Tài liệu

Bài giảng điều tra quy hoạch rừng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1804     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 176
Tài liệu Bài giảng điều tra quy hoạch rừng - tài liệu, sách iDoc.VnĐiều tra rừng là môn khoa học  chuyên nghiên cứu những cơ sở lý luận và phương pháp đánh giá tài nguyên gỗ của rừ
i gi¶ng §iÒï trang ThS: Vò V¨n Th«ng
Bµi Më §Çu
0.1 VÞ trÝ, tÝnh chÊt, nhiÖm vµ ®èi tîng cña ®u tra rõng.
§iÒu tra rõng (§TR) lµ m«n khoa häc chuyªn nghn cøu nh÷ng c¬
së lý luËn vµ ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ tµi nguyªn gç cña rõng. Lµ khoa häc
øng dông nªn §TR a mang tÝnh chÊt cña m«n khoa häc a
mang tÝnh chÊt a khoa häc chuyªn m«n trong nghµnh L©m
NghiÖp .
-NhiÖm :
+ Nghn cøu së lý luËn gåm quy luËt nhng tny, quy luËt
t cÊu m phÇn, quy luËt sinh tr ëng,ng tr ëng a c©y ng vµ
m phÇn.
+ X©y dùng c¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ tµi nguyªn gç cña ng vÒ c¸ct
: ph©n bè tµi nguyªn rõng, sè lîng, ct lîng vµ diÔn biÕn tµi nguyªn
ng.
- §èi tîng:
+ C©y riªng lÎ (c©y ng¶ c©y ®øng)
+ Tæng t c¸c c©y rng lÎ trªn mét dn tÝch nt ®Þnh (l©m phÇn)
+ Rõng tre nøa.
1 n m sinh & §TQHR- Khoa L©m NGhiÖp - §HNL Th¸i Nguyªn
i gi¶ng §iÒï trang ThS: Vò V¨n Th«ng
0.2. Tãm t¾t lÞch ra ®êi vµ ph¸t triÓn a §TR
§iÒu trang ra ®êi khi rõng vµ s¶n phÈm cña®îc xem lµ ®èi t-
îng trao ®æi mua b¸n. LÞch sö §TR trªn thÕ gi ®· tri qua gÇn 300
m vµ ®îc chia lµm 3 giai ®o¹n:
- Giai ®o¹n 1: m 1730 t tríc, ®Æc ®iÓm a giai ®o¹n y
sö dông png ph¸p suy dn i tõ c¸i chung ®Õn c¸i rng) ¸p dông
trong §TR ®· kh«ng p hîp i ®Æc ®iÓm cña ®èi tîng ®iÒu tra lµ
c©y gç,t c¸ t sinht ®a d¹ng vµ phong phó.
- Giai ®o¹n 2: 1730_1920. ThÞnh hµnh khuynh híng thùc nghm
trong §TR vµ b»ng ph¬ng ph¸p quy p lµ ph¬ng ph¸p thÝch hîp, ®·
ph¸t hn nh÷ng quy luËt kh¸ch quan tån t¹i trong ng, ®ã x©y
ng hoµn thiÖn nhu ph¬ng ph¸p ®iÒu tra cho ®Õn nayn cßn
®îc øng dông.
- Giai ®o¹n 3: Tõm 1920 ®Õn nay i 3 ®Æc tr ng c¬ n:
+ øng dông ngµy cµng réng r·i s©u s¾c to¸n häc tng trong
nghiªn cøu thùc tiÔn §TR.
+ Sö dông nh÷ng kü thuËt tÝnh to¸n hn ®¹i trong §TR.
+ VËnng nh÷ng tnh tùu khoa häc hn ®¹i vµo §TR (viÔn tm
trong §TR).
*Trong n íc:
+1957 tiÕn hµnh íc ®o¸n §TR.
+ 1958_1960 t nghm ph¬ng ph¸p ®iÒu tra ngÉu nhn a Céng
2 n m sinh & §TQHR- Khoa L©m NGhiÖp - §HNL Th¸i Nguyªn
i gi¶ng §iÒï trang ThS: Vò V¨n Th«ng
hoµ liªn bang §øc.
+ 1960_1965 t nghm ph¬ng ph¸p ®iÓnnh a Trung Quèc.
+ 1965_1970 ®· x©y dùng ®îc quy tr×nh §TR thèng nhÊt.
+ §· tiÕn hµnh t nghm ph¬ng ph¸p vn th¸m trong §TR.
+ §· x©yng c¸cng biÓu phôc c«ng t¸c §TR, kinh doanhng nh
biÓu t tÝch c©y ®øngng miÒn B¾c Vt Nam, biÓu t tÝch
loµi mì, th«ng 3 l¸, keo l¸ trµm...
0.3. Kh¸i qu¸t ®Æc ®m tµi ngun gç rõng ViÖt Nam
0.3.1. diÖnch ng
- TÝnh ®Õn t n¨m 1999 c¶ níc cã 10.915.592ha rõng c¸c lo¹i, ®é che
phñ t¬ng øng lµ 33,2% trong ®ã:
+Rõng tù nhn: 9.444.198 ha chiÕm 86,5% tæng diÖnchng c¶ níc.
+Rõng trång: 1.471.394 ha chiÕm 13,5% tæng diÖn tÝch rõng c¶ níc.
- DiÖn tÝch rõng tõngng:
ph©n bè diÖn tÝch rõng theo ng vïng t hiÖn ëng sau:
3 n m sinh & §TQHR- Khoa L©m NGhiÖp - §HNL Th¸i Nguyªn
Bài giảng điều tra quy hoạch rừng
Điều tra rừng là môn khoa học  chuyên nghiên cứu những cơ sở lý luận và phương pháp đánh giá tài nguyên gỗ của rừng.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1804     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Sinh thái học cảnh quan Lượt tải: 34 Lượt xem: 3257
Bài giảng sinh thái rừng Lượt tải: 24 Lượt xem: 3242
Cây gõ mật Lượt tải: 1 Lượt xem: 3224
Kỹ thuật trồng rừng keo lá tràm Lượt tải: 13 Lượt xem: 3093
tiểu luận tài nguyên môi trường đất Lượt tải: 11 Lượt xem: 2810