Tài liệu

Bài giảng môn học thực vật rừng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1500     Tải về: 8     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 98
Tài liệu Bài giảng môn học thực vật rừng - tài liệu, sách iDoc.VnBài giảng môn học thực vật rừng,. Khái niệm về môn học Cây rừng. . Vị trí và quan hệ của môn học Môn học Cây rừng là môn khoa học cơ sở vừa có tính chất chuyên…
- 60 tiÕt Lý thuyÕt (4 §VHT)
(Tõ 24.01 -15.4)
- 30 tiÕt Thùc hµnh trong phßng (2 §VHT)
(Tõ 24.01 -15.4; 10 bµi)
- 30 tiÕt Thùc tËp (2 tuÇn; 2 §VHT)
(Tõ 25.04 - 07.05 - A vµ 09 - 21.05 - B)
Thêi gian:
Yªu cÇu ®Ó dù thi m«n häc
§¹t t c¸ch häc lý thuyÕt trªn líp
- §¶m b¶o thêi gian häc trªn líp theo quy chÕ
- §¹t trªn 2/3 sè bµi t c¸ch (7 bµi)
- Th¶o luËn nhãm
- Lµm bµi kiÓm tra . . .
- ý thøc häc tËp
§¹t t c¸ch thùc tËp trong phßng
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài giảng môn học thực vật rừng

. Khái niệm về môn học Cây rừng. . Vị trí và quan hệ của môn học
Môn học Cây rừng là môn khoa học
cơ sở vừa có tính chất chuyên môn.
Trong thực tiễn các t- liệu về thực vật
rừng là luận cứ để thiết kế trồng rừng,
đánh giá đa dạng sinh học, lập danh
mục thực vật, điều chế khai thác rừng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1500     Tải về: 8     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Kỹ thuật trồng rừng keo lá tràm Lượt tải: 13 Lượt xem: 2646
Bài giảng sinh thái rừng Lượt tải: 14 Lượt xem: 2558
Sinh thái học cảnh quan Lượt tải: 19 Lượt xem: 2324
Cây Gấc Lượt tải: 9 Lượt xem: 2262