Tài liệu

BÀI TẬP PHỤ THUỘC HÀM – CHUẨN HÓA CSDL

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2626     Tải về: 18     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu BÀI TẬP PHỤ THUỘC HÀM – CHUẨN HÓA CSDL - tài liệu, sách iDoc.VnBÀI TẬP PHỤ THUỘC HÀM – CHUẨN HÓA CSDL,Tài liệu tham khảo về các dạng bài tập phụ thuộc hàm - chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Tài liệu hay và bổ ích giúp các bạn mở mang kiến…
background image

Bài tập

PHỤ THUỘC HÀM – CHUẨN HÓA CSDL

Bài tập 1
1/ 

Cho quan hệ sau:

r( A

B

C

D

E)

a1 b1 c1 d1 e1
a1 b2 c2 d2 d1
a2 b1 c3 d3 e1
a2 b1 c4 d3 e1
a3 b2 c5 d1 e1

Phụ thuộc hàm nào sau đây thỏa r:
A→D,AB→D,C→BDE,E→A,A→E

2/ 

Cho Q+={ABCD}

a)

Tìm tất các các tập con của Q

b)

Tìm tất cả các phụ thuộc hàm có thể có của Q (không liệt kê phụ thuộc hàm 
hiển nhiên)

3/ 

Tìm bao đóng F+ của quan hệ 

phanCong(PHICONG,MAYBAY,NGAYKH,GIOKH)
4/ 

Cho F = {AB→C,B→D,CD→E,CE→GH,G→A} 

a)

Hãy chứng tỏ phụ thuộc hàm AB→E,AB→G được suy diễn từ F nhờ luật dẫn 
Armstrong 

b)

Tìm bao đóng của AB(với bài toán không nói gì về lược đồ quan hệ Q ta 
ngầm hiểu Q+ là tập thuộc tính có trong F nghĩa là Q+={ABCDEGH})

5/ 

Cho F = {A→D,AB→DE,CE→G,E→H}. Hãy tìm bao đóng của AB.

6/ 

Cho F={AB→E,AG→I,BE→I,E→G,GI→H}. 

a)

Hãy chứng tỏ phụ thuộc hàm  AB→GH  được suy diễn từ F nhờ luật dẫn 
Armstrong

b)

Tìm bao đóng của {AB}

7/ 

Cho  F={A→D,AB→E,BI→E,CD→I,E→C}  tìm   bao   đóng   của  {AE}

+={ACDEI}

Bài tập 2 – Phủ thối thiểu – Khóa của lược đồ CSDL
1) Cho lược đồ quan hệ Q(MSCD,MSSV,CD,HG) và tập phụ thuộc F như sau:

F = {MSCD

→ CD;

CD

→ MSCD;

CD,MSSV → HG;
MSCD,HG → MSSV;
CD,HG

→ MSSV;

1

background image

MSCD,MSSV

→ HG}

Hãy tìm phủ tối thiểu của F 

2) Chứng minh các tính chất sau:

a)

Tính cộng đầy đủ X → Y và Z → W ⇒ XZ → YW

b)

Tính tích lũy X → Y và Y → ZW  ⇒ X → YZW

3)

Cho  G={AB→C,A→B,B→C,A→C}.  F={AB→C,A→B,B→C}  có   tương 

đương với G không?
4)

Cho lược đồ CSDL 

Kehoach(NGAY,GIO,PHONG,MONHOC,GIAOVIEN)
F={NGAY,GIO,PHONG  → MONHOC

MONHOC,NGAY

→ GIAOVIEN

NGAY,GIO,PHONG → GIAOVIEN
MONHOC

→ GIAOVIEN}

a)

Tính  {NGAY,GIO,PHONG}+ ; {MONHOC}+

b)

Tìm phủ tối thiểu của F

c)

Tìm tất cả các khóa của Kehoach

5) Cho lược đồ CSDL 

Q(TENTAU,LOAITAU,MACHUYEN,LUONGHANG,BENCANG,NGAY)
F={TENTAU

→ LOAITAU

MACHUYEN

→ TENTAU, LUONGHANG

TENTAU,NGAY→ BENCANG, MACHUYEN}

a)

Hãy tìm tập phủ tối thiểu của F

b)

Tìm tất cả các khóa của Q

6) Q(A,B,C,D,E,G)

     Cho F={AB→C;C→A;BC→D;ACD→B;D→EG;BE→C;CG→BD;CE → AG}

X={B,D}, X+=?
Y={C,G}, Y+=?

7) cho lược đồ quan hệ Q và tập phụ thuộc hàm F
a)

F={AB→E;AG→I;BE→I;E→G;GI→ H} chứng minh rằng AB → GH.

b)

F={AB→C;B→D;CD→E;CE→GH;G→A}chứng minh rằng AB → E; AB 
→ G

8)

Cho quan hệ r

A

B

C

D

x

u

x

Y

y

x

z

x

z

y

y

y

2

background image

y

z

w

z

Trong các phụ thuộc hàm sau đây, PTH nào không thỏa
A → B; A → C; B → A; C → D; D → C; D → A

9) Hãy tìm tất cả các khóa cho lược đồ quan hệ sau:

Q(BROKER,OFFICE,STOCK,QUANTITY,INVESTOR,DIVIDENT)
F={STOCK

→ DIVIDENT

INVESTOR

→ BROKER 

INVESTOR,STOCK → QUANTITY 
BROKER

→ OFFICE }

10)Xét  lược đồ quan hệ và tập phụ thuộc dữ liệu:

Q(C,T,H,R,S,G)
f={ f1: C→ T; 

f2: HR→ C; 

f3:   HT→ 

R; 

f4: CS→ G; 

f5: HS→ R}

Tìm phủ tối thiểu của F

11)

Q(A,B,C,D,E,H)

F={A → E; C → D; E → DH}
Chứng minh K={A,B,C} là khóa duy nhất của Q
12)

Q(A,B,C,D)

F={AB→C; D→B; C→ABD}
Hãy tìm tất cả các khóa của Q
13)

Q(A,B,C,D,E,G)

F={AB→C;C→ A;BC→D;ACD→B;D→EG;BE→C;CG→BD;CE→G}
Hãy tìm tất cả các khóa của Q.
14)Xác định phủ tối thiểu của tập phụ thuộc hàm sau:
a)

Q(A,B,C,D,E,G), 
F={AB→C;C→A;BC→D;ACD→B;D→EG;BE→C;CG→BD;CE→AG}

b)

Q(A,B,C)
F={A→B,A→C,B→A,C→A,B→C}

15)Xác định phủ tối thiểu của các tập phụ thuộc hàm sau:
a)

Q1(ABCDEGH)
F1={A→ H,AB→C,BC→D;G→B}

b)

Q2(ABCSXYZ)
F2={S→A;AX→B;S→B;BY→C;CZ→X}

c)

Q3(ABCDEGHIJ)
F3={BG→D;G→J;AI→C;CE→H;BD→G;JH→A; D→I }

d)

Q4(ABCDEGHIJ)
F4={BH→I;GC→A;I→J;AE→G;D→B;I→H}

3

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

BÀI TẬP PHỤ THUỘC HÀM – CHUẨN HÓA CSDL

Tài liệu tham khảo về các dạng bài tập phụ thuộc hàm - chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Tài liệu hay và bổ ích giúp các bạn mở mang kiến thưc.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1460 Lượt xem: 115224
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 558 Lượt xem: 110022
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 89028
Có thể bạn quan tâm
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 89028
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 244 Lượt xem: 73665
tâm lý học đại cương Lượt tải: 328 Lượt xem: 67125
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 253 Lượt xem: 52673
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 185 Lượt xem: 51620