Tài liệu

bài tập chương 6 hóa đại cương

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1584     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu bài tập chương 6 hóa đại cương - tài liệu, sách iDoc.VnDạng 1: Viết biểu thức tốc độ 1. Dựa vào độ biến thiên nồng độ tác chất và biến thiên nồng độ sản phẩm, hã
BÀI TẬP CHƯƠNG 6
Dạng 1: Viết biểu thức tốc độ
1. Dựa vào độ biến thiên nồng độ tác chất biến thiên nồng độ sản phẩm, y biểu thị tốc độ trung
bình của phản ứng sau:
4NH
3
(k) + 5O
2
(k) → 4NO(k) + 6H
2
O(k)
2. Đối với phản ứng 2N
2
O
5
(k) 4NO
2
(k) + O
2
(k), tốc độ phản ng được biểu thị bởi biểu thức:
dt
Od
v
2
. Hãy viết biểu thức tốc độ phản ứng thông qua các chất khác trong phương trình phản ứng.
3. Dựa vào độ biến thiên nồng độ tác chất biến thiên nồng độ sản phẩm, hãy biểu thị tốc độ tức thời
của phản ứng sau:
I
-
(dd) + OCl(dd) → Cl
-
(dd) + OI
-
(dd)
Dạng 2: Định luật tác dụng khối lượng
4. Đối với phản ứng: N
2
+ 3H
2
2NH
3
, tốc độ của phản ứng thuận thay đổi thế nào khi tăng áp
suất của hệ phản ứng lên 3 lần?
Dạng 3: Các bài tập liên quan đến bậc phản ứng
5. Phản ứng phân hủy đinitơ pentoxit N
2
O
5
một phản ứng bậc một giá trị hằng số tốc độ k =
5,1
10
-4
s
-1
tại 45
0
C.
2N
2
O
5
(k) → 4NO
2
(k) + O
2
(k)
a/ Biết nồng độ đầu của N
2
O
5
là 0,25M , hỏi sau 3,2phút, nồng độ của nó là bao nhiêu?
b/ Sau bao lâu nồng độ N
2
O
5
giảm từ 0,25M thành 0,15M?
c/ Sau bao lâu chuyển hóa hết 62% N
2
O
5
?
6. Sự phân hủy H
2
O
2
trong dung dịch nước là phản ứng bậc 1:
H
2
O
2
→ H
2
O + O
Dựa vào dữ kiện sau:
* Thời gian phản ứng: 0 5 10 15 20 30 40
* Nồng độ H
2
O
2
(mol/lit): 23,6 18,1 14,8 12,1 9,4 5,8 3,7
Hãy xác định:
1/ Hằng số tốc độ trung bình của phản ứng.
2/ Thời gian để nồng độ ban đầu của H
2
O
2
còn lại bằng ½ ?
3/ Sau 50 phút có bao nhiêu % H
2
O
2
đã tham gia phản ứng?
4/ Thời gian để 30% H
2
O
2
đã tham gia phản ứng?
7. Phản ứng phân hủy phóng xạ của một đồng vị là bậc một và có chu k bán hủy t
1/2
= 15phút. Sau bao
lâu 80% đồng vị đó bị phân hủy?
8. Chu kỳ bán hủy của N
2
O
5
25
0
C 5,7giờ. Tính hằng số tốc độ của phản ứng thời gian cần thiết
để N
2
O
5
phân hủy hết 75%; 87,5% ; nếu phản ứng phân hủy là bậc 1.
9. Ở pha khí, hai nguyên tử iot kết hợp cho một phân tử iot
I(k) + I(k) → I
2
(k)
Đây là một phản ứng bậc hai và tại 23
0
C có hằng số tốc độ là k = 7.10
9
mol
-1
.l.s
-1
.
a/ Lúc đầu, nguyên tử Iot có nồng độ 0,086M, tính nồng độ của nó sau 2 phút.
b/ Tính chu k bán hủy của phản ứng nếu lúc đầu:
Nồng độ iot là 0,6M
Nồng độ iot là 0,42M
10. Fooc maldehyt (HCHO) hyđro peocid (H
2
O
2
), phản ứng với nhau tạo thành acid foocmic
(HCOOH) là phản ứng 1 chiều bậc 2:
HCHO + H
2
O
2
→ HCOOH + H
2
O
1/ Nếu trộn một thể tích bằng nhau (1lít) của dung dịch H
2
O
2
(nồng độ 1M) với dung dịch HCHO
(nồng độ 1M) thì sau 2 giờ nồng độ của HCHO còn lại là 0,215 mol/lit.
Tính hằng số tốc độ của phản ứng và chu kỳ bán hủy.
2/ Nếu trộn 1 lít dung dịch HCHO (nồng độ 1M) với 3 lít dung dịch H
2
O
2
(nồng độ 1M) thì sau 3 giờ
nồng độ của acid foocmic tạo thành là bao nhiêu?
3/ Nếu trộn 1 lit dung dịch HCHO ( nồng độ 0,5M) với 1 lit dung dịch H
2
O
2
(nồng độ 1M) thì thời gian
cần thiết để HCHO còn lại 10% là bao nhiêu?
11. Phản ng phòng hóa este etyl axetat bằng dung dịch NaOH 10
0
C hằng số tốc độ bằng
2,38mol
-1
lph
-1
. Tính thời gian cần để xà phòng hóa 50% etyl axetat 10
0
C khi trộn 1 lit dung dịch etyl
axetat 0,05M với:
a/ 1 lít dung dịch NaOH 0,05M
b/ 1 lit dung dịch NaOH 0,1M
c/ 1 lit dung dịch NaOH 0,04M
Dạng 4: Hệ số nhiệt độ γ
12. Hệ số nhiệt độ của tốc độ phản ứng bằng 3,5. Ở 15
0
C hằng số tốc độ phản ứng này bằng 0,2s
-1
. Tìm
hằng số tốc độ phản ứn ở 40
0
C.
13. Tính hệ số nhiệt độ của tốc độ phản ứng trong từng trường hợp sau:
a/ Ở 393
0
K, phản ứng kết thúc sau 18phút, ở 453
0
K, phản ứng kết thúc sau 1,5s.
b/ Hạ bớt nhiệt độ 45
0
C, phản ứng chậm 25lần.
Dạng 5: Năng lượng hoạt hóa
14. Sunllivan nghiên cứu phản ứng:
2I(k) + H
2
(k) → 2HI(k)
Cho thấy rằng hằng số tốc độ phản ứng 417
0
K bằng 1,12.10
-5
M
-2
.s
-1
737,9
0
K bằng 18,54.10
-5
M
-
2
.s
-1
. Xác định năng lượng hoạt hóa và hằng số tốc độ phản ứng ở 633,2
0
K.
15. Thủy phân CH
3
Cl trong H
2
O là một phản ứng bậc động học một. 25
0
C, phản ng hằng
số tốc độ k
298
=3,32
10
-10
s
-1
, và ở 40
0
C có k
313
=3,13
10
-9
s
-1
. Tính năng lượng hoạt hóa của phản ứng.
16. Trong một phản ứng bậc nhất tiến hành 27
0
C, nồng độ chất đầu giản đi một nửa sau 5000s.
37
0
C nồng độ giảm đi 2 lần sau 1000s. Xác định năng lượng hoạt hóa của phản ứng.
bài tập chương 6 hóa đại cương
Dạng 1: Viết biểu thức tốc độ 1. Dựa vào độ biến thiên nồng độ tác chất và biến thiên nồng độ sản phẩm, hãy biểu thị tốc độ trung bình của phản ứng sau: 4NH3(k) + 5O2(k) → 4NO(k) + 6H2O(k) 2. Đối với phản ứng 2N2O5(k) → 4NO2(k) + O2(k), tốc độ phản ứng được biểu thị bởi biểu thức: dtOdv2. Hãy viết biểu thức tốc độ phản ứng thông qua các chất khác trong phương trình phản ứng. 3. Dựa vào độ biến thiên nồng độ tác chất và biến thiên nồng độ sản phẩm, hãy biểu thị tốc độ tức thời của phản ứng sau: I-(dd) + OCl(dd) → Cl-(dd) + OI-(dd)
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1584     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc Lượt tải: 1092 Lượt xem: 73137
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao BÀI 5.… Lượt tải: 10 Lượt xem: 68818
Kiến thức hóa hữu cơ lớp 11 Lượt tải: 715 Lượt xem: 45671
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Lượt tải: 398 Lượt xem: 42426
Có thể bạn quan tâm