Thành viên dinhphung1201

Bai giang Thue TTDB

- 07/28/2013
Chia sẻ
Tải xuống miễn phí
Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Tải xuống miễn phí (30 trang)
Thành viên dinhphung1201

Bai giang Thue TTDB

- 07/28/2013
313
Báo lỗi

Nội dung
PL Thue

* THUEÁ TIEÂU THUÏ ÑAËC BIEÄT Thaùng 10 -2009

* THUEÁ TIEÂU THUÏ ÑAËC BIEÄT KHAÙI QUAÙT ÑOÁI TÖÔÏNG CHÒU THUEÁ ÑOÁI TÖÔÏNG KHOÂNG CHÒU THUEÁ NGÖÔØI NOÄP THUEÁ CAÊN CÖÙ TÍNH THUEÁ PHÖÔNG PHAÙP TÍNH THUEÁ THUEÁ SUAÁT TOÙM TAÉT CAÙC YÙ QUAN TROÏNG PHUÏ LUÏC CAÂU HOÛI

* Khaùi quaùt - Thueá TTÑB laø loaïi thueá giaùn thu - Nguoàn thu quan trong cuûa Ngaân saùch Nhaø nöôùc - Thu ñoái vôùi moät soá haøng hoùa, dòch vuï - Thu ôû khaâu nhaäp khaåu vaø saûn xuaát trong nöôùc - Thueá TTÑB laø coâng cuï ñeå ñieàu tieát saûn xuaát kinh doanh vaø tieâu duøng moät soá maët haøng vaø dòch vuï

* Ñoái töôïng chòu thueá Haøng hoùa: Thuoác laù ñieáu, xì gaø vaø cheá phaåm khaùc töø caây thuoác laù duøng ñeå huùt, hít, nhai, ngöûi, ngaäm; Röôïu; Bia; Xe oâtoâ döôùi 24 choã, keå caû xe oâtoâ vöøa chôû ngöôøi, vöøa chôû haøng loaïi töø hai haøng gheá trôø leân, coù thieát keá vaùch ngaên coá ñònh giöõa khoang chôû ngöôøi vaø khoang chôû haøng; Xe moâ toâ hai baùnh, xe moâ toâ ba baùnh coù dung tích xi lanh treân 125cm3; Taøu bay, du thuyeàn; Xaêng caùc loaïi, nap-ta (naphtha), cheá phaåm taùi hôïp (reformade component) vaø caùc cheá phaåm khaùc ñeå pha cheá xaêng; Ñieàu hoøa nhieät ñoä coâng suaát töø 90.000 BTU trôû xuoáng; Baøi laù; Vaøng maõ, haøng maõ;

* Ñoái töôïng chòu thueá (tt) Dòch vuï: Kinh doanh vuõ tröôøng; Kinh doanh maùt-xa (massage), karaoke; Kinh doanh casino; troø chôi ñieän töû coù thöôûng bao goàm coù thöôûng bao goàm troø chôi baèng maùy jackpot, maùy slot vaø caùc loaïi maùy töông töï; Kinh doanh ñaët cöôïc; Kinh doanh golf bao goàm baùn theû hoäi vieân, veù chôi golf; Kinh doanh xoå soá.

* Ñoái töôïng khoâng chòu thueá Haøng hoùa do cô sôû saûn xuaát, gia coâng tröïc tieáp xuaát khaåu hoaëc baùn, uûy thaùc cho cô sôû kinh doanh khaùc ñeå xuaát khaåu; Haøng hoùa nhaäp khaåu bao goàm: Haøng vieän trôï nhaân ñaïo, vieän trôï khoâng hoaøn laïi; Haøng hoùa vaän chuyeån quaù caûnh hoaëc möôïn ñöôøng qua cöûa khaåu; Ñoà duøng cuûa toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi theo tieâu chuaån mieãn tröø ngoaïi giao; Taøu bay, du thuyeàn söû duïng cho muïc ñích kinh doanh vaän chuyeån haøng hoùa, haønh khaùch, khaùch du lòch; Xe oâtoâ cöùu thöông, xe oâtoâ chôû phaïm nhaân; xe oâtoâ tang leã; xe oâtoâ thieát keá vöøa coù choã ngoài, vöøa coù choã ñöùng chôû ñöôïc töø 24 ngöôøi trôû leân; xe oâtoâ chaïy trong khu vui chôi, giaûi trí, theå thao khoâng ñaêng kyù löu haønh vaø khoâng tham gia giao thoâng; Haøng hoùa nhaäp khaåu töø nöôùc ngoaøi vaøo khu phi thueá quan, haøng hoùa töø noäi ñòa baùn vaøo khu phi thueá quan vaø chæ söû duïng trong khu phi thueá quan, haøng hoùa ñöôïc mua baùn giöõa caùc khu phi thueá quan vôùi nhau, tröø xe oâtoâ chôû ngöôøi döôùi 24 choã.

* Ngöôøi noäp thueá Ngöôøi noäp thueá tieâu thuï ñaëc bieät laø toå chöùc, caù nhaân saûn xuaát, nhaäp khaåu haøng hoùa vaø kinh doanh dòch vuï thuoäc ñoái töôïng chòu thueá tieâu thuï ñaëc bieät. Tröôøng hôïp toå chöùc, caù nhaân hoaït ñoäng kinh doanh xuaát khaåu mua haøng hoùa thuoäc dieän chòu thueá tieâu thuï ñaëc bieät cuûa cô sôû saûn xuaát ñeå xuaát khaåu nhöng khoâng xuaát khaåu maø tieâu thuï trong nöôùc thì toå chöùc, caù nhaân coù hoaït ñoäng kinh doanh xuaát khaåu laø ngöôøi noäp thueá tieâu thuï ñaëc bieät.

* Caên cöù tính thueá 1. Giaù tính thueá: a. Ñoái vôùi haøng hoùa saûn xuaát trong nöôùc: laø giaù baùn cuûa cô sôû saûn xuaát chöa coù thueá GTGT: Tröôøng hôïp cô sôû saûn xuaát haøng hoùa chòu thueá TTÑB baùn haøng qua caùc chi nhaùnh, cöûa haøng, cô sôû phuï thuoäc thì giaù laøm caên cöù tính thueá TTÑB laø giaù do caùc chi nhaùnh, cöûa haøng, cô sôû phuï thuoäc baùn ra chöa coù thueá GTGT. Cô sôû saûn xuaát baùn haøng thoâng qua ñaïi lyù baùn ñuùng giaù do cô sôû quy ñònh, höôûng hoa hoàng thì giaù laøm caên cöù xaùc ñònh giaù tính thueá TTÑB laø giaù baùn chöa coù thueá GTGT do cô sôû saûn xuaát quy ñònh chöa tröø hoa hoàng.

Giaù tính thueá TTÑB = Giaù baùn chöa coù thueá GTGT 1 + Thueá suaát thueá TTÑB

* Caên cöù tính thueá (tt) 1. Giaù tính thueá: (tt) - Ñoái vôùi haøng hoùa chòu thueá TTÑB ñöôïc tieâu thuï qua caùc cô sôû kinh doanh thöông maïi thì giaù laøm caên cöù tính thueá TTÑB laø giaù baùn chöa coù thueá GTGT cuûa cô sôû saûn xuaát nhöng khoâng ñöôïc thaáp hôn 10% so vôùi giaù baùn bình quaân do cô sôû kinh doanh thöông maïi baùn ra. Tröôøng hôïp giaù baùn cuûa cô sôû saûn xuaát thaáp hôn 10% so vôùi giaù cô sôû kinh doanh thöông maïi baùn ra thì giaù tính thueá TTÑB laø giaù do cô quan thueá aán ñònh.

* Caên cöù tính thueá (tt) 1. Giaù tính thueá: (tt) b. Ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu: laø giaù tính thueá nhaäp khaåu coäng vôùi thueá nhaäp khaåu. Tröôøng hôïp haøng hoùa nhaäp khaåu ñöôïc mieãn, giaûm thueá nhaäp khaåu thì giaù tính thueá khoâng bao goàm soá thueá nhaäp khaåu ñöôïc mieãn giaûm. c. Ñoái vôùi haøng hoùa gia coâng: Giaù tính thueá TTÑB laø giaù baùn chöa coù thueá GTGT vaø chöa coù thueá TTÑB cuûa cô sôû giao gia coâng (hoaëc laø giaù baùn cuûa haøng hoùa saûn xuaát cuøng loaïi hoaëc töông ñöông taïi cuøng thôøi ñieåm baùn haøng), ñöôïc xaùc ñònh cuï theå nhö sau:

Giaù tính thueá TTÑB = Giaù tính thueá nhaäp khaåu + Thueá nhaäp khaåu Giaù tính thueá TTÑB ñoái vôùi haøng hoùa gia coâng = Giaù baùn chöa coù thueá GTGT cuûa cô sôû giao gia coâng 1 + Thueá suaát thueá TTÑB

* Caên cöù tính thueá (tt) 1. Giaù tính thueá: (tt) d. Baùn traû goùp: laø giaù baùn chöa coù thueá TTÑB vaø thueá GTGT baùn theo phöông thöùc traû tieàn moät laàn, khoâng bao goàm laõi traû goùp, laõi traû chaäm. e. Ñoái vôùi dòch vuï: laø giaù cung öùng dòch vuï chöa coù thueá TTÑB 2. Thueá suaát: (xem baûng thueá suaát)

Giaù tính thueá TTÑB = Giaù dòch vuï (baùn ra chöa coù thueá GTGT) 1 + thueá suaát thueá TTDB

* Phöông phaùp tính thueá 1/ Ñoái vôùi haøng saûn xuaát trong nöôùc 2/ Ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu

Thueá TTÑB = Soá löôïng x Giaù tính thueá TTÑB x Thueá suaát thueá TTÑB Thueá TTÑB = Giaù tính thueá nhaäp khaåu + Thueá nhaäp khaåu x Thueá suaát thueá TTÑB

* Thueá suaát

STT Haøng hoùa, dòch vuï Thueá suaát (%) I Haøng hoùa   1 Thuoác laù ñieáu, xì gaø vaø caùc cheá phaåm khaùc töø caây thuoác laù 65 2 Röôïu a) Röôïu töø 20 ñoä trôû leân Töø ngaøy 01/01/2010 ñeán heát ngaøy 31/12/2012 45 Töø ngaøy 01/01/2013 50 b) Röôïu döôùi 20 ñoä 25 3 Bia Töø ngaøy 01/01/2010 ñeán heát ngaøy 31/12/2012 45 Töø ngaøy 01/01/2013 50

*

4 Xe oâ toâ döôùi 24 choã a) Xe oâ toâ chôû ngöôøi töø 9 choã trôû xuoáng, tröø loaïi quy ñònh taïi ñieåm 4ñ, 4e vaø 4g Loaïi coù dung tích xi lanh töø 2.000 cm3 trôû xuoáng 45 Loaïi coù dung tích xi lanh treân 2.000 cm3 ñeán 3.000 cm3 50 Loaïi coù dung tích xi lanh treân 2.000 cm3 60 b) Xe oâ toâ chôû ngöôøi töø 10 ñeán döôùi 16 choã, tröø loaïi quy ñònh taïi ñieåm 4ñ, 4e vaø 4g 30 c) Xe oâ toâ chôû ngöôøi töø 16 ñeán döôùi 24 choã, tröø loaïi quy ñònh taïi ñieåm 4ñ, 4e vaø 4g 15 d) Xe oâ toâ vöøa chôû ngöôøi, vöøa chôû haøng, tröø loaïi quy ñònh taïi ñieåm 4ñ, 4e vaø 4g 15 ñ) Xe oâ toâ chaïy baèng xaêng keát hôïp naêng löôïng ñieän, naêng löôïng sinh hoïc, trong ñoù tyû troïng xaêng söû duïng khoâng quaù 70% soá naêng löôïng söû duïng. Baèng 70% möùc thueá suaát aùp duïng cho loaïi xe cuøng loaïi quy ñònh taïi ñieåm 4ñ, 4e vaø 4g

*

e) Xe oâ toâ chaïy baèng naêng löôïng sinh hoïc Baèng 70% möùc thueá suaát aùp duïng cho loaïi xe cuøng loaïi quy ñònh taïi ñieåm 4ñ, 4e vaø 4g g) Xe oâ toâ chaïy baèng ñieän Loaïi chôû ngöôøi töø 9 choã trôû xuoáng 25 Loaïi chôû ngöôøi töø 10 ñeán döôùi 16 choã 15 Loaïi chôû ngöôøi töø 16 ñeán döôùi 24 choã 10 Loaïi thieát keá vöøa chôû ngöôøi, vöøa chôû haøng 10 5 Xe moâ toâ hai baùnh, xe moâ toâ ba baùnh coù dung tích xi lanh treân 125cm3; 20 6 Taøu bay; 30 7 Du thuyeàn; 30

*

8 Xaêng caùc loaïi, nap-ta (naphtha), cheá phaåm taùi hôïp (reformade component) vaø caùc cheá phaåm khaùc ñeå pha cheá xaêng; 10 9 Ñieàu hoøa nhieät ñoä coâng suaát töø 90.000 BTU trôû xuoáng; 10 10 Baøi laù; 40 11 Vaøng maõ, haøng maõ; 70 II Dòch vuï 1 Kinh doanh vuõ tröôøng 40 2 Kinh doanh maùt-xa, karaoke 30 3 Kinh doanh casino, troø chôi ñieän töû coù thöôûng 30 4 Kinh doanh ñaët cöôïc 30 5 Kinh doanh golf 20 6 Kinh doanh xoå soá 15

* Ngöôøi noäp thueá tieâu thuï ñaëc bieät ñöôïc hoaøn thueá ñaõ noäp trong caùc tröôøng hôïp sau: Haøng taïm nhaäp, taùi xuaát khaåu; Haøng hoùa laø nguyeân lieäu nhaäp khaåu ñeå saûn xuaát, gia coâng haøng xuaát khaåu; Quyeát toaùn thueá khi saùp nhaäp, hôïp nhaát, chia, taùch, giaûi theå, phaù saûn, chuyeån ñoåi sôû höõu, chuyeån ñoåi doanh nghieäp, chaám döùt hoaït ñoäng coù soá thueá noäp thöøa; Coù quyeát ñònh hoaøn thueá cuûa cô quan coù thaåm quyeàn. Ngöôøi noäp thueá saûn xuaát haøng hoùa thuoäc ñoái töôïng chòu thueá tieâu thuï ñaëc bieät baèng nguyeân lieäu ñaõ noäp thueá tieâu thuï ñaëc bieät neáu coù chöùng töø hôïp phaùp thì ñöôïc khaáu tröø soá thueá ñaõ noäp ñoái vôùi nguyeân lieäu khi xaùc ñònh soá thueá tieâu thuï ñaëc bieät phaûi noäp ôû khaâu saûn xuaát. Hoaøn thueá TTÑB, khaáu tröø thueá TTÑB

* Giaù tính thueá TTÑB ñoái vôùi haøng saûn xuaát trong nöôùc Giaù tính thueá TTÑB haøng nhaäp khaåu Quyeàn aán ñònh thueá cuûa cô quan thueá Hoaøn thueá TTÑB Khaáu tröø thueá TTÑB Giaûm thueá TTÑB Toùm taét caùc yù quan troïng

* Tôø khai thueá Tieâu thuï ñaëc bieät (Maãu soá 01/TTÑB) Phuï luïc

* Caâu 1 : Giaù tính thueá TTÑB ñoái vôùi haøng hoaù nhaäp khaåu ñöôïc xaùc ñònh baèng : a/ Giaù tính thueá TTÑB = giaù nhaäp khaåu haøng hoaù ghi treân hôïp ñoàng thöông maïi b/ Giaù tính thueá TTÑB = Giaù FOB + thueá nhaäp khaåu c/ Giaù tính thueá TTÑB = Giaù tính thueá nhaäp khaåu d/ Giaù tính thueá TTÑB = Giaù tính thueá nhaäp khaåu + thueá nhaäp khaåu Caâu hoûi

* Caâu 2 : Coâng ty kinh doanh XNK laø ñoái töôïng noäp thueá TTÑB khi : a/ Nhaäp khaåu haøng hoaù thuoäc danh muïc chòu thueá TTÑB b/ Xuaát khaåu haøng hoaù thuoäc danh muïc chòu thueá TTÑB c/ Mua nhöõng maët haøng thuoäc danh muïc chòu thueá TTÑB cuûa ngöôøi saûn xuaát trong nöôùc d/ Baùn haøng hoaù nhaäp khaåu thuoäc danh muïc chòu thueá TTÑB trong thò tröôøng noäi ñòa Caâu hoûi

* Caâu 3 : OÂ toâ saûn xuaát, oâtoâ laép raùp trong nöôùc chòu saéc thueá naøo döôùi ñaây khi baùn ra thò tröôøng noäi ñòa a/ Thueá TTÑB b/ Thueá GTGT c/ Chòu caû 2 saéc thueá neâu treân Caâu hoûi

* Caâu 5 : Moät Cty XNK mua bia hoäp cuûa nhaø maùy bia ñeå xuaát khaåu nhöng khoâng xuaát khaåu maø baùn soá bia ñoù ôû trong nöôùc. Theo quy ñònh cuûa luaät thueá hieän haønh, Cty XNK vaø nhaø maùy bia phaûi chòu thueá nhö sau : a/ Ñöôïc mieãn thueá TTÑB vaø thueá GTGT vì haøng coù giaáy pheùp xuaát khaåu b/ Nhaø maùy bia chæ khai noäp laïi soá thueá TTÑB treân soá haøng ñoù c/ Cty XNK phaûi khai noäp thueá GTGT treân doanh thu baùn soá löôïng bia ñoù d/ Cty XNK phaûi khai noäp thueá TTÑB thay cho nhaø maùy bia vaø phaûi khai noäp thueá GTGT treân doanh thu baùn bia. Caâu hoûi

* Caâu 6 : Cô sôû kinh doanh nhaäp khaåu xe oâ toâ du lòch bò loã, caùc loaïi thueá phaûi noäp laø : a/ Thueá nhaäp khaåu, thueá TTÑB b/ Thueá nhaäp khaåu, thueá GTGT c/ Thueá nhaäp khaåu, thueá TTÑB, thueá GTGT d/ Thueá nhaäp khaåu, thueá TTÑB, thueá GTGT, thueá TNDN Caâu hoûi

* Caâu 7: Nhaø maùy bia A trong thaùng 9/2009 coù tình hình nhö sau: - Mua bia nöôùc 100.000 lít, thueá TTÑB 250 trieäu ñoàng. - Ñöa vaøo saûn xuaát 80.000 lít, ñöôïc 240.000 hoäp bia. - Tieâu thuï ñöôïc 200.000 hoäp, giaù baùn 10.016 ñoàng/hoäp (chöa coù thueá GTGT). Yeâu caàu: Xaùc ñònh thueá TTÑB phaûi noäp, bieát raèng thueá suaát 75%. Xaùc ñònh thueá TTÑB töø 1/1/2010 Xaùc ñònh thueá TTÑB töø 1/1/2013 Caâu hoûi

* Caâu 8: Tröôøng hôïp trong thaùng cô sôû saûn xuaát kinh doanh, dòch vuï chòu thueá TTÑB bò loã maëc duø coù phaùt sinh thueá TTÑB thì vieäc keâ khai vaø noäp tôø khai thueá TTÑB ñöôïc xöû lyù nhö theá naøo? Caâu hoûi

* Caâu 9: Giaù baùn chöa coù thueá GTGT 1 thuøng bia 24 hoäp (24 hoäp x 10.016ñ), thì giaù tính thueá TTÑB laø bao nhieâu? Trong thaùng nhaø maùy bia Vieät Nam tieâu thuï 1.000 thuøng bia hoäp, thueá TTÑB phaûi noäp laø bao nhieâu? Bieát raèng thueá suaát thueá TTÑB bia hoäp laø 75%. Töø 1/1/2010, thueá suaát bia 45%, thueá TTÑB phaûi noäp ? Töø 1/1/2013, thueá suaát bia 50%, thueá TTÑB phaûi noäp ? Caâu hoûi

* Caâu 10: Cô sôû saûn xuaát thuoác laù X trong thaùng 6/2004 coù tình hình nhö sau: + Saûn xuaát 100.000 goùi thuoác laù coù ñaàu loïc nhaõn hieäu B + Baùn haøng theo hoùa ñôn ñöôïc 60.000 goùi, giaù baùn 6.600 ñ/goùi (chöa coù thueá GTGT) + Baùn vaøo khu cheá xuaát theo hôïp ñoàng 10.000 goùi, giaù baùn 4.000 ñ/goùi + Xuaát kho 1.000 goùi thöôûng cho coâng nhaân coù thaønh tích cao trong thaùng + Xuaát kho 4.000 goùi cho Xí nghieäp in, thanh toaùn thay tieàn in bao bì coøn nôï Tính thueá TTÑB maø cô sôû X phaûi noäp trong thaùng 6/2004. Bieát raèng thueá suaát thueá TTÑB ñoái vôùi thuoác laù laø 65%. Caâu hoûi

* Caâu 11: Trong thaùng 8/2006 coâng ty xuaát nhaäp khaåu A mua cuûa cô sôû saûn xuaát röôïu X 100.000 chai röôïu chanh 25 ñoä ñeå xuaát khaåu theo hôïp ñoàng vôùi giaù 20.000 ñ/chai. Nhöng vì lí do khaùch quan coâng ty A khoâng xuaát khaåu ñöôïc loâ haøng noùi treân phaûi baùn laïi trong nöôùc vôùi giaù 29.000 ñ/chai (giaù chöa coù GTGT). Tính caùc loaïi thueá giaùn thu coâng ty A phaûi noäp cho loâ haøng noùi treân, bieát: + Thueá suaát thueá GTGT kinh doanh röôïu laø 10% Thueá suaát thueá TTÑB ñoái vôùi saûn xuaát röôïu döôùi 20 ñoä laø 45%. Caâu hoûi

* Caâu 12: Giaù baùn veù vaøo cöûa vuõ tröôøng laø 28.000 ñ/veù (chöa coù GTGT). Yeâu caàu: Xaùc ñònh thueá TTÑB vaø thueá GTGT vuõ tröôøng phaûi noäp moãi thaùng (30 ngaøy) bieát raèng moãi ñeâm baùn ñöôïc 200 veù, thueá suaát thueá TTÑB 40%, thueá suaát thueá GTGT 10% Caâu hoûi

*
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang