Tài liệu

Bài tập KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 13549     Tải về: 119     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 50
Tài liệu Bài tập KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - tài liệu, sách iDoc.VnBÀI SỐ 1 : Lập Định khoản các nghiệp vụ kế toán tăng TSCĐ :1/ Mua ngoài 1 thiết bị quản lý sử dụng cho văn phòng Cô
1
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Các bài tập sau đây đều áp dụng đối với các Doanh nghiệp
nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu tr
BÀI SỐ 1
: Lập Định khoản các nghiệp vụ kế toán tăng TSCĐ :
1/ Mua ngoài 1 thiết bị quản sử dụng cho văn phòng Công ty, giá mua bao gồm cả thuế GTGT 5%
315.000.000 đ đã trả bằng TGNH thuộc nguồn vốn kinh doanh. Chi phí vận chuyển bốc dỡ đã chi bằng tiền mặt
gồm cả thuế GTGT 5% là 2.100.000 đ.
2/ Nghiệm thu nhà văn phòng quản do bộ phận xây dựng bản bàn giao, giá quyết toán của ngôi nhà
850.000.000 đ, vốn xây dựng công trình đầu tư bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản 70% và bằng nguồn vốn vay dài
hạn 30%.
3/ Nhận vốn góp liên doanh dài hạn của Doanh nghiệp X một ô tô vận tải, trị gvốn góp do hội đồng liên doanh
thống nhất đánh giá là 120.000.000 đ.
4/ Nhận biếu tặng một dàn máy vi tính sdụng cho văn phòng quản , gcủa máy vi tính này trên thị trường là
24.000.000 đ. Chi phí lắp đặt, chạy thử trả bằng tiền mặt 1.000.000 đ
5/ Mua 1 dây chuyền sản xuất của Công ty K, giá mua phải trả theo hóa đơn bao gồm cả thuế GTGT 5%
425.880.000 đ. Trong đó gtrị hữu hình của thiết bsản xuất là 315.000.000 đ, gtrị vô hình của công nghệ
chuyển giao 110.880.000 đ. Chi phí lắp đặt chạy thử đã chi bằng tiền tạm ứng bao gồm cả thuế GTGT 5% là
12.600.000 đ. Tiền mua Công ty đã thanh toán bằng TGNH lấy từ quỹ đầu tư phát triển.
6/ Dùng TGNH thuộc nguồn vốn y dựng bản mua 1 y chuyền công nghệ sản xuất của Công ty H theo tổng
giá thanh toán gồm cả thuế GTGT 5% là 525.000.000 đ và hiện đang thuê Công ty Y tiến hành lắp đặt.
7/ Công ty Y (ở nghiệp vụ 6) tiến hành bàn giao dây chuyền công nghệ đã lắp đặt xong đưa vào sử dụng Chi phí lắp
đặt theo gchưa thuế 14.800.000đ, thuế GTGT 5%. DN đã dùng tiền mặt thuộc quỹ đầu phát triển để thanh
toán cho Công ty Y.
8/ Thu hồi vốn góp liên doanh dài hạn từ Công ty D do hết hạn liên doanh bằng một thiết bsản xuất theo giá trị
thỏa thuận 105.000.000 đ. Được biết tổng số vốn góp liên doanh trước đây với Công ty D là 120.000.000 đ. Số vốn
còn lại Cty D đã thanh toán cho DN bằng TM.
9/ Nhận lại vốn góp liên doanh dài hạn tCông ty T do hết hạn hợp đồng bằng một thiết bsản xuất theo giá thỏa
thuận 320.000.000 đ. Số vốn góp chưa thu hồi được 30.000.000 đ được hạch toán vào chi phí tài chính.
10/ Đơn vị X có 1 TSCĐ nguyên giá là 24.000.000đ đã khấu hao 15.000.000 Nay được quyết định của quan
chủ quản cấp trên cho phép điều chỉnh tăng nguyên giá 4 lần.
_____________________________________
BÀI SỐ 2
: Lập Định khoản các nghiệp vụ kế toán giảm TSCĐ :
1/ Thanh lý 1 nhà kho của bộ phận sản xuất đã khấu hao hết từ tháng trước. Nguyên giá 180.000.000 đ, chi phí
thanh lý đã chi bằng tiền mặt gồm cả thuế GTGT 5% là 5.250.000 đ. Giá trị phế liệu bán thu hồi bằng tiền mặt gồm
cả thuế GTGT 10% là 11.000.000 đ.
2/ DN có một TSCĐ nguyên giá 170.000.000 đ, hao n lũy kế là 60.000.000đ. Nay dùng nên được phép
nhượng lại cho một đơn vị khác thu bằng chuyển khoản 130.000.000 đ (gchưa thuế), thuế GTGT trích nộp
Ngân sách 5%.
3/ DN đưa một TSCĐ vào tham gia liên doanh với Công ty Y. TSCĐ này có nguyên giá 15.000.000 đ đã khấu hao
3.000.000 đồng. G thỏa thuận trong hợp đồng tham gia liên doanh đ quy s tiền góp vốn với Cty Y là
11.000.000 đ.
4/ DN chuyển một TSCĐ đang dùng bộ phận quản DN thành công cụ dụng cụ có nguyên giá 9.000.000 đ, đã
khấu hao 5.000.000 đ. Giá trị còn lại của TSCĐ được quyết định phân bổ trong 2 tháng và bắt đầu từ tháng này.
_____________________________________
BÀI SỐ 3
: Trong kỳ có tài liệu về tài sản cố định của 1 DN như sau :
1/ Mua 1 thiết bị sản xuất theo tổng giá thanh toán gồm cả thuế GTGT 5% là 420.000.000 đ. Chi phí chạy thử, giao
dịch là 4.000.000 đ. Toàn bộ tiền mua và chi phí liên quan đã chi bằng TGNH. Thiết bị này đầu tư bằng quỹ ĐTPT.
2
2/ Nhượng bán một ô tô vận tải cho Công ty Q theo tổng giá thanh toán gồm cả thuế GTGT 5% là 210.000.000 đ,
tiền chưa thu. Được biết nguyên giá ô tô là 285.000.000 đ, đã hao mòn 85.000.000 đ.
3/ Thanh 1 thiết bsn xuất nguyên g250.000.000 đ, đã hao mòn 200.000.000 đ. Phế liệu thu hồi bán thu tiền
mặt bao gồm cả thuế GTGT 5% là 16.800.000 đ. Chi phí thanh lý đã chi bằng tiền mặt là 1.000.000 đ.
4/ Mua 1 thiết bị văn phòng của Công ty N theo tổng giá thanh toán gồm cả thuế GTGT 5% là 315.000.000 đ. Công
ty đã vay dài hạn để thanh toán 50%, số còn lại sau khi trừ chiết khấu thanh toán 1% DN đã thanh toán bằng TGNH
thuộc vốn đầu tư xây xây dựng cơ bản.
5/ Nhượng bán 1 thiết b nguyên g50.000.000 đ, hao mòn 20.000.000 đ. Giá bán được người mua chấp nhận
44.000.000 đ, trong đó thuế GTGT 10%. Chi p bỏ ra trước khi nhượng bán gồm g trị phụ tùng xuất kho
5.000.000đ, tiền công sửa chữa thuê ngoài gồm cả thuế GTGT 5% là 5.250.000 đ đã trả bằng TM.
6/ Công ty X bàn giao cho DN 1 khu nhà xưởng mới. Tổng số tiền phải trả theo hợp đồng gồm cả thuế GTGT 5% là
357.000.000 đ. Số tiền DN đã ứng cho người nhận thầu tính đến thời điểm bàn giao 200.000.000 đ. Sau khi giữ
5% gtrị công trình đbảo hành, scòn DN đã thanh toán bằng chuyển khoản. Được biết TSCĐ này DN đầu tư
bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản.
7/ Gửi 1 thiết bị sản xuất đi tham gia liên doanh dài hạn với Công ty B, nguyên giá 300.000.000 đ, đã hao mòn
55.000.000 đ. Giá trị vốn góp được Công ty B ghi nhận là 310.000.000 đ
8/ DN thuê TS(dạng thuê hoạt động) cho PXSX sdụng : TSCĐ trị g400.000.000 đ, đã chuyển khoản cho
bên cho thuê 52.800.000 đ (bao gồm cả thuế GGT 10%) để trả trước tiền thuê 1 năm. Đã phân bổ tiền thuê cho
tháng này.
Yêu cầu
: Lập định khoản các nghiệp vụ phát sinh nói trên.
_____________________________________
BÀI SỐ 4 : Mua TSCĐ vào ngày 9/6/2006, giá mua chưa thuế 147.360.000 đ, thuế GTGT 10%, tiền chưa
thanh toán. Trong đó :
- Nhà xưởng dùng cho SXKD : 48.000.000 đ
- MMTB, phương tiện vận tải dùng cho SXKD: 57.600.000 đ
- TSCĐ dùng cho bộ phận quản lý : 41.760.000 đ
Cho biết những TSCĐ trên đã qua sdụng, DN đã xác định được giá trị TSCĐ mới tương đương và thời gian sử
dụng TSCĐ theo khung quy định ở các bộ phận như sau :
Bộ phận sử dụng TSCĐ
Giá trị mới tương đương
Thời gian sử dụng
(đồng)
theo quy định (năm)
- Nhà xưởng SD cho SX
60.000.000
10
- MMTB ở bộ phận SX
72.000.000
5
- TSCĐ ở bộ phận QLDN
69.600.000
20
Yêu cầu
:
- Tính số tiền khấu hao trong tháng 6/2006.
- Lập định khoản mua sắm TSCĐ và nghiệp vụ phân bổ khấu hao.
_____________________________________
BÀI SỐ 5
: Có tài liệu về tài sản cố định của một DN như sau :
Tổng giá trị TSCĐ của 1 DN đến ngày 31-03-2006 120.000.000 đ đã khấu hao 72.000.000 đ. Trong tháng 4-
2006 DN đã tiến hành điều chỉnh xác định lại nguyên gmới 480.000.000 đ. Đồng thời ngày 1-4-2006
Đơn vị bạn góp vốn liên doanh 1 TSCĐ mới được nghiệm thu trị giá thực tế để ghi tăng vốn góp liên doanh
60.000.000 đ.
Yêu cầu
:
1. Lập ĐK về nghiệp vụ điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐ
3
2. Lập ĐK về nghiệp vụ tăng TSCĐ do đơn vị bạn góp vốn
3. Lập ĐK về nghiệp vụ khấu hao trong tháng 4-2006 (tỷ lệ khấu hao bình quân năm là 20% năm) phân bvào
PXSX 80%, chi phí QLDN 20% số tiền khấu hao.
_____________________________________
BÀI SỐ 6 : Trong tháng 4/2006 có tài liệu về tài sản cố định của DN như sau
1/ Ngày 4/4 góp vốn liên doanh dài hạn với Công ty M một TSCĐ hữu hình của phân xưởng sản xuất. Nguyên giá
249.600.000 đ đã khấu hao 90.000.000 đ, tỷ lkhấu hao 12% năm. Hội đồng liên doanh thống nhất xác định giá trị
vốn góp của tài sản cố định này là 150.000.000 đ.
2/ Ngày 9/4 mua sắm và đem vào sử dụng 1 máy phát điện phân xưởng sản xuất. Giá mua chưa thuế
417.600.000 đ, thuế GTGT 5%. Tiền hàng đã thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng. Được biết TSCĐ này
đã qua sử dụng, giá trị TSCĐ mới tương đương là 522.000.000 đ, thời gian sử dụng theo quy định là 5 năm. Tài sản
này đầu tư bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản.
3/ Ngày 11/4 nhượng bán 1 thiết b văn phòng quản DN, nguyên g 96.000.000 đ, đã khấu hao tới ngày
nhượng bán 40.000.000 đ, tlkhấu hao bình quân năm 12%. Gbán gồm cả thuế GTGT 5% của thiết blà
63.000.000 đ, người mua đã thanh toán qua NH.
4/ Ngày 15/4 nhận lại vốn góp liên doanh dài hạn từ Công ty D một thiết bị văn phòng quản theo giá
21.000.000 đ. Được biết tổng số vốn góp với Công ty D 30.000.000 đ. Phần vốn góp còn lại Công ty D đã thanh
toán qua ngân hàng. Thiết bị này có tỷ lệ khấu hao bình quân năm là 12%.
5/ Ngày 19/4 người nhận thầu (Công ty Q) bàn giao đưa vào sdụng 1 dãy nlàm văn phòng quản của DN,
thời gian s dụng theo quy định 20 năm. Tng số tiền phải trả cho Công ty Q gồm cả thuế GTGT 5% là
378.000.000 đ. Tài sản cđịnh này đầu bằng vốn xây dựng cơ bản. DN đã thanh toán hết cho Công ty Q bằng
TGNH.
6/ Ngày 25/4 thanh 1 khu xưởng sản xuất, nguyên g 270.000.000 đ, gtrị hao mòn luỹ kế tính đến ngày
31/01/2005 270.000.000 đ, tlkhấu hao bình quân năm 10%. Chi pthanh lý chi bằng tiền mặt gồm cthuế
GTGT 10% là 5.500.000 đ. Phế liệu thu hồi từ thanh lý bán thu tiền mặt 7.000.000 đ.
Yêu cầu
: 1. Lập định khoản các nghiệp vụ phát sinh nói trên.
2. Tính skhấu hao trong tháng 4/2006 các bộ phận. Biết rằng skhấu hao hiện có đầu tháng
4/2006 là 12.000.000 đ, trong đó khấu hao ở phân xưởng SX là 10.000.000 đ và ở bộ phận quản lý DN 2.000.000 đ
_____________________________________
BÀI SỐ 7
: Trong tháng 6/2004 có tài liệu về TSCĐ của 1 DN như sau :
1/ Ngày 5/6 nhượng bán 1 TSCĐ hữu hình thuộc bộ phận sản xuất nguyên giá 360.000.000, đã khấu hao tới ngày
nhượng bán là là 200.000.000 đ, tỷ lệ khấu hao bình quân 10% năm. Thu tiền nhượng bán bằng TGNH gồm cả thuế
GTGT 10% là 154.000.000 đ. Chi cho việc bán TSCĐ bằng tiền mặt 4.000.000 đ
2/ Ngày 7/6 mua mới 1 TSCĐ hữu hình sử dụng cho văn phòng quản DN, giá mua bao gồm cả thuế GTGT 10%
275.000.000 đ, tiền chưa thanh toán. Chi phí tiếp nhận bằng tiền mặt 2.000.000 đ. Thời gian sdụng theo quy
định là 5 năm.
3/ Ngày 9/6 Bộ phận xây dựng bản n giao 1 TSCĐ hữu hình cho bộ phận bán ng, giá trị tài sản theo quyết
toán 360.000.000 đ, thời gian sử dụng 20 m. TSCĐ đầu bằng vốn vay dài hạn 30%, vốn xây dựng bản
70%.
4/ Ngày 11/6 Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng việc sửa chữa nâng cấp 1 TSCĐ hữu hình của bộ phận bán
hàng,. Tài liệu liên quan đến tài sản sửa chữa như sau :
- Nguyên giá TSCĐ trước khi sửa chữa 240.000.000 đ.
- Hao mòn luỹ kế của TSCĐ 120.000.000 đ.
- Giá trị TSCĐ tăng thêm sau khi sửa chữa 168.000.000 đ. Thời gian khấu hao trên gtrị còn lại sau khi nâng cấp
tài sản cố định là 8 năm.
- Nguồn vốn nâng cấp TSCĐ là quỹ đầu tư phát triển.
5/ Ngày 20/6 Đã hoàn thành bàn giao công việc sửa chữa lớn theo kế hoạch 1 thiết bị sản xuất. Chi phí sửa chữa lớn
thuê ngoài chưa trả cho ng ty V bao gồm cthuế GTGT 5% là 63.000.000 đ. Được biết từ tháng 1 đến tháng 5
DN đã trích trước chi phí sửa chữa lớn theo kế hoạch tổng số 65.000.000 đ.
Yêu cầu
: 1. Lập định khoản các nghiệp vụ phát sinh nói trên.
Bài tập KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
BÀI SỐ 1 : Lập Định khoản các nghiệp vụ kế toán tăng TSCĐ :1/ Mua ngoài 1 thiết bị quản lý sử dụng cho văn phòng Công ty, giá mua bao gồm cả thuế GTGT 5% là315.000.000 đ đã trả bằng TGNH thuộc nguồn vốn kinh doanh. Chi phí vận chuyển bốc dỡ đã chi bằng tiền mặt gồm cả thuế GTGT 5% là 2.100.000 đ.2/ Nghiệm thu nhà văn phòng quản lý do bộ phận xây dựng cơ bản bàn giao, giá quyết toán của ngôi nhà 850.000.000 đ, vốn xây dựng công trình đầu tư bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản 70% và bằng nguồn vốn vay dài hạn 30%.3/ Nhận vốn góp liên doanh dài hạn của Doanh nghiệp X một ô tô vận tải, trị giá vốn góp do hội đồng liên doanh thống nhất đánh giá là 120.000.000 đ.4/ Nhận biếu tặng một dàn máy vi tính sử dụng cho văn phòng quản lý, giá của máy vi tính này trên thị trường là 24.000.000 đ. Chi phí lắp đặt, chạy thử trả bằng tiền mặt 1.000.000 đ5/ Mua 1 dây chuyền sản xuất của Công ty K, giá mua phải trả theo hóa đơn bao gồm cả thuế GTGT 5% là 425.880.000 đ. Trong đó giá trị hữu hình của thiết bị sản xuất là 315.000.000 đ, giá trị vô hình của công nghệ chuyển giao 110.880.000 đ. Chi phí lắp đặt chạy thử đã chi bằng tiền tạm ứng bao gồm cả thuế GTGT 5% là 12.600.000 đ. Tiền mua Công ty đã thanh toán bằng TGNH lấy từ quỹ đầu tư phát triển.6/ Dùng TGNH thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản mua 1 dây chuyền công nghệ sản xuất của Công ty H theo tổng giá thanh toán gồm cả thuế GTGT 5% là 525.000.000 đ và hiện đang thuê Công ty Y tiến hành lắp đặt.7/ Công ty Y (ở nghiệp vụ 6) tiến hành bàn giao dây chuyền công nghệ đã lắp đặt xong đưa vào sử dụng Chi phí lắp đặt theo giá chưa có thuế 14.800.000đ, thuế GTGT 5%. DN đã dùng tiền mặt thuộc quỹ đầu tư phát triển để thanh toán cho Công ty Y.8/ Thu hồi vốn góp liên doanh dài hạn từ Công ty D do hết hạn liên doanh bằng một thiết bị sản xuất theo giá trị thỏa thuận 105.000.000 đ. Được biết tổng số vốn góp liên doanh trước đây với Công ty D là 120.000.000 đ. Số vốn còn lại Cty D đã thanh toán cho DN bằng TM.9/ Nhận lại vốn góp liên doanh dài hạn từ Công ty T do hết hạn hợp đồng bằng một thiết bị sản xuất theo giá thỏa thuận 320.000.000 đ. Số vốn góp chưa thu hồi được 30.000.000 đ được hạch toán vào chi phí tài chính.10/ Đơn vị X có 1 TSCĐ nguyên giá cũ là 24.000.000đ đã khấu hao 15.000.000 Nay được quyết định của cơ quan chủ quản cấp trên cho phép điều chỉnh tăng nguyên giá 4 lần.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 13549     Tải về: 119     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan