Thành viên idoc2012

Bài giảng Siêu âm 2D và Doppler trong bệnh động mạch vành

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/21 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Bài giảng Siêu âm 2D và Doppler trong bệnh động mạch vành

- 12 tháng trước
460
Báo lỗi

- Suy Động mạch vành mạn: + CĐTN ổn định + CĐTN Prinzmetal + TMCT yên lặng - Suy ĐMV cấp: + NMCT cấp + CĐTN không ổn định

Nội dung
SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH TS.BS PHAÏM NGUYEÃN VINH

1

SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH

PGS.TS PHAÏM NGUYEÃN VINH

° Suy Ñoäng maïch vaønh maïn : – CÑTN oån ñònh – CÑTN Prinzmetal – TMCT yeân laëng

° Suy ÑMV caáp : – NMCT caáp – CÑTN khoâng oån ñònh

° Dò daïng ÑMV

2

GIAÛI PHAÃU HOÏC ÑOÄNG MAÏCH VAØNH (1) SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH

° ÑMV traùi, ÑMV phaûi : töø ÑMC,xoang Valsalva, ngay treân choå gaén van ÑMC

° Thaân chính ÑMV traùi : – Daøi : 10 - 15mm – Ñöôøng kính : 3 - 10mm – Chia ñoâi :

• Nhaùnh xuoáng tröôùc lieân thaát • Nhaùnh muõ traùi

° ÑMV phaûi : ñöôøng kính : 2- 3mm

3

GIAÛI PHAÃU HOÏC ÑOÄNG MAÏCH VAØNH (2)

Maët caét caïnh öùc truïc ngang, ngang van ÑMC giuùp thaáy choå xuaát phaùt ÑMV traùi vaø ÑMV phaûi

SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH

4

CAÙC MAËT CAÉT GIUÙP KHAÛO SAÙT LOÄ TRÌNH ÑMV

SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH

LCA : ÑMV muõ traùi RCA : ÑMP phaûi LAD : Nhaùnh lieân thaát (nhaùnh xuoáng tröôùc) ÑMV traùi LMCA : Thaân chung ÑMV traùi

5

PHAÂN BOÁ TÖÔÙI MAÙU THAØNH TIM CUÛA CAÙC NHAÙNH ÑMV (1)

SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH

Thaát traùi : – Nhaùnh xuoáng tröôùc lieân thaát : . Moûm tim

. Vaùch lieân thaát

. Vaùch tröôùc thaát traùi – Nhaùnh muõ traùi : . Vaùch beân thaát traùi

. Vaùch sau thaát traùi – ÑMV phaûi : . Vaùch lieân thaát (phaàn ñaùy)

. Vaùch döôùi (phaàn ñaùy)

Thaát phaûi : – ÑMV phaûi : . Vaùch tröôùc

. Vaùch sau

. Moät phaàn vaùch lieân thaát – Nhaùnh xuoáng tröôùc lieân thaát ÑMV traùi : Vaùch tröôùc

6

PHAÂN BOÁ TÖÔÙI MAÙU THAØNH TIM CUÛA

CAÙC NHAÙNH ÑMV (2)

SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH

7

DAÁU HIEÄU THIEÁU MAÙU CUÏC BOÄ CÔ TIM 2D :

° Khu truù : • * Roái loaïn vaän ñoäng thaønh tim :

– Giaûm vaän ñoäng (Hypokinesis) – Voâ vaän ñoäng (Akinesis) – Vaän ñoäng nghòch thöôøng (Dyskinesis)

• * Roái loaïn ñoä daày thaønh tim : – Moûng vaøo kyø taâm thu (Systolic thinning)

° Toaøn theå : • * Daõn buoàng tim • * Bieán daïng buoàng tim

Doppler : ° Doøng van ÑMC : Vaän toác ñænh vaø trung bình giaûm ° Doøng van 2 laù : E ↓, A↑

° Doppler maàu : Hôû van 2 laù xuaát hieän luùc gaéng söùc

SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH

8

SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH

9

LÖÔÏNG GIAÙ CÔ TIM THIEÁU MAÙU

SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH

° Caùc phöông phaùp phaân chia vuøng : – 9 vuøng – 11 vuøng – 13 vuøng – 20 vuøng – 16 vuøng

° Phöông phaùp ñöôøng trung taâm (The centerline method) phoái hôïp vôùi chaát caûn aâm

10

PHAÂN CHIA 16 VUØNG THAØNH TIM CUÛA HIEÄP HOÄI SIEÂU AÂM TIM HOA KYØ

SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH

11

LÖÔÏNG GIAÙ CÔ TIM THIEÁU MAÙU THEO 16 VUØNG SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH

° Bình thöôøng (Normokinesis) : 1 ° Giaûm vaän ñoäng (Hypokinesis) : 2 ° Voâ vaän ñoäng (Akinesis) : 3 ° Vaän ñoäng nghòch thöôøng hay

loaïn ñoäng (dyskinesis) : 4 ° Tuùi phình : 5

☺ Toång soá thu ñöôïc, chia cho soá vuøng thaáy ñöôïc

12

CAÙC MAËT CAÉT GIUÙP LÖÔÏNG GIAÙ THAÁT TRAÙI

SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH

° Caïnh öùc truïc doïc ° Caïnh öùc truïc ngang :

– Ngang van 2 laù – Ngang coät cô – Ngang moûm tim

° Boán buoàng töø moûm ° Hai buoàng töø moûm

13

SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH

CAÙC MAËT CAÉT GIUÙP LÖÔÏNG GIAÙ THAÁT PHAÛI

14

NGUYEÂN NHAÂN CUÛA ROÁI LOAÏN VAÄN ÑOÄNG KHU TRUÙ VAÙCH THAÁT TRAÙI

Nguyeân nhaân noäi taïi : ° Thieáu maùu cuïc boä cô tim ° Xô hoùa cô tim do tieàn söû

NMCT, beänh cô tim ° Roái loaïn daãn truyeàn trong

thaát : Bloác nhaùnh Ngoïai taâm thu Taïo nhòp thaát

Nguyeân nhaân beân ngoaøi : ° Heä thoáng tham khaûo khoâng

ñuùng do xoay, leäch ° Baát thöôøng haäu taûi khu truù

(söùc caêng thaønh) ° Roái loaïn vaän ñoäng vuøng

beân caïnh khoâng thieáu maùu ° Töông taùc giöõa thaát phaûi

thaát traùi (TD : taêng taûi khoái löôïng thaát phaûi, haïn cheá do maøng bao tim)

SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH

15

CHAÅN ÑOAÙN NMCT

SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH

Hoaïi töû cô tim/ sieâu aâm : °Roái loaïn vaän ñoäng khu truù vaùch tim :

- Giaûm ñoäng - Khoâng vaän ñoäng - Vaän ñoäng nghòch thöôøng

°Thay ñoåi ñoä daày vaùch thaát : moûng hôn °Thay ñoåi caáu truùc cô tim : döôùi tia eùcho cô tim

hoaïi töû saùng, ñaäm hôn bình thöôøng

16

PHAÙT HIEÄN CAÙC BIEÁN CHÖÙNG CUÛA NMCT CAÁP

SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH

° Tuùi phình thaát traùi (ventricular aneurysm) : • . Taàn suaát 3,5 ñeán 38%

• . Ngaøy 1 ñeán ngaøy 14 • . Taïi tuùi phình, vaùch tim daõn vaø moûng hôn thöôøng. • . Coå tuùi phình laø choå noái giöõa tuùi phình vôùi phaàn cô tim coøn laønh

° Tuùi phình giaû (pseudo - aneurysm) : • . Vaùch töï do cuûa tim bò vôõ nhöng maøng bao tim coøn nguyeân veïn. • . Tyû leä ñöôøng kính cuûa coå treân ñöôøng kính tuùi phình < 0,5. • . Tuùi phình giaû thöôøng ñaày maùu cuïc.

17

PHAÙT HIEÄN CAÙC BIEÁN CHÖÙNG CUÛA NMCT CAÁP

SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH

° Thoâng lieân thaát maéc phaûi do nhoài maùu cô tim : • . Bieán chöùng ít gaëp.

• . Tuaàn ñaàu sau khôûi beänh.

° Vôõ vaùch töï do taâm thaát : . 4 - 24% cuûa nhoài maùu cô tim caáp. . Tuaàn ñaàu cuûa beänh . Ngay sau khi eùcho khoâng phaùt hieän ñöôïc choå vôõ nhöng thaáy coù

traøn dòch maøng tim keøm vaùch tim bò nhoài maùu daõn vaø moûng cuõng caàn coù ngay chæ ñònh phaãu thuaät.

18

° Huyeát khoái taâm thaát : . 20 ñeán 60% ôû nhoài maùu cô tim xuyeân thaønh . Cuïc maùu thöôøng ôû ngay vuøng roái loaïn vaän ñoäng cô tim, thöôøng ngay ôû

moûm tim . Naèm saùt thaønh taâm thaát hoaëc naèm trong buoàng thaát chæ dính vaøo thaønh

tim baèng moät cuoáng (pedicle) . Traùnh döông giaû hay aâm giaû, caàn thöïc hieän nhieàu maët caét vôùi ñoä thu

thaäp soùng thích hôïp.

° Hôû hai laù : • . Roái loaïn chöùc naêng cô truï hay ñöùt cô truï. • . Tuaàn ñaàu. • . Cô truï sau giöõa.

PHAÙT HIEÄN CAÙC BIEÁN CHÖÙNG CUÛA NMCT CAÁP

SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH

19

SIEÂU AÂM TIM SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH

Tuùi phình thaát traùi : An

20

SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH

TUÙI PHÌNH GIAÛ

21

SIEÂU AÂM TIM GAÉNG SÖÙC

SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH

° Baèng vaän ñoäng : – Xe ñaïp – Thaûm laên

° Baèng thuoác : – Dipyridamole – Dobutamine – Arbutamin – Adenosine

SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH�� PGS.TS PHAÏM NGUYEÃN VINH GIAÛI PHAÃU HOÏC ÑOÄNG MAÏCH VAØNH (1) GIAÛI PHAÃU HOÏC ÑOÄNG MAÏCH VAØNH (2) CAÙC MAËT CAÉT GIUÙP KHAÛO SAÙT LOÄ TRÌNH ÑMV PHAÂN BOÁ TÖÔÙI MAÙU THAØNH TIM CUÛA �CAÙC NHAÙNH ÑMV (1) PHAÂN BOÁ TÖÔÙI MAÙU THAØNH TIM CUÛA �CAÙC NHAÙNH ÑMV (2) DAÁU HIEÄU THIEÁU MAÙU CUÏC BOÄ CÔ TIM LÖÔÏNG GIAÙ CÔ TIM THIEÁU MAÙU PHAÂN CHIA 16 VUØNG THAØNH TIM CUÛA HIEÄP HOÄI SIEÂU AÂM TIM HOA KYØ LÖÔÏNG GIAÙ CÔ TIM THIEÁU MAÙU THEO 16 VUØNG CAÙC MAËT CAÉT GIUÙP LÖÔÏNG GIAÙ THAÁT TRAÙI CAÙC MAËT CAÉT GIUÙP LÖÔÏNG GIAÙ THAÁT PHAÛI NGUYEÂN NHAÂN CUÛA ROÁI LOAÏN VAÄN ÑOÄNG KHU TRUÙ VAÙCH THAÁT TRAÙI CHAÅN ÑOAÙN NMCT PHAÙT HIEÄN CAÙC BIEÁN CHÖÙNG CUÛA NMCT CAÁP PHAÙT HIEÄN CAÙC BIEÁN CHÖÙNG CUÛA NMCT CAÁP PHAÙT HIEÄN CAÙC BIEÁN CHÖÙNG CUÛA NMCT CAÁP SIEÂU AÂM TIM SIEÂU AÂM TIM GAÉNG SÖÙC

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang