Chia sẻ 5,000 VNĐ
Tài liệu này có phí 5,000 VNĐ

bạn cần mua tài liệu để được xem đầy đủ nội dung

Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Thành viên nguyenvantiep46

Bài giảng điện tử Diện tích hình vuông

- 7 tháng trước
242
Báo lỗi
bgđt
Nội dung

ÑIEÅM :AÁP ÑÌNH ÑT:072859812
KÍNH CHAØO QUYÙ THAÀY COÂ

Troø chôi: Bí maät oâ cöûa
Chuùc möøng baïn ñaõ môû ñöôïc oâ cöûa !
Troø chôi :Bí maät oâ cöûa
Chuùc möøng baïn ñaõ môû ñöôïc oâ cöûa !
Muoán tính dieän tích hình chöõ nhaät ta laøm theá naøo ?
Dieän tích cuûa hình chöõ nhaät coù chieàu daøi 5 cm, chieàu roäng 4cm laø: A.18cm B.20cm C.20cm
D.18cm
2
1
2
Chuùc möøng baïn ñaõ môû ñöôïc oâ cöûa !
2

Hình vuoâng ABCD coù:
3 x 3 = 9 (oâ vuoâng )
Dieän tích moãi oâ vuoâng laø1 cm
Dieän tích hình vuoâng ABCD laø:
3 x 3 = 9 ( c m )
1 cm
2
2
2
A
B
C
D
3 cm

Ví duï :Tính dieän tích cuûa hình vuoâng coù caïnh 6 cm

Vieát vaøo oâ troáng (theo maãu)
1
Thöïc hieän theo caëp vaøo phieáu trong thôøi gian khoaûng 3 phuùt

Moät tôø giaáy hình vuoâng caïnh 80 mm. Tính dieän tích tôø giaáy ñoù theo xaêng- ti-meùt vuoâng.
2

Moät hình vuoâng coù chu vi 20 cm. Tính dieän tích hình vuoâng ñoù.
3
Thaûo luaän theo 4 nhoùm trong thôøi gian khoaûng 4 phuùt !
Môøi caùc nhoùm leân trình baøy !

Moät hình vuoâng coù caïnh daøi 2 cm. Dieän tích hình vuoâng ñoù laø bao nhieâu xaêng –ti meùt vuoâng?
A. 4 cm
C. 8 cm
D. 8 cm
B. 4 cm
2
2
Troø chôi: Moïi ngöôøi cuøng thaéng
5
4
3
2
1
0

Troø chôi: Moïi ngöôøi cuøng thaéng
Moät taám giaáy maøu hình vuoâng coù caïnh daøi 7 cm. Dieän tích tôø giaáy maøu hình vuoâng laø:
A. 49 cm
C. 28 cm
D. 28 cm
B. 49 cm
2
2
5
4
3
2
1
0

Troø chôi: Moïi ngöôøi cuøng thaéng
Moät taám gaïch boâng hình vuoâng coù caïnh laø 10 cm.Dieän tích cuûa taám gaïch laø bao nhieâu xaêng –ti- meùt vuoâng?
A. 40 cm
C. 100 cm
D. 100 cm
B. 40 cm
2
2
5
4
3
2
1
0

KÍNH CHAØO QUYÙ THAÀY COÂ! CHUÙC QUYÙ THAÀY COÂ DOÀI DAØO SÖÙC KHOÛE!

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT