Tài liệu

Bài tập toán cao cấp C2 ĐẠI HỌC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7183     Tải về: 37     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 15
Tài liệu Bài tập toán cao cấp C2 ĐẠI HỌC - tài liệu, sách iDoc.VnBài tập toán cao cấp C2 ĐẠI HỌC của trường đại học công nghiệp HCM
ThS. Đoàn Vương Nguyên Bài tp thường k Toán cao cp C2 ĐH – 2011
Trang 1
TRƯỜNG ĐẠI HC CÔNG NGHIP THÀNH PH H CHÍ MINH
KHOA KHOA HC CƠ BN
BÀI TP THƯỜNG K
MÔN TOÁN CAO CP C2 ĐẠI HC
(
ĐẠI S TUYN TÍNH
)
GVHD: ThS. Đoàn Vương Nguyên
Lp hc phn:………………………..Khoa:……………
Hc k:………Năm hc:…………
Danh sách nhóm:
1. Nguyn Văn A
2. Lê Th B
………..
HƯỚNG DN TRÌNH BÀY
1) Trang bìa như trên (đánh máy, không cn in màu, không cn li nói đầu).
2) Trong phn làm bài tp, chép đề câu nào xong thì gii rõ ràng ngay câu đó.
3) Trang cui cùng là Tài liu tham kho:
1. Nguyn Phú Vinh – Giáo trình Toán cao cp A2 – ĐH Công nghip TP. HCM.
2. Khoa Toán Thng kê – Giáo trình Đại s tuyến tínhĐH Kinh tế TP.HCM.
3. Đỗ Công Khanh – Toán cao cp A2 – NXB ĐHQG TP. HCM.
4. Nguyn Đình Trí – Toán cao cp A2 – NXB Giáo dc.
5. Nguyn Viết Đông – Toán cao cp A2 – NXB Giáo dc.
6. Lê Sĩ Đồng – Toán cao cp Đại s Tuyến tính – NXB Giáo dc.
7. Bùi Xuân HiĐại s tuyến tínhĐH KHTN TP. HCM.
Chú ý
Phn làm bài bt buc phi viết tay (không chp nhn đánh máy) trên 1 hoc 2 mt giy A4 đóng thành
tp cùng vi trang bìa.
• Thi hn np bài: Tiết hc cui cùng.
• Nếu np tr hoc ghi sót tên ca thành viên trong nhóm s không được gii quyết và b cm thi.
• Mi nhóm có t 1 (mt) đến ti đa là 5 (năm) sinh viên. Sinh viên t chn nhóm và nhóm t chn bài tp.
Phn làm bài tp, sinh viên phi gii bng hình thc t lun ràng. Khuyến khích sinh viên làm các câu
khó (s được đánh giá cao).
• Các dng bài tp:
1. T câu 1 đến câu 12.
2*. T câu 13 đến câu 29.
3*. T câu 30 đến câu 39.
4*. T câu 40 đến câu 43.
5. T câu 44 đến câu 53.
6*. T câu 54 đến câu 69.
7*. T câu 70 đến câu 83.
8. T câu 84 đến câu 93.
9*. T câu 94 đến câu 106.
10*. Câu 107.
11. T câu 108 đến câu 109.
12*. T câu 110 đến câu 119.
13*. Câu 120.
14. T
câu 121 đến câu 144.
15*. T
câu 145 đến câu 178.
16*. T câu 179 đến câu 195.
17*. T câu 196 đến câu 208.
18*. T câu 209 đến câu 211.
19*. T câu 212 đến câu 228.
20*. T câu 229 đến câu 240.
21*. Câu 241.
22*. T câu 242 đến câu 249.
23*. T câu 250 đến câu 253.
24*. Câu 254.
25*. Câu 255, 256.
26*. T câu 257 đến câu 261.
27*. Câu 262, 263.
28*. Câu 264, 265.
• Cách ch
n bài tp như sau:
ThS. Đoàn Vương Nguyên Bài tp thường k Toán cao cp C2 ĐH – 2011
Trang 2
1) Nhóm ch 1 sinh viên thì chn làm 16 câu trong các dng du “*”, không được chn 2 câu
trong cùng 1 dng. Câu có nhiu câu nh thì ch làm 1 câu nh. VD. Chn câu 108. 3).
2) Nhóm t 2 đến ti đa 5 sinh viên thì làm như nhóm 1 sinh viên, đồng thi mi sinh viên tăng
thêm phi chn làm thêm 10 câu trong 28 dng lit kê trên.
VD. Nhóm có 4 sinh viên thì s bài tp s là: 16 + 10.3 = 46 câu.
3) Sinh viên t đọc bài đọc thêm (phn cui cùng) và làm thêm như sau:
a) Nhóm t 1 đến 2 sinh viên phi chn làm thêm 3 câu trong phn Bài toán Kinh tế gm: chn
câu 1 hoc 2; chn câu 3 hoc 4 hoc 5; chn câu 7 hoc 8.
b) Nhóm có t 3 đến 5 sinh viên phi làm hết 8 câu trong phn Bài toán Kinh tế.
………………………………………………………
ĐỀ BÀI TP
I. MA TRN – ĐỊNH THC – H PHƯƠNG TRÌNH TUYN TÍNH
Câu 1. Tính các định thc
=
0 1 2 0
2 2 7 0
A
7 3 4 1
0 4 4 0
;
=
2 1 1 1
1 2 1 1
B
1 1 2 1
1 1 1 2
.
Câu 2. Tính các định thc
=
7 3 4 1
0 1 2 0
A
2 2 7 0
0 4 4 0
;
=
3 1 1 1
1 3 1 1
B
1 1 3 1
1 1 1 3
.
Câu 3. Tính các định thc
=
0 1 2 0
7 3 4 1
A
1 2 7 0
0 4 4 0
;
=
2 1 1 1
B
.
Câu 4. Tính các định thc
=
0 0 1 2
7 1 3 4
A
1 0 2 7
0 0 4 4
;
=
3 1 1 1
B
.
Câu 5. Tính các định thc
=
7 1 3 4
0 0 1 2
A
1 0 2 7
0 0 4 4
;
=
4 1 1 1
1 4 1 1
B
1 1 4 1
1 1 1 4
.
Câu 6. Tính các định thc
=
4 1 3 7
0 0 1 2
A
1 0 2 4
0 0 7 7
;
=
4 1 1 1
1 4 1 1
B
1 1 4 1
1 1 1 4
.
Câu 7. Tính các định thc
=
1 1 2 0
2 3 4 1
A
1 1 7 0
2 2 2 1
;
=
5 1 1 1
1 5 1 1
B
1 1 5 1
1 1 1 5
.
Câu 8. Tính các định thc
=
4 1 0 0
2 3 0 0
A
0 0 7 1
0 0 2 1
;
=
1 1 1 1
1 2 1 1
B
1 1 3 1
1 1 1 4
.
ThS. Đoàn Vương Nguyên Bài tp thường k Toán cao cp C2 ĐH – 2011
Trang 3
Câu 9. Tính các định thc
=
0 2 1 2
0 1 3 4
A
2 1 0 0
1 1 0 0
;
=
1 1 1 1
1 2 1 1
B
1 1 3 1
1 1 1 4
.
Câu 10. Tính các định thc
=
0 0 1 2
0 0 3 4
A
1 1 1 2
2 1 3 5
;
=
4 1 1 1
1 3 1 1
B
1 1 2 1
1 1 1 1
.
Câu 11. Tính các định thc
=
1 1 1 2
2 0 3 2
A
1 1 2 4
2 4 4 8
;
=
1 1 1 1
1 2 1 1
B
1 1 3 1
1 1 1 1
.
Câu 12. Tính các định thc
=
2 1 1 2
2 0 1 2
A
1 1 4 4
1 1 1 2
;
=
4 0 1 2
8 0 3 4
B
6 1 1 2
14 1 3 5
.
T câu 13 đến câu 29 có câu hi chung là tìm tham s m để định thc có giá tr tha điu kin c th (trong tng câu).
Câu 13.
+
= +
m 8 7 6
m 1 m 2m 1
m 1 m 1 m 1
,
=
0
. Câu 14.
+
= +
+ + +
m 8 7 6
m 1 m 2m 1
m 1 m 1 m 1
,
=
0
.
Câu 15.
+
= +
+ + +
m 8 7 6
m 1 m 2m 1
m 1 m 1 m 1
,
0
. Câu 16.
=
1 1 3
1 2 m
1 1 m
,
0
.
Câu 17.
=
1 1 3
1 2 m
1 1 m
,
>
0
. Câu 18.
=
1 1 m
1 2 0
1 1 2
,
<
0
. Câu 19.
=
1 0 m
2 1 2m 2
1 0 2
,
>
0
.
Câu 20.
=
1 2 1
0 m 1
1 0 1
,
>
0
. Câu 21.
= +
+
1 2 m
2 5 m 1
3 7 m 2
,
>
0
.
Câu 22.
+
=
2 m 2 4
m m 0
1 2 m
,
=
0
. Câu 23.
+
= + +
2 2m 2 4
m 1 2m 1 2
1 2 2m
,
=
0
.
Câu 24.
=
+ +
2 m 4
m 0 0
3 m 1 4 m
,
=
0
. Câu 25.
+
=
+
2 2m 1 4
3 1 m
m 3 1 m
,
>
0
.
Câu 26.
+
= +
+
2 2m 5 12
m 3 m 1 3m
m 3 m 1 3m
,
>
0
. Câu 27.
+
= +
2 2m 1 4
m 3 1 m
3 1 m
,
>
0
.
Câu 28.
=
m 0 2m m
1 m 1 m 0
1 1 0 0
m 0 0 0
,
>
0
. Câu 29.
=
m 0 0 0
1 m 1 0 0
1 1 m 0
m 2m 0 1
,
>
0
.
Bài tập toán cao cấp C2 ĐẠI HỌC
Bài tập toán cao cấp C2 ĐẠI HỌC của trường đại học công nghiệp HCM
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7183     Tải về: 37     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm