Tài liệu

Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 5

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2587     Tải về: 5     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 61
Tài liệu Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 5 - tài liệu, sách iDoc.VnBài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 5,Chương 5: Về Đảng CSVN, về XD nhà nước của dân, do dân, vì dân
Ch ng 5ươ
T T NG H CHÍ MINH V Đ NG Ư ƯỞ
T T NG H CHÍ MINH V Đ NG Ư ƯỞ
C NG S N VI T NAM; V Y D NG
C NG S N VI T NAM; V Y D NG
NHÀ N C C A DÂN, DO DÂN, VÌ DÂNƯỚ
NHÀ N C C A DÂN, DO DÂN, VÌ DÂNƯỚ
I. Nh ng lu n đi m ch y u c a H Chí Minh v ế
Đ ng c ng s n Vi t Nam
II. T t ng H Chí Minh v xây d ng nhà n c ư ưở ướ
c a dân, do dân, vì dân
III. Xây d ng Đ ng v ng m nh, xây d ng nhà
n c ngang t m nhi m v c a giai đo n cách ướ
m ng m i theo t t ng H Chí Minh ư ưở
I. Nh ng lu n đi m ch y u c a H Chí Minh ế
I. Nh ng lu n đi m ch y u c a H Chí Minh ế
v Đ ng c ng s n Vi t Nam [7 lu n đi m]
v Đ ng c ng s n Vi t Nam [7 lu n đi m]
1
1
.
.
Đ ng c ng s n là nhân t quy t đ nh hàng ế
Đ ng c ng s n là nhân t quy t đ nh hàng ế
đ u đ đ a cách m ng Vi t Nam đ n th ng l i ư ế
đ u đ đ a cách m ng Vi t Nam đ n th ng l i ư ế
Đ n v i ế
CN Mác –
Lênin,
Bác hi u
rõ h n v :ơ
Qu n chúng nhân dân
ng i sáng t o nên l ch s , ườ
đ ng l c c a các cu c CM
S c m nh c a qu n chúng ch
phát huy đ y đ , đúng đ n khi
có s lãnh đ o c a m t “đ ng
cách m nh” chân chính
Liên hệ quảng cáo

T đó, Ng i kh ng đ nh: ườ
đ trong thì v n đ ng và t
ch c dân chúng
Mu n
làm
cách
m ng
thì tr c ướ
h t ph i ế
có đ ng
cách
m nh
Đ ng có v ng cách m nh m i
thành công, cũng nh ng i ư ườ
c m lái có v ng thuy n m i
ch y
ngoài thì liên l c v i dân t c b
áp b c và VS giai c p m i n i ơ
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 5

Chương 5: Về Đảng CSVN, về XD nhà nước của dân, do dân, vì dân

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2587     Tải về: 5     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus