Thành viên bautroidemcuaem1010

Bài giảng tiếng anh lớp 4 unit 12

Chia sẻ
/29 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (29 trang)
Thành viên bautroidemcuaem1010

Bài giảng tiếng anh lớp 4 unit 12

2,637
Báo lỗi

Bài giảng tiếng anh lớp 4 unit 12

Nội dung
Wednesday, November 11th 2009

Teacher: Lâm Ch nơ

* Warm up: * Vocabulary and Model Sentences of Unit 11.

Thursday, April 7th 2011

place a stamp post office bookshop supermarket food stall zoo cinema want

S.1: I want some [stamps]. S.2: Let’s go to the [post office].

S.1: Why do you want to go to the [post office]? S.2: Because I want some [stamps].

Thursday, April 7th 2011

Unit 12: Lesson 1:

Our Clothes A. 1, 2, 3

Thursday, April 7th 2011

1. Look, listen and repeat: A.1 - P.110

Unit 12: Lesson 1: A. 1, 2, 3

Our Clothes Thursday, April 7th 2011

red (Adj): màu đỏ

Lesson 1: A. 1, 2, 3 * New words:

Thursday, April 7th 2011

Unit 12: Our Clothes

white (Adj): màu tr ngắ

Lesson 1: A. 1, 2, 3 * New words:

Thursday, April 7th 2011

Unit 12: Our Clothes

blue (Adj): màu xanh da tr iờ

Lesson 1: A. 1, 2, 3 * New words:

Thursday, April 7th 2011

Unit 12: Our Clothes

black (Adj): màu đen

Lesson 1: A. 1, 2, 3 * New words:

Thursday, April 7th 2011

Unit 12: Our Clothes

yellow (Adj): màu vàng

Lesson 1: A. 1, 2, 3 * New words:

Thursday, April 7th 2011

Unit 12: Our Clothes

brown (Adj): màu nâu

Lesson 1: A. 1, 2, 3 * New words:

Thursday, April 7th 2011

Unit 12: Our Clothes

red white blue

black brownyellow

colour (N): màu s cắ red (Adj) :

white (Adj) : blue (Adj) : black (Adj) :

brown (Adj) :

yellow (Adj) :

Lesson 1: A. 1, 2, 3 * New words:

màu đỏ màu tr ngắ

màu xanh da tr iờ màu đen

màu nâu

màu vàng

Thursday, April 7th 2011

Unit 12: Our Clothes

Do you like that dress?

It’s white.

No. I like the red one.

(B n có thích cái váy dài kia ạ không?)

(Màu tr ng.)ắ

(Không. Mình thích cái màu đ .)ỏ

Mai:

Li Li:

Mai:

Li Li:

What colour is it? (Nó có màu gì?)

Lesson 1: A. 1, 2, 3

Thursday, April 7th 2011

Unit 12: Our Clothes

1. Look, listen and repeat: A.1 - P.110

* Model Sentences: * Nói v màu ề s c:ắ

S.2: It’s [white]. They’re

S.1: What colour is it? are they?

(Nó / Chúng nó màu gì?)

(Nó / Chúng nó màu tr ng.)ắ

Lesson 1: A. 1, 2, 3

Thursday, April 7th 2011

Unit 12: Our Clothes

2. Look and say: A.2 - P.111 Lesson 1: A. 1, 2, 3

Thursday, April 7th 2011

Unit 12: Our Clothes

2. Look and say: A.2 - P.111 Lesson 1: A. 1, 2, 3

Thursday, April 7th 2011

Unit 12: Our Clothes

red

What colour is it ? It’s ........... .red

2. Look and say: A.2 - P.111 Lesson 1: A. 1, 2, 3

Thursday, April 7th 2011

Unit 12: Our Clothes

white

What colour is it ? It’s ........... .white

2. Look and say: A.2 - P.111 Lesson 1: A. 1, 2, 3

Thursday, April 7th 2011

Unit 12: Our Clothes

blue

What colour is it ? It’s ........... .blue

2. Look and say: A.2 - P.111 Lesson 1: A. 1, 2, 3

Thursday, April 7th 2011

Unit 12: Our Clothes

black

What colour are they ? They’re ......... .black

2. Look and say: A.2 - P.111 Lesson 1: A. 1, 2, 3

Thursday, April 7th 2011

Unit 12: Our Clothes

yellow

What colour are they ? They’re ......... .yellow

2. Look and say: A.2 - P.111 Lesson 1: A. 1, 2, 3

Thursday, April 7th 2011

Unit 12: Our Clothes

brown

What colour are they ? They’re ......... .brown

2. Look and say: A.2 - P.111 Lesson 1: A. 1, 2, 3

Thursday, April 7th 2011

Unit 12: Our Clothes

What colour is it ? It’s ........... .

What colour are they ? They’re ......... .

3. Let’s talk: A.3 - P.111

Lesson 1: A. 1, 2, 3

What colour is it ? It’s ................ .

Thursday, April 7th 2011

Unit 12: Our Clothes

What colour are they ? They’re ......... .

Homework:

* To learn the vocab, M.S and lesson by heart.

* To do the exercise 1, 2, 3 on P.96, 97 - Workbook.

* To prepare “Unit 12. Lesson 2. A. 4, 5, 6 ” for next period.

Lesson 1: A. 1, 2, 3

Thursday, April 7th 2011

Unit 12: Our Clothes

colour (N): màu s cắ

red (Adj) : white (Adj) : blue (Adj) : black (Adj) :

brown (Adj) : yellow (Adj) :

Lesson 1: A. 1, 2, 3

* New words:

màu đỏmàu tr ngắ

màu xanh da tr iờ màu đen

màu nâu màu vàng

Thursday, April 7th 2011

Unit 12: Our Clothes

1. Look, listen and repeat: A.1 - P.110

* Model Sentences: * Nói v màu ề s c:ắ

S.2: It’s [white]. They’re

S.1: What colour is it? are they?

(Nó / Chúng nó màu gì?)

(Nó / Chúng nó màu trăng.)

Lesson 1: A. 1, 2, 3

Thursday, April 7th 2011

Unit 12: Our Clothes

2. Look and say: A.2 - P.111

Lesson 1: A. 1, 2, 3

Thursday, April 7th 2011

Unit 12: Our Clothes

3. Let’s talk: A.3 - P.111

1. Look, listen and repeat: A.1 - P.110

Slide 1 * Warm up: Slide 3 Unit 12: 1. Look, listen and repeat: A.1 - P.110 red (Adj): white (Adj): blue (Adj): black (Adj): yellow (Adj): brown (Adj): Slide 12 colour (N): Slide 14 * Model Sentences: 2. Look and say: A.2 - P.111 Slide 17 Slide 18 Slide 19 Slide 20 Slide 21 Slide 22 Slide 23 3. Let’s talk: A.3 - P.111 * To learn the vocab, M.S and lesson by heart. Slide 26 Slide 27 Slide 28 Slide 29

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang