Tài liệu

Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 66344     Tải về: 317     Lượt mua: 19    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 140
Tài liệu Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên là một trong những nội dung của chiến lược đào tạo con người , nh
( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.com
LỜI NÓI ĐẦU
Giáo dc quc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên là một trong những nội dung của chiến lược đào to
con người , nhằm đào to ra những con người mới hi chủ nghĩa đy đủ trình độ ng lực đ thực hiện tốt 2
nhiệm vụ chiến lược : xây dựng thành công chủ nghĩa hội và bảo v vững chắsc Tổ quốc Việt Nam hội chủ
nghĩa. Môn hc Go dục quốc phòng - an ninh đã được xác đnh trong nhiều n bn quy phạm pp lut của Nhà
nước như chỉ thị s 62-CT/Tw ngày 12/2 năm 2001 và gần đây nhất Bộ Chính trị đã có Chỉ thị s 12-CT/TW ngày
03-5-2007 về ng cường slãnh đạo của Đảng đối với côngc giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới,
Chính phủ cũng có Nghị định s 116/2007/NĐ-CP ngày 10-7-2007 v Giáo dục quốc phòng - an ninh.
Quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bộ Quc phòng, bộ Công an và bộ GD&ĐT, về công
tác giáo dục quốc phòng, an ninh để nhằm đáp ứng tốt hơn nữa u cầu của mục tiêu giáo dục và đào tạo toàn diện, Bộ
n Giáo dục quốc phòng an ninh đã nghiên cứu, biên soạn cuốn bài ging Giáo dục quốc phòng - an ninh dùng cho
sinh viên của Hc viện Nội dung cuốn sách đã cập nht được những vấn đề mới, phợp với chương trình mới ban
hành, theo Quyết định s 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24-12-2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ môn hi vng cuốn sách này sẽ giúp ích được nhiều cho giảng viên, sinh viên Hc viện trong việc thực hiện
nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh toàn dân. Mặc đã nhiều cố gắng, song khó tránh khỏi những sơ suất
nhất định. Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí để cuốn ch ngày càng hoàn thiện.
Các ý kiến đóngp xin gửi về bộ môn GDQP – AN & TC khoa Cơ bn I.
Xin chân thành cảm ơn.
BỘ MÔN GDQP – AN & TC
Chbiên
PHỤ TRÁCH MÔN HỌC GDQP – AN
Trung Phạm Văn Điềm
DANH MỤC TỪ VIẾT TT
1. ANCT An ninh chinh tr
2. ANQP An ninh quốc phòng
3. AĐCL Bộ đội chủ lực
4. BĐĐP Bộ đội địa phương
5. BLLĐ Bạo lon lật đổ
6. BVTQ Bảo vệ T quốc
7. CT – TT Chính trị– tinh thần
8. CHQS Chỉ huy quân s
9. CLQS Chiến lược quân sự
10. CTND Chiến tranh nhân dân
11. CNQP Công nghiệp quốc phòng
12. CTCT Công c chính trị
13. CTĐ --CTCT Công tác Đảng, công c chính trị
14. CTQC Công tác quần chúng
15. DBHB Diễn biến hòa bình
16. DBĐV Dự bị động viên
17. DQTV Dân quân tự vệ
18. ĐLDT Độc lập dân tộc
19. ĐLQS Đường lối quân sự
20. ĐVQĐ Đng viên quân đội
21. ĐVQP Động viên quốc phòng
22. GDQP Giáo dục quốc phòng
23. KHQS Khoa học quân sự
24. KH – CN Khoa học công nghệ
25. KT- QP Kinh tế - quốc phòng
26. KT – QP – AN Kinh tế - quốc phòng – an ninh
27. KT – XH Kinh tế - xã hội
28. KVPT Khu vực phòng thủ
29. LLDBĐV Lực lượng db động viên
30. LLVT Lực lượng vũ trang
31. NVQS Nghĩa vụ quân s
32. NTCD Nghệ thuật chiến dịch
33. NTĐG Nghệ thuật đánh giặc
34. NTQS Nghệ thuật quân s
35. PTDS Phòng thủ dân s
36. QĐND Quân đội nhân dân
37. QNDB Quân nhân db
38. QNTT Quân nhân thường trực
39. QPTD Quốc phòng toàn dân
40. QP – AN Quốc phòng – an ninh
41. SSCĐ Sẵn sàng chiến đấu
42. TTQP Thế trận quốc phòng
43. TCCT Tng cục chính trị
44. TCHC Tng cục hậu cần
45. TLAT Tiềm lực an toàn
46. TLCTTT Tiềm lực chính trị tinh thần
47. TLQP Tiềm lực quốc phòng
48. TLQS Tiềm lực quân sự
49. TLKT Tiềm lực kinh tế
50. TTAN Thế trận an ninh
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh
Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên là một trong những nội dung của chiến lược đào tạo con người , nhằm đào tạo ra những con người mới xã hội chủ nghĩa có đầy đủ trình độ năng lực để thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược : xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắsc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh đã được xác định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước như chỉ thị số 62-CT/Tw ngày 12/2 năm 2001 và gần đây nhất Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03-5-2007 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, Chính phủ cũng có Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10-7-2007 về Giáo dục quốc phòng - an ninh.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 66344     Tải về: 317     Lượt mua: 19    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 20 Lượt xem: 201766
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 69 Lượt xem: 166050
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 2011 Lượt xem: 147484
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 873 Lượt xem: 140485
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 873 Lượt xem: 140485
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2553 Lượt xem: 135732
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 345 Lượt xem: 96147
tâm lý học đại cương Lượt tải: 505 Lượt xem: 83507
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 317 Lượt xem: 66334