Tài liệu

Bài giảng điện tử Diện tích hình vuông

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 229     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 11
Tài liệu Bài giảng điện tử Diện tích hình vuông - tài liệu, sách iDoc.Vnbgđt
ÑIEÅM :AÁP ÑÌNH ÑT:072859812
KÍNH CHAØO QUYÙ THAÀY COÂ
Troø chôi :Bí maät oâ cöûa
Chuùc möøng baïn ñaõ
môû ñöôïc oâ
cöûa !
Muoán tính dieän
tích hình chöõ nhaät ta
laøm theá naøo ?
Dieän tích cuûa hình
chöõ nhaät coù chieàu
daøi 5 cm, chieàu roäng
4cm laø:
A.18cm B.20cm
C.20cm
D.18cm
2
1
2
Chuùc möøng baïn ñaõ
môû ñöôïc oâ
cöûa !
2
Hình vuoâng ABCD coù:
3 x 3 = 9 (oâ vuoâng )
Dieän tích moãi oâ vuoâng laø1 cm
Dieän tích hình vuoâng ABCD laø:
3 x 3 = 9 ( c m )
1 cm
2
2
2
A
B
C
D
3 cm
Bài giảng điện tử Diện tích hình vuông
bgđt
Nội dung trích xuất từ tài liệu

ÑIEÅM :AÁP ÑÌNH ÑT:072859812
KÍNH CHAØO QUYÙ THAÀY COÂ

Troø chôi: Bí maät oâ cöûa
Chuùc möøng baïn ñaõ môû ñöôïc oâ cöûa !
Troø chôi :Bí maät oâ cöûa
Chuùc möøng baïn ñaõ môû ñöôïc oâ cöûa !
Muoán tính dieän tích hình chöõ nhaät ta laøm theá naøo ?
Dieän tích cuûa hình chöõ nhaät coù chieàu daøi 5 cm, chieàu roäng 4cm laø: A.18cm B.20cm C.20cm
D.18cm
2
1
2
Chuùc möøng baïn ñaõ môû ñöôïc oâ cöûa !
2

Hình vuoâng ABCD coù:
3 x 3 = 9 (oâ vuoâng )
Dieän tích moãi oâ vuoâng laø1 cm
Dieän tích hình vuoâng ABCD laø:
3 x 3 = 9 ( c m )
1 cm
2
2
2
A
B
C
D
3 cm

Ví duï :Tính dieän tích cuûa hình vuoâng coù caïnh 6 cm

Vieát vaøo oâ troáng (theo maãu)
1
Thöïc hieän theo caëp vaøo phieáu trong thôøi gian khoaûng 3 phuùt

Moät tôø giaáy hình vuoâng caïnh 80 mm. Tính dieän tích tôø giaáy ñoù theo xaêng- ti-meùt vuoâng.
2

Moät hình vuoâng coù chu vi 20 cm. Tính dieän tích hình vuoâng ñoù.
3
Thaûo luaän theo 4 nhoùm trong thôøi gian khoaûng 4 phuùt !
Môøi caùc nhoùm leân trình baøy !

Moät hình vuoâng coù caïnh daøi 2 cm. Dieän tích hình vuoâng ñoù laø bao nhieâu xaêng –ti meùt vuoâng?
A. 4 cm
C. 8 cm
D. 8 cm
B. 4 cm
2
2
Troø chôi: Moïi ngöôøi cuøng thaéng
5
4
3
2
1
0

Troø chôi: Moïi ngöôøi cuøng thaéng
Moät taám giaáy maøu hình vuoâng coù caïnh daøi 7 cm. Dieän tích tôø giaáy maøu hình vuoâng laø:
A. 49 cm
C. 28 cm
D. 28 cm
B. 49 cm
2
2
5
4
3
2
1
0

Troø chôi: Moïi ngöôøi cuøng thaéng
Moät taám gaïch boâng hình vuoâng coù caïnh laø 10 cm.Dieän tích cuûa taám gaïch laø bao nhieâu xaêng –ti- meùt vuoâng?
A. 40 cm
C. 100 cm
D. 100 cm
B. 40 cm
2
2
5
4
3
2
1
0

KÍNH CHAØO QUYÙ THAÀY COÂ! CHUÙC QUYÙ THAÀY COÂ DOÀI DAØO SÖÙC KHOÛE!

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 229     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68604
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67331
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65440
Có thể bạn quan tâm