Tài liệu

Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 5

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2616     Tải về: 5     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 61
Tài liệu Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 5 - tài liệu, sách iDoc.VnChương 5: Về Đảng CSVN, về XD nhà nước của dân, do dân, vì dân
Ch ng 5ươ
T T NG H CHÍ MINH V Đ NG Ư ƯỞ
T T NG H CHÍ MINH V Đ NG Ư ƯỞ
C NG S N VI T NAM; V Y D NG
C NG S N VI T NAM; V Y D NG
NHÀ N C C A DÂN, DO DÂN, VÌ DÂNƯỚ
NHÀ N C C A DÂN, DO DÂN, VÌ DÂNƯỚ
I. Nh ng lu n đi m ch y u c a H Chí Minh v ế
Đ ng c ng s n Vi t Nam
II. T t ng H Chí Minh v xây d ng nhà n c ư ưở ướ
c a dân, do dân, vì dân
III. Xây d ng Đ ng v ng m nh, xây d ng nhà
n c ngang t m nhi m v c a giai đo n cách ướ
m ng m i theo t t ng H Chí Minh ư ưở
I. Nh ng lu n đi m ch y u c a H Chí Minh ế
I. Nh ng lu n đi m ch y u c a H Chí Minh ế
v Đ ng c ng s n Vi t Nam [7 lu n đi m]
v Đ ng c ng s n Vi t Nam [7 lu n đi m]
1
1
.
.
Đ ng c ng s n là nhân t quy t đ nh hàng ế
Đ ng c ng s n là nhân t quy t đ nh hàng ế
đ u đ đ a cách m ng Vi t Nam đ n th ng l i ư ế
đ u đ đ a cách m ng Vi t Nam đ n th ng l i ư ế
Đ n v i ế
CN Mác –
Lênin,
Bác hi u
rõ h n v :ơ
Qu n chúng nhân dân
ng i sáng t o nên l ch s , ườ
đ ng l c c a các cu c CM
S c m nh c a qu n chúng ch
phát huy đ y đ , đúng đ n khi
có s lãnh đ o c a m t “đ ng
cách m nh” chân chính
T đó, Ng i kh ng đ nh: ườ
đ trong thì v n đ ng và t
ch c dân chúng
Mu n
làm
cách
m ng
thì tr c ướ
h t ph i ế
có đ ng
cách
m nh
Đ ng có v ng cách m nh m i
thành công, cũng nh ng i ư ườ
c m lái có v ng thuy n m i
ch y
ngoài thì liên l c v i dân t c b
áp b c và VS giai c p m i n i ơ
Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 5
Chương 5: Về Đảng CSVN, về XD nhà nước của dân, do dân, vì dân
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus