Tài liệu

BÀI TẬP LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 33711     Tải về: 586     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 24
Tài liệu BÀI TẬP LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - tài liệu, sách iDoc.VnBÀI TẬP LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ,Bài 2: Một người định mua một căn nhà với giá nếu trả ngay một lần là 800 triệu đồng. Cho r = 10%/năm. a) Nếu người đó muốn trả…
background image

BÀI TẬP LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Bài 1:
Cho các số liệu sau đây về một Dự án đầu tư:
Năm đầu tư

1

2

3

4

Vốn thực hiện (triệu đồng)

1000

1700

2000

1500

Đây là vốn đi vay với lãi suất 15%/năm. Năm thứ 5 dự án đi vào sản xuất. Hỏi:

a) Nếu người cho vay yêu cầu trong thời hạn 5 năm kể từ khi sản xuất phải trả hết nợ 

theo phương thức trả đều hàng năm. Hỏi mỗi năm phải trả bao nhiêu để sau 5 năm 
trả hết nợ?

b) Nếu người cho vay yêu cầu cuối năm thứ 5 kể từ khi sản xuất phải trả hết nợ (cả 

gốc và lãi). Hỏi số tiền phải trả là bao nhiêu?
Biết rằng lãi suất trong thời gian sản xuất là 17%/năm (áp dụng cho cả 2 trường 

hợp a và b).

Bài 2: Một người định mua một căn nhà với giá nếu trả ngay một lần là 800 triệu đồng. 
Cho r = 10%/năm.

a) Nếu người đó muốn trả ngay 300 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả đều trong tám 

năm thì mỗi năm cần trả bao nhiêu tiền?

b) Nếu người đó muốn trả vào năm thứ tư 400 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả vào 

năm thứ tám thì năm thứ tám phải trả bao nhiêu tiền?

c) Nếu người đó muốn trả ngay 300 triệu đồng và trả vào năm thứ tám 500 triệu 

đồng, số tiền còn lại sẽ trả đều trong bảy năm thì mỗi năm phải trả bao nhiêu tiền?

d) Nếu người đó muốn trả vào năm thứ tám 400 triệu đồng, trả đều trong bảy năm 

mỗi năm 50 triệu đồng thì phải trả ngay bao nhiêu tiền?

e) Nếu trả ngay 200 triệu đồng, trả đều trong tám năm mỗi năm 80 triệu đồng thì 

riêng năm thứ năm phải trả thêm bao nhiêu tiền?

Bài 3:

Một doanh nghiệp được chọn 1 trong 2 phương án trả nợ vay đầu tư như sau:

-

Phương án 1: Trả liên tục đều đặn trong 10 năm, mỗi năm 380 triệu đồng (trả đầu 
mỗi năm)

-

Phương án 2: Trả làm 2 lần vào đầu năm thứ 5 và cuối năm thứ 8 mỗi lần là 2.350 
triệu đồng
a) Hãy chọn phương án trả nợ có lợi hơn nếu tỷ suất chiết khấu quy định là 10%/năm
b) Nếu tỷ suất chiết khấu là 12%/năm thì số tiền trả mỗi lần trong phương thức 2 là 

bao nhiêu để 2 phương thức trả nợ là hoàn toàn như nhau.
Bài 4: 

Hãy tính chi phí tối đa mà nhà đầu tư có thể chấp nhận được để mua bản quyền 

khai thác một mỏ dầu khí. Biết rằng sau 3 năm nữa mới bắt đầu đi vào khai thác. Dự 
kiến sẽ đem lại lợi nhuận là 1400 triệu đồng vào năm thứ 4 và sau đó mỗi năm giảm 200 
triệu cho đến năm thứ 11 (tất cả có 8 năm khai thác). Giá trị thanh lý dự kiến bằng 0. 
Biết rằng vốn đầu tư phải đi vay với lãi suất 20%/năm.
Bài 5: 

1

background image

Công ty A mua sắm một dây chuyền sản xuất của công ty B. Theo dự kiến công ty 

A sẽ phải trả tiền cho công ty B trong 15 năm tới như sau:

- Trong 5 năm đầu mỗi năm trả 6 tỷ đồng
- Trong 4 năm tiếp theo mối năm trả 8 tỷ đồng
- Trong 6 năm còn lại mỗi năm trả 10 tỷ đồng. 
Biết các khoản nợ được thanh toán vào cuối mỗi năm. 
Công ty A lại đề nghị trả ngay 56 tỷ đồng cho công ty B sau khi mua. Nếu tỷ suất 

lợi nhuận vốn là 10%/năm thì công ty B nên chấp nhận phương thức thanh toán nào?
Bài 6: 

Nhà đầu tư tài chính đầu tư 50 triệu đồng vào thời điểm đầu năm. Sau 3 năm đầu 

tư thêm 100 triệu đồng, sau 5 năm đầu tư thêm 200 triệu đồng. Hỏi sau bao nhiêu năm 
nhà đầu tư có tổng số tiền là 1,5 tỷ đồng, biết lãi suất kinh doanh là 7%/năm.
Bài 7

Một người mua một bất động sản theo phương thức trả góp như sau:
Trả ngay 100 triệu đồng, sau đó từ quý thứ 3 cứ cuối mỗi quý trả 10 triệu đồng 

liên tục trong 8 quý. Hỏi:

a) Nếu lãi suất là 5%/quý, cho biết giá trị hiện tại của bất động sản đó là bao 

nhiêu?

b) Nếu người đó muốn trả ngay một lần vào cuối quý thứ năm thì số tiền cần phải 

trả là bao nhiêu?

c) Nếu người đó muốn trả đều đặn vào cuối mỗi quý trong vòng 10 quý liền thì 

mức trả này là bao nhiêu?
Bài 8

Một dự án đầu tư có tiến độ thực hiện vốn đầu tư như sau:

Năm đầu tư

1

2

3

4

Vốn thực hiện (triệu đồng)

2000

3000

2500

2000

Đây là vốn đi vay với lãi suất 10%/năm. Năm thứ 5 dự án bắt đầu đi vào sản xuất. 

Hỏi:

a. Nếu người cho vay yêu cầu trong thời hạn 5 năm kể từ khi sản xuất phải trả hết 

nợ theo phương thức trả đều hàng năm. Hỏi mỗi năm phải trả bao nhiêu để sau 5 năm trả 
hết nợ?

b. Nếu người cho vay chưa đòi nợ ngay. Tính tổng nợ đến đầu năm thứ 6 kể từ khi 

sản xuất.

Biết rằng lãi suất vay trong thời gian sản xuất là 9%/năm

Bài 9

Một doanh nghiệp vay vốn từ 3 nguồn để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. 

- Nguồn thứ nhất vay 100 triệu đồng, kỳ hạn quý với lãi suất 1,5%/tháng.
- Nguồn thứ hai vay 150 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 1,7%/tháng.
- Nguồn thứ ba vay 120 triệu đồng, kỳ hạn năm với lãi suất 1,8%/tháng.

Dự kiến sau 3 năm kể từ khi vay vốn, dự án đi vào hoạt động và đạt doanh thu 

hàng năm là 150 triệu đồng, chi phí các loại hàng năm (chưa có khấu hao) là 60 triệu 

2

background image

đồng. Hỏi dự án có nên đầu tư không, nếu đời dự án là 10 năm, có giá trị thanh lý cuối 
đời dự án là 100 triệu đồng?
Bài 10:

Một doanh nghiệp đang cân nhắc giữa 2 phương án đầu tư như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Phương án A

Phương án B

Tổng vốn đầu tư ban đầu

640 

980

Thời gian hoạt động

4 năm

6 năm

Giá trị thu hồi

0

50

Thu nhập hàng năm

570

570

 

Biết rằng:

- Phương án A: Tổng chi phí hàng năm của phương án A là 310 triệu đồng.
- Phương án B: Chi phí cho 2 năm đầu chỉ có 200 triệu đồng và 240 triệu đồng cho 

4 năm cuối.
Với r = 15%, vậy doanh nghiệp nên chọn phương án đầu tư nào? Giải bài toán 

theo 2 cách:

a) Tính theo niên kim.
b) Tính theo bội số chung nhỏ nhất của thời gian hoạt động của 2 phương án.

Bài 11:

Một nhà máy sản xuất dụng cụ thể thao đang xem xét 2 phương án để sản xuất ra 

sản phẩm mới có các đặc điểm như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Phương án A

Phương án B

Tổng vốn đầu tư ban đầu

1000

1700

Tuổi thọ thiết bị

6 năm

12 năm

Giá trị thu hồi

150

100

Thu nhập hàng năm

900

900

Tổng chi phí hàng năm của phương án A là 600 triệu đồng trong 3 năm đầu và 

700 triệu đồng trong 3 năm sau cùng. Tổng chi phí hàng năm của phương án B là 600 
triệu đồng.

Với r = 12%, vậy doanh nghiệp nên sản xuất sản phẩm này hay không, nếu có thì 

nên chọn phương án nào? Giải bài toán theo 2 cách:

a) Tính theo niên kim.
b) Tính theo bội số chung nhỏ nhất của thời gian hoạt động của 2 phương án.

Bài 12:

Một doanh nghiệp muốn mở thêm một phòng trưng bày sản phẩm, có 2 phương 

án lựa chọn địa điểm như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Địa điểm X

Địa điểm Y

Chi phí đầu tư ban đầu

950

840

Thời gian hợp đồng

15 năm

10 năm

3

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

BÀI TẬP LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Bài 2: Một người định mua một căn nhà với giá nếu trả ngay một lần là 800 triệu đồng. Cho r = 10%/năm. a) Nếu người đó muốn trả ngay 300 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả đều trong tám năm thì mỗi năm cần trả bao nhiêu tiền? b) Nếu người đó muốn trả vào năm thứ tư 400 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả vào năm thứ tám thì năm thứ tám phải trả bao nhiêu tiền? c) Nếu người đó muốn trả ngay 300 triệu đồng và trả vào năm thứ tám 500 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả đều trong bảy năm thì mỗi năm phải trả bao nhiêu tiền? d) Nếu người đó muốn trả vào năm thứ tám 400 triệu đồng, trả đều trong bảy năm mỗi năm 50 triệu đồng thì phải trả ngay bao nhiêu tiền? e) Nếu trả ngay 200 triệu đồng, trả đều trong tám năm mỗi năm 80 triệu đồng thì riêng năm thứ năm phải trả thêm bao nhiêu tiền?

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1452 Lượt xem: 114599
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 556 Lượt xem: 109543
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88234
Có thể bạn quan tâm
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88234
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 238 Lượt xem: 73058
tâm lý học đại cương Lượt tải: 325 Lượt xem: 66547
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 252 Lượt xem: 52327
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 184 Lượt xem: 51498