Tài liệu

Bài tập Thẩm định dự án đầu tư

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 21912     Tải về: 207     Lượt mua: 6    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 23
Tài liệu Bài tập Thẩm định dự án đầu tư - tài liệu, sách iDoc.VnHệ thống tất cả các bài tập về thẩm định dự án đầu tư gồm cả lý thuyết lẫn bài tập. Giúp cho các bạn nắm v
Câu h i ôn t p
Ch ng 1: T ng quan v đ u tươ ư
1.Trình bày khái ni m v đ u t , đ c đi m c a ho t đ ng đ u t . ư ư
2. Trình bày các tiêu chí đ phân lo i ho t đ ng đ u t . ư
3. Nêu vai trò c a ho t đ ng đ u t đ i v i n n kinh t ư ế
4. Nêu vai trò c a ho t đ ng đ u t đ i v i doanh nghi p. ư
Ch ng 2: T ng quan v d án đ u tươ ư
1.S c n thi t ph i ti n hành các ho t đ ng đ u t theo d án. ế ế ư
2. Hãy trình bày khái ni m,đ c đi m, yêu c u và công d ng c a d án đ u t . ư
3. N i dung c a d án đ u t ư
4. Các giai đo n hình thành và th c hi n d án đ u t . Phân tích m i quan h gi a ư
các giai đo n trong quá trình th c hi n d án đ u t . ư
5. So sánh n i dung và đ c đi m nghiên c u ti n kh thi và nghiên c u kh thi.
6. Qúa trình so n th o d án đ u t nh t thi t ph i ti n hành theo 3 c p đ ư ế ế
nghiên c u ( nghiên c u phát hi n c h i đ u t , nghiên c u ti n kh thi, nghiên c u ơ ư
kh thi) không? Vì sao?
7. T i sao ph i xem xét tình hình kinh t xã h i t ng quát có liên quan đ n d án đ u ế ế
t ?ư
Ch ng 3: Th m đ nh d án đ u t ươ ư
1. T i sao ph i th m đ nh d án đ u t ? Các nhân t nh h ng đ n ho t đ ng th m ư ưở ế
đ nh d án đ u t ? ư
2. Nêu yêu c u đ i v i cán b làm công tác th m đ nh d án.
3. Trình bày các ph ng pháp ti n hành th m đ nh d án.ươ ế
4. Yêu c u đ i v i thông tin s d ng trong th m đ nh d án.
5. Trình bày các nhân t nh h ng đ n ho t đ ng th m đ nh d án. ưở ế
6. S c n thi t, m c đích các n i dung nghiên c u khía c nh th tr ng c a d ế ườ
án?
7. Có th b qua b c nghiên c u k thu t c a d án không? vì sao? ư
8. Khi th m đ nh khía c nh công ngh c a d án đ u t , cán b th m đ nh ph i quan ư
tâm đ n nh ng n i dung gì?ế
9. N i dung th m đ nh tài chính d án. Các nhân t nh h ng đ n th m đ nh tài ư ế
chính d án. Đ i v i ngân hàng th ng m i, vi c th m đ nh n i dung tài chính c a ươ
d án có ý nghĩa nh th nào? ư
10. Đ nh nghĩa dòng ti n. Các nguyên t c xác đ nh dòng ti n c a d án.
11. Đ nh nghĩa lãi su t chi t kh u. B n ch t c a lãi su t chi t kh u. Ph ng pháp ế ế ươ
xác đ nh lãi su t chi t kh u. ế
12. Trình bày các lo i r i ro c a d án. Nêu các bi n pháp đ h n ch r i ro c a d ế
án.
13. Phân tích u, nh c đi m c a các ch tiêu hi u qu tài chính c a d án.ư ư
14. Phân tích đ nh y c a d ángì? T i sao trong th m đ nh d án đ u t l i ph i ư
ti n hành phân tích đ nh y? Trình bày ph ng pháp phân tích đ nh y c a d án.ế ươ
15. Phân tích tình hu ng là gì? u, nh c đi m c a ph ng pháp này. Ư ư ươ
16. Phân bi t gi a th m đ nh tài chính d án th m đ nh hi u qu kinh t h i ế
c a d án.
Ch ng 4: Ngu n tài chính cho d ánươ
1. Nêu khái ni m v n đ u t . S c n thi t ph i huy đông đ v n đ u t cho d án. ư ự ầ ế ư
2. Nêu các ngu n v n c a d án đ u t . u nh c đi m c a t ng ngu n v n này. ư Ư ượ
3. Đ xu t các gi i pháp đ thu hút v n đ u t n c ngoài vào các d án c a Vi t ư ướ
Nam.
4. Các ngu n tài tr nh h ng gì đ n lãi xu t chi t kh u c a d án? ư ế ế
Ch ng 5: Các ph ng th c tài trươ ươ
1. Trình bày khái ni m và các tiêu chu n làm căn c tài tr cho d án.
2. Trình bày n i dung, đ c đi m c a các ph ng th c tài tr . u nh c đi m c a ươ Ư ượ
t ng ph ng th c ươ
Bài t p
Ph n 1: Các bài t p v dòng ti n
Bài 1
M t ng i mu n có 80 tri u sau 10 năm. V y c n ph i g i vào ngân hàng bao nhiêu ườ
ti n hi n t i bi t r = 8%/năm ế
Bài 2
M t ng i có ti n đ b v n đ u t nh sau: l n th nh t đ u t 60 tri u; sau 2 quý ườ ế ư ư ư
n a đ u t 30 tri u, sau 3 quý n a ti p theo b ra 40 tri u, r = 5%/quý. Sau 10 quý ư ế
k t khi đ u t giá tr các kho n ti n này là bao nhiêu? ư
Bài 3
M t d án đ u t có ti n đ nh sau: ư ế ư
Năm 2000 2001 2002 2003
V n đ u t (t ư
đ ng)
1 1.5 1.5 1
S v n này đi vay đ u các năm, lãi su t đi vay 10%/năm. Năm 2004 b t đ u s n
xu t. H i cho đ n khi s n xu t, t ng s ti n đã vay đ đ u t là bao nhiêu? ế ư
Bài 4
M t doanh nghi p mua thi t b theo ph ng th c tr ch m nh sau: ế ươ ư
- Giao máy đ u năm th nh t
- Cu i năm th nh t tr 200 tri u
- Cu i năm th hai tr 300 tri u
- Cu i năm th ba tr 500 tri u
Lãi su t tr ch m 15%/năm. V y n u mua tr ngay thì h t bao nhiêu ti n? ế ế
Bài 5
M t ng i c cu i m i tháng l i g i vào ngân hàng 500.000 đ ng. lãi su t ti n g i ườ
là 1%/tháng. H i sau 2 năm s ti n g i là bao nhiêu?
Bài 6
m t kho n vay 10 tri u USD, d ki n s đ c tr liên t c vào cu i 5 năm, ế ư
m c tr m i năm b ng nhau, r = 10%/năm. Tính s ti n tr đ u đ n hàng năm. (tr
theo niên kim c đ nh)
Bài 7
C n g i vào ngân hàng bao nhiêu ti n vào đ u năm th nh t đ th l y ra vào
cu i năm th nh t là 30 tri u đ ng, các cu i năm sau m i cu i năm 5 tri u đ ng liên
t c trong vòng 8 năm v i lãi su t 10%/năm.
Bài 8
Bài tập Thẩm định dự án đầu tư
Hệ thống tất cả các bài tập về thẩm định dự án đầu tư gồm cả lý thuyết lẫn bài tập. Giúp cho các bạn nắm vững vàng kiến thức về thẩm định dự án hay nói cách khác cho ta thấy dòng tiền ngày hôm nay bỏ ra sẽ được thu về như thế nào trong tương lai.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 21912     Tải về: 207     Lượt mua: 6    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm