Tài liệu

Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 4

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1380     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 54
Tài liệu Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 4 - tài liệu, sách iDoc.VnC4: Đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
Ch ng 4ươ
T T NG H CHÍ MINH V Đ I ĐOÀN Ư ƯỞ
K T DÂN T C, K T H P S C M NH DÂN
T C V I S C M NH TH I Đ I
I. T t ng H Chí Minh v đ i đoàn k t ư ưở ế
dân t c
II. T t ng H Chí Minh v k t h p s c ư ưở ế
m nh dân t c v i s c m nh th i đ i
III. Phát huy s c m nh đ i đoàn k t dân ế
t c k t h p v i s c m nh th i đ i trong b i ế
c nh hi n nay
1. C s nh thành t t ng H ơ ư ưở
Chí Minh v đ i đoàn k t dân t c ế
1.1. Truy n
th ng yêu
n c, nhân ướ
ái, tinh th n
c k t c ng ế
đ ng dân
t c
1.2. Quan
đi m c a
CN Mác
-Lênin: cách
m ng là s
nghi p c a
qu n chúng
1.3. T ng k t ế
nh ng kinh nghi m
thànhng & th t
b i c a các phong
trào yêu n c, ướ
phong trào CM Vi t
Nam & TG
I. T t ng H Chí Minh ư ưở
I. T t ng H Chí Minh ư ưở
v đ i đoàn k t dân t c ế
v đ i đoàn k t dân t c ế
Liên hệ quảng cáo

1.1. Truy n th ng yêu n c, nhân ái, tinh ướ
th n c k t c ng đ ng dân t c ế
V i ng i Vi t Nam thì ườ yêu n c – nhân ướ
nghĩa – đoàn k t ế tr thành tình c m t nhiên:
Nhi u đi u ph l y giá g ng Ng i ươ ườ
trong m t n c ph i th ng nhau cùng ướ ươ
Thành tri t lý nhân sinh: ế
M t cây làm ch ng lên non
Bay ch m l i nên hòn
núi cao
Câu
chuy n
bó đũa
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 4
C4: Đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1380     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus