Tài liệu

Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 43309     Tải về: 186     Lượt mua: 9    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 16
Tài liệu Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh - tài liệu, sách iDoc.VnBài 1: [b]Công ty Thành Tiến[/b] là một đơn vị [b]sản xuất kinh doanh[/b] sản phẩm điện thoại bàn, là đơn vị mới th
Bài 1: Công ty Thành Tiến là một đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm điện
thoại bàn, là đơn vị mới thành lập trong năm 1999. Kết quhoạt động kinh
doanh của công ty trong 3 năm qua được tóm tắt qua bảng số liệu như sau :
Đơn vị tính : 1.000đ
Năm
Chỉ tiêu
1999 2000 2001
Đơn giá bán (đ/ sp)
Sản lượng tiêu thụ (sp)
Chi phí trong sản xuất
Chi phí ngi sản xuất
Thuế suất thu nhập
420
20.000
4.600.000
2.800.000
45%
400
24.000
5.600.000
3.000.000
32%
380
25.000
5.800.000
3.800.000
32%
1/ Hãy áp dụng phương pháp so sánh để phân tích và nhận xét số tin thuế thu
nhập doanh nghiệp phi nộp trong 3 năm.
2/
Áp dụng phương pháp thay thế liên hn hoặc số chênh lệch, để xác định mức
độ tác động liên hoàn của các nhân tố vào chỉ tiêu li nhuận ròng qua từng
năm
Bài 2 :
Công ty Phú Thành là một đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm nông cơ.
Trong năm 2002, Công tymột dự án sản xuất kinh doanh 2 loại sản phm
mi là máy tuốt a TL.200 và máy sàng thóc ST.02 Các số liu chính trong
dự án như sau :
[] Máy tuốt lúa TL.200 :
- Định phí : 4.000.000.000đ
- Biến p : 11.000.000đ/ sp
- Giá bán : 12.000.000đ/ sp.
- Sản lương tiêu thụ dự kiến : 1.000 sản phẩm/ năm
[] Máy sàng thóc ST.02 :
- Định phí : 600.000.000đ
- Biến p : 600.000đ/ sp
- Giá bán : 600.000đ/ sp.
- Sản lượng tiêu thụ : 500 sản phm/ năm.
Yêu cầu :
1/ Xác định sản lượng hòa vốn; doanh thu hòa vốn và thi gian hòan vốn của
2 lọai sản phm trên (1,5đ). Vẽ đồ thị biểu din.
2/ Hãy xác định giá bán để sản phẩm máy tuốt lúa hòa vốn trong 3 năm, máy
sàng thóc hòa vốn trong 2 năm. Biê´t sản lượng tiêu thụ trong năm và biến phí
của 2 sản phẩm vẫn như trên (1,5đ).
ĐÊ SỐ 2
u 1:
Áp dụng phương pháp thay thế liên hn hoặc số chênh lệch, để xác định mức
độ tác động của các nhân tố vào chỉ tiêu doanh thu đồng VN qua từng năm
của công ty xuất nhập khung Sản Bến Nghé (5đ) :
Năm
Chỉ tiêu DT
2000 2001
- Đơn giá sản phm (U.S.D/ tấn)
- Sản lượng tiêu thụ (tấn)
- Tỉ giá đồngVN/ U.S.D
900
25
14.200
880
28
15.000
u 2 :
Doanh nghiệp may mặc Tín Thành là đơn vị sản xut các mặt hàng áo jacket
xuất khẩu. Để hoàn thành kế hoạch sản xut, trong 3 năm, 1999, 2000 và năm
2001 doanh nghiệp đã chi p một khoản tiền khá lớn để phục vụ hoạt động
sản xuất như sau :
Đơn vị tính : 1.000.000đ
STT
CHI PHÍ TRONG SX NĂM 1999
NĂM 2000
NĂM 2001
1/ NGUYÊN VẬT LIỆU 320 360 400
2/ TIỀN LƯƠNG CÔNG
NHÂN
240 260 280
3/ SẢN XUẤT CHUNG 100 140 120
4/ SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT 2.000 sp 1.400 sp 2.400 sp
Yêu cầu :
1/ Hãy xác định và so sánh tổng chi phí trong sản xuất (tổng giá thành sản
phẩm) trong 3 năm.
2/ Hãy xác định giá thành đơn vị sản phẩm trong từng năm.
3/ Áp dụng phương pháp thay thế liên hn, để phân tích mức độ tác động của
các nhân tố vào chỉ tiêu giá thành đơn vị sản phm liên hn qua các năm
1999, 2000, 2001.
ĐỀ SỐ 3
Câu 1: (5đ) Doanh nghiệp Tasfiff là một đơn vị kinh doanh sản phm đin tử.
Trong năm 2001, doanh nghiệp dự tính sản lượng tiêu thụ vào khoảng
40.000sp >-> 38.000sp, với đơn giá là 100.000đ/ sp. Tổng chi p cho hoạt
động sản xuất kinh doanh này như sau.:
- Mua sắm máy móc thiết b : 100.000.000 đ
- Nguyên liệu : 30.000đ/ sp
- Lương công nhân trực tiếp : 18.000đ/ sp
- Sản xuất chung : 6.000đ/ sp
- Lương bộ phn quản lý (10 người) : 15.000.000đ/ tháng/ 10 người.
- Chi phí lưu thông phân phi sản phẩm : 5% / doanh thu
- Lương nhân viênn hàng (20 người)
* Lương cơ bản : 600.000đ/ tháng/ người
* Hoa hng : 0,5% / doanh thu.
- Vận chuyn (10.000km – 12.000km) : 8.000đ/ km
- Bốc xếp (15.000kg – 16.000kg) : 2.000đ/ kg
- Mua xe nâng hàng phục vụ bốc xếp : 640.000.000đ
Yêu cầu :
1/ Hãy tính tổng chi phí cố định (định phí) trong năm 2001.(1đ)
Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh
Bài 1: [b]Công ty Thành Tiến[/b] là một đơn vị [b]sản xuất kinh doanh[/b] sản phẩm điện thoại bàn, là đơn vị mới thành lập trong năm 1999. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm qua được tóm tắt qua bảng số liệu như sau.  1/ Hãy áp dụng phương pháp so sánh để phân tích và nhận xét số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 3 năm.  2/ Áp dụng phương pháp thay thế liên hoàn hoặc số chênh lệch, để xác định mức độ tác động liên hoàn của các nhân tố vào chỉ tiêu lợi nhuận ròng qua từng năm 
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh Lượt tải: 186 Lượt xem: 43294
TÓM TẮT VÀ BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ Lượt tải: 290 Lượt xem: 11881
Chiến lược toàn cầu Lượt tải: 48 Lượt xem: 7612
Có thể bạn quan tâm