Thành viên hongdiep109

bai soan tiet sinh hoat lop

- 11 tháng trước
Chia sẻ
/37 trang
Tải xuống
Thành viên hongdiep109

bai soan tiet sinh hoat lop

- 11 tháng trước
217
Báo lỗi

sinh hoạt lớpTuần 1I/ Mục tiêu :- Đánh giá hoạt động tuần 1 của lớp .- Triển khai hoạt động tuần 2 .II/ Các hoạt động chủ yếu :1/ Đánh giá hoạt động tuần 1 :- Các tổ trưởng nêu kết quả theo dõi hoạt động của tổ .- Lớp trưởng bổ xung về kết quả của từng tổ .- HS phát biểu ý kiến .- Bình chon tổ xuất sắc , cá nhân tiêu biểu .- GV nhận xét và kết luận.2/ Triển khai công tác tuần 2 :GV triển khai một số hoạt động của nhà trường và công tác đội .sinh hoạt lớpTuần 3I/ Mục tiêu :- Đánh giá hoạt động tuần 3 của lớp .- Triển khai hoạt động tuần 4 .II/ Các hoạt động chủ yếu :1/ Đánh giá hoạt động tuần 3 :- Các tổ trưởng nêu kết quả theo dõi hoạt động của tổ .- Lớp trưởng bổ xung về kết quả của từng tổ .- HS phát biểu ý kiến .- Bình chon tổ xuất sắc , cá nhân tiêu biểu .- GV nhận xét và kết luận...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2/ Triển khai công tác tuần 4 :GV triển khai một số hoạt động của nhà trường và công tác đội ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...sinh hoạt lớpTuần 4I/ Mục tiêu :- Đánh giá hoạt động tuần 4 của lớp .- Triển khai hoạt động tuần 5 .II/ Các hoạt động chủ yếu :1/ Đánh giá hoạt động tuần 4 :- Các tổ trưởng nêu kết quả theo dõi hoạt động của tổ .- Lớp trưởng bổ xung về kết quả của từng tổ .- HS phát biểu ý kiến .- Bình chon tổ xuất sắc , cá nhân tiêu biểu .- GV nhận xét và kết luận.2/ Triển khai công tác tuần 5 :GV triển khai một số hoạt động của nhà trường và công tác đội .sinh hoạt lớpTuần 5I/ Mục tiêu :- Đánh giá hoạt động tuần 5 của lớp .- Triển khai hoạt động tuần 6 .II/ Các hoạt động chủ yếu :1/ Đánh giá hoạt động tuần 5 :- Các tổ trưởng nêu kết quả theo dõi hoạt động của tổ .- Lớp trưởng bổ xung về kết quả của từng tổ .- HS phát biểu ý kiến .- Bình chon tổ xuất sắc , cá nhân tiêu biểu .- GV nhận xét và kết luận.2/ Triển khai công tác tuần 6 :GV triển khai một số hoạt động của nhà trường và công tác đội .sinh hoạt lớpTuần 6I/ Mục tiêu :- Đánh giá hoạt động tuần 6 của lớp .- Triển khai hoạt động tuần 7 .II/ Các hoạt động chủ yếu :1/ Đánh giá hoạt động tuần 6 :- Các tổ trưởng nêu kết quả theo dõi hoạt động

Nội dung

Tr­êng TiÓu häc Yªn Tr­êng GV: Ph¹m ThÞ H»ng

sinh ho¹t líp

TuÇn 1

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 1 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 2 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 1 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 2 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 3

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 3 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 4 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 3 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 4 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

sinh ho¹t líp

TuÇn 4

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 4 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 5 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 4 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 5 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 5

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 5 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 6 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 5 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 6 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 6

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 6 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 7 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 6 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 7 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 7

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 7 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 8 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 7 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 8 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 8

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 8 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 9 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 9 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 9 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 9

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 9 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 10 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 9 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 10 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 10

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 10 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 11 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 10 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 11 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 11

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 11 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 12 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 11 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 12 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 12

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 12 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 13 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 12 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 13 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 13

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 13 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 14 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 13 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 14 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 14

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 14 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 15 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 14 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 15 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 15

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 15 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 16 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 16 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 17 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 17

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 17 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 18 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 17 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 18 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 18

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 18 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 19.

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 18 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 19:

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 19

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 19 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 20.

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 19 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 20:

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 20

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 20 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 21.

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 20 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 21:

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 21

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 21 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 22.

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 21 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 22:

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 22

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 22 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 23 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 22 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 23 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 23

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 23 cña líp .

- DÆn dß HS trong dÞp nghØ tÕt ®inh hîi .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 23 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai néi dung trong dÞp nghØ tÕt :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

DÆn dß HS trong dÞp nghØ tÕt ®inh hîi ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu mµ nhµ tr­êng vµ líp ®Ò ra .

sinh ho¹t líp

TuÇn 24

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 24 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 25 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 24 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ xung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- B×nh chon tæ xuÊt s¾c , c¸ nh©n tiªu biÓu .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

2/ TriÓn khai c«ng t¸c tuÇn 25 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 25

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 25 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 26 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 25 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ sung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn – Tuyªn d­¬ng nh÷ng HS cã thµnh tÝch tèt trong phong trµo kÕ ho¹ch nhá .

- B×nh chän b¹n xuÊt s¾c trong tuÇn .

2/ TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 26

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua chµo mõng ngµy thµnh lËp §oµn TNCS Hå ChÝ Minh vµ chµo ®ãn c¸c ThÇy , C« gi¸o ®oµn thùc tËp vÒ tr­êng .

sinh ho¹t líp

TuÇn 26

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 26 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 27 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 26 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ sung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

- B×nh chän b¹n xuÊt s¾c trong tuÇn .

- S¬ kÕt phong trµo thi ®ua 26/3 .

2/ TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 27 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 27

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 27 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 28 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 27 :

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ sung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

- B×nh chän b¹n xuÊt s¾c trong tuÇn .

2/ TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 28 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 28

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 28 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 29 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 28:

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ sung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

- B×nh chän b¹n xuÊt s¾c trong tuÇn .

2/ TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 29 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 29

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 29cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 30 .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 29:

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ sung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

- B×nh chän b¹n xuÊt s¾c trong tuÇn .

2/ TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 30 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 30

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 30 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 31.

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 30:

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ sung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

- B×nh chän b¹n xuÊt s¾c trong tuÇn .

2/ TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 31 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 31

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 31 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 32.

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 31:

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ sung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

- B×nh chän b¹n xuÊt s¾c trong tuÇn .

2/ TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 32 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp TuÇn 32

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 32 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 33.

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 32:

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ sung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

- B×nh chän b¹n xuÊt s¾c trong tuÇn .

2/ TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 33 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 33

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 33 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 34.

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 33:

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ sung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

- B×nh chän b¹n xuÊt s¾c trong tuÇn .

2/ TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 34 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 34

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 34 cña líp .

- TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 35

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

1/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 34:

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ sung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

- B×nh chän b¹n xuÊt s¾c trong tuÇn .

2/ TriÓn khai ho¹t ®éng tuÇn 35 :

GV triÓn khai mét sè ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ c«ng t¸c ®éi .

sinh ho¹t líp

TuÇn 35

I/ Môc tiªu :

- §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 35 cña líp .

II/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu :

§¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 35:

- C¸c tæ tr­ëng nªu kÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng cña tæ .

- Líp tr­ëng bæ sung vÒ kÕt qu¶ cña tõng tæ .

- HS ph¸t biÓu ý kiÕn .

- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

- B×nh chän b¹n xuÊt s¾c trong tuÇn .

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang