Thành viên janelht

bài tập thưc hành về biểu đồ địa lý

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/77 trang
Tải xuống
Thành viên janelht

bài tập thưc hành về biểu đồ địa lý

- 12 tháng trước
4,107
Báo lỗi

58 bài tập về thực hành biểu đồ địa lý

Nội dung
Microsoft Word - cac bai tap dia li on thi tot nghiep 2009-2010.doc

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

1

58 bµi tËp thùc hµnh vÏ biÓu ®å ¤n thi TN, C§&§H

Bµi tËp 1 - Dùa vµo b¶ng sè liÖu d−íi ®©y h�y vÏ vµ nhËn xÐt biÓu ®å sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ n−íc ta trong thêi gian 1976-2005 (§¬n vÞ %/n¨m )

N¨m, giai ®o¹n 76/80 1988 1992 1994 1999 2002 2004 2005 GDP 0,2 5,1 8,3 8,40 4,8 7,04 7,80 8,20 C«ng nghiÖp – X©y dùng

0,6 3,3 12,6 14,4 7,7 14,5 12,5 13,5

N«ng- L©m- Ng− nghiÖp

2,0 3,9 6,3 3,9 5,2 5,8 5,20 4,85

1)VÏ biÓu ®å.

D¹ng cét ®¬n ph©n theo c¸c nhãm cét, mçi n¨m hoÆc giai ®o¹n vÏ 3 cét thÓ hiÖn GDP, CNXD, NLN. Cã thÓ vÏ thµnh d¹ng biÓu ®å thanh ngang. 2)NhËn xÐt. a)Nh÷ng n¨m tr−íc ®æi míi ( tõ 1976 ®Õn n¨m 1988).

T¨ng tr−ëng kinh tÕ chËm: GDP chØ ®¹t 0,2%/n¨m; c«ng nghiÖp lµ 0,6%, n«ng nghiÖp t¨ng kh¸ h¬n ®¹t 2%. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ dùa vµo n«ng nghiÖp lµ chÝnh. Lý do tèc ®é t¨ng tr−ëng thÊp. b) Giai ®o¹n sau ®æi míi (tõ 1988 tíi 2005)

T¨ng tr−ëng kinh tÕ nhanh h¬n rÊt nhiÒu: tèc ®é t¨ng GDP cao nhÊt vµo n¨m 1994, so víi giai ®o¹n 76/80 gÊp 40,2 lÇn; c«ng nghiÖp cao gÊp 24 lÇn; n«ng nghiÖp gÊp 1,4 lÇn.

C«ng nghiÖp lµ ®éng lùc chÝnh ®èi víi sù t¨ng tr−ëng GDP. Lý do... N¨m 1999 sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ cã gi¶m ®i ®¸ng kÓ lµ do t¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh trong khu vùc §NA.

N¨m 2002 tíi 2005 tèc ®é t¨ng tr−ëng ®R ®−îc kh«i phôc l¹i tuy cã thÊp h¬n so víi c¸c n¨m tr−íc ®ã.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

76/80 1988 1992 1994 1999 2002 2004 2005

GDP C«ng nghiÖp – X©y dùng N«ng- L©m- Ng− nghiÖp

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

2

Bµi tËp 2 - VÏ vµ nhËn xÐt sù suy gi¶m sè l−îng vµ chÊt l−îng rõng cña n−íc ta trong giai ®o¹n tõ n¨m 1943 ®Õn n¨m 2003. DiÖn tÝch rõng n−íc ta trong thêi gian 1943 - 2003. (§¬n vÞ: TriÖu ha)

N¨m 1943 1993 2003 DiÖn tÝch tù nhiªn 32,9 32,9 32,9 DiÖn tÝch rõng Trong ®ã: Rõng giÇu

14,0 9,0

9,3 0,6

12,4 0,6

1-Xö lý sè liÖu vÏ biÓu ®å:

- Cã thÓ cã nhiÒu c¸ch lùa chän kiÓu biÓu ®å: Cét chång tuyÖt ®èi, cét chång t−¬ng ®èi; biÓu ®å c¬ cÊu tuyÖt ®èi t−¬ng ®èi (h×nh trßn, h×nh vu«ng).

§Ó tÝnh to¸n cÇn n¾m v÷ng kh¸i niÖm ph©n lo¹i ®Êt: §Êt tù nhiªn ph©n theo môc ®Ých sö dông gåm: ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp, ®Êt chuyªn dïng vµ thæ c−, ®Êt ch−a sö dông. §Êt rõng (®Êt cã rõng) ph©n theo sù ®a d¹ng sinh häc gåm: rõng giÇu cã tr÷ l−îng gç trªn 150m3 trë lªn; rõng nghÌo - d−íi 150m3 gç/ha.

KÕt qu¶ tÝnh to¸n c¸c lo¹i ®Êt nh− sau: Lo¹i ®¬n vÞ (§¬n vÞ Ngh ha §¬n vÞ %

N¨m 1943 1993 2003 1943 1993 2003 DiÖn tÝch tù nhiªn 32,9 32,9 32,9 100 100 100 Tæng diÖn tÝch rõng 14 9,3 12,4 43,3 28,1 37,7 Trong ®ã:Rừng giÇu 9 0,6 0,6 27,2 1,8 1,8 Rõng nghÌo 5 8,7 11,8 15,1 26,3 35,9 C¸c lo¹i ®Êt kh¸c 19,1 23,8 20,5 57,7 71,9 62,3

-VÏ biÓu ®å. cã thÓ vÏ biÓu ®å h×nh cét chång (sö dông sè liÖu tuyÖt ®èi) hoÆc h×nh trßn. Lo¹i biÓu ®å h×nh trßn cÇn ph¶i xö lý sè liÖu tr−íc khi vÏ. BiÓu ®å thÓ hiÖn suy gi¶m sè l−îng vµ chÊt l−îng tµi nguyªn rõng n−íc ta trong giai ®o¹n 1943 - 2003.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

3

2-NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch; a-Sè l−îng rõng thÓ hiÖn b»ng tØ lÖ ®é che phñ:

DiÖn tÝch rõng tõ 14 triÖu ha chØ cßn 9,3 tr ha vµo n¨m 1993, gi¶m 5tr ha. §é che phñ gi¶m tõ 43,3% cßn 28,1% vµo n¨m 1993. N¨m 2001 ®R t¨ng lªn ®¸ng kÓ, ®R trång thªm ®−îc 2 Tr. ha so víi n¨m 1993,

®é che phñ t¨ng lªn 32,3%. Lµ do ... §é che phñ ch−a b¶o ®¶m sù c©n b»ng sinh th¸i v× n−íc ta ®åi nói chiÕm tØ lÖ lín. b-ChÊt l−îng rõng suy gi¶m nghiªm träng.

DiÖn tÝch rõng giÇu tõ 9 triÖu ha gi¶m chØ cßn 0,6 triÖu ha vµo c¸c n¨m 1993 vµ 2001. DiÖn tÝch rõng giÇu gi¶m nhanh h¬n hµng chôc lÇn so víi diÖn tÝch rõng. TØ lÖ tõ 27,2% diÖn tÝch tù nhiªn gi¶m chØ cßn 1,8% n¨m 1993 vµ n¨m 2001.

Kh«ng thÓ kh«i phôc l¹i ®−îc rõng giÇu, diÖn tÝch rõng nghÌo t¨ng lªn tõ 15,1% diÖn tÝch tù nhiªn t¨ng lªn 26,3% n¨m 1993 vµ 33,4% n¨m 2001.

Bµi tËp 3 - VÏ vµ nhËn xÐt biÓu ®å c¬ cÊu sö dông ®Êt cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n 1989 -2003 dùa theo b¶ng sè liÖu d−íi ®©y. §Ó sö dông cã hiÖu qu¶ vèn ®Êt n−íc ta cÇn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò g×? (§¬n vÞ % so víi tæng diÖn tÝch tù nhiªn)

N¨m 1989 1993 2003 Tæng diÖn tÝch tù nhiªn 100,0 100,0 100,0 §Êt n«ng nghiÖp 21,0 22,2 28,9 §Êt l©m nghiÖp 29,2 29,1 37,7 §Êt chuyªn dïng vµ thæ c− 4,9 5,7 6,5 §Êt ch−a sö dông 44,9 44,9 26,9

1)VÏ biÓu ®å. Lo¹i biÓu ®å thÓ hiÖn sù thay ®æi c¬ cÊu nh− biÓu ®å cét chång, trßn, vu«ng,

miÒn ...( sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi). BiÓu ®å c¬ cÊu sö dông tµi nguyªn ®Êt cña n−íc ta trong giai ®o¹n 1989 - 2003. 2)NhËn xÐt.

ViÖc sö dông tµi nguyªn ®Êt cña n−íc ta cßn nhiÒu bÊt hîp lý. a- §Êt n«ng nghiÖp.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

4

ChiÕm tØ lÖ thÊp chØ d−íi 30 % diÖn tÝch tù nhiªn g©y khã kh¨n ®èi víi ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. §Êt n«ng nghiÖp t¹i §BSH, DHMT bÞ chuyÓn ®æi sang c¸c môc ®Ých kh¸c; mét bé phËn bÞ tho¸i ho¸.

§Êt n«ng nghiÖp thay ®æi rÊt Ýt trong thêi gian 1989-1993; trong thêi gian 1999 - 2001 ®R t¨ng lªn tõ 22,2% lªn 28,4%.

Sù t¨ng tØ träng ®Êt n«ng nghiÖp nh÷ng n¨m gÇn ®©y chñ yÕu lµ do më réng ®Êt trång c©y c«ng nghiÖp ë MNTDPB, T©y Nguyªn, më réng diÖn tÝch mÆt n−íc nu«i trång thuû, h¶i s¶n t¹i §BSCL, DHMT, §BSH. b- §Êt l©m nghiÖp.

ChiÕm tØ lÖ kho¶ng 30% diÖn tÝch tù nhiªn, kh«ng ®¸p øng ®−îc sù c©n b»ng sinh th¸i.

Thêi kú 1989 - 1993 ®R t¨ng lªn nh−ng rÊt chËm do t×nh tr¹ng tµn ph¸ rõng diÔn ra nghiªm träng, diÖn tÝch rõng trång t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ so víi rõng bÞ ph¸.

Tõ 1993 -2001 tØ lÖ ®Êt l©m nghiÖp ®R t¨ng lªn nhanh tõ 29,2% lªn 35,2% diÖn tÝch tù nhiªn. Lµ do chÝnh s¸ch b¶o vÖ tµi nguyªn rõng cña Nhµ n−íc ta ®R cã kÕt qu¶.. c- §Êt CD vµ TC

ChiÕm mét tØ lÖ thÊp nhÊt trong sè c¸c lo¹i ®Êt ph©n theo môc ®Ých sö dông. TØ träng lo¹i ®Êt nµy t¨ng lªn liªn tôc, n¨m 2001 ®R chiÕm 6% diÖn tÝch tù

nhiªn. TØ lÖ nµy lµ rÊt cao so víi tr×nh ®é ®« thÞ ho¸, c«ng nghiÖp ho¸ cña n−íc ta. Lµ do... d- §Êt ch−a sö dông

ChiÕm tØ lÖ rÊt lín trong diÖn tÝch tù nhiªn n−íc ta, lµ sù bÊt hîp lý lín nhÊt. Lµ do ...

Cã xu thÕ gi¶m dÇn tØ träng tõ 44,9% cßn 30,4%. Lµ do...

Bµi tËp 4 - VÏ ®å thÞ thÓ hiÖn sè d©n n−íc ta trong thêi gian tõ 1901- 2005 theo b¶ng sè liªu d−íi ®©y.

a) H�y ph©n tÝch t×nh h×nh t¨ng d©n sè cña n−íc ta trong thêi gian 1901- 2005. b) HËu qu¶ cña viÖc d©n sè t¨ng nhanh, c¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶m gia t¨ng d©n sè. c) N−íc ta ®� thµnh c«ng nh− thÕ nµo trong viÖc gi¶m gia t¨ng d©n sè. Sè d©n n−íc ta trong thêi gian 19001-2005. ( §¬n vÞ triÖu ng−¬×)

N¨m 1901 1936 1956 1960 1979 1989 1999 2001 2005 Sè d©n 13,5 17,5 27,5 30,4 52,5 64,4 76,3 78,7 82,6

1-VÏ biÓu ®å. Lùa chän kiÓu vÏ ®å thÞ, hoÆc biÓu ®å cét. C¸ch vÏ ®å thÞ lµ thÝch hîp nhÊt.

§å thÞ sè d©n n−íc ta tõ n¨m 1901 tíi 2005

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

5

2-NhËn xÐt.

Sù gia t¨ng d©n sè phô thuéc vµo hµng lo¹t nh©n tè: c¸c quy luËt sinh häc, ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x� héi, ®−êng lèi chÝnh s¸ch...

Sau 104 n¨m d©n sè n−íc ta t¨ng thªm 69,1triÖu ng−êi, gÊp gÇn 6 lÇn sè d©n n¨m 1901. C¸c giai ®o¹n cã tèc ®é d©n sè t¨ng kh¸c nhau: a) Tõ 1901- 1956.

Trong 55 n¨m t¨ng 14 triÖu ng−êi, b×nh qu©n t¨ng cã 0,25 triÖu ng−êi/n¨m. Lý do: trong thêi k× Ph¸p thuéc, ®êi sèng vËt chÊt nh©n d©n ta rÊt thÊp kÐm,

chiÕn tranh, dÞch bÖnh th−êng xuyªn x¶y ra, n¹n ®ãi n¨m 1945... b) Tõ 1956 tíi 1989.

T¨ng liªn tôc víi møc ®é t¨ng rÊt cao, sau 35 n¨m t¨ng thªm 36,9 triÖu ng−êi; b×nh qu©n mçi n¨m t¨ng thªm 1,1 triÖu.

Lý do: chÝnh s¸ch d©n sè thùc hiÖn ch−a cã kÕt qu¶, quy luËt bï trõ sau chiÕn tranh, sù ph¸t triÓn m¹nh cña y tÕ nªn c¸c lo¹i bÖnh tËt gi¶m, tuæi thä trung b×nh t¨ng thªm ®¸ng kÓ. c) Giai ®o¹n 1999 - 2005

Trong 6 n¨m t¨ng thªm 8,3 triÖu ng−êi, b×nh qu©n mçi n¨m t¨ng 1,2 triÖu ng−êi. B×nh qu©n sè d©n t¨ng thªm hµng n¨m cao h¬n sè víi giai ®o¹n tr−íc.

Lý do: mÆc dï cã tû lÖ sinh ®R gi¶m nh−ng sè d©n lín, nªn sè l−îng ng−êi t¨ng thªm vÉn cao; ch−¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ho¸ d©n sè ®R cã kÕt qu¶ b»ng viÖc ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch phï hîp nh÷ng ch−a thùc bÒn v÷ng...

Bµi tËp 5 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ tØ lÖ t¨ng tù nhiªn cña d©n sè n−íc ta tõ n¨m 1921 ®Õn n¨m 2000, h�y vÏ biÓu ®å vµ nhËn xÐt sù gia t¨ng d©n sè n−íc ta trong thêi gian nãi trªn.(§¬n vÞ %/n¨m)

Giai ®o¹n

GTDS Giai ®o¹n

GTDS Giai ®o¹n

GTDS Giai ®o¹n

GTDS

1921/26 1,86 39/43 3,06 60/65 2,93 80/85 2,40 26/31 0,6 43/51 0,6 65/70 3,24 85/90 2,00 31/36 1,33 51/54 1,1 70/76 3,00 90/95 1,70 36/39 1,09 54/60 3,93 76/80 2,52 95/2000 1,55

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

6

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

1921/26

36/39

51/54

65/70

80/85

95/2000 Giai ®o¹n

§¬n vÞ (%)

1-VÏ biÓu ®å.

Cã thÓ vÏ c¸c d¹ng cét, thanh ngang. Kh«ng vÏ kiÓu ®å thÞ, do ®©y lµ c¸c gi¸ trÞ gia t¨ng d©n sè trung b×nh theo c¸c giai ®o¹n.

2-NhËn xÐt: a- Giai ®o¹n tõ 1921- 1954.

Gia t¨ng kh«ng ®Òu: RÊt cao vµo c¸c n¨m 39/43 (tíi 3,06%); cã giai ®o¹n rÊt thÊp chØ ®¹t 0,6%

(c¸c n¨m 1926-1931vµ giai ®o¹n 1939 –1954). C¸c møc cao thÊp nµy chªnh lÖch tíi 5 lÇn. Thêi kú tr−íc 1954 gia t¨ng tù nhiªn cña d©n sè n−íc ta thÊp. Lý do... b- Giai ®o¹n tõ 1954- 1989.

Gia t¨ng rÊt nhanh trong suèt giai ®o¹n.HÇu hÕt c¸c giai ®o¹n ®Òu cã tèc ®é t¨ng trªn 2%/n¨m. Giai ®o¹n t¨ng cao nhÊt lªn tíi 3,93%( 1954-1960); thÊp nhÊt còng ®¹t 2% vµo thêi kú 1985-1990. Giai ®o¹n t¨ng cao nhÊt (1954-1960) so víi giai ®o¹n thÊp nhÊt (1943-1951) gÊp 6,5 lÇn. Lµ do ... c) Giai ®o¹n tõ 1990 ®Õn 2001

§R gi¶m nhanh, b×nh qu©n chØ cßn d−íi 2%. Giai ®o¹n 1999-2000 chØ cßn 1,5%, møc t¨ng cao h¬n so víi c¸c n−íc trªn thÕ giíi. LÝ do...

Bµi tËp 6 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ tØ lÖ sinh, tö cña d©n sè n−íc trong thêi gian 1960-2001, h�y vÏ biÓu ®å thÝch hîp thÓ hiÖn tØ lÖ t¨ng d©n sè n−íc ta trong thêi gian nãi trªn. Tõ b¶ng sè liÖu vµ biªñ ®å ®� vÏ h�y nhËn xÐt gi¶i thÝch sù thay ®æi sè d©n n−íc ta trong thêi gian nãi trªn. ( §¬n vÞ ‰)

N¨m TØ lÖ sinh TØ lÖ tö N¨m TØ lÖ sinh TØ lÖ tö 1960 46,0 12,0 1979 32,5 7,2 1965 37,8 6,7 1989 31,3 8,4 1970 34,6 6,6 1999 20,5 5,4 1976 39,5 7,5 2001 19,9 5,6

1- TÝnh tØ lÖ t¨ng tù nhiªn cña d©n sè. - C«ng thøc tÝnh: GTTN = (TØ lÖ sinh - TØ lÖ Tö )/10. §¬n vÞ tÝnh GTTN lµ %.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

7

- KÕt qu¶ nh− sau (§¬n vÞ %) N¨m 1960 1965 1970 1976 1979 1989 1999 2001

Gia t¨ng d©n sè 3,40 3,11 2,80 3,20 2,53 2,29 1,51 1,43 2- VÏ biÓu ®å BiÓu ®å tØ lÖ sinh, tØ lÖ tö vµ gia t¨ng tù nhiªn d©n sè n−íc ta trong thêi gian 1960- 2001 3- NhËn xÐt: a- TØ lÖ sinh (®¬n vÞ tÝnh‰).

Tõ 1960-1999 rÊt cao, trªn 20‰, giai ®o¹n cao nhÊt ®¹t tíi 46‰ (n¨m 1960); n¨m 1976 còng rÊt cao víi tØ lÖ 39,5‰ .

Tõ giai ®o¹n 1999 trë ®i tØ lÖ sinh gi¶m nhiÒu chØ cßn d−íi 20‰; thÊp nhÊt lµ vµo n¨m 2001 (19,9‰). C¶ thêi kú 41 n¨m tØ lÖ sinh ®R gi¶m gÇn 3 lÇn (tõ 46‰ cßn 19,9‰).

LÝ do... b- TØ lÖ tö

TØ lÖ tö cña d©n sè n−íc ta rÊt thÊp vµ gi¶m nhanh. Riªng n¨m 1960 cã tØ lÖ tö trung b×nh (12‰); suèt thêi gian tõ sau 1960 tíi 2001 ®Òu cã møc tö d−íi 10‰;

Nh÷ng n¨m 90 chØ cßn kho¶ng 5‰. C¶ thêi kú 41 n¨m tØ lÖ tö ®R gi¶m gÇn 2 lÇn (tõ 12‰ cßn 6,4‰). Lý do....

c- Mèi quan hÖ gi÷a tØ lÖ sinh vµ tØ lÖ tö. Do tØ lÖ sinh rÊt cao trong khi tØ lÖ tö l¹i thÊp vµ gi¶m nhanh nªn gia t¨ng d©n

sè n−íc ta trong thêi gian dµi thuéc lo¹i rÊt cao. Trong biÓu ®å gia t¨ng tù nhiªn cña d©n sè ®−îc thÓ hiÖn b»ng miÒn giíi h¹n

gi÷a tØ sinh vµ tØ lÖ tö. Giíi h¹n c¶u miÒn nµy cã xu thÕ hÑp dÇn trong thêi gian 1960-2001. Sù thu hÑp rÊt nhah trong giai ®o¹n tõ 1995 tíi nay. Cã sù gi¶m gia t¨ng thiªn nhiªn lµ do tØ lÖ sinh gi¶m ®i rÊt nhanh trong thêi gian nãi trªn. Bµi tËp 7 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ sè d©n vµ diÖn tÝch c¸c vïng n¨m 2001. H�y vÏ biÓu ®å so s¸nh sù chÖnh lÖch mËt ®é c¸c vïng. Tõ b¶ng sè liÖu vµ biÓu ®å ®� vÏ h�y nhËn xÐt vµ rót ra c¸c kÕt luËn cÇn thiÕt.

Vïng C¶ n−íc MiÒn nói,trung du §ång b»ng DiÖn tÝch (Ngh×n km2 ) 330991 248250 82741 D©n sè (Ngh Ng−êi) 78700 20836 57864

1) VÏ biÓu ®å. Cã thÓ vÏ c¸c d¹ng cét chång, h×nh trßn, vu«ng. Lùa chän c¸ch vÏ biÓu ®å h×nh trßn d¹ng sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi. C¸ch vÏ

nµy ph¶i xö lý sè liÖu tr−íc khi vÏ. a)Xö lý sè liÖu.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

8

TÝnh tØ lÖ % diÖn tÝch vµ d©n sè cña ®ång b»ng vµ miÒn nói trung du so víi c¶ n−íc.

TÝnh mËt ®é d©n c− cña c¶ n−íc, ®ång b»ng, miÒn nói- trung du. §¬n vÞ tÝnh cña mËt ®é lµ Ng−êi/km2. KÕt qu¶ nh− sau:

Vïng C¶ n−íc MiÒn nói, trung du §ång b»ng DiÖn tÝch (%) 100 75,0 25,0 D©n sè (%) 100 26,5 73,5 MËt ®é (Ng−êi/km2) 238 84 700

b)VÏ biÓu ®å: BiÓu ®å cã hai h×nh trßn cã b¸n kÝnh b»ng nhau víi c¸c h×nh qu¹t bªn trong

nh− b¶ng sè liÖu ®R tÝnh. Mét h×nh trßn thÓ hiÖn d©n sè c¶ n−íc n¨m 2001 chia thµnh hai khu vùc miÒn nói- trung du vµ ®ång b»ng; mét ®−êng trßn thÓ hiÖn diÖn tÝch tù nhiªn. Cã mét b¶ng chó dÉn víi ph©n biÖt hai khu vùc thµnh thÞ, n«ng th«n. Hai ®−êng trßn nµy thÓ hiÖn c¸c ®èi t−îng kh¸c nhau nªn ®é lín cña chóng tuú lùa chän. Nªn vÏ hai ®−êng trßn cã b¸n kÝnh b»ng nhau.

BiÓu ®å diÖn tÝch tù nhiªn vµ d©n sè n−íc ta n¨m 2001 2-NhËn xÐt:

MËt ®é toµn quèc lµ 238 ng−êi / km2. Do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau mµ mËt ®é cã sù ph©n ho¸ râ rÖt gi÷a miÒn nói - trung du vµ ®ång b»ng. a- T¹i ®ång b»ng.

§ång b»ng chØ chiÕm 25% diÖn tÝch nh−ng chiÕm tíi 73,6% d©n sè. MËt ®é t¹i c¸c ®ång b»ng lµ 700 ng−êi/ km2 ; mËt ®é nµy cao h¬n mËt ®é c¶ n−íc tíi trªn 3 lÇn.

D©n c− tËp trung t¹i ®ång b»ng lµ do... b- MiÒn nói -Trung du.

D©n c− rÊt th−a: chiÕm 75,0% diÖn tÝch nh−ng chØ chiÕm 26,3% d©n sè. Trung b×nh mËt ®é lµ 84 ng−êi/km2 ; thÊp h¬n mËt ®é c¶ n−íc tíi trªn 3 lÇn. MËt ®é chung cña ®ång b»ng vµ TDMN chªnh lÖch nhau tíi gÇn 9 lÇn

(700/84). D©n c− th−a thít ë miÒn nói trung du lµ do...

Bµi tËp 8 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ kÕt cÊu theo tuæi cña d©n sè n−íc ta n¨m 1979- 1999, h�y vÏ biÓu ®å thÝch hîp. Tõ b¶ng sè liÖu vµ biÓu ®å ®� vÏ h�y nhËn xÐt vµ gi¶i thÝch sù thay ®æi trong kÕt cÊu d©n sè n−íc ta.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

9

KÕt cÊu theo tuæi cña d©n sè ViÖt Nam (§¬n vÞ % trong tæng sè d©n ) Nhãm tuæi 1979 1989 1999

D−íi 15 42,6 39,0 33,1 Tõ 15-60 50,4 53,8 59,3 Trªn 60 7,0 7,2 7,6 Céng 100,0 100,0 100,0

1-VÏ biÓu ®å: Cã thÓ vÏ d¹ng cét chång, h×nh trßn, vu«ng (sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi). Lùa chän c¸ch vÏ biÓu ®å h×nh trßn d¹ng sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi. VÏ 3 ®−êng trßn cã b¸n kÝnh b»ng nhau. H×nh qu¹t bªn trong thÓ hiÖn víi 3

nhãm tuæi kh¸c nhau. Cã b¶ng chó dÉn, tªn biÓu ®å cho tõng n¨m. BiÓu ®å kÕt cÊu theo tuæi cña d©n sè n−íc ta n¨m 1979, 1989, 1999 2- NhËn xÐt: a- Nhãm d−íi 15

tuæi: Cã tØ lÖ

lín...Sè liÖu.... Xu thÕ gi¶m dÇn Lý do: nh÷ng n¨m tr−íc ®©y gia t¨ng d©n sè rÊt cao...

b- Nhãm tõ 15-60: ChiÕm tØ lÖ lín nhÊt... cã xu h−íng t¨ng dÇn... Lý do: tuæi thä trung b×nh cña d©n c− ngµy cµng cao; gia t¨ng d©n sè gi¶m

dÇn... c -Nhãm trªn 60 tuæi:

ChiÕm tØ träng thÊp.. Cã xu thÕ t¨ng dÇn... Lý do: tuæi thä cña d©n c− t¨ng nhanh, ®êi sèng vËt chÊt cña nh©n d©n ta

ngµy cµng n©ng cao, y tÕ ph¸t triÓn ®R h¹n chÕ c¸c lo¹i bÖnh tËt... d-TØ lÖ phô thuéc

TØ lÖ phô thuéc lµ sè ng−êi trong tuæi lao ®éng so víi sè ng−êi ngoµi tuæi lao ®éng. TØ lÖ ng−êi trong ®é tuæi lao ®éng cµng cao th× tØ lÖ phô thuéc cµng gi¶m. N¨m 1979 lµ 49,6%/50,4% = 98%; n¨m 1989 lµ 0,84; n¨m 1999 lµ 54%.

TØ lÖ phô thuéc gi¶m lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho n©ng cao ®êi sèng, lao ®éng ®«ng.

KÕt cÊu d©n sè n−íc ta trong giai ®o¹n chuyÓn tiÕp sang lo¹i kÕt cÊu d©n sè giµ.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

10

Bµi tËp 9 . Cho b¶ng sè liÖu vÒ sè d©n thµnh thÞ, n«ng th«n n−íc ta trong thêi gian 1990- 2004 theo b¶ng sè liÖu d−íi ®©y. VÏ biÓu ®å thÓ hiÖn râ nhÊt sè d©n vµ tØ lÖ sè d©n sèng trong khu vùc thµnh thÞ trong thêi gian nãi trªn. (§¬n vÞ ngh×n ng−êi.) N¨m 1990 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2004 Tæng sè 66016,7 69644,5 71995,5 74306,9 76596,7 77635,4 78685,8 82032,3 Thµnh thÞ 12880,3 13961,2 14938,1 16835,4 18081,6 18805,3 19481 21591,2 N«ng th«n 53136,4 55488,9 57057,4 57471,5 58514,7 58830,1 59204,8 60441,1

1- Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å. TÝnh tØ lÖ d©n c− thµnh thÞ (% so víi tæng sè d©n.). VÏ biÓu ®å miÒn sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi.

BiÓu ®å tØ lÖ sè d©n thµnh thÞ vµ n«ng th«n n−íc ta trong thêi gian 1990 - 2001. 2) NhËn xÐt. a) Sè d©n thµnh thÞ n−íc ta t¨ng chËm.

TØ lÖ sè d©n thµnh thÞ nhá h¬n nhiÒu sè víi tæng sè d©n, nh−ng tØ lÖ ®ang t¨ng...

PhÇn cña sè d©n n«ng th«n lín h¬n nhiÒu vµ ®ang cã xu h−íng gi¶m dÇn... b)TØ lÖ sè d©n thµnh thÞ qua c¸c n¨m lµ: (§¬n vÞ%)

N¨m 1990 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2004 Thµnh thÞ 19,5 20,0 20,7 22,7 23,6 24,2 24,8 26,3 N«ng th«n 80,5 79,7 79,3 77,3 76,4 75,8 75,2 73,7

TØ lÖ d©n c− thµnh thÞ t¨ng chËm... Sè liÖu c) TØ lÖ d©n c− thµnh thÞ n−íc ta thÊp lµ do:

Tr×nh ®é c«ng nghiÖp ho¸, sù ph©n c«ng lao ®éng ë n−íc ta ch−a cao, c¸c ngµnh dÞch vô chËm ph¸t triÓn

Víi sù ph¸t triÓn nhanh cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ nh− hiÖn nay, trong thêi gian tíi tØ lÖ d©n c− thµnh thÞ sÏ t¨ng nhanh. Bµi tËp 10 . Cho b¶ng sè liÖu vÒ sè d©n thµnh thÞ, n«ng th«n n−íc ta trong thêi gian 1990- 2004 theo b¶ng sè liÖu d−íi ®©y. VÏ biÓu ®å sù t¨ng tr−ëng tæng sè d©n vµ sè d©n sèng trong khu vùc thµnh thÞ trong thêi gian nãi trªn. (§¬n vÞ ngh×n ng−êi.)

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

11

N¨m Tæng sè Thµnh thÞ N«ng th«n 1990 66016,7 12880,3 53136,4 1991 67242,4 13227,5 54014,9 1992 68450,1 13587,6 54862,5 1993 69644,5 13961,2 55683,3 1994 70824,5 14425,6 56398,9 1995 71995,5 14938,1 57057,4 1996 73156,7 15419,9 57736,8 1997 74306,9 16835,4 57471,5 1998 75456,3 17464,6 57991,7 1999 76596,7 18081,6 58515,1 2000 77635,4 18771,9 58863,5 2001 78685,8 19469,3 59216,5 2002 79727,4 20022,1 59705,3 2003 80902,4 20869,5 60032,9 2004* 82032,3 21591,2 60441,1

* S¬ bé. Nguån NGTK 2006 1- VÏ biÓu ®å Yªu cÇu cña bµi lµ vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn sù t¨ng tr−ëng nªn sö dông kiÓu biÓu ®å gia t¨ng. §Ó vÏ ®−îc biÓu ®å cÇn xö lý sè liÖu, lÊy sè d©n cña tæng sè, cña d©n c− thµnh thÞ vµ sè d©n n«ng th«n cña n¨m 1990 = 100%.KÕt qu¶ nh− sau:

N¨m Tæng sè Thµnh thÞ N«ng th«n N¨m Tæng sè Thµnh thÞ N«ng th«n 1990 100,00 100,00 100,00 1998 114,30 135,59 109,14 1991 101,86 102,70 101,65 1999 116,03 140,38 110,12 1992 103,69 105,49 103,25 2000 117,60 145,74 110,78 1993 105,50 108,39 104,79 2001 119,19 151,16 111,44 1994 105,50 108,39 104,79 2002 120,77 155,45 112,36 1995 109,06 115,98 107,38 2003 122,55 162,03 112,98 1996 110,82 119,72 108,66 2004 124,26 167,63 113,75 1997 112,56 130,71 108,16

VÏ ®å thÞ gia t¨ng. Cã 3 ®å thÞ trong cïng mét hÖ to¹ ®é. Trôc tung thÓ hiÖn chØ sè gia t¨ng (®¬n vÞ%). C¶ ba ®å thÞ ®Òu cã ®iÓm xuÊt ph¸t tõ 100% trªn trôc tung. 2-NhËn xÐt. a- Møc t¨ng cña sè d©n: Tæng sè d©n t¨ng 124,26%, sè d©n thµnh thÞ t¨ng 167,63%, sè d©n n«ng th«n t¨ng 112,76%; Møc t¨ng cña sè d©n thµnh thÞ cao h¬n so víi tæng sè nªn tØ träng cña d©n c− thµnh thÞ sÏ t¨ng dÇn so víi tæng sè d©n.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

12

b-TØ lÖ d©n c− thµnh thÞ t¨ng dÇn...TÝnh to¸n tØ lÖ % cña d©n c− thµnh thÞ ®Ó minh ho¹. Bµi tËp 11 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ lao ®éng ®ang ho¹t ®éng kinh tÕ ph©n theo ngµnh c¸c n¨m 1990 1995 vµ 2000 d−íi ®©y, h�y vÏ biÓu ®å thÝch hîp vµ nhËn xÐt sù thay ®æi c¬ cÊu sö dông lao ®éng theo ngµnh ë n−íc ta. (§¬n vÞ tÝnh Ngh×n ng−êi )

N¨m Tæng sè lao ®éng

N«ng l©m ng− nghiÖp

C«ng nghiÖp - X©y dùng

DÞch vô

1990 29412,3 21476,1 3305,7 4630,5 1995 33030,6 23534,8 3729,7 5766,1 1999 35975,8 24791,9 4300,4 6883,5 2000 36701,8 25044,9 4445,4 7211,5

NGTK2001 trang 40 1- Lùa chän c¸ch vÏ biÓu ®å.

Cã thÓ vÏ nhiÒu d¹ng biÓu ®å: Cét chång, thanh ngang chång, h×nh trßn, h×nh vu«ng (lo¹i sö dông sè liÖu tuyÖt ®èi, sè liÖu t−¬ng ®èi). Trong ®ã lo¹i biÓu ®å h×nh trßn, h×nh vu«ng lµ hîp lý nhÊt. Chän kiÓu h×nh trßn sö dông sè liÖu tuyÖt ®èi, lo¹i nµy cÇn xö lý sè liÖu tr−íc khi vÏ. 2-Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å. - TÝnh tØ lÖ lao ®éng ph©n theo c¸c ngµnh so víi tæng sè.(§¬n vÞ tÝnh %)

N¨m Tæng sè N«ng l©m ng− nghiÖp

C«ng nghiÖp- X©y dùng

DÞch vô

1990 100 73,0 11,2 15,7 1999 100 68,9 12,0 19,1 2000 100 68,2 12,1 19,6

- TÝnh b¸n kÝnh c¸c ®−êng trßn R1990 = 1cm; R1999 = 1. R2000 = 1.

VÏ biÓu ®å gåm ba ®−êng trßn cã b¸n kÝnh nh− ®R tÝnh. C¸c h×nh qu¹t bªn trong cã tØ lÖ nh− ®R tÝnh trong b¶ng trªn; cã mét b¶ng chó dÉn thÓ hiÖn tØ lÖ lao ®éng. BiÓu ®å c¬ cÊu lao ®éng n−íc ta ph©n theo ngµnh c¸c n¨m 1990, 1999, 2000 2-NhËn xÐt a- Tæng sè lao ®éng:

cm15,123,1.13,249412:8,35975 ==

cm17,124,1.13,249412:8,36701 ==

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

13

T¨ng kh¸ nhanh so víi n¨m 1990 t¨ng 1,24 lÇn (mçi n¨m t¨ng 2,4%). Tæng sè lao ®éng t¨ng lµ do: d©n sè t¨ng nhanh, mèi n¨m cã thªm hµng triÖu

ng−êi b−íc vµo ®é tuæi lao ®éng, v−ît h¬n nhiÒu so víi ng−êi hÕt tuæi lao ®éng hµng n¨m. b- Lao ®éng trong n«ng - l©m - ng− nghiÖp

ChiÕm sè l−îng rÊt lín vµ cã xu h−íng gi¶m, n¨m 1990 lµ 73,0% ; n¨m 2000 lµ 68,2%.

Sù gi¶m dÇn tØ träg nµy lµ do... Sè lao ®éng n«ng nghiÖp sÏ chuyÓn dÇn sang c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. c- Lao ®éng trong dÞch vô

ChiÕm sè l−îng lín h¬n so víi n«ng nghiÖp nh−ng cao h¬n so víi lao ®éng c«ng nghiÖp. Cã xu h−íng t¨ng dÇn, n¨m 1990 lµ 15,7% ; n¨m 2000 lµ 19,65%.

Sù t¨ng dÇn tØ träng nµy lµ do ...Xu h−íng trong thêi gian tíi lao ®éng trong ngµnh c«ng nghiÖp sÏ t¨ng m¹nh. d- Lao ®éng trong c«ng nghiÖp

VÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi, sè l−îng lao ®éng trong c«ng nghiÖp chiÕm sè l−îng nhá nhÊt so víi n«ng nghiÖp vµ dÞch vô. Tuy nhiªn, c¶ sè l−îng tuyÖt ®èi vµ tû lÖ lao ®éng c«ng nghiÖp so víi tæng sè lao ®éng cã xu h−íng t¨ng dÇn. N¨m 1990 lµ 11,2% ; n¨m 2000 lµ 12,1%. TØ träng t¨ng dÇn lµ do....

Xu h−íng trong thêi gian tíi sè lao ®éng trong c«ng nghiÖp sÏ t¨ng nhanh do thu hót ngµy cµng m¹nh lao ®éng chuyÓn sang tõ n«ng nghiÖp.

Bµi tËp 12 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ lùc l−îng lao ®éng, sè ng−êi cÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm ë hai khu vùc thµnh thÞ vµ n«ng th«n n−íc ta n¨m 1998, h�y vÏ biÓu ®å thÝch hîp vµ nhËn xÐt t×nh h×nh viÖc lµm n−íc ta. (Sè liÖu cña Bé L§-TBXH n¨m 1998). §¬n vÞ tÝnh Ngh×n ng−êi

C¶ n−íc N«ng th«n Thµnh thj Lùc l−îng lao ®éng 37407,2 29757,6 7649,6 Sè ng−êi thiÕu viÖc lµm 9418,4 8219,5 1198,9 Sè ng−êi thÊt nghiÖp 856,3 511,3 345,0

Nguån Theo NguyÔn ViÕt ThÞnh Trang 91 1-Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å

Tæng sè lao ®éng = sè ng−êi thiÕu viÖc lµm + sè ng−êi thÊt nghiÖp + sè ng−êi cã viÖc lµm th−êng xuyªn. KÕt qu¶ nh− sau:

KÕt cÊu sö dông lao ®éng n−íc ta n¨m 2001( §¬n vÞ Ngh×n Ng−êi.) C n−íc N«ng th«n Thµnh thÞ

Lùc l−îng lao ®éng 37407,2 29757,6 7649,6 Sè ng−êi thiÕu viÖc lµm 9418,4 8219,5 1198,9 Sè ng−êi thÊt nghiÖp 856,3 511,3 345 Cã VLTX 27132,5 21026,8 6105,7

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

14

0

10000

20000

30000

40000

C¶ n−íc N«ng th«n Thµnh thÞ

Ng×n ng−êi

Sè ng−êi thiÕu viÖc lµm Sè ng−êi thÊt nghiÖp Cã VLTX

TÝnh tØ lÖ c¬ cÊu sö dông lao ®éng so víi tæng sè lao ®éng.(§¬n vÞ %)

Lùc l−îng lao ®éng 100 100 100 Sè ng−êi thiÕu viÖc lµm 25,2 27,6 15,7 Sè ng−êi thÊt nghiÖp 2,3 1,7 4,5 Cã VLTX 72,5 70,7 79,8

VÏ biÓu ®å: Cã thÓ vÏ nhiÒu kiÓu: cét chång, h×nh trßn, h×nh vu«ng, thanh ngang (c¶ hai

lo¹i sö dông sè liÖu nguyªn d¹ng hoÆc sè liÖu ®R tÝnh ra tØ lÖ %). Chän c¸ch vÏ biÓu ®å cét chång d¹ng sö dông sè liÖu tuyÖt ®èi.

BiÓu ®å t×nh tr¹ng viÖc lµm ë n−íc ta ë c¸c khu vùc thµnh thÞ, n«ng th«n n¨m 2001 2-NhËn xÐt a- VÊn ®Ò viÖc lµm ë n−íc ta rÊt gay g¾t.

N¨m 1998 c¶ n−íc cã 9,4 triÖu ng−êi thiÕu viÖc lµm chiÕm 25,2% LTSL§ vµ 856 ngh×n ng−êi thÊt nghiÖp chiÕm 2,3% TSL§.

§©y lµ tØ lÖ rÊt cao so trong tæng sè lao ®éng n−íc ta. Lµ do... b-ThÊt nghiÖp t¹i c¸c ®« thÞ rÊt cao.

Cã 345 ngh×n ng−êi thÊt nghiÖp chiÕm 4,5%; sè ng−êi thiÕu viÖc lµm chØ chiÕm 15,7% TSL§ cao h¬n so víi møc chung c¶ n−íc tíi 2 lÇn vµ khu vùc n«ng th«n tíi gÇn 3 lÇn; TØ lÖ thiÕu viÖc lµm thÊp h¬n so víi b×nh qu©n chung c¶ n−íc vµ KVNT. Cã t×nh tr¹ng trªn lµ do.... c-ThiÕu viÖc lµm t¹i khu vùc n«ng th«n

N¨m 1998 tØ lÖ thiÕu viÖc lµm lµ 27,6% TSL§ cao h¬n rÊt nhiÒu so víi KVTT; nh−ng tØ lÖ thÊt nghiÖp l¹i thÊp h¬n ®¸ng kÓ so víi KVTT. ThiÕu viÖc lµm ë n«ng th«n cao cã liªn quan tíi ....

Bµi tËp 13 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ thêi gian ch−a sö dông cña lao ®éng t¹i vïng n«ng th«n trong 12 th¸ng ë n−íc ta ph©n theo c¸c vïng lín sau ®©y. (Theo KÕt qu¶

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

15

®iÒu tra cña Lao ®éng- vµ viÖc lµm vµo 1/7 n¨m 1998) §¬n vÞ % so víi tæng sè lao ®éng.

Vïng TØ lÖ thiÕu viÖc lµm Vïng TØ lÖ thiÕu viÖc lµm C¶ n−íc 28,19 Nam Trung Bé 29,77 T©y B¾c 14,98 T©y Nguyªn 18,12 §«ng B¾c 22,71 §«ng Nam Bé 18,22 §B S«ng Hång 37,78 §B s«ng Cöu Long 27,05 B¾c Trung Bé 33,61

1-Lùa chän c¸ch vÏ biÓu ®å.

Cã thÓ vÏ nhiÒu d¹ng biÓu ®å: Cét, thanh ngang lo¹i sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi. Nªn s¾p xÕp c¸c vïng theo thø tù tõ trªn xuèng. 2-NhËn xÐt. a) N−íc ta cã tØ lÖ thiÕu viÖc lµm cao. Cã 28,19% tæng sè lao ®éng khu vùc n«ng th«n thiÕu viÖc lµm. TÊt c¶ c¸c vïng ®Òu cã tØ lÖ thiÕu viÖc lµm rÊt cao. Lý do.... b)Vïng rÊt cao: §BSH, BTB cã tØ lÖ trªn 30%, §BSH víi tØ lÖ 37,78% gÊp 1,3 lÊn so víi tØ lÖ chung. C¸c vïng nµy cã tØ lÖ thiÕu viÖc lµm cao lµ do... c)Vïng cã tØ lÖ trung b×nh: §«ng B¾c, §BSCL, NTB. LÝ do cho tõng vïng d)Vïng cã tØ lÖ thÊp h¬n: §NB, T©y Nguyªn, T©y B¾c. ThÊp nhÊt lµ T©y B¾c víi tØ lÖ 14,98%; thÊp h¬n 2 lÇn so víi §BSH. LÝ do... Bµi tËp 14 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp cña lùc l−îng lao ®éng trong ®é tuæi t¹i khu vùc thµnh thÞ n−íc ta ph©n theo c¸c vïng lín n¨m 2001 sau ®©y. (§¬n vÞ % so víi tæng sè lao ®éng)

Vïng ThÊt nghiÖp Vïng ThÊt nghiÖp

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

16

C¶ n−íc 6,28 Nam Trung Bé 6,16 T©y B¾c 5,62 T©y Nguyªn 5,55 §«ng B¾c 6,73 §«ng Nam Bé 5,92 §B S«ng Hång 7,07 §B s«ng Cöu Long 6,08 B¾c Trung Bé 6,72

1- VÏ biÓu ®å. 2- NhËn xÐt a- TØ lÖ thÊt nghiÖp t¹i KV thµnh thÞ n−íc ta vµo n¨m 2001 lµ 6,28%. Lý do... b) C¸c vïng cã tØ lÖ thÊt nghiÖp kh¸c nhau:

Vïng cã tØ lÖ cao h¬n so víi møc chung: ®« thÞ t¹i c¸c vïng phÝa B¾c, trõ T©y B¾c (§BSH, B¾c Trung Bé, §«ng B¾c); cao nhÊt thuéc vÒ §BSH lµ 7,07%. Nguyªn nh©n ...

Vïng cã tØ lÖ thÊp h¬n so víi møc chung: Nam Trung Bé, §NB, §BSCL. Vïng cã tØ lÖ thÊp d−íi 6% cã T©y Nguyªn, T©y B¾c. T©y Nguyªn chØ

5,55%. Nguyªn nh©n chÝnh... Bµi tËp 15 - Cho biÓu ®å sau ®©y vÒ sè l−îng häc sinh phæ th«ng ph©n theo cÊp häc c¸c n¨m häc 1992 - 2005. Tõ b¶ng sè liÖu vµ biÓu ®å ®� vÏ h�y nhËn xÐt vµ rót ra nh÷ng kÕt luËn cÇn thiÕt. (§¬n vÞ Ngh×n häc sinh)

N¨m häc 1992/1993 1997/1998 2004/2005 Tæng sè 12911,1 17073,6 16649,2 TiÓu häc 9527,2 10431 7304 Trung häc c¬ së 2813,4 5252,4 6371,3 Trung häc phæ th«ng

570,5 1390,2 2973,9

1-Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å. - TÝnh tØ lÖ häc sinh cña tõng cÊp häc so víi tæng sè. §¬n vÞ %

N¨m häc 1992/1993 1997/1998 2004/2005 Tæng sè 100 100 100 TiÓu häc 73,8 61,1 43,9 Trung häc c¬ së 21,8 30,8 38,3

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

17

Trung häc phæ th«ng 4,4 8,1 17,9 B¸n kÝnh ®−êng trßn 2cm 2,3cm 2,2cm

BiÓu ®å c¬ cÊu häc sinh ph©n theo cÊp häc 2-NhËn xÐt a- Tæng sè häc sinh

Trong c¶ thêi kú (1992- 2005) t¨ng lªn 1,290 lÇn. Trong thêi gian tõ 1992/1993 tíi 1997/1998 t¨ng 1,322 lÇn. Thêi gian gi÷a n¨m häc 97/98 vµ 04/05 sè häc sinh gi¶m 3,3% t−¬ng ®−¬ng

víi 424,4 ngh×n häc sinh Sè häc sinh t¨ng lªn trong c¶ thêi kú lµ do...

b- Sè häc sinh theo c¸c cÊp häc t¨ng kh¸c nhau. • TiÓu häc: ChiÕm sè l−îng lín nhÊt trong c¸c cÊp häc. Sau 13 n¨m gi¶m 3127,0

ngh×n häc sinh. KÕt qu¶ tØ träng häc sinh trong tæng sè gi¶m tõ 73,8% cßn 43,9% n¨m 2005. Sè häc sinh TiÓu häc chiÕm tØ lÖ lín lµ do tØ lÖ trÎ em sinh ®−îc huy ®éng tíi tr−êng ngµy cµng cao, Nhµ n−íc phæ cËp tiÓu häc. Sè l−îng vµ tØ träng HS TiÓu häc gi¶m cã liªn quan tíi gia t¨ng d©n sè gi¶m m¹nh vµo nh÷ng n¨m 1990 – 1994.

• Trung häc c¬ së: ChiÕm sè l−îng thø hai sau HSTH vµ t¨ng liªn tôc c¶ vÒ sè l−îng vµ tØ lÖ. Sè l−îng t¨ng 2,26 lÇn... Häc sinh THCS trong tæng sè t¨ng dÇn tõ 21,8% lªn 38,3% n¨m 2001. Sè häc sinh THCS t¨ng lªn lµ do gia t¨ng d©n sè cao vµo nh÷ng n¨m 1985 – 1990, tíi nay nhãm trÎ em sinh ra vµo thêi kú nµy ®ang ë bËc häc trung häc c¬ cë. Sè l−îng HS THCS t¨ng cßn do nhu cÇu häc lªn THPT ®Ó n©ng cao tr×nh ®é

• PTTH: ChiÕm sè l−îng Ýt nhÊt trong tæng sè HS. TÝnh chung sau 13 n¨m t¨ng 1583,7 (5,21lÇn). KÕt qu¶ sè häc sinh PTTH trong tæng sè t¨ng dÇn tõ 4,4% lªn 17,9% n¨m 2005. Sè häc sinh THCS t¨ng lªn lµ do nhãm häc sinh nµy ®−îc sinh ra vµo thêi kú ®Çu nh÷ng n¨m 1980, khi bïng næ d©n sè ë møc cao.... §a sè HSTHCS ®Òu muèn häc lªn bËc THPT ®Ó thi vµo ®¹i häc.

KL: C¬ cÊu häc sinh phæ th«ng ph¶n ¸nh râ nÐt sù gia t¨ng d©n sè, chÝnh s¸ch gi¸o dôc vµ t©m lý cña xR héi còng nh− cña thanh, thiÕu niªn.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

18

Bµi tËp 16 - VÏ vµ nhËn xÐt biÓu ®å h×nh cét dùa vµo b¶ng sè liÖu tØ lÖ d©n c− biÕt ch÷ tõ 15 tuæi trë lªn cña mét sè n−íc khu vùc Ch©u ¸- Th¸i B×nh D−¬ng n¨m 1999. (§¬n vÞ % )

TT Tªn quèc gia TØ lÖ biÕt ch÷ TT Tªn quèc gia TØ lÖ biÕt ch÷ 1 ViÖt Nam 92,0 4 Malaixia 85,7 2 Trung Quèc 82,9 5 Ên §é 52,5 3 In ®«nª xia 85,0 6 XIngapo 91,4

1-VÏ biÓu ®å chän kiÓu biÓu ®å cét ®¬n hay thanh ngang. 2-NhËn xÐt a- Lo¹i cao: trªn 90% gåm cã ViÖt Nam, Xinh gapo b- Nhãm trung b×nh : trªn 80% (Trung quèc, In®«nªxia; Malaixia) c- Nhãm thÊp d−íi 80% (Ên §é chØ cã 55% ) 1- Gi¶i thÝch:

ViÖt Nam cã tØ lÖ cao nhÊt trong sè c¸c nuíc trªn. Lµ do : Nhµ n−íc quan t©m; nh©n d©n ta cã truyÒn thèng häc vÊn, nhu cÇu v¨n ho¸ vµ tay nghÒ trong thêi kú më cöa...Xinhgapo cã tØ lÖ thÊp h¬n lµ do ®©y lµ quèc gia ph¸t triÓn cao nªn d©n sè Ýt cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn gi¸o dôc.

Trung Quèc, In®«nªxia cã d©n sè qu¸ ®«ng, ®Êt n−íc l¹i réng lín hoÆc ph©n t¸n trªn hµng v¹n hßn ®¶o nªn khã ph¸t triÓn gi¸o dôc

Ên §é lµ quèc gia cã thµnh phÇn d©n c− phøc t¹p, t«n gi¸o vµ xR héi phøc t¹p dÉn tíi sù yÕu kÐm trong ph¸t triÓn gi¸o dôc.

Bµi tËp 17 - VÏ biÓu ®å vµ gi¶i thÝch sù t¨ng tr−ëng cña Tæng s¶n phÈm x� héi (GDP) cña nÒn kinh tÕ n−íc ta qua b¶ng sè liÖu d−ãi ®©y. (§¬n vÞ % /n¨m)

N¨m, giai ®o¹n GDP N¨m, giai ®o¹n GDP N¨m, giai ®o¹n GDP 1961/1965 9,6 1976/1980 1,4 1991/1995 8,7 1966/1970 0,7 1981/1985 7,3 1996/1998 5,0 1971/1975 7,3 1986/1990 4,8 1999/2003 7,1

1- Lùa chän c¸ch vÏ biÓu ®å. Cã thÓ vÏ nhiÒu d¹ng cét ®øng, thanh ngang lo¹i sö dông sè liÖu sè liÖu t−¬ng ®èi.

Sö dông c¸ch vÏ biÓu ®å cét ®øng 2-NhËn xÐt:

Sù t¨ng tr−ëng GDP kh«ng ®Òu do phô thuéc vµo hoµn c¶nh kinh tÕ chÝnh trÞ, ®−êng lèi chÝnh s¸ch:

Giai ®o¹n 61/65 t¨ng nhanh. §©y lµ thêi kú n−íc ta tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ víi sù trî gióp cña Liªn X«, Trung Quèc.

Giai ®o¹n 66/70 chiÕn tranh khèc liÖt trªn ph¹m vi c¶ n−íc, ta ph¶i tËp trung søc ng−êi søc cña cho cuéc kh¸ng chiÕn gi¶i phãng d©n téc. Cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i ë miÒn B¾c ®R tµn ph¸ rÊt nÆng nÒ c¸c c¬ së kinh tÕ. Tèc ®é t¨ng tr−ëng rÊt thÊp, chØ ®¹t 0,7%/n¨m, thÊp h¬n giai ®o¹n tr−íc tíi h¬n12 lÇn.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

19

Giai ®o¹n 71/75 sù t¨ng tr−ëng kh¸ h¬n, tèc ®é t¨ng GDP ®R ®¹t 7,3%/n¨m cao h¬n 10 lÇn so víi giai ®o¹n tr−íc. Lµ do sù gióp ®ì cña c¸c n−íc XHCN.

Giai ®o¹n 76/80, sù t¨ng tr−ëng rÊt thÊp chØ ®¹t 1,4%/n¨m. Do mét sè chÝnh s¸ch sai lÇm trong ®−êng lèi ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, chÝnh s¸ch gi¸, l−¬ng tiÒn ®R ¶nh huëng ngiªm träng tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - xR héi, viÖn trî cña Trung Quèc bÞ gi¸n ®o¹n.

Giai ®o¹n 81/85 t¨ng tr−ëng kinh tÕ t−¬ng ®èi kh¸, do sù trî gióp cña Liªn X« ®R ®−îc kh«i phôc.

Giai ®o¹n 86/90 tèc ®é t¨ng tr−ëng rÊt thÊp. §©y lµ giai ®o¹n gay g¾t nhÊt cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ xR héi n−íc ta. ChÝnh s¸ch cÊm vËn cña Mü, t¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ t¹i c¸c n−íc XHCN. MÆc dï ChiÕn l−îc ®æi míi ®R ®−îc thùc hiÖn nh−ng cÇn ph¶i cã thêi gian chuyÓn ®æi ®Ó thÝch øng nªn tèc ®é t¨ng tr−ëng ch−a cao.

Giai ®o¹n 91 ®Õn nay tèc ®é t¨ng tr−ëg rÊt cao, æn ®Þnh. Lµ thêi kú thùc hiÖn CL§M. nªn c¸c nguån lùc ph¸t triÓn ®−îc khai th¸c, më réng hîp t¸c quèc tÕ. Vµo giai ®o¹n 96/98 tèc ®é cã gi¶m thÊp do t¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh trong khu vùc §NA. Tõ 1999 ®Õn nay tèc ®é t¨ng kh¸ nhanh vµ t−¬ng ®èi v÷ng ch¾c.

Bµi tËp 18 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ c¬ cÊu sö dông lao ®éng vµ c¬ cÊu Tæng s¶n phÈm trong n−íc (GDP) n−íc ta trong n¨m 2001. Qua biÓu ®å h�y ph©n tÝch vµ gi¶i thÝch sù thay ®æi c¬ cÊu GDP vµ c¬ cÊu sö dông lao ®éng trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸.

Tæng sè N«ng, l©m, ng− nghiệp

C«ng nghiÖp- X©y dùng

DÞch vô

GDP (TØ §ång) 484493 114412 183291 18670 Lao ®éng

(Ngh×n Ng−êi) 36701,8 25044,9 4445,4 7211,5

Nguån: NGTK 2001, trang 39 - 46, 55. 1- Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å. - TÝnh c¬ cÊu lao ®éng vµ GDP, - TÝnh b×nh qu©n thu nhËp trªn 1 lao ®éng; - KÕt qu¶ tÝnh to¸n nh− sau:

N«ng l©m, ng−

CN- XD DÞch vô Tæng sè

GDP ( %) 23,6 37,8 38,6 100 Lao ®éng(%) 68,2 12,1 19,6 100

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

20

Thu nh©p/1 lao ®éng (TriÖu ®ång)

4,568,3 41,231, 6

25,901, 7

13,200, 8

- VÏ biÓu ®å 2 biÓu ®å h×nh trßn, thÓ hiÖn c¬ cÊu Tæng sè lao ®éng vµ GDP n¨m 2001 - Cã mét b¶ng chó dÉn víi 3 mµu cña 3 lÜnh vùc cña tæng sè lao ®éng vµ GDP. 2-NhËn xÐt a- Tæng s¶n phÈm trong n−íc.

TØ träng cña n«ng - l©m - ng− vÉn cßn rÊt cao, chiÕm 23,6%. TØ träng c«ng nghiÖp thÊp míi chØ chiÕm 37,8%. DÞch vô cã tØ träng lín nhÊt lµ 38,6%, ®øng ®Çu trong GDP.

b- Lùc l−îng lao ®éng. TØ träng lao ®éng trong n«ng - l©m - ng− nghiÖp chiÕm tØ träng lín nhÊt víi

68,2% % tæng sè lao ®éng vµo 2001. Lao ®éng trong c«ng nghiÖp vµ dÞch vô vÉn cßn chiÕm tØ lÖ qu¸ thÊp so víi c¬

cÊu lao ®éng cña c¸c n−íc ph¸t triÓn víi tØ träng t−¬ng øng lµ 12,1 vµ 19,6 % tæng sè lao ®éng c- Gi¸ trÞ lao ®éng/1 lao ®éng.

C¸c ngµnh cã GTSX/1 lao ®éng cã kh¸c nhau: N«ng - l©m - ng− lµ thÊp nhÊt, chØ b»ng 1/3 so víi so víi b×nh qu©n chung c¶

n−íc. Lao ®éng c«ng nghiÖp vµ x©y dùng ®¹t b×nh qu©n cao nhÊt víi 41,231 triÖu

®ång cao h¬n 3 lÇn so víi b×nh qu©n chung vµ gÊp nhiÒu lÇn so víi lao ®éng n«ng - l©m -ng− nghiÖp.

Lao ®éng dÞch vô cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt b×nh qu©n cao h¬n so víi n«ng - l©m - ng− nh−ng thÊp h¬n so víi lao ®éng c«ng nghiÖp víi møc 25,901,7 triÖu ®ång/n¨m. KL- C¬ cÊu GDP vµ c¬ cÊu sö dông lao ®éng n−íc ta ®ang cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc nh−ng cßn chËm so víi nhiªï n−íc trªn thÕ giíi vµ khu vùc. §Ó ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ta cÇn ®Èy m¹nh tèc ®é t¨ng tr−ëng, chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng trong toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n... Bµi tËp 19 - Dùa vµo b¶ng sè liÖu duíi ®©y vÒ diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp n¨m 1985, 1992 vµ 2000. (§¬n vÞ Ngh×n ha)

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

21

Lo¹i ®Êt n«ng nghiÖp 1985 1992 2000 Tæng sè 6919 7293 9345,4 §Êt trång c©y hµng n¨m 5616 5506 6129,5 §Êt trßng c©y l©u n¨m 805 1191 2310,3 §Êt ®ång cá ch¨n nu«i 328 328 537,7 DiÖn tÝch mÆt nuíc nu«i trång thuû, h¶i s¶n

170 268 367,9

1- Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å. Cã thÓ sö dông lo¹i cét chång, thang ngang chång, trßn, vu«ng. Trong bµi

nµy lùa chän kiÓu biÓu ®å h×nh trßn. • TÝnh b¸n kÝnh c¸c ®−êng trßn R1985 = 1cm; R1992 = R2000 = • TÝnh c¬ cÊu c¸c lo¹i ®Êt trong tæng sè ®Êt n«ng nghiÖp. KÕt qu¶ nh− sau:

TT Lo¹i ®Êt n«ng nghiÖp 1985 1992 2000 Tæng sè 100,0 100,0 100,0 1 §Êt trång c©y hµng n¨m 81,2 75,5 65,6 2 §Êt trßng c©y l©u n¨m 11,6 16,3 24,7 3 §Êt ®ång cá ch¨n nu«i 4,7 4,5 5,8 4 DiÖn tÝch mÆt nuíc nu«i

trång THS 2,5 3,7 3,9

VÏ 3 biÓu ®å víi b¸n kÝnh vµ c¸c thµnh phÇn ®Êt nh− ®R tÝnh trong b¶ng. Cã mét b¶ng chó dÉn 4 lo¹i ®Êt vµ tªn gäi biÓu ®å.

cm02,105,10,6919:0,7293 ==

cm18,135,10,6919:4,9345 ==

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

22

BiÓu ®å c¬ cÊu ®Êt n«ng nghiÖp n¨m cña ViÖt Nam trong c¸c n¨m1985, 1992 vµ 2000 2-NhËn xÐt. a-NhËn xÐt chung:

DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp ®R t¨ng lªn 1,35 lÇn. Giai ®o¹n 85/92 chØ t¨ng 1,05 lÇn. Giai ®o¹n 92/2000 t¨ng lªn 1,35 lÇn, m¹nh h¬n so víi giai ®o¹n tr−íc.

b-C¸c lo¹i ®Êt ph©n theo môc ®Ých sö dông cã sù t¨ng kh¸c nhau. §Êt trång c©y hµng n¨m t¨ng 1,09 lÇn, thÊp h¬n nhiÒu so víi møc t¨ng chung. §Êt ®ång cá ch¨n nu«i t¨ng kh¸ m¹nh víi møc t¨ng lµ 1,69 lÇn. §Êt trång c©y l©u n¨m t¨ng 2,87 lÇn cao nhÊt trong c¸c lo¹i ®Êt n«ng nghiÖp. DiÖn tÝch mÆt n−íc nu«i trång thuû h¶i s¶n t¨ng 2,16 lÇn cao h¬n so víi møc

chung... a- Sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu ®Êt n«ng nghiÖp.

Sù t¨ng víi tèc ®é kh¸c nhau tÊt yÕu dÉn tíi sù thay ®æi c¬ cÊu ®Êt n«ng nghiÖp.

§−a sè liÖu trong b¶ng... 4- Gi¶i thÝch .

Sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu ®Êt n«ng nghiÖp nªu trªn cã liªn quan tíi chñ tr−¬ng ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp, t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.

C©y hµng n¨m do chñ yÕu ph©n bè t¹i ®ång b»ng n¬i ®Êt chÆt ng−êi ®«ng, ®« thÞ vµ c«ng nghiÖp tËp trung nªn cã rÊt Ýt ®iÒu kiÖn t¨ng diÖn tÝch. PhÇn diÖn tÝch c©y hµng n¨m t¨ng thªm chñ yÕu do t¨ng vô, khai hoang phôc ho¸ t¹i ®ång b»ng s«ng Cöu Long. Mét sè lo¹i c©y c«ng nghiÖp hµng n¨m nh− mÝa, b«ng, l¹c...®−îc chuyÓn dÇn trång t¹i miÒn nói, trung du.

§Êt trång c©y l©u n¨m tËp trung t¹i miÒn nói nªn cã ®iÒu kiÖn më réng diÖn tÝch c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp nh− cao su, cµ phª, t¹i T©y Nguyªn, §«ng Nam Bé, vµ trång c©y ¨n qu¶ t¹i ®ång b»ng s«ng Cöu Long, TDMNPB.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

23

§Êt ®ång cá ch¨n nu«i t¨ng t−¬ng ®èi kh¸ t¹i c¸c vïng T©y B¾c, D«ng B¾c do ngµnh ch¨n nu«i bß, dª ph¸t triÓn m¹nh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Tuy nhiªn tèc ®é t¨ng cßn chËm.

DiÖn tÝch mÆt n−íc nu«i trång thuû h¶i s¶n ®R t¨ng rÊt m¹nh lµ do nghÒ nµy ph¸t triÓn m¹nh t¹i ®ång b»ng s«ng Cöu Long vµ nhiÒu n¬i kh¸c.

Bµi tËp 20 - Dùa vµo b¶ng sè liÖu duíi ®©y vÒ diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp n¨m 1990, 1995 vµ 2001.(§¬n vÞ Ngh×n ha)

C©y hµng n¨m C©y l©u n¨m N¨m

Tæng sè Tæng sè C©yLT C©y CN C©y kh¸c Tæng sè C©yCN C©y ¨nqu¶ C©y kh¸c

1990 9040,0 8101,5 6474,6 542,0 1084,9 938,5 657,3 281,2 - 1995 10496,9 9224,2 7322,4 716,7 1185,1 1272,7 902,3 346,4 24,0 2000 12644,3 10540,3 8396,5 778,1 1365,7 2104,0 1451,3 565,0 87,7

1- Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å. TÝnh c¬ cÊu diÖn tÝch c¸c lo¹i c©y trång cña tõng n¨m. KÕt qu¶ nh− sau:

C©y hµng n¨m (§¬n vÞ Ngh×n ha) C©y l©u n¨m (§¬n vÞ Ngh×n ha) N¨m

Tæng sè Tæng sè C©yLT C©y CN C©y kh¸c Tæng sè C©yCN C©y ¨nqu¶ C©y kh¸c

1990 100,0 89,6 71,6 6,0 12,0 10,4 7,3 3,1 0 1995 100,0 87,9 69,8 6,8 11,3 12,1 8,6 3,3 0,2 2000 100,0 83,4 66,4 6,2 10,8 16,6 11,5 4,5 0,7

TÝnh b¸n kÝnh c¸c ®−êng trßn. R1990 = 1cm; R 1995 = R 2000 =

VÏ 3 ®−êng trßn cã b¸n kÝnh nh− ®� tÝnh. B¶ng chó dÉn cã 6 lo¹i c©y kh¸c nhau.

BiÓu ®å c¬ cÊu c¬ cÊu diÖn tÝch c¸c lo¹i c©y trång cña n¨m 1990, 1995 vµ 2000 2- NhËn xÐt a- NhËn xÐt chung.

cm1,121,10,9040:9,10496 ==

cm2,138,10,9040:3,12644 ==

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

24

79.6 78.1 77.8

17.9 18.9 19.5

2.5 3 2.7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

N¨m1991 N¨m1995 N¨m2001

DÞch vô

Ch¨n nu«i

Trång trät

Ngµnh trång trät dùa vµo t− liÖu kh«ng thÓ thay thÕ lµ ®Êt trång. ViÖc sö dông ®Êt thÓ hiÖn qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch trong c¬ cÊu ngµnh trång trät cña n−íc ta.

Trong thêi gian 1990 –2000 diÖn tÝch c¸c lo¹i c©y trång n−íc ta ®R t¨ng 1,38 lÇn. B×nh qu©n mçi n¨m t¨ng 3,8%. b- C©y hµng n¨m.

DiÖn tÝch c©y c«ng nghiÖp hµng n¨m gi¶m dÇn vÒ tØ träng, nh−ng mét sè lo¹i c©y hµng n¨m vÉn t¨ng tØ träng. DiÖn tÝch c©y l−¬ng thùc gi¶m dÇn tØ träng. C©y l−¬ng thùc tËp trung t¹i ®ång b»ng nªn chÞu søc Ðp cña vÊn ®Ò d©n sè. MÆt kh¸c qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu n«ng nghiÖp nªn mét bé phËn ®Êt trång c©y hµng n¨m chuyÓn sang trång c¸c lo¹i c©y kh¸c.

DiÖn tÝch c©y c«ng nghiÖp diÔn biÕn phøc t¹p. N¨m 1995 t¨ng tØ träng so víi 1990 nh−ng tíi 2000 l¹i gi¶m so víi 1995 cßn 6,2% tæng sè diÖn tÝch ®Êt trång... c) C©y l©u n¨m.

TÊt c¶ c¸c lo¹i c©y l©u n¨m ®Òu t¨ng. C©y c«ng nghiÖp l©u n¨m t¨ng m¹nh nhÊt víi tØ träng t¨ng tõ 7,5% lªn 11,3%. diÖn tÝch nµy t¨ng chñ yÕu do më réng diÖn tÝch cµ phª, cao su t¹i T©y Nguyªn, §«ng Nam Bé vµ mét sè vïng kh¸c. LÝ do..

C©y ¨n qu¶ vµ c©y kh¸c t¨ng kh¸ m¹nh chñ yÕu lµ do ph¸t triÓn c©y ¨n qu¶ t¹i ®ång b»ng s«ng Cöu Long, §«ng Nam Bé vµ nhiÒu vïng kh¸c.

Bµi tËp 21 - VÏ biÓu ®å c¬ cÊu ngµnh n«ng nghiÖp n−íc ta ph©n theo c¸c ngµnh trång trät ch¨n nu«i vµ dÞch vô n«ng nghiÖp c¸c n¨m 1991, 1995, 2001.

Tõ b¶ng sè liÖu vµ biÓu ®å ®� vÏ h�y nhËn xÐt sù thay ®æi c¬ cÊu n«ng nghiÖp n−íc ta trong thêi gian nªu trªn. (§¬n vÞ %)

N¨m Trång trät Ch¨n nu«i DÞch vô 1991 79,6 17,9 2,5 1995 78,1 18,9 3,0 2001 77,8 19,5 2,7

Nguån NGTK2001 trang 70 1- VÏ biÓu ®å.

Cã thÓ dïng c¸c kiÓu biÓu ®å cét chång, h×nh vu«ng, h×nh trßn. TÊt c¶ c¸c kiÓu biÓu biÓu ®å ®Òu sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi.

Lùa chän kiÓu h×nh cét chång. Mçi cét biÓu hiÖn mét n¨m víi tØ lÖ c¸c ngµnh trång trät, ch¨n nu«i, vµ dÞch vô n«ng nghiÖp. Cã tªn, b¶n chó dÉn, n¨m cho biÓu ®å ®R vÏ.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

25

BiÓu ®å c¬ cÊu ngµnh n«ng nghiÖp n−íc ta n¨m 1991, 1995, 2001. 2-NhËn xÐt. a- Trång trät

Ngµnh trång trät cã tØ träng lín vµ ®ang cã xu h−íng gi¶m dÇn.. Lý do: ...

b- Ch¨n nu«i Ch¨n nu«i cã tØ träng thÊp vµ ®ang cã xu h−íng t¨ng. TØ träng cña ngµnh ch¨n nu«i cßn thÊp trong c¬ cÊu n«ng nghiÖp... Lý do...

c- DÞch vô n«ng nghiÖp Ngµnh dÞch vô n«ng nghiÖp lµ ngµnh míi cã tØ träng rÊt thÊp vµ ch−a thùc sù

æn ®Þnh. N¨m 2001 gi¶m thÊp h¬n so víi 1995 nh−ng vÉn cao h¬n so víi 1991. DÞch vô lµ skÕt qu¶ cña nÒn n«ng nghiÖp hµng ho¸. ChØ tõ khi n−íc ta thù hiÖn

®æi míi dÞch vô n«ng nghiÖp n−íc ta míi ph¸t triÓn nªn tØ träng cßn thÊp vµ ch−a thùc sù æn ®Þnh.

Bµi tËp 22 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ diÖn tÝch vµ s¶n l−îng ph©n theo vô lóa c¸c n¨m 1990 vµ 2000. H�y vÏ biÓu ®å c¬ cÊu diÖn tÝch vµ s¶n l−îng lóa ph©n theo vô. Tõ b¶ng sè liÖu vµ biÓu ®å ®� vÏ h�y nhËn xÐt sù thay ®æi c¬ cÊu vô lóa n−íc ta.

N¨m DiÖn tÝch (Ngh×n ha) S¶n l−îng (Ngh×n tÊn) Lóa ®«ng xu©n Lóa hÌ thu Lóa mïa Lóa ®«ng xu©n Lóa hÌ thu Lóa mïa

1990 2073,6 1215,7 2753,5 7865,6 4090,5 7269,0 2000 3013,2 2292,8 2360,3 15571,2 8625,0 8333,3

1- Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å. TÝnh c¬ cÊu diÖn tÝch vµ s¶n l−îng lóa hai n¨m; TÝnh tæng sè diÖn tÝch vµ s¶n l−îng lóa cña hai n¨m; TÝnh n¨ng suÊt lóa c¶ n¨m vµ theo vô theo c«ng thøc: N¨ng suÊt = S¶n l−îng/ DiÖn tÝch (T¹/ha/vô). KÕt qu¶ nh− sau:

N¨m DiÖn tÝch lóa.( %) S¶n l−îng lóa (%) N¨ng suÊt (t¹/ha) Nghinha §X HÌ

thu Mïa NghinTÊn §X HÌ

thu Mïa Tæng

sè §X HÌ

thu Mïa

1990 6042,8 34,3 20,1 45,6 19225,1 40,9 21,3 37,8 31,8 37,9 33,6 30,8 2000 7666,3 39,3 29,9 30,8 32529,5 47,9 26,5 25,6 42,4 5,2 37,6 35,3 2000 7666,3 39,3 29,9 30,8 32529,5 47,9 26,5 25,6 42,4 5,2 37,6 35,3

TÝnh RDT1990 vµ RDT200 LÊy RDT1990 = 1cm; RDT1999 =

cm1,113,16,6765:3,7666 ==

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

26

LÊy RSl1990 = 1cm; RSL2000 =

2-VÏ biÓu ®å. VÏ 2 biÓu ®å h×nh trßn thÓ hiÖn tæng diÖn tÝch lóa trong hai n¨m ph©n ra c¸c vô lóa; VÏ 2 biÓu ®å thÓ hiÖn tæng s¶n l−îng lóa cña hai n¨m ph©n ra c¸c vô lóa; C¶ 4 biÓu ®å cã mét b¶ng chó dÉn chia ra c¸c vô lóa: mïa, hÌ thu vµ ®«ng xu©n. BiÓu ®å c¬ cÊu diÖn tÝch vµ s¶n l−îng lóa n−íc ta c¸c n¨m 1990- 2000 NhËn xÐt a- DiÖn tÝch lóa.

Tæng diÖn tÝch lóa t¨ng chËm chØ 1,13 lÇn sau 10 n¨m. Lý do t¨ng chËm... DiÖn tÝch lóa theo c¸c vô t¨ng kh¸c nhau: Lóa §X vµ hÌ thu t¨ng nhanh nªn tØ lÖ t¨ng dÇn... Sè liÖu... Lóa mïa gi¶m dÇn diÖn tÝch nªn tØ träng gi¶m... Sè liÖu...

b- Tæng s¶n l−îng lóa Tæng s¶n l−îng lóa t¨ng tíi 1,69 lÇn. Lóa §X cã diÖn tÝch t¨ng nhanh nªn tØ lÖ t¨ng dÇn... HÌ thu cã diÖn tÝch t¨ng nhanh nªn tØ lÖ t¨ng dÇn... Lý do... Lóa mïa gi¶m dÇn diÖn tÝch nªn tØ träng gi¶m... Lý do...

c- N¨ng suÊt N¨ng suÊt lóa nãi chung t¨ng nhanh tõ 3,18 t¹/ha lªn 4,24 t¹/ha. C¸c vô lóa

cã n¨ng suÊt ®Òu t¨ng nh÷ng tèc ®é t¨ng kh¸c nhau: Lóa §X cã n¨ng suÊt cao nhÊt vµ t¨ng 1,39 lÇn.

Vô lóa hÌ thu cã n¨ng suÊt t¨ng 1,12 lÇn, chËm h¬n so víi lóa ®«ng xu©n. LÝ do... Lóa mïa t¨ng m¹nh nhÊt (2,45 lÇn) cao nhÊt so víi c¸c vô lóa kh¸c. Lý do...

KÕt luËn: Trong thêi gian 1990 - 2000 s¶n xuÊt lóa n−íc ta t¨ng m¹nh c¶ vÒ diÖn tÝch,

n¨ng suÊt vµ s¶n l−îng. §©y lµ xu h−íng ®óng nh»m t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ trªn mét d¬n vÞ diÖn tÝch vµ ®¸p øng nhu cÇu trong n−íc vµ xuÊt khÈu.

cm3,169,11,19225:5,32529 ==

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

27

0

50

100

150

200

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000

DiÖn tÝch S¶n l−îng N¨ng suÊt

Bµi tËp 23 - Cho b¶ng so liÖu vÒ diÖn tÝch lóa n−íc ta trong thêi gian 1990- 2000 h�y tÝnh n¨ng suÊt lóa vµ vÏ ®å thÞ t×nh h×nh s¶n xuÊt lóa n−íc ta trong thêi gian trªn. Tõ b¶ng sè liÖu vµ biÓu ®å h�y nhËn xÐt t×nh h×nh s¶n xuÊt lóa n−íc ta trong thêi gian 1990- 2000.

N¨m DiÖn tÝch (Ngh×n ha)

S¶n l−îng (Ngh×n tÊn)

N¨m DiÖn tÝch (Ngh×n ha)

S¶n l−îng (Ngh×n tÊn)

N¨m DiÖn tÝch (Ngh×n ha)

S¶n l−îng (Ngh×n tÊn)

1990 6042,8 19225,1 1994 6598,6 23528,2 1998 7362,7 29145,5 1991 6302,8 19621,9 1995 6765,6 24963,7 1999 7653,6 31393,8 1992 6475,3 21590,4 1996 7003,8 26396,7 2000 7666,3 32529,5 1993 6559,4 22836,6 1997 7099,7 27523,9

1- Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å. TÝnh n¨ng suÊt lóa tõng n¨m theo c«ng thøc: N¨ng suÊt = S¶n l−îng/DiÖn

tÝch (T¹/ha/vô). TÝnh gi¸ trÞ gia t¨ng cña s¶n l−îng, diÖn tÝch vµ n¨ng suÊt lóa lÊy gi¸ trÞ n¨m 1990 = 100. KÕt qu¶ nh− sau: N¨m DiÖn

tÝch S¶n

l−îng NS(Ta/ha) NS(%) N¨m DiÖn

tÝch S¶n

l−îng TS(ta/ha) N¨ng suÊt

(%) 1990 100 100 31,8 100 1996 115,9 137,3 37,7 118,6 1991 104,3 102,0 31,1 98,0 1997 117,5 143,2 38,8 122,0 1992 107,2 112,3 33,3 104,7 1998 121,8 151,6 39,6 124,5 1993 108,5 118,8 34,8 109,4 1999 126,7 163,3 41,0 128,9 1994 109,2 122,4 35,7 112,3 2000 126,9 169,2 42,4 133,3 1995 112,0 129,8 36,9 116,0 VÏ biÓu ®å ®« thÞ d¹ng gi¸ trÞ gia t¨ng. C¶ 3 biÓu ®å ®−îc vÏ trong mét hÖ to¹ ®é.

2-NhËn xÐt.

Trong thêi gian tõ 1990 tíi n¨m 2000, s¶n xuÊt lóa n−íc ta ®R t¨ng nhanh c¶ vÒ diÖn tÝch, n¨ng suÊt vµ s¶n l−îng. Tuy nhiªn tèc ®é t¨ng cña c¸c yÕu tè nµy kh¸c nhau.

a-DiÖn tÝch. T¨ng 1,269 lÇn ®©y lµ møc t¨ng nµy lµ thÊp. Lµ do ®Êt n«ng nghiÖp thÝch hîp cho trång lóa cã h¹n; d©n sè ®«ng vµ t¨ng

nhanh, viÖc chuyÓn môc ®Ých sö dông do c«ng nghiÖp hãa, ®« thÞ ho¸; do chuyÓn mét bé phËn ®Êt trång lóa sang c¸c lo¹i c©y trång kh¸c.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

28

b-S¶n l−îng lóa T¨ng rÊt m¹nh, sau 10 n¨m t¨ng 1,692 lÇn, cao h¬n nhiÒu so víi diÖn tÝch. S¶n l−îng lóa t¨ng lªn lµ do t¨ng diÖn tÝch nh−ng chñ yÕu lµ do t¨ng n¨ng

suÊt lóa. c- N¨ng suÊt lóa

T¨ng lªn liªn tôc trong thêi gian trªn, n¨m 2000 n¨ng suÊt lóa ®R t¨ng 1,333 lÇn so víi n¨m 1990.

N¨ng suÊt lóa t¨ng ®R quyÕt ®Þnh møc t¨ng cña s¶n l−îng lóa N¨ng suÊt lóa t¨ng nhanh lµ do: thuû lîi ®−îc coi träng vµ ®Çu t− nhÊt lµ t¹i

c¸c vïng träng ®iÓm t¹i §BS Hång, ®ång b»ng s«ng Cöu Long vµ c¸c nguyªn nh©n kh¸c...

Bµi tËp 24 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ diÖn tÝch vµ s¶n l−îng lóa n−íc ta trong thêi gian 1991- 2000. H�y vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn sù thay ®æi trong c¬ cÊu vô lóa trong thêi gian nãi trªn

DiÖn tÝch c¸c vô lóa (Ngh×n ha) S¶n l−îng c¸c vô lóa (Ngh×n tÊn) N¨m Tæng sè §«ng xu©n HÌ thu Mïa Tæng sè §«ng xu©n HÌ thu Mïa 1991 6302,8 2160,6 1382,1 2760,1 19621,9 6788,3 4715,8 8117,8 2000 7666,3 3013,2 2292,8 2360,3 32529,5 15571,2 8625,0 8333,3

1- Lùa chän c¸ch vÏ biÓu ®å. Lùa chän d¹ng biÓu ®å h×nh cét chång (víi hai trôc tung); h×nh trßn, h×nh

vu«ng, thanh ngang chång. Chän lo¹i biÓu ®å cét chång sö dông cè liÖu tuyÖt ®èi cã nhiÒu lîi thÕ, lo¹i

biÓu ®å nµy ®Ó nguyªn d¹ng sè liÖu khi vÏ, nh−ng ph¶i xö lý sè liÖu khi nhËn xÐt. Do yªu cÇu lµ thÓ hiÕn sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu vô lóa nªn trong tr−êng hîp

nµy cÇn sö dông lo¹i biÓu ®å cét chång t−¬ng ®èi. Lo¹i biÓu ®å nµy cÇn ph¶i xö lý sè liÖu tr−íc khi vÏ.

2-Xö lý sè liÖu: TÝnh tèc ®é t¨ng tr−ëng cña s¶n l−îng, lÊy gi¸ trÞ cña n¨m 1991 lµ 100% (c¶

tæng sè, tõng lo¹i vô lóa). TÝnh tèc ®é t¨ng tr−ëng cña diÖn tÝch lÊy gi¸ trÞ n¨m 1991 lµ 100% (c¶ tæng

sè, tõng lo¹i vô lóa). TÝnh c¬ cÊu diÖn tÝch vµ s¶n l−îng ph©n theo vô lóa cña hai n¨m. TÝnh n¨ng suÊt cña tõng vô lóa cña hai n¨m. KÕt qu¶ tÝnh c¸c néi dung trªn nh− sau:

DiÖn tÝch c¸c vô lóa (Ngh×n ha) S¶n l−îng c¸c vô lóa (Ngh×n tÊn) ChØ tiªu Tæng sè §«ng xu©n HÌ thu Mïa Tængsè §X HÌ thu Mïa

N¨m 1991 100 100 100 100 100 100 100 100 N¨m 2000 121,6 139,5 165,9 85,5 165,8 229,4 182,9 102,7 C¬ cÊu 1991 (%) 100,0 34,3 21,9 43,8 100,0 34,6 24,0 41,4 C¬ cÊu 2000 (%) 100,0 39,3 29,9 30,8 100,0 47,9 26,5 25,6

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

29

N¨ng suÊt 1991(Ta/ha) 31,1 31,4 37,6 29,4 N¨ng sóÊt 2000(T¹/ha) 42,4 51,7 37,6 35,3

1- VÏ biÓu ®å.

BiÓu ®å sù thay ®æi trong c¬ cÊu diÖn tÝch vµ s¶n l−îng ph©n theo c¸c vô lóa trong thêi gian 1991- 2000 4- NhËn xÐt. a- DiÖn tÝch. - Tæng diÖn tÝch lóa t¨ng 1,2 lÇn. Trong ®ã diÖn tÝch lóa hÌ thu t¨ng m¹nh nhÊt

víi 1,659 lÇn; diÖn tÝch lóa mïa gi¶m 14,5% so víi n¨m 1991. - KÕt qu¶ lµ c¬ cÊu diÖn tÝch lóa thay ®æi theo h−íng t¨ng tØ träng lóa hÌ thu vµ

lóa ®«ng xu©n, ®ång thêi gi¶m dÇn tØ träng lóa mïa. Lóa ®«ng xu©n tõ 34,3% ®R t¨ng lªn 39,3%; lóa ®«ng xu©n tõ 21,9% t¨ng lªn 29,9%. Lóa mïa gi¶m tØ träng tõ 43,8%, lín nhÊt trong c¸c lo¹i lóa ®R gi¶m chØ cßn 30,8%.

b- S¶n l−îng. - Tæng s¶n l−îng lóa t¨ng nhanh h¬n so víi tæng diÖn tÝch. So víi n¨m 1991 s¶n

l−îng lóa ®R t¨ng lªn 1,658 lÇn. - C¸c lo¹i lóa cã s¶n l−îng t¨ng kh¸c nhau: Lóa ®«ng xu©n t¨ng m¹nh nhÊt víi

2,229 lÇn, lóa hÌ thu t¨ng 1,829 lÇn; lóa mïa t¨ng chØ cã 1,027 lÇn. - Nh− vËy s¶n l−îng lóa t¨ng chñ yÕu lµ do t¨ng n¨ng suÊt. c- N¨ng suÊt lóa - B×nh qu©n n¨ng suÊt lóa n−íc ta t¨ng m¹nh tõ 31,1 t¹/ha ®R t¨ng lªn 42,4 t¹/ha.

Lóa ®«ng xu©n cã n¨ng suÊt cao nhÊt, cao h¬n møc b×nh th−êng tíi 1,2 lÇn. Lóa hÌ thu vµ lóa mïa thÊp h¬n so víi møc chung.

- Nh×n chung n¨ng suÊt lóa n−íc ta ®R t¨ng nhanh so víi n¨m 1991 - Lµ do ... KL. Trong thêi gian 1991- 2001 s¶n xuÊt lóa n−íc ta ®R t¨ng m¹nh c¶ diÖn tÝch, n¨ng suÊt vµ s¶n l−îng. Trong ®ã n¨ng suÊt t¨ng m¹nh ®R quyÕt ®Þnh t¨ng cña s¶n l−îng h¬n lµ diÖn tÝch. §©y lµ xu h−íng tÊt yÕu trong qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp. Bµi tËp 25 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ s¶n l−îng lóa n−íc ta trong thêi gian 1990- 2000. H�y vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn sù thay ®æi trong c¬ cÊu vô lóa trong thêi gian nãi trªn.

S¶n l−îng lóa n−íc ta trong thêi gian 1990- 2000 (§¬n vÞ Ngh×n tÊn) N¨m Tæng sè §«ng xu©n HÌ thu Lóa mïa

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

30

§«ng Xu©n

HÌ Thu

M ïa

0%

20%

40%

60%

80%

100%

90 92 94 97 98 99 2000

1990 19225,1 7865,6 4090,5 7269,0 1992 21590,4 9156,3 4907,2 7526,9 1994 23528,2 10508,5 5679,4 7340,3 1997 27523,9 13310,3 6637,8 7575,8 1998 29145,5 13559,5 7522,6 8063,4 1999 31393,8 14103,0 8758,3 8532,5 2000 32529,5 15571,2 8625,0 8333,3

1- Lùa chän c¸ch vÏ biÓu ®å. Cã thÓ vÏ nhiÒu d¹ng cét chång, thanh ngang, biÓu ®å miÒn, ®å thÞ. C¸c lo¹i

biÓu ®å nªu trªn ®Òu cã thÓ vÏ d−íi d¹ng sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi hoÆc sè liÖu tuyÖt ®èi. Lo¹i sö dông sè liÖu tuyÖt ®èi thÓ hiÖn ®−îc quy m« cña ®èi t−îng.

Lo¹i biÓu ®å- ®å thÞ kh«ng thÝch hîp do yªu cÇu cña ®Ò bµi lµ thÓ hiÖn sù thay ®æi c¬ cÊu c¸c vô lóa.

Lùa chän d¹ng biÓu ®å miÒn sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi, lo¹i nµy thÓ hiÖn râ sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n l−îng lóa.

TÝnh tèc ®é t¨ng tr−ëng lÊy n¨m 1991 = 100%. TÝnh c¬ cÊu c¸c vô lóa so víi tæng sè theo tõng n¨m. KÕt qu¶ nh− sau :

Lóa ®«ng xu©n Lóa hÌ thu Lóa mïa N¨m Tæng sè T¨ng (%) % so víi

TS T¨ng (%) % so víi

TS T¨ng (%) % so víi

TS 1990 100,0 100,0 40,9 100,0 21,3 100,0 37,8 1992 112,3 116,4 42,4 120,0 22,7 103,5 34,9 1994 122,4 133,6 44,7 138,8 24,1 101,0 31,2 1997 143,2 169,2 48,4 162,3 24,1 104,2 27,5 1998 143,2 169,2 46,5 162,3 25,8 104,2 27,7 1999 163,3 179,3 44,9 214,1 27,9 117,4 27,2 2000 169,2 198,0 47,9 210,9 26,5 114,6 25,6 Dùa vµo b¶ng sè liÖu biÓu ®å nh− sau: BiÓu ®å s¶n l−îng lóa c¶ n¨m ph©n ra c¸c vô lóa trong thêi gian 1990- 2000 2- NhËn xÐt

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

31

a- Tæng s¶n l−îng lóa T¨ng nhanh vµ æn ®Þnh, n¨m sau t¨ng cao h¬n n¨m tr−íc, sau 10 n¨m t¨ng

1,69 lÇn. S¶n l−îng lóa t¨ng nhanh lµ do c¸c vô lóa ®Òu t¨ng. Lý do...

b- C¸c vô lóa cã tèc ®é t¨ng kh¸c nhau: - Lóa ®«ng xu©n cã tèc ®é t¨ng 1,98 lÇn, cao h¬n so víi tèc ®é chung. - Lóa hÌ thu cã tèc ®é t¨ng tíi 2,109 lÇn, cao nhÊt trong sè c¸c vô lóa. - Lóa mïa cã tèc ®é t¨ng thÊp h¬n so tèc ®é chung, chØ ®¹t cã 1,14 lÇn. §©y lµ vô

lóa cæ truyÒn cña n−íc ta, ph¸t triÓn trong thêi kú m−a nhiÒu, gÆp nhiÒu khã kh¨n trong gieo trång, thu ho¹ch nªn s¶n l−îng t¨ng chËm.

c- C¬ cÊu s¶n l−îng c¸c vô lóa. Lóa ®«ng xu©n cã tØ träng t¨ng dÇn tõ 40,9% (n¨m 1990) lªn 47,9% (n¨m

2000) so víi tæng s¶n l−îng lóa vµ trë thµnh vô lóa cã s¶n l−îng lín nhÊt. Lóa hÌ thu còng cã tèc ®é cao h¬n so víi tèc ®é chung do ®ã tØ trong t¨ng

dÇn. N¨m 1990 chØ chiÕm 21,3%; tíi n¨m 2000 ®R chiÕm 26,5%. Lóa mïa n¨m 1990 chiÕm 33,7% gi¶m chØ cßn 25, 6% s¶n l−îng c¶ n¨m 2000. Bµi tËp 26- Cho b¶ng sè liÖu vÒ s¶n l−îng lóa n−íc ta n¨m 1995- 2000, h�y vÏ biÓu ®å c¬ cÊu s¶n l−îng lóa ph©n theo:vïng §ång b»ng s«ng Hång, Duyªn h¶i miÒn Trung, §ång b»ng s«ng Cöu Long vµ c¸cvïng kh¸c. Tõ b¶ng sè liÖu vµ biÓu ®å h�y nhËn xÐt vµ gi¶i thÝch sù ph©n bè c©y lóa n−íc ta. (§¬n vÞ Ngh×n tÊn)

TT Vïng 1995 2000 TT Vïng 1995 2000 C¶ n−íc 24963,7 32529,5 5 Nam Trung Bé 1415,0 1681,6 1 T©y B¾c 328,9 403,6 6 T©y Nguyªn 429,8 586,8 2 §«ng B¾c 1457,6 2065,0 7 §«ng Nam Bé 1269,8 1679,2 3 §B s«ng Hång 5090,4 6586,6 8 §B SCL 12831,7 16702,7 4 B¾c Trung Bé 2140,8 2824,0

1- Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å. TÝnh s¶n l−îng lóa cña c¸c vïng: §ång b»ng s«ng Hång, Duyªn h¶i miÒn

Trung, §ång b»ng s«ng Cöu Long vµ c¸cvïng kh¸c víi §¬n vÞ: Ngh×n tÊn. TÝnh c¬ cÊu s¶n l−îng lóa theo c¸c vïng nãi trªn so víi c¶ n−íc.(§¬n vÞ % so víi c¶ n−íc).

KÕt qu¶ nh− b¶ng sau: 1995 2000 TT Vïng S¶n

l−îng TØ lÖ% S¶n

l−îng TØ

lÖ% C n−íc 24963,7 100,0 32529,5 100,0

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

32

1 §B s«ng Hång

5090,4 20,4 6586,6 20,2

2 §B SCL 12831,7 51,4 16702,7 51,3 3 DHMT 3555,8 14,2 4505,6 13,9 4 C¸c vïng

kh¸c 3485,8 14,0 4734,6 14,6

- TÝnh b¸n kÝnh s¶n l−îng lóa cho tõng n¨m. Cho R95 = 2 cm; R 2000 = VÏ biÓu ®å:

VÏ c¸c ®−êng trßn cã b¸n kÝnh vµ tØ lÖ nh− ®R tÝnh. 2- NhËn xÐt a) TËp trung rÊt cao t¹i cao ®ång b»ng s«ng Hång vµ s«ng Cöu Long.

Hai vïng nµy chiÕm tíi 71,5% c¶ n−íc. C¸c vïng cßn l¹i chØ chiÕm 20,5% s¶n l−îng c¶ n−íc. Vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long nhiÒu gÊp 3 lÇn so víi ®ång b»ng s«ng

Hång. b) Lý do

Lóa tËp trung t¹i c¸c ®ång b»ng lµ do §ång b»ng s«ng Cöu Long chiÕm tØ träng lín nhÊt lµ do...

Bµi tËp 27 - Tõ b¶ng sè liÖu d−íi ®©y h�y vÏ vµ nhËn xÐt ®å thÞ s¶n l−îng lóa, b×nh qu©n s¶n l−îng lóa tÝnh theo ®Çu ng−êi vµ d©n sè cña n−íc ta trong thêi gian tõ 1975 ®Õn 2001.

Tõ biÓu ®å ®� vÏ h�y nhËn xÐt vµ rót ra c¸c kÕt luËn cÇn thiÕt. N¨m 1981 1984 1986 1990 1996 1999 2000 2003 ( TriÖu ng−êi) 54,9 58,6 61,2 66,2 75,3 76,3 78,7 80,6 (Ngh×n tÊn) 12,9 15,6 16,0 19,2 26,4 31,4 32,5 34,6

1- Lùa chän c¸ch vÏ biÓu ®å. Lùa chän d¹ng biÓu ®å ®å thÞ d¹ng kÕt hîp víi hai trôc tung hoÆc ®å thÞ gia t¨ng. Chän lo¹i biÓu ®å ®å thÞ gia t¨ng cã nhiÒu cã nhiÒu −u thÕ khi thÓ hiÖn mèi quan hÖ gi÷a sè d©n vµ s¶n l−îng lóa.

cm28,230,1.27,24963:5,32529 ==

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

33

2- Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å. - TÝnh b×nh qu©n s¶n l−îng lóa theo ®Çu ng−êi theo c«ng thøc: - BQLT = S¶n l−îng lóa/ Tæng sè d©n. - TÝnh tèc ®é gia t¨ng cu¶ b×nh qu©n lµ s¶n l−îng lóa theo ng−êi, sè d©n, s¶n

l−îng lóa. LÊy gi¸ trÞ n¨m 1976 lµ 100%. KÕt qu¶ nh− sau: -

N¨m 1981 1984 1986 1990 1996 1999 2000 2003 Kg/Ng−êi (Kg) 235 266 261 290 351 412 413 426

B×nh qu©n lµ lóa/ng−êi(%) 100,0 113,2 111,1 123,4 149,4 175,3 175,7 181,3 D©n sè (%) 100,0 106,7 111,5 120,6 137,2 139,0 143,4 146,8

S¶n l−îng lóa (%) 100,0 120,9 124,0 148,8 204,7 243,4 251,9 268,2 - VÏ biÓu ®å.

C¸ch vÏ ®å thÞ tèc ®é gia t¨ng cÇn dùa vµo b¶ng sè liÖu ®R xö lý víi gi¸ trÞ n¨m 1976 lµ 100%. Ba ®å thÞ ®Òu xuÊt ph¸t tõ 100%. Cã chó dÉn vµ ký hiÖu hai ®å thÞ. 3- NhËn xÐt a-Tèc ®é t¨ng cña sè d©n vµ s¶n l−îng lóa kh¸c nhau:

D©n sè t¨ng 1,47 lÇn; d©n sè t¨ng theo c¸c quy luËt sinh ho¹t vµ c¸c nh©n tè kinh tÕ - xR héi (®êi sèng vËt chÊt, tinh hÇn, sù ch¨m sãc y tÕ, gi¸o dôc. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y gia t¨ng d©n sè gi¶m dÇn do chÝnh s¸ch d©n sè cña Nhµ n−íc.

S¶n lùîng lóa t¨ng 2,68 lÇn, cao h¬n nhiÒu so víi tèc ®é t¨ng d©n sè. Nh÷ng n¨m qua diÖn tÝch, s¶n l−îng, n¨ng suÊt lóa ®Òu t¨ng do chÝnh s¸ch gi¸, hç trî vèn, gièng, thuû lîi ®R cã kÕt qu¶. b- B×nh qu©n s¶n l−äng lóa theo ®Çu ng−êi kh«ng ngõng t¨ng.

Tr−íc n¨m 1990 chØ d−íi 300 kg. Sau 1990 ®R t¨ng h¬n 300kg theo ®Çu ng−êi. N¨m 2003 lµ 426 kg/ ng−êi. Møc t¨ng b×nh qu©n lµ s¶n l−îng lóa tÝnh theo ®Çu ng−êi trong thêi gian 1981- 2003 t¨ng 1,81 lÇn cao h¬n møc t¨ng cña d©n sè nh÷ng l¹i thÊp h¬n møc t¨ng cña s¶n l−îng lóa.

Cã ®−îc kÕt qu¶ trªn lµ do n−íc ta võa cã chÝnh s¸ch gi¶m gia t¨ng d©n sè võa ®Èy m¹nh s¶n xuÊt lóa.

Bµi tËp 28 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ diÖn tÝch nu«i trång thuû, h¶i s¶n cña n−íc ta n¨m 1995 vµ n¨m 2001 ph©n theo vïng. H�y vÏ vµ nhËn xÐt biÓu ®å c¬ cÊu diÖn tÝch nu«i trång thuû, h¶i s¶n ph©n theo c¸c vïng Duyªn h¶i miÒn Trung, §ång b»ng s«ng Hång, §ång b»ng s«ng Cöu long vµ c¸c vïng kh¸c. (§¬n vÞ ha)

TT Vïng 1995 2001 C¶ n−íc 453582,8 755177,6 1 TDMNPB 26120,1 34909,4 2 §B s«ng Hång 58753,5 71333 3 DHMT 40342,7 51778 4 T©y Nguyªn 4203 5643 5 §«ng Nam Bé 34773 44409,1 6 §B s«ng Cöu Long 289390,5 547105,1

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

34

Nguån: NGTK n¨m 2001, trang 186 1- Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å.

Cã thÓ vÏ c¸c d¹ng biÓu ®å cét chång, thanh ngang sö dông sè liÖu tuyÖt ®èi (®Ó nguyªn d¹ng sè liÖu khi vÏ vµ xö lý sè liÖu r−íc khi nhËn xÐt. D¹ng biÓu ®å h×nh trßn hoÆc h×nh vu«ng (cÇn xö lý sè liÖu tr−íc khi vÏ) víi c¸c b¸n kÝnh kh¸c nhau.

Lùa chän kiÓu h×nh trßn v× lo¹i nµy võa thÓ hiÖn ®−îc quy m« võa thÓ hiÖn tû lÖ % c¸c diÖn tÝch nu«i trång thuû, h¶i s¶n ph©n theo vïng. Xö lý sè liÖu:

TÝnh diÖn tÝch nu«i trång thuû, h¶i s¶n cña c¸c vïng kh¸c. TÝnh tèc ®é t¨ng cña c¶ n−íc vµ tõng vïng cña n¨m 2001 so víi n¨m 1995. TÝnh c¬ cÊu diÖn tÝch nu«i trång THS ph©n theo vïng, c¶ n−íc lµ 100%

Vïng C¶ n−íc §BSH DHMT §BSCL C¸c vïng kh¸c Møc t¨ng so víi n¨m 95 166,5 121,4 128,3 189,1 130,5 TØ träng n¨m 1995 100 13,0 13,9 63,8 1,4 TØ träng n¨m 2001 100 9,4 9,5 72,4 1,1

TÝnh b¸n kÝnh diÖn tÝch nu«i trång thuû s¶n cho tõng n¨m. Cho R95 = 2 cm; R 2001 = 2. VÏ biÓu ®å:

VÏ hai ®−êng trßn víi b¸n kÝnh vµ tû lÖ % nh− ®R tÝnh. Cã 4 ký hiÖu ®Ó ph©n biÖt c¸c vïng nh− yªu cÇu cña bµi.

BiÓu ®å c¬ cÊu diÖn tÝch NTTHS cña n−íc ta ph©n theo c¸c vïng n¨m 1995 vµ 2001 3- NhËn xÐt a-Sù t¨ng tr−ëng.

DiÖn tÝch nu«i trång thuû, h¶i s¶n c¶ n−íc t¨ng tíi 1,665 lÇn trong c¸c n¨m 1995- 2001.

C¸c vïng t¨ng kh¸c nhau: Cao nhÊt lµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long víi møc 1,89 lÇn vµ lµ vïng duy nhÊt

t¨ng møc cao h¬n sè víi møc t¨ng c¶ n−íc.

cm34,367,1.29,453582:6,755177 ==

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

35

ThÊp nhÊt lµ §BSH víi møc 1,214 lÇn; DHMT cã møc t¨ng 1,283 lÇn C¸c vïng kh¸c cã møc at−ng chËm , chØ kho¶ng 1,305 lÇn. Møc t¨ng diÖn tÝch nu«i trång thuû s¶n c¶ n−íc t¨ng cã liªn quan tíi ...

b-ChuyÓn dÞch c¬ cÊu diÖn tÝch mÆt n−íc nu«i trång thuû s¶n. TÊt c¶ c¸c vïng ®Òu gi¶m dÇn tØ träng. Vïng gi¶m nhiÒu tØ träng nhÊt lµ ®ång b»ng s«ng Hång tõ 10 % cßn 9,0%. DHMT gi¶m tõ 13,9 xuèng cßn 9,5% C¸c vïng kh¸c cã diÖn tÝch nhá vµ còng gi¶m ®¸ng kÓ. Riªng ®ång b»ng s«ng Cöu Long t¨ng tõ 63,8% lªn 72,4%. §©y lµ vïng cã tØ

träng diÖn tÝch nu«i trång thuû s¶n lín nhÊt n−íc ta. LÝ do...

Bµi tËp 29- VÏ vµ nhËn xÐt biÓu ®å diÖn tÝch vµ s¶n l−îng nu«i trång thuû, h¶i s¶n cña n−íc ta n¨m 2001 ph©n theo vïng. Tõ biÓu ®å ®� vÏ h�y nhËn xÐt vµ rót ra c¸c kÕt luËn cÇn thiÕt.

TT Vïng DiÖn tÝch (Ha) S¶n l−îng (TÊn ) C¶ n−íc 755177,6 709891 1 §BSH 64783,4 111969 2 DHMT 51778 52269 3 §BSCL 547105,1 444394 4 Vïng kh¸c 91511,1 101259

1-Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å. Cã thÓ vÏ ®−îc c¸c d¹ng biÓu ®å cét kÐp, thanh ngang kÐp (cã hai trôc tung víi

hai lo¹i ®¬n vÞ kh¸c nhau). Lùa chän kiÓu biÓu ®å c¬ cÊu cña diÖn tÝch vµ s¶n l−îng thuû s¶n ph©n theo vïng d¹ng h×nh trßn. C¸ch nµy thÝch hîp h¬n v× thÓ hiÖn ®−îc sù ph©n bè cña diÖn tÝch vµ s¶n l−îng thuû s¶n nu«i trång ph©n theo vïng. C¸ch nµy cÇn xö lý sè liÖu tr−íc khi vÏ. Xö lý sè liÖu:

TÝnh c¬ cÊu diÖn tÝch nu«i trång c¶ n−íc ph©n theo vïng (§¬n vÞ %). TÝnh c¬ cÊu s¶n l−îng thuû s¶n c¶ n−íc ph©n theo vïng (§¬n vÞ %). TÝnh n¨ng suÊt nu«i trång theo c«ng thøc: N¨ng suÊt = S¶n l−îng/ diÖn tÝch (§¬n vÞ: T¹ /ha). KÕt qu¶ nh− sau (§¬n vÞ% so víi tæng sè)

TT Vïng DiÖn tÝch S¶n l−îng T¹/ha) C¶ n−íc 100,0 100,0 9,4 1 §BSH 8,6 15,8 17,3 2 DHMT 6,9 7,4 10,1 3 §BSCL 72,4 62,6 8,1 4 Vïng kh¸c 12,1 14,3 11,1

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

36

VÏ biÓu ®å. VÏ hai ®−êng trßn cã b¸n kÝnh b»ng nhau. Trong ®ã, mét thÓ hiÖn diÖn tÝch, mét thÓ hiÖn s¶n l−îng. Hai biÓu ®å nµy cã cïng mét b¶ng chó dÉn víi 4 ký hiÖu. BiÓu ®å c¬ cÊu diÖn tÝch, s¶n l−îng thuû, h¶i s¶n c¶ n−íc ph©n theo vïng trong n¨m 2001 2-NhËn xÐt. a- DiÖn tÝch vµ s¶n l−îng.

C¶ 3 vïng ®R chiÕm 87,9% diÖn tÝch vµ 85,7% vÒ s¶n l−îng. §©y lµ 3 vïng lín nhÊt nu«i trång thuû, h¶i s¶n ë n−íc ta. Lý do...

§BSCL cã vÞ trÝ lín nhÊt víi 72,4% diÖn tÝch vµ 62,6% s¶n l−îng so víi c¶ n−íc. Vïng nµy cao gÊp 8,4 lÇn vÒ diÖn tÝch vµ 4,0 lÇn vÒ s¶n l−îng so víi §BSH. Lý do ...

C¸c vïng cßn l¹i chiÕm tØ träng nhá (12,1% diÖn tÝch vµ 14,3% s¶n l−îng c¶ n−íc). b-N¨ng suÊt nu«i trång.

C¶ n−íc ®¹t kho¶ng 9,4 t¹/ha. N¨ng suÊt nµy lµ thÊp so víi nhiÒu n−íc trong khu vùc §«ng Nam ¸ vµ trªn thÕ giíi. C¸c vïng cã n¨ng suÊt kh¸c nhau:

Vïng cao nhÊt lµ §BSH víi 17,3 t¹/ha, cao h¬n 2,8 lÇn so víi c¶ n−íc. §iÒu ®ã thÓ hiÖn qua tØ träng diÖn tÝch nhá h¬n so víi tØ trong s¶n l−îng. C¸c vïng kh¸c vµ DHMT còng cã n¨ng suÊt cao h¬n trung b×nh c¶ n−íc.

§BSCL cã n¨ng suÊt thÊp nhÊt, chØ ®¹t 8,1 t¹/ha, thÊp h¬n nhiÒu so víi c¶ n−íc vµ kÐm h¬n §BSH tíi 2,1 lÇn. Vïng nµy cã tØ träng diÖn tÝch tíi 72,4% nh−ng chØ chiÕm cã 62,6% vÒ s¶n l−îng. N¨ng suÊt nu«i trång t¹i §BSCL thÊp lµ do...ViÖc ph¸t triÓn qu¸ nhanh diÖn tÝch nu«i tr«ng v−ît qu¸ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ CSVCKT... Bµi tËp 30 - VÏ vµ nhËn xÐt biÓu ®å diÖn tÝch vµ s¶n l−îng nu«i trång thuû, h¶i s¶n cña n−íc ta n¨m 1990 vµ 2004. Tõ biÓu ®å ®� vÏ h�y nhËn xÐt vµ rót ra c¸c kÕt luËn cÇn thiÕt. §¬n vÞ (Ngh×n tÊn)

Chia ra N¨m Tæng sè Khai

th¸c Nu«i trång

1990 890,6 728,5 162,1 1995 1584,4 1195,38 389,1 2005* 3432,8 1995,4 1437,4

1- VÏ biÓu ®å. Lùa chän biÓu ®å c¬ cÊu h×nh trßn sö dông sè liÖu tuyÖt ®èi.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

37

a- Xö lý sè liÖu. TÝnh tØ lÖ % cña s¶n l−îng khai th¸c, s¶n l−îng nu«i trång so víi tæng sè cña tõng n¨m; TÝnh b¶n kÝnh c¸c ®−êng trßn. KÕt qu¶ tÝnh to¸n nh− sau:

Chia ra (%) N¨m Tæng sè (%)

Khai th¸c

Nu«i trång

R c¸c ®−êng trßn

1990 100 81,8 18,2 2cm 1995 100 75,4 24,6 2,67cm 2005* 100 58,1 41,9 3,92 cm

b- VÏ biÓu ®å. VÏ ba ®−êng trßn víi b¸n kÝnh vµ tØ lÖ c¸c h×nh qu¹t bªn trong nh− trong b¶ng sè liÖu. Møc ®é chªnh lÖch gi÷a b¸n kÝnh cña ®−êng trßn n¨m 1990 vµ cña 1995 lµ 1,33 lÇn chÝnh lµ møc t¨ng cña tæng s¶n l−îng n¨m 1995 so víi n¨m 1990. Møc chªnh lÖch gi÷a b¸n kÝn ®−êng trßn n¨m 2005 vµ n¨m 1992 lµ 1,96 lÇn chÝnh lµ møc t¨ng cña s¶n l−îng n¨m 2005 so víi n¨m 1990. Nh÷ng gi¸ trÞ tÝnh to¸n nµy cÇn ®−îc ghi l¹i ®Ó ¸p dông vµo nhËn xÐt. BiÓu ®å tæng s¶n l−îng thuû h¶i s¶n ph©n ta nu«i trång vµ khai th¸c c¸c n¨m 1990, 1995 vµ 2005. 2-NhËn xÐt.

a- NhËn xÐt vÒ quy m« s¶n l−îng. NhËn xÐt vÒ s¶n l−îng khai th¸c NhËn xÐt vÒ s¶n l−îng nu«i trång b- NhËn xÐt vÒ c¬ cÊu tæng s¶n l−îng. KÕt luËn: S¶n l−îng thuû s¶n n−íc ta ®ang thay ®æi theo h−íng gi¶m dÇn tû träng khai th¸c, ®ång thêi t¨ng dÇn tû träng tõ nu«i trång. §©y lµ xu h−íng tÊt yÕu nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ tµi nguyªn, lao ®éng vµ gi¶m bít søc Ðp ®èi víi nguån lîi h¶i s¶n.

Bµi tËp 31 - VÏ vµ nhËn xÐt t×nh h×nh ph¸t triÓn cña ®µn tr©u bß cña n−íc ta n¨m 2001. Tõ biÓu ®å ®� vÏ h�y nhËn xÐt vµ rót ra c¸c kÕt luËn cÇn thiÕt. §¬n vÞ Ngh×n con.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

38

0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0

T r © u

B ß

T © y B ¾ c § « n g B ¾ c § B s « n g H å n g B ¾ c T r u n g B é

N a m T r u n g B é T © y N g u y ª n § « n g N a m B é § B s « n g C ö u L o n g

TT Vïng Tr©u Bß TT Vïng Tr©u Bß C¶ n−íc 2819,4 3996,0 5 Nam Trung Bé 127,9 772,4 1 T©y B¾c 381,2 173,6 6 T©y Nguyªn 61,2 435,4 2 §«ng B¾c 1218,4 523,9 7 §«ng Nam Bé 111,0 438,0 3 §B s«ng Hång 182,2 483,0 8 §B s«ng Cöu Long 50,7 219,4 4 B¾c Trung Bé 686,8 850,3

1- Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å. - Víi b¶ng sè liÖu trªn cã thÓ sö dông nhiÒu lo¹i kh¸c nhau: biÓu ®å cét

nhãm d¹ng thanh ngang hoÆc cét ®øng sö dông sè liªu tuyÖt ®èi, h×nh trßn, vu«ng. Lùa chän lo¹i biÓu ®å thanh ngang cã nhiÒu −u thÕ khi chó dÉn, lo¹i nµy ®Ó

nguyªn d¹ng sè liÖu khi vÏ, nh−ng cÇn xö lý sè liÖu tr−íc khi nhËn xÐt. Xö lý sè liÖu: - TÝnh c¬ cÊu tæng ®µn tr©u bß cña c¸c vïng so víi c¶ n−íc, - TÝnh c¬ cÊu ®µn tr©u cña c¸c vïng so víi c¶ n−íc lµ 100%, - TÝnh c¬ cÊu tæng ®µn bß ph©n theo vïng so víi c¶ n−íc lµ 100%. KÕt qu¶ nh−

sau: TT Vïng Tr©u Bß Tr©u + bß (Ngh×n con) Tæng sè (%) C¶ n−íc 100,0 100,0 6815 100,0 1 T©y B¾c 13,5 4,3 554,8 8,1 2 §«ng B¾c 43,2 13,1 1742 25,6 3 §B s«ng Hång 6,5 12,1 665,2 9,8 4 B¾c Trung Bé 24,4 21,3 1537 22,6 5 Nam Trung Bé 4,5 19,3 900,3 13,2 6 T©y Nguyªn 2,2 10,9 496,6 7,3 7 §«ng Nam Bé 3,9 11,0 549 8,1 8 §B s«ng Cöu Long 1,8 5,5 270,1 4,0

2-VÏ biÓu ®å. BiÓu ®å ®µn tr©u bß ë n−íc ta n¨m 2001.

Cã nhiÒu c¸ch lùa chän biÓu ®å kh¸c nhau. Sau ®©y chän c¸ch vÏ biÓu ®å thanh nganh chång (nèi tiÕp nhau).

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

39

Chó ý lµ hoµn toµn cã thÓ vÏ theo kiÓu cét ®øng hoÆc c¸c kiÓu h×nh trßn. 3- NhËn xÐt a- §µn tr©u

C¶ n−íc cã 2, 8 triÖu con tr©u ph©n bè réng rRi trªn kh¾p c¶ n−íc, nh−ng tËp trung t¹i c¸c vïng: T©y B¾c, §«ng B¾c, B¾c Trung Bé, Nam Trung Bé.

MNTDPB ®R nu«i 56,7% ®µn tr©u c¶ n−íc, riªng vïng §«ng B¾c ®R chiÕm 43,2% c¶ n−íc. TÝnh c¶ B¾c Trung Bé, T©y B¾c, §«ng B¾c ®R chiÕm tíi 71,1% ®µn tr©u c¶ n−íc.

LÝ do... b- §µn bß

Cã sù ph©n bè réng rRi h¬n so víi ®µn tr©u. Cã sù tËp trung bß t¹i mét sè vïng: B¾c Trung bé, Nam Trung Bé, tØ lÖ cao

h¬n c¶. ChØ tÝnh riªng hai vïng B¾c vµ Nam Trung Bé ®R chiÕm 40,6 % ®µn bß c¶ n−íc.

Lý do: bß thÝch hîp h¬n víi ®iÒu kiÖn kh« h¹n, chÞu nãng giái h¬n tr©u... c- Tæng sè tr©u bß:

C¸c vïng tËp trung: §«ng B¾c, B¾c Trung Bé vµ Nam Trung Bé, 3 vïng nµy chiÕm 71,2 % ®µn tr©u bß c¶ n−íc.

§©y lµ c¸c vïng ®−îc lùa chän lµ c¸c vïng träng ®iÓm nu«i tr©u bß lín nhÊt n−íc ta. C¸c vïng cã nhiÒu ®åi thÊp, ®ång cá tù nhiªn ph¸t triÓn, nh©n d©n cã nhiÒu kinh nghiÖm tõ l©u ®êi. C¸c vïng ®ång b»ng ë bªn lµ thÞ tr−êng cã nhu cÇu søc kÐo còng nh− thùc phÈm rÊt lín.

C¸c vïng kh¸c Ýt tËp trung h¬n.... LÝ do... (Dùa vµo nh÷ng ®Æc ®iÓm tù nhiªn, lÞch sö canh t¸c vµ truyÒn thèng

ch¨n nu«i tr©u bß cña c¸c vïng ®Ó gi¶i thÝch)

Bµi tËp 32 - VÏ vµ nhËn xÐt t×nh h×nh ph¸t triÓn cña ®µn tr©u bß cña n−íc ta trong thêi gian 1980 tíi 1998 theo b¶ng sè liÖu d−íi ®©y. Tõ biÓu ®å ®� vÏ h�y nhËn xÐt vµ rót ra c¸c kÕt luËn cÇn thiÕt. §¬n vÞ Ngh×n con.

N¨m §µn tr©u §µn bß Tæng sè Tr©u cµy kÐo Tæng sè Bß cµy kÐo

1980 2313 1563,5 1664,2 736,7 1985 2590,2 1734 2597,6 1006,8 1990 2854,1 1938,4 3116,9 1420,8 1995 2962,8 2065,3 3638,9 1632,3 1998 2951,4 2018,5 3984,2 1607,6

1- Lùa chän biÓu ®å. Lùa chän biÓu ®å cét ®øng lång ghÐp gi÷a tæng ®µn tr©u vµ sè l−îng tr©u sö

dông vµo môc ®Ých cµy kÐo. Còng vÏ mét biÓu ®å t−¬ng tù nh− thÕ ®èi víi ®µn bß.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

40

0

1000

2000

3000

4000

5000

1980 1985 1990 1995 1998

§µn tr©u Trong ®ã: tr©u cµy kÐo §µn bß Trong ®ã: bß cµy kÐo

Xö lý sè liÖu: TÝnh tèc ®é t¨ng tr−ëng cña ®µn tr©u, ®µn bß. TÝnh tØ lÖ ®µn tr©u cµy kÐo so víi tæng sè ®µn tr©u; TÝnh tØ lÖ ®µn bß cµy kÐo so víi tæng sè ®µn bß. KÕt qu¶ nh− sau:

§µn tr©u §µn bß Tæng sè ®µn Tr©u Bß N¨m Tæng sè t¨ng(%)

Tr©u cµy kÐo (%)

Tæng sè (T¨ng%)

Bß cµy kÐo (%)

Tæng sè (Ngh×n con)

T¨ng (%)

Tr©u (%)

Bß (%)

1980 100,0 67,6 100,0 44,3 3977,2 100,0 58,2 41,8 1985 112,0 66,9 156,1 38,8 5187,8 130,4 49,9 50,1 1990 123,4 67,9 156,1 45,6 5971 150,1 47,8 52,2 1995 128,1 69,7 218,7 44,9 6601,7 166,0 44,9 55,1 1998 127,6 68,4 239,4 40,3 6935,6 174,4 42,6 57,4

2- VÏ biÓu ®å 3- NhËn xÐt. a) Tæng sè ®µn tr©u bß:

T¨ng nhanh... tõ 3977,2 triÖu con lªn 6935,6 triÖu con (t¨ng174,4% so víi n¨m 1980)

§µn bß t¨ng nhanh h¬n ®µn tr©u, ®µn tr©u t¨ng 127,6%, ®µn bß t¨ng 239,4% trong cïng thêi gian;

C¬ cÊu ®µn tr©u bß thay ®æi theo xu h−íng gi¶m dÇn tØ träng ®µn tr©u. N¨m 1980 tr©u chiÕm 58,2% tíi n¨m 1998 chØ chiÕm 42,6%. §µn bß t¨ng dÇn tØ träng tõ 41,8%, tíi n¨m 1998 ®R chiÕm 57,4% tæng sè ®µn tr©u bß. b) §µn tr©u.

Tr©u cÇy kÐo t¨ng dÇn so víi tæng sè ®µn tr©u; TØ träng t¨ng tõ 67,6% ®R t¨ng lªn 68,4%.

c) §µn bß. Bß cÇy cã tèc ®é t¨ng chËm h¬n so víi tæng ®µn bß... TØ träng ®µn bß cµy gi¶m dÇn tõ 44,3% n¨m 1980 chØ cßn 40,3% n¨m 1998...

4- Gi¶i thÝch. - §µn tr©u bß cña n−íc ta t¨ng nhanh lµ do.... - Sù t¨ng nhanh cña ®µn bß vµ gi¶m dÇn tØ träng cña bß cÇy lµ do xu h−íng thay

®æi môc ®Ých ch¨n nu«i ë n−íc ta tõ lÊy søc kÐo sang lÊy thÞt vµ s÷a...

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

41

- §µn tr©u sö dông nhiÒu trong viÖc lÊy søc kÐo, thÞt vµ s÷a tr©u Ýt phæ biÕn h¬n so víi thÞt vµ s÷a bß. MÆt kh¸c, tr©u sinh s¶n chËm h¬n...

- Sù ph©n bè cña bß réng rRi vµ thÝch hîp víi nhiÒu vïng sinh th¸i h¬n so víi tr©u....

Bµi tËp 33 - VÏ biÓu ®å vµ nhËn xÐt t×nh h×nh biÕn ®éng cña diÖn tÝch c©y c«ng nghiÖp hµng n¨m, l©u n¨m cña n−íc ta trong thêi gian tõ 1990 ®Õn 2001. Tõ biÓu ®å ®� vÏ h�y nhËn xÐt vµ rót ra c¸c kÕt luËn cÇn thiÕt.( §¬n vÞ ngh×n ha).

N¨m C©y CN hµng n¨m

C©y CN l©u n¨m

N¨m C©y CN hµng n¨m

C©y CN l©u n¨m

1990 542,0 657,3 1996 694,3 1015,3 1992 584,3 697,8 1998 808,2 1202,7 1994 655,8 809,9 2001* 789,9 1476,7

1- Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å. TÝnh to¸n tèc ®é t¨ng tr−ëng diÖn tÝch tõng lo¹i c©y c«ng nghiÖp víi n¨m tr−íc lµ 100%.

TÝnh tæng sè diÖn tÝch cña c¶ hai nhãm c©y c«ng nghiÖp (§¬n vÞ ngh×n ha) TÝnh tèc ®é t¨ng tr−ëng cña c¸c nhãm c©y c«ng nghiÖp lÊy n¨m 1990 lµ 100% TÝnh c¬ cÊu c©y c«ng nghiÖp hµng n¨m, l©u n¨m so víi tæng sè (§¬n vÞ%) TÝnh diÖn tÝch biÕn ®éng cña diÖn tÝch cña tõng nhãm c©y c«ng nghiÖp vµ tæng

sè so víi b¨n tr−íc (®¬n vÞ ngh×n ha); KÕt qu¶ nh− sau:

N¨m Ngh×n ha Tèc ®é t¨ng (%) TØ träng(%) BiÕn ®éng(Ngh×n ha)

Hµng n¨m

L©u n¨m

Hµng n¨m

L©u n¨m

Tæng sè % Hµng

n¨m L©u n¨m

Hµng n¨m

L©u n¨m

1990 542 657,3 100,0 100,0 1199,3 45,2 44,8 - - 1992 584,3 697,8 107,8 106,2 1282,1 45,6 44,4 42,3 40,5 1994 655,8 809,9 121,0 123,2 1465,7 44,7 45,3 71,5 112,1 1996 694,3 1015,3 128,1 154,5 1709,6 40,6 59,4 38,5 205,4 1998 808,2 1202,7 149,1 183,0 2010,9 40,2 59,8 113,9 187,4

2001* 789,9 1476,7 145,7 224,7 2266,6 34,8 65,3 -18,3 274 VÏ biÓu ®å Chän c¸ch vÏ biÓu ®å cét. Kh«ng chän kiÓu ®å thÞ hoÆc biÓu ®å miÒn do kh«ng phï hîp víi yªu cÇu lµ

biÓu ®å thÓ hiÕnù biÕn ®éng diÖn tÝch. Mçi n¨m cã hai cét, cã b¶ng chó dÉn...

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

42

Ngh×n ha

542 584.3 655.8 694.3

808.2 789.9 657.3 697.8

809.9

1015.3 1202.7

1476.7

0 200

400 600 800

1000 1200

1400 1600

1990 1992 1994 1996 1998 2001*N¨m

C©y CN hµng n¨m

C©y CN l©u n¨m

BiÓu ®å thÓ hiÖn sù biÕn ®éng diÖn tÝch c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m vµ hµng n¨m (1990- 2001) 2- NhËn xÐt a- DiÖn tÝch c©y c«ng nghiÖp hµng n¨m.

T¨ng thÊp vµ kh«ng ®Ò... cã thêi gian suy gi¶m diÖn tÝch... Trongc ¶ thêi kú diÖn tÝch t¨ng tõ 542 lªn 657,3 ngh×n ha (t¨ng 145,7 lÇn ); TØ träng gi¶m dÇn tõ 45,2% so víi tæng sè cßn 34,8% n¨m 2001. Tèc ®é t¨ng diÖn tÝch cña c¸c n¨m sau nhá, n¨m 2001 gi¶m so víi n¨m 1998. LÝ do...

d- C©y l©u n¨m T¨ng liªn tôc vµ víi mét tèc ®é 2,247lÇn so víi n¨m 1990; cao h¬n nhiÒu so

víi c©y c«ng nghiÖp hµng n¨m; N¨m 1990 míi chØ h¬n c©y hµng n¨m 115,3 ngh×n ha, tíi n¨m 2001 ®R gÊp 1,9

lÇn so víi c©y hµng n¨m; N¨m 1995 míi chiÕm 54,8% so víi tæng sè, tíi n¨m 2001 ®R t¨ng lªn tØ träng

65,2% so víi tæng sè. LÝ do... Bµi tËp 34 - VÏ biÓu ®å vµ nhËn xÐt diÖn tÝch vµ s¶n l−îng c©y l¹c n−íc ta trong thêi gian tõ 1985 ®Õn 2001. Tõ biÓu ®å ®� vÏ vµ b¶ng sè liÖu h�y nhËn xÐt sù ph¸t triÓn cña c©y l¹c trong thêi gian nãi trªn.

N¨m Ngh×n ha Ngh×n tÊn N¨m Ngh×n ha Ngh×n tÊn 1980 106,0 95,0 1995 259,9 334,5 1983 142,0 126,6 1998 269,4 386,0 1985 213,0 202,0 1999 247,6 318,1 1988 224,0 213,0 2000 244,9 355,5 1990 204,0 259,0 2001* 241,4 352,5

1- Lùa chän c¸ch vÏ biÓu ®å. Lùa chän d¹ng biÓu ®å kÕt hîp (cét vµ ®å thÞ), cét kÐp, ®å thÞ kÐp hoÆc ®å thÞ

gi¸ trÞ t¨ng tr−ëng. Sö dông lo¹i biÓu biÓu ®å kÕt hîp lµ hîp lý nhÊt. 2- Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

43

TÝnh tèc ®é t¨ng tr−ëng lÊy n¨m 1980 =100% (sö dông khi nhËn xÐt). TÝnh n¨ng suÊt l¹, n¨ng suÊt l¹c tÝnh b»ng t¹/ha. KÕt qu¶ tÝnh to¸n nh− b¶ng sau:

N¨m DT(%) SL (%) T¹/ha N¨m DT (%) SL (%) T¹/ha 1980 100,0 100,0 9,0 1995 245,2 352,1 12,9 1983 134,0 133,3 8,9 1998 254,2 406,3 14,3 1985 200,9 212,6 9,5 1999 233,6 334,8 12,8 1988 211,3 224,2 9,5 2000 231,0 374,2 14,5 1990 192,5 272,6 12,7 2001* 227,7 371,1 14,6

-VÏ biÓu ®å kÕt hîp. Cét thÓ hiÖn diÖn tÝch, ®å thÞ thÓ hiÖn s¶n l−îng, Cã hai trôc tung víi ®¬n vÞ kh¸c nhau, cã mét trôc hoµnh chia ®¬n vÞ theo

n¨m. Chó ý lµ trôc hoµnh ph¶i chia ®¬n vÞ liªn tôc, nªn vÏ cét tr−íc khi vÏ ®−êng. 2- NhËn xÐt a- DiÖn tÝch.

C¶ thêi kú t¨ng 2,78 lÇn, tõ 1980 tíi 1988 t¨ng tõ 106,0 ngh×n ha lªn 224 ngh×n ha. §©y lµ giai ®o¹n s¶n l−îng l¹c n−íc ta cã thÞ tr−êng lµ c¸c n−íc §«ng ¢u vµ Liªn X« cò.

N¨m 1990 gi¶m so víi n¨m 1988 tíi 20 ngh×n ha... b- S¶n l−îng l¹c.

S¶n l−îng l¹c t¨ng liªn tôc trong c¶ thêi kú. Tèc ®é t¨ng cña s¶n l−îng cao h¬n so víi tèc ®é t¨ng cña diÖn tÝch.

S¶n l−îng l¹c n−íc ta t¨ng võa do diÖn tÝch võa do t¨ng n¨ng suÊt. c- N¨ng suÊt l¹c.

Tr−íc n¨m 1988 n¨ng suÊt d−íi 10 t¹/ha, tõ 1988 trë ®i n¨ng suÊt t¨ng nhanh vµ ®¹t trªn 10 t¹/ha.

Nguyªn nh©n...

Bµi tËp 35 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ diÖn tÝch vµ s¶n l−îng cµ phª nh©n nh©n d−íi ®©y h�y vÏ biÓu ®å kÕt hîp vµ ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt c©y cµ phª cña n−íc ta trong thêi gian tõ 1985 tíi 2001.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

44

N¨m 1980 1985 1990 1991 1994 1995 1997 1998 2000 2001 Ngh×n ha 22,5 44,7 119,1 151,3 123,9 186,4 340,3 370,6 561,9 568,2 Ngh×n tÊn 8,4 12,3 92,0 100,0 180,0 218,0 420,5 427,4 802,5 843,9

1- Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å. - TÝnh tèc ®é gia t¨ng lÊy gi¸ trÞ s¶n l−îng vµ diÖn tÝch n¨m tr−íc lµ 100%. - KÕt qu¶ nh− sau: N¨m DiÖn tÝch S¶n l−îng N¨m DiÖn tÝch S¶n l−îng So s¸nh %/n¨m So s¸nh %/n¨m So s¸nh %/n¨m So s¸nh %/n¨m 1980 100,0 - 100,0 - 1995 150,4 50,4 121,1 21,1 1985 198,7 19,7 146,4 9,3 1997 182,6 41,3 192,9 46,45 1990 266,4 33,3 748,0 129,6 1998 108,9 8,9 101,6 1,6 1991 127,0 27,0 108,7 8,7 2000 151,6 25,8 187,8 43,9 1994 81,9 -6,7 180,0 26,7 2001 101,1 1,1 105,2 5,2

Chó ý: - Kh«ng tÝnh ®−îc n¨ng suÊt v× ®©y lµ diÖn tÝch cµ phª gieo trång. Cµ phª lµ lo¹i

c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m., sau khi trång ph¶i 3-4 n¨m míi cho thu ho¹ch. Trong diÖn tÝch gieo trång cã trong b¶ng cã c¶ diÖn tÝch cµ phª ch−a cho thu ho¹ch.

- ChØ tÝnh n¨ng suÊt cµ phª khi cã s¶n l−îng cµ phª vµ diÖn tÝch cµ phª ®� cho thu ho¹ch. Mçi n¨m cµ phª ®−îc thu ho¹ch lµm 2 vô. VÏ biÓu ®å kÕt hîp cã hai trôc tung, mét trôc thÓ hiÖn diÖn tÝch, mét thÓ hiÖn

s¶n l−îng. Cã mét trôc hoµnh víi kho¶ng c¸ch thêi gian kh«ng ®Òu, 2- NhËn xÐt . a- NhËn xÐt chung:

C©y cµ phª t¨ng nhanh c¶ vÒ diÖn tÝch vµ s¶n l−îng. Tõ 1990 ®Õn 2001 diÖn tÝch t¨ng 25,3 lÇn; s¶n l−îng t¨ng 100,5 lÇn, cao h¬n rÊt nhiÒu so víi møc t¨ng diÖn tÝch.

C¸c giai ®o¹n kh¸c nhau tèc ®é t¨ng cã kh¸c nhau: b- DiÖn tÝch cµ phª.

C¶ thêi kú t¨ng 25,3lÇn, c¸c giai ®o¹n cã møc t¨ng kh¸c nhau: Cao nhÊt thuéc vÒ giai ®o¹n 1994/1995 víi møc 50,4%/n¨m. Lý do... Giai ®o¹n 1997/1998 chØ t¨ng cã 1,6%/n¨m. LÝ do... Giai ®o¹n 1991/1994, gi¶m 6,7%/n¨m...

c)S¶n l−îng. T¨ng cao h¬n rÊt nhiÒu so víi diÖn tÝch cµ phª, trong c¶ thêi kú t¨ng h¬n

101 lÇn. Cao nhÊt thuéc vÒ giai ®o¹n1985/1990 víi møc t¨ng 129,6%/n¨m; ThÊp nhÊt lµ giai ®o¹n 1997/1998 víi møc 1,6%/n¨m; giai ®o¹n 2000/2001 lµ

5,2%/n¨m. §©y lµ thêi kú cã biÕn ®éng lín vÒ gi¸ c¶ trªn thÕ giíi, gi¸ cµ phª xuèng thÊp nªn ng−êi n«ng d©n kh«ng cã ®iÒu kiÖn ch¨m sãc cµ phª.

S¶n l−îng cµ phª t¨ng nhanh lµ do...

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

45

Bµi tËp 36 - Cho b¶ng diÖn tÝch cña mét sè c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m d−íi ®©y, h�y vÏ ®å thÞ vµ nhËn xÐt t×nh h×nh ph¸t triÓn cña c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m cña n−íc ta trong thêi gian 1990 ®Õn 2001.( DiÖn tÝch Ngh×n ha )

N¨m ChÌ Cµ phª Cao su Hå tiªu Dõa 1990 60,0 119,1 221,7 9,2 212,3 1993 63,4 101,3 242,5 6,7 207,6 1994 67,3 123,9 258,4 6,5 182,5 1998 77,4 370,6 382,0 12,8 163,4 2000 87,7 561,9 412,0 27,9 161,3 2001* 95,6 568,2 418,4 35,0 156,2

1- Xö lý sè liÖu. TÝnh tèc ®é t¨ng tr−ëng c¶ diÖn tÝch c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m lÊy

n¨m 1990 lµ 100%. KÕt qu¶ nh− sau(§¬n vÞ %) N¨m ChÌ Cµ phª Cao su Hå tiªu Dõa Tæng sè So s¸nh Gia t¨ng 1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 622,3 100,0 100,0 1993 105,7 85,1 109,4 72,8 97,8 621,5 99,9 99,9 1994 112,2 104,0 116,6 70,7 86,0 638,6 102,6 102,8 1998 129,0 311,2 172,3 139,1 77,0 1006,2 161,7 157,6 2000 146,2 471,8 185,8 303,3 76,0 1250,8 201,0 124,3 2001* 159,3 477,1 188,7 380,4 73,6 1273,4 204,6 101,8

b- VÏ ®å thÞ - VÏ trong mét hÖ to¹ ®é víi 5 ®−êng biÓu diÔn diÖn tÝch c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp

l©u n¨m. Cã hai sù lùa chän ®å thÞ: Sö dông sè liÖu tuyÖt ®èi (sè liÖu nguyªn d¹ng), c¸ch nµy thÓ hiÖn ®−îc sè gia sóc. Do cã chªnh lÖch rÊt lín gi÷a diÖn tÝch c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp, diÖn tÝch hå tiªu lµ rÊt nhá nªn khã thÓ hiÖn. Sö dông sè liÖu ®R ®−îc quy ®æi vÒ n¨m xuÊt ph¸t lµ 100%. C¸ch nµy thÓ hiÖn tèt tèc ®é t¨ng tr−ëng, nh−ng kh«ng thÓ hiÖn ®−îc ®¬n vÞ diÖn tÝch cña tõng lo¹i c©y.

§å thÞ tèc ®é t¨ng tr−ëng mét sè c©y c«ng nghiÖp n−íc ta trong thêi gian 1990- 2001

2- NhËn xÐt. Trong thêi gian tõ 1990 tíi 2001 diÖn tÝch c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp cã sù

diÔn biÕn phøc t¹p. Mçi lo¹i c©y cã tèc ®é t¨ng kh¸c nhau tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn,

c¸c yÕu tè gi¸ c¶, thÞ tr−êng vµ hµng lo¹t yÕu tè kh¸c.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

46

a- Tæng sè diÖn tÝch c¸c lo¹i c©y: T¨ng diÖn tÝch lªn 1,59 lÇn so víi n¨m 1990. C¸c giai ®o¹n cã møc t¨ng kh¸c nhau: 90/93 diÖn tÝch gi¶m 0,1% so víi n¨m

1990. Tõ 1993 ®Õn 2001 t¨ng liªn tôc. Cao nhÊt lµ giai ®o¹n 94/98 víi møc t¨ng 14,3%/n¨m. Giai ®o¹n 2000/2001t¨ng chËm chØ cã 1,8%/n¨m. b- C¸c lo¹i c©y cã tèc ®é t¨ng thÊp h¬n møc t¨ng chung.

C©y ChÌ c¶ thêi kú t¨ng 1,59 lÇn. C©y dõa gi¶m liªn tôc vÒ diÖn tÝch, n¨m 2001, gi¶m 26,3%. C©y cao su cã tèc ®é thÊp h¬n so víi møc chung, chØ t¨ng cã 1,89 lÇn so víi

n¨m 1990. C¸c lo¹i c©y nµy t¨ng chËm hoÆc gi¶m diÖn tÝch lµ do gi¸ c¶ thÊp, thiÕu thÞ tr−êng, hiÖu qu¶ kinh tÕ ch−a cao, thiÕu sù ®Çu t− cña Nhµ n−íc. e- C¸c lo¹i c©y cã diÖn tÝch t¨ng cao:

Cµ phª t¨ng rÊt m¹nh víi møc t¨ng 4,77 lÇn, cao nhÊt trong sè nãi trªn... C©y hå tiªu t¨ng víi møc 3,8 lÇn chiÕm vÞ trÝ thø hai C¸c lo¹i c©y nµy cã

møc t¨ng cao chñ yÕu lµ do gi¸ c¶ cao trong nh÷ng n¨m 90 l¹i ®©y, sù ®Çu t− cña Nhµ n−íc vÒ vèn, gièng, thuû lîi...

Bµi tËp 37 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ diÖn tÝch vµ s¶n l−îng mét sè c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m cña n−íc ta trong thêi gian 1990-2001. H�y ph©n tÝch tÝnh h×nh ph¸t triÓn cña c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m n−íc ta trong thêi gian trªn.

N¨m ChÌ Cµ phª Cao su Hå tiªu Dõa DT SL DT SL DT SLmñ kh« DT SL DT SL 1990 60,0 32,2 119,1 92,0 221,7 57,9 9,2 8,6 212,3 894,4 1995 66,7 40,2 186,4 218,0 278,4 124,7 7,0 9,3 172,9 1165,3 1998 77,4 56,6 370,6 427,4 382,0 193,5 12,8 15,9 163,4 1105,6 2000 87,7 69,9 561,9 802,5 412,0 290,8 27,9 39,2 161,3 884,8 2001* 95,6 82,6 568,2 843,9 418,4 300,7 35,0 44,4 156,2 977,5

Nguån NGTK 146. * S¬ bé 1- Xö lý sè liÖu. Xö lý sè liÖu. TÝnh tèc ®é t¨ng tr−ëng víi gi¸ trÞ n¨m 1990 = 100%

N¨m ChÌ Cµ phª Cao su Hå tiªu Dõa DT SL DT SL DT SLmñ kh« DT SL DT SL 1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1995 116,0 140,8 198,8 196,1 137,2 155,2 182,9 171,0 94,5 94,9 1998 129,0 175,8 311,2 464,6 172,3 334,2 139,1 184,9 77,0 123,6 2000 146,2 217,1 471,8 872,3 185,8 502,2 303,3 455,8 76,0 98,9 2001* 159,3 256,5 477,1 917,3 188,7 519,3 380,4 516,3 73,6 109,3

2- NhËn xÐt a- C©y chÌ

DiÖn tÝch c¶ thêi kú t¨ng 1,59 lÇn. S¶n l−îng t¨ng 2,56 lÇn. S¶n l−îng t¨ng cao h¬n diÖn tÝch. Chøng tá n¨ng suÊt chÌ ®R t¨ng m¹nh.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

47

b-C©y cµ phª DiÖn tÝch t¨ng 4,77 lÇn, cao nhÊt trong sè c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp. S¶n l−îng t¨ng 9,12 lÇn t¨ng cao h¬n diÖn tÝch tíi 1,94 lÇn

c- C©y cao su DiÖn tÝch chØ t¨ng cã 1,89 lÇn so víi n¨m 1990; S¶n l−îng t¨ng 5,19 lÇn. S¶n l−îng t¨ng cao h¬n diÖn tÝch 2,75 lÇn

d-C©y hå tiªu DiÖn tÝch t¨ng víi møc 3,8 lÇn chiÕm vÞ trÝ thø hai sau cµ phª; S¶n l−îng t¨ng 5,16 lÇn. S¶n l−îng t¨ng cao h¬n diÖn tÝch 1,36 lÇn.

e-C©y dõa DiÖn tÝch dõa gi¶m 2 26,3% so víi n¨m 1990, s¶n l−îng c©y dõa chØ t¨ng

1,09 lÇn. S¶n l−îng t¨ng cao h¬n diÖn tÝch 1,49 lÇn, lµ do t¨ng vÒ n¨ng suÊt.

KL DiÖn tÝch hÇu hÕt c¸c lo¹i c©y ®Òu t¨ng, rÊt cao thuéc vÒ hå tiªu, cµ phª; c©y chÌ t¨ng chËm; c©y dõa gi¶m diÖn tÝch. S¶n l−îng c¸c c©y c«ng nghiÖp ®Òu t¨ng, cao nhÊt lµ cµ phª, cao su, hå tiªu; t¨ng chËm lµ c©y chÌ, thÊp nhÊt lµ c©y dõa. N¨ng suÊt c¸c lo¹i c©y t¨ng nhanh, møc t¨ng n¨ng suÊt xÕp theo thø tù lµ cao su, cµ phª, chÌ; dõa, hå tiªu. Bµi tËp 38 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ diÖn tÝch mÝa vµ s¶n l−îng ®−êng mËt vµ ®−êng kÕt tinh trong thêi gian 1995 -2000. H�y vÏ biÓu ®å h×nh cét vµ ph©n tÝch tÝnh h×nh ph¸t triÓn cña ngµnh mÝa ®uêng n−íc ta trong thêi gian nãi trªn.

N¨m 1995 1999 2000 DiÖn tÝch mÝa (Ngh×n ha) 164,8 344,2 302,3 S¶n l−îng ®uêng mËt (Ngh×n tÊn) 364,1 947,3 1208 S¶n l−îng ®−êng kÕt tinh (Ngh×n tÊn) 93 208 160,6

Nguån NGTK tramg 306. 1- Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å. - Lùa chän d¹ng biÓu ®å kÕt hîp cét ®¬n vµ cét chång sö dông sè liÖu tuyÖt ®èi. - TÝnh n¨ng suÊt ®−êng/1 ha. C«ng thøc lµ: N¨ng suÊt ®−êng = s¶n l−îng

®−êng/diÖn tÝch mÝa. KÕt qu¶ nh− sau: N¨m DTmÝa S¶n l−îng

®uêng mËt SL®−êng kÕt tinh (%)

§−êng kÕt tinh so víi SL®−êng mËt (%)

NS ®−êng (tÊn/ha mÝa)

1995 100,0 100,0 100,0 25,5 22,1 1999 208,9 260,2 223,7 22,0 27,5 2000 183,4 331,8 172,7 13,3 40,0

-VÏ biÓu ®å d¹ng kÕt hîp,

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

48

trong ®ã s¶n l−îng ®−êng kÕt tinh vµ s¶n l−îng ®−êng vÏ d−íi d¹ng cét chång, diÖn tÝch mÝa vÏ h×nh cét. BiÓu ®å cã hai trôc tung. 2- NhËn xÐt a-DiÖn tÝch mÝa t¨ng kh¸ nhanh.

N¨m 2000 t¨ng 1,8 lÇn so víi n¨m 1995 nh−ng l¹i gi¶m 15,5% so víi n¨m 1999.

DiÖn tÝch mÝa t¨ng cã liªn quan tíi chñ tr−¬ng ph¸t triÓn mÝa ®−êng cña Nhµ n−íc tõ n¨m 1995, sö dông c¸c lo¹i gièng míi chÞu h¹n vµ ®−a mÝa trång t¹i c¸c vïng trung du, ®åi nói thÊp. ChÝnh s¸ch giao ®Êt, cho thuª ruéng ®Êt, thu hót ®Çu t− cña n−íc ngoµi.

C¬ së VCKT cho n«ng nghiÖp t¹i c¸c vïng miÒn nói d−îc t¨ng c−êng... b-S¶n l−îng ®−êng mËt vµ ®−êng kÕt tinh.

T¨ng ®Òu vµ nhanh h¬n so víi diÖn tÝch mÝa. Møc t¨ng n¨m 2000 gÊp 3,128 lÇn so víi n¨m 1995. S¶n l−îng ®uêng kÕt tinh t¨ng 1,7 lÇn, thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi s¶n l−îng ®−êng mËt. TØ lÖ ®−êng kÕt tinh chØ chiÕm mét tØ thÊp vµ cã xu h−íng gi¶m. N¨m 1995 tØ lÖ nµy lµ 25%, tíi n¨m 2000 chØ lµ 13,3%.

C«ng nghiÖp chÕ biÕn ®−êng kÕt tinh n−íc ta cßn yÕu kÐm ch−a ph¸t triÓn t−¬ng xøng víi viÖc më réng diÖn tÝch vµ s¶n l−îng ®−êng mËt nãi chung, më réng diÖn tÝch mÝa ch−a cã quy ho¹ch nªn x¶y ra sù bÊt cËp gi÷a s¶n s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn. c- N¨ng suÊt mÝa

N¨ng suÊt ®−êng kh«ng ngõng t¨ng, n¨m 1995 lµ 2209,3 kg ®−êng/ha tíi n¨m 2000 lµ 3996,0 kg/ha, t¨ng 1,8 lÇn.

N¨ng suÊt ®−êng trªn 1 ®¬n vÞ diÖn tÝch mÝa t¨ng lªn cã liªn quan tíi....

Bµi tËp 39 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ diÖn tÝch vµ s¶n l−îng cµ phª nh©n d−íi ®©y, h�y vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn vÞ trÝ cña hai vïng §«ng Nam Bé vµ T©y Nguyªn trong s¶n xuÊt cµ phª cña n−íc ta n¨m 1985, 1992. Tõ biÓu ®å ®� vÏ vµ b¶ng sè liÖu h�y nhËn xÐt t×nh h×nh s¶n xuÊt cµ phª n−íc ta trong thêi gian 1985 - 1992.

N¨m C¶ n−íc

§«ng Nam Bé

T©y Nguyªn

DiÖn tÝch cho s¶n phÈm (Ngh×n ha) 1985 14062 4171 7796 1992 81791 18272 57337 S¶n l−îng cµ phª nh©n ( Ngh×n tÊn )

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

49

1985 35,4 6,12 27,6 1992 387,4 96,6 273,2

1- Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å. TÝnh c¬ cÊu diÖn tÝch cho s¶n phÈm cña §NB vµ T©y Nguyªn, lÊy c¶ n−íc =

100%. TÝnh c¬ cÊu s¶n l−îng cµ phªn nh©n cña §NB vµ T©y Nguyªn, lÊy c¶ n−íc =

100%. TÝnh n¨ng suÊt cµ phª nh©n /1ha cña c¶ n−íc vµ hai vïng §NB vµ T©y

Nguyªn. (§¬n vÞ t¹/ha). KÕt qu¶ nh− b¶ng tÝnh sau.

N¨m C¶ n−íc

§«ng Nam Bé

T©y Nguyªn

C¬ cÊu cña diÖn tÝch cho s¶n phÈm (%) (% ) 1985 100,0 29,7 55,4 1992 100,0 22,3 70,1 C¬ cÊu s¶n l−îng cµ phª nh©n (% ) 1985 100,0 17,3 78,0 1992 100,0 24,9 70,5 N¨ng suÊt cña cµ phª nh©n (t¹/ha) 1985 25,2 14,7 35,4 1992 47,4 52,8 47,7

b)VÏ biÓu ®å.

VÏ hai biÓu ®å thÓ hiÖn diÖn tÝch cµ phª cho s¶n phÈm vµ c¬ cÊu s¶n l−îng cµ phª nh©n cña c¶ n−íc, víi tØ lÖ % cña §NB vµ T©y Nguyªn.

Hai ®−êng trßn nµy cã b¸n kÝnh b»ng nhau.(Chó ý yªu cÇu cña ®Ò ra lµ chØ vÏ diÖn tÝch vµ s¶n l−îng cµ phª n¨m 1992).

BiÓu ®å c¬ cÊu diÖn tÝch vµ s¶n l−îng cµ phª cña c¶ n−íc n¨m 1992 2- NhËn xÐt a- C¶ nuíc.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

50

DiÖn tÝch t¨ng 5,8 lÇn; s¶n l−îng t¨ng 10,9 lÇn; n¨ng suÊt cµ phª kh« t¨ng tõ 25,2 t¹/ha lªn 47,4 t¹/ha. ViÖc ¸p dông nh÷ng tiÕn bé kü thuËt míi ®R lµm cho n¨ng suÊt cµ phª t¨ng 1,8 lÇn.

T×nh h×nh s¶n xuÊt cµ phª t¨ng m¹nh lµ do.... b- Hai vïng §NB vµ T©y Nguyªn chiÕm tØ träng lín nhÊt.

DiÖn tÝch cµ phª cho s¶n phÈm chiÕm 92,4 % so (n¨m 1992) n¨m 1985 lµ 85,1%.

S¶n l−îng cµ phª còng t¨ng tõ 85,3% n¨m 1985 ®R t¨ng lªn 95,4% so víi c¶ n−íc. c- So s¸nh hai vïng. T©y Nguyªn lµ vïng lín nhÊt c¶ vÒ diÖn tÝch vµ s¶n l−îng.

DiÖn tÝch vµ s¶n l−îng nhiÒu h¬n gÊp 3 lÇn so víi §NB. N¨ng suÊt cµ phª t¹i §NB n¨m 1985 thÊp h¬n so víi c¶ n−íc vµ T©y Nguyªn. N¨m 1992 n¨ng suÊt cµ phª t¹i §NB l¹i cao h¬n nhiÒu so víi c¶ n−íc vµ T©y Nguyªn.

Bµi tËp 40 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ diÖn tÝch vµ s¶n l−îng cao su mñ kh« d−íi ®©y, h�y vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn vÞ trÝ cña hai vïng §«ng Nam Bé vµ T©y Nguyªn trong diÖn tÝch cho s¶n phÈm vµ s¶n l−îng c©y cao su cña n−íc ta n¨m 1985 vµ 1992.

N¨m C¶ n−íc §«ng Nam Bé T©y Nguyªn DiÖn tÝch cho s¶n phÈm

1985 63650 56772 3426 1992 97312 87666 7090

S¶n l−îng cao su mñ kh« ( Ngh×n tÊn ) 1985 47867 43009 2413 1992 66081 58655 4829

1- Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å. TÝnh c¬ cÊu diÖn tÝch cho s¶n phÈm cña §NB vµ T©y Nguyªn, lÊy c¶ n−íc =

100%. TÝnh c¬ cÊu s¶n l−îng cao su mñ kh« cña §NB vµ T©y Nguyªn, lÊy c¶ n−íc =

100%. TÝnh n¨ng suÊt cao su mñ kh« /1ha cña c¶ n−íc vµ hai vïng §NB vµ T©y

Nguyªn. (§¬n vÞ t¹/ha). KÕt qu¶ nh− b¶ng tÝnh sau. N¨m C¶ n−íc §«ng Nam Bé T©y Nguyªn

C¬ cÊu cña diÖn tÝch cho s¶n phÈm (% ) 1985 100,0 89,2 5,4 1992 100,0 90,1 7,3 C¬ cÊu s¶n l−îng cao su mñ kh« (% ) 1985 100,0 89,9 5,0 1992 100,0 88,8 7,3

N¨ng suÊt cña cao su mñ kh«/1 ha (t¹/ha) 1985 7,52 7,58 7,04 1992 6,79 6,69 6,81

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

51

TÝnh b¸n kÝnh ®−êng trßn diÖn tÝch cao su cho s¶n phÈm n¨m 1985 vµ n¨m 1992.

RDT985 = 2cm; RDT1992 = 2. = 2. 1,25 = 2,5 cm. TÝnh b¸n kÝnh ®−êng trßn thÓ hiÖn s¶n l−îng mñ cao su: RSL1985 = 2cm; RSL1992 = 2. = 2. 1,18 = 2,3 cm. VÏ 2 biÓu ®å thÓ hiÖn diÖn tÝch cao su vµ 2 biÓu ®å c¬ cÊu s¶n l−îng cao su

cña c¶ n−íc, víi tØ lÖ % cña §NB vµ T©y Nguyªn. Bèn ®−êng trßn nµy cã b¸n kÝnh nh− ®R tÝnh. 2- NhËn xÐt a-So s¸nh hai vïng.

DiÖn tÝch cao su hai vïng chiÕm tíi 97,4% so víi c¶ n−íc n¨m 1992. S¶n l−îng chiÕm 96,1% so víi c¶ n−íc n¨m 1992 b-So s¸nh hai vïng:

§NB lµ vïng cao nhÊt: diÖn tÝch vµ s¶n l−îng cao gÊp 12-13 lÇn T©y Nguyªn. 3- Nguyªn nh©n.

§NB cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn cao su nhÊt lµ thuû lîi...Nhu cÇu vÒ cao su rÊt lín cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn, cho xuÊt khÈu.

Bµi tËp 41 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ c¬ cÊu c«ng nghiÖp n−íc ta ph©n theo hai nhãm ngµnh c«ng nghiÖp A vµ B. Tõ b¶ng sè liÖu h�y vÏ biÓu ®å vµ nhËn xÐt sù thay ®æi c¬ cÊu c«ng nghiÖp n−íc ta trong thêi gian nãi trªn. (§¬n vÞ %.)

N¨m 80 85 89 1990 95 99 Nhãm A 37,8 32,7 20,9 34,9 44,7 45,9 Nhãm B 62,2 67,3 71,1 65,1 55,3 54,1

1- Lùa chän c¸ch vÏ biÓu ®å Sö dông biÓu ®å miÒn lµ hîp lý so víi yªu cÇu ®Ò ra lµ thÓ hiÖn sù chuyÓn dÞch c¸c c«ng nghiÖp n−íc ta trong mét chuçi thêi gian dµi..

53,1

38,1

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

52

2-NhËn xÐt a- Giai ®o¹n 80-89.

C¸c ngµnh c«ng nghiÖp nhãm B t¨ng tØ träng. N¨m 1980 lµ 62,2%, n¨m 1991 ®R t¨ng 71,1% GTSLCN.

C¸c ngµnh nhãm A gi¶m dÇn tØ träng... Lµ do ngµnh nµy ®−îc −u tiªn ph¸t triÓn ®Ó t¹o vèn, sö dông nguån lao ®éng,

sö dông lîi thÕ vÒ tµi nguyªn vµ thÞ tr−êng, kh«ng kh¾t khe vÒ kü thuËt b)Giai do¹n tõ n¨m 1990 ®Õn 1999

C¸c ngµnh nhãm A t¨ng dÇn tØ träng... C¸c ngµnh nhãm B gi¶m dÇn tØ träng... LÝ do lµ c¸c ngµnh nhãm A còng ®−îc chó träng ph¸t triÓn ®Ó t¨ng cuêng tiÒm

lùc c«ng nghiÖp, c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp nhãm A ®−îc x©y dùng tõ nh÷ng n¨m 80, 90 ®Õn nay míi cho s¶n phÈm.

Xu h−íng trong thêi gian tíi tØ träng c«ng nghiÖp nhãm A sÏ t¨ng nhanh

Bµi tËp 42 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ gi¸ trÞ c«ng nghiÖp ph©n theo c¸c vïng l�nh thæ, h�y vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu l�nh thæ c«ng nghiÖp n−íc ta trong thêi gian 1977, 1992 vµ 1999. ( §¬n vÞ % so víi c¶ n−íc)

N¨m 1977 1992 1999 Vïng 1977 1992 1999 C¶ n−íc 100 100 100 Nam Trung Bé 5,0 10,9 5,0 MNTDPB 7,7 4,1 7,6 T©y Nguyªn 1,1 1,7 0,6

§BSH 36,3 12,6 18,6 §«ng Nam Bé 29,6 36,8 54,8 B¾c Trung Bé 6,7 6,5 3,3 §BSCL 5,3 28,4 10,1

1- VÏ biÓu ®å. Do kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó x¸c ®Þnh ®é lín cña GTSLCN c¶ n−íc c¸c n¨m

1977, 1992 vµ 1999 nªn chØ cÇn vÏ c¸c ®−êng trßn cã b¸n kÝnh lín dÇn (kÝch th−íc cña b¸n kÝnh tuú chän).

BiÓu ®å c¬ cÊu l·nh thæ c«ng nghiÖp n−íc ta trong c¸c n¨m 1977, 1992 vµ 1999 2- NhËn xÐt a- Trªn ph¹m vi c¶ n−íc.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

53

TÊt c¶ c¸c vïng lRnh thæ n−íc ta ®Òu cã mÆt trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. Mçi vïng cã tØ träng kh¸c nhau vµ thay ®æi theo tõng n¨m. Cã sù ph©n ho¸ lRnh thæ c«ng nghiÖp víi c¸c vïng tËp trung vµ c¸c vïng ch−a cã sù tËp trung c«ng nghiÖp. b- C¸c vïng tËp trung c«ng nghiÖp

§BSH chiÕm tíi 18,6; §NB 54,8% GTSLCN c¶ n−íc. C¶ hai vïng ®R chiÕm tíi 73,4% GTSLCN c¶ n−íc. Lµ do...

c-C¸c vïng ch−a cã sù tËp trung c«ng nghiÖp. §BSCL, T©y Nguyªn, TDMNPB, DHMT c¶ 4 vïng réng lín nµy chØ chiÕm

cã 26,6% gi¸ trÞ s¶n l−îng c«ng nghiÖp c¶ n−íc. Trong ®ã vïng yÕu kÐm nhÊt lµ T©y Nguyªn.

C¸c vïng nªu trªn c«ng nghiÖp ®ang trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh, mÆc dï cã nhiÒu tµi nguyªn vµ kho¸ng s¶n ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nh−ng do CSVCKT, kÕt cÊu h¹ tÇng yÕu, thiÕu lao ®éng kü thuËt, ch−a cã hoÆc cã rÊt Ýt ®Çu t− n−íc ngoµi. d- Cã sù thay ®æi vÒ c¬ cÊu l�nh thæ c«ng nghiÖp.

Thêi gian 1977/1992 c¸c vïng cã tØ träng t¨ng: §NB; Nam Trung Bé, §BSCL; T©y Nguyªn. Trong ®ã §BSCL t¨ng m¹nh nhÊt (h¬n 5 lÇn). C¸c l�nh thæ c«ng nghiÖp phÝa b¾c ®Òu gi¶m tØ träng. Gi¶m m¹nh nhÊt lµ §BSH (gÇn 3 lÇn); TDMNBB còng gi¶m m¹nh. C¸c vïng lRnh thæ c«ng nghiÖp phÝa nam t¨ng lªn lµ do...

Thêi gian 1992/1999 c¸c vïng cã tØ träng t¨ng: §BSH, TDMNBB, §NB. Trong ®ã §BSH t¨ng kh¸ m¹nh). C¸c vïng gi¶m tØ träng lµ §BSCL (2,5 lÇn); B¾c Trung Bé; NTB; T©y nguyªn còng gi¶m m¹nh. Sù gi¶m sót cña mét sè vïng chñ yÕu lµ do ....

Bµi tËp 43- Cho b¶ng sè liÖu vÒ mét sè chØ tiªu chÝnh vÒ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña trung t©m c«ng nghiÖp Hµ Néi vµ trung t©m c«ng nghiÖp thµnh phè Hå ChÝ Minh n¨m 1999 (% so víi c¶ n−íc). a) VÏ biÓu ®å so s¸nh tØ träng c¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n l−îng vµ sè c¬ së s¶n xuÊt c«ng

nghiÖp cña hai trung t©m; b) HRy nhËn xÐt vµ so s¸nh hai trung t©m c«ng nghiÖp Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ

Minh. ChØ tiªu Hµ Néi TPHC M ChØ tiªu Hµ

Néi TPHC M

Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp : C«ng nghiÖp quèc doanh C«ng nghiÖp ngoµi quèc doanh Khu vùc cã ®Çu t− n−íc ngoµi

8,3 10,1 4,3 7,3

29,7 29,8 31,3 18,9

Sè c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. C«ng nghiÖp quèc doanh C«ng nghiÖp ngoµi quèc doanh Khu vùc cã ®Çu t− n−íc ngoµi

2,5 14,9 2,4 11,7

4,1 15,5 4,0 36,1

1) VÏ biÓu ®å.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

54

Hai biÓu ®å víi c¸c tØ lÖ cña gi¸ trÞ s¶n l−îng c«ng nghiÖp vµ sè c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña hai trung t©m; phÇn cßn l¹i cña biÓu ®å lµ c¸c trung t©m kh¸c. Chó ý lµ, néi dung c©u hái chØ yªu cÇu vÏ biÓu ®å cña môc ®Çu, 3 néi dung cã liªn quan tíi thµnh phÇn kinh tÕ kh«ng tham gia vµo biÓu ®å. BiÓu ®å so s¸nh hai trung t©m c«ng nghiÖp thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ Hµ Néi so víi c¶ n−íc n¨m 1999. 2-So s¸nh hai trung t©m c«ng nghiÖp . a) Hai trung t©m cã tØ träng rÊt lín trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp c¶ n−íc.

Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp c¶ hai vïng chiÕm 36,3 % so víi c¶ n−íc. C¸c chØ tiªu kh¸c lµ: C«ng nghiÖp quèc doanh chiÕm 39,9%. C«ng nghiÖp ngoµi quèc doanh: 35,6%. Khu vùc cã ®Çu t− n−íc ngoµi: 27,2%.

Sè c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp chiÕm 6,6% so víi c¶ n−íc; c¸c chØ tiªu kh¸c lµ: c«ng nghiÖp quèc doanh 30,4%, c«ng nghiÖp ngoµi quèc doanh chiÕm 6,4%, khu vùc cã ®Çu t− n−íc ngoµi: 47,8%.

Së dÜ cã sù tËp trung c«ng nghiÖp nh− trªn lµ do: KÕt cÊu h¹ tÇng hoµn thiÖn (m¹ng l−íi ®−êng s¾t, ®−êng bé, m¹ng l−íi th«ng tin, cung cÊp ®iÖn, n−íc); sù cã mÆt cña c¸c c¶ng biÓn, s©n bay quèc tÕ; sù tËp trung ®«ng ®¶o lùc l−îng lao ®éng kü thuËt. Cã sù tÝch tô vÒ CSVCKT c«ng nghiÖp tõ l©u ®êi. D©n c− ®«ng, mËt ®é cao lµ thÞ tr−êng tiªu thô lín. b)So s¸nh hai trung t©m c«ng nghiÖp.

Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña TPHCM lín h¬n Hµ Néi 3,4 lÇn, c«ng nghiÖp quèc doanh 2,9 lÇn, ngoµi quèc doanh 7,3 lÇn, khu vùc cã ®Çu t− n−íc ngoµi 2,6 lÇn.

Sè c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña TPHCM lín h¬n Hµ Néi 1,6 lÇn, c«ng nghiÖp quèc doanh gÇn b»ng nhau, ngoµi quèc doanh 1,7 lÇn, khu vùc cã ®Çu t− n−íc ngoµi cao gÊp 3,1 lÇn. Chøng tá quy m« c¸c c¬ së c«ng nghiÖp ë TPHCM lín h¬n so víi Hµ Néi. §¸nh gi¸ chung:

Trung t©m c«ng nghiÖp TP Hå ChÝ Minh lín h¬n rÊt nhiÒu so víi Hµ Néi. LÝ do : nh÷ng lîi thÕ vÒ CSVCKT, vÞ trÝ ®Þa lý, ®éi ngò lao ®éng....

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

55

Bµi tËp 44 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ gi¸ trÞ c«ng nghiÖp ph©n theo c¸c vïng l�nh thæ, h�y vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu l�nh thæ c«ng nghiÖp n−íc ta trong c¸c n¨m 1977, 1992 vµ 1999. ( §¬n vÞ % so víi c¶ n−íc)

N¨m 1977 1992 1999 Vïng 1977 1992 1999 C¶ n−íc 100 100 100 Nam Trung Bé 5,0 10,9 5,0 MNTDPB 7,7 4,1 7,6 T©y Nguyªn 1,1 1,7 0,6 §BSH 36,3 12,6 18,6 §«ng Nam Bé 29,6 36,8 54,8 B¾c Trung Bé 6,7 6,5 3,3 §BSCL 5,3 28,4 10,1

LÊy gi¸ trÞ n¨m 1977 = 1,0; n¨m 1992 lµ 1,4 vµ n¨m 1999 lµ 2,16. Chó ý:

a- VÏ biÓu ®å §iÓm kh¸c cña bµi nµy so víi bµi tËp 2 lµ cã thªm d÷ liÖu thÓ hiÖn ®é lín cña ®−êng trßn thÓ hiÖn gi¸ trÞ s¶n l−îng c«ng nghiÖp c¸c n¨m 1977, 1992 vµ 1999 kh¸c nhau. Quy −íc b¸n kÝnh cña ®−êng trßn thÓ hiÖn GTSLCN n¨m 1977 = 2 cm, th× b¸n kÝnh cña ®−êng trßn thÓ hiÖn GTSLCN n¨m 1992 lµ: = 2,4 cm B¸n kÝnh cña ®−êng trßn thÓ hiÖn GTSLCN n¨m 1992 lµ : = 3,0 cm.

b- Môc nhËn xÐt. CÇn nhËn xÐt thªm tèc ®é t¨ng tr−ëng dùa vµo nh÷ng d÷ liÖu ®R cho. Gi¸ trÞ cña n¨m 1992 lµ 1,4 cã nghÜa lµ so víi n¨m 1977, GTSLCN n¨m 1992 t¨ng thªm 40%, b×nh qu©n mçi n¨m t¨ng 8%. T−¬ng tù, GTSLCN n¨m 1999 t¨ng thªm 74% so víi n¨m 1992. Cã nghÜa lµ mçi n¨m trong thêi gian 1992- 1999 tèc ®é t¨ng trung b×nh lµ 10,6%. Bµi tËp 45 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ c¬ cÊu vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ c¬ cÊu sè l−îng hµnh kh¸ch ph©n theo ph−¬ng tiÖn, h�y ph©n tÝch c¬ cÊu vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch cña c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i n−íc ta trong nh÷ng n¨m 1995 vµ 2001.

(§¬n vÞ ngh×n tÊn) N¨m 1995 2001

Tæng sè 87219,9 145813,4 §−êng « t« 55952,1 93233,7 §−êng s¾t 4515,0 6390,6

§−êng s«ng 20050,9 31879,9 §−êng biÓn 6669,9 14261,0

§−êng kh«ng

32,0 48,2

NGTK2001 trang 390- 405 1- Xö lÝ sè liÖu. - TÝnh tèc ®é t¨ng tr−ëng cña KLVC hµng ho¸ cña n¨m 2001, lÊy n¨m 1995 = 100% - TÝnh c¬ c©ó KLVCHH cña n¨m 1995 vµ 2001, lÊy tæng sè lµ 100%

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

56

KÕt qu¶ nh− sau: C¬ cÊu KLVC hµng ho¸ (% so víi tæng sè)

ChØ tiªu C¬ cÊu KLVC hµng ho¸ (%)

Tèc ®é t¨ng tr−ëng N¨m 1995 = 100%

N¨m 1995 2001 2001 Tæng sè 100,00 100,00 167,2

§−êng « t« 64,15 63,94 166,6 §−êng s¾t 5,18 4,38 141,5

§−êng s«ng 22,99 21,86 159,0 §−êng biÓn 7,65 9,78 213,8

§−êng kh«ng 0,04 0,03 150,6 2- Ph©n tÝch. a) §−êng s¾t:

ChiÕm tØ träng nhá trong KLVC hµng ho¸...; tØ träng kh«ng ngõng gi¶m dÇn... Tèc ®é t¨nh thÊp h¬n so víi b×nh qu©n chung....

Lµ do ph−¬ng tiÖn nµy ®Çu t− lín, kü thuËt cao. MÆt kh¸c nÒn kinh tÕ n−íc ta cã sù liªn kÕt liªn vïng cßn ë møc thÊp. TÝnh c¬ ®éng thÊp còng h¹n chÕ kh¶ n¨ng vËn chuyÓn hµng ho¸ cña ®−êng s¾t. CSVCKT ®−êng s¾t cßn yÕu kÐm, l¹c hËu ch−a ®¸p øng ®uîc nhu cÇu vËn t¶i ngµy nay. b) §−êng « t«.

ChiÕm mét tØ träng lín trong vËn t¶i hµng ho¸.... Cã xu h−íng gi¶m dÇn....Tèc ®é t¨ng ch©m h¬n chót Ýt so víi tèc ®é chung....

LÝ do: §©y lµ lo¹i ph−¬ng tiÖn cã nhiÒu −u ®iÓm: c¬ ®éng, chë ®uîc nhiÒu lo¹i hµng ho¸, thÝch hîp víi cù ly ng¾n, thÝch hîp víi sù ph©n c«ng lao ®éng ®ang ë møc thÊp cña n−íc ta. MÆt kh¸c ®Çu t− x©y dùng ®−êng s¸, mua s¾m xe cé còng kh«ng tèn kÐm. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y n−íc ta ®R ®Çu t− hiÖn ®¹i ho¸ nhiÒu tuyÕn ®−êng « t«. c) §−êng s«ng.

ChiÕm mét tØ träng nhá ... TØ träng cã xu h−íng t¨ng...Tèc ®é t¨ng tr−ëng kh¸ cao....

LÝ do: §©y lµ ph−¬ng tien cã nhiÒu −u thÕ: an toµn, chë ®−îc khèi l−îng hµng lín nhÊt lµ c¸c lo¹i hµng rêi. T¹i c¸c vïng ®ång b»ng s«ng Hång vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long m¹ng l−íi ®−êng s«ng kh¸ thuËn lîÞ; ®©y lµ c¸c vïng cã nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn nhanh nªn khèi l−îng hµng ho¸ vËn chuyÓn t−¬ng ®èi kh¸. N¨m 2001 cã bÞ gi¶m ®¸ng kÓ so víi n¨m 1995 lµ do ngµnh nµy ë n−íc ta cã CSVCKT cßn yÕu. d) §−êng biÓn Cã vÞ trÝ ®¸ng kÓ trong KLVC hµng ho¸ ë n−íc ta. TØ träng cña ngµnh nµy cã xu h−íng t¨ng trong thêi gian 1995 tíi n¨m 2001 tõ 7,7% lªn 9,8% KLVCHH. Lµ do ph−¬ng tiÖn nµy chë ®uîc mét khèi l−îng hµng lín; an toµn. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña n−íc ta t¨ng nhanh, ngµnh dÇu khÝ lµ kh¸ch

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

57

hµng quan träng cña ngµnh vËn t¶i ®−êng biÓn, ta còng ®R n©ng cÊp mét sè c¶ng biÓn hiÖn ®¹i. e) §−êng kh«ng

Cã tØ träng rÊt nhá trong KLVCHH. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do ph−¬ng tiÖn nµy cã tèc ®é rÊt cao, cuíc phÝ vËn chuyÓn rÊt ®¾t nªn chØ thÝch hîp víi chuyªn chë c¸c lo¹i hµng ®Æc biÖt ( th−, Ên phÈm). Tèc ®é t¨ng thÊp h¬n nhiÒu so víi b×nh qu©n chung.

LÝa do: mÆc dï ngµnh nµy cã CSVC hiÖn ®¹i nh÷ng n¨m 2001 do sù kiÖn 21/9 nªn ngµnh nµy cã møc t¨ng tr−ëng thÊp. KL. Mçi ngµnh cã vai trß kh¸c nhau trong vËn tµi hµng ho¸, trong ®ã « t« lµ ph−¬ng tiÖn quan träng nhÊt. C¬ cÊu vËn chuyÓn cña tõng ph−¬ng tiÖn kh¸c nhau tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn CSVCKT vµ t×nh h×nh kinh tÕ- xR héi trong n−íc vµ quèc tÕ. Bµi tËp 46- Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ sè l−îng hµnh kh¸ch vËn chuyÓn ph©n theo ph−¬ng tiÖn, h�y vÏ biÓu ®å vµ ph©n tÝch c¬ cÊu vËn chuyÓn hµnh kh¸ch cña c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i n−íc ta trong nh÷ng 1995 vµ 2001. ( §¬n vÞ triÖu kh¸ch)

N¨m 1995 2001 Tæng sè 593,8 844,2 §−êng « t« 472,2 693,7 §−êng s¾t 8,8 11,6 §−êng s«ng 109,8 134,8 §−êng biÓn 0,6 0,9 §−êng kh«ng 2,4 3,2

NGTK2001 trang 390- 405 1- Xö lÝ sè liÖu. - TÝnh tèc ®é t¨ng tr−ëng cña tæng sè SLVC hµnh kh¸ch n¨m 20001 so víi n¨m 1995, lÊy n¨m 1995 = 100% - TÝnh c¬ c©ó KLVCHK cña n¨m 1995 vµ 2001, lÊy tæng sè lµ 100%. KÕt qu¶ nh− sau C¬ cÊu KLVC hµng ho¸ (% so víi tæng sè)

ChØ tiªu C¬ cÊu KLVC hµnh kh¸ch (%)

Tèc ®é t¨ng tr−ëng N¨m 1995 = 100%

N¨m 1995 2001 2001 Tæng sè 100 100 142,2

§−êng « t« 79,52 82,17 146,9 §−êng s¾t 1,48 1,37 131,8

§−êng s«ng 18,49 15,97 122,8 §−êng biÓn 0,10 0,11 150,0

§−êng kh«ng 0,40 0,38 133,3

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

58

- TÝnh b¸n kÝnh sè l−îng HKVC cña hai n¨m. LÊy b¸n kÝnh ®−êng trßn 1995 = 2cm th× b¸n kÝnh ®−êng trßn n¨m 2001 lµ:

2. 1,42 2,4cm= 1,42 2,4cm= 2- BiÓu ®å nh− sau: 3- NhËn xÐt sù thay ®æi c¬ cÊu vËn chuyÓn hµnh kh¸ch. a)§−êng s¾t:

ChiÕm tØ träng rÊt nhá trong tæng sè hµnh kh¸ch vËn chuyÓn... TØ träng cã xu h−íng gi¶m dÇn...Tèc ®é t¨ng

LÝ do: tÝnh c¬ ®éng cña ®uêng s¾t rÊt h¹n chÕ nªn kh¸ch th−êng lùa chän c¸c ph−¬ng tiÖn kh¸c. CSVCKT ®−êng s¾t cßn yÕu kÐm, l¹c hËu ch− ®¸p øng ®uîc nhu cÇu vËn t¶i hµnh kh¸ch ngµy nay. b)§−êng « t«.

ChiÕm mét tØ träng rÊt lín trong vËn t¶i hµnh kh¸ch... TØ träng ho¸ t¨ng m¹nh... Tèc ®é t¨ng rÊt m¹nh...

LÝ do... §©y lµ lo¹i ph−¬ng tiÖn cã nhiÒu −u ®iÓm: c¬ ®éng, thÝch hîp víi cù ly ng¾n, thÝch hîp víi sù ph©n c«ng lao ®éng ®ang ë møc thÊp cña n−íc ta. MÆt kh¸c ®Çu t− x©y dùng ®−êng s¸, mua s¾m xe cé còng kh«ng tèn kÐm. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y n−íc ta ®R ®Çu t− hiÖn ®¹i ho¸ nhiÒu tuyÕn ®−êng « t« nªn hµnh kh¸ch th−êng lùa chän « t« trong c¸c chuyÕn ®i. T¹i c¸c ®« thÞ, c¸c lo¹i ph−¬ng tiÖn xe buýt vËn chuyÓn hµng ngµy mét sè l−îng lín hµng kh¸ch. c) §−êng s«ng.

ChiÕm mét tØ träng ®¸ng kÓ trong KLVCHK ...TØ trong cã xu h−íng... LÝ do: §©y lµ ph−¬ng tiÖn cã nhiÒu −u thÕ: an toµn, chë ®−îc khèi l−îng hµng

lín. T¹i c¸c vïng ®ång b»ng s«ng Hång vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long m¹ng l−íi ®−êng s«ng kh¸ thuËn lîÞ; ®©y lµ c¸c vïng cã nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn nhanh; d) §−êng biÓn

Cã tØ träng rÊt nhá trong SLHKVCnh÷ng cã xu h−íng t¨ng... Lµ do tèc ®é qu¸ chËm, kÐm linh ho¹t. Hµnh kh¸ch lµ du lÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt

Nam cßn qu¸ Ýt. Tèc ®é tµu biÓn chËm, thiÕt bÞ l¹c hËu nªn hµnh kh¸ch chän c¸c ph−¬ng tiÖn kh¸c. e) §−êng kh«ng

Cã tØ träng rÊt nhá trong SLVCHK. LÝ do...

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

59

Bµi tËp 47 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ khèi l−îng vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ khèi l−îng lu©n chuyÓn hµng ho¸, h�y ph©n tÝch c¬ cÊu vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ lu©n chuyÓn hµng ho¸ cña c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i n−íc ta trong nh÷ng 1995 vµ 2001.

Lo¹i ph−¬ng tiÖn KLVC hµng ho¸. (Ngh×n tÊn)

KLL hµng ho¸ (TriÖu TÊn.km)

N¨m 1995 2001 1995 2001 Tæng sè 87219,9 145813,4 21858,9 44079,0 §−êng « t« 55952,1 93233,7 2967,4 5399,5 §−êng s¾t 4515,0 6390,6 1750,6 1994,3 §−êng s«ng 20050,9 31879,9 2248,2 3245,1 §−êng biÓn 6669,9 14261,0 14793,3 33319,8 §−êng kh«ng 32,0 48,2 99,4 120,3

NGTK2001 trang 390- 405 1- Xö lÝ sè liÖu. - TÝnh tèc ®é t¨ng tr−ëng cña tæng sè KLVC hµng ho¸ vµ KLLCHH cña n¨m 2001 so víi n¨m 1995, lÊy n¨m 1995 = 100% - TÝnh c¬ c©ó KLVCHH cña n¨m 1995 vµ 2001, lÊy tæng sè lµ 100% - TÝnh c¬ c©ó KLLCHH cña n¨m 1995 vµ 2001, lÊy tæng sè lµ 100% - TÝnh cù ly vËn chuyÓn trung b×nh (km) theo c«ng thøc:

CLVC = KLLC/KLLC (Chó ý ®¬n vÞ cña KLLC (tÝnh b»ng triÖu tÊn. km), ®Ó phï hîp víi KLVC (tÝnh b»ng ngh×n tÊn) cÇn nh©n KLLC víi 1000). KÕt qu¶ nh− sau:

N¨m C¬ cÊu KLVC (%) C¬ cÊu KLLC (%) N¨m 1995 2001 1995 2001

Tæng sè 100,00 100,00 100,00 100,00 §−êng « t« 64,15 63,94 13,58 12,25 §−êng s¾t 5,18 4,38 8,01 4,52

§−êng s«ng 22,99 21,86 10,29 7,36 §uêng biÓn 7,65 9,78 67,68 75,59

§−êng kh«ng 0,04 0,03 0,45 0,27 Cù ly vËn chuyÓn trung b×nh (km)

Lo¹i ph−¬ng tiÖn Cù li VCTB (km) N¨m 2001 so víi 1995 =100% 1995 2001 KLVC KLLC

Tæng sè 251 302 167,2 201,7 §−êng « t« 53 58 166,6 182,0 §−êng s¾t 388 312 141,5 113,9 §−êng s«ng 112 102 159,0 144,3 §uêng biÓn 2218 2336 213,8 225,2 §−êng kh«ng 3106 2496 150,6 121,0

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

60

2) Ph©n tÝch. a) TÊt c¶ c¸c ph−¬ng tiÖn. - KLVC t¨ng 1,67 lÇn; - KLLC t¨ng 2,02 lÇn, cao h¬n so víi KLVC - Cù li vËn chuyÓn trung b×nh ®R t¨ng tõ 251 km lªn 320km - Lµ do: kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn m¹nh, CSVCKT ®R ®−îc ®Çu t− n©ng cÊp vµ tõng

b−íc hiÖn ®¹i ho¸; sù ph©n c«ng lao ®éng theo ngµnh vµ theo lRnh thæ ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ...

b) Sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu KLVC vµ KLLC hµng ho¸ theo tõng ph−¬ng tiÖn. §−êng bé.

ChiÕm tØ träng lín nhÊt ... Tèc ®é t¨ng tr−ëng thÊp h¬n so víi trung b×nh. Cù li vËn chuyÓn thÝch hîp víi cù li ng¾n chØ ®¹t 53km n¨m 1995 vµ 58km n¨m 2001. Do ®ã KLVC cao nh−ng tØ träng trong KLLC l¹i nhá h¬n rÊt nhiÒu. TØ träng cã xu h−íng gi¶m dÇn c¶ trong KLVC vµ KLLC...

Ph−¬ng tiÖn « t« chiÕm tØ träng lín lµ do...Sù gi¶m dÇn tØ träng cña ph−¬ng tiÖn nµy cã liªn quan tíi gi¸ c−íc vËn chuyÓn cña « t« cao h¬n, sù c¹nh tranh cña c¸c ph−¬ng tiÖn kh¸c... §−êng s¾t. ChiÕm tØ träng nhá trong KLVC vµ KLLC. TØ träng KLLC l¬n¨ng suÊt h¬n so víi KLVC lµ do ph−¬ng tiÖn nµy thÝch hîp víi cù li dµi. Cù li vËn chuyÓn cña ®−êng s¾t ®¹t 388 km n¨m 1995 vµ gi¶m chØ cßn 312km n¨m 2001. Tèc ®é t¨ng tr−ëng cña ®−êng s¾t thÊp nhÊt trong sè c¸c ph−¬ng tiÖn nªn tØ träng gi¶m m¹nh nhÊt lµ trong KLLC. LÝ do... §−êng s«ng.

Cã vÞ trÝ quan träng trong KLVC vµ KLLC. Tèc ®é t¨ng tr−ëng thÊp h¬n so víi tocã ®é chung; Cù li vËn chuyÓn chØ b»ng 1/3 so víi cù li chung. TØ träng cña lo¹i ph−¬ng tiÖn nµy gi¶m c¶ trong KLVC vµ KLLC.

Nguyªn nh©n cña sù gi¶m trªn lµ do.... §−êng biÓn

Cã tèc ®é t¨ng lªn rÊt nhanh, cao h¬n nhiÒu so víi tèc ®é chung. MÆc dï cã tØ träng thÊp trong KLVC nh−ng l¹i chiÓm tØ träng rÊt cao trong

KLLC. Lµ do cù li vËn chuyÓn cña ph−¬ng tiÖn nµy rÊt lín, ®¹t tíi 2218km n¨m 1995 vµ 2336km n¨m 2001. KÕt qu¶ lµ tØ träng cña ph−¬ng tiÖnnµy t¨ng lªn m¹nh c¶ trong KLVC vµ KLLC.

Nguyªn nh©n: ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu t¨ng m¹nh; sù ph¸t triÓn cña ngµnh dÇu khÝ; Nhµ n−íc ®Çu t− hiÖn ®¹i ho¸ ph−¬ng tiÖn vµ c¶ng biÓn... §−êng kh«ng. Cã tØ träng rÊt nhá trong c¬ cÊu KLVC. TØ träng trong c¬ cÊu KLLC cã cao h¬n KLVC lµ do cù li vËn chuyÓn lín, ®¹t tíi 3106km n¨m 1995 vµ gi¶m chØ cßn 2496km n¨m 2001. Tèc ®é t¨ng tr−ëng thÊp h¬n h¬n so víi tãc ®é chung. KÕt qu¶ lµ ngµnh hµng kh«ng cã tØ träng gi¶m dÇn c¶ trong KLVC vµ KLLC.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

61

Nguyªn nh©n lµ do, mÆc dï ngµnh nµy cã CSVC hiÖn ®¹i nh−ng do t¸c ®éng cña sù kiÖn 11/9 nªn ho¹t ®éng hµng kh«ng bÞ suy gi¶m; c−íc phÝ vËn chuyÓn ®¾t nªn chØ vËn chuyÓn c¸c lo¹i hµng ®Æc biÖt. KL. Mçi ph−¬ng tiÖn cã nh÷ng −u ®iÓm, nh−îc ®iÓm trong viÖc vËn t¶i hµng ho¸. Trong sè ®ã, ph−¬ng tiÖn « t« gi÷ vai trß lín nhÊt, ®−êng s«ng chiÕm vÞ trÝ thø hai. Ngµnh ®−êng biÓn cã tØ träng KLVC hµng ho¸ thÊp nh÷ng do cù li vËn chuyÓn xa nªn chiÕm tØ träng lín nhÊt trong c¬ cÊu KLLC. Bµi tËp 48 – Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ l−îng m¸y ®iÖn tho¹i ë ViÖt Nam trong c¸c n¨m 1995 vµ 2001 ph©n theo vïng. 1) H�y vÏ biÓu ®å thÓ c¬ cÊu sè l−îng m¸y diÖn tho¹i ph©n theo c¸c vïng: §ång b»ng s«ng Hång, Duyªn h¶i MiÒn Trung, §«ng Nam Bé vµ c¸c vïng kh¸c. 2) Tõ b¶ng sè liÖu vµ biÒu ®å ®� vÏ h�y nhËn xÐt sù thay ®æi ph©n bè ®iÖn tho¹i t¹i n−íc ta trong thêi gian 1995- 2000. 3)Nªu mèi quan hÖ gi÷a sù ph¸t riÓn kinh tÕ - x� héi víi sè l−îng m¸y ®iÖn tho¹i. Sè l−îng ®iÖn tho¹i thuª bao, tÝnh tíi th¸ng 12 hµng n¨m ph©n theo vïng. (Ngh×n ®iÖn tho¹i)

TT Vïng 1995 2000 TT Vïng 1995 2000 C¶ n−íc 746,5 2904,2 7 Nam Trung Bé 58,0 213,1 3 T©y B¾c 7,5 26,3 8 T©y Nguyªn 31,2 110,6 4 §«ng B¾c 48,4 180,0 9 §«ng Nam Bé 238,3 996,3 5 §BSH 203,9 778,5 10 §BSCL 103,0 414,7 6 B¾c Trung Bé 43,9 185,1 11 Kh«ng ph©nlo¹i 112,1 -

Nguån: NGTK 200`. 1- Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å.

Cã thÓ vÏ c¸c d¹ng biÓu ®å cét chång, thanh ngang sö dông sè liÖu tuyÖt ®èi (®Ó nguyªn d¹ng sè liÖu khi vÏ vµ xö lý sè liÖu r−íc khi nhËn xÐt. D¹ng biÓu ®å h×nh trßn hoÆc h×nh vu«ng (cÇn xö lý sè liÖu tr−íc khi vÏ) víi c¸c b¸n kÝnh kh¸c nhau.

Lùa chän kiÓu h×nh trßn v× lo¹i nµy võa thÓ hiÖn ®−îc quy m« võa thÓ hiÖn tû lÖ % sè l−îng ®iÖn tho¹i ph©n theo vïng a)Xö lý sè liÖu:

TÝnh sè l−îng ®iÖn tho¹i c¸c vïng: §ång b»ng s«ng Hång, §«ng Nam Bé vµ c¸c vïng kh¸c.(3 vïng).

TÝnh tèc ®é t¨ng cña sè l−îng ®iÖn tho¹i cña c¶ n−íc vµ tõng vïng nãi trªn cña n¨m 2001 so víi n¨m 1995 lµ 1,0 lÇn.

TÝnh c¬ cÊu sè l−îng ®iÖn tho¹i ph©n theo c¸c vïng nªu ë trªn, c¶ n−íc lµ 100%. KÕt qu¶ c¸c phÐp tÝnh nh− sau:

Ngh×n ®iÖn tho¹i

Tèc ®é t¨ng (lÇn)

C¬ cÊu (%) Vïng

1995 2000 1995 2000 1995 2000 C¶ n−íc 746, 2904, 1,0 3,9 100,0 100,0

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

62

5 2 §ång b»ng S«ng Hång

203, 9

778,5 1,0 3,8 27,3 26,8

§«ng Nam Bé

238, 3

996,3 1,0 4,2 31,9 34,3

C¸c vïng kh¸c

304, 3

1129, 4

1,0 3,7 40,8 38,9

- TÝnh b¸n kÝnhc¸c ®−êng trßn cho

tõng n¨m. Cho R95 = 1 cm; R 2001 = √2904,2:746,5 = √3,89 = 1,97cm

VÏ hai ®−êng trßn víi b¸n kÝnh vµ tû lÖ % nh− ®R tÝnh. Cã 3 ký hiÖu ®Ó ph©n biÖt c¸c vïng. 2- NhËn xÐt a-Sù t¨ng tr−ëng.

C¶ n−íc, n¨m 2000 so víi n¨m 95 t¨ng lªn 3,9 lÇn. C¸c vïng cã møc t¨ng kh¸c nhau:

§BSH t¨ng chËm h¬n, chØ cã 3,8 lÇn §«ng Nam Bé t¨ng rÊt m¹nh víi 4,2 lÇn C¸c vïng kh¸c chØ t¨ng cã 3,7 lÇn trong cïng thêi gian

b-ChuyÓn dÞch c¬ cÊu sè l−îng ®iÖn tho¹i

§«ng Nam Bé t¨ng tØ trän....; C¸c vïng cßn l¹i ®Òu gi¶m. Trong ®ã §BSH gi¶m chËm h¬n so víi c¸c vïng

kh¸c... 3) Mèi quan hÖ gi÷a sù ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi víi sè l−îng m¸y ®iÖn tho¹i. a) §Æc diÓm ph©n bè sè l−îng ®iÖn tho¹i

Sè l−îng ®iÖn tho¹i tËp trung rÊt cao t¹i §«ng Nam Bé vµ §BSH. Hai vïng nµy ®R chiÕm 59,2% n¨m 95 vµ n¨m 2000 lµ 61,1% so víi c¶ n−íc. Riªng §«ng Nam Bé chiÕm 1/3 sè l−îng ®iÖn tho¹i c¶ n−íc.

C¸c vïng cßn l¹i chØ chiÕm 40,8% n¨m 95 vµ 38,9% n¨m 2000. b) Mèi quan hÖ.

Sù tËp trung ®iÖn tho¹i t¹i hai vïng §«ng Nam Bé vµ §BSH do: Kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh, kinh tÕ thÞ tr−êng ph¸t triÓn m¹nh; ®êi sèng nh©n d©n n©ng cao...

C¸c vïng kh¸c do kinh tÕ t¨ng tr−ëng chËm, ®êi sèng ng−êi d©n thÊp h¬n... KÕt luËn: Sè l−îng ®iÖn tho¹i lµ néi dung quan träng cña kÕt cÊu h¹ tÇng, võa lµ ®iÒu kiÖn ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ, võa lµ kÕt qu¶ cña sù ph¸t triÓn ®ã.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

63

Bµi tËp 49 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ gi¸ trÞ c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu c¶u n−íc ta trong hai n¨m 1960 vµ 2001. H�y tÝnh: 1- Gi¸ trÞ xuÊt khÈu, nhËp khÈu cña tõng n¨m; 2- Gi¸ trÞ xuÊt khÈu so víi nhËp khÈu ®¬n vÞ % 3- Tõ b¶ng sè liÖu h�y vÏ biÓu ®å vµ nhËn xÐt sù thay ®æi c¸n c©n xuÊt khÈu nhËp

khÈu cña n−íc ta trong thêi gian nãi trªn.( §¬n vÞ TriÖu R -USD) N¨m Tæng sè C¸n c©n

xuÊt nhËp N¨m Tæng sè C¸n c©n xuÊt

nhËp 1960 188,0 - 44,8 1990 5161,7 - 342,7 1964 234,5 - 40,3 1992 5121,1 + 40,0 1975 914,1 - 654,9 1997 20171,0 - 2371,0 1980 1652,8 - 975,6 1999 23162,0 - 81,0 1985 2555,9 - 1158,9 2001 31189,0 - 1145,0

1- Xö lý sè liÖu: - TÝnh gi¸ trÞ xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu tõng n¨m (§¬n vÞ TriÖu R- USD)

Tr−êng hîp nhËp siªu: GTXK = (TKN- GTNS) : 2; GTNK = TKN - GTXK.

Tr−êng hîp xuÊt siªu: GTNK = (TKN - GTXS): 2; GTXK = TKN - GTNK ; - TÝnh c¸n c©n xuÊt khÈu/nhËp khÈu (%). - KÕt qu¶ nh− sau N¨m XuÊt

khÈu Tr R- USD)

NhËp khÈu Tr R- USD)

C¸n c©n XuÊt NhËp

(%)

N¨m XuÊt khÈu (Tr R- USD)

NhËp khÈu (Tr R- USD)

C¸n c©n XuÊt NhËp

(%)

1960 71,6 116,4 61,5 1990 2409,5 2752,2 87,5 1964 97,1 137,4 70,7 1992 2580,6 2540,6 101,6 1975 129,6 784,5 16,5 1997 8900,0 11271,0 79,0 1980 338,6 1314,2 25,8 1999 11540,5 11621,5 99,3 1985 698,5 1857,4 37,6 2001 15022,0 16167,0 92,9 2-VÏ biÓu ®å

Dùa vµo sè liÖu c¸n c©n xuÊt khÈu/nhËp khÈu (%) vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn c¸n c©n xuÊt khÈu, nhËp khÈu n−íc ta trong thêi gian 1960 ®Õn nay. CÇn chó ý ®©y lµ d¹ng biÓu ®å miÒn ®Æc biÖt thÓ hiÖn gi¸ trÞ xuÊt khÈu so víi nhËp khÈu. C¸c b−íc vÏ cña biÓu ®å nµy tu©n theo nguyªn t¾c vÏ ®å thÞ. C¸c miÒn ®−îc thÓ hiÖn lµ: Gi¸ trÞ xuÊt khÈu; TØ lÖ nhËp siªu; TØ lÖ xuÊt siªu. BiÓu ®å gi¸ trÞ xuÊt khÈu so víi nhËp khÈu cña n−íc ta trong thêi gian 1960- 2001

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

64

3- NhËn xÐt. a)- C¸n c©n xuÊt khÈu/nhËp khÈu.

Tæng kim ng¹ch ngo¹i th−¬ng t¨ng 165,9 lÇn. GT xuÊt khÈu t¨ng 209,8 lÇn, GT nhËp khÈu t¨ng 138,9 lÇn. GT xuÊt khÈu t¨ng cao h¬n rÊt nhiÒu so víi GT nhËp khÈu. KÕt qu¶ lµ c¸n c©n xuÊt khÈu/nhËp khÈu gi¶m dÇn.

Nh÷ng n¨m 1960, 1964 gi¸ trÞ nµy t−¬ng ®èi kh¸ (kho¶ng 60- 70%). §©y lµ thêi kú n−íc ta ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ trªn miÒn B¾c víi sù hç trî cña Liªn X«, Trung Quèc vµ c¸c n−íc XHCN kh¸c.

Nh÷ng n¨m chiÕn tranh, nhËp siªu rÊt lín, gi¸ trÞ xuÊt khÈu chØ kho¶ng d−íi 40%. ThÊp nhÊt lµ vµo n¨m 1975 , gi¸ trÞ nµy chØ lµ 16,5 %.

Tõ 1975 tíi 1992 gi¸ trÞ xuÊt khÈu t¨ng nhanh. Tíi n¨m 1992 gi¸ trÞ xuÊt khÈu ®R v−ît gi¸ trÞ nhËp khÈu (xuÊt siªu tíi 40,0 TriÖu USD).

Tõ sau 1992 gi¸ trÞ xuÊt khÈu ®R trªn 90% GT nhËp khÈu,n¨m 1997 lµ 79,0%. b) Cã kÕt qu¶ ®ã lµ do... Bµi tËp 50 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ gi¸ trÞ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ph©n theo thÞ tr−êng c¸c ch©u lôc h�y vÏ biÓu ®å nöa ®−êng trßn thÓ hiÖn c¸n c©n xuÊt nhËp khÈu cña ngµnh ngo¹i th−¬ng n−íc ta trong c¸c n¨m 1995, 2001. Tõ b¶ng sè liÖu vµ biÓu ®å h�y nhËn xÐt vµ rót ra nh÷ng kÕt luËn cÇn thiÕt.( §¬n vÞ TriÖu R - USD )

N¨m 1995 N¨m 1997 ThÞ tr−êng XK NK XK NK

Tæng sè 698,5 1857,4 9185,0 11592,3 Ch©u ¸ 145,0 219,2 6017,1 9085,7 Ch©u ¢u 421,2 1448,7 2207,6 1726,6 Ch©u Mü 13,7 13,6 426,1 305,5 Ch©u Phi 0 0 49,5 23,7

Ch©u óc vµ §¹i D−¬ng 2,4 6,9 254,9 218,4 Kh«ng ph©n lo¹i 116,2 169,0 229,8 232,4

1-Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å a)Xö lý sè liÖu.

TÝnh tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu, nhËp khÈu cña c¸c thÞ tr−êng kh¸c gåm: Ch©u Phi, Ch©u Mü, Ch©u óc vµ §¹i D−¬ng.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

65

TÝnh tØ lÖ c¸c thÞ tr−êng so víi tæng sè lµ 100%. N¨m 1985 N¨m 1997 N¨m ThÞ tr−êng XK NK XK NK

Tæng sè 100,0 100,0 100,0 100,0 1 Ch©u ¸ 20,8 11,8 65,5 78,4 2 Ch©u ¢u 60,3 78,0 24,0 14,9 3 C¸c thÞ tr−êng kh¸c 18,9 10,2 10,5 6,7

TÝnh b¸n kÝnh c¸c nöa ®−êng trßn:

RXK1985 = 1cm; RNK1985 = 1. RXK1997 = 1. ; RNK1997 = 1. b)VÏ biÓu ®å:

2- NhËn xÐt. a- Tæng kim ng¹ch ngo¹i th−¬ng t¨ng rÊt nhanh sau 12 n¨m. Tæng kim ng¹ch ®R

t¨ng tõ 255,9 TriÖu R-USD lªn 20777,3 triÖu R-USD (8,13 lÇn). Gi¸ trÞ xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu ®Òu t¨ng.

b- C¸n c©n ngo¹i th−¬ng Trong ®ã xuÊt khÈu t¨ng 13,1 lÇn; nhËp khÈu t¨ng 6,2 lÇn. KÕt qu¶ lµ c¸n c©n ngo¹i th−¬ng cã gi¸ trÞ nhËp siªu gi¶m dÇn. N¨m 1985 GTXK chiÕm 37,6%GTNK, tíi n¨m 1997 ®R lµ 79,2% GTNK.

c- Sù thay ®æi thÞ tr−êng.

N¨m 1985. ThÞ tr−êng Ch©u ¸ rÊt nhá, chØ chiÕm 20,8% GTXK vµ 11,8% GTNK.ThÞ tr−êng ch©u ¢u rÊt lín chiÕm tíi 60,3%GTXK vµ 78,0% GTNK. ThÞ tr−êng Ch©u ¢u lóc nµy ®Òu thuéc c¸c n−íc Liªn X« vµ §«ng ¢u.ThÞ tr−êng kh¸c cßn rÊt h¹n chÕ, ch−a cã c¸c thÞ tr−êng Ch©u Phi.

N¨m 1997.ThÞ tr−êng Ch©u ¸ rÊt lín chiÕm 65,5,8% GTXK vµ 78,4% GTNK.ThÞ tr−êng ch©u ¢u gi¶m chØ cßn 24,0%GTXK vµ 14,9% GTNK. ThÞ tr−êng Ch©u ¢u lóc nµy ®Òu thuéc c¸c n−íc T©y ¢u,thÞ tr−êng kh¸c t¨ng rÊt m¹nh, xuÊt hiÖn c¸c thÞ tr−êng Ch©u Phi, c¸c tæ chøc quèc tÕ, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ còng t¨ng m¹nh. d) Cã kÕt qu¶ ®ã lµ do...

cm6,16,25,698:4,1857 ==

cm6,35,135,698:0,9185 == cm1,46,165,698:3,11592 ==

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

66

cm22,161,29,5448:4,8155.1 ==

cm66,176,29,5448:0,15027.1 ==

cm72,196,29,5448:0,16122.1 ==

Bµi tËp 51 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn ngo¹i th−¬ng n−íc ta c¸c n¨m 1995- 2001, vÏ biÓu ®å vµ nhËn xÐt sù thay ®æi c¸n c©n vµ c¬ cÊu thÞ tr−êng ngo¹i th−¬ng n−íc ta trong c¸c n¨m nãi trªn.

§¬n vÞ TriÖu USD Hµng ho¸ 1995 2001

Gi¸ trÞ hµng xuÊt khÈu: Hµng c«ng nghiÖp nÆng vµ kho¸ng s¶n Hµng C«ng nghiÖp nhÑ vµ TTCN Hnµg n«ng- l©m- thuû, h¶i s¶n vµ hµng kh¸c

5448,9 1377,7 1549,8 25214

15027,0 4600,0 5400,0 5027,0

Gi¸ trÞ hµng xuÊt khÈu: T− liÖu s¶n xuÊt Hµng tiªu dïng

8155,4 6917,6 1237,8

16122,0 15312,0

850,0 Nguån NGTK trang 371

1-Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å. TÝnh c¬ cÊu c¸c lo¹i hµng cña gi¸ trÞ xuÊt khÈu tõng n¨m. TÝnh tæng kim ng¹ch ngo¹i th−¬ng cña tõng n¨m (®¬n vÞ TriÖu USD), TÝnh c¸n c©n xuÊt khÈu/ nhËp khÈu cña n¨m 1991 vµ 1995. KÕt qu¶ nh− b¶ng sau: (§¬n vÞ %).

Hµng ho¸ 1995 2001 Gi¸ trÞ hµng xuÊt khÈu: Hµng c«ng nghiÖp nÆng vµ kho¸ng s¶n Hµng C«ng nghiÖp nhÑ vµ TTCN Hµng n«ng- l©m- thuû, h¶i s¶n vµ hµng kh¸c

100 25,3 28,4 46,3

100 30,6 35,9 33,5

Gi¸ trÞ hµng nhËp khÈu: T− liÖu s¶n xuÊt Hµng tiªu dïng

100 84,8 15,2

100 94,7 5,3

Tæng kim ng¹ch ngo¹i th−¬ng (TriÖu USD) 13604,3 31149 GTXK/GTNK (%) 66,8 93,2

TÝnh b¸n kÝnh c¸c nöa ®−êng trßn.

RXK95 = 1 cm; R NK295 = RXK2001 = RNK2001 =

Mçi n¨m vÏ hai nöa ®−êng trßn víi b¸n kÝnh ®R tÝnh nh− trªn. Mçi nöa ®−êng trßn thÓ hiÖn c¬ cÊu c¸c hµng ho¸ xuÊt khÈu hoÆc c¸c hµng ho¸ nhËp khÈu nh− trong b¶ng ®R tÝnh ë trªn.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

67

2-NhËn xÐt. a) C¸n c©n ngo¹i th−¬ng diÔn biÕn phøc t¹p.

XuÊt khÈu t¨ng 2,76 lÇn; nhËp khÈu t¨ng 1,98 lÇn. Gi¸ trÞ xuÊt khÈu n¨m 1995 lµ 66,8% gi¸ trÞ nhËp khÈu tíi n¨m 2001 lµ

93,2%. §©y lµ chuyÓn biÕn tÝch cùc theo h−íng gi¶m dÇn gi¸ trÞ nhËp siªu. C¸c nguyªn nh©n...Cã nhiÒu nguyªn nh©n, quan träng nhÊt lµ sù thay ®æi

trong c¬ cÊu hµng xuÊt nhËp khÈu. b-C¬ cÊu hµng ho¸ xuÊt khÈu.

N«ng s¶n vÉn lµ hµng xuÊt khÈu quan träng n¨m 2001 vÉn chiÕm tíi 33,5% GT hµng xuÊt khÈu, so víi 1995 ®R gi¶m ®i nhiÒu, n¨m 1995 lo¹i hµng nµy chiÕm tíi 46,3%.

TØ träng c¸c hµng ho¸ c«ng nghiÖp ( nÆng, nhÑ vµ TTCN) t¨ng kh¸, tõ 53,7% n¨m 1995 ®R t¨ng lªn 66,5% n¨m 2001. Trong ®ã hµng c«ng nghiÖp nhÑ vµ TTCN t¨ng m¹nh nhÊt tõ 28,4% t¨ng lªn 35,9 %. d-C¬ cÊu s¶n phÈm nhËp khÈu.

T− liÖu s¶n xuÊt vÉn lµ hµng nhËp khÈu lín nhÊt hiÖn nay. N¨m 1995 chiÕm tíi 84,8% tæng GTNK, tíi 2001 ®R chiÕm tíi 94,7%. Hµng tiªu dïng gi¶m dÇn tØ träng tõ 15,2% xuèng cßn 5,3%. LÝ do...

Bµi tËp 52 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ t×nh h×nh ®Çu t− n−íc ngoµi vµo ViÖt Nam tõ 1988 ®Õn nay. H�y vÏ biÓu ®å kÕt hîp thÓ hiÖn sè vèn ®Çu t−, sè dù ¸n vµ sè vèn ph¸p ®Þnh ph©n theo c¸c giai ®o¹n.

Giai ®o¹n Tæng sè G§88/91 G§92/97 G§98/01 Sè dù ¸n 3672 364 1849 1459 Vèn ®¨ng ký 41603,8 9980,4 28507,8 12878,2 Vèn ph¸p ®Þnh 19617,8 3115,6 16710 5068,6

1- Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å TÝnh sè vèn trung b×nh/1 dù ¸n cña tæng sè vµ cho tõng giai ®o¹n. (§¬n vÞ TriÖu

USD/1 dù ¸n). TÝnh tØ lÖ sè vèn ph¸p ®Þnh so víi tæng sè vèn ®¨ng ký cña tæng sè vµ tõng giai

®o¹n. (§¬n vÞ %). KÕt qu¶ nh− b¶ng sau:

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

68

Giai ®o¹n Tæng sè G§88/91 G§92/97 GD98/01 Vèn ®¨ng ký trung b×nh/ 1 dù ¸n. (TriÖu USD)

11,3 8,6 15,4 6,8

Sè dù ¸n trung b×nh/n¨m 283 121 370 486 Vèn ph¸p ®Þnh (% so víi vèn ®¨ng ký) 47,2 53,6 45,2 50,8

VÏ biÓu ®å cét kÐp víi hai trôc tung, mét trôc thÓ hiÖn sè dù ¸n, mét trôc thÓ hiÖn vèn ®¨ng ký vµ vèn ph¸p ®Þnh. BiÓu ®å ®¨ng ký, vèn ph¸p ®Þnh vµ sè dù ¸n ®Çu t− n−íc ngoµi vµo ViÖt Nam trong thêi kú 1988- 2001. 2)NhËn xÐt: a- C¶ thêi kú tõ 1988 tíi 2001.

Tæng sè dù ¸n lµ 3672 dù ¸n; b×nh qu©n cã 283 dù ¸n cho 1 n¨m. Sè vèn ®¨ng ký lµ 41603,8 triÖu USD; sè vèn trung b×nh/1 dù ¸n lµ 11,3 triÖu

USD. Sè vèn ph¸p ®Þnh lµ 19617,8 triÖu USD chiÕm 47,2 % tæng sè vèn ®¨ng ký. Sù t¨ng nhanh cña ®Çu t− trùc tiÕp cña n−íc ngoµi vµo ViÖt Nam cã liªn quan

tíi... b- Giai ®o¹n 1988/1991.

Tæng sè dù ¸n lµ 364 dù ¸n; b×nh qu©n cã 121 dù ¸n cho 1 n¨m. Sè vèn ®¨ng ký lµ 3115,6 triÖu USD; sè vèn trung b×nh / 1 dù ¸n lµ 8,6 triÖu USD. Sè vèn ph¸p ®Þnh lµ 1671,0 triÖu USD chiÕm 53,6 % tæng sè vèn ®¨ng ký. Sè dù ¸n vµ vèn trung b×nh / 1 dù ¸n thÊp so víi møc chung.

§©y lµ thêi kú nhµ n−íc ta míi ban hµnh LuËt §Çu t− nªn hÖ thèng chÝnh s¸ch vµ m«i tr−êng ®Çu t− ch−a thùc sù hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi. c- Giai ®o¹n 1992/1997.

Tæng sè dù ¸n lµ 1849 dù ¸n; b×nh qu©n cã 370 dù ¸n cho 1 n¨m. Sè vèn ®¨ng ký lµ 28507,8 triÖu USD; sè vèn trung b×nh/1 dù ¸n lµ 15,4 triÖu USD. Sè vèn ph¸p ®Þnh lµ 12878,2 triÖu USD chiÕm 45,2 % tæng sè vèn ®¨ng ký. C¸c chØ tiªu trong c¸c giai ®o¹n nµy rÊt cao.

Sè vèn ®¨ng ký trung b×nh trªn mét dù ¸n rÊt cao liªn quan tíi quy m« c¸c dù ¸n lín, cã hµm l−îng kü thuËt cao. §Çy lµ giai ®o¹n Nhµ n−íc ta ®R söa ®æi LuËt §Çu t−, c¸c chÝnh s¸ch ®R ®−îc ban hµnh ®ång bé. d- Giai ®o¹n 1998/2001.

Tæng sè dù ¸n lµ 1459 dù ¸n; b×nh qu©n cã 486 dù ¸n cho 1 n¨m. Sè vèn ®¨ng ký lµ 9980,4 triÖu USD; sè vèn trung b×nh / 1 dù ¸n lµ 6,8 triÖu USD. Sè vèn ph¸p ®Þnh l5068,6 triÖu USD chiÕm 50,8% tæng sè vèn ®¨ng ký.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

69

C¸c chØ tiªu trong c¸c giai ®o¹n nµy cã gi¶m ®i rÊt nhiÒu. Sè l−îng dù ¸n nhiÒu nh−ng sè vèn ®¨ng ký l¹i thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi giai ®o¹n tr−íc.

Bµi tËp 53- Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ l−îng kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam trong c¸c n¨m 1995- 2001 ph©n theo ph−¬ng tiÖn h�y vÏ biÓu ®å thÓ c¬ cÊu kh¸ch du lÞch quèc tÕ tíi ViÖt Nam trong thêi gian nãi trªn.

§¬n vÞ Ngh×n kh¸ch N¨m Tæng sè §−êng bé vµ

®−êng s¾t §−êng kh«ng

§−êng thuû

1995 1351,3 122,8 1026,8 21,7 1999 1520,1 489,2 1022,1 187,9 2001 2330,8 751,6 1294,5 284,7

Nguån NGTK2001 1- Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å. TÝnh tØ lÖ kh¸ch du lÞch theo c¸c ph−¬ng tiÖn so víi tæng sè. (§¬n vÞ tÝnh %).

KÕt qu¶ nh− sau: N¨m Tæng sè §−êng bé vµ

®−êng s¾t §−êng kh«ng §−êng thuû

1995 100,0 23,9 74,5 1,6 1999 100,0 32,1 57,4 10,5 2001 100,0 32,2 55,5 12,2

TÝnh b¸n kÝnh c¸c ®−êng trßn thÓ hiÖn tæng sè kh¸ch theo tõng n¨m. R95 = 2cm; R99 = 2. 1520,1:1351,3 2. 1,12 2, 2cm= =

R2001 = 2. 2. 2330,8 :1351,3 2. 1,72 2,6cm= =

VÏ 3 ®−êng trßn theo b¸n kÝnh vµ tØ lÖ nh− ®R tÝnh. 2- NhËn xÐt a-Tæng sè kh¸ch

T¨ng ®Òu trong thêi gian 1995 tíi n¨m 2001.

N¨m 1999 so v¬Ý n¨m 1995 t¨ng 1,12 lÇn; n¨m 2001 so víi 1995 t¨ng 1,72 lÇn. N¨m 2001 so víi 1999 t¨ng lªn ®−îc 1,5 3 lÇn.

ChØ sau 2 n¨m møc t¨ng cña kh¸ch ®R cao h¬n so víi møc t¨ng trong 4 n¨m giai ®o¹n tr−íc. Kh¸ch du lÞch tíi ViÖt Nam t¨ng nhanh trong nh÷ng n¨m qua lµ do... b-§−êng kh«ng

ChiÕm tØ träng lín nhÊt víi h¬n mét nöa sè kh¸ch du lÞch quèc tÕ tíi ViÖt Nam.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

70

Ngµnh hµng kh«ng n−íc ta ®R ®−îc ®Çu t− hiÖn ®¹i. GÇn ®©y tØ träng cña kh¸ch ®i b»ng m¸y bay cã xu h−íng gi¶m lµ do sù ph¸t triÓn nhanh cña c¸c ph−¬ng tiÖn kh¸c; n¨m 1995 chiÕm 74,5% tíi n¨m 2001 chØ cßn 55,5%. Sù kiÖn 11/9 còng t¸c ®äng m¹nh tíi ngµnh hµng kh«ng. c-§−êng bé vµ ®−êng s¾t

ChØ chiÕm mét tØ träng ®¸ng kÓ trong tæng sè kh¸ch. TØ träng kh¸ch ®i b»ng ph−¬ng tiÖn nµy cã xu h−íng t¨ng, tõ 23,9% ®R t¨ng lªn 32,2% sè kh¸ch.

§iÒu ®ã cã liªn quan tíi viÖc hiÖn ®¹i ho¸ c¸c tuyÕn « t«, ®−êng s¾t, hiÖn ®¹i ho¸ c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn. MÆt kh¸c nh÷ng n¨m gÇn ®©y l−îng kh¸ch tõ Trung Quèc (CHNDTH, §µi Loan, Hång K«ng) tíi ViÖt Nam t¨ng m¹nh ®Ó ®i du lÞch vµ t×m kiÕm c¬ héi lµm ¨n. §©y lµ quèc gia l¸ng giÒng víi ViÖt Nam nªn kh¸ch lùa chän ®−êng s¾t vµ ®−êng bé. d- §−êng thuû (®−êng biÓn lµ chñ yÕu).

Ph−¬ng tiÖn nµy chØ chiÕm mét tØ lÖ nhá h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸c ph−¬ng tiÖn kh¸c. Lµ do nh÷ng h¹n chÕ cña ph−¬ng tiÖn nµy so v¬i c¸c ph−¬ng tiÖn kh¸c nh−: kÐm linh ho¹t, thÝch hîp víi c¸c ®èi t−îng cã thu nhËp cao, ng−êi giµ.

Trong thêi gian 1995 - 2001 tØ träng cña kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam b»ng ®−êng biÓn ®R t¨ng rÊt m¹nh, tõ 1,6% ®R t¨ng lªn 12,2%. Sù t¨ng lªn nµy cã liªn quan tíi viÖc chó träng khai th¸c c¸c tµi nguyªn biÓn vµo môc ®Ých ph¸t triÓn du lÞch cña n−íc ta. MÆt kh¸c, hÖ thèng c¸c c¶ng biÓn cña n−íc ta ®R ®−îc hiÖn ®¹i ho¸. Bµi tËp 54 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ diÖn tÝch, d©n sè n¨m 1999 cña ®ång b»ng s«ng Hång so víi c¶ n−íc. H�y vÏ biÓu ®å vµ nhËn xÐt t×nh h×nh ph©n bè d©n c− c¶ n−íc vµ t¹i ®ång b»ng s«ng Hång.

C¸c chØ tiªu C¶ n−íc ðBSH DiÖn tÝch (Ngh×n km2) 330991 12560

D©n sè n¨m 1999 (TriÖu ng−êi) 76,3 14,8 1- Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å.

TÝnh tØ lÖ diÖn tÝch, d©n sè cña ®ång b»ng s«ng Hång so víi c¶ n−íc. §¬n vÞ tÝnh % so víi c¶ n−íc.

TÝnh mËt ®é cña c¶ n−íc, vµ ®ång b»ng (§¬n vÞ tÝnh ng−êi/ km2) KÕt qu¶ nh− sau:

C¸c chØ tiªu C¶ n−íc ðBSH(%) MËt ®é (Ng−êi/km2)

DiÖn tÝch 100 3,8 231 D©n sè n¨m 1999 100 19,4 1178

VÏ hai ®−êng trßn cã b¸n kÝnh b»ng nhau. Mét ®−êng trßn thÓ hiÖn d©n sè,

mét ®−êng trßn thÓ hiÖn diÖn tÝch c¶ n−íc. Cã chó dÉn tØ lÖ % cña tõng ®ång b»ng s«ng Hång so víi c¶ n−íc.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

71

BiÓu ®å so s¸nh diÖn tÝch vµ d©n sè cña §B s«ng Hång so víi c¶ n−íc

2- NhËn xÐt a-Cã sù chªnh lÖch lín vÒ tØ lÖ d©n sè vµ diÖn tÝch.

DiÖn tÝch cña §BSHång chØ chiÕm 3,8% so víi c¶ n−íc D©n sè chiÕm tíi 19,4%; møc chªnh lÖch nµy tíi 5,1 lÇn, mËt ®é cña ®ång

b»ng s«ng Hång cao h¬n 5,1 lÇn so víi mËt ®é trung b×nh c¶ n−íc. b-MËt ®é c¶ n−íc

C¶ n−íc cã mËt ®é lµ 231 ng−êi /km2, ®ång b»ng s«ng Hång lµ 1178 cao h¬n 5,1 lÇn so víi c¶ n−íc.

D©n c− t¹i ®ång b»ng s«ng Hång tËp trung rÊt cao lµ do: ...

Bµi tËp 55- Cho b¶ng sè liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt l−¬ng thùc t¹i ®ång b»ng s«ng Hång ®−íi ®©y h�y vÏ biÓu ®å thÒ hiÖn sù thay ®æi vÒ diÖn tÝch vµ s¶n l−îng c©y l−¬ng thùc t¹i ®ång b»ng s«ng Hång. Tõ b¶ng sè liÖu vµ biÓu ®å ®� vÏ h�y nhËn xÐt vµ rót ra c¸c kÕt luËn cÇn thiÕt.

(§¬n vÞ ) 1985 1995 1999 1185 1209,6 1189,9 DiÖn tÝch c©y l−¬ng thùc

Trong ®ã lóa Ngh×n ha

1052 1042,9 1048,2 3387 5236,2 6119,8 SL l−¬ng thùc quy thãc

Trong ®ã lóa Ngh×n tÊn

3092 4623,1 5692,9 1-Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å.

TÝnh tØ lÖ c©y lóa trong diÖn tÝch vµ s¶n l−îng l−¬ng thùc theo tõng n¨m so víi tæng sè c©y l−¬ng thùc. TÝnh n¨ng suÊt lóa theo tõng n¨m. KÕt qu¶ nh− b¶ng sau:

§¬n vÞ 1985 1995 1999 DiÖn tÝch c©y l−¬ng thùc Trong ®ã lóa

% 100,0 88,8

100,0 86,2

100,0 88,1

SL l−¬ng thùc quy thãc. Trong ®ã lóa

% 100,0 91,3

100,0 88,3

100,0 93,0

N¨ng suÊt lóa T¹/ha 29,4 44,3 54,3 VÏ biÓu ®å d¹ng cét

chång- kÐp . Lo¹i biÓu ®å nµy ®Ó nguyªn d¹ng sè liÖu khi vÏ. BiÓu ®å cã hai trôc tung.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

72

2- NhËn xÐt a- DiÖn tÝch

C©y l−¬ng thùc tÝnh chung trong thêi gian 85/99 t¨ng 4,9 ngh×n ha. C©y lóa tÝnh chung trong thêi gian 85/99 diÖn tÝch c©y lóa gi¶m 3,8 ngh×n ha.

DiÖn tÝch c©y l−¬ng thùc t¨ng chËm vµ c©y lóa gi¶m liªn tôc lµ do søc Ðp cña vÊn ®Ò d©n sè, sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, ®« thÞ diÔn ra nhanh chãng; mét diÖn tÝch ®¸ng kÓ ®Êt trång lóa ®−îc chuyÓn sang trång c¸c lo¹i c©y kh¸c. DiÖn tÝch c©y lóa tõ 88,8% diÖn tÝch c©y l−¬ng thùc ®R gi¶m cßn 88,1%.

MÆc dï cã gi¶m vÒ tØ träng nh−ng diÖn tÝch c©y lóa vÉn chiÕm mét tØ lÖ rÊt lín trong c©y l−îng thùc. b- S¶n l−îng

S¶n l−îng c©y l−¬ng thùc t¨ng nhanh, tõ 3387,0 ngh×n 53 ngh×n tÊn ®R t¨ng lªn 6119,8 ngh×n tÊn. C©y lóa t¨ng tõ 3092,0 ngh×n tÊn ®R t¨ng lªn 5692,9 ngh×n tÊn.

TØ träng lóa chiÕm mét tØ lÖ rÊt cao, n¨m 1985 lµ 91,3% ®R t¨ng lªn 93,0% s¶n l−îng l−¬ng thùc quy thãc. S¶n l−îng lóa t¨ng lªn trong khi diÖn tÝch gi¶m chøng tá lµ do t¨ng n¨ng suÊt. c- N¨ng suÊt lóa

T¨ng nhanh tõ 29,4 t¹/ha ®R t¨ng lªn liªn tôc vµ ®¹t 54,3 t¹ /ha. N¨ng suÊt lóa t¨ng nhanh lµ do: lao ®éng t¹i ®©y rÊt ®«ng, cã truyÒn thèng

th©m canh c©y lóa n−íc; CSVCKT cho n«ng nghiÖp hoµn thiÖn; viÖc ¸p dông c¸c lo¹i gièng lóa míi lµ nguyªn nh©n c¬ b¶n.

§BSCL cã diÖn tÝch 39,7 ngh×n km2, chiÕm 11,9% c¶ n−íc. D©n sè n¨m 1999 lµ 16,1triÖu ng−êi, chiÕm 21,1% c¶ n−íc.

§ång b»ng s«ng Cöu Long gåm cã c¸c tØnh sau ®©y: Long An (Tp Long Xuyªn), §ång Th¸p ( Tx Cao LRnh), TiÒn Giang (Tp Mü Tho), BÕn Tre (Tx BÕn Tre), VÜnh Long( Tx VÜnh Long) Trµ Vinh (Tx Trµ Vinh), Tp CÇn Th¬, HËu Giang (Tx VÞ Thanh), Sãc Tr¨ng (TX Sãc Tr¨ng), B¹c Liªu (Tx B¹c Liªu), Cµ Mau (Tp Cµ Mau), KiÕn Giang (Tx R¹ch Gi¸); An Giang ( Ch©u §èc).

Bµi tËp 56 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt lóa c¶ n−íc, ®ång b»ng s«ng Hång vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long. a-H�y vÏ biÓu ®å c¬ cÊu diÖn tÝch vµ s¶n l−îng lóa cña hai vïng so víi c¶ n−íc. b-Tõ b¶ng sè liÖu vµ biÓu ®å ®� vÏ h�y so s¸nh hai vïng träg ®iÓm lóa n−íc ta. T×nh h×nh s¶n xuÊt lóa c¶ n−íc, ®ång b»ng s«ng Hång s«ng Cöu Long

C¶ n−íc §BS Hång §BS Cöu Long N¨m Tr ha Tr tÊn Kg/Ng−êi Ngh ha Tr tÊn Kg/Ng−êi Tr ha Tr tÊn Kg/Ng−êi

1985 5,70 15,8 304 1,05 3,1 255 2,25 6,8 512 2000 7,67 32,5 426 0,96 5,2 345 3,95 16,7 1025

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

73

1- Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å. - TÝnh tèc ®é t¨ng tr−ëng cña diÖn tÝch, s¶n l−îng vµ b×nh qu©n lóa/ ng−êi. KÕt qu¶ nh− sau: LÊy n¨m 1985 lµ 100%

N¨m C¶ n−íc §BS Hång §BS Cöu Long Tr ha Tr tÊn Kg/Ng−êi Ngh ha Tr tÊn Kg/Ng−êi Tr ha Tr tÊn Kg/Ng−êi 1985 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100. 100,0 100,0 100,0 2000 134,6 205,7 140,1 91,4 167,7 135,3 175,6 245,6 200,2 - TÝnh c¬ cÊu diÖn tÝch vµ s¶n l−îng lóa cña c¸c vïng so víi c¶ n−íc. - TÝnh n¨ng suÊt lóa c¶ n−íc vµ tõng vïng. - KÕt qu¶ nh− sau: N¨m DiÖn tÝch lóa c¶ n−íc =

100% S¶n l−îng lóa c¶ n−íc = 100%

N¨ng suÊt (t¹/ha)

§BSH §BSCL Céng §BSH §BSCL Céng C¶ n−íc §BSH §BSCL 1985 18,4 39,5 57,9 19,6 43,0 62,7 277193 29,5 30,2 2000 12,5 51,5 64,0 16,0 51,4 67,4 4237288 54,2 42,3 - TÝnh b¸n kÝnh diÖn tÝch lóa hai n¨m 1985 vµ 2000. R1985 = 2cm; R2000 = 2. = 2,32 cm; - TÝnh b¸n lÝnh s¶n l−îng lóa hai n¨m 1985 vµ 2000. R1985 = 2cm; R2000 = 2. = 2,86 cm

VÏ 2 ®−êng trßn víi b¸n kÝnh nh− ®R tÝnh, vÏ c¸c h×nh qu¹t theo tØ lÖ vÒ s¶n l−îng nh− ®R tÝnh cña ®ång b»ng s«ng Hång vµ c¸c vïng kh¸c.

Cã mét b¶ng chó dÉn víi: ®ång b»ng s«ng Hång, ®ång b»ng s«ng Cöu Long vµ c¸c vïng kh¸c trong n−íc. Cã tªn biÓu ®å, n¨m.

2- NhËn xÐt a- Hai ®ång b»ng cã tØ träng lóa lín nhÊt trong s¶n xuÊt lóa ë n−íc ta.

DiÖn tÝch chiÕm 57,9% n¨m 1985, t¨ng lªn 64,0% n¨m 2000. S¶n l−îng t¨ng tõ 62,7% n¨m 1985 lªn 67,4% so víi c¶ n−íc n¨m 2000. b)So s¸nh hai ®ång b»ng.

§B s«ng Hång cã diÖn tÝch lóa chiÕm mét tØ lÖ thÊp nh−ng ®ãng gãp s¶n l−îng lín h¬n. N¨m 1985 chiÕm 18,4%, vµ 19,6% vÒ s¶n l−îng. Tíi n¨m 2000 chØ cßn chiÕm 12,5% so víi c¶ n−íc vÒ diÖn tÝch lóa nh−ng ®ãng gãp tíi 16,0% s¶n l−îng.

326,1

05,2

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

74

§BSCL chiÕm mét tØ lÖ lín vÒ diÖn tÝch, víi 39,5% n¨m 1985 vµ t¨ng lªn 51,5% diÖn tÝch lóa c¶ n−íc. S¶n l−îng lóa t¹i ®ång b»ng s«ng Cöu Long còng rÊt lín. N¨m 1985 chiÕm 43,0% vÒ s¶n l−îng, tíi n¨m 2000 lµ 51,4% s¶n l−îng lóa c¶ n−íc. c)N¨ng suÊt lóa cña hai vïng còng rÊt cao so víi c¶ n−íc.

N¨m 1985 c¶ n−íc lµ 27,7t¹/ha. Trong ®ã ®ång b»ng s«ng Hång cã n¨ng suÊt thÊp h¬n ®ång b»ng s«ng Cöu Long.

N¨m 2000, n¨ng suÊt lóa t¹i ®ång b»ng s«ng Hång l¹i cao víi ®ång b»ng s«ng Cöu Long vµ víi c¶ n−íc. d) Gi¶i thÝch:

Cã sù tËp trung c©y lóa t¹i hai ®ång b»ng nµy lµ do... Trong ®ã ®ång b»ng s«ng Cöu Long réng lín h¬n so víi ®ång b»ng s«ng

Hång. DiÖn tÝch trång lóa kh«ng ngõng t¨ng lªn do viÖc c¶i t¹o ®ång b»ng nµy trong nh÷ng n¨m qua.

N¨ng suÊt lóa t¹i ®ång b»ng s«ng Hång cao h¬n nhiÒu so víi ®ång b»ng s«ng Cöu Long lµ do t¹i ®©y lao ®éng ®«ng víi mËt ®é cao; ng−êi d©n cã kinh nghiÖm th©m canh c©y lóa tõ l©u ®êi h¬n nhiÒu so víi ®ång b»ng s«ng Cöu Long. Bµi tËp 57 - VÏ biÓu ®å thÓ hiÖn sù t¨ng tr−ëng b×nh qu©n s¶n l−îng lóa theo ®Çu ng−êi c¶ n−íc, ®ång b»ng s«ng Hång vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long.(§¬n vÞ kg/ nguêi)

N¨m C¶ n−íc §B sång Hång §B s«ng Cöu Long 1986 300,8 244,2 516,5 1988 307,3 287,7 535,3 1989 331,0 315,7 631,2 1996 387,7 361,0 864,3 1999 448,0 414,0 1012,3

1- Xö lý sè liÖu vµ vÏ biÓu ®å. Lùa chän d¹ng biÓu ®å d¹ng biÓu ®å ®å thÞ. §Ó thÓ hiÖn râ tèc ®é t¨ng tr−ëng cã hai lùa chän: ®Ó nguyªn d¹ng sè liÖu,

hoÆc quy ®æi vÒ n¨m 1986 = 100%. C¸ch thø 2 phï hîp h¬n. TÝnh tèc ®é t¨ng cña b×nh qu©n s¶n l−îng lóa theo ®Çu ng−êi cña c¶ n−íc lÊy

n¨m ®Çu lµ 100%. KÕt qu¶ nh− sau: N¨m C¶

n−íc §B sång

Hång §B s«ng Cöu

Long 1986 100,0 100,0 100,0 1988 102,2 117,8 103,6 1989 110,0 129,3 122,2 1996 128,9 147,8 167,3 1999 148,9 169,5 196,0

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

75

VÏ biÓu ®å: 2- NhËn xÐt a- Trªn ph¹m vi c¶ n−íc.

Tèc ®é t¨ng nhanh vµ æn ®Þnh, trong c¶ thêi kú 1986-1999 ®R t¨ng lªn 1,49 lÇn. B×nh qu©n s¶n l−îng lóa/ ng−êi cña n−íc ta t¨ng nhanh lµ do...

T¹i hai vïng träng ®iÓm cã b×nh qu©n s¶n l−îng lóa theo ®Çu ng−êi kh¸c nhau. b- T¹i ®ång b»ng s«ng Hång

B×nh qu©n s¶n l−îng lóa theo ®Çu ng−êi lu«n thÊp h¬n so víi c¶ n−íc. Trong thêi gian 1986- 1999 b×nh qu©n lóa theo ®Çu ng−êi t¨ng 1, 69 lÇn nhanh h¬n so víi c¶ n−íc.

Lµ do vïng ®R gi¶m ®−îc tèc ®é t¨ng d©n sè, s¶n l−îng lóa t¨ng nhanh do t¨ng n¨ng suÊt. MËt ®é d©n sè cao nhÊt n−íc nªn tíi n¨m 1999 vÉn cã b×nh qu©n lóa thÊp h¬n so víi trung b×nh c¶ n−íc. c- T¹i ®ång b»ng s«ng Cöu Long. Tèc ®é t¨ng nhanh h¬n so víi c¶ n−íc, thêi kú 1986-1999 ®R t¨ng lªn 1,96 lÇn. B×nh qu©n s¶n l−îng lóa theo ®Çu ng−êi cao gÊp 2,5 lÇn so víi b×nh qu©n chung c¶ n−íc vµ cao h¬n gÇn 3 lÇn so víi ®ång b»ng s«ng Hång. LÝ do... Bµi tËp 58 - Cho b¶ng sè liÖu sau ®©y vÒ sè d©n cña c¸c n−íc trong khu vùc §«ng

Nam ¸. H�y tÝnh tØ lÖ gia t¨ng d©n sè cña c¸c n−íc, vµ cña tæng sè d©n trong toµn khu vùc trong c¸c n¨m 1998- 2000 vµ nhËn xÐt t×nh h×nh t¨ng d©n sè vµ c¸c biÖn

ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò d©n sè ë c¸c n−íc §«ng Nam ¸ (§¬n vÞ Ngh×n ng−êi ) TT N¨m 1995 1998 1999 2000 1 Brun©y 296,0 323,1 330,7 338,4 2 Campuchia 10160,0 11440,0 11600,0 12200,0 3 In®«nªxia 194760,0 204390,0 207440,0 210490,0 4 Lµo 4600,0 4950,0 5090,0 5220,0 5 Malaixia 20690,0 22180,0 22710,0 23270,0 6 Mianma 44740,0 47260,0 48120,0 49000,0 7 Philippin 70300,0 75200,0 76800,0 78400,0 8 Th¸i lan 59400,0 61200,0 61810,0 62410,0 9 Xinhgapo 3530,0 3920,0 3950,0 4020,0 10 ViÖt Nam 71995,5 75356,3 76596,7 77635,4

1-Xö lý sè liÖu: • TÝnh tæng sè d©n trong toµn khu vùc. • TÝnh gia t¨ng d©n sè n¨m 1999 lÊy sè d©n n¨m 1998 = 100%. • TÝnh gia t¨ng d©n sè n¨m 2000 lÊy sè d©n n¨m 1999 lµ 100%.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

76

• TÝnh gia t¨ng sè d©n cña n¨m 2000 so víi n¨m 1995, n¨m 1995 lµ 100%. 1998 Tªn quèc

gia 1995

T¨ng (%)

%/ n¨m

1999 2000 2000 so víi

1995 1 Brun©y 100,0 109,2 3,1 102,4 102,3 114,3 2 Campuchi

a 100,0 112,6 4,2 101,4 105,2 120,1

3 In®«nªxia 100,0 104,9 1,7 101,5 101,5 108,1 4 Lµo 100,0 107,6 2,5 102,8 102,6 113,5 5 Malaixia 100,0 107,2 2,4 102,4 102,5 112,5 6 Mianma 100,0 105,6 1,8 101,8 101,8 109,5 7 Philippin 100,0 107,0 2,3 102,1 102,1 111,5 8 Th¸i lan 100,0 103,0 1,0 101,0 101,0 105,1 9 Xinhgapo 100,0 111,0 3,7 100,8 101,8 113,9 1 0

ViÖt Nam 100,0 104,7 1,6 101,6 101,4 107,8

Tæng sè (Tr Ng )

480471 ,5

506219 ,4

514447 ,4

522983 ,8

Céng 100,0 105,4 1,8% 101,6 101,7 108,8 2-NhËn xÐt. a- Tæng sè d©n trong toµn khu vùc.

§«ng Nam ¸ cã sè d©n ®«ng vµ t¨ng liªn tôc trong thêi kú 1995 tíi n¨m 2000. N¨m 1995 cã 480 trÖu d©n, tíi n¨m 2000 lµ 523 triÖu d©n. Quèc gia ®«ng d©n nhÊt lµ In®«nªxia víi 210 triÖu ng−êi, quèc gia cã sè d©n Ýt nhÊt lµ Brun©y víi 338 ngh×n ng−êi. ViÖt nam ®øng hµng thø hai vÒ d©n sè. Giai ®o¹n 1995 - 1998, trung b×nh t¨ng 1,8%/n¨m N¨m 1999 t¨ng 1,6% so víi n¨m 1998, n¨m 2000 t¨ng 1,7% so víi n¨m 1999. Nh− vËy møc t¨ng d©n sè cña toµn khu vùc lu«n ë møc cao. Møc gi¶m lµ kh«ng ®¸ng kÓ, chØ kho¶ng 0,1% trong suèt thêi kú 1995-2000.

Lý do tØ lÖ gia t¨ng d©n sè trong khu vùc gi¶m chËm lµ do nhiÒu nguyªn nh©n: t«n gi¸o, phong tôc tËp qu¸n, tr×nh ®é v¨n ho¸ thÊp; møc sãng cßn thÊp. b- Trong khu vùc cã sù ph©n ho¸ vÒ tèc ®é t¨ng d©n sè

Nhãm n−íc cã gia t¨ng cao. Brun©y víi møc t¨ng 3,1%/n¨m trong giai ®o¹n 1995 - 1998 vµ liªn tôc t¨ng víi møc 2,3-2,4%/n¨m c¸c n¨m tiÕp theo; Lµo víi møc t¨ng rÊt cao, lu«n tõ 2,5%/n¨m trong c¶ thêi kú 1995- 2000; Campuchia t¨ng víi møc kû lôc lµ 4,2%/n¨m, vµ nhÊt lµ n¨m 2000 so víi n¨m 1999 víi møc 5,2%; Malaixia víi møc t¨ng 2,4 tíi 2,5%/n¨m; PhilÝppin víi møc 2,1 tíi 2,3%/n¨m; Xinhgapo t¨ng rÊt m¹nh vµo giai ®o¹n 1995- 1998 víi 3,7%/n¨m, vµ n¨m 2000 so víi n¨m 1999 lµ 1,8%; nh−ng vµo n¨m 1999 so víi n¨m 1998 chØ t¨ng cã 0,8%. Quèc gia cã møc t¨ng d©n sè cao nhÊt lµ Campuchia víi møc t¨ng 20,1% sau 6 n¨m. C¸c n−íc Brun©y, Lµo, Malaixia còng cã møc t¨ng cao trªn 10% sau 6 n¨m.

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập

77

Nhãm n−íc cã gia t¨ng thÊp. Mianma víi møc t¨ng ®Òu trong c¶ thêi kú lµ 1,8%/n¨m; Th¸i Lan víi møc t¨ng ®Òu trong c¶ thêi kú lµ 1,0%/n¨m; In®«nªxia víi møc t¨ng lµ 1,5- 1,7%/n¨m; ViÖt Nam víi møc t¨ng ®Òu trong c¶ thêi kú lµ 1,6 - 1,4%/n¨m; 3-H−íng gi¶i quyÕt sù t¨ng d©n

§Ó gi¶m gia t¨ng d©n sè c¸c n−íc trong khu vùc cÇn häc tËp kinh nghiÖm cña ViÖt Nam trong vÊn ®Ò gi¶m tØ lÖ t¨ng d©n sè. C¸c biÖn ph¸p chÝnh mµ n−íc ta ®R thùc hiÖn lµ:

N©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, thùc hiÖn mçi gia ®×nh chØ cã 2 con; Ph¸t triÓn y tÕ gi¸o dôc; t¨ng c−êng gi¸o dôc d©n sè; G¾n viÖc gi¶m gia t¨ng d©n sè víi viÖc gi¶i quyÕt cÊc vÊn ®Ò lao ®éng, viÖc

lµm, ph©n bè l¹i d©n c−.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang