Tài liệu

bai soan tiet sinh hoat lop

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 161     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 35
Tài liệu bai soan tiet sinh hoat lop - tài liệu, sách iDoc.Vnbai soan tiet sinh hoat lop,sinh hoạt lớpTuần 1I/ Mục tiêu :- Đánh giá hoạt động tuần 1 của lớp .- Triển khai hoạt động tuần 2 .II/ Các hoạt động chủ yếu :1/…
Trêng TiÓu häc Yªn Trêng GV: Ph¹m ThÞ H»ng
sinh ho¹t líp
TuÇn 1
I/ Môc tiªu :
- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 1 cña líp .
- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 2 .
II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :
1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 1 :
- C¸c tæ trëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .
- Líp trëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .
- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .
- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .
- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.
2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 2 :
GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ trêng vµ c«ng t¸c ®éi .
Trêng TiÓu häc Yªn Trêng GV: Ph¹m ThÞ H»ng
sinh ho¹t líp
TuÇn 3
I/ Môc tiªu :
- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 3 cña líp .
- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 4 .
II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :
1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 3 :
- C¸c tæ trëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .
- Líp trëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .
- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .
- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .
- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.
..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………
2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 4 :
GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ trêng vµ c«ng t¸c ®éi
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………
Liên hệ quảng cáo

Trêng TiÓu häc Yªn Trêng GV: Ph¹m ThÞ H»ng
sinh ho¹t líp
TuÇn 4
I/ Môc tiªu :
- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 4 cña líp .
- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 5 .
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

bai soan tiet sinh hoat lop

sinh hoạt lớpTuần 1I/ Mục tiêu :- Đánh giá hoạt động tuần 1 của lớp .- Triển khai hoạt động tuần 2 .II/ Các hoạt động chủ yếu :1/ Đánh giá hoạt động tuần 1 :- Các tổ trưởng nêu kết quả theo dõi hoạt động của tổ .- Lớp trưởng bổ xung về kết quả của từng tổ .- HS phát biểu ý kiến .- Bình chon tổ xuất sắc , cá nhân tiêu biểu .- GV nhận xét và kết luận.2/ Triển khai công tác tuần 2 :GV triển khai một số hoạt động của nhà trường và công tác đội .sinh hoạt lớpTuần 3I/ Mục tiêu :- Đánh giá hoạt động tuần 3 của lớp .- Triển khai hoạt động tuần 4 .II/ Các hoạt động chủ yếu :1/ Đánh giá hoạt động tuần 3 :- Các tổ trưởng nêu kết quả theo dõi hoạt động của tổ .- Lớp trưởng bổ xung về kết quả của từng tổ .- HS phát biểu ý kiến .- Bình chon tổ xuất sắc , cá nhân tiêu biểu .- GV nhận xét và kết luận...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2/ Triển khai công tác tuần 4 :GV triển khai một số hoạt động của nhà trường và công tác đội ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...sinh hoạt lớpTuần 4I/ Mục tiêu :- Đánh giá hoạt động tuần 4 của lớp .- Triển khai hoạt động tuần 5 .II/ Các hoạt động chủ yếu :1/ Đánh giá hoạt động tuần 4 :- Các tổ trưởng nêu kết quả theo dõi hoạt động của tổ .- Lớp trưởng bổ xung về kết quả của từng tổ .- HS phát biểu ý kiến .- Bình chon tổ xuất sắc , cá nhân tiêu biểu .- GV nhận xét và kết luận.2/ Triển khai công tác tuần 5 :GV triển khai một số hoạt động của nhà trường và công tác đội .sinh hoạt lớpTuần 5I/ Mục tiêu :- Đánh giá hoạt động tuần 5 của lớp .- Triển khai hoạt động tuần 6 .II/ Các hoạt động chủ yếu :1/ Đánh giá hoạt động tuần 5 :- Các tổ trưởng nêu kết quả theo dõi hoạt động của tổ .- Lớp trưởng bổ xung về kết quả của từng tổ .- HS phát biểu ý kiến .- Bình chon tổ xuất sắc , cá nhân tiêu biểu .- GV nhận xét và kết luận.2/ Triển khai công tác tuần 6 :GV triển khai một số hoạt động của nhà trường và công tác đội .sinh hoạt lớpTuần 6I/ Mục tiêu :- Đánh giá hoạt động tuần 6 của lớp .- Triển khai hoạt động tuần 7 .II/ Các hoạt động chủ yếu :1/ Đánh giá hoạt động tuần 6 :- Các tổ trưởng nêu kết quả theo dõi hoạt động

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 161     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 56 Lượt xem: 160594
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 254 Lượt xem: 112157
Có thể bạn quan tâm