Tài liệu

bai soan tiet sinh hoat lop

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 190     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 35
Tài liệu bai soan tiet sinh hoat lop - tài liệu, sách iDoc.Vnsinh hoạt lớpTuần 1I/ Mục tiêu :- Đánh giá hoạt động tuần 1 của lớp .- Triển khai hoạt động tuần 2 .II/ Các hoạt
Trêng TiÓu häc Yªn Trêng GV: Ph¹m ThÞ H»ng
sinh ho¹t líp
TuÇn 1
I/ Môc tiªu :
- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 1 cña líp .
- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 2 .
II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :
1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 1 :
- C¸c tæ trëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .
- Líp trëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .
- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .
- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .
- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.
2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 2 :
GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ trêng vµ c«ng t¸c ®éi .
Trêng TiÓu häc Yªn Trêng GV: Ph¹m ThÞ H»ng
sinh ho¹t líp
TuÇn 3
I/ Môc tiªu :
- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 3 cña líp .
- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 4 .
II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :
1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 3 :
- C¸c tæ trëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .
- Líp trëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .
- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .
- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .
- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.
..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………
2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 4 :
GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ trêng vµ c«ng t¸c ®éi
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………
Liên hệ quảng cáo

Trêng TiÓu häc Yªn Trêng GV: Ph¹m ThÞ H»ng
sinh ho¹t líp
TuÇn 4
I/ Môc tiªu :
- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 4 cña líp .
- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 5 .
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

bai soan tiet sinh hoat lop
sinh hoạt lớpTuần 1I/ Mục tiêu :- Đánh giá hoạt động tuần 1 của lớp .- Triển khai hoạt động tuần 2 .II/ Các hoạt động chủ yếu :1/ Đánh giá hoạt động tuần 1 :- Các tổ trưởng nêu kết quả theo dõi hoạt động của tổ .- Lớp trưởng bổ xung về kết quả của từng tổ .- HS phát biểu ý kiến .- Bình chon tổ xuất sắc , cá nhân tiêu biểu .- GV nhận xét và kết luận.2/ Triển khai công tác tuần 2 :GV triển khai một số hoạt động của nhà trường và công tác đội .sinh hoạt lớpTuần 3I/ Mục tiêu :- Đánh giá hoạt động tuần 3 của lớp .- Triển khai hoạt động tuần 4 .II/ Các hoạt động chủ yếu :1/ Đánh giá hoạt động tuần 3 :- Các tổ trưởng nêu kết quả theo dõi hoạt động của tổ .- Lớp trưởng bổ xung về kết quả của từng tổ .- HS phát biểu ý kiến .- Bình chon tổ xuất sắc , cá nhân tiêu biểu .- GV nhận xét và kết luận...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2/ Triển khai công tác tuần 4 :GV triển khai một số hoạt động của nhà trường và công tác đội ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...sinh hoạt lớpTuần 4I/ Mục tiêu :- Đánh giá hoạt động tuần 4 của lớp .- Triển khai hoạt động tuần 5 .II/ Các hoạt động chủ yếu :1/ Đánh giá hoạt động tuần 4 :- Các tổ trưởng nêu kết quả theo dõi hoạt động của tổ .- Lớp trưởng bổ xung về kết quả của từng tổ .- HS phát biểu ý kiến .- Bình chon tổ xuất sắc , cá nhân tiêu biểu .- GV nhận xét và kết luận.2/ Triển khai công tác tuần 5 :GV triển khai một số hoạt động của nhà trường và công tác đội .sinh hoạt lớpTuần 5I/ Mục tiêu :- Đánh giá hoạt động tuần 5 của lớp .- Triển khai hoạt động tuần 6 .II/ Các hoạt động chủ yếu :1/ Đánh giá hoạt động tuần 5 :- Các tổ trưởng nêu kết quả theo dõi hoạt động của tổ .- Lớp trưởng bổ xung về kết quả của từng tổ .- HS phát biểu ý kiến .- Bình chon tổ xuất sắc , cá nhân tiêu biểu .- GV nhận xét và kết luận.2/ Triển khai công tác tuần 6 :GV triển khai một số hoạt động của nhà trường và công tác đội .sinh hoạt lớpTuần 6I/ Mục tiêu :- Đánh giá hoạt động tuần 6 của lớp .- Triển khai hoạt động tuần 7 .II/ Các hoạt động chủ yếu :1/ Đánh giá hoạt động tuần 6 :- Các tổ trưởng nêu kết quả theo dõi hoạt động
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Tr­êng TiÓu häc Yªn Tr­êng GV: Ph¹m ThÞ H»ng

sinh ho¹t líp

TuÇn 1

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 1 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 2 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 1 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 2 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 3

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 3 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 4 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 3 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 4 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

sinh ho¹t líp

TuÇn 4

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 4 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 5 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 4 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 5 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 5

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 5 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 6 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 5 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 6 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 6

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 6 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 7 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 6 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 7 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 7

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 7 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 8 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 7 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 8 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 8

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 8 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 9 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 9 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 9 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 9

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 9 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 10 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 9 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 10 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 10

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 10 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 11 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 10 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 11 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 11

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 11 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 12 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 11 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 12 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 12

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 12 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 13 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 12 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 13 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 13

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 13 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 14 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 13 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 14 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 14

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 14 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 15 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 14 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 15 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 15

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 15 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 16 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 16 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 17 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 17

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 17 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 18 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 17 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 18 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 18

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 18 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 19.

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 18 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 19:

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 19

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 19 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 20.

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 19 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 20:

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 20

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 20 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 21.

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 20 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 21:

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 21

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 21 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 22.

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 21 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 22:

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 22

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 22 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 23 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 22 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 23 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 23

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 23 cña líp .

- DÆn dß HS trong dÞp nghØ tÕt ®inh hîi .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 23 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai néi dung trong dÞp nghØ tÕt :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

DÆn dß HS trong dÞp nghØ tÕt ®inh hîi ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu mµ nhµ tr­êng vµ líp ®Ò ra .

sinh ho¹t líp

TuÇn 24

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 24 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 25 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 24 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 25 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 25

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 25 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 26 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 25 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ sung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn – Tuyªn d­¬ng nh÷ng HS cã thµnh tÝch tèt trong phong trµo kÕ ho¹ch nhá .

- B×nh chän b¹n xuÊt s¾c trong tuÇn .

2/ TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 26

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua chµo mõng ngµy thµnh lËp §oµn TNCS Hå ChÝ Minh vµ chµo ®ãn c¸c ThÇy , C« gi¸o ®oµn thùc tËp vÒ tr­êng .

sinh ho¹t líp

TuÇn 26

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 26 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 27 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 26 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ sung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

- B×nh chän b¹n xuÊt s¾c trong tuÇn .

- S¬ kÕt phong trµo thi ®ua 26/3 .

2/ TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 27 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 27

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 27 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 28 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 27 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ sung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

- B×nh chän b¹n xuÊt s¾c trong tuÇn .

2/ TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 28 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 28

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 28 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 29 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 28:

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ sung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

- B×nh chän b¹n xuÊt s¾c trong tuÇn .

2/ TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 29 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 29

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 29cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 30 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 29:

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ sung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

- B×nh chän b¹n xuÊt s¾c trong tuÇn .

2/ TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 30 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 30

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 30 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 31.

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 30:

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ sung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

- B×nh chän b¹n xuÊt s¾c trong tuÇn .

2/ TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 31 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 31

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 31 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 32.

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 31:

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ sung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

- B×nh chän b¹n xuÊt s¾c trong tuÇn .

2/ TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 32 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp TuÇn 32

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 32 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 33.

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 32:

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ sung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

- B×nh chän b¹n xuÊt s¾c trong tuÇn .

2/ TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 33 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 33

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 33 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 34.

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 33:

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ sung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

- B×nh chän b¹n xuÊt s¾c trong tuÇn .

2/ TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 34 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 34

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 34 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 35

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 34:

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ sung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

- B×nh chän b¹n xuÊt s¾c trong tuÇn .

2/ TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 35 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 35

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 35 cña líp .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

§¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 35:

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ sung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

- B×nh chän b¹n xuÊt s¾c trong tuÇn .

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 190     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 69 Lượt xem: 168109
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 322 Lượt xem: 119514
Có thể bạn quan tâm