Tài liệu

bài giảng tập đọc theo sách giáo khoa lớp 1 tập 1

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1380     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 14
Tài liệu bài giảng tập đọc theo sách giáo khoa lớp 1 tập 1 - tài liệu, sách iDoc.Vnbài giảng tập đọc theo sách giáo khoa lớp 1 tập 1,Đọc trơn toàn bài, dọc đúng một số tiếng, từ khó: bỗng, giả vờ, kêu toáng, tức tốc, hốt hoảng, chăn cừu, kêu cứu, ....Ôn lại…
TUAÀN: ……… Thöù …………………, ngy…………… thaùng………………
naêm……………………
CHUÛ ÑIEÅM THIEÂN NHIEÂN- ÑT NÖÔÙC
Baøi: MÖU CHUÙ SEÛ
I.Muïc ñích, yeâu caàu:
a/ Ñoïc:
-HS ñoïc ñuùng, nhanh ñöôïc caû baøi “Möu chuù Seû”.
-Ñoïc caùc töø ngöõ: hoaûng laém, neùn sôï, leã pheùp, saïch seõ
-Ngaét ng hôi sau daáu chaám, daáu phaåy
b/ OÂn caùc tieáng coù chöùa vaàn aêm, aêp
-Tìm ñöôïc tieáng coù vaàn uoân. Noùi ñöôïc caâu chöùa tieáng coù vaàn uoân, uoâng
c/ Hieåu:
-Noäi dung baøi: Söï thoâng minh, nhanh trí, cuûa Seû ñaõ giuùp chuù töï cöùu mình thoaùt naïn.
II. Ñoà dng daïy hoïc:
-Saùch Tieáng Vieät, tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc, ñoà duøng daïy vaø hoïc.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ n ñònhùp: (tieát 1)
2/ Kieåm tra baøi cuõ:
3/ Baøi môùi:
a/ Giôùi thieäu baøi:Tranh veõ gì? Daùng veû chuù
Meøo raát giaän coøn chuù chim thì toû veû chieán
thaéng. Ñeå bieát ñöôïc nguyeân nhaân, hoâm nay
ta hoïc baøi: Möu chuù Seû
b/ Luyeän ñoïc:
+GV ñoïc maãu 1 laàn: vöøa chæ vöøa ñoïc.
+Tieáng, töø khoù:
-Gaïch chaân tieáng, töø (töøng töø moät), giaûi
thích nghóa töø:
VD: hoaûng laém
-Töông töï: neùn sôï, leã pheùp, saïch seõ
+Ñoïc nhaûy coùc (theo caâu):
+Caâu:
-GV löu yù ngaét nghæ (gaïch xieân baèng phaán
maøu)
-Chæ baûng cho HS ñoïc.
+Ñoïan, baøi: Baøi coù lôøi ñoái thoaïi, coù caâu
hoûi
*Ng giöõa tieát: Haùt muùa
c/ Tìm hieåu baøi:
-Tìm trong baøi tieáng coù vaàn uoân
-Tìm tieáng ngoaøi baøi uoân, uoâng
-Noùi caâu chöùa tieáng
-Haùt
-4 HS ñoïc baøi “Ai daäy sôùm”, traû lôøi
caâu hoûi
-Gaén baûng caøi: daây sôùm, ra vöôøn, ñaát
trôøi
-HS traû lôøi: Seû ñang bay vuùt leân maëc
cho söï töùc giaän cuûa chuù Meøo
-HS ñoïc- phaân tích (ñaùnh vaàn töøng
tieáng)- ñoïc trôn (3 HS)- caû lôùp
-3- 5 HS
-HS ñoïc luaân phieân ñeán heát lôùp.
-Caû lôùp- thi ñoïc theo toå- caù nhaân ñoïc
caû baøi (4)
-HS môû SGK: gaïch chaân baèng buùt chì
-HS gaén baûng ci: gaén vaàn, gaén
tieáng
-Thi ñua caøi hoa
Tieát 2:
4/ Tìm hieåu baøi ñoïc vaø luyeän noùi:
a/ Tìm hieåu bi ñoïc vaø luyeän ñoïc:
-GV ñoïc maãu 2 laàn
-Cho HS ñoïc toaøn baøi
b/ Luyeän noùi
Troø chôi haùi quaû coù vaàn uoân, uoâng
-HS ñoïc töøng ñoaïn, traû lôøi caâu hoûi
töøng ñoaïn
+Khi Seû bò Meøo choäp ñöôïc, Seû ñaõ
noùi gì?
+Seû laøm gì khi Meøo ñaët noù xuoáng ñaát?
-3 HS
-HS thaûo luaän tranh- phaùt bieåu
IV. Cuûng coá, daën doø:
-Veà nhaø hoïc baøi, taäp traû lôøi caâu hoûi
TUAÀN: ……… Thöù …………………, ngy…………… thaùng………………
naêm……………………
CHUÛ ÑIEÅM NHAØ TRÖÔØNG
Baøi: MEÏ VAØ COÂ
I.Muïc ñích, yeâu caàu:
a/ Ñoïc:
-HS ñoïc ñuùng, nhanh ñöôïc caû baøi “Meï vaø coâ”.
-Ñoïc caùc töø ngöõ: loøng meï, maët trôøi, roài laën, lon ton, saø vaøo
-Ngaét ng hôi sau daáu chaám, daáu phaåy
b/ OÂn caùc tieáng coù chöùa vaàn
-Tìm ñöôïc tieáng coù vaàn uoâi. Noùi ñöôïc caâu chöùa tieáng coù vaàn uoâi, öôi
c/ Hieåu:
-Noäi dung baøi: Tình caûm yeâu meï, yeâu coâ giaùo cuûa beù.
d/ HS chuû ñoäng noùi theo ñeà taøi: Taäp noùi lôøi chaøo
II. Ñoà dng daïy hoïc: -Saùch Tieáng Vieät, tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc, ñoà duøng daïy
vaø hoïc.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Liên hệ quảng cáo

1/ n ñònhùp: (tieát 1)
2/ Kieåm tra baøi cuõ:
3/ Baøi môùi:
a/ Giôùi thieäu bi: Tranh veõ gì? Chuùng ta ai
cuõng yeâu quyù meï vaø coâ. hoâm nay ta hoïc
baøi: Meï vaø coâ
b/ Luyeän ñoïc:
+GV ñoïc maãu 1 laàn: vöøa chæ vöøa ñoïc.
+Tieáng, töø khoù:
-Gaïch chaân tieáng, töø (töøng töø moät), giaûi
thích nghóa töø:
VD: loøng meï
-Töông töï: maët trôøi, roài laën, lon ton, saø vaøo
+Ñoïc nhaûy coùc (theo caâu):
+Caâu:
-GV löu yù ngaét nghæ (gaïch xieân baèng phaán
maøu)
-Chæ baûng cho HS ñoïc.
+Ñoïan, baøi: Baøi coù 2 khoå thô
*Ng giöõa tieát: Haùt muùa
c/ Tìm hieåu baøi:
-Tìm trong baøi tieáng coù vaàn uoâi
-Tìm tieáng ngoaøi baøi uoâi, öôi
-Noùi caâu chöùa tieáng
-Haùt
-4 HS ñoïc baøi “Möu chuù Seû, traû lôøi
caâu hoûi
-Gaén baûng caøi: leã pheùp, neùn sôï, saïch
seõ
-HS traû lôøi: Beù ñang ñöôïc meï vaø coâ
yeâu thöông.
-HS ñoïc- phaân tích (ñaùnh vaàn töøng
tieáng)- ñoïc trôn (3 HS)- caû lôùp
-3- 5 HS
-HS ñoïc luaân phieân ñeán heát lôùp.
-Caû lôùp- thi ñoïc theo toå- caù nhaân ñoïc
caû baøi (4)
-HS môû SGK: gaïch chaân baèng buùt chì
-HS gaén baûng ci: gaén vaàn, gaén
tieáng
-Thi ñua caøi hoa
Tieát 2:
4/ Tìm hieåu baøi ñoïc vaø luyeän noùi:
a/ Tìm hieåu bi ñoïc vaø luyeän ñoïc:
-GV ñoïc maãu 2 laàn
-Cho HS ñoïc toaøn baøi
b/ Luyeän noùi
-Tr chôi haùi quaû cuoái tieát
-HS ñoïc töøng ñoaïn, traû lôøi caâu hoûi
töøng ñoaïn
+Ñoïc nhöõng caâu thô noùi leân tình yeâu
cuûa beù:
-vôùi coâ giaùo
-vôùi meï
-3 HS
-HS thaûo luaän tranh- phaùt bieåu
IV. Cuûng coá, daën doø:
-Veà nhaø hoïc baøi, taäp traû lôøi caâu hoûi
TUAÀN: ……… Thöù …………………, ngy…………… thaùng………………
naêm……………………
CHUÛ ÑIEÅM NHAØ TRÖÔØNG
Baøi: CON QUAÏ THOÂNG MINH
I.Muïc ñích, yeâu caàu:
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

bài giảng tập đọc theo sách giáo khoa lớp 1 tập 1

Đọc trơn toàn bài, dọc đúng một số tiếng, từ khó: bỗng, giả vờ, kêu toáng, tức tốc, hốt hoảng, chăn cừu, kêu cứu, ....Ôn lại các tiếng có vần it, uyt. Tìm được tiếng trong bài có vần it,...Đọc trơn toàn bài, dọc đúng một số tiếng, từ khó: quả na, trứng cuốc, uốn câu, con trâu, ....Ôn lại các tiếng có vần oăt, oăc. Tìm được tiếng trong bài có vần oăt, oăc - Hiểu nghĩa các từ...

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1380     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 213 Lượt xem: 67353
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64236
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 643 Lượt xem: 63677
Có thể bạn quan tâm