Tài liệu

Bài giảng: sống chết mặc bay

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3596     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 16
Tài liệu Bài giảng: sống chết mặc bay - tài liệu, sách iDoc.Vn2. Nghệ thuật nghị luận đặc sắc nhất của văn bản ý nghĩa văn chương là gì? D. Cách đưa dẫn chứng phong phú thuyết
Phòng giáo d c và đào t o H. M ng C ườ
Tr ng PTDTBT THCS Ma THườ
Gv: Ph m Th Thu Huy n
H·y chän ®¸p ¸n ®óng:
1. ý nghÜa v¨n ch- ¬ng thuéc thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn nµo?
A. NghÞ luËn chÝnh trÞ.
B. NghÞ luËn x· héi
C. NghÞ luËn khoa häc.
2. NghÖ thuËt nghÞ luËn ®Æc s¾c nhÊta v¨n b n ý nghÜa
v¨n ch- ¬ng lµ?
D. C¸ch ®- a dÉn chøng phong phó thuyÕt phôc.
A. C¸ch viÕt giµu cm xóc, l«i cuèn ng- êi ®äc, nhiÒu h×nh
nh so s¸nh.
B. C¸ch lËp luËn chÆt chÏ , dÉn chøng toµn diÖn ®Çy ®ñ
thuyÕt phôc.
C. Tr×nhy n ®Ò phøc t¹p mét c¸ch nnn, dÔ
hiÓu, cã lÝ lÏ , cã cm xóc h×nhnh.
D. NghÞ luËn v¨n ch- ¬ng.
KiÓm tra i cò
V¨nn
V¨nn
Ph¹m Duy Tèn
Ph¹m Duy Tèn
TiÕt 105 – 106 : §äc HiÓu v¨n
TiÕt 105 – 106 : §äc HiÓu v¨n
n
n
Bài giảng: sống chết mặc bay
2. Nghệ thuật nghị luận đặc sắc nhất của văn bản ý nghĩa văn chương là gì? D. Cách đưa dẫn chứng phong phú thuyết phục. A. Cách viết giàu cảm xúc, lôi cuốn người đọc, nhiều hình ảnh so sánh. B. Cách lập luận chặt chẽ, dẫn chứng toàn diện đầy đủ thuyết phục. C. Trình bày vấn đề phức tạp một cách ngắn gọn, dễ hiểu, có lí lẽ, có cảm xúc và hình ảnh. D. Nghị luận văn chương. Kiểm tra bài cũ Văn bản Sống chết mặc bay Phạm Duy Tốn
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3596     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan