Tài liệu

Bài tập lập trình C cơ bản

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7188     Tải về: 159     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 165
Tài liệu Bài tập lập trình C cơ bản - tài liệu, sách iDoc.VnBài tập lập trình C!
Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 1
PHÁÖN I : DÆÎ LIÃÛU VAÌ CHÆÅNG TRÇNH
TÊNH TOAÏN CAÏC BIÃØU THÆÏC
1. Viãút chæång trçnh nháûp baïn kênh R vaì xuáút ra maìn hçnh thãø
têch V vaì diãûn têch S cuía hçnh cáöu
(V = 4πR
3
/ 3 vaì S=4πR
2
)
* Thuáût toaïn:
+ Coï thãø khai baïo caïc biãún : V,S,R
+ Nháûp R tæì baìn phêm (dæî liãûu nháûp vaìo tæì baìn phêm)
+ Gaïn: V theo cäng thæïc:V = 4πR
3
/ 3
S=4πR
2
+ Viãút keït quía V, s ra maìn hçnh (kãút quaí xuáút ra)
* Chæång trçnh
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
main()
{
clrscr();
float v,s,r;
printf(" Nhap ban kinh hinh cau R(voi R>0)=");
scanf("%f",&r);
s=4*M_PI*r*r;
v=4*M_PI*r*r*r/3;
printf("Dien tich hinh cau= %0.2f",s);
printf("\nThe tich hinh cau= %0.2f",v);
getch();
}
*
út quaí chaûy demo
+ Vaìo R=2
+
Dien tich hinh cau la:50.27
+ The tich hinh cau la:33.51
* Nháûn xeït
Âáy laì baìi toaïn ráút âån giaín, tênh toaïn âån thuáön mäüt biãøu
thæïc.
Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaìông
Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 2
2. Viãút chæång trçnh nháûp 2 säú thæûc x,y vaì tênh giaï trë haìm
)cos(
)()(log
22
5
yxe
yxarctgyx
x
++
++
F
(
x
,y)
=
* Thuáût toaïn:
+ Khai baïo caïc biãún : x,y,Tu,Mau,F kiãøu thæûc
+ Âoüc giaï trë x,y tæì baìn phêm
+ Gaïn :
tu=log(fabs(x*x-y*y))/log(5)+atan(x+y);
mau=exp(x)+cos(x+y);
F= tu/mau;
+ Viãút kãút quaí F ra maìn hçnh
* Chæång trçnh
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
main()
{
clrscr();
float x,y,tu,mau,f;
printf("Nhap x=");
scanf("%f",&x);
printf("\nNhap y=");
scanf("%f",&y);
tu=log(fabs(x*x-y*y))/log(5)+atan(x+y);
mau=exp(x)+cos(x+y);
f=tu/mau;
printf("Ket qua cua ham F(x,y) la= %0.2f",f);
getch();
}
3. Viãút chæång trçnh nháûp 2 säú thæûc x,y vaì tênh giaï trë cuía haìm f(x,y) nhæ sau:
F(x,y) =
)(1
)(log5
5
yxarctg
yx
x
++
+
Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaìông
Liên hệ quảng cáo

Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 3
* Thuáût toaïn:
+ Khai baïo caïc biãún:
x,y,Tu,Mau,F:kiãøu thæûc
+ Âoüc giaï trë cuía x,y tæì baìn phêm (dæî liãûu vaìo tæì baìn phêm)
+ Gaïn caïc biãøu thæïc:
tu=pow(5,x)+log((fabs(x-y)))/log(5);
mau=1+atan(x+y);
F:= tu/mau;
+ Viãút kãút quaí F ra maìn hçnh (kãút quaí)
* Chæång trçnh
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
clrscr();
float tu,mau;
float x,y;
printf("nhap x=");
scanf("%f",&x);
printf("nhap y=");
scanf("%f",&y);
tu=pow(5,x)+log((fabs(x-y)))/log(5);
mau=1+atan(x+y);
printf(" ket qua cua=%0.3f", tu/mau);
getch();
}
4. Tênh chu kyì dao âäüng cuía con làõc âån
g
l
T
π
2=
ïi g laì gia täúc troüng træåìng 9,18m/s
2
.
* Thuáût toaïn:
+ Coï thãø khai baïo hàòng säú g
+ Khai baïo caïc biãún : T,L
+ Nháûp chiãöu daìi L tæì baìn phêm
+ Gaïn T= 2*pi*sqrt(l/g)
Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaìông
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài tập lập trình C cơ bản
Bài tập lập trình C!
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7188     Tải về: 159     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài tập, lời giải ngôn ngữ lập trình C Lượt tải: 2460 Lượt xem: 107571
TỔNG HỢP CÁC BÀI TẬP C-C++ CƠ BẢN Lượt tải: 635 Lượt xem: 33671
GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH C++ Lượt tải: 405 Lượt xem: 18408
Có thể bạn quan tâm
Hướng dãn lập trình OpenGL căn bản Lượt tải: 255 Lượt xem: 14217
Bài tập Assembly Lượt tải: 146 Lượt xem: 12520
Lập trình ứng dụng web với ASP.NET và C# Lượt tải: 347 Lượt xem: 11679