Tài liệu

Bài tập và lời giải môn Xác suất có điều kiện

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3309     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Bài tập và lời giải môn Xác suất có điều kiện - tài liệu, sách iDoc.VnBài tập và lời giải môn Xác suất có điều kiện,Tài liệu tham khảo về một số Bài tập có kèm theo lời giải môn Xác suất có điều kiện dành cho sinh viên khối ngành kinh tế rèn luyện…
background image

Xác su t có đi u ki n

Bài t p :M t l p có 60 em h c sinh, 40 em có y ph c màu xanh, 10 em có y ph c

ộ ớ

ụ  

có c  màu xanh và màu tr ng. Ch n ng u nhiên m t em. Tính xác su t đ  em đó y

ấ ể

 

ph c có màu tr ng v i đi u ki n y ph c c a em đó có màu xanh.

ớ ề

ụ ủ

Gi i: G i A là bi n c  ch n đ

c em y ph c có màu tr ng.

ế ố ọ ượ

G i B là bi n c  ch n đ

c em y ph c có màu xanh.

ế ố ọ ượ

Ta ph i tính 

(

)

( )

( )

B

P

AB

P

B

A

P

=

. Mà ta có: 

( )

( )

60

40

,

60

10

=

=

B

P

AB

P

Vây: 

(

)

( )

( )

4

1

60

40

60

10

=

=

=

B

P

AB

P

B

A

P

.

Quy t c nhân:

Bài t p: T  m t lô s n ph m có 20 s n ph m. Trong đó có 5 ph  ph m. L y liên

ừ ộ

ế ẩ

 

ti p 2 s n ph m. Tính xác su t đ  c  hai đ u h ng.

ế

ấ ể ả

ề ỏ

Gi i: Đ t A

ặ 1 và A2 l n l t là s n ph m th  nh t và th  hai h ng.

ầ ượ

ứ ấ

Ta ph i tính: 

)

(

).

(

)

.

(

2

1

1

2

1

A

A

P

A

P

A

A

P

=

.

Mà: 

4

1

20

5

)

(

1

=

=

A

P

.

)

(

2

A

A

P

là xác su t đ  l y s n ph m th  hai x u v i đi u ki n đã l y ra m t s n

ấ ể ấ ả

ấ ớ ề

ộ ả  

ph m th  nh t x u nên: 

ứ ấ ấ

19

4

)

(

2

1

=

A

A

P

.

V y: 

19

1

19

4

.

4

1

)

(

).

(

)

.

(

2

1

1

2

1

=

=

=

A

A

P

A

P

A

A

P

Bài t p: Trong m t lô hàng có 100 s n ph m, trong đó có 20 s n ph m lo i I. L y

ấ  

ng u nhiên ba s n ph m (liên ti p t ng s n ph m m t). Tính xác su t đ  c  3 s n

ế ừ

ấ ể ả

ả  

ph m đ u là lo i I.

Gi i: Đ t A

ặ 1 là bi n c  s n ph m th  j là lo i I 

ế ố ả

)

3

,

1

(

=

j

.

Đ t A là bi n c  c  ba s n ph m là lo i I. Ta ph i tính P(A)

ế ố ả

Ta th y 

3

2

1

A

A

A

A

=

Nên: 

%

05

,

7

98

18

.

99

19

.

100

20

)

(

).

(

).

(

)

(

)

(

2

1

3

1

2

1

3

2

1

=

=

=

A

A

A

P

A

A

P

A

P

A

A

A

P

A

P

Bài t p: Có 5 linh ki n đi n t , xác su t đ  m i linh ki n h ng trong 

ệ ử

ấ ể ỗ

ệ ỏ

1 th i đi m

ờ ể  

b t kỳ l n l t là: 0,01; 0,02; 0,02; 0,01; 0,04. 5 linh ki n đó đ

c l p vào m t

ầ ượ

ượ ắ

ộ  

m ch đi n theo s  đ . Trong m i tr ng h p h y tính xác su t đ  trong m ch

ơ ồ

ỗ ườ

ợ ả

ấ ể

ạ  

đi n có dòng đi n ch y qua.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

3

4

5

2

a

b

c

Bài tập và lời giải môn Xác suất có điều kiện

Tài liệu tham khảo về một số Bài tập có kèm theo lời giải môn Xác suất có điều kiện dành cho sinh viên khối ngành kinh tế rèn luyện và củng cố kiến thức đã học.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1455 Lượt xem: 114668
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 556 Lượt xem: 109661
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88238
Có thể bạn quan tâm
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88238
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 239 Lượt xem: 73163
tâm lý học đại cương Lượt tải: 325 Lượt xem: 66619
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 252 Lượt xem: 52405
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 185 Lượt xem: 51541