Tài liệu

Bài tập hóa đại cương (Chương 6)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 846     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Bài tập hóa đại cương (Chương 6) - tài liệu, sách iDoc.VnBài tập Chương 6: Cân bằng hóa học và mức độ diễn ra các quá trình hóa học. 6.3: Nạp 8 mol SO2 và 4mol O2 vào trong một
Bài tập Chương 6:
N BẰNGA HỌC & MỨC ĐỘ DIỄN RA CỦA CÁC QÚA
TRÌNH HÓA HỌC
6.1: Viết biểu thức hằng số cân bằng của các cân bằng hóa học sau :
(a) 2NOCl(k) 2NO(k) + Cl
2
(k). (b) CO(k) + ½O
2
(k)
CO
2
(k).
(c) 2CH
3
COOH(k) (CH
3
COOH)
2
(k) (d) CO
2
(k) + C(r) 2CO(k).
(e) CaCl
2
.2H
2
O(r) CaCl
2
(r) + 2H
2
O(k). (f) 2NO
2
(k) N
2
O
4
(k).
(g) [HgI
4
]
2-
(dd) Hg
2+
(dd) + 4I
-
(dd). (h) ½N
2
(k) + 3/2H
2
(k)
NH
3
(k).
(i) 3Fe(r) + 4H
2
O(k) Fe
3
O
4
(r) + 4H
2
(k). (j) NH
4
HS(r) NH
3
(k)+H
2
S(k).
(k) SnO
2
(r) + 2H
2
(k) Sn(l) + 2H
2
O(k). (l) CaCO
3
(r) Ca(r) + CO
2
(k).
6.2: Trong hệ cân bằng: A(k) + 2B(k) D(k) có nồng độ cân bằng các
chất là: [A] = 0,06M; [B] = 0,12M; [C] = 0,216M. Tính hằng số cân bằng và
nồng độ ban đầu của A và B nếu phản ứng xuất phát chỉ có A và B.
(ĐS: K
C
= 250; [A]
0
=0,276M; [B]
0
= 0,552M.)
6.3: Nạp 8 mol SO
2
và 4mol O
2
vào trong một bình kín. Phản ứng được tiến
hành ở nhiệt độ không đổi. Khi cân bằng được thiết lập có 80% lượng SO
2
ban đầu tham gia phản ứng . Xác định áp suất của hỗn hợp khí cân bằng nếu
áp suất ban đầu là 300 kPa. (ĐS: 220 kPa)
6.4: Ở một nhiệt độ nhất định, phản ứng phân ly của HI sinh ra các đơn chất
tương ứng có hằng số cân bằng là 6,25× 10
-2
. Tính % HI phân ly ở nhiệt độ
này. (ĐS:33,33%)
6.5: Cho phản ứng và các dữ kiện:
C(graphit) + H
2
O(k) CO(k) + H
2
(k)
S
0
298
(J/mol.K) 5,7 188,7 197,5 130,5
ΔH
0
298 tt
(kJ/mol) 0 -241,8 -110,5 0
Tính giá trị nhiệt độ của phản ứng tại đó hằng số cân bằng bằng 1. Xem ΔH
0
và ΔS
0
không phụ thuộc nhiệt độ. (ĐS: T = 983 K)
6.6: Phản ứng sau được tiến hành trong bình kín ở nhiệt độ không đổi:
CO(k) + Cl
2
(k) COCl
2
(k). Các tác chất ban đầu được lấy đúng đương
lượng. Khi cân bằng được thiết lập còn lại 50% lượng CO ban đầu. Xác định
áp suất của hỗn hợp khí cân bằng nếu áp suất ban đầu là 100 kPa (= 750
mmHg ). (ĐS: 75 kPa)
6.7: Ở một nhiệt độ thích hợp cân bằng sau đây được thiết lập trong bình kín
: CO
2
(k) + H
2
(k) CO(k) + H
2
O(k) có hằng số cân bằng là 1.
a) Xác định % CO
2
đã chuyển thành CO ở nhiệt độ đã cho nếu ban đầu có 1
mol CO
2
và 5 mol H
2
trộn lẫn với nhau.
b) Xác định tỉ lệ thể tích trộn lẫn giữa CO
2
và H
2
ban đầu nếu khi cân bằng
thiết lập có 90% lượng H
2
ban đầu tham gia phản ứng.
(ĐS: (a): 83,33% ; (b): 9:1)
6.8: Xét hệ cân bằng: N
2
(k) + 3H
2
(k) 2NH
3
(k) ΔH
0
= - 92,4 kJ
Khi hệ cân bằng, nồng độ các chất là: [N
2
] = 3M; [H
2
] = 9M; [NH
3
] = 4M.
a) Xác định nồng độ ban đầu của N
2
và H
2
nếu ban đầu chỉ có N
2
và H
2
.
b) Xác định chiều chuyển dịch cân bằng khi tăng nhiệt độ.
c) Xác định chiều chuyển dịch cân bằng khi giảm thể tích bình phản ứng.
(ĐS:(a):[N
2
]
0
= 5M [H
2
]
0
= 15M;(b): chiều nghịch;(c): chiều thuận)
6.9: Hằng số cân bằng của phản ứng FeO(r) + CO(k) Fe(r) + CO
2
(k) ở
một nhiệt độ xác định là 0,5. Tìm nồng độ cân bằng của các chất CO và CO
2
nếu nồng độ ban đầu của chúng lần lượt là 0,05M và 0,01M.
(ĐS: [CO] = 0,04M; [CO
2
] = 0,02M)
6.10: Ở một nhiệt độ xác định hằng số cân bằng của phản ứng (1) là 100.
Hãy viết biểu thức và tính hằng số cân bằng của các phản ứng (2) và (3).
(1) N
2
(k) + 2O
2
(k) 2NO
2
(k). K
1
= 100.
(2) 2NO
2
(k) N
2
(k) + 2O
2
(k). K
2
= ?
(3) NO
2
(k) ½N
2
(k) + O
2
(k). K
3
= ?
(ĐS: K
2
= 0,01; K
3
= 0,1)
6.11: Tính giá trị của hằng số cân bằng cho cân bằng dưới đây ở một nhiệt
độ xác định trong bình dung tích 1,5 lít có 5 mol N
2
, 7 mol O
2
và 0,1 mol
NO
2
: N
2
(k) + 2O
2
(k) 2NO
2
(k) ; ΔH < 0 . Nếu tăng nhiệt độ giá trị của
hằng số cân bằng sẽ thay đổi như thế nào? Tăng lên ,giảm xuống hay giữ
nguyên? (ĐS: K = 6,1
×
10
-5
; K giảm)
6.12: Xác định nồng độ cân bằng của mỗi chất trong hỗn hợp cân bằng sau:
A(k) + B(k) C(k) + 2D(k) có K
C
= 1,8× 10
-6
( ở một nhiệt độ xác định).
Biết rằng ban đầu chỉ có 1 mol C và 1 mol D cho vào bình dung tích 1 lít.
(ĐS:[D] = x = 9,5
×
10
-4
M; [A] = [B] = [C] = 0,5M)
6.13: Ở 90
0
C cân bằng sau đây được thiết lập:
H
2
(k) + S(r) H
2
S(k) có K
C
= 6,8× 10
-2
. Nếu đun nóng 0,2 mol H
2
và 1,0
mol lưu huỳnh trong bình dung tích 1 lít đến 90
0
C thì áp suất riêng phần của
H
2
S ở trạng thái cân bằng là bao nhiêu? (ĐS:P(H
2
S) = 0,42 atm)
6.14: Hằng số cân bằng tính theo lý thuyết của phản ứng polyme hóa
formaldehyde (HCHO) thành glucose (C
6
H
12
O
6
) trong dung dịch nước là
6HCHO C
6
H
12
O
6
; K
C
= 6,0× 10
22
. Nếu trong dung dịch glucose 1,0 M
đạt đến trang thái cân bằng phân ly thì nồng độ của formaldehyde trong
dung dịch là bao nhiêu? (ĐS:[HCHO] = 1,6
×
10
-4
M)
6.15: Xét cân bằng sau đây ở 46
0
C: N
2
O
4
(k) 2NO
2
(k) có K
P
= 0,66. Áp
suất tổng cộng của hỗn hợp cân bằng là 380 torr (= 380 mmHg = 0,5 atm).
Tính áp suất riêng phần mỗi khí ở trạng thái cân bằng và % phân ly của
N
2
O
4
? (ĐS:P(NO
2
) = 0,332 atm; P(N
2
O
4
) = 0,168 atm; 50%)
6.16: Cân bằng sau CaCO
3
(r) Ca(r) + CO
2
(k) có K
P
= 1,16 atm ở 800
0
C.
Cho 20,0 g CaCO
3
vào bình chứa dung tích 10,0 lít đun đến 800
0
C. Tính %
CaCO
3
còn lại không bị phân hủy? (ĐS: 34%)
6.17: Xét cân bằng: N
2
O
4
(k) 2NO
2
(k) ;ở 27
0
C và 1,0 atm có 20% N
2
O
4
bị
phân hủy thành NO
2
.
a) Tính K
P
ở 27
0
C ?
b) Tính % phân hủy của N
2
O
4
ở 27
0
C và áp suất tổng cộng là 0,1 atm.
c) Nếu ban đầu cho 69 g N
2
O
4
(duy nhất) vào bình chứa dung tích 20 lít ở
27
0
C thì độ phân hủy tối đa của N
2
O
4
là bao nhiêu ?
(ĐS: (a):K
P
= 0,17; (b): 55%; (c): 19%)
6.18: Ammoni hydrô sunfua phân hủy theo phương trình:
NH
4
HS(r) NH
3
(k) + H
2
S(k).
Một lượng chất rắn NH
4
HS được cho vào bình chân không ở một nhiệt độ
xác định, sự phân hủy diễn ra đến khi đạt tổng áp suất là 500 torr (1 torr = 1
mmHg)
a) Tính giá trị của hằng số cân bằng K
P
.(Chú ý : tính theo atm)
b) Khi thêm ammoniac vào hỗn hợp cân bằng ở nhiệt độ không đổi cho
đến khi áp suất riêng phần của NH
3
là 700 torr. Hỏi áp suất riêng phần
của H
2
S và áp suất tổng của bình là bao nhiêu ? Kết quả có phù hợp
với nguyên lý Le Châtelier không ?
(ĐS: K
P
= 0,108 atm
2
; P(H
2
S) = 0,117atm = 89,3torr ; P
total
= 789,3 torr)
6.19: Quá trình khử oxit thiếc (IV) bằng H
2
:
SnO
2
(r) + 2H
2
(k) Sn(l) + 2H
2
O(k). Tính K
P
ở hai nhiệt độ:
a) Ở 900 K , hỗn hợp khí và hơi cân bằng có 45% H
2
về thể tích.
b) Ở 1100 K, hỗn hợp khí và hơi cân bằng có 24% H
2
về thể tích.
c) Hãy cho biết ở nhiệt độ cao hơn hay thấp hơn thì hiệu suất khử cao hơn
? Phản ứng có dấu của ΔH như thế nào ?
( ĐS: K
P (900)
= 1,5 ; K
P (1100)
= 10 ; T cao ; ΔH > 0 )
6.20: Tính ΔG và ΔG
0
của phản ứng sau ở trạng thái cân bằng:
A + B C + D , có K = 10 ở 27
0
C. ( ĐS: ΔG = 0 ΔG
0
= - 5,73 kJ)
Bài tập hóa đại cương (Chương 6)
Bài tập Chương 6: Cân bằng hóa học và mức độ diễn ra các quá trình hóa học. 6.3: Nạp 8 mol SO2 và 4mol O2 vào trong một bình kín. Phản ứng được tiến hành ở nhiệt độ không đổi. Khi cân bằng được thiết lập có 80% lượng SO2 ban đầu tham gia phản ứng . Xác định áp suất của hỗn hợp khí cân bằng nếu áp suất ban đầu là 300 kPa. (ĐS: 220 kPa)
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc Lượt tải: 1092 Lượt xem: 73137
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao BÀI 5.… Lượt tải: 10 Lượt xem: 68818
Kiến thức hóa hữu cơ lớp 11 Lượt tải: 715 Lượt xem: 45671
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Lượt tải: 398 Lượt xem: 42426
Có thể bạn quan tâm