Tài liệu

Bài giảng môn học thực vật rừng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1995     Tải về: 18     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 98
Tài liệu Bài giảng môn học thực vật rừng - tài liệu, sách iDoc.Vn. Khái niệm về môn học Cây rừng. . Vị trí và quan hệ của môn học Môn học Cây rừng là môn khoa học cơ sở vừa có t
- 60 tiÕt Lý thuyÕt (4 §VHT)
(Tõ 24.01 -15.4)
- 30 tiÕt Thùc hµnh trong phßng (2 §VHT)
(Tõ 24.01 -15.4; 10 bµi)
- 30 tiÕt Thùc tËp (2 tuÇn; 2 §VHT)
(Tõ 25.04 - 07.05 - A vµ 09 - 21.05 - B)
Thêi gian:
Yªu cÇu ®Ó dù thi m«n häc
§¹t t c¸ch häc lý thuyÕt trªn líp
- §¶m b¶o thêi gian häc trªn líp theo quy chÕ
- §¹t trªn 2/3 sè bµi t c¸ch (7 bµi)
- Th¶o luËn nhãm
- Lµm bµi kiÓm tra . . .
- ý thøc häc tËp
§¹t t c¸ch thùc tËp trong phßng
Bài giảng môn học thực vật rừng
. Khái niệm về môn học Cây rừng. . Vị trí và quan hệ của môn học Môn học Cây rừng là môn khoa học cơ sở vừa có tính chất chuyên môn. Trong thực tiễn các t- liệu về thực vật rừng là luận cứ để thiết kế trồng rừng, đánh giá đa dạng sinh học, lập danh mục thực vật, điều chế khai thác rừng
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1995     Tải về: 18     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Sinh thái học cảnh quan Lượt tải: 33 Lượt xem: 3182
Bài giảng sinh thái rừng Lượt tải: 19 Lượt xem: 3178
Cây gõ mật Lượt tải: 1 Lượt xem: 3094
Kỹ thuật trồng rừng keo lá tràm Lượt tải: 13 Lượt xem: 3039
CÂY ĐA LỘC (Nicolai Editor) Lượt tải: 4 Lượt xem: 2735