Tài liệu

“Bài tập và hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp”.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 30839     Tải về: 236     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 17
Tài liệu “Bài  tập và hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp”. - tài liệu, sách iDoc.Vn“Bài tập và hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp”.,“Bài tập và hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp”.Lời  nói đầu Tài chính doanh nghiệp là một trong những công cụ quản…
background image

Bμi tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp 

Lời  nói đầu 

Tài chính doanh nghiệp là một trong những công cụ quản lý kinh tế tài chính 

quan trọng có vai trò tích cực trong quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động 

kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. 

Trong những năm qua cùng với sự thay đổi của nền kinh tế thị trường theo định 

hướng XHCN, nhiều chính sách tài chính đã thay đổi cho phù hợp với cơ chế quản 

lý kinh tế hiện hành. Để phục vụ cho quá trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu 

của giáo viên, học sinh, sinh viên  ngành kinh tế, tác giả biên soạn quyển sách: “Bài 

tập và hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp”. 

“Bài tập và huớng dẫn giải bài tập Tài chính  doanh nghiệp” được  biên soạn phù 

hợp với chế  độ Quản lý tài chính của Nhà nước mới ban hành như: Quyết  định 

206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về chế độ trích và sử dụng khấu hao tài sản cố định trong Công ty Nhà nước;  

Công ty cổ phần Nhà nước…, Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày huớng dẫn Nghị 

định 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính  phủ  về việc ban 

hành quy chế quản lý tài chính trong doanh nghiệp Nhà nuớc; Công ty cổ phần Nhà 

nước…,  Thông tư 32/2007/TT - BTC ngày 09 tháng 04 năm 2007 Hướng dẫn thi 

hành Nghị định 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung Luật thuế GTGT; Thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2007 

hướng dẫn Nghị định 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ 

về hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp v.v... 

Nội dung quyển sách bao gồm 4 phần được sắp xếp theo chương trình của Giáo 

trình  “Tài chính doanh nghiệp”  bậc Cao đẳng kế toán. Trong mỗi phần gồm có:  

Tóm tắt nội dung cơ bản, bài tập, hướng dẫn giải một số bài tập tiêu biểu và đáp số. 

Trong quá trình biên soạn tác giả đã cố gắng trình bày thật đơn giản dễ hiểu, gắn 

với Chế độ quản lý tài chính mới ban hành. Quyển sách đã được đồng nghiệp trong 

Khoa và Hội đồng khoa học Nhà trường đóng góp ý kiến và chỉnh sửa. Tác giả rất 

mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân tình của các độc giả.  

   Tác giả xin chân thành cảm ơn. 

       Tuy Hoà,  tháng 8 năm 2008 

 

 

1

background image

Bμi tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp 

MỤC LỤC 

 

Nội dung 

Trang 

Lời giới thiệu 1 
Mục lục 2 

Phần I - Tài sản cố định - Vốn cố định trong doanh nghiệp  

1.1 - Tóm tắt nội dung cơ bản 3 
1.2 - Bài tập  

1.3 - Hướng dẫn giải bài tập tiêu biểu và đáp số 10 
Phần II - Tài sản lưu động - Vốn lưu động trong doanh nghiệp  

15 

2.1 - Tóm tắt nội dung cơ bản 15 
2.2 - Bài tập  

15 

2.3 - Hướng dẫn giải bài tập tiêu biểu và đáp số 22 
Phần III -  Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm 26 
3.1 - Tóm tắt nội dung cơ bản 26 
3.2 - Bài tập  

26 

3.3 -  Hướng dẫn giải bài tập tiêu biểu và đáp số 31 
Phần IV - Doanh thu, tiền thuế, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận 
trong doanh nghiệp  

35 

4.1 - Tóm tắt nội dung cơ bản 35 
4.2 - Bài tập  

35 

4.3 - Hướng dẫn giải bài tập tiêu biểu và đáp số 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2

background image

Bμi tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

 

-

  TSCĐ: Tài  sản cố định 

-

  VCĐ:  Vốn cố định 

-

  TSLĐ: Tài sản lưu động 

-

  VLĐ: Vốn lưu động 

-

  DN: Doanh nghiệp  

-

  NVL:  Nguyên vật liệu 

-

  VLC: Vật liệu chính 

-

  SXKD: Sản xuất kinh doanh 

-

  KH:  Kế hoạch 

-

  TNDN: Thu nhập doanh nghiệp 

-

  BH: Bán hàng 

-

  QLDN: Quản lý doanh nghiệp 

-

  SXC: Sản xuất chung  

-

  BHXH: Bảo hiểm xã hội 

-

  BHYT: Bảo hiểm Y tế 

-

  KPCĐ  : Kinh phí công đoàn 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

“Bài tập và hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp”.

“Bài tập và hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp”.Lời  nói đầu Tài chính doanh nghiệp là một trong những công cụ quản lý kinh tế tài chính quan trọng có vai trò tích cực trong quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. Trong những năm qua cùng với sự thay đổi của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, nhiều chính sách tài chính đã thay đổi cho phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế hiện hành. Để phục vụ cho quá trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu của giáo viên, học sinh, sinh viên  ngành kinh tế, tác giả biên soạn quyển sách: “Bài tập và hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp”. “Bài tập và huớng dẫn giải bài tập Tài chính  doanh nghiệp” được  biên soạn phù hợp với chế  độ Quản lý tài chính của Nhà nước mới ban hành như: Quyết  định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ trích và sử dụng khấu hao tài sản cố định trong Công ty Nhà nước;  Công ty cổ phần Nhà nước…, Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày huớng dẫn Nghị định 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính  phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài chính trong doanh nghiệp Nhà nuớc; Công ty cổ phần Nhà 

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 30839     Tải về: 236     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm