Tài liệu

Bài giảng Siêu âm 2D và Doppler trong bệnh động mạch vành

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 340     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 21
Tài liệu Bài giảng Siêu âm 2D và Doppler trong bệnh động mạch vành - tài liệu, sách iDoc.VnBài giảng Siêu âm 2D và Doppler trong bệnh động mạch vành,- Suy Động mạch vành mạn: + CĐTN ổn định + CĐTN Prinzmetal + TMCT yên lặng - Suy ĐMV cấp: + NMCT cấp + CĐTN không ổn định
background image

1

SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG 

BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH

PGS.TS PHAÏM NGUYEÃN VINH

° Suy Ñoäng maïch vaønh maïn :

– CÑTN oån ñònh
– CÑTN Prinzmetal
– TMCT yeân laëng

° Suy ÑMV caáp :

– NMCT caáp
– CÑTN khoâng oån ñònh

° Dò daïng ÑMV

background image

2

GIAÛI PHAÃU HOÏC ÑOÄNG MAÏCH VAØNH (1)

SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH

° ÑMV traùi, ÑMV phaûi : töø ÑMC,xoang

Valsalva, ngay treân choå gaén van ÑMC

° Thaân chính ÑMV traùi :

– Daøi : 10 - 15mm
– Ñöôøng kính :  3 - 10mm
– Chia ñoâi :

• Nhaùnh xuoáng tröôùc lieân thaát
• Nhaùnh muõ traùi

° ÑMV phaûi : ñöôøng kính :  2- 3mm

background image

3

GIAÛI PHAÃU HOÏC ÑOÄNG MAÏCH VAØNH (2)

Maët caét caïnh öùc truïc ngang, ngang van ÑMC giuùp thaáy choå xuaát phaùt ÑMV 

traùi vaø ÑMV phaûi

SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài giảng Siêu âm 2D và Doppler trong bệnh động mạch vành

- Suy Động mạch vành mạn: + CĐTN ổn định + CĐTN Prinzmetal + TMCT yên lặng - Suy ĐMV cấp: + NMCT cấp + CĐTN không ổn định

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1458 Lượt xem: 114897
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 556 Lượt xem: 109778
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88244
Có thể bạn quan tâm
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88244
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 242 Lượt xem: 73351
tâm lý học đại cương Lượt tải: 326 Lượt xem: 66847
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 253 Lượt xem: 52531
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 185 Lượt xem: 51578