Tài liệu

Bài tập có lời giải môn Kỹ thuật số

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 20374     Tải về: 214     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Bài tập có lời giải môn Kỹ thuật số - tài liệu, sách iDoc.VnBài tập có lời giải môn Kỹ thuật số,Tài liệu tham khảo bài tập môn kỹ thuật số bộ môn điện tử
background image

Nguyễn Trọng Luật – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP. HCM 

 

 

1

BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI – PHẦN 1 

MÔN K THUT S 

Bộ môn Điện tử 

Đạ

i Học Bách Khoa TP.HCM 

 
 
 
 
 
Câu 1  

Cho 3 số AB, và C trong hệ thống số cơ s r,  có các giá trị: A = 35, B = 62, C = 141.  

Hãy xác định giá trị  cơ số r, nếu ta có A + B = C. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 2 Sử dụng tiên đề và định lý: 

a.   Chứng minh đẳng thức:  A B + A C  +  B C + A B C   =  A C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.

  Cho A B = 0  A + B = 1, chứng minh đẳng thức   A C  +  A B  +  B C  =  B + C 

 
 
 
 
 
 
 

Định nghĩa giá tr:  A = 3r + 5, B = 6r +2, C = r

2 + 4r + 1  

A + B = C  

  (3r + 5) + (6r + 2) = r

2 + 4r + 1 

  PT bc 2:  r2 - 5r  - 6 = 0 
  r = 6    và   r = - 1 (loi) 

H thng cơ s 6 : tuy nhiên kết qu cũng không hp lý vì B = 62: không 

phi s cơ s 6 

 

VT: 

 

A C  +  A B  +  B C      =      (A + B) C  +  A B 

 

 

A + B = 1 

 

 

 

 

 

  =     C    +  A B 

 

 

 

 

 

  =     C    +  A B  +   A B 

 

 

;     

A B = 0 

 

 

 

 

 

  =     C    +  ( A + A ) B 

 

 

 

 

 

  =     B   +    C 

 

:      VP 

 

     

 

VT:      

         A B  + A C  +  B C   + A  B C   =  B ( A + A C) +  A C  +  B C 

 

 

 

 

 

               =  B ( A + C )  + A C + B C 

;  x + x y = x + y 

 

 

 

 

 

               =  A B  +  B C  +  A C  +  B C 

                                                                           =  A B  +  A C  +  C ( B + B ) 

 

 

 

 

 

               =  A B  +  A C  +  C 

 

 

 

 

 

               =  A B  +  A  +  C                              

 

 

 

 

 

 

   =  A ( B + 1) + C 

 

 

 

 

 

 

   =  A   +  C     =   A C                  :  VP 

 

background image

Nguyễn Trọng Luật – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP. HCM 

 

 

2

Câu 3  

a.

  Cho hàm F(A, B, C) có sơ đồ logic như hình vẽ. Xác định biểu thức của hàm F(A, B, C). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chứng minh F có thể thực hiện chỉ bằng 1 cổng logic duy nhất. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.    Cho 3 hàm  F (A, B, C)G (A, B, C),  và H (A, B, C) có quan hệ logic với nhau: F = G    H 

Với hàm  F (A, B, C) =  (0, 2, 5) và G (A, B, C)=  (0, 1, 5, 7).  

Hãy xác định dạng ∑ hoặc  của hàm H (A, B, C) (1,0 đim) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 4 Rút gọn các hàm sau bằng bìa Karnaugh (chú thích các liên kết) 

a. F1 (W, X, Y, Z) =  (3, 4, 11, 12) theo dạng P.O.S (tích các tổng) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

F   =  (A + B) C      B C      =     ((A + B) C) (B C)  +  ((A + B) C) (B C)   

 

 

 

 

 =     (A + B) B C   +  ((A + B) + C) (B + C)   

 

 

 

 

 

 

 

 =     A B C  +  B C  +  (A B + C) ( B + C) 

 

 

 

  

 =    B C (A + 1)  +  A B + B C + A BC + C 

 

 

 

 

 =    B C + A B + C (B + A B + 1) 

 

 

 

 

 =   A B + B C + C   =  A B + B + C   =  A  +  B  + C      : Cng OR 

 

     

F = G   H  = G H  +  G H  =  G   H  

  F = 1 khi G ging H 

      F = 0 khi G khác H 

A  B  C     F  G   

    H 

0   0   0     0   1            0 
0   0   1     1   1            1 
0   1   0     0   0            1 
0   1   1     1   0            0 
1   0   0     1   0            0 
1   0   1     0   1            0 
1   1   0     1   0            0 
1   1   1     1   1            1 

   H (A, B, C)  =  (1, 2, 7)  =   (0, 3, 4, 5, 6)

 

00 

01 

11 

10 

00 

01 

11 

10 

WX 

YZ 

F1 

(X + Y) 

(X + Z) 

(Y + Z) 

F1  = ( X + Y ) ( X + Z ) ( Y + Z ) 

Hoc  F1  = ( X + Z ) ( Y + Z ) ( X + Y ) 

background image

Nguyễn Trọng Luật – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP. HCM 

 

 

3

 

b.  F2 (A, B, C, D, E) =  (1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 24) 
 

 

 

                                                       + d (2, 9, 10, 11, 13, 16, 23, 28, 29) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Thực hiện hàm F2 đã rút gọn ở câu b chỉ bằng IC Decoder 74138  1 cng logic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 5 

 

Chỉ sử dụng 3 bộ MUX 4  1,  

            hãy thực hiện bộ MUX 10  1  

            có bng hođộng:

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A    B    C    D 

A    B    C    D 

0     0     0     0 
0     0     0     1 
0     0     1     0 
0     0     1     1 
0     1     0     0

 

IN0 
IN1 
IN2 
IN3 
IN4 

0     1     0     1 
0     1     1     0 
0     1     1     1 
1     0     0     0 
1     0     0     1

 

IN5 
IN6 
IN7 
IN8 
IN9 

 

B E 

00  01  11  10 

00 

01 

11 

10 

BC 

DE 

11  01  00 

10 

F2 

B D E 

B D 

F2 = B D E  +  B D  +  B E 

F2 (B, D, E) = B D E  +  B D  +  B E 

                      = ( 1, 2, 3, 4) 

Y4 

Y0 
Y1 
Y2 

Y3 

Y5 
Y6 
Y7 

C (MSB) 

A (LSB) 

G1 
G2A 
G2B 

IC 74138 

F2 

Sp xếp li bng hođộng: 

Ngõ vào IN8 và IN9 được ch

ch  ph thuc vào A và D 

A    D    B    C 

0     0     0     0 
0     0     0     1 
0     0     1     0 
0     0     1     1 
0     1     0     0 
0     1     0     1 
0     1     1     0 
0     1     1     1 
1     0     0     0 
1     1     0     0 

IN0 
IN2 
IN4 
IN6 
IN1 

 IN3 

IN5 
IN7 
IN8 
IN9 

D0 
D1 
D2 

D3 

S0 (lsb) 

S1 

MUX 4   1 

D0 
D1 
D2 

D3 

S0 (lsb) 

S1 

MUX 4   1 

D0 
D1 
D2 

D3 

S0 (lsb) 

S1 

MUX 4   1 

IN0 
IN2 
IN4 
IN6 

   C 
   B 

IN1 
IN3 
IN5 
IN7 

   C 
   B 

IN8 
IN9 

   D 
   A 

   F 

Liên hệ quảng cáo

Bài tập có lời giải môn Kỹ thuật số

Tài liệu tham khảo bài tập môn kỹ thuật số bộ môn điện tử

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giáo trình điện tử công suất cực hay Lượt tải: 906 Lượt xem: 45305
Hướng dẫn tự học PLC OMRON qua hình ảnh Lượt tải: 194 Lượt xem: 32216
Bài tập kỹ thuật điện Lượt tải: 170 Lượt xem: 22117
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kỹ thuật điện Lượt tải: 170 Lượt xem: 22117
Bài tập có lời giải môn Kỹ thuật số Lượt tải: 214 Lượt xem: 20350
MẠCH DAO ĐỘNG TẠO XUNG SỬ DỤNG IC 555 Lượt tải: 117 Lượt xem: 16466
Kỹ thuật điện lạnh Lượt tải: 105 Lượt xem: 16378