Tài liệu

Bài tập Ôn Pháp Luật Đại Cương

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2863     Tải về: 8     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 20
Tài liệu Bài tập Ôn Pháp Luật Đại Cương - tài liệu, sách iDoc.VnTài liệu nhằm cung cấp thông tin về bộ môn Pháp luật đại cương  cho sinh viên. Tài liệu cụ thể và  có nhiều nhiều
Khoa Kinh tế HQG TP.HCMĐ
MÔN PHÁP LU T Đ I C NG ƯƠ
U H I H C T P VÀ T H O LU N
CH NG 1: LÝ LU N CHUNG V NHÀ N CƯƠ ƯỚ
I 1: KHÁI QT V NHÀ N C ƯỚ
I. U H I Đ NH H NG Đ C TÀI LI U ƯỚ
(Ng iườ hc phi tr l i đ c các câu ượ hi sau đây khi đc tài li u nhà và nghe g ing)
1. Tìm hi u ng un gc nhà nưc đi vào gi i thích ngu n gc ca v n đ (hi n tượng)
gì?
2. T i sao Thuy t kh c h i đ c đánh giá “có nh ch m ng g tr l ch s to ế ế ướ ượ
l n”?
3. N i dung c b n c a Quan đi m ch nghĩa Mác-LêNin v ngu n g c nhà n c? ơ ướ
4. Ch ra s khác bi t c b n gi a Quan đi m ch nghĩa Mác-Nin và các h c thuy t phi ơ ế
Mác-xít v ngu n g c n n c? ướ
5. Th t c – b l c (hình thái bi u hi n c b n c a Công xã nguyên thu ) đ c hình thành ơ ượ
nh th nào?ư ế
6. Đ c tr ng c a n n kinh t công xã nguyên thu gì? ư ế
7. T i sao Công nguyên thu ch a t n t i quy n t h u tài s n và ch a có giai c p? ư ư ư
8. Th t c – b l c có t n t i quy n l c và c quan qu n hay không? T i sao? ơ
9. H th ng qu n lý c a th t c – b l c đ c t ch c và ho t đ ng nh th nào? ượ ư ế
10. Quy n l c trong xã h i th t c – b l c có đ c đi m gì?
11. S thay đ i v công c lao đ ng đã làm công xã nguyên thu chuy n bi n th nào? ế ế
12. th i kỳ cu i c a ng nguyên thu , s pn công lao đ ng theo h ng chuyên môn ướ
hoá đã di n ra th o? ế
13. H qu c a vi c phân công lao đ ng theo h ng chun môn hlà gì? ướ
14. S xu t hi n t h upn hoá xã h i thành nh ng t p đoàn ng iđ a v kinh t - ư ườ ế
h i khác nhau đ c di n ra nh th nào? ượ ư ế
15. T i sao quy n l c xã h i và h th ng t ch c qu n lý trong công xã nguyên thu kng
n phù h p trong “xã h i m i” (xã h i t h u và giai c p)? ư
16. Ti n đ kinh t và xã h i cho s ra đ i c a nhà n c là? ế ướ
17. B n ch t là ? B n ch t Nhà n c g m nh ng ph ng di n nào? ướ ươ
18. N i dung tính giai c p c a N n c là gì? T i sao? ư
19. S nh thành và t ch c Nhà n c có ch u s quy t đ nh c a giai c p th ng tr trong ư ế
h i không?
Bn son: Ths.Tr n Th L Thu Page 1
Email: lethudhqg@yahoo.com
Khoa Kinh tế HQG TP.HCMĐ
20. Quy n l c gì? Quy n l c Nhà n c gì? Quy n l c Nhà n c n m trong tay giai ướ ướ
c p nào?
21. Nhà n c b o v l i ích c a giai c p nào ch y u?ướ ế
22. Quy n l c kinh t c a Nhà n c th hi n nh th nào? Ý nghĩa nh th nào? ế ư ư ế ư ế
23. Quy n l c chính tr c a Nhà n c th hi n nh th nào? Ý nghĩa nh th nào? ướ ư ế ư ế
24. Quy n l c t t ng c a Nhà n c th hi n nh th nào? Ý nghĩa nh th nào? ư ưở ướ ư ế ư ế
25. N i dung tính giai c p c a N n c ch u nh h ng b i nh ng y u t nào? ướ ưở ế
26. B n ch t giai c p c a Nn c cón đúng đ i v i các Nhà n c hi n đ i kng? ướ ướ
27. N i dung tính h i c a N n c gì? Quan đi m ch nghĩa c-LêNin th a ướ
nh n hay không?
28. T i sao Nhà n c mang tính xã h i? ướ
29. B n ch t xã h i c a Nhà n c th hi n nh th nào? ư ư ế
30. B n ch t giai c p và xã h i trong n n c chi m h u nô l th hi n nh th o? ướ ế ư ế
31. B n ch t giai c p và xã h i trong n n c phong ki n th hi n nh th o? ướ ế ư ế
32. B n ch t giai c p và xã h i trong n n c t s n th hi n nh th nào? ướ ư ư ế
33. M c đ th hi n tính h i c ki u N n c, các Nhà n c gi ng ướ ướ
nhau hay kng?
34. M i t ng quan gi a ph ng di n giai c p và xã h i c a Nhà n c nh th nào? (D u ươ ươ ướ ư ế
hi u đ c tr ng c a Nn c) ư ướ
35. T ch c chính tr quy n l c công c ng đ c bi t đ c hi u nh th nào? ượ ư ế
36. Xã h i công xã ngun th y đã t n t i quy n l c công c ng đ c bi t ch a? ư
37. Đ ng C ng s n Vi t Nam ph i t ch c chính tr quy n l c công c ng
đ c bi t không? T i sao?
38. Nhà n c qu n dân c theo c đ n v hành chính nh th đ c th hi n nh thướ ư ơ ượ ư ế
o?
39. Ch quy n qu c gia là ? Th hi n nh th nào? Đó có ph i là d u hi u ch N ư ế
n c hay kng?ướ
40. D u hi u đ c tr ng nhà n c ban hành b o đ m s th c hi n pháp lu t th hi n ư ướ
nh th nào? Có ph i ch có Nhà n c m i có quy n bannh pháp lu t hay kng?ư ế ướ
41. T i sao thu l i là d u hi u đ c tr ng c a N n c? ế ư ướ
42. Nhà n c và h i là hai hi n t ng hn tn có th đ ng nh t, đúng hay không?ướ ư
43. S tác đ ng qua l i gi a nn c vàh i đ c th hi n nh th nào? (s tác đ ng ư ư ư ế
tích c c và tiêu c c)
44. Vai trò c a kinh t đ i v i nhà n c nh th o? ế ướ ư ế
45. S tác đ ng tr l i c a kinh t đ i v i nhà n c nh th nào? ế ư ư ế
46. M i quan h gi a nn c và đ ng c m quy n đ c th hi n nh th o? ư ượ ư ế
Bn son: Ths.Tr n Th L Thu Page 2
Email: lethudhqg@yahoo.com
Khoa Kinh tế HQG TP.HCMĐ
47. Nhà n c gi v trí nào trong h th ng chính tr ? S c đ ng qua l i gi a nhà n cướ ư
các t ch c xã h i th hi n nh th nào? ư ế
II.
CÂU
H
I
NHN
ĐNH
Hãy tnh bày quan đi m riêng v các n h n đnh sau đây:
1. Nhà nước ch xu t hin khi hi đã phân chia thành các giai c p li ích mâu
thu n
gay g t đ nế mc kng th điu hòa được.
2. Xã h i có giai c p là h i có Nhà n c. ướ
3. N n c là m t hi n t ng b t bi n c a xã h i.ướ ượ ế
4. Quy n l c ch xu t hi n và t n t i trong h i có giai c p và đ u tranh giai c p.
5. Ba l n phân công lao đ ng di n ra vào th i kỳ cu i c a ch đ công xã nguyên th y đã ế
d n đ n s phân hóa tài s n và ch đ t h u xu t hi n. ế ế ư
6. Ba l n phân công lao đ ng di n ra vào th i kỳ cu i c a ch đ công xã nguyên th y đã ế
d n đ n u thu n giai c p “chín mùi” và s hình tnh Nhà n c. ế ướ
7. Ba l n phân công lao đ ng di n ra vào th i kỳ cu i c a ch đ công xã ngun th y ế
nguyên nhân d n đ n s xu t hi n nhà n c. ế ướ
8. Nhà n c m t s n ph m c a h i khi h i phát tri n đ n m t trình đ nh tướ ế
đ nh thì nhà n c s nh thành. ướ
9. Y u t tr th y và ch ng ngo i xâm là nguyên nhân tr c ti p d n đ n s hình thành nhàế ế ế
n c.ướ
10. Quan đi m ch nghĩa Mác-LêNin cho r ng Nhà n c không ph i là hi n t ng b t bi n ư ượ ế
Nhà n c s b tiêu vong.ướ
11. Nghiên c u b n ch t c a Nhà n c nh m xác đ nh nh ng ph ng di n, thu c nh c ướ ươ ơ
b n g n li n v i s t n t i c a Nhà n c. ướ
12. Nhà n c là m t hi n t ng có tính giai c p có nghĩa là Nhà n c ch thu c v m t giaiướ ượ ướ
c p ho c m t liên minh giai c p nh t đ nh trong xã h i.
13. Nhà n c mang tính giai c p xét v ngu n g c Nhà n c, Nhà n c ra đ i khi mâuư ư ư
thu n giai c p gay g t đ n m c đ kng th đi u hòa đ c. ế ư
14. B n ch t c a N n c mang nh xã h i N n c ch có th t n t i trong m t ư ướ
h i có giai c p.
15. Trong ba lo i quy n l c kinh t , chính tr t t ng: ế ư ưở
- Quy n l c kinh t đóng vai trò quan tr ng nh t b i t o nên s l thu c c b n nh t gi a ế ơ
giai c p b tr đ i v i giai c p th ng tr .
- Quy n l c chính tr là c b n và quan tr ng nh t vì đó là s b o đ m b ng c ng ch ơ ưỡ ế
c a giai c p th ng tr đ i v i giai c p b tr .
Bn son: Ths.Tr n Th L Thu Page 3
Email: lethudhqg@yahoo.com
Bài tập Ôn Pháp Luật Đại Cương
Tài liệu nhằm cung cấp thông tin về bộ môn Pháp luật đại cương  cho sinh viên. Tài liệu cụ thể và  có nhiều nhiều ví dụ thực tế sinh động giúp cho người đọc dễ hiểu.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2863     Tải về: 8     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Xã hội học quản lý Lượt tải: 136 Lượt xem: 11560
Phân tích khái niệm hành chính Lượt tải: 17 Lượt xem: 11537
Giáo trình thẩm quyền hành chính Lượt tải: 80 Lượt xem: 10529
Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam Lượt tải: 4 Lượt xem: 9942