Tài liệu

Bài giảng môn Quan hệ kinh tế quốc tế

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1420     Tải về: 6     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 171
Tài liệu Bài giảng môn Quan hệ kinh tế quốc tế - tài liệu, sách iDoc.VnBài giảng môn Quan hệ kinh tế quốc tế. Quan hệ kinh tế đối ngoại là tổng thể những mối quan hệ về kinh tế, thươn
Gi¸o viªn: Th Anh Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ
Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ
Ch¬ng I. ng quan Quan hÖ kinh tÕ qc
Ch¬ng II. Th¬ng m¹i quèc tÕ
Ch¬ng III. Th¬ngi quèc vÒch
Ch¬ng IV. ChÝnh s¸ch Th¬ngi quèc tÕ
Ch¬ng V. Di chuyÓn qc vÒ hµng ho¸ søc lao ®éng
Ch¬ng VI. §Çu t quèc tÕ
Ch¬ng VII. Quan quèc tÕ khoa c vµ c«ng ng
Ch¬ng VIII. Pn c«ng lao ®éng quèc tÕ vµ ln kÕt kinh tÕ
quèc tÕ
Häc viªn: NguyÔn §×nh Chung
1
Gi¸o viªn: Th Anh Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ
Buæi 1
Ch¬ng 1. ng quan vÒ quan hÖ kinh tÕ qc
I. Mét kh¸i niÖm, ®èi tîng vµ ph¬ng pp nghiªn cøu cñan häc.
1. Mét kh¸i niÖm.
1.1.Quan kinh tÕ ®èi ngo¹i.
Quan hÖ kinh ®èi ngo¹i lµ ng thÓ nh÷ng mèi quan kinh , th-
¬ngi, khoa häc c«ng ng cao cña métn kinh tÕ víi bªn ngoµi.
Lu ý:
Quan kinh tÕ ®èi ngo¹i lµ nng phËn cña nÒn kinh tÕc quèc gia.
Bªn ngoµi (cã thÓ hiÓu lµ phÇn cßn l¹i cña t giíi).
1.2.Quan kinh tÕ qc tÕ.
Quan hÖ kinh tÕ qc tÕ lµ tæng thÓ c i kinh tÕ ®èi ngo¹i cña c
n kinht trªn ph¹m vi toµn thÕ gi.
§øng trªn c ®é mét níc nh×n ra bªn ngi ta quan kinh ®èi ngo¹i,
®øng trªn c ®é kh«ng cña rng mét qc gia nµo vÝ nh cña c¸c chøc quèc
tÕ, cña mét nhµ nghn cøu hay cña c chÝnh p ®Ó kh¼ng ®Þnh chÝnh s¸ch
i chung th×c nÒn kinh ®èi ngo¹i ®an xen víi nhau t¹o thµnh quan kinh
tÕ quèc tÕ.
2. §èi tîng nghiªnu cñan häc.
2.1.Chñ thÓ a quan kinh tÕ qc tÕ:
®i s©u ë ch¬ng VIII – Ln kÕt kinh tÕ quèc tÕ.
Häc viªn: NguyÔn §×nh Chung
2
Gi¸o viªn: Th Anh Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ
a) Nhãmc quèc gia,ng, l·nh thæ,cn kinh ®©y võa cã quèc gia võa
c nÒn kinh lµ do ki niÖm quèc gia n kinh rÊt kh¸c nhau:
trong ®a sè c¸c tr êng hîp th×t qc gia lµ métn kinh , nhngt nÒn
kinh tÕ cha ch¾c ®· lµt quèc gia, dô nh khii NÒn kinh EU ‘nhÊt
lµ trong ®u kiÖn liªnt kinh tÕ quèc tÕ hn nay’, NÒn kinh ASEAN
v.v... chø kh«ng phi riªng lÎ tõng níc. HoÆc víi do tÕ n trong quan
ngo¹i giao khu«n k cña APEC th× ngêi ta lu«n gäi lµc nÒn kinh tÕ thµnh
vn chø kh«ng gäi lµ c¸c quèc gia thµnh viªn nhc chøc qc tÕ kh¸c lµ do
trong APEC cã c¶ Trung Quèc vµ §µi Loan, u nh gäi lµc quèc gia thµnh
vn th× nghÜa lµ APEC ta nhËn §µi Loan lµt quèc gia mµ nhy sÏ
lµm cho Trung Qc kh«ng hµi ng). Do vËy kh¸i nm c n kinh tÕ cã
thÓ lµng h¬n hoÆc hÑpn ph¹m vi quèc gia tuúng tr êng hîp vµ ®îc sö
dông réng r·in.
b) Nhãm c liªn kÕt kinh quèc tÕ mang tÝnh khu vùc, ln khu vùc, toµn
cÇu - Sè lîngc liªn t cña c¸c chñ thÓ nµy ngµy cµng t¨ng lµ do xu híng tù
do ho¸ còng nh xu híng nh thµnh c¸c liªn t kinh quèc trªn t giíi
ngµy cµng gia t¨ng (C¸c liªn kÕt mang tÝnh khu vùc nh: ASEAN, EU, NAFTA
khu vùc mËu dÞch tù do B¾c Mü gåm Mü + Canada + Mehico; APEC lµ
liªn kÕt mang tÝnh ln khu vùc võa cã Ch©u Mü võa cã Ch©u ¸, GATT/WTO
– Liªnt toµn cÇu v.v...).
c) Nm c¸c chøc i chÝnh tiÒn tÖ quèc tÕ (IMF, WB, ADB, IFC
International Financial Co-oporation v.v...).
d) Nhãm c¸c chøc cña Liªn HiÖp Quèc (FAO, UNDP, UNCTAD United
Nations Conference Trade and Development: DiÔn ®µn cña Liªn HiÖp quèc
th¬ng i vµ pt triÓn: §Æc thï cña dn ®µn nµy ®øng vÒ khÝa c¹nh
cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn v.v...).
Häc viªn: NguyÔn §×nh Chung
3
Bài giảng môn Quan hệ kinh tế quốc tế
Bài giảng môn Quan hệ kinh tế quốc tế. Quan hệ kinh tế đối ngoại là tổng thể những mối quan hệ về kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ cao của một nền kinh tế với bên ngoài. Đứng trên góc độ một nước nhìn ra bên ngoài ta có quan hệ kinh tế đối ngoại, đứng trên góc độ không của riêng một quốc gia nào ví dụ như của các tổ chức quốc tế, của một nhà nghiên cứu hay của các chính phủ để khẳng định chính sách nói chung thì các nền kinh tế đối ngoại đan xen với nhau tạo thành quan hệ kinh tế quốc tế.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1420     Tải về: 6     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
UCP 600 (Phiên bản tiếng việt) Lượt tải: 316 Lượt xem: 29663
UCP 600 ( Phòng thương mại quốc tế ) Lượt tải: 143 Lượt xem: 20293
Trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế Lượt tải: 155 Lượt xem: 18425
Có thể bạn quan tâm
Trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế Lượt tải: 155 Lượt xem: 18425
Bài giảng kinh tế quốc tế Lượt tải: 148 Lượt xem: 15769
Tổng quan về quỹ tiền tệ quốc tế IMF Lượt tải: 171 Lượt xem: 15511