Tài liệu

BÀI GIẢNG MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 10128     Tải về: 39     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 19
Tài liệu BÀI GIẢNG MÔN   PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - tài liệu, sách iDoc.Vn  -  Phương pháp nghiên cứu khoa học là môn học bắt buộc của sinh viên ngành Nuôi trồng Thủy sản và là môn học tự
TRƯỜNG ĐẠI HC CN THƠ
KHOA NÔNG NGHIP
VIN HI SN
BÀI GING MÔN
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CU KHOA HC
Biên son:
Nguyn Thanh Phương
7/2000
Chương 1:
M
ĐẦU
- Phương pháp nghiên cu khoa hc là môn hc bt buc ca sinh viên ngành Nuôi
trng Thy sn và là môn hc t chn cho các ngành nông nghip khác.
- Môn hc ny nhm giúp sinh viên có kiến thc v nhng lun c căn bn khi viết đề
cương nghiên cu khoa hc, viết báo cáo khoa hc và nhng phương pháp truy cp
thông tin / tài liu t thư vin và máy tính thông qua các đĩa cha d liu hay trc tiếp
trên internet mà trước hết để phc v làm lun văn tt nghip ra trường.
- Môn hc cũng s giúp sinh viên tìm hiu v các phương pháp lun khác như phương
pháp mô thc lun (LFA = logical framework Approach) ng dng trong xây dng các
đề án nghiên cu và phát trin.
- Ngoài ra, vi các bài tp v viết và trình bày trước lp đề cương nghiên cu, xây dng
cây vn đề,.. . cũng giúp cho sinh viên làm quen vi công vic bo v đề cương, thm
định đề cương và đọc báo cáo mà s hu ích cho sinh viên sau khi ra trường.
- Môn hc đưọc kết cu theo các chương như sau:
- Chương 1: M đầu
- Chương 2: Phương pháp viết đề cương nghiên cu
- Chương 3: Phương pháp viết báo cáo khoa hc
- Chương 4: Phương pháp mô thc lun (LFA)
- Bài tp và báo cáo.
Chương 1:
PHƯƠNG
PHÁP XÂY DNG ĐỀ CƯƠNG
NGHIÊN
CU KHOA HC
I. CHN CH ĐỀ NGHIÊN CU
Ch đề nghiên cu là yếu t rt quan trng cn phi xác định trước khi đặt vn v xây
dng đề cương nghiên cu khoa hc. Vi mt ch đề phù hp thì người viết có th to ra mt
đề cương có cht lượng và tính thuyết phc cao. Chn mt ch đề nghiên cu cn phi:
có s thích thú ca người nghiên cu (phù hp vi năng lc và trình độ chuyên
môn);
có nhu cu ca thc tế v sn xut hay lý lun;
đúng xu hướng phát trin ca thi đại (ô nhim môi trường, đánh giá tác động môi
trường, đa dng sinh, bo v tài nguyên,..); và
xem xét kh năng kinh phí s có.
II. LP ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CU
Thông thường lp đề cương nghiên cu phi qua hai bước: (i) bước mt là xây dng đề
cương tng quát để xác định ý tưởng chung ca công vic và d đoán nhng kết qu s đạt
được ca đề án; (ii) khi ý tưởng được chp thun thì s chun b đề cương chi tiết và đây chính
đề cương thc thi công vic nghiên cu. Tuy nhiên, trong mt s trưòng hp thì người lp
đề cương có th chun b đề cương nghiên cu chi tiết mà không qua chun b đề cương tng
quát nếu như ý tưởng ca đề tài đã được tho lun hay đồng ý ca người tài tr, hay theo kế
hoch nào đó.
1. ĐỀ CƯƠNG TNG QUÁT (PROJECT CONCEPT)
Đề cương tng qut s phát ha nhng ý tưỏng chính ca đề tài, d kiến nô dung cơ
ca đề tài và d kiến kết qu s đạt được ca đề tài. Ni dung ca đề cương tng quát bao
gm:
Tên đề tài (title): phi ngn gn và th hin được mc tiêu th hin được ni dung và
kết qu k v
ng s đạt được.
Người ch trì và cán b phi hp (principle investigator and collaborators): nêu
rõ ai là ch trì và ai là cán b phi hp, nếu có th thì ch định ni dung chuyên môn mà các
cán b phi hp s làm trong đề tài để tăng tính thuyết phc vi người xem xét đề tài.
Đặt vn đề (justification / introduction): nêu nhng vn đề hết sc căn bn liên quan
đến vn đề nghiên cu qua lược kho mt s tài liu có liên quan và nêu lên được nhu cu cn
thiết ca đề tài để giúp người đọc hiu được ti sao phi tiến hành nghiên cu ny.
BÀI GIẢNG MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  -  Phương pháp nghiên cứu khoa học là môn học bắt buộc của sinh viên ngành Nuôi trồng Thủy sản và là môn học tự chọn cho các ngành nông nghiệp khác.   -  Môn học nầy nhằm giúp sinh viên có kiến thức về những luận cứ căn bản khi viết đề cương nghiên cứu khoa học, viết báo cáo khoa học và những phương pháp truy cập thông tin / tài liệu từ thư viện và máy tính thông qua các đĩa chứa dữ liệu hay trực tiếp trên internet mà trước hết để phục vụ làm luận văn tốt nghiệp ra trường.   -  Môn học cũng sẽ giúp sinh viên tìm hiểu về các phương pháp luận khác như phương pháp mô thức luận (LFA = logical framework Approach) ứng dụng trong xây dựng các đề án nghiên cứu và phát triển. -  Ngoài ra, với các bài tập về viết và trình bày trước lớp đề cương nghiên cứu, xây dựng cây vấn đề,.. . cũng giúp cho sinh viên làm quen với công việc bảo vệ đề cương, thẩm định đề cương và đọc báo cáo mà sẽ hữu ích cho sinh viên sau khi ra trường.     -  Môn học đưọc kết cấu theo các chương như sau:
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 10128     Tải về: 39     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Vi sinh môi trường Lượt tải: 11 Lượt xem: 109395
HỆ SINH THÁI ĐÔ THỊ Lượt tải: 76 Lượt xem: 10520
Có thể bạn quan tâm