Tài liệu

Bai giang mon Lich su nha nuoc va phap luat the gioi

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4971     Tải về: 16     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 218
Tài liệu Bai giang mon Lich su nha nuoc va phap luat the gioi - tài liệu, sách iDoc.VnTheo học thuyết của Mác về nguồn gốc nhà nước, khi mâu thuẫn trong xã hội trở nên gay gắt, không thể tự điều hòa
S.K
CHÖÔNG 1
NHAØ NÖÔÙC VAØ PHAÙP LUAÄT THÔØI KYØ COÅ ÑAÏI
BAØI 1
NHAØ NÖÔÙC PHÖÔNG ÑOÂNG COÅ ÑAÏI
I. QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH NHAØ NÖÔÙC
1. Ñieàu kieän ï nhieân
- Naèm treân löu vöïc caùc con soâng lôùn => ñaát meàm,
nhieàu ph sa nhöng phaûi ñoái maët vôùi luõ luït haøng
naêm. Coâng taùc trò thuûy ñoùng vai troø quan troïng.
o Ai Caäp: soâng Nil
o Löôõng Haø: soâng Tigris vaø soâng Ôphrat
o AÁn Ñoä: soâng AÁn vaø soâng Haèng
o Trung Quoác: soâng Tröôøng Giang vaø soâng Hoaøng
Haø.
- Ñòa hình xung quanh laø sa maïc, röøng nuùi, bieån… => caùc
toäc ngöôøi sinh soáng trong khu vöïc taäp trung veà löu vöïc
caùc con soâng => chieán tranh thöôøng xuyeân xaåy ra ñeå
tranh giaønh nguoàn nöôùc.
o Ai Caäp: phía baéc laø ñòa trung haûi; phía nam laø
vuøng röøng nuùi nubi, phía ñoâng laø hoàng haûi, phía
taây laø sa maïc Libi. Xung quang ai caäp bò bao boïc
bôûi nhöõng daõi nuùi ñaù thaúng ñöùng.
o Löôõng Haø: ñoâng baéc giaùp daõi nuùi Acmeânia vaø
cao nguyeân Iran; phía taây giaùp thaûo nguyeân Xiri vaø
sa maïc Araäp, phía nam laø vònh Pecxich.
o AÁn Ñoä: phía baéc l daõi nuùi Hymalaya, phía ñoâng
nam vaø taây nam giaùp bieån.
S.K
- Khí haäu nhieät ñôùi => möa nhieàu, ña daïng sinh vaät
=> Thuaän lôïi cho vieäc phaùt trieån neàn kinh teá noâng nghieäp
2. Ñieàu kieän xaõ hoäi vaø quaù trình hình thaønh
nhaø nöôùc
- Kinh teá:
Coâng cuï lao ñoäng baèng ñoàng xuaát hieän
Ba laàn phaân coâng lao ñoäng
=> Naêng suaát lao ñoäng taêng, saûn phaåm dö thöøa.
- Xaõ hoäi:
Coâng xaõ thò toäc tan raõ
Nguyeân nhaân:
o Kinh teá phaùt trieån =>
Khi coâng xaõ thò toäc tan raõ, coâng xaõ noâng thoân xuaát
hieän vaø theá choå laø ñôn vò xaõ hoäi toàn taïi laâu ñôøi vaø
coù nhieàu aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng, kinh teá, xaõ hoäi, chính
trò ôû phöông ñoâng.
Cheá ñoä tö höõu xaùc laäp
Trong quaù trình tan raõ cuûa coâng xaõ thò toäc tan raõ, khi
caùc tieåu gia ñình taùch khoûi ñaïi gia ñình” cuûa mình, hoï chieám
Các ti u gia đình tách kh i công
xã th t c
Đ i s ng sinh ho t xã h i m i
phá v biên gi i và tr t t c a
công xã th t c
Liên hệ quảng cáo

S.K
ñoaït tö lieäu saûn xuaát nhö: ruoäng ñaát, coâng cuï lao ñoäng cuûa
coâng xaõ noâng thoân laøm taøi saûn rieâng cuûa gia ñình mình =>
xuaát hieän cheá ñoä tö höõu veà tö lieäu saûn xuaát.
Phaân hoaù giai caáp trong xaõ hoäi
Trong quaù trình chieám ñoaït taøi saûn coâng laøm cuûa
rieâng:
Ñaïi ña soá noâng daân coâng xaõ giöõ ñöôïc
moät ít taøi saûn => noâng daân
Moät thieåu soá chöùc saéc trong xaõ hoäi
nguyeân thuûy nhö: toäc tröôûng, t tröôûng, thuû lónh
lieân minh boä laïc chieám ñöôïc nhieàu taøi saûn hôn.
Ngoaøi ra, hoï coøn döïa vaøo söùc maïnh, öu theá cuûa
mình ñeå cöôùp boùc, chieám ñoaït taøi saûn, ruoäng
ñaát cuûa noâng daân trong boä laïc cuûa mình ñoàng
thôøi tieán haønh chieán tranh cöôùp taøi saûn cuûa
caùc boä laïc khaùc; bieán daân cö cuûa nhöõng boä
laïc naøy thaønh noâ leä neân hoï caøng ngaøy caøng
giaøu coù => quyù toäc thò toäc.
Do ñoù, daân cö trong xaõ hoäi luùc naøy phaân hoaù thaønh:
Giai caáp chuû noâ
Noâng daân ngheøo
Noâ leä
(Theo hoïc thuyeát cuûa Mac Leâ nin veà nguoàn goác nhaø
nöôùc, khi maâu thuaãn giai caáp trong xaõ hoäi trôû neân gay gaét,
khoâng theå töï ñieàu hoaø ñöôïc thì gia caáp maïnh hôn seõ thaønh
laäp moät toå chöùc ñeå ñieàu hoaø nhöõng maâu thuaãn aáy vaø
ñaøn aùp nhöõng cuoäc ñaáu tranh cuûa giai caáp ñoái khaùng
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bai giang mon Lich su nha nuoc va phap luat the gioi
Theo học thuyết của Mác về nguồn gốc nhà nước, khi mâu thuẫn trong xã hội trở nên gay gắt, không thể tự điều hòa được thì giai cấp mạnh hơn sẽ thành lập một tổ chức để điều hòa những mâu thuẫn ấy và đàn áp những cuộc đấu tranh của giai cấp đối kháng đồng thời quản lí xã hội theo một khuôn khổ nhất định, phù hơp với ý chí của họ. Giai cấp đó được gọi là Nhà Nước
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4971     Tải về: 16     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Lịch sử văn minh thế giới Lượt tải: 363 Lượt xem: 35022
đề cương ôn tập môn lịch sử lớp 7 Lượt tải: 144 Lượt xem: 26543
Vai trò của nước đối với con người Lượt tải: 30 Lượt xem: 19770
Có thể bạn quan tâm
Lịch sử văn minh trung quốc Lượt tải: 55 Lượt xem: 8992
bài giảng lịch sử văn minh thế giới Lượt tải: 36 Lượt xem: 7894
Thuyết minh về tết cổ truyền Lượt tải: 7 Lượt xem: 7458
Vùng VH Trung Bộ Lượt tải: 25 Lượt xem: 7024