Tài liệu

Bài tập kế toán quản trị có lời giải

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 49519     Tải về: 332     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Bài tập kế toán quản trị có lời giải - tài liệu, sách iDoc.VnBài 1: Công ty A có tài liệu của 2 bộ phận phục vụ: (1.000 đồng)  [b]Chỉ tiêu[/b][b]PX ĐIỆN[/b][b]PXSC[/b]Chi phí ban đầ
Bài 1:ng ty A có tài li u c a 2 b ph n ph c v : (1.000 đ ng)
Ch tiêu PX ĐI N PXSC
Chi phí ban đ u
- Bi n phíế
12.000 14.000 2.400 2.800
- Đ nh phí
10.500 11.000 5.100 6.000
S n ph m SX
- T s d ng ử ụ
200kw 220kw 40 gi 30 gi
- Cung c p gi a 2 b ph n 1.000kw 1.100kw 50 gi 60 gi
- Cung c p cho s n xu t chính 7.000kw 7.200kw 120 gi 140 gi
- Cung c p cho QLDN
2.000kw 1.900kw 30 gi 40 gi
K ho ch 2 b ph n ph c v phù h p v i k ho ch ban đ uế ế
u c u:
1. Phân b chi phí b ph n ph c v b ng ph ng pháp tr c ti p vào đ u năm ụ ằ ươ ế
cu i năm.
2. Phân b chi phí ph c v b ng ph ng pp b c thang vào đ u năm và cu i ụ ằ ươ
năm – phân b chi phí đi n n c. ướ
Bài Gi i:
ĐVT : 1.000 đ ng
(L u ý : đ u nămkỳ k ho ch, cu i nămkỳ th c t )ư ế ế
1. Ph ng pp tr c ti p:ươ ế
* PX. Đi n:
T l phân b =
T l phân b = 12.000 + 10.500 / 7.000 + 2.000 = 2,5
M c phân b :
Chi phí pn b
Σm c s d ng c a tiêu th c phân b ử ụ
- SXC ( k ho ch) : 2,5 x 7.000 = 17.500 (đvt)ế
- QLDN (K ho ch) : 2,5 x 2.000 = 5.000 (đvt)ế
- SXC ( Th c t ) : 2,5 x 7.200 = 18.000 (đvt) ế
- QLDN ( TT) : 2,5 x 1.900 = 4.750 (đvt)
* PX. S a ch a:
T l phân b = 2.400 + 5.100 / 120 + 30 = 50
M c phân b :
- SXC ( k ho ch) : 50 x 120 = 6.000 (đvt)ế
- QLDN (K ho ch) : 50 x 30= 1.500 (đvt)ế
- SXC ( Th c t ) : 50 x 140 = 7.000 (đvt) ế
- QLDN ( TT) : 50 x 40 = 2.000 (đvt)
2. Theo ph ng pháp b c thang:ươ
* PX. Đi n:
T l phân b = 12.000 + 10.500 / 1.000 + 7.000 + 2.000 = 2,25
=> M c phân b :
- PXSC ( k ho ch) : 2,25 x 1.000 = 2.250 (đvt)ế
- SXC (K ho ch) : 2,25 x 7.000 = 15.750 (đvt)ế
- QLDN ( KH) : 2,25 x 2.000 = 4.500 (đvt)
- PXSC ( TT) : 2,25 x 1.100 = 2.475 (đvt)
- SXC (TT) : 2,25 x 7.200 = 16.200 (đvt)
- QLDN ( TT) : 2,25 x 1.900 = 4.275 (đvt)
* PX. S a ch a:
T l phân b = 2.400 + 5.100 + 2.250 / 120 + 30 = 65
=> M c phân b :
- SXC ( k ho ch) : 65 x 120 = 7.800 (đvt)ế
- QLDN (K ho ch) : 65 x 30= 1.950 (đvt)ế
- SXC ( Th c t ) : 65x 140 = 9.100 (đvt) ế
- QLDN ( TT) : 65 x 40 = 2.600 (đvt)
Bài 2:
ng ty B có tài li u c a 3 b ph n ph c v ( ĐVT: 1.000 đ ng)
- K ho ch:ế
T đi n T n c ướ S a ch a
Chi phí ban đ u
- Bi n phíế 1/kwh 2/m
3
10/gi
- Đ nh phí 10.200 8.010 5.005
Sàn ph m b ph n ph c v SX
- T s d ngư ử ụ 200kwh 10m
3
40 gi
- Cung c p cho SX chính 7.000 kwh 100
3
120 gi
- Cung c p cho QLDN 2.000 kwh 20m
3
50 gi
SP b ph n ph c v cung c p l n nhau
- SP di n cung c p BP ph c v 100kwh 300kwh
- SP n c cung c p BP ph c vướ 5m
3
- S a ch a cho BP ph c v 60 gi 20 gi
- Th c t : ế
T đi n T n c ướ S a ch a
Chi phí ban đ u
- Bi n phíế
13.000 4.000 1.500
- Đ nh phí
12.000 6.000 5.000
Sàn ph m b ph n ph c v SX
- T s d ngư ử ụ
100kwh 10m
3
22 gi
- Cung c p cho SX chính
6.000kwh 100m
3
125 gi
- Cung c p cho QLDN
1.000kwh 20m
3
55 gi
SP b ph n ph c v cung c p l n
nhau
- SP di n cung c p BP ph c v
120kwh 310kwh
- SP n c cung c p BP ph c vướ
6m
3
- S a ch a cho BP ph c v
65 gi 24 gi
Yêu c u: Phân b b ph n ph c v b ng p
2
tr c
ti p vào cu i năm.ế
Bài gi i :
* T ĐI N:
T l phân b = 200+ 7.000+2.000+100+300+10.200 / 7.000 + 2.000 = 2,2
=> M c phân b :
- Cung c p cho SXC : 2,2 x 6.000 = 13.200 (đvt)
- Cung c p cho QLDN : 2,2 x 1.000 = 2.200 (đvt)
* T N C: ƯỚ
T l phân b = (10+100+20+5)*2+8.010 / 100+ 20 = 69
Bài tập kế toán quản trị có lời giải
Bài 1: Công ty A có tài liệu của 2 bộ phận phục vụ: (1.000 đồng)  [b]Chỉ tiêu[/b][b]PX ĐIỆN[/b][b]PXSC[/b]Chi phí ban đầu- Biến phí12.00014.0002.4002.800- Định phí10.50011.0005.1006.000Sản phẩm SX- Tự sử dụng200kw220kw40 giờ30 giờ- Cung cấp giữa 2 bộ phận1.000kw1.100kw50 giờ60 giờ- Cung cấp cho sản xuất chính7.000kw7.200kw120 giờ140 giờ- Cung cấp cho QLDN2.000kw1.900kw30 giờ40 giờ  Kế hoạch 2 bộ phận phục vụ phù hợp với kế hoạch ban đầu [i][u]Yêu cầu:[/u][/i] 1.      Phân bồ chi phí bộ phận phục vụ bằng phương pháp trực tiếp vào đầu năm và cuối năm. 2.      Phân bổ chi phí phục vụ bằng phương pháp bậc thang vào đầu năm và cuối năm – phân bổ chi phí điện nước.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 49519     Tải về: 332     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan