chọn câu trả lời đúng : Nếu thể tìch một lƣợng khì giảm 1/10 ,thí thể tìch tăng 1/5 so với áp súât ban đầu và nhiệt độ tăng thêm 160C .Nhiệt độ ban đầu của khối khì là : A. 200K B. 200

0 C C.300K D.300

0 C

18. Chọn câu trả lời đúng : Khi đun nóng đẳng tìch một khối khì để nhiệt độ tăng 10C thí áp suất tăng thêm 1/360 áp suất ban đầu .Nhiệt độ ban đầu của khì là : A. t = 36

0 C B. t = 72

0 C C. t = 78

0 C D. t = 87

0 C

19. Chọn câu trả lời đúng : Ở nhiệt độ 2730C thể tìch của một lƣợng khì là 10 lìt .Thể tìch lƣợng khì đó ở 5460C khi áp súât khì không đổi nhận giá trị nào sau đây A. V = 5 lìt B. V = 10 lìt C. V = 15lìt D. V = 20lìt 20. Chọn câu trả lời đúng : Có 12g khì chiếm thể tìch 4 lìt ở 70C .Sau khi nung nóng đẳng áp lƣợng khì trên đến nhiệt độ t thí khối lƣợng khì là 1,2g/lìt .Nhiệt độ của khì sau khì nung nóng là A. 427

0 C B. . 70

0 C C. . 42,7

0 C D. . 72

0 C

21. Chọn câu trả lời đúng : Coi áp súât khì trong và ngoài phòng nhƣ nhau .Khối lƣợng riêng của không khì trong phòng ở nhiệt độ 27

0C lớn hơn khối lƣợng riêng của không khì ngoài sân nắng ở nhiệt 420C bao nhiêu lần A. 1,5 lần B. 1,05 lần C.10,5 lần D.15 lần 22. Chọn câu trả lời đúng : Trong phòng thì nghiệm ngƣời ta điều chế 40cm3 khì Hidrô ở áp suất 750mmHg và nhiệt độ 270C .Hỏi thể tìch của lƣợng khì trên ở áp súât 720mmHg và nhiệt độ 170C là bao nhiêu ? A. 40 cm

3 B. 43 cm

3 C. 40,3 cm

3 D. 403 cm

3

23. Chọn câu trả lời đúng : Trong xilanh của một động cơ đốt trong có 2dm3 hỗn hợp khì đốt dƣới áp suất 1 atm và nhiệt độ 270C .Pìttông nén xuống làm cho thể tìch của hỗn hợp khì chỉ còn 0,2dm3 và áp suất tăng lên 15 atm .Nhiệt độ hỗn hợp khì khi đó là A. t2 = 207

0 C B. t2 = 270

0 C C. t2 = 27

0 C D. t2 = 20,7

0 C

24. Chọn câu trả lời đúng : Pìttông của một máy nén sau mỗi lần nén đƣa đƣợc 4l khì ở nhiệt độ 270C và áp suất 1atm vào bính chứa khì có thể tìch 3m3 .Khi pìtông đã thực hiện 1000 lần nén và nhiệt khì trong bính là 420C thí áp suất khì trong bính nhận giá trị nào sau đây : A. 1,9 atm B. 1,27 atm C.2,4 atm D.2,9 atm

25. Chọn câu trả lời đúng : Bính A có dung tìch V1 = 3 lìt ,chứa một chất khì ở áp suất p1 = 2 atm .Bính B dung tìch V2 = 4 lìt ,chứa một chất khì ở áp suất p2 = 1 atm .Nhiệt độ hai bính nhƣ nhau .Nối hai bính A,B thông nhau bằng một ống dẫn nhỏ .Biết không có phản ứng hoá học xảy ra .Áp suất của hỗn hợp khì sau khì nối hai bính là giá trị nào sau đây : A.p = 1 atm B. p = 2 atm C. p = 3 atm D. p = 1,43 atm

26. Chọn câu trả lời đúng : Trong xilanh của một động cơ đốt trong có 40dm3 hỗn hợp khì đốt dƣới áp suất 1 atm và nhiệt độ 470C .Pìttông nén xuống làm cho thể tìch của hỗn hợp khì chỉ còn 5dm3 và áp suất tăng lên 15 atm .Nhiệt độ hỗn hợp khì khi đó là A. 141

0 C B. 327

0 C C. 15,7

0 C D. 32,7

0 C

27. Chọn câu trả lời đúng : Một lƣợng khì có áp suất 750mmHg , nhiệt độ 270C và thể tìch 76cm3 .Thể tich khì ở điều kiện chuẩn (0

0C,760mmHg ) là giá trị nào sau đây A. V0 = 22,4cm

3 B. V0 = 2,24cm

3 C. V0 = 68,25cm

3 D. V0 = 88,25cm

3

28. Chọn câu trả lời đúng : Một xilanh kìn đƣợc chia thành hai phần bằng nhau bởi một pìt -tông cách nhiệt .Mỗi phần có chiều dài l0 = 30cm ,chứa một khì giống nhau ở 270C .Nung nóng phần này thêm 100C và làm lạnh phần kia đi 100C thí pìt-tông dich chuyển đi một đoạn bao nhiêu A. 0,1cm B. 1cm C.10cm D.10,5cm

64

Lý 10_LNA

Bài 48: phƣơng trình Clapêrôn – Menđêlêep

1.So sánh phƣơng trính trạng thái const T

PV  và phƣơng trính Clapâyrôn – Menđêlêep RT

m PV

  thí:

a. Hai phƣơng trính hoàn toàn tƣơng đƣơng b. Hai phƣơng trính hoàn toàn khác nhau c. Phƣơng trính Clapâyrôn – Menđêlêep chứa nhiều thông tin hơn d. Phƣơng trính trạng thái chứa nhiều thông tin hơn

2.Từ phƣơng trính Clapâyrôn – Menđêlêep áp dụng cho một khối lƣợng khì xác định hãy cho biết tỉ số nào sau đây không đổi A.

T

P B.

V

T C.

P

T D.

DT

P

.

Với D là khối lƣợng riêng của khì, P là áp suất, T là nhiệt độ tuyệt đối, V là thể tìch của khì 3.Hằng số của các khì R có giá trị bằng: A.Tìch của áp suất và thể tìch của một mol khì ở 00C B.Tìch của áp suất và thể tìch chia cho số mol ở 00C C.Tìch của áp suất và thể tìch của một mol khì ở nhiệt độ bất kỳ chia cho nhiệt độ đó D.Tìch của áp suất và thể tìch của một mol khì ở nhiệt độ bất kỳ 4.: Một bính chứa khì Oxy có dung tìch 10l, áp suất 250Kpa và nhiệt độ 270C. Khối lƣợng khì Ôxy trong bính là:

a. 32,09g B. 16,17g C. 25,18g D. 37,06g 5.Khì trong một bính dung tìch 3l, áp suất 200Kpa và nhiệt độ 160C có khối lƣợng 11g. Khối lƣợng mol của khì ấy là:

a. 28g B. 32g C. 44g D. 40g 6.Một bính dung tìch 5l chứa 7g Nitơ nhiệt độ 20C. áp suất khì trong bính là:

a. 2,15.105 Pa B. 1,71.105 Pa C. 2,56.105 Pa D. 1,14.105Pa 7: Với một lƣợng khì nhất định, có thể phát biểu nhƣ thế nào ? A. Áp suất khì tăng, thể tìch khì tăng, nhiệt độ khì phải tăng. B. Áp suất khớ giảm, thể tớch khớ giảm, nhiệt độ khì có thể không đổi. C. Áp suất khì giảm, thể tìch khì tăng, nhiệt độ khì không đổi D. A, B, C đều đúng. 8: Đại lƣợng nào sau đây không phải là thông số trạng thái của một lƣợng khì xác định? A. Thể tìch B. Khối lƣợng C. Nhiệt độ D. Áp suất 9: Ghộp nội dung ở phần 1, 2, 3…. Với phần a, b, c…..tƣơng ứng:

1. Phƣơng trính trạng thái của khì lý tƣởng

2. Hằng số khì lý tƣởng

3. Phƣơng trính trạng thái cho một mol khì lý tƣởng

4. Phƣơng trính Claperon-Menđêleep

a. PV= m/  .RT

b. 8,31J/mol.K

c. PV/T= const

d. PV = RT

10: Tập hợp ba thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lƣợng khì xác định? A. Nhiệt độ, thể tìch, khối lƣợng. B. Nhiệt độ, thể tìch, áp suất. C. Áp suất, thể tìch, khối lƣợng. D. Nhiệt độ, áp suất, khối lƣợng 11: Phƣơng trính trạng thái của khì lý tƣởng biểu diễn mối liên hệ nào sau đây: A. áp suất và nhiệt độ. B. áp suất và thể tìch. C. Thể tìch và nhiệt độ. D. Thể tìch, nhiệt độ và nhiệt độ.

12: Phƣơng trính Cla-pê-rôn-Men-đờ-lờ-ép cú thể viết nhƣ sau PV/T = m/.R. Kì hiệu m/ biểu thị cho đại lƣợng vật lý nào của lƣợng khì đang xét? A. Số phân tử khì. B. Mật độ phân tử khì. C. Số mol chất khì D. Một đại lƣợng khác A, B, C. 13. Mối liên hệ giữa áp suất, nhiệt độ, thể tìch của chất khì trong quá trính nào sau đây đƣợc xác định bằng phƣơng trỡnh trạng thái của khì lý tƣởng? A. Nung nóng một lƣợng khì trong một bính đậy kìn. B. Nung nóng một lƣợng khì trong một bính không đậy kìn. C. Nung nóng một lƣợng khì trong một xy lanh có pìt tông làm khì nóng lên, nở ra, đẩy pìt tông di chuyển. D. Dùng tay bóp nổ quả bóng bay. 14. Chọn câu đúng Hằng số R của của khì có giá trị bằng: A. Tìch của áp suất và thể tìch của một mol khì ở 00C. B. Tìch của áp suất và thể tìch chia cho số mol ở 00C. C. Tìch của áp suất và thể tìch của một mol khì ở nhiệt độ bất kí chia cho nhiệt độ đó. D. Tìch của áp suất và thể tìch của một mol khì ở nhiệt độ bất kỳ.

65

Lý 10_LNA

15: Ở nhiệt độ T1, ỏp suất p1, khối lƣợng riêng của một chất khì là D1. Biểu thức nào sau đây đúng với biểu thức của khối lƣợng riêng của chất khì ở áp suất đó ở áp suất p2, nhiệt độ T2?

A. 1 2

1

1

2 2 D

T

T

P

P D  B. 1

2

1

2

1 2 D

T

T

P

P D 

C. 1 2

21

1

2 2 D

T

TT

P

P D

  D. 1

2

1

1

12 2 D

T

T

P

PP D 

 

16: Phƣơng trính Cla-pê-rôn-Men-đờ-lờ-ép liên quan đến quá trính nào? A. Đẳng áp B. Đẳng nhiệt C. Đẳng tìch D. Biến đổi bất kỳ 17: Hai bính cùng dung tìch chứa cùng một loại khì với khối lƣợng m1 và m2. Các đồ thị cho biết áp suất của mỗi khì thay đổi theo nhiệt độ của nó. Giữa m1 và m2 có mối quan hệ nào? A. m1 > m2 Hính vẽ: B. m1 < m2

C. m1 = m2

D. Không xác định đƣợc ví thiếu yếu tố. 18. Phƣơng trính Cla-pê-rôn-Men-đờ-lờ-ép cho ta biết: A. áp suất tỉ lệ nghịch với thể tìch và nhiệt độ trong quá trính biến đổi của một lƣợng khì xác định. B. áp suất tỉ lệ thuận với thể tìch và tỉ lệ nghịch với nhiệt độ trong quá trính biến đổi của một lƣợng khì xác định. C. áp suất tỉ lệ nghịch với thể tìch và tỉ lệ thuận với nhiệt độ trong quá trính biến đổi của một lƣợng khì xác định. D. áp suất không phụ thuộc vào lƣợng khì và bản chất của lƣợng khì mà ta xét. 19. Có m gam khì ôxi cú thể tìch 3,69 lìt, áp suất 12 atm ở nhiệt độ 432K. Hỏi m của khối khì có giá trị nào dƣới đây: A. 10g B. 20g C. 30g D. 40g

20. Biết áp suất khì quyển là 1atm và khối lƣợng mol của không khì 29g/mol. Một căn phòng dung tìch 30cm3, có nhiệt độ tăng từ 170C đến 27

0C. Độ biến thiên khối lƣợng của không khì trong khì trong phòng là: A. 12kg B. 1,2kg C. 2,4Kg D. 1,2 g

21. Đỉnh Phăng-xi-păng trong dãy Hoàng Liên Sơn cao 3114m, biết mỗi khi lên cao lên thêm 10m áp suất khì quyển giảm 1mmHg và nhiệt độ trên đỉnh núi là 20C. Khối lƣợng riêng của không khì ở điều kiện tiêu chuẩn (ở chân núi) là 1,29kg/m3. Khối lƣợng riêng không khì ở trên đỉnh Phăng-xi-păng là: A. 0,25kg/m

3 B. 0,55kg/m

3 C. 0,75kg/m

3 D. 0,95kg/m

3

22. Trong phũng thì nghiệm ngƣời ta điều chế 40cm3 khì H2 ở áp suất 750mmHg và nhiệt độ 27 0C. Hỏi thể tìch của lƣợng khì trên ở áp

suất 720mmHg và nhiệt độ 17 0C là bao nhiêu? Chọn đáp án đúng. A. V2 = 40cm

3 B. V2 = 43cm

3 C. V2 = 40,3cm

3 D. V2 = 403cm

3

23. Trong xy lanh của một động cơ đốt trong có 2dm3 hỗn hợp khì đốt dƣới áp suất 1atm và nhiệt độ 47 0C. Pittụng nén xuống làm cho thể tìch của hỗn hợp khì chỉ còn 0,2dm3 và áp suất tăng lên 15 atm. Nhiệt độ của hỗn hợp khì nén khi đó nhận giá trị nào sau đây : A. t2 = 207

0 C B. t2 = 2,07

0 C C. t2 = 27

0 C D. t2 = 20,7

0 C

24. Pittông của một máy nén sau mỗi lần nén đƣa đƣợc 4l khì ở nhiệt độ 270C và ỏp suất 1atm vào bỡnh chứa khớ cú thể tìch 3m3. Khi pittông đó thực hiện 1000 lần nén và nhiệt độ khì trong bính là 42 0C thí áp suất của khì trong bính nhận giá trị nào sau đây: A. 1,9 atm B. 1,4 atm C. 2,4 atm D. 2,9 atm

25: Ngƣời nhái mang bính không khì nén tới áp suất P = 150 atm lặn xuống nƣớc quan sát và sau 10 phút tím đƣợc chỗ hỏng ở đáy tàu. Lúc ấy áp suất khì nén đã giảm bớt 20%. Ngƣời đó tiến hành sữa chữa và từ lúc ấy tiêu thụ không khì gấp rƣỡi lúc quan sát. Ngƣời ấy có thể sữa chữa trong thời gian tối đa là bao nhiêu lâu nếu ví lý do an toàn áp suất trong bính không đƣợc thấp hơn 30 atm? Coi nhiệt độ là không đổi. Chọn đáp án đúng. A. 10 phút B. 20 phút C. 30 phút D. 40 phút 26. Một xy lanh kìn đƣợc chia làm hai phần bằng nhau bởi một pittông cách nhiệt. Mổi phần có chiều dài l0 = 30cm

3, chứa một lƣợng khì giống nhau ở 270C. Nung núng một phần thờm 100C và làm lạnh phần kia đi 100C. Độ dịch chuyển của pittông là bao nhiêu? Chon kết quả đúng trong các kết quả sau: A. 0,1cm

B. 1cm C. 10cm D. 10,5cm

27: Làm thì nghiệm ngƣời ta thấy một bính chứa một 1g N2 bị nổ ở nhiệt độ 350 0C. Nếu nhiệt tối đa là 500C và hệ số an toàn là 5 (áp suất

tối đa chỉ bằng 1/5 áp suất gây nổ) thí khối lƣợng khì H2 có thể chứa trong bính cùng loại là bao nhiêu? Chọn đáp án đúng. Cho H = 11, N = 14, R = 8,31 J/mol.K.

A. 25 g B. 100 g C. 27,6 g D. 26,7 g

28: Một bính kìn hính trụ đặt thẳng đứng chia làm hai phần bằng nhau bởi một pittong cách nhiệt (hính vẽ), ngăn trên chứa 1mol, ngăn dƣới chứa 3mol của cùng một chất khì. Nếu nhiệt độ hai ngăn đều bằng T1 = 400K thí áp suất ở ngăn dƣới P2 gấp đôi áp suất ở ngăn trên P1. Nhiệt độ ngăn trên không đổi, ngăn dƣới có nhiệt độ T2 nào sau đây thí thể tìch hai ngăn bằng nhau? A. 200K B. 300K C. 400K D.500K

T

P m1

m2

0

1

2

66

Lý 10_LNA

29. Một bính cầu thủy tinh chứa không khì ở 150C. Hỏi áp suất khì quyển sẽ giảm bao nhiêu lần?, nếu 40% khì thoát ra khỏi bính đồng thời nhiệt độ giảm xuống 80C. A. 2 lần B. 1,7 lần C. 3 lần D. 2,5 lần 30: Một ống tiết diện nhỏ chiều dài l = 50cm, chứa không khì ở 2270C và áp suất khì quyển. Ngƣời ta lộn ngƣợc ống nhúng vào nƣớc cho miệng ngập sâu h = 10cm rồi mở nút. Khi nhiệt độ giảm xuống và bằng 270C thí mực nƣớc trong ống cao hơn mặt thoáng bao nhiêu? áp suất khì quyển P0 = 10 m H2O ( bỏ qua dãn nở của ống) A. 9,7m B. 9,7cm C. 7,9cm D. 79cm

31: Một quả bóng trẻ con khối lƣợng m = 5g đƣợc bơm khì hiđrô thành hính cầu ở điều kiện t0 = 27 0 C, P0 = 10

5 Pa. Bán kình bóng nhận giá trị nào sau đây thí bóng lơ lửng? A. 1dm B. 1m C. 100cm D. 0,1dm

32: Trong một bính với thể tìch V0 = 1,1 lìt có khì hiđrô và m = 100g chất hấp thụ ở nhiệt độ t = -93 0C và áp suất P = 2.104 Pa. ở nhiệt độ

này khối lƣợng khì hiđrô bị hấp thụ là 2g. Nếu nung nóng tới nhiệt độ t1 = 37 0C thí toàn bộ hiđrô bị hấp thụ đƣợc giải phóng. áp suất P1 là

bao nhiêu? Biết khối lƣợng riêng của chất hấp thụ là D = 1g/cm3. A.25,86 atm B. 258,6atm C. 255,3 atm D. 25,53 atm

33: Một bóng thám không chứa đầy hiđrô. Vỏ bóng có thể tìch không đổi V = 75m3 và khối lƣợng m = 7kg phìa dƣới bóng có lỗ nhỏ. Thả cho bóng bay lên, hỏi nó đạt tới độ cao tối đa nào. Biết rằng áp suất khì quyển giảm 1/2 mỗi lần độ cao tăng 5 km, và nhiệt độ ở tầng trên

của khì quyển (độ cao mà bóng tới) là T = 218K. áp suất khì quyển ở mặt đất là P0 = 10 5 Pa, KK = 29g/mol, H = 2g/mol; R = 8,31

J/mol.K.

A. 25 km B. 2000 m C. 20 km D. 2500 km

34: Khì cầu thƣờng mang theo phụ tải (các túi cát). Một khì cầu khối lƣợng tổng cộng là m = 300 kg đang lơ lửng ở độ cao mà ở đó khì quyển có áp suất P1 = 84 kPa và nhiệt độ t1 = -13

0C. Phải ném bao nhiêu kg phụ tải để khì cầu lên cao đƣợc tới độ cao có nhiệt độ t2 = -

33 0C và áp suất P2 = 60 kPa. Khì cầu đƣợc bơm không khì có khối lƣợng KK = 29g/mol, R = 8,31 J/mol.K. Giả thiết thể tìch của khì cầu

không đổi. A. 66 kg B. 67 kg C. 68 kg D. 69 kg

35 : Một bính trụ cách nhiệt đƣợc chia thành hai phần có thể tìch V1 = 2 lìt, V2 =3 lìt nhờ một bản cách nhiệt. Phần đầu chứa khì ở nhiệt độ T1 =200K và áp suất P1 = 1Pa. Phần thứ hai cũng chứa khì này nhƣng ở nhiệt độ T2 = 300K và áp suất P2 =2Pa. Nhiệt độ trong hính trụ khi bỏ bản cách nhiệt đi là: A. 266,67K B. 265,65K C. 267,75K D. 262,76K

Bài 49: Bài tập về chất khí

1.Khi làm nóng một khối lƣợng khì lý tƣởng, tỉ số nào sau đây không đổi?

A. P

n B.

T

n C.

T

P D. Cả 3 tỉ số trên đều biến đổi

Trong đó P là áp suất, T là nhiệt độ tuyệt đối, n là mật độ phân tử 2.Hai bính chứa khì lý tƣởng ở cùng nhiệt độ. Bính B có dung tìch gấp đôi bính A, có số phân tử bằng nửa số phân tử trong bính A. Mỗi phân tử khì trong bính B có khối lƣợng gấp đôi khối lƣợng mỗi phân tử khì trong bính A. áp suất khì trong bính B so với áp suất khì trong bính A thí:

a. Bằng nhau B. Bằng một nửa C. Bằng 1/4 D. Gấp đôi 3.Hai phòng kìn có thể tìch bằng nhau, thông với nhau bằng một cửa mở. Nhiệt độ không khì trong hai phòng khác nhau, thí số phân tử trong mỗi phòng so với nhau sẽ là:

a. bằng nhau B. Phòng nóng chứa nhiều phân tử hơn C. Phòng lạnh chứa nhiều phân tử hơn D. Tùy theo kìch thƣớc của cửa

4..Hai bính có thể tìch bằng nhau đều chứa khì lì tƣởng ở cùng một nhiệt độ .Khối lƣợng khì trong hai bính nhƣ nhau nhƣng khối lƣợng một phân tử khì ở bính 1 lớn bằng hai lần khối lƣợng một phân tử khì ở bính 2 .Hãy so sánh áp suất khìở hai bính A.Áp suất khì ở bính 1 bằng áp suất khì ở bính 2 B.Áp suất khì ở bính 1 bằng bốn lần áp suất khì ở bính 2 C.Áp suất khì ở bính 1 bằng hai lần áp suất khì ở bính 2 D.Áp suất khì ở bính 1 bằng một nửa áp suất khì ở bính 2

5..Chọn câu đúng : Một lƣợng khì lì tƣởng biến đổi theo một quá trính đƣợc biểu diễn trong hệ toạ độ (p;V) bằng một đoạn thẳng có đƣờng kéo dài qua gốc tọa độ .Trong quá trính đó nhiệt độ tuyệt đối T A.là hằng số B.luôn luôn tăng C.tỉ lệ với thể tìch khì D.tỉ lệ với bính phƣơng thể tìch khì

6..Nguyên nhân cơ bản nào sau đây gây ra áp suất của chất khì ? A.Do chất khì thƣờng có khối lƣợng riêng nhỏ B.Do chất khì thƣờng có thể tìch lớn C.Do khi chuyển động ,các phân tử khì va chạm vào nhau và va chạm vào thành bính D.Do chất khì thƣờng đƣợc đựng trong bính

7.Khi ấn từ từ pìttông xuống để nén khì trong xi lanh ,ta quan sát đƣợc hiện tƣợng nào ? A.Nhiệt độ khì không thay đổi B.Áp suất khì tăng ,thể tìch khì giảm C.Áp suất tỉ lệ nghịch với thể tìch D.Cả A,B,C

8..Đối với một lƣợng khì xác định ,quá trính nào sau đây là đẳng áp ? A.Nhiệt độ tuyệt đối không đổi ,thể tìch không đổi B.Nhiệt độ tuyệt đối tăng ,thể tìch tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ C.Nhiệt độ tuyệt đối giảm ,thể tìch tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ D.Cả A,B

67

Lý 10_LNA

9..Một bính chứa khì có áp suất bằng áp suất khì quyển và có nhiệt độ là 150C .Khối lƣợng khì là 150g .Ngƣời ta tăng nhiệt độ của bính thêm 120C và mở một lỗ nhỏ cho khì thông với khì quyển .Khối lƣợng khì trong bính giảm đi A.6g B.27g C.12g D.2,7g

10..Với một lƣợng khì lì tƣởng nhất định ,có thể phát biểu nhƣ thế nào? A.Áp suất khì tăng ,thể tìch khì tăng ,nhiệt độ khì phải tăng B.Áp suất khì giảm,thể tìch khì giảm ,nhiệt độ khì có thể không đổi C.Áp suất khì giảm ,thể tìch khì tăng ,nhiệt độ khì không đổi D.A,B,C đều đúng 11..Quá trính biến đổi trạng thái của một lƣợng khì lì tƣởng trong đó áp suất tỉ lệ thuận với số phân tử trong đơn vị thể tìch là quá trính gí ?

A.đẳng nhiệt B.đẳng tìch C.đẳng áp D.Một quá trính khác 12..Một khối khì lì tƣởng qua thực hiện biến đổi quá trính mà kết quả là nhiệt độ tăng gấp đôi và áp suất tăng gấp đôi .Gọi V1 là thể tìch ban đầu thí thể tìch V2 là A.V2 = 4V1 B.V2 = 2V1 C.V2 = V1 D.V2 = V1 /4

13..Một hộp lập phƣơng cạnh 10cm chứa khì lì tƣởng đơn nguyên tử ở nhiệt độ 200C và áp suất 1,2.106Pa .Số phân tử khì chuyển động dọc theo một cạnh của bính có giá trị là bao nhiêu ? A.2,97.10

23 B.1,23.10

23 C.0,99.10

23 D.Không xác định đƣợc

14..Tình chất nào sau đây không phải là của các phân tử khì ? A.Chuyển động hỗn loạn B.Có tốc độ trung bính phụ thuộc vào nhiệt độ C.Chuyển động quanh một vị trì cân bằng D. Có tốc độ thay đổi sau mỗi lần va chạm 15..Trong nƣớc biển có một lƣợng vàng đáng kể .Các nguyên tử vàng trong nƣớc biển không lắng xuống đáy biển là ví : A.khối lƣợng riêng của vàng nhỏ hơn khối lƣợng của nƣớc B.các nguyên tử nƣớc sắp khìt nhau không có kẽ hở để vàng lắng xuống C.Các nguyên tử vàng chịu tác dụng hỗn loạn của các nguyên tử nƣớc và tham gia chuyển động Brao D. nguyên tử vàng có kìch thƣớc rất lớn so với nguyên tử nƣớc 16..Xét bính chứa nhiều loại khì lì tƣởng không tác dụng hoá học với nhau .Ở nhiệt độ không đổi ,áp suất khì A.tỉ lệ thuận với tổng số mol khì có trong bính B.tỉ lệ nghịch với tổng số mol khì có trong bính C.tỉ lệ nghịch với tổng khối lƣợng mol của các khì D. tỉ lệ thuận với tổng khối lƣợng khì trong bính 17..Khối lƣợng riêng của một chất khì A.không đổi trong quá trính đẳng nhiệt B.không đổi trong quá trính đẳng tìch C.tỉ lệ thuận với nhiệt độ trong quá trính đẳng áp D. tỉ lệ thuận với áp suất trong quá trính đẳng tìch 18..Trong lòng nƣớc ở độ sâu h có một quả cầu nhỏ bằng cao su mỏng ,chứa đầy khì nằm cân bằng ở nhiệt độ T .Nếu nhiệt độ tăng thí quả cầu A.vẫn tiếp tục nằm cân bằng B.nổi lên trên C.chím xuống dƣới D. dao động quanh vị trì cân bằng cũ 19..Hai bính chứa hai loại khì lì tƣởng khác nhau ở cùng một nhiệt độ ,số phân tử khì và thể tìch trong mỗi bính tƣơng ứng là :N1;N2;V1;V2 .Biết N1/N2 > V1/V2 Hãy so sánh áp suất khì ở hai bính A.p1 = p2 B.p1 > p2 C.p1 < p2 D.Chƣa đủ dữ liệu để kết luận 20..Hai bính có thể tìch bằng nhau đều chứa khì lì tƣởng ở cùng một nhiệt độ .Khối lƣợng khì trong hai bính nhƣ nhau nhƣng khối lƣợng một phân tử khì ở bính 1 lớn bằng hai lần khối lƣợng một phân tử khì ở bính 2 .Hãy so sánh áp suất khì ở hai bính A.Áp suất khì ở bính 1 bằng áp suất khì ở bính 2 B.Áp suất khì ở bính 1 bằng bốn lần áp suất khì ở bính 2 C.Áp suất khì ở bính 1 bằng hai lần áp suất khì ở bính 2 D.Áp suất khì ở bính 1 bằng một nửa áp suất khì ở bính 2 21..Chọn câu đúng : Một lƣợng khì lì tƣởng biến đổi theo một quá trính đƣợc biểu diễn trong hệ toạ độ (p;V) bằng một đoạn thẳng có đƣờng kéo dài qua gốc tọa độ .Trong quá trính đó nhiệt độ tuyệt đối T A.là hằng số B.luôn luôn tăng C.tỉ lệ với thể tìch khì D.tỉ lệ với bính phƣơng thể tìch khì 22..Nguyên nhân cơ bản nào sau đây gây ra áp suất của chất khì ? A.Do chất khì thƣờng có khối lƣợng riêng nhỏ B.Do chất khì thƣờng có thể tìch lớn C.Do khi chuyển động ,các phân tử khì va chạm vào nhau và va chạm vào thành bính D.Do chất khì thƣờng đƣợc đựng trong bính 23..Khi ấn từ từ pìttông xuống để nén khì trong xi lanh ,ta quan sát đƣợc hiện tƣợng nào ? A.Nhiệt độ khì không thay đổi B.Áp suất khì tăng ,thể tìch khì giảm C.Áp suất tỉ lệ nghịch với thể tìch D.Cả A,B,C 24..Đối với một lƣợng khì xác định ,quá trính nào sau đây là đẳng áp ? A.Nhiệt độ tuyệt đối không đổi ,thể tìch không đổi B.Nhiệt độ tuyệt đối tăng ,thể tìch tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ C.Nhiệt độ tuyệt đối giảm ,thể tìch tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ D.Cả A,B 25..Một xilanh đặt nằm ngang .Lúc đầu pitông cách đều hai đầu xilanh (coi nhƣ cách nhiệt) một khoảng 40cm và không khì chứa trong xilanh có nhiệt độ 270C ,áp suất 1atm .Sau đó không khì ở đầu bên trái đƣợc nung lên đến 700C thí pittông dịch chuyển một khoảng x là A. 3,6cm B. 4,6cm C. 2,67cm D. 2,25cm

26..Với một lƣợng khì lì tƣởng nhất định ,có thể phát biểu nhƣ thế nào?

68

Lý 10_LNA

A.Áp suất khì tăng ,thể tìch khì tăng ,nhiệt độ khì phải tăng B.Áp suất khì giảm,thể tìch khì giảm ,nhiệt độ khì có thể không đổi C.Áp suất khì giảm ,thể tìch khì tăng ,nhiệt độ khì không đổi D.A,B,C đều đúng 27..Quá trính biến đổi trạng thái của một lƣợng khì lì tƣởng trong đó áp suất tỉ lệ thuận với số phân tử trong đơn vị thể tìch là quá trính gí ?

A.đẳng nhiệt B.đẳng tìch C.đẳng áp D.Một quá trính khác 28.Một khối khì lì tƣởng qua thực hiện biến đổi quá trính mà kết quả là nhiệt độ tăng gấp đôi và áp suất tăng gấp đôi .Gọi V1 là thể tìch ban đầu thí thể tìch V2 là A.V2 = 4V1 B.V2 = 2V1 C.V2 = V1 D.V2 = V1 /4

29..Một hộp lập phƣơng cạnh 10cm chứa khì lì tƣởng đơn nguyên tử ở nhiệt độ 200C và áp suất 1,2.106Pa .Số phân tử khì chuyển động dọc theo một cạnh của bính có giá trị là bao nhiêu ? A.2,97.10

23 B.1,23.10

23 C.0,99.10

23 D.Không xác định đƣợc

30..Phƣơng trính trạng thái pV = RT trong đó R =8,31J/mol.K chỉ chình xác khi : A.Chất khì cấu tạo từ các phân tử chỉ có một nguyên tử (khì đơn nguyên tử ) B.Chất khì có áp suất đủ nhỏ C.Lƣợng khì là một mol và thể tìch lớn D.Lƣợng khì là một mol 31.Quá trính biến đổi trạng thái của một lƣợng khì lì tƣởng trong đó áp suất tỉ lệ thuận với thể tìch là quá trính gí ? A.đẳng nhiệt B.đẳng tìch C.đẳng áp D.Một quá trính khác 32..Một lƣợng khì có áp suất lớn đƣợc chứa trong bính có thể tìch không đổi .Nếu có 50%khối lƣợng khì ra khỏi bính và nhiệt độ tuyệt đối của bính tăng thêm 50% thí áp suất khì trong bính thay đổi nhƣ thế nào A.không đổi B.tăng 255 C.giảm 25% D.giảm 75% 33.Hai bính chứa hai loại khì lì tƣởng khác nhau ở cùng một nhiệt độ ,số phân tử khì và thể tìch trong mỗi bính tƣơng ứng là :N1;N2;V1;V2 .Biết N1/N2 > V1/V2 Hãy so sánh áp suất khì ở hai bính A.p1 = p2 B.p1 > p2 C.p1 < p2 D.Chƣa đủ dữ liệu để kết luận 34.Một lƣợng khì lúc đầu có các thông số trạng thái là p1;V1;T1 .Lƣợng khì biến đổi đẳng áp đến thể tìch tăng hai lần thí biến đổi đẳng tìch ,sao cho nhiệt độ bằng 1,5 lần nhiệt độ ở cuối quá trính đẳng áp .Áp suất và nhiệt độ của khì ở cuối quá trính là bao nhiêu? A. p1; 2T1 B. 1,5p1; 3T1 C. 1,5p1; 1,5T1 D. 1,5p1; 2T1 35.Một xilanh đặt nằm ngang .Lúc đầu pitông cách đều hai đầu xilanh (coi nhƣ cách nhiệt) một khoảng 50cm và không khì chứa trong xilanh có nhiệt độ 270C ,áp suất 1atm .Sau đó không khì ở đầu bên trái đƣợc nung lên đến t0C thí pittông dịch chuyển một khoảng x = 3cm .Tím nhiệt độ nung t0C A. 65

0 C B, 56

0 C C. 75

0 C D. 57

0 C

36.Khi làm lạnh một lƣợng khì có thể tìch không đổi thí : A.Áp suất khì tăng B.khối lƣợng riêng khì giảm C.số phân tử trong một đơn vị thể tìch tăng D.khối lƣợng mol của khì không đổi 37.Trong phƣơng trính trạng thái pV/T = hằng số thí hằng số này phụ thuộc vào gí ? A.Áp suất khì B.Thể tìch khì C.Nhiệt độ khì D.Khối lƣợng khì và loại khì 38.Khi một lƣợng khì dãn đẳng nhiệt thí số phân tử n trong một đơn vị thể tìch A.Tăng tỉ lệ nghịch với áp suất p B.Giảm tỉ lệ thuận với áp suất p C.không đổi D.Một đáp án khác 39.Khì lì tƣởng là một môi trƣờng vật chất ,trong đó các phân tử khì đƣợc xem nhƣ : A.Những điểm không có khối lƣợng B.Những đối tƣợng không tƣơng tác nhau và có thể bằng không C.Những điểm có khối lƣợng và không tƣơng tác nhau D.Những điểm có khối lƣợng hút nhau và có thể khác không 40.Nếu lúc đầu ngƣời ta cho một nửa lƣợng khì lì tƣởng đựng trong bính thoát ra ngoài và sau đó đốt nóng lƣợng khì còn lại đến nhiệt độ cao gấp hai lần nhiệt độ tuyệt đối ban đầu ,thí khi đó áp suất trong bính: A.Không thay đồi ,nếu thể tìch của bính không thay đổi B.Tăng ,ví động năng của các phân tử khì tăng ,nên chúng va đập vào thành bính nặng hơn C.Giảm ,ví số phân tử khì trong bính giảm D.tăng hay giảm là tuỳ thuộc vào quá trính đốt nóng chất khì 41.Nếu thể tìch và áp suất của chất khì lì tƣởng đều tăng gấp hai lần ,thí vật tốc trung bính của phân tử khì đó : A.Không tăng ,ví cả hai tham số thể tìch và áp suất cùng tăng theo tỉ lệ nhƣ nhau B.Tăng gấp 4 lần ,ví nhiệt độ phải tăng gấp 4 lần C.Tăng gấp 2 lần ,ví nhiệt độ phải tăng gấp 4 lần D.Tăng gấp 2 lần ,ví nhiệt độ phải tăng gấp 2 lần 42.Hệ số γ có ý nghĩa vật lì nào sau đây trong điều kiện đẳng tìch ? A.Độ tăng áp suất khi nhiệt độ tăng từ 00C đến t0C B.Độ tăng áp suất khi nhiệt độ tăng từ 00C đến 10C C. Tỉ lệ tăng áp khi nhiệt độ tăng từ 00C đến t0C D.Một ý nghĩa khác A,B,C 43.Phƣơng trính Cla-pê-rôn – Men-đê-lê –épcó thể việt nhƣ sau :pV = nRT.Kì hiệu n biểu thị cho đại lƣợng vật lì nào của lƣợng khì đang xét A.Số phân tử khì B.Mật độ phân tử khì C.Số mol của chất khì D.Một đại lƣợng khác

69

Lý 10_LNA

Ch-¬ng 3. hÖ thèng c©u hái tr¾c nghiÖm

A. ThuyÕt ®éng häc ph©n tö chÊt khÝ. CÊu t¹o chÊt

1. C©u hái nhËn biÕt

B. Ba ®Þnh luËt vÒ chÊt khÝ: §L B«i-l¬-Ma-ri-èt, §L S¸c-l¬, §L Gay Luy-x¸c

1. C©u hái nhËn biÕt

C©u 1. §-êng ®¼ng nhiÖt trong hÖ trôc (P, V) cã d¹ng:

A. §-êng th¼ng. B. §-êng Parabol.

C. §-êng Hypebol. D. §-êng Elip.

C©u 2. Ph-¬ng tr×nh sau ®©y biÓu diÔn qu¸ tr×nh ®¼ng nhiÖt cña mét l-îng khÝ lý t-ëng?

A. 2

2

1

1

V

P

V

P  B. P1V1=P2V2 C.

2

2

1

1

T

P

T

P  D. P1T1=P2T2

C©u 3. Trong c¸c c«ng thøc sau ®©y c«ng thøc nµo kh«ng phï hîp víi néi dung cña ®Þnh luËt S¸c-l¬?

A. P ~ T B. P ~ t C.  T

P h»ng sè D.

2

2

1

1

T

P

T

P 

Câu 4: Qu¸ tr×nh biÕn ®æi nµo sau ®©y lµ qu¸ tr×nh ®¼ng tÝch?

A. Quả bóng bàn bị bẹp khi nhúng vào nƣớc nóng lại phồng lên nhƣ cũ.

B.NÐn khÝ trong èng b¬m xe ®¹p b»ng c¸ch Ðp pÝt t«ng.

C. Quả bóng vỡ khi dùng tay bóp mạnh.

D.Ph¬i n¾ng qu¶ bãng ®· b¬m c¨ng.

Câu 5. Chọn câu đúng: đối với một lƣợng khì nhất định, quá trính nào sau đây là đẳng áp (Theo nhiệt độ tuyệt đối)?

A. Nhiệt độ tăng, thể tìch tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ.

B. Nhiệt độ không đổi, thể tìch tăng.

C. Nhiệt độ không đổi, thể tìch giảm.

D. Nhiệt độ giảm, thể tìch tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ.

Câu 6: Điều nào sau đây là không phù hợp với định luật Gayluy-xác?

A. Hệ số nở đẳng áp của mọi chất khì của mọi chất khì đều bằng nhau và bằng 1/273.

B. V=V0 (1+ t). Trong đó V là thể tìch ở t 0 C, V0 là thể tìch ở 0

0 C,  lµ hÖ sè në ®¼ng ¸p.

C. Thể tìch của một lƣợng khì xác định tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối.

D. Trong hệ toạ độ (V, T), đƣờng đẳng áp là nửa đƣờng thẳng có đƣờng kéo dài đi qua gốc toạ độ.

2. Câu hỏi thông hiểu

Câu 1: Chän ®-êng biÓu diÔn khác biệt trong các đồ thị sau :

P

V O

V

-273 t(

0 C)

70

Lý 10_LNA

(A) (B)

(C) (D)

Câu 2 : Đƣờng biểu diễn nào sau đây không phải của đẳng quá trính

(A) (B)

(C) (D)

Câu 3 : Trong quá trính nào, thể tìch của khì là không đổi khi một lƣợng khì thực hiện 4 quá trính nhƣ sau :

Hính vẽ

`A. Quá trính 1 - 2

B. Quá trính 2 – 3

C. Quá trính 3 – 4

D. Quá trính 4 – 1

Câu 4 : Hai ®-êng biÓu diÔn nµo dƣới đây mô tả cùng 1 quá trình biến đổi trạng thái. Chän ®¸p ¸n ®óng.

A. Hính 1 và 2 B. Hính 1 và 3 C. Hính 3 và 4 D. Hính 1 và 4

P

V

O

P

T O

V

T O

P

T O

1

2 3

4

V

T O

P

V O

P

V O

2

V O

1

P P

T O

1 2

71

Lý 10_LNA

Hính 1 Hính 2

Hính 3 Hính 4

Câu 5: Đƣờng nào sau đây không biểu diễn quá trính đẳng nhiệt ?

(A) (B)

(C) (D)

Câu 6. Trong quá trính đẳng áp, giữa khối lƣợng riêng D của khối khì và nhiệt độ tuyệt đối T có mối quan hệ nhƣ thế nào?

A.T/D = hằng số B.DT = hằng số C. D/T = hằng số D. DT2 = hằng số

3. Câu hỏi vận dụng

Câu 1: Khi đƣợc nén đẳng nhiệt, sau khi nén thể tìch giảm 3 lần, áp suất tăng thêm 3at. Tím áp suất ban đầu của khì?

A. 1 atm B. 1,5 atm C. 0,5 atm D. 2 atm

Câu 2: Một khối khì ở 7oC đựng trong một bính kìn có áp suất 1atm. Hỏi phải đun nóng bính đến nhiệt độ bao nhiêu

để áp suất khì là 1,5 atm. A. 10,5oC B. 283,5K C. 117oC D. 147oC

Câu 3: Khì trong bính kìn có nhiệt độ là bao nhiêu? Nếu nung nó thêm 140oK thí áp suất của nó tăng lên 1,5 lần.

A. 280 o C B. 7

o C C.17

o C D. 27

o C

Câu 4: Khi nén đẳng nhiệt từ thể tìch 3 lìt đến 2 lìt, áp suất khì tăng 0,5 atm. Áp suất ban đầu của khì là bao nhiêu?

P

V O

P

V O T

V O

T

P O

V

T O

1

2 P

T O

1

2

72

Lý 10_LNA

A. 0,5 atm B. 10 5 Pa C. 1 atm D. 0,25 atm

C©u 5: Mét xy lanh chøa khÝ ®-îc ®©y kÝn b»ng mét pÝt t«ng nhÑ cã khèi l-îng kh«ng ®¸ng kÓ, pÝt t«ng cã thÓ tr-ît kh«ng ma s¸t trong

xy lanh. ë 270C khÝ chiÕm thÓ tÝch lµ 3 dm3, khi nhiÖt ®é t¨ng lªn 370C khi gi·n në ®Èy pÝt t«ng lµm ¸p suÊt kh«ng ®æi. ThÓ tÝch khÝ trong

xy lanh lóc nµy nhËn gi¸ trÞ nµo sau ®©y:

A. 4,1 dm3 B. 3,1 lÝt C. 2,9 lÝt D. 3,1 m3

Câu 6: Mét b×nh cã dung tÝch V = 15 cm3 chøa kh«ng khÝ ë nhiÖt ®é t1 = 177 0C. Lµm l¹nh kh«ng khÝ trong b×nh ®Õn nhiÖt ®é t2 = 27

0C.

Cho biÕt dung tÝch b×nh thay ®æi theo sù thay ®æi nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ vµ ¸p suÊt khÝ trong b×nh kh«ng ®æi. §é biÕn thiªn thÓ tÝch cña

b×nh lµ:

A. 2,3 cm3 B. 5 dm3 C. 5 cm3 D. 2,3 dm3 4. C©u hái ph©n tÝch

C©u 1: Mét èng thuû tinh chiÒu dµi L = 50 cm, hai ®Çu kÝn, gi÷a cã mét ®o¹n thñy ng©n dµi l = 10 cm, hai bªn lµ kh«ng khÝ cã cïng mét

khèi l-îng. Khi ®Æt èng n»m ngang th× ®o¹n thuû ng©n ë ®óng gi÷a èng. Dùng èng th¼ng ®øng th× thuû ng©n tôt xuèng 6 cm. ¸p suÊt

kh«ng khÝ khi èng n»m ngang lµ:

A. 4,59 cmHg B. 15,15 cmHg C. 51,51 cmHg D. 16,16 cmHg

Câu 2: Một lƣợng khì đƣợc giam kìn trong một xylanh nhờ một pittông. Ở nhiệt độ 270C, thể tìch khì là 2lìt. Hỏi khi đun nóng xylanh đến

100 0C thí pittông đƣợc nâng lên một đoạn là bao nhiêu?

Cho biết tiết diện của pittông là S = 150cm2, không có ma sát giữa pittông và xylanh và pittông vẫn ở trong xy lanh. A. h = 3,25cm

B. h = 3,20cm C. h = 3,50cm D. h = 3,00cm

C©u 3. Mét mol khÝ lý t-ëng thùc hiÖn mét chu tr×nh 1 - 2 - 3 - 4 (h×nh vÏ). BiÕt T1 = T2 = 400K, T3= T4= 200K, V1 = 40 dm 3, V3= 10

dm3. P1, P2, P3, P4 lÇn l-ît nhËn c¸c gi¸ trÞ sau:

A. P1 = P4 = 0,83.10 5 Pa, P2 = P3 = 1,66.10

5 Pa B. P1 = P4 = 1,66.10 5 Pa, P2 = P3 = 0,83.10

5 Pa

C. P1 = P4 = 0,38.10 5 Pa, P2 = P3 = 6,16.10

5 Pa D. P1 = P4 = 8,3.10 5 Pa, P2 = P3 = 6,6.10

5 Pa.

H×nh vÏ:

C©u 4: Hai b×nh gièng nhau ®-îc nèi víi nhau b»ng mét èng n»m ngang cã tiÕt diÖn 20 mm2 ( H×nh vÏ). ë 00C gi÷a èng cã mét giät thuû

ng©n ng¨n kh«ng khÝ ë hai bªn. ThÓ tÝch mçi b×nh lµ V0 = 200 cm 3. NÕu nhiÖt ®é mét b×nh lµ t0C b×nh kia lµ -t0C th× giät thuû ng©n dÞch

chuyÓn 10 cm. NhiÖt ®é (t) nhËn gi¸ trÞ nµo sau ®©y :

A. -270,27 0 C B. 27,3

0 C

C. 2,73 0 C D. 3,72

0 C

4

V

O T(

0 K)

dm 3

1

2

400

40

10

3

200

V1 V2

73

Lý 10_LNA

Câu 5: Một cột không khì chứa trong một ống nhỏ, dài, tiết diện đều. Cột không khì đƣợc ngăn cách với khì quyển bởi một cột thủy ngân có

chiều dài d = 150 mm. Áp suất khì quyển là P0 = 750 mmHg. Chiều dài cột không khì trong ống nằm ngang là l0 = 144 mm. (Giả sử ống đủ

dài để cột thủy ngân luôn ở trong ống và nhiệt độ là không đổi).

Ống đặt nghiêng góc 300 so với phƣơng ngang, miệng ống ở dƣới, khi đó cột không khì nhận giá trị nào sau đây?

A. 130,9 mm B. 173,5 mm C. 160 mm D. 123,1 mm

Câu 6: Một ống thủy ngân dài thẳng đứng, đầu kiến ở dƣới, đầu hở ở trên, có cột không khì cao 20 cm trong ống bị giam bởi cột thủy ngân

cao 40 cm. Áp suất khì quyển P0 = 80 cmHg và nhiệt độ không đổi. Chiều dài ống thỏa mãn điều kiện nào sau đây để toàn bộ cột thủy ngân

không chảy ra ngoài khi lật ngƣợc ống?

A. lớn hơn hoặc bằng 40cm B. lớn hơn hoặc bằng 60cm

C. lớn hơn hoặc bằng 80cm D. lớn hơn hoặc bằng 100cm

5. C©u hái tæng hîp

Câu 1: Ta dùng bơm có diện tìch pittông 8 cm2, khoảng chạy 25 cm, để bơm một bánh xe đạp sao cho khi áp lực của bánh lên đƣờng là 350

N thí diện tìch tiếp xúc là 50 cm2. Ban đầu bánh chứa khì ở áp suất khì quyển P0 = 10 5 Pa và có thể tìch V0 = 1500 cm

3. Giả thiết sau khi

bơm thí thể tìch của bánh xe là 2000 cm3, và ví ta bơm chậm nên nhiệt độ không đổi. Số lần phải bơm là:

A. 7 lần B. 8 lần C. 2,5 lần D. 10 lần

Câu 2: Một cốc chứa không khì ở điều kiện tiêu chuẩn, đƣợc đậy kìn bằng một nắp đậy khối lƣợng m. Tiết diện của miệng cốc là 10 cm2.

Khi đun nóng không khì trong bính lên đến nhiệt độ 100oC thí nắp cốc bị đẩy lên vừa hở miệng cốc và không khì nóng thoát ra ngoài. Tình

khối lƣợng của nắp đậy, biết rằng áp suất khì quyển P0 = 1 atm = 10 5 N/m

2 .

A. 36,6 kg B. 3,66 kg C. 4,00 kg D. 3,40 kg

C©u 3. Mét èng h×nh ch÷ U tiÕt diÖn 1 cm 2 cã mét ®Çu kÝn. Đổ mét l-îng thuû ng©n vµo èng th× ®o¹n èng chøa kh«ng khÝ bÞ gi¶m cã ®é

dµi l0 = 30 cm vµ hai mùc thuû ng©n ë hai nh¸nh chªnh nhau h0 = 11 cm. Đổ thªm thuû ng©n th× ®o¹n chøa kh«ng khÝ cã ®é dµi 29 cm.

Hái ®· đổ bao nhiªu cm3 Hg? ¸p suÊt khÝ quyÓn P0 = 76 cmHg. NhiÖt ®é kh«ng ®æi.

A. 4 cm3 Hg B. 15 cm3 Hg

C. 14 cm3 Hg D. 5 cm3 Hg

C©u 4: Mét èng tiÕt diÖn nhá chiÒu dµi l = 1m, hai ®Çu hë, ®-îc nhóng th¼ng ®øng vµo chËu ®ùng thuû ng©n (Hg) sao cho thñy ng©n

ngËp mét n÷a èng. Sau ®ã ng-êi ta lÊy tay bÞt kÝn ®Çu trªn vµ nhÊc èng ra. Cét thuû ng©n cßn l¹i trong èng lµ bao nhiªu? BiÕt ¸p suÊt khÝ

quyÓn P0 = 0,76 mHg.

A. 2.5m B. 0,25m C. 2,0m D. 5,25m

C©u 5: Mét khÝ cÇu cã thÓ tÝch V = 336 m3 vµ khèi l-îng vá vµ m = 84kg ®-îc b¬m kh«ng khÝ nãng ®Õn ¸p suÊt b»ng ¸p suÊt kh«ng khÝ

bªn ngoµi. Kh«ng khÝ nãng ph¶i cã nhiÖt ®é bao nhiªu ®Ó khÝ cÇu b¾t ®Çu bay lªn. Kh«ng khÝ ngoµi cã nhiÖt ®é 270C vµ ¸p suÊt 1 atm; (KK)

= 29 g/mol.

A. 381 K B. 418 K C. 106 0C D. 160 0C

C©u 6: Mét b×nh h×nh trô cao l0 = 20 cm chøa kh«ng khÝ ë 37 0C. Ng-êi ta lén ng-îc b×nh vµ nhóng vµo chÊt láng cã khèi l-îng riªng d =

800 kg/m3 cho ®¸y ngang víi mÆt tho¸ng cña chÊt láng. Kh«ng khÝ bÞ nÐn chiÕm 1/2 b×nh.

N©ng b×nh cao thªm mét kho¶ng l1 = 12 cm th× ®é chªnh lÖch cña mùc chÊt láng trong b×nh so víi mÆt tho¸ng ë ngoµi lµ:

A. 2 cm B. 1,9 m C. 1,9 cm D. 2,1 cm

74

Lý 10_LNA

C. Phƣơng trình trạng thái của khí lí tƣởng. Phƣơng trình Menđêlêép – Clapêrôn

1. Cõu hỏi nhận biết

Ch-¬ng 4: §¸p ¸n

A. ThuyÕt ®éng häc ph©n tö chÊt khÝ. CÊu t¹o chÊt

1. NhËn biÕt

1. D; 2. D; 3: a. D. ThÓ r¾n, thÓ láng, thÓ khÝ - b. C. ThÓ khÝ - c.A. ThÓ r¾n - d. C. ThÓ khÝ - e. B. ThÓ láng - g. B. ThÓ láng - h. A. ThÓ

r¾n

4.C; 5.B; 6.A

2. C©u hái th«ng hiÓu

1. 1 - b, 2 - c, 3 - a, 4 - i, 5 - g, 6 - e, 7 - d, 8 - h, 9 - l, 10 - k.

2.A; 3.C; 4.C; 5.A

6.A. ë khÝ lÝ t-ëng c¸c ph©n tö khÝ ®-îc coi nh- c¸c chÊt ®iÓm, chuyÓn ®éng kh«ng ngõng vµ lùc t-¬ng t¸c ph©n tö chØ ®¸ng kÓ khi va

ch¹m. C¸c ph©n tö khÝ ë ¸p suÊt thÊp vµ nhiÖt ®é tiªu chuÈn ®-îc xem nh- c¸c ph©n tö khÝ lÝ t-ëng.

3. C©u hái vËn dông

1.C. NA là số nguyên tử chứ không phải là số phân tử chứa trong 16g oxi.

2.D. - L-îng chÊt chøa trong mét ®-îc x¸c ®Þnh theo sè ph©n tö hay nguyªn tö chøa trong vËt Êy.

- Khèi l-îng riªng cña b¹c, vµng, nh«m, graphÝt lÇn l-ît lµ 10,5 g/cm3; 19,3 g/cm3; 2,7 g/cm3; 1,6 g/cm3. Suy ra:

mB¹c = 5.10,5 = 52,5g, nªn nB¹c = 0,486 mol.

mVµng = 1. 19,3 = 19,3g, nªn nVµng = 0,098 mol

mNh«m = 10.2,7 = 27g, nªn nNh«m = 1mol.

mGraphÝt = 1,6.20 = 32g, nªn nGraphÝt = 2,67 mol

- L-îng chÊt tØ lÖ thuËn víi sè mol nªn 20 cm3 graphit cã l-îng chÊt nhiÒu nhÊt.

3.A. - Ta cã: 4g khÝ H2 cã sè mol nH2 = 2mol.

22g khÝ CO2 cã sè mol nCO2 = 0,5 mol.

7g khÝ N2 cã sè mol nN2 = 0,25mol.

4g khÝ O2 cã sè mol nO2 = 0,125mol.

- Sè mol tØ lÖ víi sè h¹t c¬ b¶n. Khi cïng dung tÝch vµ nhiÖt ®é th× ¸p suÊt tØ lÖ víi sè h¹t ®Õn va ch¹m vu«ng gãc víi thµnh b×nh trong mét

®¬n vÞ thêi gian. VËy ¸p suÊt tØ lÖ víi sè mol.

4.C. - Sè ph©n tö CO2 h×nh thµnh theo ph-¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc sau:

C + O2 = CO2

75

Lý 10_LNA

- Sè mol CO2: nCO2 = nO2 = 2 32

64  mol

- Sè ph©n tö hay nguyªn tö chøa trong 1 mol cña mäi chÊt ®Òu cã cïng mét gi¸ trÞ lµ: NA = 6,02 . 10 23 mol- 1

- VËy 2 mol CO2 cã chøa: 2 . 6,02 . 10 23 = 12,04 . 1023 ph©n tö.

5.C. Ta cã:

- 1 mol H2 cã khèi l-îng ph©n tö lµ  = 2g, 1 mol H2 cã sè ph©n tö lµ NA = 6,02. 10 23 mol- 1.

 Mét ph©n tö H2 cã khèi l-îng: 23

23 103322,0

1002,6

2  

Hm g

6.B. Ta có, ở điều kiện tiêu chuẩn (00C và 1 atm): 1mol chất khí bất kỳ đều có thể tích là 22,4 lít.

Trong khi đó số mol nHeli = 16/4 = 4 mol. Vậy VHeli = 4.22,4 = 89,6 lít = 89,6 dm

3.

B. Ba ®Þnh luËt vÒ chÊt khÝ

1. C©u hái nhËn biÕt

1.C; 2. B; 3.B

4.D. C¸c hiÖn t-îng ë A, B, C ®Òu cã sù biÕn ®æi cña thÓ tÝch.

ë hiÖn t-îng D: Do qu¶ bãng ®· b¬m c¨ng nªn thÓ tÝch kh«ng ®æi, khi ®Ó ngoµi n¾ng th× nhiÖt ®é t¨ng do ®ã chØ cã ¸p suÊt t¨ng theo hÖ thøc

P/T = const. Nh- vËy hiÖn t-îng tu©n theo ®Þnh luËt S¸c- l¬.

5.A; 6.C: Ph¸t biÓu C lµ kh«ng phï hîp, ®iÒu nµy chØ ®óng víi mét khèi l-îng khÝ x¸c ®Þnh.

B. C©u hái th«ng hiÓu

1.C; 2.C; 3.A; 4.D; 5.B.

6.B. V× lµ qu¸ tr×nh ®¼ng ¸p, ta cã: V/T = const. Víi D =m / V, suy ra DT = const.

3. C©u hái vËn dông

1.B. Khi nÐn ®¼ng nhiÖt:

- Theo B«i-l¬-Ma-ri-èt: P 1V1 = P 2V2 hay P 1 / P2 = V 2 / V1.

- ThÓ tÝch gi¶m 3 lÇn: V 2 / V1= 1/3, ¸p suÊt t¨ng thªm 3 ¸t: P 2= P1+ 3.

- Suy ra: P 1 = 1/3 P2 = 1/3 (P 1+3), suy ra: P 1= 1,5 ¸t.

2.D. Ta cã   CKTT P

P T

T

P

T

P 0 21

1

2 2

2

2

1

1 1474202737 1

5,1 . 

3.B. Ta cã 111 1

2 2

2

2

1

1 5,1140. TKTT P

P T

T

P

T

P 

CKT 01 7280 

76

Lý 10_LNA

4.B. Khi nÐn ®¼ng nhiÖt, ta cã: 11.VP = 22 .VP

Víi 1V l3 , 2V l2 , atmPP 5,012  atmP 11 

5.B. Do áp suất khèi khÝ trong xy lanh kh«ng ®æi nên ta có thể áp dụng định luật Gay Luy-xác cho khối khí: 2

2

1

1

T

V

T

V 

Víi V1 = 3dm 3 = 3 lÝt, T1 = 27

0C = 300K, T2 = 37 0C = 310K

Ta suy ra thể tích khí sau khi t¨ng nhiÖt ®é lµ: V2 = 3,1 lÝt.

6.C. Do áp suất trƣớc và sau khi thủy ngân chảy vào bình bằng nhau, áp dụng định luật Gay luy - xác cho khối khí:

V1/T1 = V2/T2 → V2 = [(27+273)/(177+273)].15 = 10 cm 3

Vậy thể tích bình biến thiên một lƣợng là: ΔV = V1 – V2 = 5 cm 3

4. Câu hỏi phân tích

1.B. - Gọi P0 là áp suất của không khí ở hai bên đoạn thuỷ ngân, l0 là chiều dài của mỗi phần ống chứa không khí khi ống nằm

ngang. Ta có l0 = 2

lL  =20 cm.

- Gọi P1, l1 và P2, l2 là áp suất và chiều dài các phần dƣới và trên của không khí của ống thẳng đứng kín hai đầu. Ta có:

l1 = l0 – 6cm = 14cm, l2 = l0 + 6cm = 26cm

- Theo định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt: P0 l0 = P1 l1 = P2 l2

Mặt khác; vì ống kín  P1 = P2 + l

- giải hệ phƣơng trính: P = 15,15 cm.

2.A. - Khi pÝt t«ng c©n b»ng: P S = P0 S + mg (P- ¸p suÊt cña khÝ trong xy lanh, P0 - ¸p suÊt khÝ quyÓn, mg- träng luîng cña pitt«ng)

- ë tr¹ng th¸i ban ®Çu: T1 = 273 +27 = 300 K.

P1 = P0 + mg/S, thÓ tÝch V1= 2l.

- ë tr¹ng th¸i sau: T2 = 273 + 100 = 373K

P2 = P1 = P0 + mg/S, thÓ tÝch V2.

- PT tr¹ng th¸i cho: 2

22

1

11

T

VP

T

VP  

1

21

2 T

TV V  (v× P1 = P2).

 V t¨ng= V2 – V1 = V1(T2/T1- 1) = 0,487lÝt = 487 m 3. VËy pÝt t«ng ®-îc n©ng lªn ®o¹n h = V /S = 3,25 cm.

3.A. Các quá trính 4 – 1, 2 – 3 là đẳng áp ví V tỉ lệ với T. Các quá trính 1 – 2, 3 – 4 là đẳng nhiệt v í T1 = 2T4 , T2 = 2T3 , nên theo định luật

Gayluy- xác:

31

1

41 4

4

4

1

1 20 2

. dm

V

T

TV V

T

V

T

V 

l0,P0 l0,P0

l2,P2

l1,P1

77

Lý 10_LNA

3

3

23

2

3

3

2

2 20 .

dm T

TV V

T

V

T

V 

- Ta có: P1V1 = P2V2; P3V3 = P4V4

P1 = P4; P2 = P3

- Giải hệ phƣơng trính ta đƣợc: P1 = P4 = 0.83.10 5 Pa, P2 = P3 = 1,66.10

5 Pa

4.C. Gäi V1 lµ thÓ tÝch cña b×nh cã nhiÖt ®é T1 =273 + t; V2 lµ thÓ tÝch cña b×nh cã nhiÖt ®é T2 = 273 – t. Giät thuû ng©n khi ®øng yªn, th×

¸p suÊt ë hai b×nh b»ng nhau. Hai b×nh chøa cïng mét khèi l-îng khÝ, vËy ¸p dông ®Þnh Gay-luy-x¸c:

.73,2 200

273.2

210.2,0 273

200

273 )

273

273 ()1

273 (

273273273273

2

0

0 0

11 001

10 1

00

21

21

2

2

1

1

Ct

Sd ttV

V TT

VVVV

TV V

V

tt

V

TT

VV

T

V

T

V



 



 

 

 

5.C. - Khi èng n»m ngang:

+ ThÓ tÝch 00 SlV  ; trong ®ã S lµ tiÕt diÖn cña èng nhá.

+ ¸p suÊt cña cét kh«ng khÝ b»ng ¸p suÊt cña khÝ quyÓn 0PP 

- Khi ®Æt nghiªng gãc 030 so víi ph-¬ng ngang:

+ ThÓ tÝch 11 SlV  ; 1l lµ chiÒu dµi cña cét khÝ lóc nµy.

+ ¸p suÊt sin01 dPP 

- V× nhiÖt ®é kh«ng ®æi, theo B«i-l¬-Ma-ri-èt: 1100 VPVP 

  mm dP

lP lldPlP 160

30sin.150750

144.750

sin .sin

0

0

00

11000  

 

 

6.D. - Gi¶ sö èng thuû tinh cã chiÒu dµi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bµi to¸n.

- Khi èng thñy tinh th¼ng ®øng ®Çu hë ë trªn: ThÓ tÝch 11 SlV  , ¸p suÊt dPP  01 (do ¸p suÊt cña khÝ quyÓn vµ ¸p suÊt cña cét thuû

ng©n g©y ra).

- Khi èng thuû tinh th¼ng ®øng ®Çu hë ë d-íi: ThÓ tÝch 22 SlV  , ¸p suÊt dPP  02

- V× nhiÖt ®é kh«ng ®æi, theo B«i-l¬-Ma-ri-èt: 1100 VPVP   

dP

dPl l

 

0

01

2

§Ó toµn bé cét thuû ng©n kh«ng ch¶y ra ngoµi khi lËt ng-îc èng th×:

   

10040 4080

20.4080

0

01

2  

 

  d

dP

dPl ldll . VËy 100l .

78

Lý 10_LNA

5.câu hỏi tổng hợp

1. D. - ¸p suÊt cÇn t¹o ra trong b×nh lµ P = P0 + P ’.

Víi P’ = 350 : 0,005 = 0,7.105 Pa nªn P = 1,7.105, thÓ tÝch sau lµ 2000 cm3.

- Gäi n lµ sè lÇn b¬m ®Ó ®¹t tíi ¸p suÊt P. Mçi lÇn b¬m ta ®o ®-îc 8.25 = 200 cm3 kh«ng khÝ ë ¸p suÊt vµo vµo b¸nh xe, nªn ta cã (1500 +

200n) cm3 kh«ng khÝ ë ¸p suÊt P0 chuyÓn ®¼ng nhiÖt thµnh 2000 cm 3 kh«ng khÝ ë ¸p suÊt P = 1,7.105 Pa.

- Theo B«i-l¬-Ma-ri-èt: (1500 + 200n) . 105 = 2000 . 1,7 . 105. Suy ra: n = 10 lÇn.

2.B. Gäi 1P lµ ¸p suÊt kh«ng khÝ trong cèc, nhiÖt ®é KT 3731002731 

V× ban ®Çu khÝ trong cèc ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn ( C00 vµ 1atm) nªn theo S¸c-l¬:

0 0

1

1

0

0

1

1 P T

T P

T

P

T

P 

N¾p cèc bÞ ®Èy lªn vừa hë miÖng cèc khi: SPmgSP .. 01  (¸p lùc trong cèc t¸c dông lªn n¾p Êm tõ d-íi lªn Ýt nhÊt ph¶i b»ng tæng ¸p

lùc khÝ quyÓn t¸c dông lªn n¾p Êm tõ trªn xuèng vµ träng lùc cña n¾p).

    kg

Tg

SPTT

g

SP T

TP

g

SPP m 66,3

.

. .

.

0

001

0

0

10

01  

   

   

 

 



3.D. - Ban đầu: độ dài cột không khì bị giam trong ống và độ chênh lệch mức thuỷ ngân trong hai nhánh là: l0 = 30cm, h0 = 11cm.

- Sau khi đổ thêm thuỷ ngân: Các giá trị đó lần lƣợt là l và x (gọi x là độ chênh lệch hai mức thuỷ ngân trong hai nhánh lúc này).

- Theo định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt:

(P0 + h0) . l0 = (P0 + x) . l

 x = l

lPlhP 0000 ).( 

 x = 29

406 = 14cm. (1) (2)

- Xét mức thuỷ ngân trƣớc và sau khi đổ thêm trong hai nhánh của ống chữ U:

+ Mức bên trái cao thêm:

h1 = l0 – l = 30 – 29 = 1cm.

+ Mức bên phải cao thêm:

h2 = x +( l0 – l) – h0 = 14 + (30 – 29) – 11 = 4cm.

- Vậy lƣợng thuỷ ngân đổ thêm:

(h1 + h2) . S = (1 + 4)cm . 1cm 2 = 5cm

3 Hg.

4.B. - Gọi P là áp suất của không khì bị giam, x là chiều dài của cột thuỷ ngân.

- Trƣớc khi bịt đầu trên: không khì có áp suất là P0 và thể tìch tỉ lệ với l/2.

- Về sau: không khì có áp suất P và thể tìch tỉ lệ với (l - x).

x l

h0 l0

79

Lý 10_LNA

- Theo định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt:

))(( 2

.)( 2

. 0

0

0

0 xlxP lP

xPP

xlP l

P 

 

 





- Giải phƣơng trính: x = 0,25m.

5.A. - Gọi d0 và d là khối lƣợng riêng của không khì ở t0 = 300K và ở nhiệt độ cần thiết để khì bắt đầu bay T.

- Khi bắt đầu bay: lực đẩy Ác-si-mét d0gV bằng tổng các trọng lƣợng của vỏ mg của khì cầu và của không khì nóng trong khì cầu dgV (g là

gia tốc trọng trƣờng). lTa có d0gV = mg + dgV  d = d0 – m/V (1)

- 29g không khì ở điều kiện tiêu chuẩn: 1atm, Tc = 273K, thể tìch chiếm 22,4l = 22,4dm 3  khối lƣợng riêng ở điều kiện tiêu chuẩn:

dc = 29/22,4 = 1.295 kg/m 3

- Áp suất không khì bên ngoài bằng áp suất ở điều kiện tiêu chuẩn: 1atm.

 Theo định luật Gayluy-xác: d0T0 = dcTc  d0 = 3

0

/178,1295,1. 300

273 . mkgdc

T

TC 

Từ (1) suy ra: d = 3

3 /328,025,0178,1

336

84 178,1 mkg

m

kg 

- Áp suất không khì bên ngoài bằng áp suất khì nóng trong khì cầu.

Suy ra theo định luật Gayluy-xác: d0T0 = dT  KT d

d T 381

928,0

300.178,1 0

0 

6.C. - Ở vị trì ban đầu: không khì có thể tìch

tỉ lệ với l0/2 và áp suất bằng (P0 + dg.l0/2).

- Sau khi nâng bính: gọi x là độ chênh lệch

của mực chất lỏng so với mặt thoáng.

Thể tìch của không khì tỉ lệ với (l1 – x)

với x > 0 và áp suất không khì bằng (P0 – dgx).

- Theo định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt ta có:

  xldgxP ll

dgP  

  

  10

00

0 2

. 2

- Giải phƣơng trính gần đúng: 80x2 – 950x + 18 = 0

 x = 0,019m = 1,9cm (ta loại nghiệm 11,856 m do > l0).

C. Ph-¬ng tr×nh tr¹ng th¸i cña khÝ lý t-ëng- Ph-¬ng tr×nh Clapªr«n- Men®ªlªep.

1. C©u hái nhËn biÕt

1.A; 2.B; 3. Ta cã: 1 - c, 2 - b, 3 - d, 4 - a; 4.B; 5.D; 6.C.

2. Th«ng hiÓu

l0 l0/2

x l1

80

Lý 10_LNA

1.C. - C¸c hiÖn t-îng nªu ë A, B, D lµ c¸c ®¼ng qu¸ tr×nh:

- ë C: P, V, T ®Òu thay ®æi, mèi liªn hÖ cña chóng trong qu¸ tr×nh ®-îc x¸c ®Þnh b»ng ph-¬ng tr×nh tr¹ng th¸i cña khÝ lÝ t-ëng.

2.C. Ph-¬ng tr×nh Cla-pª-r«n- Men-®ª-lª-ep cho ta: PV =  RT

Tõ A cho ta: PV = 273R. B cho ta: PV/ = 273R, C cho ta: PV/T = R. D cho ta: PV = RT.

Nh- vËy ®¸p ¸n C cho phÐp ta x¸c ®Þnh h»ng sè R.

3.A. Theo ph-¬ng tr×nh Cla-pª-r«n- Men-®ª-lª-ep, ta suy ra: D = m/V =  RT

P

ë tr¹ng th¸i (1) ta cã: D = m/V1 =  1

1

RT

P

ë tr¹ng th¸i (2) ta cã: D = m/V2 =  2

2

RT

P

Do ®ã: 1 2

1

1

2

2

2

1

1

2

1

2 D T

T

P

P D

T

T

P

P

D

D  .

4.D.

5.B. - Theo phƣơng trình Cla-pê-rôn-Men-đê-lê-ép: RT

PV mRT

m PV

 

- Theo bµi ra: 1

1 1

RT

VP m

  ,

2

2 2

RT

VP m

  (Hai b×nh cã cïng dung tÝch vµ chøa cïng mét lo¹i khÝ)

1

2

2

1

2

1

T

T

P

P

m

m 

- VÏ ®-êng ®¼ng nhiÖt T = const lÇn l-ît c¾t c¸c ®-êng m1 vµ m2 t¹i c¸c ®iÓm cã P1 vµ P2. Ta cã: P1 < P2 , T1 = T2 2

1

m

m  < 1.

VËy m1 < m2.

6.C.

3.3. C©u hái vËn dông

1.D. - Theo Cla-pª-r«n- Men-®ª-lª-ep th× PV/T = m/.R. Do đó RT

PV m

 

- Víi V = 3,69 l= 3,69. 10 -3m3, P = 12 atm = 12.1,03.105N/m2, T = 432K

Thay sè, ta cã: m = gg 40 432.31,8

3210.03,1.12.10.69,3 53 

.

81

Lý 10_LNA

2.B. §é biÕn thiªn khèi l-îng cña kh«ng khÝ trong phßng lµ:  

  

 

21

21

11

TTR

PV mmm  , thay sè, ta ®-îc: m =1,2

kg.

3.C. ¸p suÊt kh«ng khÝ ë ®Ønh nói Phan - xi - p¨ng: P2 = 446mmHg.

Gäi m1, m2 lÇn l-ît lµ khèi l-îng cña cïng thÓ tÝch V kh«ng khÝ ë ch©n vµ ®Ønh nói. Khèi l-îng riªng cña kh«ng khÝ ë ch©n vµ

®Ønh nói lµ:

D1= m1/V vµ D2= m2/V .

Ta cã: 1 1

11

1

1

1

1 RT D

PRT VD

RT m

VP 



2 2

22

2

2

2

2 RT D

PRT VD

RT m

VP 



Tõ ®ã, suy ra: 21

112

2

1

2

1

2

1

2

TP

TDP D

T

T

D

D

P

P 

Thay sè ta ®-îc: D2 = 0,75kg/m3.

4.C. ¸p dông ph-¬ng tr×nh tr¹ng th¸i: P1V1/T1 = P2V2/T2, suy ra: V2 = P1/P2.T2/T1.V1

Thay sè ta ®-îc V2 = 40,3 cm3.

5.A. ¸p dïng ph-¬ng tr×nh tr¹ng th¸i: P1V1/T1 = P2V2/T2, suy ra: V2=P2/P1.V2/V1.T1

Thay sè: T2 = (15.0,2.320)/(1.2) = 4800K. Hay t2 = T2 – 273 = 2070C.

6.B. ThÓ tÝch khÝ ë 270C = 300K, ¸p suÊt 1 atm t-¬ng øng 1000 lÇn nÐn lµ: : V1 = 1000.4 = 4000 l = 4m3.

Tõ ph-¬ng tr×nh tr¹ng th¸i ta cã: P2 = 12

211

TV

TVP

Víi V2 = 3m3, T2 = 420C = 315K, thay số: P2= atm4,1 300.3

315.4.1 

4. C©u hái ph©n tÝch

1.B. - NÕu m0 lµ khèi l-îng ban ®Çu th× trong 10 phót ®Çu ng-êi nh¸I tiªu thô tiªu thô 0,2m0 kh«ng khÝ.

- Khi söa ch÷a th× mçi phót tiªu thô 0,03m0 kh«ng khÝ, vµ sau x phót tiªu thô 0,03.m0 .x.

- B¾t ®Çu söa ch÷a trong b×nh cßn 0,8m0 kh«ng khÝ. Ph-¬ng tr×nh tr¹ng th¸i PV/T = m/.R chøng táa ¸p suÊt kh«ng khÝ

trong b×nh P tØ lÖ víi khèi l-îng m (V, T kh«ng ®æi), do ®ã sau x phót cßn 30/150 . m0 = 0,2 m0.

82

Lý 10_LNA

VËy 0,03.m0 .x = 0,6 m0. Suy ra: x = 20 phót.

2.B. ¸p dông PTTT cho khÝ trong mçi phÇn cña xy lanh:

PhÇn bÞ nung nãng: 1

1

0

00

T

PV

T

VP 

PhÇn bÞ lµm l¹nh: 2

2

0

00

T

PV

T

VP 

Suy ra:     2222

1

1

2

2

1

1

290

310

1027273

1027273 lll

T

T l

T

V

T

V 



 

Ta cã: l1+l2= 2l0 = 60 cm  l2 = 29 cm.

Gäi x lµ kho¶ng dÞch chuyÓn cña pitt«ng x =  20 ll 1 cm.

3.C. Gäi Vlµ thÓ tÝch cña b×nh, Pn lµ ¸p suÊt g©y næ.

- Ta cã: m1 = 100g, T1 = 623K, N = 28 g/mol

Ph-¬ng tr×nh tr¹ng th¸i cho ta: PN . V = (1000/28) . 8,31 . 623 = 184897,5 (1)

- NÕu m lµ khèi l-îng H2 (H = 2 g/mol) g©y ra ¸p suÊt tèi ®a Pn/5, ë nhiÖt ®é T = 323K th×: Pn/5 . V = m/2 . 8,31 .

323 = 6710,325 (2)

- Tõ (1) vµ (2): m = 27,6 g.

4.B. - Lóc ®Çu: nhiÖt ®é KTTT dtr 4001 11  , ta cã:

+ Gäi P0 lµ ¸p suÊt do pitt«ng nÆng g©y ra cho khÝ trong ng¨n d-íi. Ta cã ¸p suÊt ng¨n d-íi: P2 = P1 + P0 = 2P1  P0 = P1

(1).

+ Gäi V2 vµ V1 lµ thÓ tÝch cña hai ng¨n d-íi vµ trªn ë nhiÖt ®é lóc ®Çu T1 = 400K.

Ta cã ph-¬ng tr×nh tr¹ng th¸i gi÷a hai ng¨n (n1 vµ n2 lµ sè mol t-¬ng øng):

3

2 22 111

22

1

11 VPVPR nT

VP

nT

VP

dtr

  1221 2

3

3

2 VVVV  (2)

VËy nÕu thÓ tÝch hai ng¨n lµ 5V th×: V1 = 2V, V2 = 3V (3)

Khi thÓ tÝch hai ng¨n b»ng nhau VVV 5,2'2 '

1  (4)

NhiÖt ®é ng¨n trªn  KTTtr 4002 2 NhiÖt ®é kh«ng ®æi, ta cã ®Þnh luËt B«i-l¬-Ma-ri-èt cho ng¨n trªn:

11'

1

1'

1

'

1

'

111 5,2

2 P

V

V P

V

V PVPVP  , suy ra 1

'

1 5

4 PP  (5) ( '1P vµ

'

1V lµ ¸p suÊt, thÓ tÝch míi ng¨n trªn)

83

Lý 10_LNA

NhiÖt ®é ng¨n d-íi 2dT víi thÓ tÝch '

2P , '

2V  Cho ng¨n d-íi:

11

2

'

2

2

'

2

1

1

2

'

2

'

2

1

22

5

12 .

.5,2.2

P T

T P

T

VP

T

VP

T

VP

T

VP

d

d

dddd





(6)

MÆt kh¸c pitt«ng c©n b»ng nghÜa lµ:

1

'

10

'

1

'

2 PPPPP  (7)

KÕt hîp (5), (6), (7) ta cã:

KT

KTTT

PPP T

T

d

ddd

d

d

300

300400. 4

3

4

3

5

9

12

5

5

4

5

12

2

112

1111

2





5.B. - Ta chØ nghiªn cøu chÊt khÝ víi mét l-îng kh«ng ®æi; xÐt sù thay ®æi tr¹ng thái của 60% lƣợng khì còn lại.

Tr¹ng th¸i 1: T1= 273 + 15 = 288K, V1 = 6/10V, ¸p suÊt P1.

Tr¹ng th¸i 2: T2= 273 + 8 = 281K, V1 = V, ¸p suÊt P2.

- PT tr¹ng th¸i cho: 2

22

1

11

T

VP

T

VP   .7,1

6.281

10.288

12

21

2

1  VT

VT

P

P VËy ¸p suÊt gi¶m 1,7 lÇn.

6.C. Ban đầu trong bính có: m1/28 mol N2 và m2/2 mol H2.

- Ở nhiệt T có: 2.(m1/28) mol N2 và m2/2 mol H2.

Ta c ó: P.V = (m1/14 + m2/2).R.T, với V là thể tìch của bính (1)

- Ở nhiệt 2T có: m1/14 mol N2 và 2(m2/2) mol H2.

Ta c ó: P.V = (m1/14 + m2).R.2T (2)

- Chia (2) cho (1), ta đ ƣợc: m1/m2 = 7.

5. C©u hái tæng hîp

1.B. – Khi ch-a më nót: Kh«ng khÝ cã thÓ tÝch tØ lÖ víi l, ¸p suÊt P0 = 10 3 cm H20, nhiÖt ®é T0 = 500 K.

- Khi më nót: Kh«ng khÝ cã nhiÖt ®é T = 300K,

mùc n-íc trong èng cao h¬n mÆt tho¸ng xcm

do ®ã thÓ tÝch tØ lÖ víi (l - h – x) = (40 – x)

¸p suÊt P = P0 – x.

l

h

x

84

Lý 10_LNA

- Tõ ph-¬ng tr×nh tr¹ng th¸i ta cã: T

xxP

T

lP )40)(( 0

0

0  (1)

Thay gi¸ trÞ cña P0, l, T0, T vµo (1) ta ®-îc: x = 9,7cm (ta lo¹i nghiÖm x = 1030,3cm do >l).

2.A. - Ta cã: Bãng l¬ löng khi lùc ®Èy Acsimet V0gdK b»ng tæng träng l-îng cña qu¶ bãng mg vµ khÝ hi®r« V0dHg (V0 - lµ thÓ

tÝch bãng, dK vµ dH lµ c¸c khèi l-îng riªng cña kh«ng khÝ vµ hi®r«, g - gia tèc träng tr-êng).

V0gdK = V0dHg + mg  m = V0 (dK - dH)

- Ph-¬ng tr×nh tr¹ng th¸i: RT

P dRT

d PRT

m PV

 

3 5

0

0

3 5

0

0

/08,0 300.31,8

002,0.10

/163,1 300.31,8

029,0.10

mkg RT

P d

mkg RT

P d

H H

K

K





33

0 62,400462,0 083,1

005,0

08,0163,1

005,0 dmm

dd

m V

HK

 

 



- Ta cã: dm V

RVR 1 4

3

3

4 0 00

3

0  

3.D. - Gäi M0 lµ khèi l-îng cña toµn bé kh«ng khÝ .

- ë T = - 93 + 273 = 180K cã: Khèi l-îng khÝ hi®r« lµ M = M0 - 2, thÓ tÝch khÝ lµ: V = V0 - v = V0 - C

m (v: thÓ tÝch cña

chÊt hÊp thô).  V = (1,1 - 0,1) dm3 = 1dm3 = 10-3 m3 (v = 100cm3).

- Ta cã ph-¬ng tr×nh tr¹ng th¸i: 

R

TM

PV  (1)

kg RT

PV M 6

34

10.27 18031,8

002,010102  

 

 

  M = 0,027g, M0 = 2,027g

- ë T1 = 273 + 37 = 310 K: V× toµn bé khÝ lµ hi®r«  M0 vÉn chiÕm thÓ tÝch V(v× vÉn cßn chÊt hÊp thô) nh-ng cã ¸p suÊt P1

- Theo ph-¬ng tr×nh tr¹ng th¸i: 

R

TM

VP 

10

1 (2)

- Tõ (1) vµ (2) ta cã:

 10

1

TM

VP

TM

PV 4 4

10

1 10.6,258 027,0180

310027,2102 

 

TM

TPM P Pa  P1 = 25,53 atm.

4.C. - Bãng lªn tíi ®é cao mµ lùc ®Èy Acsimet b»ng tæng träng l-îng cña vá vµ khÝ hi®r«:

Vdg = Mg + mHg  Vd = M + mH (1)

Víi d - lµ khèi l-îng riªng cña kh«ng khÝ, m - lµ khèi l-îng hi®r« trong bãng ë ¸p suÊt P vµ nhiÖt ®é T øng víi ®é cao bãng tíi.

85

Lý 10_LNA

- Gäi m lµ khèi l-îng kh«ng khÝ cã thÓ tÝch V cïng ë ®iÒu kiÖn T vµ P:

m = Vd (2) Từ (1) và (2)  m = M + mH

- ¸p dông ph-¬ng tr×nh tr¹ng th¸i cho khèi l-îng kh«ng khÝ m vµ hi®r« m, ta cã:

mol Mmmmm

RT m

RT m

PV

HH

H

H

H

H

H

259 027,0

7 

 

 





 )(6256

75

21831,8259 PaRT

V

m P 

 

- So víi ¸p suÊt mÆt ®Êt th× ¸p suÊt khÝ quyÓn gi¶m: 16 6256

1050  P

P lÇn 

16

1

2

1 4

 

  

  h = 4 . 5 = 20 km.

5.D. - Khi khÝ cÇu l¬ löng trªn kh«ng: lùc ®Èy ¸c-si-mÐt Vd1g b»ng träng l-îng mg (Vd1g = mg), víi d1 lµ khèi l-îng riªng cña

kh«ng khÝ ë ¸p suÊt P1 vµ nhiÖt ®é T1 = 260 K. Ta cã: 33

1

1 1 /13,1

260.31,8

029,0 10.84 mkg

RT

P d 

- Khèi l-îng riªng cña kh«ng khÝ ë ¸p suÊt P2 vµ nhiÖt ®é T2 = 240 K lµ: 33

2

2 2 /78,0

240.31,8

029,0 10.60 mkg

RT

P d 

ThÓ tÝch cña khÝ cÇu lµ V = m/d1 = 300/1,13 = 265,5 m 3

- NÐm phô t¶i cã khèi l-îng m3 th× khÝ cÇu cã khèi l-îng m - m’ vµ ®iÒu kiÖn l¬ löng míi lµ: (m - m’)g = Vd2g  m - m’

= Vd2 = 231 kg; m’ = 300 - 231 = 69 kg

6.A. - V× thµnh h×nh trô lµm b»ng vËt liÖu c¸ch nhiÖt nªn dï víi qu¸ tr×nh nµo diÔn víi khÝ trong h×nh trô khi trén lÉn khÝ, ®Þnh

luËt b¶o toµn n¨ng l-îng lu«n lu«n ®óng: Cm1(T - T1) = Cm2(T2 - T) (1)

Trong ®ã C: lµ nhiÖt dung riªng cña chÊt khÝ, m1 vµ m2 lµ khèi l-îng khÝ t-¬ng øng trong hai phÇn cña h×nh trô, T: nhiÖt ®é

®-îc thiÕt lËp trong h×nh trô khi c©n b»ng.

Tõ (1) ta cã: )()( 21 2

1 TTCTT m

m C  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

2

1

21

2

1

21

2

1

2

1

1

1

m

m

TT m

m

TT m

m

m

m T (2)

- MÆt kh¸c, ®èi víi khÝ trong hai phÇn cña h×nh trô tr-íc khi bá b¶n c¸ch nhiÖt ta cã ph-¬ng tr×nh tr¹ng th¸i:

2

1

22

11

2

1

2

1

2

1

22

11

2 2

22

1 1

11

T

T

VP

VP

m

m

T

T

m

m

VP

VP

RT m

VP

RT m

VP



 

 

(3)

86

Lý 10_LNA

Từ (3) và (2) ta có: K TVPTVP

VPVPTT

TVP

TVP

TVP

TVP

T 67,266 200.3.2300.2.1

)3.22.1(200.300)(

1 122211

221121

122

211

222

211

 

 

 

 

  

 

 

.

Chất rắn ,chất lỏng 1. Chọn câu sai

a. Chất rắn kết kinh có cấu trúc mạng tinh thể xác định. b. Cấu trúc mạng tinh thể khác nhau thí có tình chất của chất kết tinh khác nhau. c. Các chất khác nhau có mạng tinh thể khác nhau. d. Cùng một chất mạng tinh thể phải giống nhau.

2.Chọn câu sai Chuyển động nhiệt ở chất rắn kết tinh có đặc điểm a. Các phân tử chuyển động hỗn độn tự do. b. Các phân tử luôn dao động hỗn độn xung quanh vị trì cân bằng xác định. c. Nhiệt độ càng cao phân tử dao động càng mạnh. d. ở 00C phân tử vẫn dao động.

3.Chọn đáp án đúng a. Vật rắn vô định hính không có cấu trúc mạng tinh thể. b. Chuyển động nhiệt của các phân tử vật rắn vô định hính giống chuyển động nhiệt của vật rắn kết tinh. c. Chất vô định hính có tình dị hƣớng. d. Chất vô định hính có nhiệt độ nóng chảy xác định.

4. Chọn câu trả lời đúng : Mức độ biến dạng của thanh rắn (bị kéo hoặc nén ) phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ? A. Độ lớn lực tác dụng B. Độ dài ban đầu của thanh C.Tiết diện ngang của thanh D.Độ lớn của lực tác dụng và tiết diện ngang của thanh 5.Chọn câu đúng:Trong giới hạn đàn hồi ,độ biến dạng tỉ đối của thanh rắn tỉ lệ thuận với đại lƣợng nào dƣới đây ? A. Tiết diện ngang của thanh B. Ứng suất tác dụng vào thanh C.Độ dài ban đầu của thanh D.Cả ứng suất và độ dài của thanh 6. Chọn câu trả lời đúng : Tại sao khi đổ nƣớc sôi vào trong cốc thuỷ tinh thí cốc thuỷ tinh hay bị nứt vỡ ,còn cốc thạch anh không bị nứt vỡ ? A. Ví cốc thạch anh có thành dày hơn B. Ví cốc thạch anh có đáy dày hơn C. Ví thạch anh cứng hơn thuỷ tinh D. Ví thạch anh có hệ số nở khối nhỏ hơn thuỷ tinh 7: Chọn câu sai trong các câu sau đây:

A. Chất kết tinh có cấu tạo tinh thể. B. Chất vô định hính không có cấu tạo tinh thể.

C. Chất vô định hính có nhịêt độ nóng chảy nhất định.

D. Cùng một loại tinh thể, tuỳ theo điều kiện kết tinh có thể có kìch thƣớc lớn nhỏ khác nhau.

8: Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Vật rắn chỉ ở trạng thái kết tinh. B. Vật rắn chỉ ở trạng thái vô định hính.

C. Vật rắn là vật có hính dạng và thể tìch riêng xác định. D. Cả A, B, C đều sai.

9: Tình chất chung của chất rắn đa tinh thể và chất rắn đơn tinh thể là: A: Không có nhiệt độ nóng chảy xác định B: Có tình đẳng hƣớng C: Có nhiệt độ nóng chảy xác định C: Có tình dị hƣớng 10: Kết luận nào sau đây là sai khi nói về vật rắn?

A.Các vật rắn gồm hai loại: chất kết tinh và chất vô định hính. B. Các vật rắn có thể tìch xác định. C.Các vật rắn có hính dạng riêng xác định. D.Các vật rắn đều có nhiệt độ nóng chảy xác định

BÀI 51: BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN

1.Khi bắn cung ngƣời ta kéo dây cung thí cánh cung bị biến dạng: a. Biến dạng kéo. B. Biến dạng lệch. C. Biến dạng đàn hồi. D. Biến dạng dẻo.

2.Kéo dãn một lò xo bằng thép các đoạn nhỏ của lò xo bị biến dạng gí? a. Biến dạng kéo. B.Biến dạng đàn hồi. C.Biến dạng uốn D.Biến dạng xoắn

3.: Trên hính 51.1a biến dạng của dây phơi ở ngay chỗ mắc áo móc vào là biến dạng:

87

Lý 10_LNA

a. Biến dạng kéo. B. Biến dạng uốn. C. Biến dạng đàn hồi. D.Biến dạng xoắn. 4.: Sợi dây thép nào dƣới đây chịu biến dạng dẻo khi ta treo vào nó một vật nặng có khối lƣợng 5kg (Lấy g = 10m/s2)

a. Sợi dây thép có tiết diện 0,05 mm2. B. Sợi dây thép có tiết diện 0,10 mm2. C. Sợi dây thép có tiết diện 0,20 mm2. D. Sợi dây thép có tiết diện 0,25 mm2.

Cho biết giới hạn đàn hồi và giới hạn bền của thép là 344.106Pa và 600.106Pa. 5.: Một sợi dây kim loại dài 1,8m có đƣờng kình 0,8mm. Ngƣời ta dùng nó để treo một vật nặng. Vật này tạo nên một lực kéo dây bằng 25N và làm dây dài thêm một đoạn bằng 1mm . Suất Iâng của kim loại đó là:

a. 8,95.1010Pa B. 7,75.1010Pa C. 9,25.1010Pa D. 8,50.1010Pa 6.Một thanh trụ đƣờng kình 5cm làm bằng nhôm có suất Iâng là E = 7.1010Pa. Thanh này đặt thẳng đứng trên một đế rất chắc để chống đỡ

một mái hiên. Mái hiên tạo một lực nén thanh là 3450N. Hỏi độ biến dạng tỉ đối của thanh   

   

 

0l

l là bao nhiêu?

a. 0,0075% B. 0,0025% C. 0,0050% D. 0,0065% 7. Chọn câu trả lời đúng : Một quả cầu bằng kim loại có đƣờng kình d = 4cm ở nhiệt độ t1 = 20

0 C và có hệ số nở dài là α = 11.10-6 K-1

.Khi nung nóng đến nhiệt độ t2 = 120 0C thí độ tăng thể tìch của quả cầu đó là :

A. 0,11 cm 3 B. 0,2 cm

3 C. 1,7 cm

3 D. 0,017 cm

3

8. Chọn câu trả lời đúng : Một lò xo đồng chất có độ cứng k .Cắt lò xo làm hai phần bằng nhau thí độ cứng của mỗi nửa là bao nhiêu ? A. k/2 B. k C. 2k D. k/4

9. Chọn câu trả lời sai : A.Hệ số đàn hồi của thanh tỉ lệ thuận với suất đàn hồi của chất làm thanh B. Hệ số đàn hồi của thanh không phụ thuộc vào nhiệt độ của thanh C.Hệ số đàn hồi của thanh phụ thuộc vào kìch thƣớc của thanh và suất đàn hồi của chất làm thanh D.Hệ số đàn hồi của thanh tỉ lệ thuận với tiết diện ngang và tỉ lệ nghịch với chiều dài ban đầu của thanh 10: Gắn một vật có khối lƣợng 1kg vào một lò xo (đƣợc treo thẳng đứng) có độ cứng 2N/cm. lấy g = 10m/s2. Độ giãn của lò xo là:

A. 0,5m B. 0,5cm C. 5cm D. Một giá trị khác

11: Một dây kim loại có tiết diện ngang 0,2cm2, suất Iâng là 2.1010Pa. lấy g = 10m/s2. Biết giới hạn bền của dây là 6.108N/m2. Khối lƣợng

lớn nhất của vật treo vào mà dây không đứt là:

A. 1200kg B. 125kg C. 120kg D. 12kg

12: Trong giới hạn đàn hồi, với một thanh bị biến dạng kéo thí lực đàn hồi có tình chất nào sau đây? A. Ngƣợc chiều, tỉ lệ nghịch với độ biến dạng. B.Cùng chiều, tỉ lệ nghịch với độ biến dạng. C.Ngƣợc chiều, tỉ lệ với độ biến dạng. D.Cùng chiều, tỉ lệ với độ biến dạng. 13: Một dây thép dài 2m có tiết diện 3mm2. Khi kéo bằng một lực 600N thí dây dãn ra một đoạn 2mm. Suất Iâng của thép là

A. 2.1010 Pa B. 2.1011 Pa C. 4.1010 Pa D.4.1011 Pa 14: Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỷ đối kéo hay nén của thanh rắn tỉ lệ thuận với

A. độ dài ban đầu của thanh. B. tiết diện ngang của thanh. C. ứng suất kéo hay nén của thanh. D. độ cứng của thanh.

15. Nguyên nhân gây biến dạng của vật rắn: A.Vật có tình đàn hồi. B. Có lực tác dụng. C. Tác dụng nhiệt. D. Cả b và C.

BÀI 52: SỰ NỞ VÌ NHIỆT

1.: Khi lắp vành sắt vào bánh xe bằng gỗ ban đầu ngƣời ta đốt nóng vành sắt rồi mới lắp vào bánh xe là để: a. Giúp cho vành sắt làm quen với điều kiện làm việc khắc nghiệt. b. Vành sắt nóng sẽ giết chết các con côn trùng sống ở bánh xe để làm tăng tuổi thọ cho bánh xe. c. Vành sắt nóng có tác dụng làm khô bánh xe giúp tăng ma sát để đảm bảo cho vành sắt không bị tuột khỏi bánh xe. d. Vành sắt nóng nở ra nên dễ lắp vào bánh xe, đồng thời khi nguội đi sẽ ôm chặt vào bánh xe.

2.: Một tấm kim loại hính chữ nhật ở giữa có đục thủng một lỗ tròn. Khi ta nung nóng tấm kim loại này thí đƣờng kình của lỗ tròn: a. Tăng lên. B. Giảm đi C. Không đổi. D. Có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc bản chất của kim loại.

3.Mỗi thanh ray đƣờng sắt dài 10m ở nhiệt độ 200C. Phải để một khe hở nhỏ nhất là bao nhiêu giữa hai đầu thanh ray để nếu nhiệt độ ngoài trời tăng lên đến 500C thí vẫn đủ chỗ cho thanh giãn ra:

a. 1,2 mm B. 2,4 mm C.3,3 mm D.4,8 mm 4.Một ấm nhôm có dung tìch 2l ở 200C. Chiếc ấm đó có dung tìch là bao nhiêu khi nó ở 800C?

a. 2,003 lìt B. 2,009 lìt C. 2,012 lìt D. 2,024 lìt 5. Chọn câu trả lời đúng : Một thƣớc thép ở 200C có độ dài 100cm .Khi tăng nhiệt độ đến 400C ,thƣớc thép này dài thêm bao nhiêu ? A. 2,4mm B. 3,2mm C.0,22mm D.4,2mm

6. Chọn câu trả lời đúng : Khối lƣợng riêng của sắt ở 8000C bằng bao nhiêu ? biết khối lƣợng riệng của nó ở 00C là 7800kg/m3 A. 7900 kg/m

3 B. 7599 kg/m

3 C.7857 kg/m

3 D.7485 kg/m

3

7. Chọn câu trả lời đúng : Vật rắn không có tình chất nào sau đây A. Tình đàn hồi B. tình dẻo

88

Lý 10_LNA

C.Thể tich không thay đổi theo nhiệt độ D.Có hính dạng xác định 8. Chọn câu trả lời đúng : Với kì hiệu :l0 là chiều dài ở 0

0 C ; l là chiều dài ở t0C ; α là hệ số nở dài .Biểu thức nào sau đây đúng với công

thức tình chiều dài ở l t0C ? A.l = l0 + αt B. l = l0 αt C. l = l0 (1 +αt) D. l = l0 /(1+ αt) 9. Chọn câu trả lời đúng : Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về mối liên hệ giữa hệ số nở khối và hệ số nở dài α

A. β = 3α B. β = 3 α C. β = α3 D. β = α/3 10. Chọn câu trả lời sai : Khối lƣợng riêng của thuỷ ngân ở 00C là D0 = 1,36.10

4 kg/m

3 .Hệ số nở khối của thuỷ ngân là 1,82 .10-4 K-1

.Khối lƣợng riêng của thuỷ ngân ở 400C bằng A. 1,35 .10

3 kg/m

3 B. 1,35 .10

3 g/lìt C. 1,35 .103 g/cm3 D. 1,35 .103 g/mm3

11. Chọn câu trả lời đúng :Một thanh thép có chiều dài 3,5m khi chịu tác dụng của lực kéo 6.104N thí thanh thép dài ra 3,5mm.Thép có suất đàn hồi là 2.1011 Pa .Tiết diện của thanh là A. 3mm

2 B. 3cm

2 C.3cm D.3m

2

12. Chọn câu trả lời đúng : Một sợi dây kim loại dài 1,2m có tiết diện 0,6mm2 .Ngƣời ta treo một vật nặng khối lƣợng m =2kg vào đầu dƣới của sợi dây , đầu trên cố định ,thí dây dãn ra thêm một một đoạn 0,4mm.Suất Y –âng của kim loại đó là A. 108 Pa B. 10

9 Pa C. 10

10 Pa D. 10

11 Pa

13. Chọn câu trả lời đúng : Một tấm nhôm hính vuông có cạnh 50cm ở nhiệt độ 100C .Diện tìch của nó tăng lên bao nhiêu khi nhiệt độ là 40

0 C .Biết hệ số nở dài của nhôm là 24,5.10-3 K-1

A. 3,675μm2 B. 3,675mm2 C. 3,675cm2 D. 3,675dm2 14. Chọn câu trả lời đúng : Nguyên tắc hoạt động của dụng cụ nào sau đây liên quan tới sự nở ví nhiệt A. Nhiệt kế thuỷ ngân B. Băng kép C.Bếp điện D.cả A và B đều đúng 15. Chọn câu trả lời đúng : Độ nở dài của vật rắn không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ? A. Chiều dài vật rắn B. Tiết diện vật rắn C. Độ tăng nhiệt độ của vật rắn D. Chất liệu vật rắn

16.:Gọi l1, S1 và l2, S2 lần lƣợt là chiều dài và diện tìch của vật ở nhiệt độ t1 và t2(t1 t2 ).Độ biến thiên chiều dài l và diện tìch S xác định bởi:

A.  1 2 11l l t t      B.  1 2 1S S t t  

C.  1 2 1l l t t   D.  1 2 1 2

3 S S t t  

17.: Một thanh thép đƣờng kình 5 cm, hai đầu gắn chặt vào hai bức tƣờng. Cho hệ số nở dài của thép 5 11,2.10 K   , suất Iâng E =

20.10 10

PA. Khi nhiệt độ tăng thêm 50 0C, thí lực của thanh tác dụng vào tƣờng là:

A. 25 .105 N B. 15 .105 N C. 20 .103 N D. Một kết quả kháC. 18.: Chọn câu sai khi nói về sự nở ví nhiệt của vật rắn.

A.Giữa hai đầu thanh ray xe lửa bao giờ cũng có một khe hở. B. Ống dẫn khì hay chất lỏng, trên các ống dài phải tạo ra các vòng uốn. C. Tôn lợp nhà phải có hính lƣợn sóng. D. Sự nở ví nhiệt của vật rắn chỉ có hại.

19.. thanh kẻm ơ 00 c có chiều dài 200 mm; = 2,9. 510 1/K thí chiều dài ở 0100 c là:

A. 200,58 m B. 200,58 mm C. 20,058 mm D. 2005,8 mm.

20.: Mỗi thanh ray đƣờng sắt dài 12,5m ở O0C. Biết hệ số nở dài của thép làm thanh ray là 1,2.10-5K-1. Nếu nhiệt độ của thanh ray tăng lên đến 500C thí khoảng cách giữa hai đầu hai thanh ray là

A. 3,75 mm B. 7,5 mm C. 6 mm D.2,5 mm 21.: Chọn câu sai: A. Hệ số nở dài và hệ số nở khối có cùng đơn vị là K-1 ( hoặc độ -1) B. Hệ số nở khối của chất rắn lớn hơn hệ số nở khối của chất khì. C. Hệ số nở khối của một chất xấp xỉ bằng 3 lần hệ số nở dài của chất ấy. D. Sắt và pêtông có hệ số nở khối bằng nhau. 22: Một thƣớc thép dài 1m ở 00C. Dùng thƣớc để đo chiều dài một vật ở 400C,kết quả đo đƣợc 2m. Hỏi chiều dài đúng của vật là bao nhiêu? Biết hệ số nở dài của thép là 12.10-6K-1 A: 2m B: 2,01m C: 1,999m D: 2,001m

BÀI 53: CHẤT LỎNG, HIỆN TƢỢNG CĂNG MẶT NGOÀI

1.: Cấu trúc phân tử của chất lỏng có các đặc điểm nào dƣới đây a. Các phân tử ở gần nhau, khoảng cách giữa các phân tử cỡ kìch thƣớc phân tử. b. Các phân tử ở xa nhau, khoảng cách giữa các phân tử rất lớn so với kìch thƣớc phân tử. c. Các phân tử sắp xếp ở những vị trì cân bằng xác định, sau một thời gian nhất định lại di chuyển từ vị trì cân bằng này sang vị trì

cân bằng khác. d. Bao gồm các đáp án a và c.

2.: Chuyển động nhiệt của các phân tử chất lỏng có đặc điểm

89

Lý 10_LNA

a. Các phân tử chuyển động tự do. b. Các phân tử chỉ dao động hỗn độn xung quanh vị trì cân bằng. c. Các phân tử chỉ dao động hỗn độn xung quanh vị trì cân bằng xác định, sau một khoảng thời gian nhất định phân tử chuyển từ vị

trì cân bằng này sang vị trì cân bằng khác. d. Các đáp án a, b, c đều sai

3: Chọn câu sai Lực căng mặt ngoài có các đặc điểm : a. Phƣơng vuông góc với bề mặt của mặt thoáng, vuông góc với đƣờng giới hạn mặt thoáng. b. Phƣơng trùng với tiếp tuyến của mặt thoáng, vuông góc với đƣờng giới hạn mặt thoáng. c. Chiều có tác dụng thu nhỏ diện tìch mặt thoáng. d. Độ lớn tỉ lệ với chiều dài đƣờng giới hạn mặt thoáng.

4.: Một cọng rơm dài 8cm nổi trên mặt nƣớc. Ngƣời ta nhỏ dung dịch xà phòng xuống một bên mặt nƣớc ( Nƣớc xà phòng chỉ lan ra ở một bên của cọng rơm ). Hỏi cọng rơm di chuyển về phìa nào? Lực tác dụng vào cọng rơm là bao nhiêu? Cho hệ số căng mặt ngoài của nƣớc và của xà phòng lần lƣợt là 75.10-3N/m và 40.10-3N/m

a. Cọng rơm chuyển động về phìa xà phòng, lực tác dụng là 2,8.10-3N b. Cọng rơm chuyển động về phìa nƣớc, lực tác dụng là 1,5.10-3N c. Cọng rơm chuyển động về phìa xà phòng, lực tác dụng là 1,5.10-3N d. Cọng rơm chuyển động về phìa nƣớc, lực tác dụng là 2,8.10-3N

5.Có 40 giọt nƣớc rơi ra từ đầu dƣới của một ống nhỏ giọt có đƣờng kình trong là 2mm. Tổng khối lƣợng của các giọt nƣớc là 1,9g. Lấy g = 10m/s

2, coi trọng lƣợng của mỗi giọt khi rơi đúng bằng lực căng mặt ngoài đặt lên vòng tròn trong của ống nhỏ giọt. Hệ số căng mặt ngoài của nƣớc là:

a. 72,3.10-3N/m B. 75,6.10-3N/m C. 78,8.10-3N/m D. 70,1.10-3N/m 6. Chọn câu trả lời đúng : Điều nào sau đây là sai khi nói về các phân tử cấu tạo nên chất lỏng A. Khoảng cách giữa các phân tử chất lỏng vào khoảng kìch thƣớc phân tử B. Mỗi phân tử chất lỏng luôn dao động hỗn độn quanh một vị trì cân bằng xác định .Sau một khoảng thời gian nào đó ,nó lại nhảy sang một vị trì cân bằng khác C.Mọi chất lỏng đều đƣợc cấu tạo từ một loại phân tử D.Khi nhiệt độ tăng ,chuyển động nhiệt của các phân tử chất lỏng cũng tăng 7. Chọn câu trả lời đúng : Hiện tƣợng nào sau đây không liên quan đến hiện tƣợng căng bề mặt của chất lỏng A. Bong bóng xà phòng lơ lửng trong không khì B. Chiếc đinh ghim nhờn mỡ nổi trên mặt nƣớc C.Nƣớc chảy từ trong vòi ra ngoài D.Giọt nƣớc đọng lại trên lá sen 8. Chọn câu trả lời đúng : Chiều của lực căng bề mặt chất lỏng có tác dụng A. làm tăng diện tìch mặt thoáng của chất lỏng B. làm giảm diện tìch mặt thoáng của chất lỏng C.giữ cho mặt thoáng chất lỏng luôn ổn định D. giữ cho mặt thoáng chất lỏng luôn nằm ngang 9. Điều nào sau đây là sai khi nói về lực căng bề mặt của chất lỏng A. Độ lớn lực căng bề mặt tỉ lệ với độ dài đƣờng giới hạn l mặt thoáng chất lỏng B. Hệ số căng mặt ngoài σ của chất lỏng phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng C. Hệ số căng mặt ngoài σ không phụ thuộc vào nhiệt độ của chất lỏng DLực căng bề mặt có phƣơng tiếp tuyến với mặt thoáng của chất lỏng và vuông góc với đƣờng giới hạn của mặt thoáng 10. Chọn câu trả lời đúng : Hiện tƣợng dình ƣớt của chất lỏng đƣợc dùng để A. làm giàu quặng (loại bẩn quặng )theo phƣơng pháp tuyển nổi B. dẫn nƣớc từ nhà máy đến các gia đính bằng ống nhựa C.thấm vết mực loang trên mặt giấy bằng giấy thấm D.chuyển chất lỏng từ bính này sang bính kia bằng ống nhựa 11. Chọn câu sai

A.Hệ số căng mặt ngoài phụ thuộc vào nhiệt độ. B. Lực căng mặt ngoài tỉ lệ với hệ số căng mặt ngoài. C. Lực căng mặt ngoài luôn có phƣơng tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng.

D. Ống mao dẫn có đƣờng kình trong càng nhỏ thí độ dâng của mực chất lỏng trong ống càng cao

BÀI 54: SỰ DÍNH ƢỚT VÀ KHÔNG DÍNH ƢỚT, HIỆN TƢỢNG MAO DẪN

1.Chọn câu đúng a. Chất lỏng dình ƣớt chất rắn khi lực tƣơng tác giữa các phân tử chất lỏng nhỏ hơn lực tƣơng tác giữa các phân tử chất lỏng và chất

rắn. b. Chất lỏng dình ƣớt chất rắn khi lực tƣơng tác giữa các phân tử chất lỏng lớn hơn lực tƣơng tác giữa các phân tử chất lỏng và chất

rắn. c. Chất lỏng không dình ƣớt chất rắn khi lực tƣơng tác giữa các phân tử chất lỏng nhỏ hơn lực tƣơng tác giữa các phân tử chất lỏng

và chất rắn. d. Hai đáp án b và c đúng.

2. Chọn câu sai Hiện tƣợng mao dẫn xảy ra khi

a. Ống thủy tinh tiết diện nhỏ hai đầu hở, nhúng một đầu thẳng đứng xuống chậu nƣớc. b. Ống thủy tinh tiết diện nhỏ một đầu kìn một đầu hở, nhúng đầu hở của ống thẳng đứng xuống chậu nƣớc.

90

Lý 10_LNA

c. Nhúng một mảnh vải nhỏ xuống chậu nƣớc. d. Các phƣơng án trên đều sai.

3.: Trƣờng hợp nào mực chất lỏng dâng lên ìt nhất trong ống thủy tinhkhi

a. Nhúng nó vào nƣớc ( 1 = 1000 kg/m 3 , 1 = 0,072 N/m ) B. Nhúng nó vào xăng ( 2 = 700 kg/m

3 , 2 = 0,029 N/m )

C. Nhúng nó vào rƣợu ( 3 = 790 kg/m 3 , 3 = 0,022 N/m ) D. Nhúng nó vào ête ( 4 = 710 kg/m

3 , 4 = 0,017 N/m )

4.: Nhúng một ống mao dẫn có đƣờng kình trong 1 mm vào trong nƣớc, cột nƣớc dâng lên trong ống cao hơn so với bên ngoài ống là 32,6 mm. Hệ số căng mặt ngoài của nƣớc là:

a. 70,2.103 N/m B. 75,2.10-3 N/m C. 79,6.103 N/m D. 81,5.10-3N/m 5.Một ống mao dẫn khi nhúng vào trong nƣớc thí cột nƣớc trong ống dâng cao 80mm, khi nhúng vào trong rƣợu thí cột rƣợu dâng cao bao

nhiêu? Biết khối lƣợng riêng và hệ số căng mặt ngoài của nƣớc và rƣợu là 1 = 1000 kg/m 3 , 1 = 0,072 N/m và 2 = 790 kg/m

3 , 2 =

0,022 N/m.

a. 27,8 mm B. 30,9 mm C. 32,6 mm D. 40,1 mm 6: Một phong vũ biểu thủy ngân có đƣờng kình trong là 2 mm . Mực thủy ngân trong ống dâng cao 760 mm. Áp suất thực của khì quyển là bao nhiêu nếu tình đến hiện tƣợng thủy ngân hoàn toàn không làm ƣớt ống. Cho hệ số căng mặt ngoài của thủy ngân là 470.10-3N/m, gia tốc trọng trƣờng g = 9,8 m/s2.

a. 753 mmHg B. 760 mmHg C. 767 mmHg D. 774 mmHg 7 Chọn câu trả lời đúng : Ống đƣợc dùng làm ống mao dẫn phải thoả mãn điều kiện A. tiết diện nhỏ ,hở hai đầu và không bị dình ƣớt B. tiết diện nhỏ ,hở một đầu và không bị nƣớc dình ƣớt C.tiết diện hỏ ,hở cả hai đầu D.tiết diện nhỏ ,hở cả hai đầu và bị nƣớc dình ƣớt 8. Chọn câu trả lời đúng : Tại sao nƣớc mƣa không lọt qua đƣợc các lỗ nhỏ trên tấm vải bạt ? A. Ví vải bạt bị dình ƣớt nƣớc B. Ví vải bạt không bị dình ƣớt nƣớc C.Ví lực căng bề mặt của nƣớc ngăn cản không cho nƣớc lọt qua các lỗ nhỏ của tấm bạt D.Ví hiện tƣợng mao dẫn ngăn cản không cho nƣớc lọt qua các lỗ trên tấm vải bạt 9. Phát biểu nào sau đây không đúng về hệ số căng bề mặt của chất lỏng ? A. Hệ số căng bề mặt phụ thuộc bản chất của chất lỏng B. Hệ số căng bề mặt phụ thuộc bề mặt của chất lỏng C. Hệ số căng bề mặt phụ thuộc vào nhiệt độ D. Hệ số căng bề mặt có đơn vị là N/m 10. Chọn câu trả lời đúng : ống thuỷ tinh có đƣờng kình d =1mm cắm vào chậu nƣớc .Cho suất căng mặt ngoài của nƣớc là σ =7,5.10-2 N/m , g =10m/s

2 .nƣớc dâng lên trong ống là

A. 3cm B. 3mm C. 1,5cm D. 7,5mm

11. Chọn câu trả lời đúng : Các giọt nƣớc rơi ra từ một ống nhỏ giọt .Hỏi trƣờng hợp nào giọt nƣớc nặng hơn : khi nƣớc nóng hay nƣớc nguội ? A. Nhƣ nhau B. Giọt nƣớc nguội nặng hơn C. Giọt nƣớc nóng nặng hơn D. Không xác định đƣợc 12 Chọn câu trả lời đúng : Dùng một ống nhỏ giọt có đƣờng kình trong của ống là d =0,4mm để nhỏ 0,5cm3 dầu hoả thành 100giọt .Tình hệ số căng mặt ngoài của dầu hoả .Biết Ddh = 800kg/m

3 , g = 9,8m/s

2

A. 0,03N/m B. 0,031N/m C. 0,032N/m D. 0,033N/m

13. Chọn câu trả lời đúng : Một quả cầu mặt ngoài hoàn toàn không dình ƣớt .Biết bán kình cùa quả cầu là 0,1mm,suất căng mặt ngoài của nƣớc là 0,073N/m.Thả quả cầu vào trong nƣớc thí lực căng bề mặt lớn nhất tác dụng lên quả cầu là bao nhiêu ? A. FMAX = 4,6N B. FMAX = 46.10

-2 N C. FMAX = 46.10

-3 N D. FMAX = 46.10

-4 N

14. Chọn câu trả lời đúng: Một quả cầu mặt ngoài hoàn toàn không dình ƣớt .Biết bán kình cùa quả cầu là 0,1mm,suất căng mặt ngoài của nƣớc là 0,073N/m .Để quả cầu không chím trong nƣớc thí khối lƣợng của nó phải thỏa điều kiện nào sau đây : A. m ≤ 4,6.10-3 kg B. m ≤ 3,6.10-3 kg C. m ≤ 2,6.10-3 kg D. m ≤ 1,6.10-3 kg 15: Chọn câu sai. A. Nhờ hiện tƣợng mao dẫn mà rễ cây hút đƣợc nƣớc và các chất dinh dƣỡng. B. Nếu chất lỏng không làm dình ƣớt ống mao dẫn thí mặt thoáng chất lỏng trong ống sẽ hạ xuống. C. Tiết diện của ống nhỏ mới có hiện tƣợng mao dẫn D. Ống nhúng vào chất lỏng phải có tiết diện đủ nhỏ và hính ống ( hính viên trụ) mới có hiện tƣợng mao dẫn. 16:Một ống mao dẫn có đƣờng kình trong 0,4mm đƣợc nhúng vào nƣớc.Biết suất căng mặt ngoài của nƣớc bằng 7,3.10-2N/m Trọng lƣợng cột nƣớc dâng lên trong ống mao dẫn là: A. 97.10

-6 N B. 90,7.10

-6 N C. 95.10

-6 N D. 91,7.10

-6 N

17. Trƣờng hợp nào sau đây không liên quan đến hiện tƣợng căng bề mặt của chất lỏng? A. Giọt nƣớc đọng trên lá sen. B.Chiếc đinh ghim nhờn mỡ có thể nổi trên mặt nƣớC. C.Nƣớc chảy từ trong vòi ra ngoài. D.Bong bóng xà phòng có dạng hính cầu

18. Chọn câu đúng. A. Hiện tƣợng mao dẫn là hiện tƣợng mức chất lỏng bên trong các ống có đƣờng kình nhỏ luôn dâng cao hơn so với bề mặt chất

lỏng bên ngoài ống. B. Hiện tƣợng mao dẫn là hiện tƣợng mức chất lỏng bên trong các ống có đƣờng kình nhỏ luôn hạ thấp hơn so với bề mặt chất

lỏng bên ngoài ống. C. Hiện tƣợng mao dẫn là hiện tƣợng mức chất lỏng bên trong các ống có đƣờng kình nhỏ ngang bằng với bề mặt chất lỏng ở

bên ngoài ống. D. Hiện tƣợng mao dẫn là hiện tƣợng mức chất lỏng bên trong các ống có đƣờng kình nhỏ luôn dâng cao hoặc hạ thấp hơn so với

bề mặt chất lỏng ở bên ngoài ống.

91

Lý 10_LNA

BÀI 55: SỰ CHUYỂN THỂ, SỰ NÓNG CHẢY VÀ ĐÔNG ĐẶC

Câu 1: Thả một cục nƣớc đá có khối lƣợng30g ở 00C vào cốc nƣớc có chứa 0,2 lìt nƣớc ở 200C. Bỏ qua nhiệt dung của cốc, nhiệt dung

riêng của nƣớc 4,2 J/g.K, khối lƣợng riêng của nƣớc là  = 1 g/cm3, nhiệt nóng chảy của nƣớc đá là  = 334 J/g Nhiệt độ cuối của cốc nƣớc là:

a. 00C b. 50C c. 70C d. 100C

Câu 2: Có một tảng băng đang trôi trên biển. Phần nhô lên của tảng băng ƣớc tình là 250.103 m3. Biết thể tìch riêng của băng là 1,11 l/kg và khối lƣợng riêng của nƣớc biển là 1,05 kg/l. Thể tìch phần chím của tảng băng là:

a. 151.104 m3 b. 750.103 m3 c. 125.104 m3 d. 252.104 m3

Câu 3: Để xác định gần đúng nhiệt lƣợng cần cung cấp cho 1 kg nƣớc hóa thành hơi khi sôi ( ở 1000C ) một em học sinh đã làm thì nghiệm sau: Cho 1 lìt nƣớc ( Coi là 1 kg nƣớc ) ở 100C vào ấm rồi đặt lên bếp điện để đun. Theo dõi thời gian đun, em học sinh đó ghi chép đƣợc các số liệu sau:

- Để đun nƣớc nóng từ 100C đến 1000C cần 18 phút. - Để cho 200g nƣớc trong ấm hóa thành hơi khi sôi cần 23 phút.

Bỏ qua nhiệt dung của ấm, nhiệt dung riêng của nƣớc là 4,2 kJ/kg. Từ thì nghiệm trên tình đƣợc nhiệt lƣợng cần cung cấp cho 1 kg nƣớc hóa thành hơi ở nhiệt độ sôi 1000C là:

a. 2052 kJ b. 1756 kJ c. 2415 kJ d. 1457 kJ

BÀI 56: SỰ HÓA HƠI VÀ SỰ NGƢNG TỤ

Câu 1: Chọn câu sai a. Sự bay hơi là quá trính hóa hơi xảy ra ở bề mặt thoáng của chất lỏng. b. Sự sôi là quá trính hóa hơi xảy ra cả ở bề mặt thoáng và trong lòng khối chất lỏng. c. Sự bay hơi phụ thuộc nhiệt độ, diện tìch mặt thoáng, áp suất và bản chất của chất lỏng. d. Sự sôi phụ thuộc nhiệt độ, diện tìch mặt thoáng, áp suất và bản chất của chất lỏng.

Câu 2: Hơi bão hòa là hơi ở trạng thái a. Trong không gian chứa hơi không có chất lỏng. b. Trong không gian chứa hơi có chất lỏng và quá trính bay hơi đang mạnh hơn quá trính ngƣng tụ. c. Trong không gian chứa hơi có chất lỏng và quá trính ngƣng tụ đang mạnh hơn quá trính bay hơi. d. Trong không gian chứa hơi có chất lỏng và quá trính bay hơi đang cân bằng với quá trính ngƣng tụ.

Câu 3: Chọn câu sai a. Áp suất hơi bão hòa tuân theo định luật Bôilơ - Mariôt. b. Áp suất hơi bão hòa không phụ thuộc vào thể tìch của hơi. c. Áp suất hơi bão hòa phụ thuộc nhiệt độ. d. Áp suất hơi bão hòa phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng.

Câu 4: Chọn câu sai a. Nhiệt độ tới hạn là nhiệt độ mà tại đó chất khì hóa lỏng. b. Nhiệt độ tới hạn là nhiệt độ lớn nhất tại đó chất khì hóa lỏng. c. Nhiệt độ tới hạn phụ thuộc bản chất của chất khì. d. Không thể hóa lỏng chất khì ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ tới hạn.

Câu 5: Dùng ẩm kế khô ƣớt để đo độ ẩm tƣơng đối của không khì. Nhiệt kế khô chỉ 240C, nhiệt kế ƣớt chỉ 200C. Độ ẩm tƣơng đối của không khì là:

a. 77% b. 70% c. 67% d. 61%

Câu 6: Không gian trong xilanh ở bên dƣới pit – tông có thể tìch V0 = 5 lìt chứa hơi nƣớc bão hòa ở 100 0C. Nén hơi đẳng nhiệt đến thể

tìch V = 1,6 lìt. Khối lƣợng nƣớc ngƣng tụ là: a. 1,745 g b. 2,033 g c. 2,134 g d. 2,447 g

92

Lý 10_LNA

Cho hơi nƣớc bão hòa ở 1000C có khối lƣợng riêng là 598,0 g/m3. Câu 7: Để xác định nhiệt hóa hơi của nƣớc ngƣời ta làm thì nghiệm sau. Đƣa 10 g hơi nƣớc ở 1000C vào một nhiệt lƣợng kế chứa 290 g nƣớc ở 200C. Nhiệt độ cuối của hệ là 400C, biết nhiệt dung của nhiệt lƣợng kế là 46 J/độ, nhiệt dung riêng của nƣớc là 4,18 J/g.độ. Nhiệt hóa hơi của nƣớc là:

a. 2,02.103 kJ/kg b. 2,27.103 kJ/kg c. 2,45.103kJ/kg d. 2,68.103kJ/kg

Câu 8: Ở 300C không khì có độ ẩm tƣơng đối là 64%. Độ ẩm tuyệt đối và điểm sƣơng của không khì này là: a. a = 19,4 g/m3 và t0

= 20

0 C

b. a = 21,0 g/m3 và t0 = 25

0 C

c. a = 19,4 g/m3 và t0 = 22

0 C

d. a = 22,3 g/m3 và t0 = 27

0 C

BÀI 57: THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG

Câu 1: Chọn câu đúng A. Ở phƣơng án 1 có thể dùng lực để thay cho cân đòn. B. Ở phƣơng án 2 có thể dùng cân đòn để thay cho lực kế. C. Ở phƣơng án 1 không thể dùng lực để thay cho cân đòn. D. Ở phƣơng án 1 không thể dùng lực để thay cho cân đòn, ví nƣớc cất khác nƣớc xà phòng.

Câu 2: Suất căng mặt ngoài phụ thuộc vào A. Hính dạng bề mặt chất lỏng. B. Bản chất của chất lỏng. C. Nhiệt độ của chất lỏng. D. Bản chất và nhiệt độ của chất lỏng.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang