Tài liệu

Bai giang Thue TTDB

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 148     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 30
Tài liệu Bai giang Thue TTDB - tài liệu, sách iDoc.VnBai giang Thue TTDB,
background image

1

THUEÁ TIEÂU THUÏ ÑAËC BIEÄT 

Thaùng 10 -2009

background image

2

THUEÁ TIEÂU THUÏ ÑAËC BIEÄT

I.

KHAÙI QUAÙT

II.

ÑOÁI TÖÔÏNG CHÒU THUEÁ

III. ÑOÁI TÖÔÏNG KHOÂNG CHÒU THUEÁ

IV. NGÖÔØI NOÄP THUEÁ

V.

CAÊN CÖÙ TÍNH THUEÁ

VI. PHÖÔNG PHAÙP TÍNH THUEÁ

VII. THUEÁ SUAÁT

VIII. TOÙM TAÉT CAÙC YÙ QUAN TROÏNG

IX. PHUÏ LUÏC

X.

CAÂU HOÛI

background image

3

Khaùi quaùt

- Thueá TTÑB laø loaïi thueá giaùn thu
- Nguoàn thu quan trong cuûa Ngaân saùch Nhaø nöôùc
- Thu ñoái vôùi moät soá haøng hoùa, dòch vuï
- Thu ôû khaâu nhaäp khaåu vaø saûn xuaát trong nöôùc
- Thueá TTÑB laø coâng cuï ñeå ñieàu tieát saûn xuaát kinh doanh 

vaø tieâu duøng moät soá maët haøng vaø dòch vuï

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bai giang Thue TTDB

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 148     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm