Tài liệu

Bài tập công thức cộng vận tốc

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2271     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Bài tập công thức cộng vận tốc - tài liệu, sách iDoc.Vn[b][u]A.Tự luận giáo khoa:[/u][/b] [b]1.[/b]Nêu 1 ví dụ về tính tương đối của quỹ đạo của chuyển động. [b]2[/b].Nêu 1
Tu n 6, tháng 9, năm 2010 Trái bu i 10
Tr ng THPT Chu Văn Anườ
H và tên:………………….
L p: ………………………
TÍNH T NG Đ I C A CHUY N Đ NG.ƯƠ
CÔNG TH C C NG V N T C
A.T lu n giáo khoa:
1.Nêu 1 ví d v tính t ng đ i c a qu đ o c a chuy n đ ng. ươ
2.Nêu 1 ví d v tính t ng đ i c a v n t c c a chuy n đ ng. ươ
3.Th nào là tính t ng đ i c a chuy n đ ng?ế ươ
4.Vi t công th c c ng t ng quát. Áp d ng cho các tr ng h p:ế ườ
-Hai chuy n đ ng cùng ph ng, cùng chi u. ươ
-Hai chuy n đ ng cùng phu ng , ng c chi u . ơ ượ
-Hai chuy n đ ng có ph ng vuông góc. ươ
5.T i sao khi phóng tên l a vào không gian, ng i ta luôn phóng theo chi u t Tây sang Đông. ườ
B.Bài t p t lu n :
1.1 M t chi c thuy n chuy n đ ng th ng ng c chi u dòng n c v i v n t c 6,5km/h đ i v i dòng n c. ế ượ ướ ướ
V n t c ch y c a dòng n c đ i v i b sông là 1,5km/h. V n t c v c a thuy n đ i v i b sông là bao nhiêu? ướ
1.2 M t chi c thuy n bu m ch y ng c dòng sông, m t gi đi đ c 10km. . M t khúc g trôi theo dòng sông, ế ượ ượ
sau 3 phút trôi đ c 100m. V n t c c a thuy n bu m so v i n c là bao nhiêu.ượ ướ
1.3. Hai ôtô A B ch y trên cùng 1 đo n đ ng v i v n t c 30km/h 40km/h. Tính v n t c ôtô A so v i ườ
ôtô B trong 2 tr ng h p sau:ườ
a)Hai ôtô chuy n đ ng cùng chi u nhau.
b)Hai ôtô chuy n đ ng ng c chi u nhau. ượ
1.4 M t canô ch y th ng đ u xuôi theo dòng n c t A đ n B cách nhau 36km m t kho ng th i gian 1gi ướ ế
30phút.v n t c ch y c a dòng n c là 6km/h. ướ
a)Tính v n t c c a canô đ i v i dòng ch y.
b)Tính kho ng th i gian ng n nh t đ canô ch y ng c dòng ch y t B đ n A. ượ ế
1.5 Hai b n sông A B cách nhau 27km. M t canô ph i m t bao nhiêu th i gian đ đi t A đ n B r i t Bế ế
tr v A n u v n t c c a canô khi n c sông không ch y là 16km/h và v n t c c a dòng n c so v i b sông ế ướ ướ
là 2km/h
2.1 M t canô đi xuôi dòng n c t b n A đ n b n B h t 2gi ,còn n u đi ng c dòng t B v A h t 3gi . Bi t ướ ế ế ế ế ế ượ ế ế
v n t c c a dòng n c so v i b sông là 5km/h.. Tính v n t c canô so v i dòng n c và quãng đ ng AB. ướ ướ ườ
2.2 M t chi c canô ch y xuôi dòng sông m t 2gi đ ch y th ng đ u t b n A th ng l u t i b n B h ế ế ượ ư ế
l u ph i m t 3gi khi ch y ng c l i t b n B v đ n b n A. Cho r ng v n t c c a canô đ i v i n c ư ượ ế ế ế ướ
30km/h.
a) Tính kho ng cách gi a hai b n A và B. ế
b) Tính v n t c c a dòng n c đ i v i b sông. ướ
2.3Canô ch y th ng đ u d c theo b sông xuôi chi u dòng n c t b n A đ n B cách nhau 28km m t th i ướ ế ế
gian là 1gi 12phút. V n t c c a dòng n c ch y là 4,2km/h. hãy tính: ướ
a) V n t c c a canô đ i v i dòng n c ch y. ướ
b) Kho ng th i gian ng n nh t đ canô ch y ng c dòng t b n B đ n A. ượ ế ế
3.1 M t thang cu n t đ ng đ a khách t t ng tr t lên l u trong 1,4 phút. n u thang d ng thì khách ph i đi b ư ừ ầ ế
lên trong 4,6phút. H i n u thang v n ch y mà khách v n b c lên thì m t bao lâu? Coi v n t c chuy n đ ng ế ướ
c a ng i trong 2 tr ng h p là không đ i. ườ ườ
3.2 M t ng i chèo thuy n qua sông v i v n t c 6,2km/h theo h ng vuông góc v i b sông. Do n c sông ư ướ ướ
ch y nên thuy n b đ a xuôi theo dòng ch y xu ng phía d i h l u 1 đo n 64m. Đ r ng c a dòng sông ư ướ ạ ư
210m. Hãy tính v n t c c a dòng n c ch y đ i v i b sông và th i gian thuy n qua sông. ướ
C.câu h i tr c nghi m :
Tr mà không h c l n làm gì đây
Tu n 6, tháng 9, năm 2010 Trái bu i 10
1.Khi kh o sát đ ng th i chuy n đ ng c a cùng m t v t trong nh ng h qui chi u khác nhau thì: ế
A.qu đ o, v n t c và gia t c đ u khác nhau.
B.qu đ o, v n t c và gia t c đ u gi ng nhau.
C.qu đ o khác nhau, còn v n t c và gia t c gi ng nhau
D.qu đ o gi ng nhau, còn v n t c và gia t c khác nhau
2.Tr ng thái đ ng yên hay chuy n đ ng c a 1 v t b t kỳ ch có tính t ng đ i vì tr ng thái c a v t đó: ươ
A. đ c quan sát các th i đi m khác nhauượ
B. không xác đ nh đ c ượ
C.không n đ nh: lúc đ ng yên, lúc chuy n đ ng
D. đ c quan sát trong các h quy chi u khác nhau.ượ ế
3.M t hành khách ng i trong toa tàu A, nhìn qua c s th y toa tàu B bên c nh g ch lát sân ga đ u đang
chuy n đ ng nh nhau. So v i m t đ t thì: ư
A.tàu A đ ng yên, tàu B ch y
B.tàu A ch y , tàu B đ ng yên
C.c hai tàu đ u ch y
D.caû 2 tàu đ ng yên
4.Ñeå xaùc ñònh chuyeån ñoäng cuûa caùc traïm thaùm hieåm khoâng gian, ngöôøi ta khoâng choïn
heä qui chieáu gaén vôùi traùi ñaát vì heä quy chieáu gaén vôùi traùi ñaát:
A. coù kích thöôùc khoâng lôùn C. khoâng thoâng duïng
B.khoâng coá ñònh trong khoâng gian D. khoâng thuaän tieän
5.Moät chieáu phaø chaïy xuoâi doøng töø A ñeán B maát 3giôø.Khi chaïy veà (ñoäng cô hoaït ñoäng
nhö laàn ñi) thì maát 6giôø
Neáu ph bò hoûng maùy v troâi theo doøng nöôùc thì töø A ñeán B maát bao nhieâu thôøi gian:
A. 9giôø B. 12giôø C. 15giôø D.moät ñaùp soá
khaùc
6. Thang cuoán ôû sieâu thò Copmark ñöa khaùch töø taàng treät leân laàu heát 1 phuùt.. Neáu thang
ngöøng thì khaùch phaûi ñi boä leân laàu maát 3phuùt. Neáu thang hoaït ñoäng maø khaùch vaãn
böôùc ñi thì maát bao laâu:
A. 1/3phuùt B. 3/4phuùt C. 2phuùt D.moät ñaùp soá
khaùc
7.Hai beán soâng A vaø B cuøng naèm treân bôø soâng, caùch nhau 18km. Cho bieát vaän toác cuûa
canoâ ñoái vôùi nöôùc l16,2 km/h vaø vaän toác cuûa nöôùc ñoái vôùi bôø soâng laø 5,4km/h. Hoûi
khoaûng thôøi gian t ñeå moät canoâ chaïy xuoâi doøng töø A ñeán B roài laïi chaïy ngöôïc doøng
trôû veà A baèng bao nhieâu?
A. = 1giôø 40phuùt B.
1giôø 20 phuùt C. = 2giôø 30phuùt D.= 2giôø 10phuùt
8.Trong chuyeån ñoäng cô hoïc, tính töông ñoái khoâng theå hieän ôû:
A.Vaän toác B.Toaï ñoä C.Quyõ ñaïo D. thôøi gian
9.Töø coâng thöùc coäng vaän toác:
231213
vvv +=
, keát luaän naøo sau ñaây laø ñuùng?
A.Khi
12
v
vaø
23
v
cuøng höôùng thì v
13
= v
12
+ v
23
B.Khi
12
v
vaø
23
v
ngöôïc höôùng thì
231213
vvv +=
Tr mà không h c l n làm gì đây
Tu n 6, tháng 9, năm 2010 Trái bu i 10
C.Khi
12
v
vaø
23
v
vuoâng goùc nhau thì
2
23
2
1213
vvv +=
D.Caâu a,b,c ñeàu ñuùng
10.Neáu xeùt traïng thaùi cuûa vaät trong caùc heä quy chieáu khaùc nhau thì ñieàu naøo sau ñaây
laø khoâng ñuùng?
A.vaät coù theå ñöùng yeân hoaëc chuyeån ñoäng
B.vaät coù theå chuyeån ñoäng vôùi quyõ ñaïo khaùc nhau
C.vaät coù theå coù hình daïng khaùc nhau
D.vaät coù theå coù vaän toác khaùc nhau.
Tr mà không h c l n làm gì đây
Bài tập công thức cộng vận tốc
[b][u]A.Tự luận giáo khoa:[/u][/b] [b]1.[/b]Nêu 1 ví dụ về tính tương đối của quỹ đạo của chuyển động. [b]2[/b].Nêu 1 ví dụ về tính tương đối của vận tốc của chuyển động. [b]3[/b].Thế nào là tính tương đối của chuyển động? [b]4[/b].Viết công thức cộng tổng quát. Áp dụng cho các trường hợp: -Hai chuyển động cùng phương, cùng chiều. -Hai chuyển động cùng phuơng , ngược chiều . -Hai chuyển động có phương vuông góc. [b]5[/b].Tại sao khi phóng tên lửa vào không gian, người ta luôn phóng theo chiều từ Tây sang Đông.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2271     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm