Tài liệu

BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 1 (2 TIẾT) TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2985     Tải về: 6     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 1 (2 TIẾT) TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU - tài liệu, sách iDoc.VnBÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 1 (2 TIẾT) TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU,I. Mục đích, yêu cầu: Học sinh nắm các khái niệm đã học: - Biết xác định những việc cần làm trong hoạt động quản lí một công việc…
background image

Giáo án tin 12

Trường THPT Tây Giang

Ngày soạn giáo án: 18/08/2008

BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 1 (2 TIẾT)

TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

I. Mục đích, yêu cầu: Học sinh nắm các khái niệm đã học: 

- Biết xác định những việc cần làm trong hoạt động quản lí một công việc đơn giản.
- Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản.

II Chuẩn bị :

1. Giáo viên: Sách GK tin 12, Sách GV tin 12, đĩa chứa các chương trình minh họa (quản lý 

học sinh:gv biên soạn), máy chiếu.

2. Học sinh: Tự tìm hiểu về nội quy thư viện một số thẻ/phiếu, sổ sách theo dõi quá trình 

quản lý sách và mượn/ trả sách của thư viện của trường mình.
III. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, hỏi đáp, đặt vấn đề, so sánh
IV.Các bước lên lớp

1.Ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3. Tiến trình giảng dạy:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Ghi bảng

Hoạt động 1:  Tìm hiểu nội qui 
thư   viện,   thẻ   thư   viện,   phiếu 
mượn-trả   sách,   sổ   quản   lý 
sách…của   thư   viện   trường 
THPT
-Hướng   dẫn   HS   tìm   hiểu   các 
ràng trong CSDL sẽ xây dựng: 
+Thời hạn mượn sách
+Số lượng sách được mượn mỗi 
lần
+Qui ước một số sự cố khi qui 
phạm  nội   qui…và   một   số   loại 
phiếu hay sổ sách tối thiểu như 
thẻ mượn đọc, thẻ mượn về nhà, 
sổ  theo  dõi  sách  trong  kho,  sổ 
theo   dõi   tình   hình   sách   cho 
mượn   (tình   hình   đọc   sách   của 
độc giả)…
-Chia HS theo nhóm để tìm hiểu 
các nội dung đã nêu ra

-Từng nhóm trình bày nội dung 
đã thảo luận.

-Gọi các nhóm khác cho ý kiến 
đóng góp

- Từng nhóm thảo luận nội 
dung   đã   được   GV   phân 
công.

-Từng   nhóm   cử   đại   diện 
trình  bày  các  nội dung đã 
thảo luận.

Bài:

TÌM   HIỂU   HỆ   CƠ   SỞ   DỮ 
LIỆU

Bài1: Tìm hiểu nội qui thư viện, 
thẻ   thư   viện,   phiếu   mượn-trả 
sách, sổ quản lý sách…của thư 
viện trường THPT

Phạm Phú Hải

background image

Giáo án tin 12

Trường THPT Tây Giang

-Đưa ra kết luận.

Hoạt động 2:  Kể tên các hoạt 
động chính của thư viện
 
-Hướng dẫn các nhóm chủ yếu 
tập trung vào 2 công việc chính: 
quản  lí   sách  và   mượn-trả   sách 
của thư viện.
-Từng nhóm trình bày nội dung 
đã thảo luận.

-Gọi các nhóm khác cho ý kiến 
đóng góp

-Đưa ra kết luận.
+Quản   lý   sách   gồm   các   hoạt 
động như nhập/xuất sách, vào/ ra 
kho(theo   hóa   đơn,   biên   lai), 
thanh lý sách(do sách lạc hậu nội 
dung   hoặc   theo   biên   lai   giải 
quyết sự cố  mất  sách), đền bù 
sách hoặc tiền(do mất sách), …
+Mượn/ trả sách
-Cho mượn:
-Nhận trả sách
-Tổ chức thông tin về sách và tác 
giả
(GV nêu cụ thể từng công việc 
của   các   hoạt   động   mượn/   trả 
sách).
GV nêu thêm về cách giải quyết 
sự cố vi phạm nội qui…

Hoạt   động   3:  Liệt   kê   các   đối 
tượng cần quản lý  khi xây dựng 
CSDL  THUVIEN.
-GV   hướng   dẫn   học   sinh   tìm 
hiểu các đối tượng.

GV kết luận về các   đối tượng 
cần quản lý về quá trình quản lý 

-Từng nhóm góp ý kiến cho 
các nhóm khác.
-Quan sát và ghi chép.

- Từng nhóm thảo luận nội 
dung   đã   được   GV   phân 
công.
-Từng   nhóm   cử   đại   diện 
trình bày các nội dung chi 
tiết về hoạt động mượn/ trả 
sách.

-Các nhóm trao đổi bổ sung 
lẫn nhau.

-Quan sát và ghi chép.

-Các   nhóm   tìm   các   đối 
tượng đã tham gia vào quá 
trình quản lý sách và mượn/ 
trả sách.
-Từng   nhóm   nêu   các   đối 
tượng đã tìm ra
-Các   nhóm   thảo   luận   và 

Bài   2:   Kể   tên   các   hoạt   động 
chính của thư viện 
-  Các  họat  động  chính  của  thư 
viện gồm:
+   Quản   lí   sách:   gồm   các   hoạt 
động:

• Nhập/xuất sách vào/ra

• Thanh lí sách

• Đền bù sách hoặc tiền

+ Mượn/trả sách: gồm các hoạt 
động:

• Cho mượn

• Nhận trả sách

• Tổ chức thông tin về sách 

và tác giả

Bài 3: Liệt kê các đối tượng cần 
quản lý khi xây dựng CSDL 
THUVIEN.

Phạm Phú Hải

background image

Giáo án tin 12

Trường THPT Tây Giang

sách   và   mượn/   trả   sách 
như:thông tin về người đọc, theo 
tin về sách
-Chia   từng   đối   tượng   cho   các 
nhóm   tìm   hiểu   các   thuộc   tính 
của đối tượng
-Từng nhóm trình bày nội dung 
đã thảo luận.

-Gọi các nhóm khác cho ý kiến 
đóng góp

-Đưa ra kết luận.(chiếu các bảng 
thông   tin   về   đối   tượng:   người 
mượn, sách, tác giả ).
Hoạt   động   4:  Hướng   dẫn   HS 
đưa ra các bảng cần có đối với 
CSDL THUVIEN.  Các cột của 
các bảng.
-Chia   từng   đối   tượng   cho   các 
nhóm   tìm   hiểu   các   thuộc   tính 
của đối tượng
-Từng nhóm trình bày nội dung 
đã thảo luận.

-Gọi các nhóm khác cho ý kiến 
đóng góp.
-Đưa ra kết luận:(chiếu các bảng 
đã chuẩn bị lên máy chiếu).

thống   nhất   các   thông     tin 
chi   tiết,   cần   thiết   của   đối 
tượng.

-Từng   nhóm   cử   đại   diện 
trình  bày  các  nội dung đã 
thảo luận.

-Từng nhóm góp ý kiến cho 
các nhóm khác.
-Quan sát và ghi chép

-Các   nhóm   tiếp   tục   phát 
triển công việc: từ việc kiệt 
kê các thông tin về một đối 
tượng đến chuyeenrt thành 
thiết kế một bảng dữ liệu về 
đối tượng này.
-Các nhóm trình bày bảng 
của   mình.   Sau   đó   thống 
nhất hơn về các thuộc tính 
trong mỗi bảng.
-   Ghi   chép   nội   dung   các 
bảng được chiếu trên bảng.

Bài 4: Theo em, CSDL THU 
VIEN của thư viện trường em 
cần những bản nào? Mỗi bảng 
cần những cột nào?

Phạm Phú Hải

BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 1 (2 TIẾT) TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

I. Mục đích, yêu cầu: Học sinh nắm các khái niệm đã học: - Biết xác định những việc cần làm trong hoạt động quản lí một công việc đơn giản. - Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập Cơ sở dữ liệu Lượt tải: 72 Lượt xem: 7635
hệ hỗ trợ ra quyết định Lượt tải: 83 Lượt xem: 7027
BÀI 30: TRUYỀN TIN QUA XINAP Lượt tải: 5 Lượt xem: 4706
Giáo trình Microsoft Access 2007 Lượt tải: 40 Lượt xem: 4358