Tài liệu

Bài tập có lời giải môn Kỹ thuật số

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 31368     Tải về: 478     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Bài tập có lời giải môn Kỹ thuật số - tài liệu, sách iDoc.VnTài liệu tham khảo bài tập môn kỹ thuật số bộ môn điện tử
Nguyễn Trọng Luật – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP. HCM
1
BÀI TP CÓ LI GII – PHN 1
MÔN K THUT S
B môn Đin t
Đại Hc Bách Khoa TP.HCM
Câu 1
Cho 3 s A, B, C trong h thng s cơ s r, các giá tr: A = 35, B = 62, C = 141.
Hãy xác định giá tr cơ s r, nếu ta có A + B = C.
Câu 2 S dng tiên đềđịnh lý:
a. Chng minh đẳng thc: A B + A C + B C + A B C = A C
b. Cho A B = 0 A + B = 1, chng minh đẳng thc A C + A B + B C = B + C
Định nghĩa giá tr: A = 3r + 5, B = 6r +2, C = r
2
+ 4r + 1
A + B = C
(3r + 5) + (6r + 2) = r
2
+ 4r + 1
PT bc 2: r
2
- 5r - 6 = 0
r = 6 và r = - 1 (loi)
H thng cơ s 6 : tuy nhiên kết qu cũng không hp lý vì B = 62: không
phi s cơ s 6
VT: A C + A B + B C = (A + B) C + A B ; A + B = 1
= C + A B
= C + A B + A B ; A B = 0
= C + ( A + A ) B
= B + C : VP
VT: A B + A C + B C + A B C = B ( A + A C) + A C + B C
= B ( A + C ) + A C + B C ; x + x y = x + y
= A B + B C + A C + B C
= A B + A C + C ( B + B )
= A B + A C + C
= A B + A + C
= A ( B + 1) + C
= A + C = A C : VP
Nguyễn Trọng Luật – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP. HCM
2
Câu 3
a. Cho hàm F(A, B, C) có sơ đồ logic nhưnh v. Xác định biu thc ca hàm F(A, B, C).
Chng minh F có th thc hin ch bng 1 cng logic duy nht.
b. Cho 3 hàm F (A, B, C), G (A, B, C), và H (A, B, C) quan h logic vi nhau: F = G
H
Vi hàm F (A, B, C) = (0, 2, 5)G (A, B, C)= (0, 1, 5, 7).
Hãy xác định dng hoc ca hàm H (A, B, C) (1,0 đim)
Câu 4 Rút gn các hàm sau bng bìa Karnaugh (chú thích các liên kết)
a. F1 (W, X, Y, Z) =
(3, 4, 11, 12)
theo dng P.O.S (tích các tng)
B
.
.
F
A
C
F = (A + B) C
B C = ((A + B) C) (B C) + ((A + B) C) (B C)
= (A + B) B C + ((A + B) + C) (B + C)
= A B C + B C + (A B + C) ( B + C)
= B C (A + 1) + A B + B C + A BC + C
= B C + A B + C (B + A B + 1)
= A B + B C + C = A B + B + C = A + B + C : Cng OR
F = G
H = G H + G H = G
H
F = 1 khi G ging H
F = 0 khi G khác H
A B C F G
H
0 0 0 0 1 0
0 0 1 1 1 1
0 1 0 0 0 1
0 1 1 1 0 0
1 0 0 1 0 0
1 0 1 0 1 0
1 1 0 1 0 0
1 1 1 1 1 1
H (A, B, C) =
(1, 2, 7) =
(0, 3, 4, 5, 6)
00
01
11
10
00
01
11
10
WX
YZ
F1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(X + Y)
(X + Z)
(Y + Z)
F1 = ( X + Y ) ( X + Z ) ( Y + Z )
Hoc F1 = ( X + Z ) ( Y + Z ) ( X + Y )
Nguyễn Trọng Luật – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP. HCM
3
b. F2 (A, B, C, D, E) =
(1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 24)
+ d (2, 9, 10, 11, 13, 16, 23, 28, 29)
c. Thc hin hàm F2 đã rút gn câu b ch bng IC Decoder 74138 1 cng logic
Câu 5
Ch s dng 3 b MUX 4
1,
hãy thc hin b MUX 10
1
có bng hot động:
A B C D F A B C D F
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
IN0
IN1
IN2
IN3
IN4
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
IN5
IN6
IN7
IN8
IN9
B E
00
01
11
10
00
01
11
10
BC
DE
11
01
00
10
A
0
1
F2
1
1
1
1
1
X
X
1
X
X
X
1
1
1
1
X
1
X
1
1
X
X
B D E
B D
F2 = B D E + B D + B E
F2 (B, D, E) = B D E + B D + B E
=
( 1, 2, 3, 4)
Y4
Y0
Y1
Y2
Y3
Y5
Y6
Y7
C
(MSB)
B
A
(LSB)
G1
G2A
G2B
IC 74138
B
D
E
1
0
0
F2
Sp xếp li bng hot động:
Ngõ vào IN8 và IN9 được chn
ch ph thuc vào A và D
A D B C F
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 1 0 0
IN0
IN2
IN4
IN6
IN1
IN3
IN5
IN7
IN8
IN9
D0
D1
D2
D3
S0 (lsb)
Y
S1
MUX 4
1
D0
D1
D2
D
3
S0 (lsb)
Y
S1
MUX 4
1
D0
D1
D2
D3
S0 (lsb)
Y
S1
MUX 4
1
IN0
IN2
IN4
IN6
C
B
IN1
IN3
IN5
IN7
C
B
IN8
IN9
D
A
F
Bài tập có lời giải môn Kỹ thuật số
Tài liệu tham khảo bài tập môn kỹ thuật số bộ môn điện tử
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kỹ thuật điện Lượt tải: 239 Lượt xem: 29408
MẠCH DAO ĐỘNG TẠO XUNG SỬ DỤNG IC 555 Lượt tải: 218 Lượt xem: 22414
Kỹ thuật điện lạnh Lượt tải: 166 Lượt xem: 21719
Sữa chữa thiết bị điện tử gia dụng Lượt tải: 479 Lượt xem: 20957