Chia sẻ Download
Tài liệu Bài giảng điện tử môn sinh học: Đặc điểm bên ngoài của lá
/ 25 trang
Thành viên idoc2012

Bài giảng điện tử môn sinh học: Đặc điểm bên ngoài của lá

- 12 tháng trước
994
Báo lỗi

Nêu được những đặc điểm bên ngoài của lá và cách xếp lá trên cây phù hợp với chức năng thu nhận ánh sáng cần thiết cho việc chế tạo chất hữu cơ. - Phân biệt 3 kiểu gân lá, phân biệt được lá đơn và lá kép.

Nội dung
BµI 19: ®Æc ®iÓm bªn ngoµI cña l¸

TRƯỜNG THCS ĐẠI XUYÊN GV: Vũ Thị Bích Quyên

KiÓm tra bµi cò KÓ tªn mét sè lo¹i th©n biÕn d¹ng, chøc n¨ng cña chóng ®èi víi c©y ? Mét sè loµi th©n biÕn d¹ng lµ: th©n cñ, th©n rÔ, th©n mäng n­íc Chøc n¨ng: th©n cñ, th©n rÔ chøa chÊt dù tr÷, th©n mäng n­íc dù tr÷ n­íc th­êng thÊy ë c¸c c©y sèng ë n¬i kh« h¹n

CHƯƠNG IV: LÁ Bài 19 - Tiết 22

§Æc ®iÓm bªn ngoµi cña l¸ -a: cuèng l¸ b: g©n l¸ c: phiÕn l¸ -Chức năng:quang hîp ,chÕ tạo chất hữu cơ a b c -Cho biết tên các bộ phận của lá? -Chức năng quan trọng nhất của lá là gì ?

§Æc ®iÓm bªn ngoµi cña l¸ a. PhiÕn l¸ NhËn xÐt h×nh d¹ng, kÝch th­íc, mµu s¾c cña phiÕn l¸, diÖn tÝch bÒ mÆt cña phÇn phiÕn so víi cuèng ? PhiÕn l¸ cã d¹ng b¶n dÑt, mµu lôc, h×nh d¹ng vµ kÝch th­íc kh¸c nhau, diÖn tÝch bÒ mÆt cña phiÕn l¸ lín h¬n so víi phÇn cuèng.

§Æc ®iÓm bªn ngoµi cña l¸ a. PhiÕn l¸ T×m nh÷ng ®iÓm gièng nhau cña phÇn phiÕn c¸c lo¹i l¸ ? Nh÷ng ®iÓm gièng nhau cña phiÕn c¸c lo¹i l¸: d¹ng b¶n dÑt mµu lôc vµ lµ phÇn to nhÊt cña l¸

§Æc ®iÓm bªn ngoµi cña l¸ a. PhiÕn l¸ Nh÷ng ®iÓm gièng nhau ®ã cã t¸c dông g× ®èi víi viÖc thu nhËn ¸nh s¸ng cña l¸? Nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã gióp phiÕn l¸ cã thÓ thu nhËn ®­îc nhiÒu ¸nh s¸ng ®Ó chÕ t¹o chÊt h÷u c¬ cho c©y

§Æc ®iÓm bªn ngoµi cña l¸ a. PhiÕn l¸ PhiÕn l¸ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g×? PhiÕn l¸ h×nh b¶n dÑt, mµu lôc, lµ phÇn réng nhÊt cña l¸; gióp l¸ nhËn ®­îc nhiÒu ¸nh s¸ng.

1. §Æc ®iÓm bªn ngoµi cña l¸ b. G©n l¸ Quan s¸t tranh vµ cho biÕt c¸c kiÓu g©n l¸? Ph©n biÖt c¸c kiÓu g©n l¸ ®ã?

1. §Æc ®iÓm bªn ngoµi cña l¸ b. G©n l¸ Cã 3 lo¹i g©n l¸: + G©n h×nh m¹ng + G©n song song + G©n h×nh cung

c) Laù ñôn vaø laù keùp T¹i sao l¸ mång t¬i lµ l¸ ®¬n? - Cuèng n»m ngay d­íi chåi n¸ch - Mçi cuèng chØ mang 1 phiÕn - C¶ cuèng vµ phiÕn rông cïng 1 lóc

c) Laù ñôn vaø laù keùp T¹i sao l¸ hoa hång lµ l¸ kÐp? - Cuèng chÝnh ph©n nh¸nh thµnh nhiÒu cuèng con - Mçi cuèng con mang 1 phiÕn (l¸ chÐt) - Chåi n¸ch chØ cã ë phÝa trªn cuèng chÝnh, kh«ng cã ë cuèng con - Th­êng l¸ chÐt rông tr­íc, cuèng chÝnh rông sau

C©u hái th¶o luËn Quan s¸t h×nh 19.5 vµ 3 mÉu vËt thËt vÒ c¸c kiÓu xÕp l¸ trªn th©n vµ cµnh. C©u 2(nhãm 3 vµ nhãm 4): LÇn l­ît cÇm 3 cµnh ®· quan s¸t lªn, nh×n tõ trªn ngän cµnh xuèng, tõ c¸c phÝa kh¸c nhau vµo cµnh, cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch bè trÝ cña c¸c l¸ ë mÊu th©n trªn so víi c¸c l¸ ë mÊu th©n d­íi ? C©u1(nhãm 1 vµ nhãm 2): H·y ®iÒn vµo b¶ng d­íi ®©y nh÷ng th«ng tin mµ em biÕt 2. C¸c kiÓu xÕp l¸ trªn th©n, cµnh

STT Tªn c©y KiÓu xÕp l¸ trªn c©y Cã mÊy l¸ mäc tõ mét mÊu th©n KiÓu xÕp l¸

§¸p ¸n C©u 1: C©u 2: L¸ ë mÊu trªn mäc so le víi l¸ ë mÊu d­íi 2. C¸c kiÓu xÕp l¸ trªn th©n, cµnh

STT Tªn c©y KiÓu xÕp l¸ trªn c©y Cã mÊy l¸ mäc tõ mét mÊu th©n KiÓu xÕp l¸ 1 D©u 1 Mäc c¸ch 2 Dõa c¹n 2 Mäc ®èi 3 D©y huúnh 4 Mäc vßng

2. C¸c kiÓu xÕp l¸ trªn th©n, cµnh Cã mÊy kiÓu xÕp l¸ trªn c©y? lµ nh÷ng kiÓu nµo? Cã 3 kiÓu xÕp l¸ trªn c©y: Mäc c¸ch, mäc ®èi, mäc vßng C¸ch bè trÝ cña l¸ ë c¸c mÊu th©n cã lîi g× cho viÖc nhËn ¸nh s¸ng cña c¸c l¸ trªn c©y? L¸ trªn c¸c mÊu th©n xÕp so le nhau gióp l¸ nhËn ®­îc nhiÒu ¸nh s¸ng

Vi deo

Lá gồm có phiến và cuống, trên phiến có nhiều gân. Phiến lá màu lục dạng bản dẹt là phần rộng nhất của lá giúp hứng được nhiều ánh sáng. Có 3 kiểu gân lá: Hình mạng, song song và hình cung. Có hai nhóm lá chính: Lá đơn và lá kép. Lá xếp trên cây theo 3 kiểu:mọc cách, mọc đối, mọc vòng. Lá trên các mấu thân xếp so le nhau giúp lá nhận được nhiều ánh sáng BiÕt b¶o vÖ c©y xanh m«i tr­êng

1 2 3 4 5 6 7 Hàng ngang số 1 gồm 6 chữ cái, đây là một kiểu xếp lá trên cây Hàng ngang số 2 gồm 7 chữ cái, chỉ một bộ phận thuộc miền hút của rễ có chức năng hút nước và muối khoáng Hàng ngang số 3 gồm 7 chữ cái, nhờ có chất này mà lá có màu xanh Hàng ngang số 4 gồm 7 chữ cái, là một loại cây leo bằng thân quấn, thân lá màu xanh, mềm nhớt, dùng nấu canh cua Hàng ngang số 5 gồm 4 chữ cái, một đặc điểm của phiến lá giúp lá nhận được nhiều ánh sáng Hàng ngang số 6 gồm 9 chữ cái, chỉ một cây mọng nước sống nơi khô hạn Hàng ngang số 7 gồm 8 chữ cái, chỉ một điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây 8 Hàng ngang số 8 gồm 8 chữ cái, đây là quá trình hầu hết chỉ xảy ra ở lá 9 Hàng ngang số 9 gồm 7 chữ cái, là một yếu tố bên ngoài rất quan trọng đối với quá trình tổng hợp chất hữu cơ QD Cho biết nơi sống của sinh vật?

Gaân laù hình gì..?.. Laù saû song song

Cho bieát laù naøo laø laù ñôn, laù naøo laø laù keùp? Laù ñôn Laù keùp

MOÏC ÑOÁI Cho biết kiểu xếp lá trên cây là kiểu nào?

L¸ c©y hoa s÷a L¸ c©y ngò b× Cho biết kiểu xếp lá trên cây? Mọc vòng

Laù caây phuø dung Lá cây phù dung có kiểu gân lá nào? Thuộc lá đơn hay lá kép? Kiểu xếp lá trên cây là kiểu nào? Hình mạng Lá đơn Mọc cách

HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ - Hoïc baøi, traû lôøi caâu hoûi sgk và làm bài tập saùch bµi tËp Đọc trước bài 20 §äc phÇn “em cã biÕt”

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT