Tài liệu

Bài tập môn Tài chính doanh nghiệp

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 32680     Tải về: 123     Lượt mua: 10     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 46
Tài liệu Bài tập môn Tài chính doanh nghiệp - tài liệu, sách iDoc.VnBài tập môn Tài chính doanh nghiệp,Bài tập tham khảo về câu hỏi lý thuyết và bài tập môn Tài chính doanh nghiệp dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, chuyên ngành kế toán,…
Bài t p tham kh o
1
PH N I
H TH NG CÂU H I ÔN T P
Ch ng 1 ươ
1. Khái ni m các quan h tài chính doanh nghi p?
2. Vai trò c a tài chính doanh nghi p đ i v i ho t đ ng kinh doanh?
3. N i dung ch y u c a công tác qu n tài chính doanh nghi p? ế
4. Các nhân t nh h ng t i công tác t ch c tài chính doanh nghi p? ưở
Ch ng 2 ươ
1. Chi phí phân lo i chi phí c a doanh nghi p?
2. Khái ni m, n i dung c a giá thành s n ph m trong doanh nghi p?
3. Vai trò c a giá thành s n ph m trong doanh nghi p?
4. Pn tích ý nghĩa c a vi c h giá thành s n ph m trong các doanh
nghi p s n xu t?
5.Phân tích các nhân t nh h ng bi n pháp ti t ki m chi phí, h giá thành ưở ế
s n ph m trong doanh nghi p?
Ch ng 3: ươ
1. Doanh thu c a doanh nghi p? Các nhân t nh h ng đ n doanh thu ưở ế
tiêu th s n ph m c a doanh nghi p?
2. Hãy phân tích ý nghĩa c a ch tiêu doanh thu tiêu th s n ph m trong
các doanh nghi p s n xu t?
3. L i nhu n và t su t l i nhu n c a doanh nghi p (khái ni m, ý nghĩa
cách xác đ nh)?
4. Pn tích ph ng h ng tăng l i nhu n c a doanh nghi p? ươ ướ
5. Ph ng phápc đ nh các lo i thu ch y u c a doanh nghi p? ươ ế ế
6. Yêu c u và n i dung c b n c a phân ph i l i nhu n trong doanh ơ
nghi p? Các lo i qu chuyênng c a doanh nghi p?
Ch ng 4ươ :
1. Tài s n c đ nh c a doanh nghi p? Đ c đi m luân chuy n c a
TSCĐ?
2. Các ph ng pháp trích kh u hao TSCĐ? Phânch u, nh c đi mươ ư ư
c a t ng ph ng pháp? ươ
3. Trình bày ý nghĩa n i dung c a k ho ch kh u hao TSCĐ trong ế
doanh nghi p?
4. Các ch tiêu đánh giá hi u su t s d ngi s n c đ nh c a doanh
nghi p?
Ch ng 5: ươ
1. Tài s n ng n h n c nhân t nh h ng t i k t c u tài s n ng n ưở ế
h n c a doanh nghi p?
2
2. Ph ng pháp xác đ nh nhu c u v n l u đ ng c a doanh nghi p? ươ ư
3. Các ch tiêu đánh giá hi u su t s d ng tài s n ng n h n ?
Ch ng 6: ươ
1. 1. T ng quan v ngu n v n c a doanh nghi p?
2. Các ph ng th c t ch c ngu n v n trong doanh nghi p? phân tích u,ươ ư
nh c đi m c a t ng mô hình tài tr v n kinh doanh c a doanh nghi p? ượ
3. Ngu n v n ng n h n c a doanh nghi p? Phân tích u, nh c đi m khi s ư ượ
Liên hệ quảng cáo

d ng t ng ngu n v n? (d i góc đ doanh nghi p) ướ
4. Ngu n v n dài h n c a doanh nghi p? Phân tích u, nh c đi m khi khai ư ượ
thác và s d ng các ngu n v n đó? (d i góc đ doanh nghi p) ướ
Ch ng 7: ươ
1. 1. Trình bày các khái ni m v mua l i, sáp nh p và h p nh t doanh nghi p?
2. 2. Phân tích các đ ng l c thúc đ y vi c mua l i, sáp nh p hay h p nh t doanh
nghi p?
3. 3. Nh ng gi i pháp tài chính khi doanh nghi p lâm vào tình tr ng phá s n?
4. 4. Nh ng v n đ v tài chính khi doanh nghi p th c hi n phá s n?
- 3 -
PH N II
H TH NG BÀI T P
Ch ng 2ươ
CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH S N PH M C A DOANH NGHI P
Bài s 1
M t doanh nghi p có tài li u v s n xu t và tiêu th s n ph m "X" nh sau: ư
I. Năm báo cáo
1. S n l ng hàng hoá s n xu t c năm: 120.000 cái ượ
2. S l ng s n ph m k t d cu i năm báo cáo: 5.000 cái ượ ế ư
3. Giá thành s n xu t đ n v s n ph m: 2.000 đ ơ
II. Năm k ho ch: ế D tính nh sau: ư
1. S n l ng hàng hoá s n xu t c năm tăng 15% so v i năm báo cáo ượ
1. 2. Giá thành s n xu t đ n v s n ph m h 5% so v i năm báo cáo. ơ
2. 3. Chi phí qu n lý doanh nghi p và chi phí tiêu th đ u tính b ng 5% giá thành
s n xu t s n ph m hàng hoá tiêu th trong năm
3. 4. S l ng s n ph m k t d cu i năm tính b ng 6% s n l ng s n xu t c ượ ế ư ượ
năm.
Yêu c u : Tính giá thành toàn b s n ph m "X" tiêu th năm k ho ch? ế
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài tập môn Tài chính doanh nghiệp

Bài tập tham khảo về câu hỏi
lý thuyết và bài tập môn Tài chính doanh nghiệp dành cho sinh viên khối
ngành kinh tế, chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh... tham khảo
ôn tập.1 . Hệ thống câu hỏi ôn tập2 . Hệ thống bài tập

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 32680     Tải về: 123     Lượt mua: 10     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn Tài chính doanh nghiệp Lượt tải: 123 Lượt xem: 32680
Mẫu viết lời cảm ơn trong báo cáo Lượt tải: 19 Lượt xem: 20020
tai lieu Lượt tải: 0 Lượt xem: 17086
GIÁO TRÌNH MARKETING NGÂN HÀNG Lượt tải: 82 Lượt xem: 10454