Tài liệu

Bài giảng Siêu âm 2D và Doppler trong bệnh động mạch vành

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 343     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 21
Tài liệu Bài giảng Siêu âm 2D và Doppler trong bệnh động mạch vành - tài liệu, sách iDoc.VnBài giảng Siêu âm 2D và Doppler trong bệnh động mạch vành,- Suy Động mạch vành mạn: + CĐTN ổn định + CĐTN Prinzmetal + TMCT yên lặng - Suy ĐMV cấp: + NMCT cấp + CĐTN không ổn định
background image

1

SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG 

BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH

PGS.TS PHAÏM NGUYEÃN VINH

° Suy Ñoäng maïch vaønh maïn :

– CÑTN oån ñònh
– CÑTN Prinzmetal
– TMCT yeân laëng

° Suy ÑMV caáp :

– NMCT caáp
– CÑTN khoâng oån ñònh

° Dò daïng ÑMV

background image

2

GIAÛI PHAÃU HOÏC ÑOÄNG MAÏCH VAØNH (1)

SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH

° ÑMV traùi, ÑMV phaûi : töø ÑMC,xoang

Valsalva, ngay treân choå gaén van ÑMC

° Thaân chính ÑMV traùi :

– Daøi : 10 - 15mm
– Ñöôøng kính :  3 - 10mm
– Chia ñoâi :

• Nhaùnh xuoáng tröôùc lieân thaát
• Nhaùnh muõ traùi

° ÑMV phaûi : ñöôøng kính :  2- 3mm

background image

3

GIAÛI PHAÃU HOÏC ÑOÄNG MAÏCH VAØNH (2)

Maët caét caïnh öùc truïc ngang, ngang van ÑMC giuùp thaáy choå xuaát phaùt ÑMV 

traùi vaø ÑMV phaûi

SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài giảng Siêu âm 2D và Doppler trong bệnh động mạch vành

- Suy Động mạch vành mạn: + CĐTN ổn định + CĐTN Prinzmetal + TMCT yên lặng - Suy ĐMV cấp: + NMCT cấp + CĐTN không ổn định

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1472 Lượt xem: 116198
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 573 Lượt xem: 111156
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 89896
Có thể bạn quan tâm
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 89896
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 247 Lượt xem: 74378
tâm lý học đại cương Lượt tải: 337 Lượt xem: 67622
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 256 Lượt xem: 53078
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 185 Lượt xem: 51747