Tài liệu

bài giảng tập đọc theo sách giáo khoa lớp 1 tập 1

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1386     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 14
Tài liệu bài giảng tập đọc theo sách giáo khoa lớp 1 tập 1 - tài liệu, sách iDoc.VnĐọc trơn toàn bài, dọc đúng một số [b]tiếng[/b], từ khó: bỗng, giả vờ, kêu toáng, tức tốc, hốt hoảng, chăn cừu,
TUAÀN: ……… Thöù …………………, ngy…………… thaùng………………
naêm……………………
CHUÛ ÑIEÅM THIEÂN NHIEÂN- ÑT NÖÔÙC
Baøi: MÖU CHUÙ SEÛ
I.Muïc ñích, yeâu caàu:
a/ Ñoïc:
-HS ñoïc ñuùng, nhanh ñöôïc caû baøi “Möu chuù Seû”.
-Ñoïc caùc töø ngöõ: hoaûng laém, neùn sôï, leã pheùp, saïch seõ
-Ngaét ng hôi sau daáu chaám, daáu phaåy
b/ OÂn caùc tieáng coù chöùa vaàn aêm, aêp
-Tìm ñöôïc tieáng coù vaàn uoân. Noùi ñöôïc caâu chöùa tieáng coù vaàn uoân, uoâng
c/ Hieåu:
-Noäi dung baøi: Söï thoâng minh, nhanh trí, cuûa Seû ñaõ giuùp chuù töï cöùu mình thoaùt naïn.
II. Ñoà dng daïy hoïc:
-Saùch Tieáng Vieät, tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc, ñoà duøng daïy vaø hoïc.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ n ñònhùp: (tieát 1)
2/ Kieåm tra baøi cuõ:
3/ Baøi môùi:
a/ Giôùi thieäu baøi:Tranh veõ gì? Daùng veû chuù
Meøo raát giaän coøn chuù chim thì toû veû chieán
thaéng. Ñeå bieát ñöôïc nguyeân nhaân, hoâm nay
ta hoïc baøi: Möu chuù Seû
b/ Luyeän ñoïc:
+GV ñoïc maãu 1 laàn: vöøa chæ vöøa ñoïc.
+Tieáng, töø khoù:
-Gaïch chaân tieáng, töø (töøng töø moät), giaûi
thích nghóa töø:
VD: hoaûng laém
-Töông töï: neùn sôï, leã pheùp, saïch seõ
+Ñoïc nhaûy coùc (theo caâu):
+Caâu:
-GV löu yù ngaét nghæ (gaïch xieân baèng phaán
maøu)
-Chæ baûng cho HS ñoïc.
+Ñoïan, baøi: Baøi coù lôøi ñoái thoaïi, coù caâu
hoûi
*Ng giöõa tieát: Haùt muùa
c/ Tìm hieåu baøi:
-Tìm trong baøi tieáng coù vaàn uoân
-Tìm tieáng ngoaøi baøi uoân, uoâng
-Noùi caâu chöùa tieáng
-Haùt
-4 HS ñoïc baøi “Ai daäy sôùm”, traû lôøi
caâu hoûi
-Gaén baûng caøi: daây sôùm, ra vöôøn, ñaát
trôøi
-HS traû lôøi: Seû ñang bay vuùt leân maëc
cho söï töùc giaän cuûa chuù Meøo
-HS ñoïc- phaân tích (ñaùnh vaàn töøng
tieáng)- ñoïc trôn (3 HS)- caû lôùp
-3- 5 HS
-HS ñoïc luaân phieân ñeán heát lôùp.
-Caû lôùp- thi ñoïc theo toå- caù nhaân ñoïc
caû baøi (4)
-HS môû SGK: gaïch chaân baèng buùt chì
-HS gaén baûng ci: gaén vaàn, gaén
tieáng
-Thi ñua caøi hoa
Tieát 2:
4/ Tìm hieåu baøi ñoïc vaø luyeän noùi:
a/ Tìm hieåu bi ñoïc vaø luyeän ñoïc:
-GV ñoïc maãu 2 laàn
-Cho HS ñoïc toaøn baøi
b/ Luyeän noùi
Troø chôi haùi quaû coù vaàn uoân, uoâng
-HS ñoïc töøng ñoaïn, traû lôøi caâu hoûi
töøng ñoaïn
+Khi Seû bò Meøo choäp ñöôïc, Seû ñaõ
noùi gì?
+Seû laøm gì khi Meøo ñaët noù xuoáng ñaát?
-3 HS
-HS thaûo luaän tranh- phaùt bieåu
IV. Cuûng coá, daën doø:
-Veà nhaø hoïc baøi, taäp traû lôøi caâu hoûi
TUAÀN: ……… Thöù …………………, ngy…………… thaùng………………
naêm……………………
CHUÛ ÑIEÅM NHAØ TRÖÔØNG
Baøi: MEÏ VAØ COÂ
I.Muïc ñích, yeâu caàu:
a/ Ñoïc:
-HS ñoïc ñuùng, nhanh ñöôïc caû baøi “Meï vaø coâ”.
-Ñoïc caùc töø ngöõ: loøng meï, maët trôøi, roài laën, lon ton, saø vaøo
-Ngaét ng hôi sau daáu chaám, daáu phaåy
b/ OÂn caùc tieáng coù chöùa vaàn
-Tìm ñöôïc tieáng coù vaàn uoâi. Noùi ñöôïc caâu chöùa tieáng coù vaàn uoâi, öôi
c/ Hieåu:
-Noäi dung baøi: Tình caûm yeâu meï, yeâu coâ giaùo cuûa beù.
d/ HS chuû ñoäng noùi theo ñeà taøi: Taäp noùi lôøi chaøo
II. Ñoà dng daïy hoïc: -Saùch Tieáng Vieät, tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc, ñoà duøng daïy
vaø hoïc.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ n ñònhùp: (tieát 1)
2/ Kieåm tra baøi cuõ:
3/ Baøi môùi:
a/ Giôùi thieäu bi: Tranh veõ gì? Chuùng ta ai
cuõng yeâu quyù meï vaø coâ. hoâm nay ta hoïc
baøi: Meï vaø coâ
b/ Luyeän ñoïc:
+GV ñoïc maãu 1 laàn: vöøa chæ vöøa ñoïc.
+Tieáng, töø khoù:
-Gaïch chaân tieáng, töø (töøng töø moät), giaûi
thích nghóa töø:
VD: loøng meï
-Töông töï: maët trôøi, roài laën, lon ton, saø vaøo
+Ñoïc nhaûy coùc (theo caâu):
+Caâu:
-GV löu yù ngaét nghæ (gaïch xieân baèng phaán
maøu)
-Chæ baûng cho HS ñoïc.
+Ñoïan, baøi: Baøi coù 2 khoå thô
*Ng giöõa tieát: Haùt muùa
c/ Tìm hieåu baøi:
-Tìm trong baøi tieáng coù vaàn uoâi
-Tìm tieáng ngoaøi baøi uoâi, öôi
-Noùi caâu chöùa tieáng
-Haùt
-4 HS ñoïc baøi “Möu chuù Seû, traû lôøi
caâu hoûi
-Gaén baûng caøi: leã pheùp, neùn sôï, saïch
seõ
-HS traû lôøi: Beù ñang ñöôïc meï vaø coâ
yeâu thöông.
-HS ñoïc- phaân tích (ñaùnh vaàn töøng
tieáng)- ñoïc trôn (3 HS)- caû lôùp
-3- 5 HS
-HS ñoïc luaân phieân ñeán heát lôùp.
-Caû lôùp- thi ñoïc theo toå- caù nhaân ñoïc
caû baøi (4)
-HS môû SGK: gaïch chaân baèng buùt chì
-HS gaén baûng ci: gaén vaàn, gaén
tieáng
-Thi ñua caøi hoa
Tieát 2:
4/ Tìm hieåu baøi ñoïc vaø luyeän noùi:
a/ Tìm hieåu bi ñoïc vaø luyeän ñoïc:
-GV ñoïc maãu 2 laàn
-Cho HS ñoïc toaøn baøi
b/ Luyeän noùi
-Tr chôi haùi quaû cuoái tieát
-HS ñoïc töøng ñoaïn, traû lôøi caâu hoûi
töøng ñoaïn
+Ñoïc nhöõng caâu thô noùi leân tình yeâu
cuûa beù:
-vôùi coâ giaùo
-vôùi meï
-3 HS
-HS thaûo luaän tranh- phaùt bieåu
IV. Cuûng coá, daën doø:
-Veà nhaø hoïc baøi, taäp traû lôøi caâu hoûi
TUAÀN: ……… Thöù …………………, ngy…………… thaùng………………
naêm……………………
CHUÛ ÑIEÅM NHAØ TRÖÔØNG
Baøi: CON QUAÏ THOÂNG MINH
I.Muïc ñích, yeâu caàu:
bài giảng tập đọc theo sách giáo khoa lớp 1 tập 1
Đọc trơn toàn bài, dọc đúng một số [b]tiếng[/b], từ khó: bỗng, giả vờ, kêu toáng, tức tốc, hốt hoảng, chăn cừu, kêu cứu, ....Ôn lại các [b]tiếng[/b] có vần it, uyt. Tìm được [b]tiếng[/b] trong bài có vần it,...Đọc trơn toàn bài, dọc đúng một số [b]tiếng[/b], từ khó: quả na, trứng cuốc, uốn câu, con trâu, ....Ôn lại các [b]tiếng[/b] có vần oăt, oăc. Tìm được [b]tiếng[/b] trong bài có vần oăt, oăc - Hiểu nghĩa các từ...
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1386     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 215 Lượt xem: 67937
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 721 Lượt xem: 65637
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64950
Có thể bạn quan tâm