Tài liệu

bài tập thưc hành về biểu đồ địa lý

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3706     Tải về: 18     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 77
Tài liệu bài tập thưc hành về biểu đồ địa lý - tài liệu, sách iDoc.Vn58 bài tập về thực hành biểu đồ địa lý
http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập
1
58 bµi tËp thùc hµnh vÏ biÓu ®å
¤n thi TN, C§&§H
Bµi tËp 1 - Dùa vµo b¶ng liÖu d−íi ®©y hy nhËn xÐt biÓu ®å sù t¨ng
tr−ëng kinh tÕ n−íc ta trong thêi gian 1976-2005 (§¬n vÞ %/n¨m )
N¨m, giai ®o¹n 76/80 1988 1992 1994 1999 2002 2004 2005
GDP 0,2 5,1 8,3 8,40 4,8 7,04 7,80 8,20
C«ng nghiÖp –
X©y dùng
0,6 3,3 12,6 14,4 7,7 14,5 12,5 13,5
N«ng- L©m- Ng−
nghiÖp
2,0 3,9 6,3 3,9 5,2 5,8 5,20 4,85
1)VÏ biÓu ®å.
D¹ng cét ®¬n ph©n theo c¸c nhãm cét, mçi n¨m hoÆc giai ®o¹n 3 cét thÓ
hiÖn GDP, CNXD, NLN. Cã thÓ vÏ thµnh d¹ng biÓu ®å thanh ngang.
2)NhËn xÐt.
a)Nh÷ng n¨m tr−íc ®æi míi ( tõ 1976 ®Õn n¨m 1988).
T¨ng tr−ëng kinh chËm: GDP chØ ®¹t 0,2%/n¨m; c«ng nghiÖp lµ 0,6%, n«ng
nghiÖp t¨ng kh¸ h¬n ®¹t 2%. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ dùa vµo n«ng nghiÖp lµ chÝnh. Lý
do tèc ®é t¨ng tr−ëng thÊp.
b) Giai ®o¹n sau ®æi míi (tõ 1988 tíi 2005)
T¨ng tr−ëng kinh nhanh h¬n rÊt nhiÒu: tèc ®é t¨ng GDP cao nhÊt vµo n¨m
1994, so víi giai ®o¹n 76/80 gÊp 40,2 lÇn; c«ng nghiÖp cao gÊp 24 lÇn; n«ng
nghiÖp gÊp 1,4 lÇn.
C«ng nghiÖp lµ ®éng lùc chÝnh ®èi víi t¨ng tr−ëng GDP. do... N¨m
1999 t¨ng tr−ëng kinh gi¶m ®i ®¸ng do t¸c ®éng cña cuéc khñng
ho¶ng tµi chÝnh trong khu vùc §NA.
N¨m 2002 i 2005 tèc ®é t¨ng tr−ëng ® ®−îc kh«i phôc l¹i tuy cã thÊp h¬n
so víi c¸c n¨m tr−íc ®ã.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
76/80 1988 1992 1994 1999 2002 2004 2005
GDP C«ng nghiÖp – X©y dùng N«ng- L©m- Ng− nghiÖp
http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập
2
Bµi tËp 2 - nhËn xÐt sù suy gi¶m l−îng vµ chÊt l−îng rõng cña n−íc ta
trong giai ®o¹n tõ n¨m 1943 ®Õn n¨m 2003.
DiÖn tÝch rõng n−íc ta trong thêi gian 1943 - 2003. (§¬n vÞ: TriÖu ha)
N¨m 1943 1993 2003
DiÖn tÝch tù nhiªn 32,9 32,9 32,9
DiÖn tÝch rõng
Trong ®ã: Rõng giÇu
14,0
9,0
9,3
0,6
12,4
0,6
1-Xö lý sè liÖu vÏ biÓu ®å:
- Cã thÓ nhiÒu c¸ch lùa chän kiÓu biÓu ®å: Cét chång tuyÖt ®èi, cét chång
t−¬ng ®èi; biÓu ®å c¬ cÊu tuyÖt ®èi t−¬ng ®èi (h×nh trßn, h×nh vu«ng).
§Ó tÝnh to¸n cÇn n¾m v÷ng kh¸i niÖm ph©n lo¹i ®Êt: §Êt nhiªn ph©n theo
môc ®Ých dông gåm: ®Êt ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp, ®Êt chuyªn dïng vµ thæ
c−, ®Êt ch−a sö dông. §Êt rõng (®Êt rõng) ph©n theo sù ®a d¹ng sinh häc gåm:
rõng giÇu cã tr÷ l−îng gç trªn 150m
3
trë lªn; rõng nghÌo - d−íi 150m
3
gç/ha.
KÕt qu¶ tÝnh to¸n c¸c lo¹i ®Êt nh− sau:
Lo¹i ®¬n vÞ
(§¬n vÞ Ngh ha
§¬n vÞ %
N¨m 1943
1993
2003
1943
1993
2003
DiÖn tÝch tù nhiªn 32,9
32,9
32,9
100
100
100
Tæng diÖn tÝch rõng 14
9,3
12,4
43,3
28,1
37,7
Trong ®ã:Rừng giÇu
9
0,6
0,6
27,2
1,8
1,8
Rõng nghÌo 5
8,7
11,8
15,1
26,3
35,9
C¸c lo¹i ®Êt kh¸c 19,1
23,8
20,5
57,7
71,9
62,3
-VÏ biÓu ®å. thÓ vÏ biÓu ®å h×nh cét chång (sö dông sè liÖu tuyÖt ®èi) hoÆc h×nh
trßn.
Lo¹i biÓu ®å h×nh trßn cÇn ph¶i xö lý sè liÖu tr−íc khi vÏ.
BiÓu ®å thÓ hiÖn suy gi¶m l−îng chÊt l−îng tµi nguyªn rõng n−íc ta
trong giai ®o¹n 1943 - 2003.
Liên hệ quảng cáo

http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập
3
2-NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch;
a-Sè l−îng rõng thÓ hiÖn b»ng tØ lÖ ®é che phñ:
DiÖn tÝch rõng tõ 14 triÖu ha chØ cßn 9,3 tr ha vµo n¨m 1993, gi¶m 5tr ha.
§é che phñ gi¶m tõ 43,3% cßn 28,1% vµo n¨m 1993.
N¨m 2001 ®t¨ng lªn ®¸ng kÓ, ®trång thªm ®−îc 2 Tr. ha so víi n¨m 1993,
®é che phñ t¨ng lªn 32,3%. Lµ do ...
§é che phñ ch−a b¶o ®¶m sù c©n b»ng sinh th¸i v× n−íc ta ®åi nói chiÕm tØ lÖ lín.
b-ChÊt l−îng rõng suy gi¶m nghiªm träng.
DiÖn tÝch rõng giÇu tõ 9 triÖu ha gi¶m ccßn 0,6 triÖu ha vµo c¸c n¨m 1993
2001. DiÖn tÝch rõng giÇu gi¶m nhanh h¬n ng chôc lÇn so víi diÖn tÝch ng.
TØ lÖ tõ 27,2% diÖn tÝch tù nhiªn gi¶m chØ cßn 1,8% n¨m 1993 vµ n¨m 2001.
Kh«ng thÓ kh«i phôc l¹i ®−îc rõng giÇu, diÖn tÝch rõng nghÌo t¨ng lªn tõ
15,1% diÖn tÝch tù nhiªn t¨ng lªn 26,3% n¨m 1993 vµ 33,4% n¨m 2001.
Bµi tËp 3 - nhËn xÐt biÓu ®å cÊu dông ®Êt cña ViÖt Nam trong giai
®o¹n 1989 -2003 a theo b¶ng liÖu d−íi ®©y. §Ó sö dông hiÖu qu¶ vèn ®Êt
n−íc ta cÇn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò g×? (§¬n vÞ % so víi tæng diÖn ch tù nhiªn)
N¨m 1989
1993
2003
Tæng diÖn tÝch tù nhiªn 100,0
100,0
100,0
§Êt n«ng nghiÖp 21,0
22,2
28,9
§Êt l©m nghiÖp 29,2
29,1
37,7
§Êt chuyªn dïng vµ thæ c− 4,9
5,7
6,5
§Êt ch−a sö dông 44,9
44,9
26,9
1)VÏ biÓu ®å.
Lo¹i biÓu ®å thÓ hiÖn thay ®æi cÊu nh− biÓu ®å cét chång, trßn, vu«ng,
miÒn ...( sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi).
BiÓu ®å c¬ cÊu sö dông tµi nguyªn ®Êt cña n−íc ta trong giai ®o¹n 1989 - 2003.
2)NhËn xÐt.
ViÖc sö dông tµi nguyªn ®Êt cña n−íc ta cßn nhiÒu bÊt hîp lý.
a- §Êt n«ng nghiÖp.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

bài tập thưc hành về biểu đồ địa lý
58 bài tập về thực hành biểu đồ địa lý
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3706     Tải về: 18     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tài liệu ôn thi môn địa lí Lượt tải: 248 Lượt xem: 16949
Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 2 Dân… Lượt tải: 10 Lượt xem: 16434
GIÁO TRÌNH ĐỊA LÝ DU LỊCH VIỆT NAM Lượt tải: 168 Lượt xem: 16117
Có thể bạn quan tâm
Địa lý du lịch Việt Nam Lượt tải: 245 Lượt xem: 13124
AI CẬP THUỘC CHÂU NÀO? Lượt tải: 2 Lượt xem: 11399