Tài liệu

Bài tập quản trị ngân hàng thương mại

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 11363     Tải về: 82     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Bài tập quản trị ngân hàng thương mại - tài liệu, sách iDoc.VnBài tập quản trị ngân hàng thương mại  Bảng tổng kết tài sản của NHTM cổ phần A đầu ngày 1/8 có tình hình sau: Đ
Câu 3: B ng t ng k t tài s n c a NHTM c ph n A đ u ngày 1/8 có ế
tình hình sau:
Đ n v tính: tri u đ ngơ
I S N CÓ S TI N I S N N S TI N
1. Ti n m t
2. Ti n g i NHNN
3. TG NHTM khác
4. n d ng
5. Đ u t ư
6. Tài s n c đ nh
7. Tài s n có kc
800
3000
300
25000
8000
1000
600
1.TG c a kháchng
2.Ti t ki mế
3.Ch ng ch ti n g i
4.Ti n vay
5.V n t
6.Tài s n n khác
6000
14000
10500
2000
3500
2700
C ng
38700 38700
Yêu c u:
1. Hãy tính h s H1, H3 vào cu i ngày cho nh n xét tình hình đ m b o yêu c u
v n ch a NHTM c ph n A
2. Gi s vào cu i ngày, m t khách hàng đ n Ngân hàng xin vay s ti n 9500 b ng tín ế
ch p, Ngân hàng có nên cho vay hay không đ đ m b o h s H3 8%. N u cho vayế
thì cho vay bao nhiêu?
Bi t r ng:ế
a. Trong đ u t có 3000 là d tr th c p (trái phi u chính ph th i h n d i 1 năm), ư ế ướ
ph n còn l i là trái phi u công ty. ế
b. Trong Tín d ng 20% chi t kh u th ng phi u, 30% tín d ng đ m b o ế ươ ế
b ng b t đ ng s n và còn l i là tín d ng không đ m b o.
c. Trong ngày, ngân hàng thu n 300, trong đó tín d ng có đ m b o b ng b t đ ng s n
là 100, tín d ng không đ m b o là 200.
d. Tài kho n ngo i b ng:
- B o lãnh vay: 2500
- B o lãnh thanh toán: 3500
- B o lãnh d th u: 4000
Bài làm:
1. Tính h s H1 và H3 vào cu i ngày:
1.1. Tính h s H1
CT: H1 = VTC/T ng ngu n v n huy đ ng x 100%. Trong đó:
- V n t có VTC (c p I) = 3.500
- T ng ngu n v n huy đ ng = Ti n g i + Ti t ki m + Ch ng ch ti n g i = ế
6.000 + 14.000 + 10.500 = 30.500
V y H1 = 3.500/30.500 x 100% = 11,47%
* Nh n xét:
H s H1=11,47% th hi n m c huy đ ng v n c a ngân hàng này m c
đ an toàn khá cao (so v i m c t i thi u mà các nhà qu n tr đ a ra là H1=5%). ư
T ng ngu n v n huy đ ng b ng x p x 8,71 l n v n t có.
1.2. Tính h s H3
CT: H3 = V n t có/ T ng tài s n “Có” r i ro x 100%. Trong đó:
* V n t có VTC = VTC c p I + VTC c p II = 3.500 + 0 = 3.500
* T ng tài s n “Có” r i ro = Tài s n “Có” r i ro n i b ng + Tài s n “Có” r i ro
ngo i b ng. Trong đó:
- Tài s n “có” r i ro n i b ng đ c tính: ượ
Tài s n “có” r i ro n i b ng = TS có n i b ng x H s r i ro ố ủ
Phân nhóm TS n i b ng theo h s r i ro: ố ủ
+ Tài s n có h s r i ro 0%:4.100. G m:
Ti n m t (bao g m c thu n trong ngày): 800 + 300
Ti n g i NHNN: 3.000
Đ u t (d tr th c p- trái phi u Chính ph ): 3.000 ư ế
+ Tài s n có h s r i ro 20%:300 (G m ti n g i NHTM 300)
+ Tài s n có h s r i ro 50%: 7.500 - 100 = 7.400. G m:
Tín d ng có b o đ m b ng b t đ ng s n: 25.000 x 30% = 7.500
(Tr đã thu n trong ngày đ i v i tín d ng có b o đ m b ng b t đ ng
s n: 100)
+ Tài s n có h s r i ro 100%: 23.900. G m:
Tài s n c đ nh: 1.000
Tài s n có khác: 600
Tín d ng là chi t kh u th ng phi u: 25.000 x 20% = 5.000 ế ươ ế
Đ u t trái phi u công ty: 8.000 - 3000 = 5.000 ư ế
Tín d ng không đ m b o: 25.000 - 5.000 - 7.500 = 12.500
(Tr đã thu n trong ngày đ i v i tín d ng không đ m b o: 200)
V y TS “Có” r i ro n i b ng = 4.100 x 0% + 300 x 20% + 7.400 x 50% +
23.900 x 100% = 27.660
- Tài s n “Có” r i ro ngo i b ng đ c tính: ư
Tài s n “Có” r i ro ngo i b ng = TS có ngo i b ng x H s chuy n đ i
x H s r i ro. ố ủ
Phân nhóm TS theo h s chuy n đ i và h s r i ro nh sau: ư
+ H s chuy n đ i 100%, h s r i ro 100%: 2.500 + 3.500 (b o lãnh vay và
b o lãnh thanh toán).
+ H s chuy n đ i 50%, h s r i ro 100%: 4.000 (b o lãnh d th u).
V y TS “Có” r i ro ngo i b ng = 6.000 x 100% x 100% + 4.000 x 50%
x 100% = 8.000
→ T ng TS “Có” r i ro = 27.660 + 8.000 = 35.660
→ H s H3 = 3.500/35.660 x 100% = 9,8%
* Nh n xét:
H s H3 đ c các nhà qu n tr ngân hàng đ a ra đ đ m b o ngân hàng ượ ư
có kh năng thanh toán các kho n n th i h n m c đ an toàn trong ho t
đ ng tín d ng c a NHTM thì H3 9%. đây ngân hàng này h s H3 =
9,8% cho th y kh năng đ m b o thanh toán các kho n n th i h n đ m
b o m c đ an toàn tín d ng.
2. N u cho vay đ đ m b o h s H3 ≥ 8% thì s ti n cho vay là:ế
G i s ti n cho vay Y (vay b ng tín ch p). Đây nhóm TS h s
r i ro 100% → TS “Có” r i ro n i b ng = 27.660 + Y
T ng TS “ Có” r i ro = 27.660 + Y + 8.000 = 35.660 + Y
Ta có phép tính:
H3 = 3.500/35.660 + Y ≥ 8% ↔ Y ≤ 8.090
V y, n u cho vay đ đ m b o h s H3 ≥ 8% thì s ti n cho vay là ≤ 8.090 ế
Trong nguyên t c qu n tr tài s n quy đ nh v gi i h n v n cho vay
m t khách hàng: D n cho vay 15% VTC D n cho vay 15% x 3.500 ư ư
= 525. v y đ đ m b o thanh toán các kho n n th i h n an toàn
trong ho t đ ng n d ng thì ngân hàng nên cho vay t i đa v i khách hàng này
là 525.
Câu 4: Có s li u các báo cáo tài chính c a ngân hàng ACB nh sau: ư
Yêu c u:
1. Anh ch nh n xét gì v k t c u tài s n và ngu n v n c a Nn hàng Á Châu? ế
2. Anh ch y đánh giá hi u qu kinh doanh c a Ngân hàng thông quan m t s ch tiêu
phân tích tài chính đã đ c nghiên c u?ượ
Bài tập quản trị ngân hàng thương mại
Bài tập quản trị ngân hàng thương mại  Bảng tổng kết tài sản của NHTM cổ phần A đầu ngày 1/8 có tình hình sau: Đơn vị tính: triệu đồng ... [b][i][u]Yêu cầu: [/u][/i][/b] 1. Hãy tính hệ số H1, H3 vào cuối ngày và cho nhận xét tình hình đảm bảo yêu cầu vốn chủa NHTM cổ phần A 2. Giả sử vào cuối ngày, một khách hàng đến Ngân hàng xin vay số tiền 9500 bằng tín chấp, Ngân hàng có nên cho vay hay không để đảm bảo hệ số H3³ 8%. Nếu cho vay thì cho vay bao nhiêu? ... [b]Bài làm: ...[/b]
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 11363     Tải về: 82     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài giải ôn thi môn Quản Trị Dự Án Lượt tải: 315 Lượt xem: 17186
Giáo trình triết học dành cho cao học Lượt tải: 29 Lượt xem: 12219
Bài tập quản trị ngân hàng thương mại Lượt tải: 82 Lượt xem: 11348
Giáo trình môn an toàn điện Lượt tải: 116 Lượt xem: 10281