Tài liệu

Bài tập tình huống Luật Doanh nghiệp

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 23628     Tải về: 185     Lượt mua: 21    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Bài tập tình huống Luật Doanh nghiệp - tài liệu, sách iDoc.VnBài tập tình huống:Bài 1: Công ty TNHH Ban Mai trụ sở tại thị xã H tỉnh X, đã được sở kế hoạch đầu tư tỉnh cấp
Bài t p tình hu ng
Bài 1: Cty TNHH Ban Mai có tr s t i th xã H t nh X, đã đ c s k ho ch đ u t t nh c p Gi y ch ng ượ ế ư
nh n ĐKKD năm 2007, g m 4 thành viên, Ông Hoàng góp 20% v n đi u l , Ông Đ c 25%, ông S n 45% ơ
và bà Hoa 10%. Đi u l cty hoàn toàn phù h p Lu t DN 2005. Theo tho thu n, ông Hoàng là ch t ch h i
đ ng thành viên, ông S n giám đ c ng i đ i di n tr c pháp lu t c a cty. Đ thông qua vi c ơ ườ ướ
s a đ i đi u l công ty, ông Hoàng đã tri u t p h i đ ng thành viên vào ngày 23/06/2008 theo đúng trình
t , th t c, Phiên h p ch ông Hoàng, ông S n Hoa tham d . Quy t đ nh s a đ i Đi u l cty ủ ụ ơ ế
đ c ông S n Hoa bi u quy t thông qua. H I Quy t đ nh s a đ i Đi u l cty đã đ c thông quaượ ơ ế ế ượ
h p l hay ch a? Vì sao? ư
Tr l i: Quy t đ nh s a đ i Đi u l cty đ c thông qua ch a h p l .ế ượ ư
Theo Đi m a Kho n 2 Đi u 52 Lu t Doanh nghi p 2005 thì quy t đ nh c a H i đ ng thành viên đ cế ượ
thông qua t i cu c h p khi đ c s phi u đ i di n ít nh t 65% t ng s v n góp c a các thành viên ượ ế
d h p ch p thu n . Theo tình hu ng thì s phi u bi u quy t thông qua c a ông S n Hoa ch ế ế ơ
55%.
Vì v y quy t đ nh s a đ i đi u l cty đ c thông qua ch a h p l . ế ượ ư
Bài 2: Cty CP TM Ph c Vĩnh ( tr s chính t i TP Biên Hoà, Đ ng Nai) đ c c p GCN ĐKKD nămướ ượ
2006. cty g m 5 c đông: Quang gi 20% Cph n, B o 25%, Chi n 30%, Dũng 15% Ti n 10%. H i ế ế
đ ng qu n tr bao g m B o, Chi n Quang. Đi u l cty hoàn toàn phù h p v i LDN 2005. Ngày ế
25/12/06 B o v i t cách ch t ch h i đ ng qu n tr đã tri u t p phiên h p đ i h i đ ng c đông đ ư
quy t đ nh v vi c s a đ i đi u l cty. Phiên h p đ c tri u t p h p l nh g ch có Quang, B o Dũng vàế ượ ư
Ti n tham d . Quang B o và Ti n đã bi u quy t nh t trí s a đ i đi u l . H I: 1) QĐ nh s a đ i đi u lế ế ế
này đã đ c thông qua h p l hay ch a? sao? 2) tháng 3/2008, cty b tuyên b phá s n. H i Quang ượ ư
th đ ng ra thành l p ngay 1 DN m i đ c hay ko? Vì sao? ượ
Tr l i:
1) Theo Đi m a Kho n 2 Đi u 104 Lu t doanh nghi p 2005, thì quy t đ nh c a Đ i h i đ ng cế
đông đ c thông qua t i cu c h p khi đ c s c đông đ i di n cho ít nh t 65% t ng sượ ượ
phi u bi u quy t c a t t c c đông d h p ch p thu n.ế ế Theo tình hu ng thì, s phi u bi u ế
quy t nh t trí s a d i đi u l c a Quang, B o Ti n 55%. v y quy t đ nh quy t đ nh s aế ế ế ế
đ i đi u l cty đ c thông qua ch a h p l . ượ ư
2) Quang không th đ ng ra thành l p ngay 1 DN m i. theo Kho n 2 Đi u 94 Lu t phá s n thì
thành viên H i đ ng qu n tr c a doanh nghi p b tuyên b phá s n không đ c quy n thành l p ượ
DN trong th i h n t 1 đ n 3 năm k t ngày DN b tuyên b phá s n. ế
Bài 3: cty H p danh X g m 5 thành viên h p danh. Ông Quân góp 10%, ông B o 25%, ông Chi n 10%, ế
ông Dũng 15%, ông Hùng 10%. Bà Cúc ( cán b h u trí) là thành viên góp v n c a công ty góp 30%. Đi u ư
l cty quy đ nh gi ng nh lu t DN. Ngày 25-03-2007, ông B o v i t cách ch t ch h i đ ng thành viên ư ư
kiêm Giàm đ c cty đã tri u t p phiên h p H i đ ng thành viên đ quy t đ nh v d án đ u t m i c a ế ư
cty. Phiên h p đ c tri u t p h p l , t t c thành viên c a cty đã tham d , nh ng khi thông qua nh ch ượ ư
ông Quân, ông Chi n, ông Dũng ông Hùng bi u quy t nh t trí s a đ i đi u l . H i quy t đ nh nàyế ế ế
đã đ c thông qua hay ch a? Vì sao?ượ ư
Tr l i: Theo quy đ nh t i Kho n 3, Đi u 135 Lu t DN 2005, quy t đ nh v v n đ d án đ u t ph i ế ư
có ít nh t ba ph n t t ng s thành viên h p danh ch p thu n. Theo tình hu ng vi c thông qua quy t đ nh ư ế
v d án đ u t có 4/5 thành viên h p danh bi u quy t nh t trí. Nh v y, quy t đ nh v d án đ u t nói ư ế ư ế ư
trên đã đ c thông qua.ượ
2) Ông Hùng tr ng phòng kinh doanh c a cty đã đ c m t đ i tác đ ngh 1 h p đ ng cho cty ưở ượ
giá tr nh ? H i ông Hùng có th đ i di n cty ký h p đ ng này hay ko? Vì sao?
Tr l iả ờ : Hùng th đ i di n cho cty h p đ ng này. Theo quy đ nh t i Đi m b Kho n 1 Đi u 134
Lu t DN 2005, thành viên h p danh có quy n nhân danh công ty đàm phán và ký k t h p đ ng. ế
Bài 4: 1) DN t nhân An Phú tr s t i qu n Tân Bình, TP HCM, do Nguy n Văn Quang ch DN.ư
Ngày 20/06/2007, doanh nghi p An P h p đ ng mua 5 chi c xe ô c a cty TNHH Toàn Th ng ế
tr s t i qu n Lê Chân, TP HP. Khi th c hi n HĐ cty Toàn Th ng đã vi ph m nghĩa v thanh toán vì v y
DN An Phú qđ nh kh i ki n t i toà án. H i toà án nào có th m quy n gi i quy t tranh ch p nói trên,? ế
Tr l i: Tòa án nhân dân qu n Chân, thành ph HP th m quy n gi i quy t tranh ch p nói trên ế
(Kho n 1 Đi u 35 B lu t t t ng dân s )
2) Đ u năm 2008 do kinh doanh thua l , DN An Phú b tuyên b phá s n, 3/2009 Nguy n Văn Quang
mu n thành l p 1 cty TNHH đ ti p t c KD. H i anh Quang có th thành l p DN m i hay ko? ế
Tr l i: ả ờ Theo Kho n 2 Đi u 94 Lu t phá s n, ch DNTN ko đc thành l p DN m i trong th i h n t 1
đ n 3 năm. Th i đi m DN An Phú tuyên b phá s n đ n T3/2009 m i 1 năm 2 tháng, nên Anh Quangế ế
v n không đ c phép thành l p DN m i ượ
Bài 5: Cty TNHH X tr s t i huy n Thu Nguyên TP HP g m 4 thành viên: Quân, Bình, Hùng, ở ạ
Dũng. Theo đi u l cty Quân ch t ch h i đ ng thành viên, Hùng giám đ c cty ng i đ i di n ườ
trc pháp lu t c a cty. Ngày 10/03/2007, Quân đã đ i di n cho cty ký HĐ mua 10 t n thép c a cty TNHH Y
tr s t i qu n Đ ng Đa, HN ko s u quy n c a Hùng. H I: 1) do Quân k t hi u ế
l c pháp lu t hay ko? sao? 2) Cty X mu n kh i ki n đ gi i quy t tranh ch p phát sinh t HĐ nói trên ế
thì ph i kh i ki n t i toà án nào? Vì sao?
Tr l i:
1) Theo quy đ nh c a pháp lu t, các h p đ ng giao d ch c a pháp nhân ph i do ng i đ i di n theo ườ
pháp lu t c a pháp nhân đó k t m i hi u l c pháp lu t. Theo tình hu ng thì Hùng giám ế
đ c đ i di n theo pháp lu t c a cty nên Hùng m i đc phép k t h p đ ng nhân danh công ế
ty. Vì v y vi c Quân ký k t HĐ mà ko có y quy n c a Hùng là ko h p pháp. ế
2) Công ty X mu n kh i ki n đ gi i quy t tranh ch p phát sinh t HĐ nói trên thì ph i kh i ki n t i ế
Tòa án nhân dân qu n Đ ng Đa (K1 Đ35 BLTTDS)
Bài 6: ngày 10/9/2007 chi nhánh cty TM Sông Đông t i HN ( cty Sông Đông tr s chính t i th
H ng Yên, t nh HY. Chi nhánh cty đ t t i qu n Đ ng Đa) đ c s u quy n c a cty đã ký HĐ s 02/HĐ/ư ượ
TPĐ-SL v i cty TM Tân Bình Minh ( tr s chính t i qu n Hai Tr ng, Hn) v vi c bán 500 chi c t ư ế
l nh HITACHI model R-15A4BK, sx t i Thái Lan, đ n giá 3tr/chi c. theo bên mua ph i thanh toán ơ ế
đ y đ trong vòng 1 tháng t ngày nh n hàng. Ngày 7/11/08, bên bán đã giao đ hàng cho bên mua, nh g ư
cty Tân Bình Minh m i thanh toán 500tr. Ngày 25/3/08 sau nhi u l n khi u n i ko thành, bên bán quy t ế ế
đ nh kh i ki n. H I 1) nh nguyên đ n, b đ n trong tình hu ng trên. 2) nguyên đ n ph i kh i ki n t i ơ ơ ơ
c quan nào? Vì sao? 3) yêu c u c a nguyên đ n bao g m: - bu c cty Tân Bình Minh b i th ng các thi tơ ơ ườ
h i psinh do bên bán ph i vay v n NH đ nh p hàng, tính theo lãi su t ti n vay NH là 1% tháng.
- Ph t do vi ph m HĐ là 10% t ng gtr 1,5t x 10% = 150tr. Nh n xét v yêu c u c a nguyên
đ n.ơ
Tr l i :
1) Nguyên đ n: Công ty TM Sông Đông t i HN ,B đ n: Công ty Tân Bình Minh ơ ơ
2) Nguyên đ n ph i kh i ki n t i tòa án nhân dân qu n Hai Tr ng ((Kho n 1 Đi u 35 B lu t tơ ư
t ng dân s ))
3) Nh n xét:
- Ph t vi ph m HĐ: Theo quy đ nh c a Lu t TM, m c ph t đ i v i vi ph m nghĩa v do các
bên th a thu n trong h p đ ng, nh ng không quá 8% giá tr ph n nghĩa v HĐ b vi ph m. ư
Cho đ n th i đi m hi n t i, Công ty Tân Bình Minh đã thanh toán 500tr. Ph n công ty Tân Bìnhế
Minh ch a thanh toán còn l i là 1 t .ư
Nh v y m c ph t vi ph m t i đa nguyên đ n có th đ a ra là: 1 t x 8% = 80 tri uư ơ ư
Bài tập tình huống Luật Doanh nghiệp
Bài tập tình huống:Bài 1: Công ty TNHH Ban Mai trụ sở tại thị xã H tỉnh X, đã được sở kế hoạch đầu tư tỉnh cấp Giấy chứng nhận ĐKKD năm 2007, gồm 4 thành viên, Ông Hoàng góp 20% vốn điều lệ, Ông Đức 25%, ông Sơn 45% và bà Hoa 10%. Điều lệ công ty hoàn toàn phù hợp Luật DN 2005. Theo thỏa thuận, ông Hoàng là chủ tịch hội đồng thành viên, ông Sơn là giám đốc và là người đại diện trước pháp luật cuua3 công ty.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 23628     Tải về: 185     Lượt mua: 21    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 201745
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 69 Lượt xem: 166018
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 2008 Lượt xem: 147365
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 873 Lượt xem: 140394
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 873 Lượt xem: 140394
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2553 Lượt xem: 135619
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 345 Lượt xem: 96095
tâm lý học đại cương Lượt tải: 503 Lượt xem: 83438
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 317 Lượt xem: 66272