Tài liệu

Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 4

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1412     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 54
Tài liệu Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 4 - tài liệu, sách iDoc.VnC4: Đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
Ch ng 4ươ
T T NG H CHÍ MINH V Đ I ĐOÀN Ư ƯỞ
K T DÂN T C, K T H P S C M NH DÂN
T C V I S C M NH TH I Đ I
I. T t ng H Chí Minh v đ i đoàn k t ư ưở ế
dân t c
II. T t ng H Chí Minh v k t h p s c ư ưở ế
m nh dân t c v i s c m nh th i đ i
III. Phát huy s c m nh đ i đoàn k t dân ế
t c k t h p v i s c m nh th i đ i trong b i ế
c nh hi n nay
1. C s nh thành t t ng H ơ ư ưở
Chí Minh v đ i đoàn k t dân t c ế
1.1. Truy n
th ng yêu
n c, nhân ướ
ái, tinh th n
c k t c ng ế
đ ng dân
t c
1.2. Quan
đi m c a
CN Mác
-Lênin: cách
m ng là s
nghi p c a
qu n chúng
1.3. T ng k t ế
nh ng kinh nghi m
thànhng & th t
b i c a các phong
trào yêu n c, ướ
phong trào CM Vi t
Nam & TG
I. T t ng H Chí Minh ư ưở
I. T t ng H Chí Minh ư ưở
v đ i đoàn k t dân t c ế
v đ i đoàn k t dân t c ế
1.1. Truy n th ng yêu n c, nhân ái, tinh ướ
th n c k t c ng đ ng dân t c ế
V i ng i Vi t Nam thì ườ yêu n c – nhân ướ
nghĩa – đoàn k t ế tr thành tình c m t nhiên:
Nhi u đi u ph l y giá g ng Ng i ươ ườ
trong m t n c ph i th ng nhau cùng ướ ươ
Thành tri t lý nhân sinh: ế
M t cây làm ch ng lên non
Bay ch m l i nên hòn
núi cao
Câu
chuy n
bó đũa
Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 4
C4: Đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1412     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus