Tài liệu

Bài tập Đại từ quan hệ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1891     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Bài tập Đại từ quan hệ - tài liệu, sách iDoc.VnCHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2009 Môn: TIẾNG ANH Chuyên đề: CÁCH DÙNG CÁC ĐẠI
Chuyên đề Luyn thi Tt nghip THPT và Luyn thi Đại hc, Cao đẳng 2009
CHUYÊN ĐỀ LUYN THI TT NGHIP THPT
VÀ LUYN THI ĐẠI HC, CAO ĐẲNG 2009
Môn: TING ANH
Chuyên đề:
CÁCH DÙNG CÁC ĐẠI T QUAN H
I. MC ĐÍCH CHUYÊN ĐỀ
- Không phi ngu nhiên mà người ta coi đại t quan h là mt trong “t tr” trong cu
trúc tiếng Anh. Đại t quan h được s dng rt rng rãi c trong văn nói và trong văn
viết. Do đó các em cn tp trung vào hc cu trúc này.
II. KIN THC CƠ BN
1. Who – that (ch ng ch người)
The man is my teacher. The man is at the door.
Æ The man who/ that is at the door is my teacher.
(phn gch chân là mnh đề ph tính ng b nghĩa cho “the man”).
The girl is from Vietnam. The girl is wearing red.
Æ The girl who is wearing red is from Vietnam.
2. Which – that (ch ng ch vt)
The book is interesting. The book is on the table.
Æ The book which is on the table is interesting.
The pencil is Nam’s. The pencil is red and blue.
Æ The pencil which is red and blue is Nam’s.
3. Whom, which, that (tân ng)
3.1. Whom (dùng cho người), that (dùng cho c người và vt), which (dùng cho vt):
là tân ng trc tiếp, không đi kèm gii t.
I know the man. You met the man yesterday.
Æ I know the man whom/ that you met yesterday.
He loves the children. You teach the children.
Æ He loves the children whom you teach.
I haven’t found the pen. I lost the pen yesterday.
Æ I haven’t found the pen which/ that I lost yesterday.
They like the book. You read the book everyday.
Æ They like the book which/ that you read everyday.
3.2. Whom (dùng cho người), that (dùng cho c người và vt), which (dùng cho vt):
là tân ng gii t.
I don’t know the woman. You are talking about the woman now.
Æ I don’t know the woman whom/ that you are talking about now.
Hocmai.vn – Ngôi trường chung ca hc trò Vit Trang 1
Chuyên đề Luyn thi Tt nghip THPT và Luyn thi Đại hc, Cao đẳng 2009
Æ I don’t know the woman about whom you are talking now. (không dùng “that”)
We like the book. Your mother spoke about the book yesterday.
Æ We like the book which/ that your mother spoke about yesterday.
Æ We like the book about which your mother spoke yesterday. (không dùng “that”)
Chú ý: Nếu gii t đứng trước đại t quan h thì không dùng “that” cho c
người và vt.
4. Whose – of which (s hu)
I teach the children. Their house is next to mine.
Æ I teach the children whose house is next to mine.
I work in the school. The gate of the school is blue.
Æ I work in the school, of which the gate is blue.
Æ I work in the school, the gate of which is blue.
5. When = on which (day, date), when = in which (year)
I always remember the year when/ in which the war ended.
She reminded me of the date. We first met on that date.
Æ She reminded me of the date when/ on which we first met.
6. Wher/ in, at, to which
We visited the village last week. We were born in the village.
Æ We visited the village where/ in which we were born.
7. Why = for which
He told me the reason. He was late for the reason.
Æ He told me the reason why/ for which he was late.
8. Mnh đề ph tính ng xác định và không xác định
- Mnh đề ph tính ng xác định: là thành phn cơ bn trong câu, không th thiếu,
không th b đi được.
The book is interesting. The book is on the table
Æ the book which is on the table is interesting.
- Mnh đề ph tính ng không xác định: là mnh đề cung cp thêm thông tin, là
thành phn không cơ bn, có th b đi được.
Nam’s book is interesting. It is on the table.
Æ Nam’s book, which is on the table, is interesting.
Chú ý:
o Mnh đề này đứng gia hai du phy
o Mnh đề tính ng không xác định khi thành phn trong câu đã được xác định
bng tính t s hu, tính t ch định hoc yếu t duy nht.
9. T ch lượng vi đại t quan h
some of/most of/a lot of/both of/neither of/a pair of…+ whom/ which
I go to school with some friends. Most of them are boys.
Hocmai.vn – Ngôi trường chung ca hc trò Vit Trang 2
Chuyên đề Luyn thi Tt nghip THPT và Luyn thi Đại hc, Cao đẳng 2009
Æ I go to school with some friends, most of whom are boys.
We sent him two pictures. Both of them were new.
Æ We sent him two pictures, both of which were new.
10. Các trường hp không dùng “that”
- Gii t đứng trước đại t quan h
I know the man with whom you live
- Mnh đề có cha t ch lượng
They met many children, most of whom were girls.
- Đại t quan h thay thế c mnh đề đứng trước nó
He often sailed across the lake, which nobody had done before.
11. Mnh đề tính ng rút gn
11.1. Mnh đề tính ng rút gn vi phân t
The Royal College, which was founded in 1076, is the oldest university in this
country.
Æ The Royal College, founded in 1076, is the oldest university in this country.
Applications which are received after the deadline cannot be considered.
Æ Applications received after the deadline cannot be considered.
People who travelled into the city every day are used to the hold-ups.
Æ People travelling into the city every day are used to the hold-ups.
11.2. Mnh đề tính ng rút gn vi danh t đồng cách
Oak, which is one of the most durable hard woods, is often used to make furniture.
Æ Oak, one of the most durable hard woods, is often used to make furniture.
11.3. Mnh đề tính ng rút gn vi động t nguyên mu
Chúng ta dùng mnh đề tính ng rút gn vi động t nguyên mu sau các s th t
(first, second...), hình thc so sánh bc nht (oldest...), next, last, only:
Who was the first person that conquered Mount Everest?
Æ Who was the first person to conquer Mount Everest?
She is the only student who has signed up for the course.
Æ She is the only student to sign up for the course.
12. Các trường hp dùng du phy
- Khi danh t đứng trước who, which, whom... là danh t riêng, tên.
Ha Noi, which ....
Mary, who is ...
- Có “this ,that ,these ,those” đứng trước danh t :
This book, which ....
- Có s hu đứng trước danh t :
My mother, who is ....
- Là vt duy nht ai cũng biết : Sun ( mt tri ), moon ( mt trăng )
The Sun, which ...
Hocmai.vn – Ngôi trường chung ca hc trò Vit Trang 3
Bài tập Đại từ quan hệ
CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2009 Môn: TIẾNG ANH Chuyên đề: CÁCH DÙNG CÁC ĐẠI TỪ QUAN HỆ I.    MỤC ĐÍCH CHUYÊN ĐỀ - Không phải ngẫu nhiên mà người ta coi đại từ quan hệ là một trong “tứ trụ” trong cấu trúc tiếng Anh. Đại từ quan hệ được sử dụng rất rộng rãi cả trong văn nói và trong văn viết. Do đó các em cần tập trung vào học cấu trúc này.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1891     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Giáo án anh văn lớp 12 - Unit 1: HOME… Lượt tải: 57 Lượt xem: 19843
Đề thi tiếng anh học kì 2 lớp 11 Lượt tải: 2 Lượt xem: 19010
Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 1 My friends… Lượt tải: 18 Lượt xem: 15671
GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 8 TOÀN TẬP Lượt tải: 253 Lượt xem: 14944