Tài liệu

Bài tập Thống Kê doanh nghiệp Chương 2

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7529     Tải về: 24     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 13
Tài liệu Bài tập Thống Kê doanh nghiệp Chương 2 - tài liệu, sách iDoc.Vn Chương II: Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp A. Tóm tắt lý thuyết: 2.1. Phương pháp tí
Ch¬ng II:
Thèng kª kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp
A. Tãm t¾t lý thuyÕt:
2.1. Ph¬ng ph¸p tÝnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp:
C¸c chØ tiªu thèng kª kÕt qu¶ SXKD gåm 2 nhãm chØ tiªu sau ®©y:
2.1.1. Nhãm chØ tiªu hiÖn vËt:
a. ChØ tiªu s¶n lîng hiÖn vËt:
Lμ dïng ®¬n vÞ ®o lêng phï hîp víi tÝnh chÊt vËt lý tù nhiªn ®Ó thèng kª
khèi lîng s¶n phÈm do doanh nghiÖp t¹o ra trong kú.
b. ChØ tiªu s¶n lîng hiÖn vËt quy íc:
Lμ chØ tiªu ph¶n ¶nh khèi lîng s¶n phÈm quy ®æi tõ c¸c s¶n phÈm cïng
tªn gäi cïng c«ng dông kinh tÕ, nhng kh¸c nhau vÒ c«ng suÊt, quy c¸ch vÒ
cïng mét lo¹i ®îc chän lμm s¶n phÈm chuÈn th«ng qua hÖ sè tÝnh ®æi.
HÖ sè tÝnh ®æi ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
§Æc tÝnh cña s¶n phÈm cÇn quy ®æi
HÖ sè tÝnh ®æi (H) =
§Æc tÝnh cña s¶n phÈm ®îc chän lμm SP chuÈn
S¶n lîng hiÖn vËt quy íc cña mét lo¹i s¶n phÈm nμo ®ã ®îc tÝnh b»ng
c«ng thøc:
S¶n lîng hiÖn vËt quy íc = Q x H
Trong ®ã:
- H: HÖ sè quy ®æi
- Q: S¶n lîng theo tõng thø h¹ng, quy c¸ch tÝnh b»ng hiÖn vËt
2.1.2. Nhãm chØ tiªu gi¸ trÞ:
a. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt (GO = Gross Output)
a.1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp:
Theo gi¸ cè ®Þnh: cã 2 c¸ch x¸c ®Þnh
* GO =
Pq
Trong ®ã:
- P: ®¬n gi¸ cè ®Þnh cña tõng lo¹i s¶n phÈm.
- q: khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt.
* GO = YT1 + YT2 + YT3 + YT4 + YT5
Trong ®ã:
- YT1: gi¸ trÞ thμnh phÈm
- YT2: gi¸ trÞ c«ng viÖc cã tÝnh chÊt c«ng nghiÖp hoμn thμnh cho bªn ngoμi.
- YT3: gi¸ trÞ phÕ liÖu, phÕ phÈm, phô phÈm thu håi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
- YT4: gi¸ trÞ cña ho¹t ®éng cho thuª m¸y mãc thiÕt bÞ trong d©y chuyÒn
s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp.
-YT5: gi¸ trÞ chªnh lÖch cuèi kú so víi ®Çu kú cña b¸n thμnh phÈm vμ SP
dë dang.
Theo gi¸ hiÖn hμnh: GO =
Pq
Trong ®ã:
- P: gi¸ thùc tÕ cña tõng lo¹i s¶n phÈm t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh.
- q: khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt.
4
a.2. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp:
GO = Gi¸ trÞ ho¹t ®éng trång trät + gi¸ trÞ ho¹t ®éng ch¨n nu«i + gi¸ trÞ ho¹t
®éng d/vô
a.3. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt x©y l¾p: (G
XD
)
G
XD
=
+++ VATTLCT
Trong ®ã:
* T: Chi phÝ trùc tiÕp = VL + NC + M + TT
- VL: Chi phÝ vËt liÖu: Qj xDjvl + CL
- NC: Chi phÝ nh©n c«ng: Qj xDjNC x KNC
- M: Chi phÝ m¸y: Qj xDjM x KM
- TT: Trùc tiÕp phÝ kh¸c: 1,5% (VL + NC +M)
* C : Chi phÝ chung: 6% xT
* TL: Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc: 5,5% (T+C)
* G: Gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng tríc thuÕ: T+C+TL
* GTGT: ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: G x10%
* GXDCPT: Gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng sau thuÕ: G + GTGT
* GLT: Chi phÝ x©y dùng nhμ t¹m tai hiÖn trêng: G x1% x1,1
b. Gi¸ trÞ gia t¨ng (VA = Value Added): ®îc x¸c ®Þnh theo 2 ph¬ng ph¸p:
* Ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt: VA = GO - IC
* Ph¬ng ph¸p ph©n phèi: VA = C
1
+ V +M.
Trong ®ã:
- IC: Chi phÝ trung gian
- C
1
: Chi phÝ khÊu hao TSC§.
- V: Thu nhËp cña ngêi lao ®éng.
- M: Thu nhËp cña doanh nghÞªp.
c. Gi¸ trÞ gia t¨ng thuÇn (NVA = Net Value Added): ®îc x¸c ®Þnh theo 2
ph¬ng ph¸p:
* Ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt: NVA = VA - C
1
* Ph¬ng ph¸p ph©n phèi: VA = V +M
d. Tæng doanh thu b¸n hμng:
Tæng doanh thu b¸n hμng = §¬n gi¸ b¸n s¶n phÈm x khèi lîng s¶n phÈm
tiªu thô
e. Lîi nhuËn kinh doanh:
Lîi nhuËn kinh doanh = Doanh thu kinh doanh - chi phÝ kinh doanh
2.2. Ph©n tÝch thèng kª t×nh h×nh hoμn thμnh kÕ ho¹ch
s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp:
a. Ph©n tÝch hoμn thμnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm (theo ®¬n vÞ hiÖn
vËt):
ChØ sè hoμn thμnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n phÈm: I
Q
= Q
1
/ Q
0
b. Ph©n tÝch hoμn thμnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm (theo ®¬n vÞ gi¸ trÞ)
ChØ sè hoμn thμnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n phÈm: (I
GO
)
Tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt thùc tÕ
(I
GO
) =
Tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt kÕ häach
5
2.3. Thèng kª chÊt lîng s¶n phÈm:
a. Trêng hîp doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm ®îc ph©n cÊp chÊt lîng:
Thèng kª sö dông 3 ph¬ng ph¸p sau:
* Ph¬ng ph¸p tû träng:(d)
Sè lîng tõng lo¹i s¶n phÈm SX trong kú
(d) =
ng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú
* Ph¬ng ph¸p ®¬n gi¸ b×nh qu©n: (
P
)
- §èi víi trêng hîp doanh nghiÖp s¶n xuÊt 1 lo¹i s¶n phÈm: Tr×nh tù
ph©n tÝch gåm 2 bíc:
+ X¸c ®Þnh ®¬n gi¸ b×nh qu©n tõng kú theo c«ng thøc:
=
q
Pq
p
Trong ®ã:
- P: §¬n gi¸ cè ®Þnh cña tõng lo¹i s¶n phÈm.
- q: khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt.
- q: Tæng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú.
+ TÝnh møc ®é ¶nh hëng cña chÊt lîng s¶n phÈm thay ®æi ®Õn gi¸ trÞ s¶n
xuÊt:
101
)( qPPGO =Δ
(trong ®ã: q
1
: khèi lîng s¶n phÈm SX thùc tÕ)
- §èi víi trêng hîp doanh nghiÖp s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm: Ta ¸p
dông c«ng thøc:
I
c
=
10
11
qP
qP
)(
1011
qPqPGO =Δ
* Ph¬ng ph¸p hÖ sè phÈm cÊp b×nh qu©n (
H
)
Tr×nh tù ph©n tÝch gåm 2 bíc:
- TÝnh hÖ sè phÈm cÊp tõng kú:
(S¶n lîng tõng lo¹i x §¬n gi¸ cè ®Þnh tõng
lo¹i)
HÖ sè phÈm cÊp =
Tæng s¶n phÈm s¶n xuÊt x §¬n gi¸ lo¹i cao nhÊt
- So s¸nh hÖ sè phÈm cÊp gi÷a 2 kú
- TÝnh møc ®é ¶nh hëng do chÊt lîng s¶n phÈm thay ®æi ®Õn gi¸ trÞ s¶n
xuÊt:
= (
GOΔ
)
01
HH
Tæng s¶n phÈm s¶n xuÊt thùc tÕ x §¬n gi¸ lo¹i cao nhÊt
b. Trêng hîp doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm kh«ng ®îc ph©n cÊp chÊt
lîng:
- §èi víi trêng hîp doanh nghiÖp s¶n xuÊt 1 lo¹i s¶n phÈm:
C«ng thøc: icl = icl
1
x icl
2
x . . . icln
Trong ®ã: - icl: chØ sè chÊt lîng tæng hîp tõng lo¹i SP.
- icl1,2,. . . ,n: chØ sè chÊt lîng tõng mÆt cña s¶n phÈm.
- §èi víi trêng hîp doanh nghiÖp s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm:
6
Bài tập Thống Kê doanh nghiệp Chương 2
Chương II: Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp A. Tóm tắt lý thuyết: 2.1. Phương pháp tính kết quả sản xuất của doanh nghiệp: Các chỉ tiêu thống kê kết quả SXKD gồm 2 nhóm chỉ tiêu sau đây: 2.1.1. Nhóm chỉ tiêu hiện vật: a. Chỉ tiêu sản lượng hiện vật: Lỡ dùng đơn vị đo lường phù hợp với tính chất vật lý tự nhiên để thống kê khối lượng sản phẩm do doanh nghiệp tạo ra trong kỳ. b. Chỉ tiêu sản lượng hiện vật quy ước: Lỡ chỉ tiêu phản ảnh khối lượng sản phẩm quy đổi từ các sản phẩm cùng tên gọi cùng công dụng kinh tế, nhưng khác nhau về công suất, quy cách về cùng một loại được chọn lỡm sản phẩm chuẩn thông qua hệ số tính đổi.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7529     Tải về: 24     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 190319
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 62 Lượt xem: 163175
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1958 Lượt xem: 141761
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 832 Lượt xem: 133412
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 832 Lượt xem: 133412
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2510 Lượt xem: 131395
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 339 Lượt xem: 91945
tâm lý học đại cương Lượt tải: 483 Lượt xem: 80106
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 309 Lượt xem: 62963